Sunteți pe pagina 1din 130

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Centre Sprijinirea Autorităţile şi instituţiile  construcţia/reabilitarea/modernizarea/extin Valoarea 2% Apel http://regio-


Europeană şi comunitare comunităţilor cu tip administraţiei publice locale şi derea/dotarea centrelor comunitare minimă nelansat adrcentru.ro/8
Guvernul integrate de marginalizare centrale. integrate; eligibilă -1-investitiile-
României peste medie și  accesibilizarea spațiului destinat centrelor aferentă unui infrastructuril
severă, care comunitare integrate și a căilor de acces; proiect este e-sanitare-si-
constituie  asigurarea/ modernizare utilităţilor generale de 10.000 sociale-care-
(PROGRAMUL comunitățile supuse Acestea pot încheia şi specifice (inclusiv branşarea la utilităţi pe euro, iar cea contribuie-la-
OPERAȚIONAL intervențiilor de tip parteneriate cu: amplasamentul obiectivului de investiții). maximă dezvoltarea-
REGIONAL, AP soft privind serviciile 100.000 euro la-nivel-
8, PI 8.1, OS comunitare integrate Unităţile administrativ- national-
8.1, teritoriale; regional-si-
Operațiunea B) local-
Orice alte autorități/instituții reducand-
publice care pot contribui la inegalitatile-
buna implementare a ceea-ce-
proiectului. priveste-
starea-de-
APEL sanatate-si-
NELANSAT promovand/

PAGINA 1 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Reducerea Reducerea Autorități publice locale și În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de Valoarile Variabilă Perioada http://mfe.gov
Europeană și numărului de numărului de unități cu personalitate juridică Dezvoltare Locală din orașe/municipii cu peste minime și de .ro/pocu-81-
Guvernul persoane aflate persoane aflate în aflate în coordonarea sau 20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de maxime ale depunere: mil-euro-
României în risc de risc de sărăcie și subordonate acestora; Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune Locală proiectelor vor pentru-
sărăcie și excluziune socială Furnizori acreditați de servicii implementează SDL-urile prin lansarea de fi stabilite de 1 reducerea-
excluziune din comunitățile specializate pentru stimularea apeluri aferente intervențiilor specifice acestor GAL-uri prin noiembrie numarului-de-
socială din marginalizate (roma ocupării forței de muncă; strategii. Activitățile finanțate prin POCU sunt: Ghidurile 2019 – 31 persoane-in-
comunitățile și non-roma) din Furnizori autorizați de formare proprii decembrie risc-de-
marginalizate orașe/municipii cu profesională;  Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe aferente SDL- 2021 saracie-si-
(roma și non- peste 20.000 Centre autorizate de evaluare piața muncii urilor aprobate excluziune-
roma) din locuitori, cu accent și certificare a competențelor sociala/
orașe/municipii pe cele cu populație profesionale obținute pe alte  Susținerea antreprenoriatului în cadrul
cu peste 20.000 aparținând căi decât cele formale; comunității, inclusiv a ocupării pe cont
locuitori – minorității roma, prin Furnizori de servicii sociale propriu
implementarea de acreditați în condițiile legii;
Etapa a III-a a măsuri/ operațiuni Asociații și fundații;
 Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii
mecanismului integrate în Organizații sindicale;
sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv
DLRC contextul Organizații patronale; în cadrul centrelor comunitare integrate
mecanismului de Întreprinderi sociale de
DLRC inserție;
Angajatori;  Sprijin pentru creșterea accesului și
(PROGRAMUL participării la educație
OPERAȚIONAL Camere de Comerţ şi
CAPITAL Industrie.
UMAN, AP 5,  Activități de îmbunătățire a condițiilor de
OS 5.1) locuit ale persoanelor din grupul țintă

 Asistență juridică pentru reglementarea


actelor de identitate, de proprietate, de
stare civilă

NOU!  Combaterea discriminării și a segregării

PAGINA 2 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Creșterea Implementarea la Membri ai Comitetelor  Sprijin pentru participarea la programele Valoarea Variabilă Perioada http://mfe.gov
Europeană și nivelului de nivel național a Sectoriale şi Comitete de FPC prin măsuri integrate și flexibile maximă de .ro/pocu-60-
Guvernul calificare al măsurilor destinate Sectoriale cu personalitate eligibilă a unui depunere: mil-euro-
României angajaților prin creșterii participării juridică; proiect este pentru-
 Acțiuni de consiliere profesională și tutorat
programe de la programele de pentru grupul țintă vizat pentru de 1.000.000 4 proiectele-de-
formare formare Organizații sindicale; încurajarea participării la programele de euro octombrie dezvoltare-
continuă profesională 2019, ora profesionala-
FPC
corelate cu continuă, în special Patronate; 16:00 – a-
nevoile pieței pentru acei adulți cu 31 persoanelor-
muncii un nivel scăzut de  Acțiuni de evaluare, recunoaștere și decembrie cu-un-nivel-
Asociații profesionale;
calificare și validare a rezultatelor învățării dobândite 2019, ora scazut-de-
persoanele cu în contexte non-formale și informale 16:00 calificare-si-
(PROGRAMUL Centre publice sau private de
vârsta de peste 40 validare/certificare a învățării cu-varsta-de-
OPERAȚIONAL
CAPITAL
ani, din zone rurale anterioare;  Organizarea de campanii/acțiuni de peste-40-de-
UMAN, AP 6,
defavorizate informare și conștientizare pentru ani-care-
OS 6.12) Furnizori de FPC autorizați, promovarea importanței formării provin-din-
publici şi privați, profesionale și participării la programele zonele-
de FPC defavorizate/
Furnizori de servicii de
consiliere și orientare  Alte acțiuni inovative pentru creșterea
NOU! profesională/ pentru carieră; participării la FPC și oferirea unui sprijin
educațional individualizat, inclusiv prin
Camere de comerț, industrie activități de cooperare transnațională și
și agricultură; transfer de bune practici

ONG-uri.

PAGINA 3 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Măsuri de Creșterea accesului Ministerul Educației Naționale  Servicii de consiliere și orientare a carierei Valoarea Variabilă Apel http://mfe.gov
Europeană și educație de tip la măsuri de (MEN); pe tot parcursul vieții; totală eligibilă nelansat .ro/pocu-
Guvernul a doua șansă educație pentru a unui proiect lanseaza-in-
României pentru tinerii care nu sunt Ministerul Muncii și Justiției  Furnizarea de programe „A doua șansă”; este de consultare-
tinerii NEETs înscriși într-un Sociale (MMJS); maximum publica-
(tineri care nu program de 1.000.000 ghidul-
sunt înscriși educație, ocupare Agenţii, structuri subordonate  Promovarea programului „A doua șansă” și euro. masuri-de-
într-un program sau formare sau aflate în coordonarea a măsurilor complementare; educatie-de-
de educație, profesională MEN/MMJS şi alte organisme tip-a-doua-
ocupare sau (NEETs), cu vârsta publice cu atribuţii în domeniul  Măsuri de sprijin financiar pentru sansa-pentru-
formare între 16 – 24 ani, formării profesionale; stimularea participării în cadrul programului tinerii-neets/
profesională) care au abandonat „A doua șansă”.
cursurile Centrul Naţional de
învățământului Dezvoltare a Învăţământului
primar și/sau Profesional şi Tehnic;
(PROGRAMUL gimnazial înainte de
OPERAȚIONAL finalizarea acestuia Agenţia Naţională pentru
CAPITAL Ocuparea Forţei de Muncă şi
UMAN, AP 6, PI structurile teritoriale ale
8.ii, OS 6.1) acesteia cu personalitate
juridică;

Membri ai Comitetelor
APEL Sectoriale şi Comitete
NELANSAT Sectoriale cu personalitate
juridică;

Organizaţii sindicale/
Organizații patronale/ Asociaţii
profesionale;

Furnizori de servicii de
consiliere și orientare
profesională/ pentru carieră/
Furnizori de servicii de
ocupare;

Camere de comerț, industrie


și agricultură;

ONG-uri.

PAGINA 4 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Creșterea ratei de Instituții de învățământ  Consolidarea parteneriatelor dintre Maxim 0% Apel http://mfe.gov
Europeană și doctoranzi și participare a superior publice şi private, universități și actorii din domeniul cercetării 1.500.000 nelansat .ro/consultare
Guvernul cercetători studenților acreditate; şi inovării pentru stimularea dezvoltării de euro -publica-apel-
României postdoctorat doctoranzi la noi programe de studii doctorale şi pocu-pentru-
programele din Institute/centre de cercetare postdoctorale, cu aplicații directe în Ghidul sprijinirea-
cadrul acreditate, inclusiv institute de economie, în special în sectoarele este doctoranzilor-
parteneriatelor nou cercetare ale Academiei economice cu potențial competitiv şi în supus si-
(PROGRAMUL înființate/dezvoltate Române; domeniile de specializare inteligentă, consultării cercetatorilor/
OPERAȚIONAL care să faciliteze inclusiv prin furnizarea de sprijin financiar publice
CAPITAL inserția pe piața Şcoli doctorale şi graduale cu pentru doctoranzi și sprijinirea până în
UMAN, AP 6, PI muncii a personalitate juridică, inclusiv cercetătorilor pentru a se implica în data de
10.iv, OS 6.13) absolvenților și parteneriate intre acestea și cercetarea postdoctorală; 21
crearea de sectorul privat/ centre de CDI; octombrie
parteneriate noi  Activități de cercetare şi de colaborare în 2019
între instituțiile de Academia Română. rețea pentru doctoranzi/ tineri cercetători în
APEL învățământ superior scopul asigurării complementarității cu
NELANSAT și sectorul privat, În cadrul acestui apel de sectoarele economice cu potențial
respectiv actori din proiecte este obligatorie competitiv şi cu domeniile de specializare
domeniul cercetării includerea în parteneriat a cel inteligentă, în sprijinul internaționalizării
și inovării puțin uneia dintre categoriile învățământului terțiar;
de organizații detaliate mai
jos:  Crearea unui sistem de informare
coordonată, în ambele sensuri: de la
Angajatori; companii către sectorul privat către
instituțiile de învățământ superior privind
Asociații profesionale; nevoile lor de instruire, precum și de la
instituțiile de învățământ către întreprinderi,
Camere de comerț și pentru a răspunde nevoilor sectorului privat
la nivel regional/ local.
industrie;

Instituții și organizații membre


ale Pactelor Regionale și
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare și Incluziune Socială.

PAGINA 5 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Introducerea de Fundamentarea Unităţi administrativ-teritoriale  Planificare strategică și financiară Variabilă 2% Apel http://www.po
Europeană şi sisteme și deciziilor, planificare – judeţe și municipii din nelasat ca.ro/solicitar
Guvernul standarde strategică și măsuri regiunile mai puțin dezvoltate  Sprijinirea introducerii de instrumente, e-
României comune în de simplificare (inclusiv unităţi administrativ- procese de management la nivel local finantare/lans
administrația pentru cetățeni la teritoriale vizate de Strategia are-in-
publică locală nivelul administrației Integrată de Dezvoltare  Simplificarea procedurilor administrative și consultare-a-
ce optimizează publice locale din Durabilă a Deltei Dunării reducerea birocrației pentru cetățeni ghidului-
procesele regiunile mai puțin (SIDDDD)  Dezvoltarea abilităților solicitantului-
orientate către dezvoltate pentru-cp-13-
beneficiari în Pot fi parteneri (asociați) în 2019-
concordanță cu cadrul acestui apel: mysmis-poca-
SCAP 661-2-1-
- unități administrativ- pentru-
teritoriale (județe, municipii) regiunile-mai-
(PROGRAMUL din regiunile mai puțin putin-
OPERAȚIONAL dezvoltate, dezvoltate/
CAPACITATE
ADMINISTRATI - ONG-uri,
VĂ, OS 2.1)
- parteneri sociali (organizaţii
sindicale, organizații
patronale, precum și formele
APEL de asociere ale acestora cu
NELANSAT personalitate juridică),

-instituții de învățământ
superior acreditate.

PAGINA 6 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Creșterea Promovarea ANANP  Măsuri pentru menţinerea şi Maxim Variabilă 23 http://mfe.gov
Europeană și gradului de măsurilor de îmbunătăţirea stării de conservare a 10.000.000 septembri .ro/poim-175-
Guvernul protecție și conservare a Instituţia / structura care este speciilor şi habitatelor de importanţă euro/ proiect e 2019 – milioane-
României conservare a biodiversităţii în responsabilă pentru comunitară, inclusiv reconstrucţia 31 euro-pentru-
biodiversității conformitate cu administrarea / asigurarea ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa decembrie protectia-si-
și refacerea Cadrul de Acţiuni managementului ariei ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor 2021 conservarea-
ecosistemelor Prioritare pentru protejate, singură sau în Natura 2000; biodiversitatii-
degradate - Natura 2000, parteneriat cu:  Monitorizarea şi evaluarea stării de si-refacerea-
Apel B Strategia conservare a speciilor şi habitatelor de ecosistemelor
Europeană pentru importanţă comunitară; -degradate/
Biodiversitate 2020  Reducerea efectelor presiunilor
(PROGRAMUL şi cu Strategia organizaţii neguvernamentale hidromorfologice la nivelul cursurilor de
OPERAȚIONAL Naţională şi Planul (asociaţii şi fundaţii); apă în vederea protecţiei biodiversităţii
INFRASTRUCT de Acţiune pentru (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru
URA MARE, AP Conservarea institute de cercetare; lucrările de barare transversală a cursului
4, OS 4.1) Biodiversităţii 2014 de apă, restaurarea zonelor umede,
– 2020 universităţi / muzee - care să restaurarea albiei şi a reliefului din lunca
aibă prevăzut în actul inundabilă a corpurilor de apă, etc.);
NOU! constitutiv atribuţii de protecţia  Crearea şi menţinerea coridoarelor
mediului şi/sau protecţia ecologice, crearea şi menţinerea
naturii; coridoarelor de migraţie a speciilor,
conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii
autorităţi ale administraţiei ecologice, menţinerea şi/sau
publice centrale / locale / alte îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua
structuri în coordonarea / de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura
subordonarea autorităţilor 2000;
centrale / locale.  Alte tipuri de măsuri similare, conform
planurilor de management.

PAGINA 7 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Promovarea Beneficiarii schemei pot fi Se acordă: Maxim 0% 13 https://bit.ly/3
Europeană și prima conservării și a deținătorii publici și privați de 7.000.000 decembrie 3f9nRi
Guvernul împădurire și sechestrării de teren agricol și formele  Primă de înființare a plantațiilor forestiere euro 2019, ora
României crearea de carbon în agricultură asociative ale acestora. (Prima 1), care acoperă inclusiv costurile 14:00
suprafețe și silvicultură de elaborare a proiectului tehnic de
împădurite împădurire - acordată pentru toți
beneficiarii schemei,
 Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă
(PROGRAMUL de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de
NAȚIONAL DE întreținere și îngrijire a plantației forestiere
DEZVOLTARE și pentru compensarea pierderilor de venit
RURALA, agricol ca urmare a împăduririi – acordată
Măsura 8, în funcție de categoria de beneficiar și tipul
Submăsura 8.1) de teren.

Deţinătorii de terenuri agricole şi neagricole


proprietate a statului şi/sau deţinătorii de
terenuri agricole şi/sau neagricole proprietate a
NOU! unităţilor administrativ teritoriale (UAT) sau
asociaţii ale acestora, beneficiază numai de
sprijinul acordat în baza Primei 1.

PAGINA 8 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Plăți pentru Reducerea Unitățile administrativ- În cadrul schemei sunt compensate două tipuri Variabil Pana la 500 Perioadă https://bit.ly/2
Europeană și angajamente numărului de interv teritoriale care au în de angajamente, ale căror cerințe specifice sunt hectare - 0% estimată MzJeGu
Guvernul de silvomediu enții silvotehnice în proprietate publică sau privată încadrate în următoarele două pachete: de
României pădure și promova terenuri forestiere; Peste 500 depunere:
rea tehnologiilor de hectare -
1. Pachetul 1–Asigurarea de zone de
exploatare a Persoanele fizice și juridice Variabil 2 martie
(PROGRAMUL liniște;
lemnului cu impact care au în proprietate privată –15 mai
NAȚIONAL DE 2. Pachetul 2-Utilizarea atelajelor la
redus asupra solului terenuri forestiere; 2020
DEZVOLTARE colectarea lemnului din rărituri
(silvicultură cu
RURALA, (Pachetul 2 poate fi aplicat doar în
impact redus), prin Asociații ale beneficiarilor.
Măsura 15, combinație cu Pachetul 1).
promovarea de
Submăsura
angajamente volunt
15.1)
are care depășesc
cerințele obligatorii
relevante prevăzute
APEL în cadrul legislației
NELANSAT naționale în
domeniul gestionării
pădurilor

Guvernul Competiție Sprijin din punct de Pentru Reviste: Institute Tematica abordată se încadrează în domeniile Maximum 0% 21 http://www.re
României pentru vedere financiar naționale CDI, universități, de specialitate inteligentă și prioritate publică, 50.000 lei octombrie search.gov.ro
subvenţionarea pentru comunitatea Academia Română, Academia așa cum sunt definite prin Strategia Națională pentru 2019 /uploads/subv
literaturii tehnico-științifică din Oamenilor de Știință și CDI 2014-2020. editarea unei entionare-
tehnico- România pentru Academiile de ramură; reviste literatura-
ştiinţifice editarea publicațiilor  Biochimia, ts/2019/ghid-
tehnico-științifice Pentru Cărți: angajatorul  Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Maximum 2019.pdf
autorului/autorilor, editura unui spațiu și securitate, 12.000 lei
INCD, a unei universități, sau  Energie, mediu și schimbări climatice, pentru
aparținând altor societăți,  Eco-Nanotehnologii și materiale avansate, editarea unei
asociații, care au în obiectul  Sănătate, cărți
NOU! de activitate cercetarea-  Patrimoniu și identitate culturală,
dezvoltarea- pentru cărți.  Tehnologii noi și emergente.

PAGINA 9 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Islanda, Proiecte Crearea de Consorţiu alcătuit din cel puţin Apelul de propuneri de proiecte va viza Minim 0% 16 https://uefiscd
Lichtenstein Colaborative de parteneriate între o entitate legală din România cercetarea fundamentală şi aplicativă în 500.000 euro decembrie i.gov.ro/news-
și Norvegia Cercetare cercetătorii din şi una din Norvegia urmatoarele arii tematice: 2019 (4 titlu
România şi din Maxim :00 PM
Norvegia Promotorul de Proiect va 1.200.000 ora
trebui să fie o organizaţie de  Energie euro României)
https://uefiscd
i.gov.ro/eea-
cercetare eligibilă din  Mediu
grants-
NOU! România.  Sănătate proiecte-
 Ştiinţe Sociale şi Umaniste, inclusiv colaborative-
Partenerii eligibili pot fi
studii de gen şi studii privind de-cercetare
organizaţii de cercetare sau
incluziunea socială
companii cu sediul în
România sau în Norvegia.  TIC
 Biotehnologie

Nu mai puţin de 10% din totalul cheltuielilor
eligibile ale programului vor fi dedicate
proiectelor din cadrul topicii Roma inclusion and
empowerment.

În lista finală a proiectelor care vor fi finanţate în


cadrul ariei tematice “Ştiinţe Sociale şi
Umaniste, inclusiv studii de gen şi studii privind
incluziunea socială”, se vor reflecta studiile de
gen şi cele privind incluziunea socială.

Proiectele de cercetare vor include acţiuni


dedicate privind explorarea potenţialului pentru
viitoare aplicaţii comune dintre partenerii din
România şi cei din Norvegia în cadrul apelurilor
de propuneri de proiecte finanţate la nivel
european, precum şi din alte surse de finanţare
internaţionale.

PAGINA 10 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea EUROPA Prin intermediul Operatorii (organizații Tipuri de proiecte: •proiecte de Pentru categoria 27 https://www.e
Europeană CREATIVA acestei componente neguvernamentale, companii  Categoria I. Proiecte de mai mică mai mică 1: minim 40%; noiembrie uropa-
de finanțare se private, instituții publice) care amploare: implică operatori din min. 3 țări amploare 2019 (ora creativa.eu/n
Subprogramul încurajează au activitate în sectoarele eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni (categoria 1): Pentru categoria 18:00 a outatic_doc_2
Cultura cooperarea culturale și creative (inter alia: grant UE de României) 06_s-a-
transnațională între arhitectura, arhivele,
 Categoria II. Proiecte de mai mare cel mult
2: minim 50%.
lansat-apelul-
amploare: implică operatori din min. 6 țări
2014-2020 organizații precum bibliotecile și muzeele, 200.000 euro; din-2019-
eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni
teatre, muzee, artizanatul artistic, pentru-
asociații și fundații, audiovizualul, patrimoniul •proiecte de proiecte-de-
centre de cercetare, cultural material și imaterial, Priorități: mai mare cooperare-
biblioteci, designul, muzica, literatura,  A. promovarea mobilității transnaționale a amploare culturala-
universități, edituri, artele spectacolului, industria artiștilor și a celorlalți profesioniști din (categoria 2): europa-
galerii de artă, editorială, radioul, artele domeniul culturii, precum și încurajarea grant UE de creativa_pg_
institute și centre vizuale). circulației transnaționale a creațiilor cel mult 0.htm
NOU! culturale, companii acestora 2.000.000
din sfera business- euro.
ului creativ,  B. dezvoltarea publicului: noi modalități de
autorități publice interacțiune cu un public existent, dar și
etc. din cele 41 de diversificarea publicului, inclusiv prin
țări participante la atragerea de noi categorii; implicarea
program activă a publicului în activități; expunerea
publicului la creații artistice și culturale din
alte spații europene
 C. consolidarea capacităților: dezvoltarea
de competențe și internaționalizarea
carierelor, cu scopul de a facilita accesul la
oportunități profesionale și de a crea
condițiile necesare pentru networking la
nivel internațional și circulația
transnațională a operelor.
 D. dialogul intercultural și integrarea
socială a migranților și a
refugiaților: vizează facilitarea integrării
refugiaților în mediul european,
consolidarea înțelegerii culturale reciproce
și promovarea dialogului intercultural și
interreligios, a toleranței și a respectului
pentru alte culturi.
 E. moștenirea Anului european al
patrimoniului cultural 2018.

PAGINA 11 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Dezvoltare Dezvoltarea Unități Administrativ Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri de Valoare 0% în cazul Apel http://regio-
Europeană și locală plasată infrastructurii în Teritoriale investiții, în funcție de nevoile specifice minimă întreprinderilor nelansat adrcentru.ro/9
Guvernul sub orașele/municipiile Oraș/Municipiu/sectoarele identificate la nivel local în cadrul Strategiilor de aferentă de economie -1-dezvoltare-
României responsabilitat cu peste 20.000 municipiului București- ca Dezvoltare Locală elaborate de către Grupurile cheltuielilor socială de locala-
ea comunităţii locuitori în care sunt membre în Grupul de Acțiune de Acțiune Locală și se referă la: eligibile la inserție plasata-sub-
identificate zone Locală din cadrul Listei SDL- nivel de responsabilita
marginalizate, adică urilor selectate la finanțare  investiţiile în infrastructura de locuire - proiect: Minim 2% tea-
zone cu populație construirea/reabilitare/modernizare 30.000 euro pentru celelalte comunitatii/
(PROGRAMUL Parteneriate între UAT
aflată în risc de locuinţelor sociale categorii de
OPERAȚIONAL Oraș/Municipiu/ sectoarele
sărăcie și Valoarea beneficiari
REGIONAL, AP
excluziune socială municipiului București -  investiţii în infrastructura de sănătate, totală maximă
9, PI 9.1) membru în Grupul de Acțiune servicii sociale – a pachetului
Implementareade Locală din cadrul Listei SDL- constructia/reabilitarea/modernizarea/dotar de proiecte de
urilor selectate la finanțare și ea centrelor comunitare integrate medico-
măsuri care să infrastructură
diminueze acțiunea lider de parteneriat - și socială; la nivel de
factorilor ce furnizori publici și privați de strategie:
APEL servicii sociale  investiţii în infrastructura de educaţie –
NELANSAT generează sărăcie 4.900.000
construire /reabilitare/modernizare/dotarea
și excluziune socială euro
Furnizori publici și privati de de unităţi de învăţământ preuniversitar
servicii sociale acreditați (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli
conform legislației în vigoare, gimnaziale etc.);
cu o vechime de cel putin un
 investiții în amenajări ale spațiului urban
an, inainte de depunerea
degradat al comunității defavorizate
proiectului, cu competențe în
furnizare de servicii sociale,  construirea/ dotarea cu echipamente a
comunitare, desfasurare de infrastructurii întreprinderilor de economie
activitati recreativ-educative, socială de inserţie.
culturale, agrement și sport

Întreprinderi de economie
socială de inserție

PAGINA 12 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Măsuri de Creșterea șanselor Angajatori În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt Valoarea Variabilă Apel http://bit.ly/2t
Europeană şi outplacement – de reintegrare pe eligibile următoarele activități: maximă nelansat DJ0nI
Guvernul adaptarea piața muncii a Organizații sindicale  Identificarea și stabilirea de contacte cu eligibilă a unui
României lucrătorilor lucrătorilor care reprezentanții legali ai întreprinderilor aflate proiect este
disponibilizați/ urmează să fie Organizații patronale în dificultate, care intenționează să de 500.000
concediați la disponibilizați/ disponibilizeze/concedieze individual sau euro
schimbare concediați prin Furnizori de servicii colectiv angajați, în condițiile prevăzute de
furnizarea de măsuri specializate pentru stimularea Legea nr.53/24.01.2003 republicată (Codul
de outplacement ocupării forței de muncă muncii), cu modificările și completările
ulterioare – activitate relevanta și
(PROGRAMUL Furnizori de formare obligatorie
OPERAȚIONAL profesională  Organizarea și derularea de măsuri active
CAPITAL de ocupare inclusiv outplacement, acordate
UMAN, AP 3, Asociații și fundații persoanelor din grupul țintă – activități
OS 3.9) relevante și obligatorii
Camerele de Comerț și  Oferirea de sprijin în vederea ocupării,
Industrie acordat persoanelor din grupul țintă, prin:
o introducerea și sprijinirea unor forme
flexibile de ocupare, astfel încât
angajații să poată îmbina mai ușor
APEL responsabilitățile vieții profesionale cu
NELANSAT viața de familie și /sau
o Introducerea unor modele inovatoare
de organizare a muncii, productive și
"verzi" în întreprinderi, practici care să
asigure sănătatea și securitatea la
locul de muncă, care îmbunătățesc
statutul profesional și de sănătate al
angajaților, care asigură un tratament
egal la locul de muncă, inclusiv pentru
nevoile lucrătorilor vârstnici.
- activități relevante și obligatorii
 Organizarea și derularea de campanii de
promovare a diferitelor forme flexibile de
ocupare – activități suport.
 Servicii de informare și consiliere juridică
privind infiintarea unei societati comerciale
sau PFA, acordate persoanelor din grupul
țintă - activități suport

PAGINA 13 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Servicii sociale Reducerea Autoritățile centrale şi locale Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ Valoarea Variabilă Apel http://bit.ly/2E
Europeană și pentru numărului de cu responsabilități în domeniu, accesului la servicii integrate, ex.: maximă nelansat rBjVK
Guvernul persoanele fără persoane în parteneriat cu actorii sociali  cazare temporară, eligibilă a unui
României adăpost aparţinând relevanți  servicii de asistență psiho-socio-medicală, proiect este
grupurilor  continuarea/ reintegrarea în sistemul de de 300.000
vulnerabile educație, euro
Furnizori de servicii sociale în
(persoane fara
condițiile legii singuri sau în  furnizarea de măsuri active de ocupare,
(PROGRAMUL adapost) prin
parteneriat cu actori relevanți consiliere, formare, reinserție/ acompaniere
OPERAȚIONAL furnizarea unor socio-profesională în vederea
CAPITAL servicii sociale/ inserției/reinserției socio-profesionale,
UMAN, AP 4, medicale/ socio- măsuri de acompaniament etc.) destinate
OS 4.4) profesionale/ de persoanelor fără adăpost, în concordanţă
formare cu nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea
profesională de soluții inovatoare în furnizarea serviciilor
adecvate nevoilor de bază.
APEL specifice
NELANSAT Serviciile sociale adresate persoanelor fără
adăpost au drept scop asigurarea de găzduire
pe perioadă determinată, asociată cu acordarea
unor servicii de consiliere şi de reinserţie sau
reintegrare socială, în concordanţă cu nevoile
individuale identificate.

Prioritatea este furnizarea de servicii sociale, de


ocupare, psihologice etc grupului tinta si nu
investitia in resursele umane din sistem (formare
profesionala etc). Astfel, activitatea de furnizare
de servicii sociale si /sau de ocupare,
educationale etc persoanelor fara adapost (asa
cum e ea descrisa mai sus) trebuie sa
reprezinte 80% din proiect (element de
eligibilitate proiect), iar activitatile suport
(destinate resurselor umane din sistem: formare
profesionala etc.) vor reprezenta maxim 20% din
activitatile proiectului si implicit si din bugetul
aferent activitatilor proiectului.

PAGINA 14 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Competențe Sprijin pentru Autorităţile de sănătate  Furnizarea programelor de formare Valoarea Variabilă Apel https://bit.ly/2I
Europeană și pentru creșterea capacității publică, institutele şi instituţiile profesională specifică pentru personalul din maximă nelansat 545QS
Guvernul competitivitate tehnice a medicale, cu competențe în domeniul medical (nivel regional, județean) eligibilă a unui
României în domeniul personalului implicat cardiologie pediatrică (ex. medici, asistenți, alt personal relevant proiect nu
cardiologiei în implementarea implicat în asigurarea calității serviciilor poate depăși
pediatrice programelor etc.) implicați în derularea programelor de 5.000.000
prioritare de sănătate în domeniul cardiologiei pediatrice euro
sănătate la nivel (boli cardiovasculare, chirurgie, ATI)
(PROGRAMUL național și local
OPERAȚIONAL (nivel regional,  Actualizarea programelor existente, a
CAPITAL județean) (ex. ghidurilor de practică, a procedurilor
UMAN, AP 4, medici, asistenți, alt precum și dezvoltarea și furnizarea de
OS 4.8) personal relevant programe noi de formare profesională
implicat în aferente programelor de sănătate în
asigurarea calității domeniul cardiologiei pediatrice (boli
serviciilor etc.) prin cardiovasculare, chirurgie, ATI)
furnizarea de
APEL programe de  Dezvoltarea de module de formare în
NELANSAT formare, participare domeniul programelor de sănătate în
la schimburi de domeniul cardiologiei pediatrice (boli
experiență/de bune cardiovasculare, chirurgie, ATI)
practici, inclusiv în
contextul acțiunilor
de cooperare
transnațională

PAGINA 15 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Pentru o inimă Creșterea numărului Ministerul Sănătății;  Elaborarea metodologiei pentru programul Maxim Variabilă 29 http://mfe.gov
Europeană și sănătoasă- de persoane care național de screening pentru identificarea 20.000.000 noiembri .ro/am-pocu-
Guvernul beneficiază de Institut sau instituție de pacienților cu factori de risc cardiovascular euro e 2019, prelungeste-
României Program de programe de sănăta sănătate publică aflată în ora 16:00 apelul-totul-
screening te și de servicii subordinea Ministerului  Furnizarea programelor de formare/ pentru-inima-
pentru orientate către Sănătății cu personalitate instruire profesională specifică pentru ta-program-
identificarea prevenție, depistare juridică cu atribuţii în domeniu specialiștii implicați în derularea de-screening-
pacienților cu precoce (screening), programului național de screening pentru pentru-
factori de risc diagnostic și identificarea pacienților cu factori de risc identificarea-
cardiovascular tratament precoce cardiovascular pacientilor-
pentru principalele Parteneri eligibili: cu-factori-de-
patologii  Furnizarea de servicii medicale prin risc-
Ministerul Sănătății programul național de screening pentru cardiovascula
(PROGRAMUL Institut sau instituție de identificarea pacienților cu factori de risc r/
OPERAȚIONAL sănătate publică aflată în cardiovascular
CAPITAL subordinea Ministerului
UMAN, AP 4, PI Sănătății  Activități de informare, educare,
9.iv, OS 4.9) Institut sau instituție medicală conștientizare a grupului țintă al serviciilor
publică care deține secție de de screening pentru identificarea
cardiologie pacienților cu factori de risc cardiovascular
Universități publice de
Medicină și Farmacie  Sprijin pentru furnizarea de servicii de
ONG-uri relevante screening pentru identificarea pacienților cu
factori de risc cardiovascular prin
susținerea înființării şi funcționării unor
centre de screening

PAGINA 16 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Prima cameră – Reducerea Autorități publice centrale și  Dezvoltarea și furnizarea unui program de Valoarea Variabilă Apel http://mfe.gov
Europeană şi Instrumente numărului de copii și locale cu responsabilităţi în servicii integrate destinate copiilor și maximă nelansat .ro/consultare
Guvernul inovative tineri plasați în domeniu singure sau în tinerilor care urmează să părăsească eligibilă a unui -publica-ghid-
României pentru instituții prin parteneriat cu entități sistemul instituționalizat de protecție a proiect: pentru-
integrarea furnizarea de relevante; copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit 1.000.000 sprijinirea-
socio- servicii la nivelul sistemul instituționalizat de protecție a euro integrarii-
profesională a comunității; Furnizori de servicii sociale în copiilor în ultimii 4 ani; sociale-si-
tinerilor care condițiile legii singuri sau în profesionale-
părăsesc Creșterea numărului parteneriat cu entități a-tinerilor-
 Dezvoltarea si furnizarea unui program
sistemul de tinerilor care relevante. care-
integrat de sprijin prin măsuri menite să
protecție părăsesc sistemul faciliteze integrarea pe piața muncii a parasesc-
specială instituționalizat (cu Parteneri eligibili: copiilor și tinerilor care urmează să sistemul-
vârsta de până la 18 părăsească sistemul instituționalizat de institutionaliz
ani) pregătiți pentru Furnizori de formare protecție a copiilor și/sau a tinerilor care au at/
a avea o viață profesională autorizați în părăsit sistemul instituționalizat de protecție
(PROGRAMUL independent. condițiile legii; a copiilor în ultimii 4 ani;
OPERAȚIONAL
CAPITAL Furnizori de servicii sociale
UMAN, AP 4, acreditați în condițiile legii;  Sprijin acordat tinerilor care au părăsit
OS 4.12 & 4.13) sistemul instituționalizat de protecție a
Furnizori de servicii de copilului prin acordarea de sprijin financiar
stimulare a ocupării forței de pentru asigurarea unei locuințe și a plății
muncă (consiliere/orientare și utilităților.
mediere pe piața muncii)
APEL acreditați în condițiile legii;
NELANSAT
Furnizori de servicii medicale
autorizați în condițiile legii.

PAGINA 17 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Dezvoltarea Creșterea ratei de Instituții de învățământ Sprijinirea participării la învăţământul Valoarea Variabilă 29 http://mfe.gov
Europeană şi serviciilor de cuprindere în (ISCED 0) acreditate, publice antepreșcolar, furnizarea de servicii de eligibilă a unui noiembri .ro/am-pocu-
Guvernul educație învațământul și private, din rețeaua școlară informare și consiliere a părinţilor, programe de proiect este e 2019, prelungeste-
României antepreșcolară antepreșcolar și națională educație parentală, inclusiv măsuri de de maxim perioada-de-
ora 16:00
preșcolar, în special acompaniere și de asigurare de sprijin financiar. 900.000 euro depunere-a-
pentru categoriile Furnizori de servicii de proiectelor-in-
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
dezavantajate de orientare, consiliere, mediere Asistarea părinților/reprezentanților legali care cadrul-
copii școlară și servicii alternative, nu au un loc de muncă, beneficiari sau apelului-
CAPITAL
publici și privați nu de prestații sociale, pentru înregistrarea la dezvoltarea-
UMAN, AP 6,
Serviciul Public de Ocupare (AJOFM/ALOFM) serviciilor-de-
OS 6.2)
Parteneri sociali din în vederea includerii într-un program de măsuri educatie-
învățământul preuniversitar active de ocupare antreprescola
(ex. organizații sindicale) ra/
Asigurarea resurselor umane calificate pentru
Instituții de cult și asociații învățământul antepreșcolar, inclusiv prin
religioase încurajarea mobilităţii personalului didactic prin
scheme de mobilitate profesională, asigurarea
Instituții/agenții unor programe de mentorat;
guvernamentale cu atribuții în
domeniul incluziunii sociale Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi
servicii şi materiale de învăţare pentru copiii din
APL cu atribuții în domeniul învățământul antepreșcolar, în special pentru
educației de nivel copiii aparținând minorității Roma și copiii cu
preuniversitar dizabilități.
ONG

PAGINA 18 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Educație de Creșterea Ministerul Educației Naționale Dezvoltarea unui cadru instituțional coerent Valoarea - 30 http://www.fo
Europeană şi calitate în creșe participării la (MEN) pentru educaţia şi îngrijirea copiilor ante- eligibilă decembrie nduri-
Guvernul la nivel național învăţământul ante- preşcolari (ex. cadrul de management maximă a 2019 ue.ro/presa/n
României preșcolar și Partenerii eligibili pot fi: instituţional, cadrul curricular metodologic proiectului outati-am-
preșcolar, în special naţional, promovare de bune practici este de oi/details/6/51
(PROGRAMUL a Agenţii, structuri/alte educaţionale pentru Educație si Îngrijire Copii 4.000.000 3
OPERAȚIONAL grupurilor cu risc de organisme aflate în Preșcolari – EÎCP etc.). euro
CAPITAL părăsire timpurie a subordinea/ coordonarea
UMAN, AP 6, școlii, cu accent pe MEN şi alte Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi
OS 6.2 & 6.6) copiii aparținând organisme publice cu atribuţii servicii şi materiale de învăţare pentru copiii din
minorității în domeniul educaţiei şi învățământul ante-preșcolar, în special pentru
roma și a celor din formării profesionale, inclusiv copiii aparținând minorității roma și copiii cu
mediul rural asigurarea calității în dizabilități;
învățământul preuniversitar;
Îmbunătățirea Promovarea de bune practici în aria facilitării
competențelor Instituţii de învăţământ accesului la EÎCP, valorificând rezultatele unor
personalului didactic acreditate, publice şi private, proiecte/programe inițiate/dezvoltate în
din învățământul din reţeaua şcolară parteneriat, inclusiv la nivel transnațional;
preuniversitar în naţională;
vederea promovării Încurajarea mobilității personalului didactic prin
unor servicii Furnizori de servicii de scheme de mobilitate profesională, asigurarea
educaționale de orientare, consiliere, mediere unor programe de mentorat, în vederea
calitate orientate pe şcolară şi servicii alternative, extinderii utilizării metodelor activ-participative
nevoile elevilor și a publici şi privaţi; de educație bazate pe noul curriculum şi pe
unei școli incluzive nevoile copiilor mici, în special în cazul
Autoritățile publice locale cu personalului care lucrează cu copiii aparținând
atribuții în domeniul educaţiei grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând
de nivel preuniversitar; minorității roma, copii cu nevoi speciale, copii
din comunitățile dezavantajate socioeconomic;
ONG-uri;
Perfecționarea profesională specializată a
Instituții/agenții resurselor umane pentru învățământul
guvernamentale cu atribuții în antepreșcolar;
domeniul incluziunii sociale;
Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii
Parteneri sociali din obiectivelor specifice stabilite în cadrul acestei
învățământul preuniversitar
PI
(ex. organizaţii sindicale).

PAGINA 19 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Educație de Acordarea de Ministerul Educatiei Nationale,  susținerea unei educații de calitate pentru Valoarea 0% Apel https://bit.ly/2
Europeană și calitate în finanțare în parteneriat cu 41 de elevii de gimnaziu din mediul rural eligibilă a unui nelansat MvkA8o
Guvernul mediul rural nerambursabilă Inspectorate Școlare  acordarea de burse pentru frecvență și proiect este
României dedicată exclusiv Județene (încadrate în promovabilitate pentru elevii de gimnaziu de maxim
implementării unui categoria de partener eligibil: din grupul țintă 195.000.000
program național agenții, structuri/alte  furnizarea de sprijin suplimentar școlilor euro
(PROGRAMUL care să includă organisme aflate în gimnaziale din mediul rural defavorizat
OPERAȚIONAL măsuri coerente și subordinea/coordonarea pentru asigurarea resurselor educaționale
CAPITAL adresate în mod MEN). minimale
UMAN, AP 6, dedicat creșterii  realizarea unor activități structurate privind
OS 6.3 & 6.6) calității educației Partenerii vor demonstra formarea de competențe transversale, de
oferite elevilor care realizarea de activități consiliere și orientare educațională și/sau a
învață în școli din relevante prin raportare la carierei
zonele rurale scopul apelului de proiecte.  dezvoltarea profesională specializată pentru
APEL dezavantajate, în personalul didactic din învățământul
NELANSAT vederea diminuării preuniversitar
riscului de părăsire  activităţi suport menite să conducă la
timpurie a școlii și a creșterea calității educaţiei obligatorii
asigurării șanselor
de acces la nivele
superioare de
educație

PAGINA 20 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Măsuri Reducerea părăsirii Agenţii, structuri/ alte  Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare Pentru Variabilă Apel http://www.fo
Europeană și integrate de timpurii a școlii prin organisme aflate în la decizia școlii (CDȘ) care sprijină regiunile mai nelansat nduri-
Guvernul prevenire a măsuri integrate de subordinea/coordonarea MEN achiziția competențelor cheie ale elevilor puțin ue.ro/presa/n
României părăsirii prevenire și de şi alte organisme publice cu din învățământul obligatoriu; dezvoltate, outati-am-
timpurii a şcolii asigurare a atribuţii în domeniul educaţiei  Elaborarea de materiale didactice care valoarea oi/details/6/24
oportunităților egale şi formării profesionale – de la sprijină implementarea curriculumului maximă 6
pentru elevii nivel județean revizuit (ghiduri, resurse educaționale eligibilă a unui
aparținând Instituţii de învăţământ pentru elevi și cadre didactice), în special proiect este
(PROGRAMUL grupurilor (ISCED 1-3) acreditate, cele de tipul resurselor educaționale de 1.700.000
OPERAȚIONAL vulnerabile, cu publice şi private, din reţeaua deschise; euro
CAPITAL accent pe elevii şcolară naţională  Perfecționarea profesională specializată
UMAN, AP 6, aparținând Autoritățile publice locale cu pentru personalul didactic din
OS 6.3, 6.5, 6.6) minorității roma și atribuții în domeniul educaţiei învățământul preuniversitar; Pentru
elevii din mediul de nivel preuniversitar  Promovarea unor măsuri integrate de regiunea
rural/ comunitățile mobilitate pentru personalul didactic; dezvoltată
dezavantajate Partenerii pot fi instituții  Dezvoltarea de mecanisme de prevenire (București
APEL socio-economic similare categoriilor de și monitorizare a segregării în școli; Ilfov),
NELANSAT solicitanți eligibili și/sau valoarea
 Stimulente pentru participarea la maximă
următoarele categorii de programe de Școală după școală;
organizații: eligibilă a unui
 Dezvoltarea unor mecanisme de susținere proiect este
 MEN, a procesului de dezvoltare și furnizare a de 1.200.000
 Furnizori de servicii de curriculum-ului la decizia școlii prin euro
orientare, consiliere, implicarea parteneriatelor;
mediere şcolară şi  Accesibilizarea învățământului obligatoriu
servicii alternative, pentru elevi cu cerințe educationale
publici şi privaţi, speciale prin asigurarea de materiale de
 Parteneri sociali din învățare adaptate nevoilor acestora;
învăţământul  Realizarea de studii tematice privind
preuniversitar (ex. aplicarea curriculumului revizuit și
organizaţii sindicale), achizițiile competențelor cheie cu
 Instituţii de cult şi focalizare pe copiii și tinerii din minoritatea
asociaţii religioase, roma, copii din medii dezavantajate socio-
 Administrația Națională a economic, din mediul rural și copii/tineri
Penitenciarelor şi instituţii cu dizabilități.
subordonate,
 Instituţii/agenţii
guvernamentale cu
atribuţii în domeniul
incluziunii sociale,
 ONG-uri

PAGINA 21 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Curriculum Reducerea părăsirii Ministerul Educației Naționale  Realizarea și adoptarea de către MEN a Se va selecta - 30 http://bit.ly/2w
Europeană și național timpurii a școlii prin (MEN) unui document strategic de asumare a un singur decembrie 6zee1
Guvernul obligatoriu măsuri integrate de viziunii modificărilor în domeniul proiect cu 2020 sau
României actualizat prevenire și de Partenerii eligibili: curriculum-ului național obligatoriu valoare la
pentru asigurare a revizuit pentru învățământul primar și maximă semnarea
învățământul oportunităților egale Agenţii, structuri/alte gimnazial eligibilă de contractul
primar și pentru elevii organisme aflate în  Fundamentarea unor recomandări cu 43.932.500 ui de
gimnazial aparținând subordinea/coordonarea MEN caracter metodologic pentru euro finanțare
grupurilor şi alte organisme publice cu implementarea curriculum-ului obligatoriu
vulnerabile, cu atribuţii în domeniul educaţiei și a celui opțional pentru învățământul
accent pe elevii şi formării profesionale, primar și gimnazial și susținerea
(PROGRAMUL aparținând inclusiv asigurarea calității în demersurilor de aplicare a noilor planuri-
OPERAȚIONAL minorității roma și învățământul preuniversitar; cadru și programe școlare
CAPITAL elevii din mediul  Dezvoltarea competențelor profesionale
UMAN, AP 6, PI rural/ comunitățile Instituţii de învăţământ pentru personalul didactic din
10.i, OS 6.3, dezavantajate (ISCED 1-2) acreditate, învățământul preuniversitar primar și
6.5, 6.6) socio-economic; publice şi private, din reţeaua gimnazial, în vederea utilizării metodelor
Creșterea şcolară naţională; activ-participative de educație bazate pe
numărului de oferte noul curriculum centrat pe competente
educaționale Furnizori de servicii de cheie şi pe nevoile elevilor, în special în
orientate pe orientare, consiliere, mediere cazul personalului care lucrează cu copiii
formarea de şcolară şi servicii alternative, aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv
competențe și pe publici şi privaţi; copii aparținând minorității roma, copii cu
utilizarea de soluţii nevoi speciale, copii din comunitățile
digitale/de tip TIC în ANP şi instituţii subordonate; dezavantajate socioeconomic.
procesul de  Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii
predare; Autoritățile publice locale cu obiectivelor specifice stabilite în cadrul
Îmbunătățirea atribuții în domeniul educaţiei acestei PI (ex. activități de formare care
competențelor de nivel preuniversitar; promovează incluziunea, activități de
personalului didactic formare în aria elaborării de resurse
din învățământul ONGuri; educaționale deschise pentru facilitarea
preuniversitar în implementării curriculumului, activități de
vederea promovării Parteneri sociali din formare pentru echipele manageriale în
unor servicii învăţământul preuniversitar aria monitorizării impactului măsurilor
educaţionale de (ex. organizaţii sindicale). privind creșterea accesului la educație
calitate orientate pe etc).
nevoile elevilor și a
unei școli incluzive.

PAGINA 22 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sistem de Creșterea numărului CNDIPT  Dezvoltarea și implementarea unui sistem - - Apel http://www.fo
Europeană şi educaţie şi de oferte furnizate de anticipare a nevoilor de formare nelansat nduri-
Guvernul formare de sistemul de Partenerii eligibili pot fi: profesională pe termen scurt, mediu și ue.ro/presa/n
României profesională educație și formare lung, precum și de monitorizare a outati-am-
corelat cu profesională MEN; MMJS; Agenții, structuri tranziției de la educație și formare oi/details/6/29
nevoile şi adaptate la nevoile subordonate sau aflate în profesională la piața muncii; 7
tendinţele și tendințele de coordonarea MEN/ MMJS și
pieţei muncii dezvoltare ale pieței alte organisme publice cu  Revizuirea calificărilor și a curriculum-ului,
muncii atribuții în domeniul formării precum și elaborarea de calificări noi (cu
profesionale; Autoritatea accent pe competențele antreprenoriale și
Națională pentru Calificări; sectoarele economice prioritare
(PROGRAMUL ANOFM și structurile identificate prin SNC);
OPERAȚIONAL teritoriale ale acesteia cu
CAPITAL personalitate juridică; Membri  Extinderea mecanismelor de
UMAN, AP 6, ai Comitetelor Sectoriale și recunoaștere și validare/certificare a
OS 6.16) Comitete Sectoriale; competențelor și calificărilor dobândite în
Organizații sindicale; context nonformal și informal pentru
Patronate; Asociații sistemul de formare profesională (FPI);
profesionale; Centre publice
APEL sau private de validare/  Elaborarea/validarea/implementarea unui
NELANSAT certificare a învățării sistem de asigurare a calității la nivel de
anterioare; Furnizori de FPI sistem și învățare la locul de muncă;
autorizați, publici și privați;
Furnizori de servicii de
 Alte acțiuni inovative pentru creșterea
consiliere și orientare
participării la FP, inclusiv activități de
profesională/ pentru carieră;
cooperare transnațională.
Instituții și organizații membre
ale Pactelor Regionale și
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare și Incluziune Socială;
Unitățile de învățământ
acreditate/autorizate; Camere
de comerț, industrie și
agricultură; Instituții și
organizații membre ale
consorțiilor și parteneriatelor
regionale și locale în
domeniile ocupării, educației
și formării profesionale.

PAGINA 23 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Măsuri de Creșterea Instituţii de învăţământ  Dezvoltarea de oferte educaționale cu Maxim Variabilă Apel http://www.fo
Europeană și optimizare a atractivității ofertelor superior acreditate, publice şi conţinut inovator în învăţământul terțiar 1.500.000 nelansat nduri-
Guvernul ofertelor de educaționale din private universitar și non-universitar tehnic euro ue.ro/presa/n
României studii din învățământul terțiar organizat în cadrul instituțiilor de outati-am-
învățământul universitar și non- Partenerii pot fi instituții învățământ superior acreditate care să oi/details/6/33
superior în universitar organizat similare categoriilor de promoveze experienţe de învăţare de 0
sprijinul în cadrul instituțiilor solicitanți eligibili și/sau calitate (ex: resurse de studiu moderne şi
angajabilității de învățământ categorii de organizații flexibile, promovarea educației
superior acreditate detaliate mai jos: antreprenoriale etc.) prin corelarea cu
nevoile pieţei muncii din sectoarele
ONG-uri, inclusiv asociaţiile economice cu potențial competitiv,
(PROGRAMUL Îmbunătățirea studenţeşti; identificate conform SNC şi din domeniile
OPERAȚIONAL competentelor de specializare inteligentă conform SNCDI.
CAPITAL cadrelor didactice Parteneri sociali din  Perfecționarea profesională specializată
UMAN, AP 6, universitare de a învăţământul superior sau din pentru personalul didactic din învățământul
OS 6.9, OS proiecta și oferi medii publice și private. terțiar universitar și non-universitar
6.10) programe de studii organizat în cadrul instituțiilor de
bazate pe nevoile învăţământ superior acreditate în ceea ce
studenților/cursanțil privește conținutul educațional inovator şi
or, in vederea unui resursele de învăţare moderne şi flexibile,
APEL răspuns mai inclusiv prin parteneriate cu agenți
NELANSAT adecvat cerințelor economici, stagii de pregătire la agenți
unei piețe de locuri economici, programe de schimb de
de muncă în experiență şi diseminare de bune practice;
continuă schimbare.  Valorificarea rezultatelor programelor
anterioare de mobilitate ale personalului
didactic susținute din ERASMUS+ în
vederea completării formării
inițiale/continue a acestuia în relație cu
domeniile de formare stabilite în cadrul
prezentei PI. Acțiunile avute în vedere se
bazează inclusiv pe consultări cu rețele
internaționale de cercetare și de afaceri, în
completarea celor de la nivel național;
 Alte acțiuni inovative, inclusiv prin activități
de cooperare transnațională.

PAGINA 24 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Reducerea Creșterea numărului Autoritatea Națională pentru Dezvoltarea și introducerea de Valoarea Variabilă Apel https://bit.ly/2
Europeană și numărului de de asistenți Protecția Drepturilor Copilului instrumente/proceduri/mecanisme etc. în maximă a nelansat pwceDB
Guvernul copii și tineri maternali și sociali și Adopție în parteneriat cu domeniul asistenței sociale în vederea acordării unui proiect
României plasați în la nivelul comunității Direcțiile Generale de de servicii la nivelul comunității în vederea este egală cu
instituții, prin Asistență Socială și Protecția dezinstituționalizării copiilor și tinerilor din 80.000.000
consolidarea Copilului centrele de plasament și în vederea prevenirii euro la care
rețelei de instituționalizării copiilor expuși riscului de se adaugă
asistenți separare de familie. coeficientul de
maternali supra
Susținerea unui program de formare contractare
profesională destinat asistenților maternali și stabilit prin
personalului specializat din cadrul instituțiilor cu OUG 40/2015
(PROGRAMUL atribuții în domeniul asistenței sociale a copiilor cu modificările
OPERAȚIONAL și tinerilor instituționalizați precum copiilor și completările
CAPITAL expuși riscului de separare de familie. ulterioare
UMAN, AP 4,
OS 4.5 & 4.14) Dezvoltare rețelei de asistenți maternali

APEL
NELANSAT

PAGINA 25 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Dezvoltarea Implementarea unor Centrul Național de  Dezvoltarea cadrului instituțional privind Nespecificată 0% Apel https://bit.ly/2
Europeană și sistemică a măsuri destinate Dezvoltare a Învățământului asigurarea calităţii în IPT nelansat OBvVsT
Guvernul învăţământului îmbunătățirii Profesional și Tehnic
României profesional şi relevanței şi creșterii  Dezvoltarea mecanismelor pentru
tehnic în calității sistemului Partenerii eligibili pot fi: anticiparea nevoilor de calificări şi
concordanţă cu de învățământ MEN; competenţe solicitate pe piaţa muncii, în
nevoile de profesional şi tehnic, MMJS; scopul adaptării ofertei învăţământului
dezvoltare în concordanță cu Agenții, structuri subordonate profesional şi tehnic la nevoile identificate
socio- nevoile de sau aflate în coordonarea
economică la dezvoltare la nivel MEN/ MMJS și alte organisme
nivel naţional, național, regional şi publice cu atribuții în domeniul  Formarea profesională a persoanelor din
regional şi local, în strânsă formării profesionale; sistemul IPT
local colaborare cu actorii ANOFM și structurile
interesați. teritoriale ale acesteia;  Creşterea participării în învăţământul
Inspecția Muncii și structurile profesional şi tehnic
teritoriale ale acestei;
Membri ai Comitetelor  Dezvoltare, adaptare și actualizare
(PROGRAMUL Sectoriale și Comitete calificări profesionale, SPP, curriculum și
OPERAȚIONAL Sectoriale; auxiliare curriculare
CAPITAL Organizații sindicale;
UMAN, AP 6, Patronate;
OS 6.11, 6.14, Asociații profesionale;  Dezvoltarea si implementarea
6.15, 6.16) Furnizori de FPC autorizați, mecanismelor de monitorizare a inserţiei
publici și privați; profesionale a absolvenţilor de
Furnizori de servicii de învăţământ profesional şi tehnic
consiliere și orientare
profesională/ pentru carieră;
Instituții și organizații membre
ale Pactelor Regionale și
Parteneriatelor Locale pentru
APEL
Ocupare și Incluziune Socială;
NELANSAT
Unitățile de învățământ
acreditate/autorizate;
Camere de comerț, industrie
și agricultură;
Instituții și organizații
relevante în domeniul
educației şi formării
profesionale la nivel
transnațional.

PAGINA 26 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Măsuri de Creșterea numărului Agenţii, structuri/alte  Sprijin pentru dezvoltarea programelor de Valoarea Variabilă 30 http://mfe.gov
Europeană şi educație de tip de tineri care au organisme aflate în tip A doua șansă totală eligibilă octombri .ro/ghidul-
Guvernul a doua șansă abandonat școala și subordinea/coordonarea MEN a unui proiect e 2019 solicitantul-
României de adulți care nu și- şi alte organisme publice cu este de masuri-de-
au finalizat educația atribuţii în domeniul educaţiei  Servicii de consiliere și orientare a carierei maximum educatie-de-
obligatorie care se şi formării profesionale, pe tot parcursul vieții 2.000.000 tip-a-doua-
(PROGRAMUL reîntorc în sistemul inclusiv asigurarea calităţii în euro sansa-
OPERAȚIONAL de educație și învăţământul preuniversitar; modificat-si-
CAPITAL formare, inclusive  Furnizarea de programe „A doua șansă” completat/
UMAN, AP 6, prin programe de tip Instituţii de învăţământ
OS 6.4 & 6.6) a doua șansă și (ISCED 1-3) acreditate,
programe de publice şi private, din reţeaua  Promovarea programului „A doua șansă” și
formare şcolară naţională; a măsurilor complementare
profesională;
Furnizori de servicii de
Îmbunătățirea orientare, consiliere, mediere
competențelor şcolară şi servicii alternative,  Promovarea unor măsuri de mobilitate
personalului didactic publici şi privaţi; pentru personalul didactic
din învățământul
preuniversitar în Furnizori de formare
vederea promovării profesională, publici sau
unor servicii  Măsuri de sprijin
privați;
educaţionale de
calitate orientate pe Parteneri sociali din
nevoile elevilor și a învăţământul preuniversitar
unei școli incluzive. (ex. organizaţii sindicale);

Instituţii de cult şi asociaţii


religioase;

Instituţii/agenţii
guvernamentale cu atribuţii în
domeniul incluziunii sociale;

Autorități publice locale cu


atribuții în domeniul educaţiei
de nivel preuniversitar;

ONG-uri.

PAGINA 27 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Proiecte pentru Prezentul tip de Clusterele de inovare  Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități Minim Minim 35% Apel http://mfe.gov
Europeană şi clusterele de proiect se CD comune în clusterele de inovare și/sau 2.366.050 lei nelansat .ro/consultare
Guvernul inovare 2019 adresează modernizarea facilităților CD comune (echivalentul a -publica-
României clusterelor de existente (departamente/centre/laboratoare 500.000 Euro) ghidului-
inovare, fiind de cercetare-dezvoltare comune, care solicitantului-
finanțate investiții aparțin clusterului, deși pot fi localizate fizic Maxim pentru-
(PROGRAMUL pentru cercetare- în cadrul unui sau unor partener/i din cadrul 33.124.700 lei proiectele-
OPERAȚIONAL dezvoltare, activități clusterului); (echivalentul a pentru-
COMPETITIVIT de inovare și  Activități de inovare în clustere (obținerea, 7.000.000 clustere-de-
ATE, AP 1, OS activități de validarea și protejarea brevetelor și altor euro) inovare/
1.1, Acţiunea exploatare în active necorporale care aparțin clusterului,
1.1.1) clusterele inovative detașarea de personal cu înaltă calificare în
organizația clusterului de la o organizație
de cercetare sau de la o întreprindere
mare);
APEL  Achiziția de servicii de consultanță în
NELANSAT domeniul inovării și achiziția de servicii de
sprijinire a inovării;
 Activități de exploatare pentru sprijinirea
funcționării clusterelor (animarea și
promovarea clusterului, operarea
instalațiilor clusterului (sau gestionarea
activelor de cercetare ale clusterului),
organizarea de programe de formare,
ateliere, conferințe.

PAGINA 28 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Sprijinirea Secretariatul General al  Planificarea strategică și bugetarea pe Valoarea 2% Termenul http://www.po
Europeană și acțiuni de autorităților și Guvernului; Ministerul Apelor programe la nivel central minimă limită de ca.ro/solicitar
Guvernul consolidare a instituțiilor publice și Pădurilor; Ministerul eligibilă depunere e-
României capacității centrale pentru Mediului; Ministerul Educației  Dezvoltarea de sisteme și instrumente de aferentă unui a fișelor finantare/cere
autorităților și implementarea de Naționale; Ministerul management proiect: de proiect: rea-de-
instituțiilor acțiuni care conduc Afacerilor Interne; Ministerul 500.000 lei proiecte-nr-
publice la o planificare Muncii și Justiției Sociale. 16 ip17-2019-
 Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea
centrale strategică eficientă, Valoarea septembri mysmis-poca-
calității reglementărilor
implementarea maximă e 2019, 627-1-1/
Parteneri eligibili:
unitară a eligibilă ora 17:00
(PROGRAMUL managementului  Simplificarea procedurilor administrative și aferentă unui
autorități și instituții publice reducerea birocrației pentru cetățeni și
OPERAȚIONAL calității și proiect:
centrale; mediul de afaceri
CAPACITATE performanței, 30.000.000 lei
autorități administrative
ADMINISTRATI implementarea unor Termenul
autonome;  Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor
VĂ, OS 1.1) măsuri de de
structuri asociative ale personalului
simplificare pentru depunere
autorităților administrației
cetățeni, de a cererilor
publice locale;
sistematizare și de
ONG-uri;
simplificare a finanțare,
parteneri sociali (organizații
fondului activ al derivate
sindicale, organizații
legislației, de din fișele
patronale, precum și formele
reducere a poverii de proiect
de asociere ale acestora cu
administrative acceptate:
personalitate juridică);
pentru mediul de
instituții de învățământ
afaceri, de creare a 20
superior acreditate și de
cadrului pentru noiembrie
cercetare;
dezvoltarea la nivel 2019,
Academia Română.
local, de elaborare 17:00
de politici publice
bazate pe dovezi

PAGINA 29 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Decontaminare Implementarea unor Autorităţile publice sau alte Proiectele vor cuprinde activităţi de NA Pentru 31 https://bit.ly/2
Europeană și a siturilor măsuri de instituții publice, inclusiv decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate beneficiari decembrie NGpvUW
Guvernul poluate istoric decontaminare şi structuri subordonate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale Buget alocat autorități publice 2020
României – proiecte noi ecologizare a unor acestora, pentru situri şi asigurarea calităţii solului în vederea protejării apelului: locale / instituții
situri contaminate şi contaminate istoric aflate în sănătăţii umane. Investiţiile propuse spre 5.716.409 subordonate
abandonate deţinute proprietate sau puse la finanţare se vor concentra pe diminuarea euro acestora,
de autorităţile dispoziţia acestora de către riscului existent pentru sănătatea umană şi finanțate de la
(PROGRAMUL publice sau pentru proprietar – printr-un act pentru mediu cauzat de activităţile industriale bugetul de local:
OPERAȚIONAL care acestea au juridic - în vederea desfăşurate în trecut şi instituirea de măsuri
INFRASTRUCT responsabilitate în implementării proiectului adecvate pentru atenuarea riscurilor identificate, Minim 2%
URĂ MARE, AP procesul de astfel încît să se atingă riscul acceptabil.
4, O.S. 4.3) decontaminare
Utilizarea infrastructurii verzi va fi considerată o Pentru
opțiune prioritară pentru acțiunile de beneficiari
decontaminare (bio-decontaminarea siturilor instituții
poluate). centrale,
finanțate de la
bugetul de stat:

Minim 15%

PAGINA 30 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijinirea Creşterea ponderii Unități administrativ teritoriale  Realizarea şi/sau modernizarea Maxim 2% pentru 31 http://mfe.gov
Europeană și investiţiilor în energiei capacităţilor de producere energie electrică 15.000.000 proiecte având decembri .ro/am-poim-
Guvernul capacităţi de regenerabile în Asociațiile de Dezvoltare şi termică în cogenerare din biomasă şi euro ca beneficiari e 2019 prelungeste-
României producere totalul consumului Intercomunitară biogaz; unități perioada-de-
energie de energie primară, administrativ- depunere-a-
electrică şi/sau ca rezultat al Societăți comerciale  Realizarea şi/sau modernizarea teritoriale și proiectelor-
termică din investiţiilor de care au ca activitate capacităţilor de producţie a energiei termice ADI, pentru-doua-
biomasă/biogaz creştere a puterii producerea de energie în din biomasă sau biogaz; pentru apeluri/
şi energie instalate de scopul comercializării cheltuielile
geotermală producere a  Realizarea şi/sau modernizarea eligibile care nu
energiei electrice şi capacităţilor de producţie a energiei intră sub
termice din resurse electrice din biomasă sau biogaz; incidența
(PROGRAMUL regenerabile mai regulilor de
OPERAȚIONAL puţin exploatate.  Realizarea şi/sau modernizarea ajutor de stat
INFRASTRUCT capacităţilor de producţie a energiei termice
URA MARE, AP Reducerea emisiilor din energie geotermală. 20% din
6, O.S. 6.1) de carbon în costurile
atmosferă generate eligibile ale
de sectorul proiectului,
energetic prin pentru
înlocuirea unei părţi microîntreprinde
din cantitatea de ri și
combustibili fosili întreprinderile
consumaţi în fiecare mici
an (cărbune, gaz
natural). 30% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
întreprinderile
mijlocii

40% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
întreprinderile
mari

PAGINA 31 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Sprijinirea Promovarea de Societățile comerciale din  Realizarea / modernizarea centralelor Maxim 20% din 31 http://mfe.gov
Europeană și investiţiilor în acțiuni de reducere industrie care înregistrează electrice de cogenerare de înaltă eficienţă 15.000.000 costurile decembri .ro/am-poim-
Guvernul cogenerare de a emisiilor de consumuri energetice de (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi euro eligibile ale e 2019 prelungeste-
României înaltă eficienţă carbon și de peste 200 tep/an și care pot biomasă proiectului, perioada-de-
creștere a eficienței dovedi un necesar util de pentru depunere-a-
energetice prin energie termică pentru  Realizarea / modernizarea centralelor microîntreprinde proiectelor-in-
(PROGRAMUL instalarea de noi procesele industriale cu o electrice de cogenerare de înaltă eficienţă ri și cadrul-
OPERAȚIONAL capacități / durată de minim 4.000 h/an care utilizează gaze reziduale (maximum 8 întreprinderile apelului-
INFRASTRUCT modernizarea MWe) provenite din procese industriale mici sprijinirea-
URA MARE, AP capacităților de Reprezentantul desemnat al investitiilor-in-
6, O.S. 6.4) cogenerare de unui parc industrial care 30% din cogenerare-
înaltă eficiență. înregistrează consumuri costurile de-inalta-
energetice de peste 200 eligibile ale eficienta/
tep/an si care poate dovedi un proiectului,
necesar util de energie pentru
termică pentru procesele întreprinderile
industriale cu o durată de mijlocii
minim 4.000 h/an pentru
investițiile privind producția de 40% din
energie prin cogenerare de costurile
înaltă eficiență, si care poate eligibile ale
fi: proiectului
pentru
 administratorul parcului întreprinderile
mari
 distribuitorul de energie
al parcului industrial

PAGINA 32 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Refacerea Menţinerea şi Administratori desemnați în  Menținerea și refacerea ecosistemelor Maxim Variabilă 31 http://www.fo
Europeană și ecosistemelor refacerea condițiile legislației specifice forestiere și a serviciilor furnizate 10.000.000 decembrie nduri-
Guvernul degradate ecosistemelor și/sau proprietari ai fondului euro/ proiect 2020, ora ue.ro/presa/n
României degradate şi a forestier național aflat în  Menținerea și refacerea ecosistemelor 10:00 outati-am-
serviciilor furnizate proprietate publică lacustre și de ape curgătoare și a oi/details/6/62
(împăduriri, serviciilor furnizate 1
(PROGRAMUL coridoare ecologice Administratori desemnați în
OPERAȚIONAL etc.), situate în afara condițiile legislației specifice  Menținerea și refacerea ecosistemelor de
INFRASTRUCT ariilor naturale și/sau proprietari ai apelor de pajiști și a serviciilor furnizate
URA MARE, AP protejate suprafață aflate în proprietate
4, OS 4.1) publică  Menținerea și refacerea ecosistemelor de
peșteri și a serviciilor furnizate
Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice și
/sau proprietari de pajiști
permanente aflate în
proprietate publică

Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice și
/sau proprietari de peșteri
aflate în proprietate publică

PAGINA 33 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Uniunea Investiții în Asigurarea unui Consiliile Județene Achiziționarea incineratoarelor mobile, inclusiv Maxim 0% Apel https://portal.
europeană și înființarea, nivel optim de cele a mijloacelor de tractare/transport și a altor 300.000 nelansat afir.info/infor
Guvernul îmbunătățirea biosecuritate și facilități de ucidere a animalelor Euro/proiect matii_instituti
României sau extinderea reducerea onale_dezbat
serviciilor de consecințelor ere_publica_
bază locale asupra mediului documente_s
pentru înconjurător upuse_dezba
populația terii_publice
rurală, inclusiv
pentru
petrecerea
timpului liber și
pentru cultură
și
infrastructură
asociată

(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 7.4)

APEL
NELANSAT

Norvegia, RO-CULTURA Prezentul apel de  Instituție publică;  Restaurarea monumentelor istorice; Minim Minim 20% 11 https://www.r
Islanda, proiecte urmărește  Revitalizarea/ punerea în valoare a 200.000 Euro noiembri o-
Liechtenstein Restaurarea și să contribuie la  unitate administrativ- oviectivelor restaurate; e 2019, cultura.ro/ape
și Guvernul revitalizarea restaurarea teritorială;  Instruire formală și non-formală destinată Maxim ora 16:00 luri/managem
României monumentelor patrimoniului dezvoltării profesionale a membrilor echipei 2.000.000 ent-
istorice cultural într-un mod organizație
de proiect, precum și instruire vocațională. Euro patrimoniu/la
inovativ, prin neguvernamentală; nsare-apel-1-
promovarea unor  societate comercială 1?fbclid=IwA
(MECANISMUL noi modele de SAU societate cooperativă. R0Q90DhJF
FINANCIAR AL guvernanță QHonweBbrX
SPAŢIULUI participativă în sfVqcYQbDFl
ECONOMIC domeniul E02kqdK37N
EUROPEAN patrimoniului abRQXqfQ-
2014-2021) cultural și a unei cSR6aAjB4
abordări integrate a
acestui patrimoniu

PAGINA 34 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Guvernul Programele de Sprijinirea activității Reprezentantul unei asociaţii, Programul Cultură - "Constantin Brâncuşi"- Neprecizată Minim 5% Depunere http://www.m
României finanţare ale românilor de fundaţii, unităţi de cult, al unei păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii continuă prp.gov.ro/we
Ministerului pretutindeni prin categorii de organizaţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a b/documente-
pentru Românii acordarea de neguvernamentale ale românilor din vecinătate, din emigraţie şi din necesare-
de pretutindeni finanţări românilor de pretutindeni sau diaspora de mobilitate, precum şi întărirea depunerii-de-
nerambursabile şi a unei organizaţii legăturilor dintre România şi comunităţile proiecte/
alte mijloace de internaţionale; româneşti din afara graniţelor ţării.
sprijin financiar, în Programul Mass-media - "Mihai Eminescu"-
limita bugetului Persoană fizică autorizată sau păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a
alocat, cu juridică de drept public sau românilor, promovarea României şi a valorilor
respectarea privat din România sau din comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-
principiilor liberei străinătate și care utilizează mediei de expresie românească din comunităţile
concurenţe, finanțări nerambursabile româneşti de peste hotare.
eficacităţii utilizării pentru derularea de proiecte Programul Educaţie - "Nicolae Iorga"- sprijinirea
fondurilor publice, sau acțiuni în sprijinul procesului de integrare a românilor care îşi au
transparenţei şi a românilor de pretutindeni. domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu
tratamentului egal. păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a
românilor de pretutindeni şi formarea noii
generaţii, care să reprezinte România şi
interesele româneşti în străinătate.
Programul Spiritualitate şi tradiţie - "Andrei
Şaguna"- păstrarea identităţii spirituale şi
respectarea libertăţii religioase a românilor de
pretutindeni.
Programul Societatea civilă - "Dimitrie Gusti"-
sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului
asociativ în comunităţile locuite de români şi
solidaritatea pe care societatea civilă o
generează în rândul comunităţilor de români.
Președinția României la Consiliul Uniunii
Europene - (program valabil numai pentru
prima sesiune de finanțarea a anului 2019) –
promovarea la nivel european a imaginii
României și a expertizei românești la nivel de
competențe specifice, creșterea vizibilității
Președinției României, sprijinirea și promovarea
valorilor comune europene la nivelul
organizațiilor reprezentative ale românilor din
afara granițelor țării în scopul respectării
drepturilor românilor de pretutindeni și
diseminării informațiilor privind oportunitățile
disponibile în țările membre pentru toți cetățenii
europeni.

PAGINA 35 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Guvernul Proiecte de Consolidarea Instituții de învățământ Proiectele declarate câștigătoare in urma Maxim - Depunere http://uefiscdi.
României cercetare ERA- sistemului național superior publice si private competițiilor trans-naționale ERA-NET/ERA- 250.000 euro, continua gov.ro/articol
NET / ERANET de CDl prin acreditate; NET Cofund sunt finanțate din fonduri publice, in situația in e/4536/Pache
Cofund intensificarea respectiv din Planul NAȚIONAL de Cercetare care Romania t-de-
colaborării in Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2015 – este informatii-
cercetarea Institute Naționale de CDl; 2020 (PNCDl III), Programul 3 – Cooperare coordonatorul ERANETERA
europeana de europeana si internaționala, Subprogramul 3.2 proiectului NET-
excelenta; Orizont 2020. trans-național; Cofund.html
Alte organizații de cercetare
Consolidarea de drept public sau privat; Maxim
sistemului național Bugetul alocat instrumentului ERA-NET/ERA- 200.000 EUR,
de CDl prin NET Cofund in cadrul Subprogramului 3.2 in situația in
intensificarea Agenți economici (IMM-uri si Orizont 2020 al PNCDl III, pentru perioada care Romania
cooperării întreprinderi mari); 2016-2019 este următorul: este partener
internaționale – in proiectul
lansarea de apeluri transnațional.
tematice comune in 2016: 3.575.500 lei;
Unități de administrație
parteneriat cu alte publica locala sau centrala; 2017: 17.000.000 lei;
tari, activități 2018: 22.450.000 lei;
comune de 2019: 25.000.000 lei.
cercetare, echipe de Organizații
cercetare mixte, in nonguvernamentale.
vederea accesării
altor fonduri
disponibile prin
programele de
Entitățile menționate mai sus
cercetare-dezvoltare
pot participa la competiția
la nivel internațional;
trans-naționala ca unic
partener (parte romana) sau
Creșterea vizibilității in parteneriat cu alte instituții
României la nivel din Romania.
internațional in
domeniul cercetării
si inovării. Instituțiile, altele decât cele
prevăzute in OG 57/2002 cu
modificările si completările
ulterioare, pot participa in
acest tip de proiecte doar cu
finanțare proprie.

PAGINA 36 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limită suplimentare

Norvegia, RO-Energy – Mai puțină energie Instituții publice, IMM-uri,  Eficiența energetică în clădiri (deținute de Pentru Între 10% și 20 https://www.in
Islanda, Apel pentru obținută prin ONG-uri entități neeconomice) Schema de 90 % ianuarie novasjonnorg
Liechtenstein îmbunătățirea consumul de carbon Parteneriate granturi mici - 2020, ora e.no/en/start-
eficienței și siguranță Între 50.000 14:00 (ora page/eea-
 Eficiența energetică în industrie
energetice crescută a Principalele activități ale euro și României) norway-
aprovizionării aplicantului au o strânsă 200.000 euro grants/Progra
legătură cu activitatea pentru  Eficiența energetică în infrastructură mmes/renew
care aplicația va fi depusă. Pentru Apelul eable-
 Eficiența energetică a produselor 4: Între energy/roman
Principala activitate 200.000 euro ia/romania-
desfășurată de Partener este și 2.000.000 energy/energ
 Eficiența energetică în sectorul
strâns legată de activitatea euro y-efficiency-
transporturilor
pentru care acesta își va subpage/call/
aduce contribuția în proiect.

Islanda, Proiecte de Stabilirea de Cercetători din organizaţii de Finanțarea deplasării cercetătorilor din Statele Maxim 1.200 0% 20 https://uefiscd
Lichtenstein mobilități parteneriate între cercetare cu sediul în Donatoare și România în vederea dezvoltării de euro noiembrie i.gov.ro/eea-
și Norvegia cercetătorii din România sau în Norvegia Proiecte colaborative de cercetare în 2019 proiecte-de-
Statele Donatoare și următoarele arii tematice: mobilitati
România în vederea
dezvoltării de
Proiecte  Energie
colaborative de  Mediu
cercetare  Sănătate
 Ştiinţe Sociale şi Umaniste, inclusiv
studii de gen şi studii privind
incluziunea socială
 TIC
 Biotehnologie

PAGINA 37 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Reducerea Reducerea Autorități publice locale și În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de Valoarile Variabilă Perioada http://mfe.gov.
Europeană numărului de numărului de unități cu personalitate Dezvoltare Locală din orașe/municipii cu peste minime și de ro/pocu-81-
și Guvernul persoane aflate în persoane aflate în juridică aflate în 20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de maxime ale depunere: mil-euro-
României risc de sărăcie și risc de sărăcie și coordonarea sau Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune Locală proiectelor vor pentru-
excluziune socială excluziune socială subordonate acestora; implementează SDL-urile prin lansarea de apeluri fi stabilite de 1 reducerea-
din comunitățile din comunitățile Furnizori acreditați de aferente intervențiilor specifice acestor strategii. GAL-uri prin noiembrie numarului-de-
marginalizate (roma marginalizate (roma servicii specializate pentru Activitățile finanțate prin POCU sunt: Ghidurile 2019 – 31 persoane-in-
și non-roma) din și non-roma) din stimularea ocupării forței proprii decembrie risc-de-
orașe/municipii cu orașe/municipii cu de muncă;  Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe aferente SDL- 2021 saracie-si-
peste 20.000 peste 20.000 Furnizori autorizați de piața muncii urilor excluziune-
locuitori – locuitori, cu accent formare profesională; aprobate sociala/
pe cele cu populație Centre autorizate de  Susținerea antreprenoriatului în cadrul
Etapa a III-a a aparținând minorității evaluare și certificare a comunității, inclusiv a ocupării pe cont
mecanismului roma, prin competențelor propriu
DLRC implementarea de profesionale obținute pe
măsuri/ operațiuni alte căi decât cele formale;
 Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii
integrate în contextul Furnizori de servicii sociale sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv în
(PROGRAMUL mecanismului de acreditați în condițiile legii;
cadrul centrelor comunitare integrate
OPERAȚIONAL DLRC Asociații și fundații;
CAPITAL UMAN, Organizații sindicale;
Organizații patronale;  Sprijin pentru creșterea accesului și
AP 5, OS 5.1) participării la educație
Întreprinderi sociale de
inserție;
Angajatori;  Activități de îmbunătățire a condițiilor de
Camere de Comerţ şi locuit ale persoanelor din grupul țintă
Industrie.
 Asistență juridică pentru reglementarea
NOU!
actelor de identitate, de proprietate, de stare
civilă

 Combaterea discriminării și a segregării

PAGINA 1 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Creșterea nivelului Implementarea la Membri ai Comitetelor  Sprijin pentru participarea la programele de Valoarea Variabilă Perioada http://mfe.gov.
Europeană de calificare al nivel național a Sectoriale şi Comitete FPC prin măsuri integrate și flexibile maximă de ro/pocu-60-
și Guvernul angajaților prin măsurilor destinate Sectoriale cu personalitate eligibilă a unui depunere: mil-euro-
României creșterii participării la juridică; proiect este pentru-
programe de  Acțiuni de consiliere profesională și tutorat
programele de de 1.000.000 4 proiectele-de-
formare continuă formare profesională pentru grupul țintă vizat pentru încurajarea
Organizații sindicale; euro octombrie dezvoltare-
corelate cu nevoile continuă, în special participării la programele de FPC 2019, ora profesionala-
pieței muncii pentru acei adulți cu Patronate; 16:00 – a-persoanelor-
un nivel scăzut de 31 cu-un-nivel-
 Acțiuni de evaluare, recunoaștere și
calificare și Asociații profesionale; decembrie scazut-de-
(PROGRAMUL
persoanele cu vârsta validare a rezultatelor învățării dobândite în 2019, ora calificare-si-
OPERAȚIONAL de peste 40 ani, din contexte non-formale și informale 16:00 cu-varsta-de-
Centre publice sau private
CAPITAL UMAN, zone rurale peste-40-de-
de validare/certificare a
AP 6, OS 6.12) defavorizate învățării anterioare;  Organizarea de campanii/acțiuni de ani-care-
provin-din-
informare și conștientizare pentru
Furnizori de FPC zonele-
promovarea importanței formării defavorizate/
autorizați, publici şi privați, profesionale și participării la programele de
NOU! FPC
Furnizori de servicii de
consiliere și orientare
profesională/ pentru  Alte acțiuni inovative pentru creșterea
carieră; participării la FPC și oferirea unui sprijin
educațional individualizat, inclusiv prin
Camere de comerț, activități de cooperare transnațională și
industrie și agricultură;
transfer de bune practici
ONG-uri.

PAGINA 2 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Măsuri de educație Creșterea accesului Ministerul Educației  Servicii de consiliere și orientare a carierei Valoarea Variabilă Apel http://mfe.gov.
Europeană de tip a doua șansă la măsuri de Naționale (MEN); pe tot parcursul vieții; totală eligibilă nelansat ro/pocu-
și Guvernul pentru educație pentru Ministerul Muncii și  Furnizarea de programe „A doua șansă”; a unui proiect lanseaza-in-
României tinerii NEETs tinerii care nu sunt Justiției Sociale (MMJS);  Promovarea programului „A doua șansă” și este de consultare-
(tineri care nu sunt înscriși într-un Agenţii, structuri a măsurilor complementare; maximum publica-ghidul-
înscriși într-un program de subordonate sau aflate în  Măsuri de sprijin financiar pentru stimularea 1.000.000 masuri-de-
program de educație, ocupare coordonarea MEN/MMJS participării în cadrul programului „A doua euro. educatie-de-
educație, ocupare sau formare şi alte organisme publice șansă”. tip-a-doua-
sau formare profesională cu atribuţii în domeniul sansa-pentru-
profesională) (NEETs), cu vârsta formării profesionale; tinerii-neets/
între 16 – 24 ani, Centrul Naţional de
care au abandonat Dezvoltare a
cursurile Învăţământului Profesional
(PROGRAMUL învățământului şi Tehnic;
OPERAȚIONAL primar și/sau Agenţia Naţională pentru
CAPITAL UMAN, gimnazial înainte de Ocuparea Forţei de Muncă
AP 6, OS 6.1) finalizarea acestuia şi structurile teritoriale ale
acesteia cu personalitate
juridică;
Membri ai Comitetelor
Sectoriale şi Comitete
Sectoriale cu personalitate
juridică;
Organizaţii sindicale/
APEL NELANSAT Organizații patronale/
Asociaţii profesionale;
Furnizori de servicii de
consiliere și orientare
profesională/ pentru
carieră/ Furnizori de
servicii de ocupare;
Camere de comerț,
industrie și agricultură;
ONG-uri.

PAGINA 3 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Creșterea ratei de Instituții de învățământ  Consolidarea parteneriatelor dintre Maxim 0% Apel http://mfe.gov.
Europeană doctoranzi și participare a superior publice şi private, universități și actorii din domeniul cercetării 1.500.000 nelansat ro/consultare-
și Guvernul cercetători studenților acreditate; şi inovării pentru stimularea dezvoltării de euro publica-apel-
României postdoctorat doctoranzi la noi programe de studii doctorale şi pocu-pentru-
programele din Institute/centre de postdoctorale, cu aplicații directe în Ghidul sprijinirea-
cadrul parteneriatelor cercetare acreditate, economie, în special în sectoarele este doctoranzilor-
nou inclusiv institute de economice cu potențial competitiv şi în supus si-
(PROGRAMUL înființate/dezvoltate cercetare ale Academiei domeniile de specializare inteligentă, consultării cercetatorilor/
OPERAȚIONAL care să faciliteze Române; inclusiv prin furnizarea de sprijin financiar publice
CAPITAL UMAN, inserția pe piața pentru doctoranzi și sprijinirea cercetătorilor până în
AP 6, PI 10.iv, OS muncii a Şcoli doctorale şi graduale pentru a se implica în cercetarea data de
6.13) absolvenților și cu personalitate juridică, postdoctorală; 21
crearea de inclusiv parteneriate intre octombrie
parteneriate noi între acestea și sectorul privat/  Activități de cercetare şi de colaborare în 2019
instituțiile de centre de CDI; rețea pentru doctoranzi/ tineri cercetători în
APEL NELANSAT învățământ superior scopul asigurării complementarității cu
și sectorul privat, Academia Română. sectoarele economice cu potențial
respectiv actori din competitiv şi cu domeniile de specializare
domeniul cercetării și În cadrul acestui apel de inteligentă, în sprijinul internaționalizării
inovării proiecte este obligatorie învățământului terțiar;
includerea în parteneriat a
cel puțin uneia dintre  Crearea unui sistem de informare
categoriile de organizații coordonată, în ambele sensuri: de la
detaliate mai jos: companii către sectorul privat către
instituțiile de învățământ superior privind
Angajatori; nevoile lor de instruire, precum și de la
instituțiile de învățământ către întreprinderi,
Asociații profesionale; pentru a răspunde nevoilor sectorului privat
la nivel regional/ local.
Camere de comerț și
industrie;

Instituții și organizații
membre ale Pactelor
Regionale și
Parteneriatelor Locale
pentru Ocupare și
Incluziune Socială.

PAGINA 4 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Promovarea Beneficiarii schemei pot fi Se acordă: Maxim 0% 13 https://bit.ly/33
Europeană prima împădurire și conservării și a deținătorii publici și privați 7.000.000 decembrie f9nRi
și Guvernul crearea de sechestrării de de teren agricol și formele  Primă de înființare a plantațiilor forestiere euro 2019, ora
României suprafețe carbon în agricultură asociative ale acestora. (Prima 1), care acoperă inclusiv costurile de 14:00
împădurite și silvicultură elaborare a proiectului tehnic de împădurire
- acordată pentru toți beneficiarii schemei

(PROGRAMUL  Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă


NAȚIONAL DE de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de
DEZVOLTARE întreținere și îngrijire a plantației forestiere și
RURALA, Măsura 8, pentru compensarea pierderilor de venit
Submăsura 8.1) agricol ca urmare a împăduririi – acordată în
funcție de categoria de beneficiar și tipul de
teren.

Deţinătorii de terenuri agricole şi neagricole


NOU! proprietate a statului şi/sau deţinătorii de terenuri
agricole şi/sau neagricole proprietate a unităţilor
administrativ teritoriale (UAT) sau asociaţii ale
acestora, beneficiază numai de sprijinul acordat
în baza Primei 1.

PAGINA 5 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Plăți pentru Reducerea Unitățile administrativ- În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de Variabil Pana la 500 Perioadă https://bit.ly/2
Europeană angajamente de numărului de interv teritoriale care au în angajamente, ale căror cerințe specifice sunt hectare - 0% estimată MzJeGu
și Guvernul silvomediu enții silvotehnice în proprietate publică sau încadrate în următoarele două pachete: de
României pădure și promovar privată terenuri forestiere; Peste 500 depunere:
ea tehnologiilor de hectare -
1. Pachetul 1–Asigurarea de zone de
(PROGRAMUL
exploatare a Persoanele fizice și liniște; Variabil 2 martie
lemnului cu impact juridice care au în –15 mai
NAȚIONAL DE 2. Pachetul 2-Utilizarea atelajelor la
redus asupra solului proprietate privată terenuri 2020
DEZVOLTARE colectarea lemnului din rărituri
(silvicultură cu forestiere;
RURALA, Măsura (Pachetul 2 poate fi aplicat doar în
impact redus), prin
15, Submăsura combinație cu Pachetul 1).
promovarea de Asociații ale beneficiarilor.
15.1)
angajamente volunt
are care depășesc
cerințele obligatorii
APEL NELANSAT relevante prevăzute
în cadrul legislației
naționale în
domeniul gestionării
pădurilor

Guvernul Competiție pentru Sprijin din punct de Pentru Reviste: Institute Tematica abordată se încadrează în domeniile de Maximum 0% 21 http://www.res
României subvenţionarea vedere financiar naționale CDI, universități, specialitate inteligentă și prioritate publică, așa 50.000 lei octombrie earch.gov.ro/u
literaturii tehnico- pentru comunitatea Academia Română, cum sunt definite prin Strategia Națională CDI pentru 2019 ploads/subven
ştiinţifice tehnico-științifică din Academia Oamenilor de 2014-2020. editarea unei tionare-
România pentru Știință și Academiile de reviste literatura-
editarea publicațiilor ramură;  Biochimia, ts/2019/ghid-
NOU! tehnico-științifice  Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Maximum 2019.pdf
Pentru Cărți: angajatorul 12.000 lei
spațiu și securitate,
autorului/autorilor, editura pentru
unui INCD, a unei  Energie, mediu și schimbări climatice, editarea unei
universități, sau aparținând  Eco-Nanotehnologii și materiale avansate, cărți
altor societăți, asociații,  Sănătate,
care au în obiectul de  Patrimoniu și identitate culturală,
activitate cercetarea-
 Tehnologii noi și emergente.
dezvoltarea- pentru cărți.

PAGINA 6 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Islanda, Proiecte Crearea de Consorţiu alcătuit din cel Apelul de propuneri de proiecte va viza Minim 0% 16 https://uefiscdi
Lichtenstei Colaborative de parteneriate între puţin o entitate legală din cercetarea fundamentală şi aplicativă în 500.000 euro decembrie .gov.ro/news-
n și Cercetare cercetătorii din România şi una din urmatoarele arii tematice: 2019 (4 titlu
Norvegia România şi din Norvegia Maxim :00 PM
Norvegia 1.200.000 ora
Promotorul de Proiect va  Energie euro României) https://uefiscdi
trebui să fie o organizaţie  Mediu .gov.ro/eea-
NOU! de cercetare eligibilă din  Sănătate grants-
România.
 Ştiinţe Sociale şi Umaniste, inclusiv proiecte-
studii de gen şi studii privind colaborative-
Partenerii eligibili pot fi
incluziunea socială de-cercetare
organizaţii de cercetare
sau companii cu sediul în  TIC
România sau în Norvegia.  Biotehnologie


Nu mai puţin de 10% din totalul cheltuielilor
eligibile ale programului vor fi dedicate proiectelor
din cadrul topicii Roma inclusion and
empowerment.

În lista finală a proiectelor care vor fi finanţate în


cadrul ariei tematice “Ştiinţe Sociale şi Umaniste,
inclusiv studii de gen şi studii privind incluziunea
socială”, se vor reflecta studiile de gen şi cele
privind incluziunea socială.

Proiectele de cercetare vor include acţiuni


dedicate privind explorarea potenţialului pentru
viitoare aplicaţii comune dintre partenerii din
România şi cei din Norvegia în cadrul apelurilor
de propuneri de proiecte finanţate la nivel
european, precum şi din alte surse de finanţare
internaţionale.

PAGINA 7 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea EUROPA Prin intermediul Operatorii (organizații Tipuri de proiecte: •proiecte de Pentru 27 https://www.e
Europeană CREATIVA acestei componente neguvernamentale,  Categoria I. Proiecte de mai mică amploare: mai mică categoria 1: noiembrie uropa-
de finanțare se companii private, instituții implică operatori din min. 3 țări eligibile, au o amploare minim 40%; 2019 (ora creativa.eu/no
încurajează publice) care au activitate durată de cel mult 48 de luni (categoria 1): 18:00 a utatic_doc_20
cooperarea în sectoarele culturale și grant UE de Pentru României) 6_s-a-lansat-
transnațională între creative (inter alia:
 Categoria II. Proiecte de mai mare cel mult categoria 2: apelul-din-
amploare: implică operatori din min. 6 țări
organizații precum arhitectura, arhivele, 200.000 euro; minim 50%. 2019-pentru-
eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni
Subprogramul teatre, muzee, bibliotecile și muzeele, proiecte-de-
Cultura 2014-2020 asociații și fundații, artizanatul artistic, •proiecte de cooperare-
centre de cercetare, audiovizualul, patrimoniul Priorități: mai mare culturala-
biblioteci, cultural material și  A. promovarea mobilității transnaționale a amploare europa-
universități, edituri, imaterial, designul, artiștilor și a celorlalți profesioniști din (categoria 2): creativa_pg_0
galerii de artă, muzica, literatura, artele domeniul culturii, precum și încurajarea grant UE de .htm
institute și centre spectacolului, industria circulației transnaționale a creațiilor acestora cel mult
culturale, companii editorială, radioul, artele 2.000.000
din sfera business- vizuale).  B. dezvoltarea publicului: noi modalități de euro.
NOU! interacțiune cu un public existent, dar și
ului creativ, autorități
publice etc. din cele diversificarea publicului, inclusiv prin
41 de țări atragerea de noi categorii; implicarea activă
participante la a publicului în activități; expunerea publicului
program la creații artistice și culturale din alte spații
europene
 C. consolidarea capacităților: dezvoltarea de
competențe și internaționalizarea carierelor,
cu scopul de a facilita accesul la oportunități
profesionale și de a crea condițiile necesare
pentru networking la nivel internațional și
circulația transnațională a operelor.
 D. dialogul intercultural și integrarea socială
a migranților și a refugiaților: vizează
facilitarea integrării refugiaților în mediul
european, consolidarea înțelegerii culturale
reciproce și promovarea dialogului
intercultural și interreligios, a toleranței și a
respectului pentru alte culturi.
 E. moștenirea Anului european al
patrimoniului cultural 2018.

PAGINA 8 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Apel de proiecte Consolidarea poziției Societățile comerciale sau  lucrări de construire/ extindere/ modernizare Valoarea Minim 10% 8 http://regio-
Europeană pentru pe piață a IMM-urilor cooperative care se a spațiilor de producție/ prestare de servicii eligibilă a noiembrie adrcentru.ro/2
și Guvernul microintreprinderi în domenii încadrează în categoria ale microintreprinderilor, inclusiv a utilităților proiectului 2019, ora -1-
României competitive microintreprinderilor, au generale aferente (alimentare cu apă, trebuie să fie 12:00 promovarea-
identificate în desfașurat activitate pe o canalizare, alimentare cu gaze naturale, cuprinsă între spiritului-
(PROGRAMUL Strategia Natională perioadă corespunzătoare agent termic, energie electrică, PSI); 25.000 și antreprenorial/
OPERAȚIONAL de Competitivitate și cel puțin unui an fiscal  achizitionarea de echipamente tehnologice, 200.000 euro Perioada
REGIONAL, AP2, PI Planurile de integral și au înregistrat utilaje, instalatii de lucru, mobilier, poate fi
2.1, Apel 2.1A) Dezvoltare profit din exploatare în anul echipamente informatice, birotică, de natura redusă în
Regională fiscal anterior depunerii mijloacelor fixe; cazul în
cererii de finanțare.  achiziționarea de instalații/echipamente care
specifice în scopul obținerii unei economii de bugetul
Locul de implementare a energie, precum și sisteme care utilizează apelului
proiectului este situat în surse regenerabile/alternative de energie este
mediul urban, în regiunea pentru eficientizarea activităților pentru care consumat
de dezvoltare în care este a solicitat finanțare, în limita a 15% din mai
depusă cererea de valoarea eligibilă a proiectului; devreme.
finanțare.  investiții în active necorporale: brevete,
licențe, mărci comerciale, programe
Domeniul de activitate în informatice, alte drepturi și active similare;
care se desfășoară  investiții în realizarea de website-uri pentru
investiția se încadrează în prezentarea activității și a produselor sau
domeniile de activitate serviciilor proprii, inclusiv instrumente de
eligibile, așa cum sunt comercializare on-line.
enumerate în anexa la
Ghidul specific.

PAGINA 9 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijinirea creării și Îmbunătățirea Microintreprinderi,  Construirea, extinderea spațiilor de Minimum 1 Pentru Apel http://regio-
Europeană extinderea competitivității întreprinderi mici și mijlocii producție/servicii; milion euro și întreprinderi nelansat adrcentru.ro/2
și Guvernul capacităților economice prin maximum 5 mici și -2-sprijinirea-
României avansate de creșterea  Dotarea cu active corporale, necorporale milioane euro microintreprind crearii-si-
producție și productivității muncii eri - minim extinderea-
dezvoltarea în IMM-uri în 30% capacitatilor-
serviciilor sectoarele avansate-de-
competitive Pentru productie-si-
identificate în întreprinderi dezvoltarea-
(PROGRAMUL
Strategia Națională mijlocii - minim serviciilor/
OPERAȚIONAL
pentru 40%
REGIONAL, AP 2,
Competitivitate
PI 2.2)

APEL NELANSAT

PAGINA 10 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea România Formarea Angajatori – întreprideri  Organizarea și derularea de programe de Maxim Minim 50% 18 http://mfe.gov.
Europeană profesională – profesională pentru mari, persoane juridice de formare profesională pentru manageri și/sau 250.000 euro noiembrie ro/event/roma
şi Guvernul Întreprinderi managerii si angajații drept privat cu scop activități de business coaching și/sau 2019, ora nia-
României competitive care își desfășoară patrimonial activități de tip “workshop”, “seminarii”, 16 profesionala-
activitatea in “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de intreprinderi-
departamentele de informare”, cursuri acreditate de Project competitive-2/
resurse umane Management Institute (de exemplu “PMP”
(PROGRAMUL (Project Management Professional), CAPM
OPERAȚIONAL (Certified Associate in Project Management,
CAPITAL UMAN, etc.), cursuri “mini MBA” (Master of Business
AP 3, OS 3.8) Administration), precum și alte tipuri de
cursuri relevante

 Organizarea și derularea de programe de


formare profesională pentru angajații din
departamentele de resurse umane (cum ar fi
de exemplu cursurile de perfecționare/
specializare în ocupațiile “Manager resurse
umane”, “Inspector resurse umane” și alte
cursuri, pentru care furnizorul de formare
profesională este autorizat în conformitate
cu OG nr.129/31.08.2000 privind formarea
profesionala a adultilor, republicată, sau
cursuri informale recunoscute la nivelul
întreprinderii) și/sau activități de tip
“workshop”, “seminarii”, “conferințe”,
“prelegeri”, “evenimente de informare”,
precum și alte tipuri de cursuri relevante

PAGINA 11 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Măsuri de Creșterea șanselor Angajatori În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt Valoarea Variabilă Apel http://bit.ly/2tD
Europeană outplacement – de reintegrare pe eligibile următoarele activități: maximă nelansat J0nI
şi Guvernul adaptarea piața muncii a Organizații sindicale  Identificarea și stabilirea de contacte cu eligibilă a unui
României lucrătorilor lucrătorilor care reprezentanții legali ai întreprinderilor aflate proiect este
disponibilizați/ urmează să fie Organizații patronale în dificultate, care intenționează să de 500.000
concediați la disponibilizați/ disponibilizeze/concedieze individual sau euro
schimbare concediați prin Furnizori de servicii colectiv angajați, în condițiile prevăzute de
furnizarea de măsuri specializate pentru Legea nr.53/24.01.2003 republicată (Codul
de outplacement stimularea ocupării forței muncii), cu modificările și completările
de muncă ulterioare – activitate relevanta și obligatorie
(PROGRAMUL  Organizarea și derularea de măsuri active
OPERAȚIONAL Furnizori de formare de ocupare inclusiv outplacement, acordate
CAPITAL UMAN, profesională persoanelor din grupul țintă – activități
AP 3, OS 3.9) relevante și obligatorii
Asociații și fundații  Oferirea de sprijin în vederea ocupării,
acordat persoanelor din grupul țintă, prin:
Camerele de Comerț și o introducerea și sprijinirea unor forme
Industrie flexibile de ocupare, astfel încât
angajații să poată îmbina mai ușor
APEL NELANSAT responsabilitățile vieții profesionale cu
viața de familie și /sau
o Introducerea unor modele inovatoare
de organizare a muncii, productive și
"verzi" în întreprinderi, practici care să
asigure sănătatea și securitatea la locul
de muncă, care îmbunătățesc statutul
profesional și de sănătate al
angajaților, care asigură un tratament
egal la locul de muncă, inclusiv pentru
nevoile lucrătorilor vârstnici.
- activități relevante și obligatorii
 Organizarea și derularea de campanii de
promovare a diferitelor forme flexibile de
ocupare – activități suport.
 Servicii de informare și consiliere juridică
privind infiintarea unei societati comerciale
sau PFA, acordate persoanelor din grupul
țintă - activități suport

PAGINA 12 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Dezvoltarea Creșterea ratei de Instituții de învățământ Sprijinirea participării la învăţământul Valoarea Variabilă 29 http://mfe.gov.
Europeană serviciilor de cuprindere în (ISCED 0) acreditate, antepreșcolar, furnizarea de servicii de informare eligibilă a unui noiembri ro/am-pocu-
şi Guvernul educație învațământul publice și private, din și consiliere a părinţilor, programe de educație proiect este e 2019, prelungeste-
României antepreșcolară antepreșcolar și rețeaua școlară națională parentală, inclusiv măsuri de acompaniere și de de maxim ora 16:00 perioada-de-
preșcolar, în special asigurare de sprijin financiar. 900.000 euro depunere-a-
pentru categoriile Furnizori de servicii de proiectelor-in-
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
dezavantajate de orientare, consiliere, Asistarea părinților/reprezentanților legali care nu cadrul-
copii mediere școlară și servicii au un loc de muncă, beneficiari sau apelului-
CAPITAL UMAN,
alternative, publici și privați nu de prestații sociale, pentru înregistrarea la dezvoltarea-
AP 6, OS 6.2)
Serviciul Public de Ocupare (AJOFM/ALOFM) serviciilor-de-
Parteneri sociali din în vederea includerii într-un program de măsuri educatie-
învățământul active de ocupare antreprescolar
preuniversitar (ex. a/
organizații sindicale) Asigurarea resurselor umane calificate pentru
învățământul antepreșcolar, inclusiv prin
Instituții de cult și asociații încurajarea mobilităţii personalului didactic prin
religioase scheme de mobilitate profesională, asigurarea
unor programe de mentorat;
Instituții/agenții
guvernamentale cu atribuții Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi
în domeniul incluziunii servicii şi materiale de învăţare pentru copiii din
sociale învățământul antepreșcolar, în special pentru
copiii aparținând minorității Roma și copiii cu
APL cu atribuții în dizabilități.
domeniul educației de
nivel preuniversitar

ONG

PAGINA 13 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Măsuri integrate de Reducerea părăsirii Agenţii, structuri/ alte  Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare Pentru Variabilă Apel http://www.fon
Europeană prevenire a timpurii a școlii prin organisme aflate în la decizia școlii (CDȘ) care sprijină achiziția regiunile mai nelansat duri-
și Guvernul părăsirii timpurii a măsuri integrate de subordinea/coordonarea competențelor cheie ale elevilor din puțin ue.ro/presa/no
României şcolii prevenire și de MEN şi alte organisme învățământul obligatoriu; dezvoltate, utati-am-
asigurare a publice cu atribuţii în  Elaborarea de materiale didactice care valoarea oi/details/6/24
oportunităților egale domeniul educaţiei şi sprijină implementarea curriculumului maximă 6
pentru elevii formării profesionale – de revizuit (ghiduri, resurse educaționale eligibilă a unui
(PROGRAMUL aparținând grupurilor la nivel județean pentru elevi și cadre didactice), în special proiect este
OPERAȚIONAL vulnerabile, cu Instituţii de învăţământ cele de tipul resurselor educaționale de 1.700.000
CAPITAL UMAN, accent pe elevii (ISCED 1-3) acreditate, deschise; euro
AP 6, OS 6.3, 6.5, aparținând minorității publice şi private, din  Perfecționarea profesională specializată
6.6) roma și elevii din reţeaua şcolară naţională pentru personalul didactic din învățământul
mediul rural/ Autoritățile publice locale preuniversitar; Pentru
comunitățile cu atribuții în domeniul  Promovarea unor măsuri integrate de regiunea
dezavantajate socio- educaţiei de nivel mobilitate pentru personalul didactic; dezvoltată
economic preuniversitar  Dezvoltarea de mecanisme de prevenire și (București
Partenerii pot fi instituții monitorizare a segregării în școli; Ilfov),
valoarea
similare categoriilor de  Stimulente pentru participarea la programe maximă
solicitanți eligibili și/sau de Școală după școală;
următoarele categorii de eligibilă a unui
APEL NELANSAT  Dezvoltarea unor mecanisme de susținere proiect este
organizații: a procesului de dezvoltare și furnizare a
 MEN, de 1.200.000
curriculum-ului la decizia școlii prin euro
 Furnizori de servicii implicarea parteneriatelor;
de orientare,  Accesibilizarea învățământului obligatoriu
consiliere, mediere pentru elevi cu cerințe educationale
şcolară şi servicii speciale prin asigurarea de materiale de
alternative, publici şi învățare adaptate nevoilor acestora;
privaţi,  Realizarea de studii tematice privind
 Parteneri sociali din aplicarea curriculumului revizuit și achizițiile
învăţământul competențelor cheie cu focalizare pe copiii
preuniversitar, și tinerii din minoritatea roma, copii din
 Instituţii de cult şi medii dezavantajate socio-economic, din
asociaţii religioase, mediul rural și copii/tineri cu dizabilități.
 Administrația
Națională a
Penitenciarelor şi
instituţii subordonate,
 Instituţii/agenţii
guvernamentale cu
atribuţii în domeniul
incluziunii sociale,
 ONG-uri
PAGINA 14 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019
PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Măsuri de educație Creșterea numărului Agenţii, structuri/alte  Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip Valoarea Variabilă 30 http://mfe.gov.
Europeană de tip a doua șansă de tineri care au organisme aflate în A doua șansă totală eligibilă octombri ro/ghidul-
şi Guvernul abandonat școala și subordinea/coordonarea a unui proiect e 2019 solicitantul-
României (PROGRAMUL de adulți care nu și- MEN şi alte organisme  Servicii de consiliere și orientare a carierei este de masuri-de-
OPERAȚIONAL au finalizat educația publice cu atribuţii în pe tot parcursul vieții maximum educatie-de-
CAPITAL UMAN, obligatorie care se domeniul educaţiei şi 2.000.000 tip-a-doua-
AP 6, OS 6.4 & 6.6) reîntorc în sistemul formării profesionale,  Furnizarea de programe „A doua șansă” euro sansa-
de educație și inclusiv asigurarea calităţii modificat-si-
formare, inclusive în învăţământul completat/
prin programe de tip preuniversitar;  Promovarea programului „A doua șansă” și a
a doua șansă și Instituţii de învăţământ măsurilor complementare
programe de formare (ISCED 1-3) acreditate,
profesională; publice şi private, din  Promovarea unor măsuri de mobilitate
Îmbunătățirea reţeaua şcolară naţională; pentru personalul didactic
competențelor Furnizori de servicii de
personalului didactic orientare, consiliere,
din învățământul mediere şcolară şi servicii  Măsuri de sprijin
preuniversitar în alternative, publici şi
vederea promovării privaţi;
unor servicii Furnizori de formare
educaţionale de profesională, publici sau
calitate orientate pe privați;
nevoile elevilor și a Parteneri sociali din
unei școli incluzive. învăţământul
preuniversitar (ex.
organizaţii sindicale);
Instituţii de cult şi asociaţii
religioase;
Instituţii/agenţii
guvernamentale cu atribuţii
în domeniul incluziunii
sociale;
Autorități publice locale cu
atribuții în domeniul
educaţiei de nivel
preuniversitar;
ONG-uri.

PAGINA 15 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Dezvoltarea Implementarea unor Centrul Național de  Dezvoltarea cadrului instituțional privind Nespecificată 0% Apel https://bit.ly/2
Europeană sistemică a măsuri destinate Dezvoltare a asigurarea calităţii în IPT nelansat OBvVsT
și Guvernul învăţământului îmbunătățirii Învățământului Profesional
României profesional şi relevanței şi creșterii și Tehnic  Dezvoltarea mecanismelor pentru
tehnic în calității sistemului de anticiparea nevoilor de calificări şi
concordanţă cu învățământ Partenerii eligibili pot fi: competenţe solicitate pe piaţa muncii, în
nevoile de profesional şi tehnic, MEN; scopul adaptării ofertei învăţământului
dezvoltare socio- în concordanță cu MMJS; profesional şi tehnic la nevoile identificate
economică la nivel nevoile de Agenții, structuri
naţional, regional şi dezvoltare la nivel subordonate sau aflate în
local național, regional şi coordonarea MEN/ MMJS  Formarea profesională a persoanelor din
local, în strânsă și alte organisme publice sistemul IPT
colaborare cu actorii cu atribuții în domeniul
interesați. formării profesionale;  Creşterea participării în învăţământul
ANOFM și structurile profesional şi tehnic
(PROGRAMUL teritoriale ale acesteia;
OPERAȚIONAL Inspecția Muncii și  Dezvoltare, adaptare și actualizare calificări
CAPITAL UMAN, structurile teritoriale ale profesionale, SPP, curriculum și auxiliare
AP 6, OS 6.11, 6.14, acestei; curriculare
6.15, 6.16) Membri ai Comitetelor
Sectoriale și Comitete
Sectoriale;  Dezvoltarea si implementarea
Organizații sindicale; mecanismelor de monitorizare a inserţiei
Patronate; profesionale a absolvenţilor de învăţământ
Asociații profesionale; profesional şi tehnic
Furnizori de FPC
autorizați, publici și privați;
APEL NELANSAT
Furnizori de servicii de
consiliere și orientare
profesională/ pentru
carieră;
Unitățile de învățământ
acreditate/autorizate;
Camere de comerț,
industrie și agricultură;
Instituții și organizații
relevante în domeniul
educației şi formării
profesionale la nivel
transnațional.

PAGINA 16 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Proiecte pentru Prezentul tip de Clusterele de inovare  Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități Minim Minim 35% Apel http://mfe.gov.
Europeană clusterele de proiect se adresează CD comune în clusterele de inovare și/sau 2.366.050 lei nelansat ro/consultare-
şi Guvernul inovare 2019 clusterelor de modernizarea facilităților CD comune (echivalentul publica-
României inovare, fiind existente (departamente/centre/laboratoare a 500.000 ghidului-
finanțate investiții de cercetare-dezvoltare comune, care Euro) solicitantului-
pentru cercetare- aparțin clusterului, deși pot fi localizate fizic pentru-
(PROGRAMUL dezvoltare, activități în cadrul unui sau unor partener/i din cadrul Maxim proiectele-
OPERAȚIONAL de inovare și clusterului); 33.124.700 lei pentru-
COMPETITIVITATE, activități de  Activități de inovare în clustere (obținerea, (echivalentul clustere-de-
AP 1, OS 1.1, exploatare în validarea și protejarea brevetelor și altor a 7.000.000 inovare/
Acţiunea 1.1.1) clusterele inovative active necorporale care aparțin clusterului, euro)
detașarea de personal cu înaltă calificare în
organizația clusterului de la o organizație de
cercetare sau de la o întreprindere mare);
APEL NELANSAT  Achiziția de servicii de consultanță în
domeniul inovării și achiziția de servicii de
sprijinire a inovării;
 Activități de exploatare pentru sprijinirea
funcționării clusterelor (animarea și
promovarea clusterului, operarea instalațiilor
clusterului (sau gestionarea activelor de
cercetare ale clusterului), organizarea de
programe de formare, ateliere, conferințe.

PAGINA 17 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijinirea Creşterea ponderii Unități administrativ  Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor Maxim 2% pentru 31 http://mfe.gov.
Europeană investiţiilor în energiei regenerabile teritoriale de producere energie electrică şi termică în 15.000.000 unități decembri ro/am-poim-
și Guvernul capacităţi de în totalul consumului cogenerare din biomasă şi biogaz; euro administrativ- e 2019 prelungeste-
României producere energie de energie primară, Asociațiile de Dezvoltare teritoriale și perioada-de-
electrică şi/sau ca rezultat al Intercomunitară  Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor ADI, depunere-a-
termică din investiţiilor de de producţie a energiei termice din biomasă pentru proiectelor-
biomasă/biogaz şi creştere a puterii Societăți comerciale sau biogaz; cheltuielile pentru-doua-
energie geotermală instalate de care au ca activitate eligibile care apeluri/
producere a energiei producerea de energie în  Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor nu intră sub
electrice şi termice scopul comercializării de producţie a energiei electrice din biomasă incidența
(PROGRAMUL din resurse sau biogaz; regulilor de
OPERAȚIONAL regenerabile mai ajutor de stat
INFRASTRUCTURA puţin exploatate.  Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor 20% pentru
MARE, AP 6, O.S. de producţie a energiei termice din energie microîntreprind
6.1) Reducerea emisiilor geotermală. eri și
de carbon în întreprinderile
atmosferă generate mici
de sectorul energetic 30% pentru
prin înlocuirea unei întreprinderile
părţi din cantitatea mijlocii
de combustibili fosili 40% din
consumaţi în fiecare costurile
an (cărbune, gaz eligibile ale
natural). proiectului,
pentru
întreprinderile
mari

PAGINA 18 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Monitorizarea Implementarea de Societăţile cu • Achiziţionarea şi implementarea sistemului Maxim 0% 31 http://mfe.gov.


Europeană consumului de sisteme de personalizate juridică din de monitorizare a consumului de energie la 200.000 euro decembri ro/am-poim-
și Guvernul energie la monitorizare a industrie cu consumuri de nivelul platformei industriale respectiv e 2019 prelungeste-
României consumatorii consumurilor de peste 1.000 tep/an instalaţii/echipamente necesare realizarii de perioada-de-
industriali energie la sisteme de monitorizare a consumului de depunere-a-
consumatorii energie la întreprinderi (societăţi) din proiectelor-in-
industriali industrie cu consumuri de peste 1.000 cadrul-
tep/an, în scopul de reducere imediată și pe apelului-
(PROGRAMUL termen scurt (1 – 5 ani) a pierderilor de monitorizarea-
OPERAȚIONAL energie, localizarea punctelor de aplicare şi consumului-
INFRASTRUCTURA cuantificarea potenţialului de reducere a de-energie-la-
MARE, AP 6, OS consumului de energie si pentru consumatorii-
6.2) maximizarea eficienţei măsurilor de creştere industriali/
a eficienţei energetice ce pot fi aplicate
ulterior de catre solicitant
• Pregatirea proiectului
• Managementul proiectului, auditul
proiectului;
• Informare şi publicitate

Uniunea Implementarea Reducerea Operatorii concesionari de  Realizarea sistemelor de măsurare Maxim 0% 31 http://mfe.gov.
Europeană distribuţiei consumului mediu de distribuţie energie inteligentă a energiei electrice; 15.000.000 decembri ro/am-poim-
și Guvernul inteligente într-o energie electrică la electrică, care se supun euro/proiect e 2019 prelungeste-
României zonă omogenă de nivelul locuinţelor obligaţiilor de  Modernizarea/retehnologizarea şi/sau perioada-de-
consumatori implementare a contorizării extinderea rețelei de distribuție de depunere-a-
casnici de energie inteligente în proporţie de joasă/medie tensiune aferente zonei proiectelor-
electrică 80% până în 2020 omogene din proiectul propus, în vederea pentru-doua-
(conform Ordinului ANRE asigurării condițiilor optime de realizare a apeluri/
(PROGRAMUL nr. 145/2014 privind sistemelor de măsurare inteligentă care să
OPERAȚIONAL implementarea sistemelor permită adaptarea acestora la sisteme de
INFRASTRUCTURA de măsurare inteligentă a comunicare digitale bidirecționale,
MARE, AP 6, O.S. energiei electrice, cu monitorizarea interactivă, inteligentă și in
6.3) modificările şi completările timp real sau aproape real și gestionarea
ulterioare) consumului de energie electrică, cu pierderi
minime și cu un nivel înalt de securitate,
siguranță și de calitate în aprovizionarea
consumatorilor finali cu energie electrică.

PAGINA 19 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijinirea Promovarea de Societățile comerciale din  Realizarea / modernizarea centralelor Maxim 20% din 31 http://mfe.gov.
Europeană investiţiilor în acțiuni de reducere a industrie care electrice de cogenerare de înaltă eficienţă 15.000.000 costurile decembri ro/am-poim-
și Guvernul cogenerare de emisiilor de carbon și înregistrează consumuri (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă euro eligibile ale e 2019 prelungeste-
României înaltă eficienţă de creștere a energetice de peste 200 proiectului, perioada-de-
eficienței energetice tep/an și care pot dovedi  Realizarea / modernizarea centralelor pentru depunere-a-
prin instalarea de noi un necesar util de energie electrice de cogenerare de înaltă eficienţă microîntreprind proiectelor-in-
(PROGRAMUL capacități / termică pentru procesele care utilizează gaze reziduale (maximum 8 eri și cadrul-
OPERAȚIONAL modernizarea industriale cu o durată de MWe) provenite din procese industriale întreprinderile apelului-
INFRASTRUCTURA capacităților de minim 4.000 h/an mici sprijinirea-
MARE, AP 6, O.S. cogenerare de înaltă investitiilor-in-
6.4) eficiență. Reprezentantul desemnat 30% din cogenerare-
al unui parc industrial care costurile de-inalta-
înregistrează consumuri eligibile ale eficienta/
energetice de peste 200 proiectului,
tep/an si care poate dovedi pentru
un necesar util de energie întreprinderile
termică pentru procesele mijlocii
industriale cu o durată de
minim 4.000 h/an pentru 40% din
investițiile privind producția costurile
de energie prin cogenerare eligibile ale
de înaltă eficiență, si care proiectului
poate fi: pentru
 administratorul întreprinderile
parcului mari

 distribuitorul de
energie al parcului
industrial

PAGINA 20 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Schema de ajutor Îmbunătăţirea Persoanele fizice  Înființarea, extinderea capacității unei unităţi Maxim Minim 50% 31 https://portal.a
Europeană de stat GBER nivelului general de autorizate existente, diversificarea producţiei unei 1.000.000 pentru IMM-uri decembrie fir.info/informa
și Guvernul Stimularea performanţă al unităţi prin produse care nu au fost fabricate Euro/ proiect și grupuri de 2019, ora tii_generale_p
României dezvoltării întreprinderilor, prin Întreprinderile anterior, diversificarea activității, o pentru producători/ 17:00 ndr_investitii_
regionale prin creşterea (microîntreprinderi, schimbare fundamentală a procesului IMM pt. cooperative prin_pndr_sm
realizarea de competitivităţii întreprinderi mici și mijlocii general de producție al unei unități existente investiţii care _4_2_procesa
investiţii pentru întreprinderilor care și întreprinderi mari) nu conduc la re_produse_a
procesarea și realizează investiţii  Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii un lant gricole_schem
marketingul în sectoarele Cooperativele agricole produselor, ca investiții secundare valoric, alimentar Minim 60% ele_gber_si_d
produselor agricole economice eligibile legate de investiția inițială, în cadrul integrat; pentru alte e_minimis
în vederea obţinerii Grupurile de producători aceluiaşi proiect de investiţii întreprinderi
de produse  Maxim
neagricole în cadrul  1.500.000
PNDR 2014-2020 Euro/ proiect
pentru alte
întreprinderi
pt. investiţii
(PROGRAMUL care nu
NAȚIONAL DE conduc la un
DEZVOLTARE lant alimentar
RURALĂ, integrat;
Submăsura 4.2) 
Maxim
2.500.000
Euro/ proiect
pentru
investițiile
care conduc
la un lanț
alimentar
integrat

PAGINA 21 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Investiţii în Modernizarea și Întreprinderile Investiţii în active corporale din sectorul de Variabilă 50% pentru 31 https://portal.a
Europeană procesarea/ crearea de unități de (microîntreprinderi, procesare a produselor provenite din sectorul IMM-uri ianuarie fir.info/informa
și Guvernul marketingul procesare și întreprinderi mici și mijlocii, pomicol pentru: 2020 tii_generale_p
României produselor din comercializare precum și întreprinderi  înființarea, extinderea și/sau modernizarea 60% pentru ndr_investitii_
sectorul pomicol mari), unităților ce procesează materie primă întreprinderi prin_pndr_sec
Introducerea de noi provenită din sectorul pomicol menționată în mari tor_pomicol_s
tehnologii pentru cooperativele și Anexa I de la TFUE; m_4_2a_proc
dezvoltarea de noi  înființarea, extinderea și/sau modernizarea 30% pentru esare_produs
(PROGRAMUL produse și procese grupurile de producători de rețelele locale de colectare, recepție, investiţii e_pomicole
NAȚIONAL DE tehnologice depozitare, condiționare, sortare și colective
DEZVOLTARE ambalare;
RURALA, Creșterea valorii  producerea și utilizarea energiei din surse
Submăsura 4.2a) adăugate a regenerabile în unitatea proprie;
produselor din  acţiuni de marketing (nu sunt eligibile
sectorul pomicol proiectele care conțin doar acțiuni de
marketing);
Îmbunătăţirea
controlului intern al
calităţii Investiții în active necorporale pentru:
 organizarea şi implementarea sistemelor de
Creşterea numărului management a calităţii şi de siguranţă
de locuri de muncă alimentară, dacă sunt în legătură cu
investiţiile corporale ale proiectului;
Scăderea  achiziționarea de tehnologii (know‐how),
consumului de patente şi licenţe pentru pregătirea
energie şi a emisiilor implementării proiectului;
de GES  achiziţionarea de software, identificat ca
necesar în documentația tehnico-economică
a proiectului.

PAGINA 22 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Îmbunătăţirea Fermierii care dețin în Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă Sprijinul 0% 31 https://portal.a
Europeană dezvoltarea managementului proprietate sau folosință o forfetară pentru implementarea obiectivelor nerambursabil decembrie fir.info/informa
și Guvernul fermelor mici exploataţiei agricole exploatație agricolă prevăzute în Planul de afaceri. de 15.000 2019 tii_generale_p
României de mici dimensiuni încadrată în categoria de euro se ndr_investitii_
fermă mică. Dimensiunea acordă în prin_pndr_sm
Creşterea orientării unei ferme mici este două tranșe _6_3_dezvolta
(PROGRAMUL către piaţă şi a cuprinsă între 4.000 – astfel: re_ferme_mici
NAȚIONAL DE veniturilor 11.999 SO (valoarea
DEZVOLTARE exploataţiilor agricole producției standard). – 75% din
RURALĂ, de mici dimensiuni cuantumul
Submăsura 6.3) sprijinului la
primirea
deciziei de
finanțare;
– 25% din
cuantumul
sprijinului în
maximum 3
ani de la
primirea
deciziei de
finanțare.

Sprijinul se va
acorda pe o
perioadă de
3/ 5 ani
(perioada de
5 ani se
aplică doar
pentru
sectorul
pomicol)

PAGINA 23 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Investiții productive Sporirea Persoana fizică autorizată,  investiţii productive în acvacultură; Valoarea 50% pentru Apel https://www.a
Europeană în acvacultură competitivității și a maximă și microîntreprind nelansat mpeste.ro/pop
şi Guvernul viabilității întreprinderile individuale  investiţii în diversificarea producţiei de minimă eri, am-2014-
României întreprinderilor din și întreprinderile familiale, acvacultură şi a speciilor de cultură; eligibilă intreprinderi 2020/ghidul-
sectorul acvaculturii, aferentă unui mici, mijlocii şi solicitantului-
(PROGRAMUL inclusiv societăţile comerciale, proiect va fi ONG-urilor cu popam/ghidul-
OPERAȚIONAL îmbunătățirea  investiţii în modernizarea unităţilor de precizată în activitate solicitantului-
PENTRU PESCUIT siguranței sau a regii autonome ce au acvacultură, inclusiv îmbunătăţirea condiţiilor anunțul de economică în masuri-noi-
ȘI AFACERI condițiilor de lucru, în obiect de activitate de lucru şi de siguranţă a lucrătorilor din lansare a domeniul consultare-
MARITIME, Măsura special ale IMM- înregistrat "acvacultura", domeniul acvaculturii; apelului acvaculturii publica.html
II.2) urilor.
Asociații înființate legal  investiţii în îmbunătăţirea şi modernizarea
care desfășoară activitate referitoare la sănătatea şi bunăstarea
economică; animalelor, inclusiv achiziţionarea de 70% pentru
echipamente în scopul de a proteja fermele întreprinderile
Societăţi cooperative împotriva animalelor sălbatice de pradă; care nu se
APEL NELANSAT pescăreşti, care încadrează în
desfășoară activități definiţia IMM-
 investiţiile care vizează sporirea calităţii sau
economice, în domeniul urilor şi ONG-
a valorii produselor de acvacultură;
acvaculturii; urilor cu
activitate
Unități de cercetare  investiţii în refacerea iazurilor sau a economică în
dezvoltare din domeniul lagunelor existente utilizate pentru domeniul
pisciculturii care dețin acvacultură prin îndepărtarea mâlului sau acvaculturii.
amenajări piscicole pentru investiţiile menite să prevină depunerea
producerea, multiplicarea mâlului;
și comercializarea
produselor specifice de  investiţii în diversificarea veniturilor obţinute
acvacultură. de întreprinderile din domeniul acvaculturii
prin dezvoltarea unor activităţi
complementare.
Sunt eligibile
întreprinderile având istoric
de funcționare cât și
întreprinderi nou înființate.

PAGINA 24 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Norvegia, RO-CULTURA Prezentul apel de  Instituție publică;  Restaurarea monumentelor istorice; Minim Minim 20% 1 https://www.ro
Islanda, proiecte urmărește  Revitalizarea/ punerea în valoare a 200.000 Euro noiembrie -
Liechtenste Restaurarea și să contribuie la  unitate administrativ- oviectivelor restaurate; 2019 – 31 cultura.ro/apel
in și revitalizarea restaurarea teritorială;  Instruire formală și non-formală destinată Maxim decembrie uri/manageme
Guvernul monumentelor patrimoniului cultural dezvoltării profesionale a membrilor echipei 2.000.000 2021, ora nt-
României istorice într-un mod inovativ, organizație
de proiect, precum și instruire vocațională. Euro 16:00 patrimoniu/lan
prin promovarea neguvernamentală; sare-apel-1-
unor noi modele de  societate comercială 1?fbclid=IwAR
(MECANISMUL guvernanță SAU societate 0Q90DhJFQH
FINANCIAR AL participativă în cooperativă. onweBbrXsfV
SPAŢIULUI domeniul qcYQbDFlE02
ECONOMIC patrimoniului cultural kqdK37NabR
EUROPEAN 2014- și a unei abordări QXqfQ-
2021) integrate a acestui cSR6aAjB4
patrimoniu

PAGINA 25 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Programul de Programul Societăţile comerciale, Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una Maxim Minim 50% din Apel http://gov.ro/ro
României investiţii, guvernamental are înfiinţate sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile: 200.000 euro valoarea nelansat /guvernul/sedi
modernizare şi scopul să stimuleze în conformitate cu cheltuielilor nte-
dezvoltare a şi să încurajeze prevederile Legii  lucrări de construcţie, extindere şi reabilitare eligibile guvern/sprijin-
infrastructurii în investiţiile în unităţile societăţilor nr. 31/1990, de capacităţi turistice de alimentaţie publică şi guvernamenta
staţiunile balneare medico-balneare şi republicată, cu cazare, precum şi a capacităţilor de tratament l-pentru-
sau balneoclimatice de recuperare, să modificările şi completările balnear; modernizarea-
contribuie la crearea ulterioare si-
sau modernizarea  construcţia, extinderea şi reabilitarea dezvoltarea-
infrastructurilor obiectivelor de sănătate, culturale, sportive şi statiunilor-
APEL NELANSAT conexe de utilitate Se estimează un număr de agrement din staţiunile balneare; balneare
publică, la crearea mediu anual de achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură
de noi locuri de circa 100 întreprinderi medicală specifice tratamentelor balneare;
muncă, precum şi beneficiare.
 construcţia, extinderea și reabilitarea de centre
calificarea şi
de informare turistică şi dotarea acestora;
profesionalizarea
personalului ce  alte obiective de investiţii prin care societăţile
activează în comerciale contribuie la dezvoltarea staţiunii
domeniu. balneare respective;

 cheltuieli cu achiziționarea și derularea de


programe de formare și calificare profesională
a lucrătorilor în unitați de alimentație publică și
unitățile hoteliere și a specialiștilor în domeniul
sănătății, angajați ai beneficiarului și implicați
în implementarea proiectului finanțat;

 venitul salarial realizat timp de 12 luni pentru


fiecare nou loc de muncă creat și ocupat de
specialiști în domeniul sănătății, în urma
implementării proiectului până la valoarea
minimă a 12 salarii medii brute pe economie,
precum şi contribuţiile obligatorii ale
angajatorului aferente, conform prevederilor
legale în vigoare.

PAGINA 26 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Schema de ajutor Încurajarea înființării Persoanele juridice de Ajutorul de minimis se acordă pentru construcția Maxim Contribuția 31 http://gov.ro/ro
României de minimis privind de grădinițe cu profil drept privat, inclusiv și/sau înființarea, amenajarea și dotarea 500.000 de proprie a decembrie /stiri/prima-
programul sportiv în scopul organizații grădinițelor cu profil sportiv. euro beneficiarului 2020 reuniune-a-
guvernamental stimulării dezvoltării neguvernamentale, trebuie să comisiei-
„gROwth - Investim armonioase a asociații, fundații și/sau Se finanțează numai proiectele care îndeplinesc acopere pentru-
în copii, investim în copiilor având în grupuri fiscale, cumulativ următoarele condiții: diferența programul-
viitor” vedere lipsa unor Comitetul Olimpic și a) clădirea este dimensionată pentru cel puțin 2 necesară growth-
asemenea grădinițe Sportiv Român, federațiile săli de grupă standard, instituite conform finalizării și investim-in-
în România și sau cluburile sportive, prevederilor legale în vigoare, și are toate funcționării copii-investim-
asigurării accesului care iau inițiativa construirii facilitățile necesare conform prevederilor corespunzătoar in-viitor
la aceste grădinițe de grădinițe cu profil prezentei scheme; e a proiectului
prin stabilirea unor sportiv b) clădirile în care se vor organiza grădinițe cu de investiții.
tarife suportabile. profil sportiv pot fi construcții noi sau existente
care se vor moderniza și amenaja cu schimbarea
În cadrul prezentei funcțiunii, cu condiția ca în clădirea respectivă să
scheme de ajutor de nu fi funcționat o creșă și/sau grădiniță în ultimii 5
minimis se vor ani;
acorda ajutoare unui c) obiectivele de investiții trebuie să
număr de 1.000 de îndeplinească standarde minime de construcție,
beneficiari. de dotare generală și sportivă, de personal de
specialitate și de echipamente sportive, conform
prevederilor prezentei scheme;
d) existența unui număr de minimum 10 angajați
aferenți proiectului pe perioada de funcționare a
grădiniței, atât personal de specialitate, cât și
personal de deservire.

Activitatea în grădinițele cu profil sportiv realizate


în cadrul Programului va fi menținută cel puțin 10
ani de la data obținerii autorizației de funcționare;
în caz contrar, beneficiarul va rambursa suma
obținută ca ajutor de minimis conform
prevederilor prezentei scheme.

Proiectele de investiții beneficiare ale


Programului trebuie să fie realizate în cel mult 24
de luni de la emiterea Acordului de finanțare.

PAGINA 27 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Schema de ajutor Dezvoltarea Întreprinderi nou-înfiinţate Sunt eligibile investiţiile care se realizează în Maxim 37,5 Regiunile Depunere http://discutii.
României de stat având ca regională, prin sau întreprinderi în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor mil. euro Centru, Nord- continuă mfinante.ro/st
obiectiv stimularea realizarea de activitate, atât IMM-uri cât menţionate în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, cu Est, Sud-Est, atic/10/Mfp/bu
investiţiilor cu investiții iniţiale în şi întreprinderi mari modificările și completările ulterioare, precum și Sud Muntenia, get/sitebuget/
impact major în active fixe de înaltă în “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu Sud-Vest, ajutordestat/G
economie tehnologie pentru se acordă ajutoare de stat” prevăzută în Anexa 1 Nord-Vest – hidulSolicitant
realizarea de la Ghidul solicitantului minim 50% din uluiRevizia2_0
Instituită prin produse cu valoare valoarea 6082018.pdf
Hotărârea adăugată mare, Investiția trebuie să aibă o valoare totală, fără cheltuielilor
Guvernului nr. indiferent de T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei, respectiv eligibile
807/2014 dimensiunea echivalentul a aproximativ 1 milion euro,
beneficiarilor conform HG 880/ 2018 Regiunile Vest
și Ilfov – minim
65% din
valoarea
cheltuielilor
eligibile

Regiunea
București –
minim 90% din
valoarea
cheltuielilor
eligibile

PAGINA 28 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Programele de Sprijinirea activității Reprezentantul unei Programul Cultură - "Constantin Brâncuşi"- Neprecizată Minim 5% Depunere http://www.mp
României finanţare ale românilor de asociaţii, fundaţii, unităţi de păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii continuă rp.gov.ro/web/
Ministerului pentru pretutindeni prin cult, al unei categorii de etnice, culturale, religioase şi lingvistice a documente-
Românii de acordarea de organizaţii românilor din vecinătate, din emigraţie şi din necesare-
pretutindeni finanţări neguvernamentale ale diaspora de mobilitate, precum şi întărirea depunerii-de-
nerambursabile şi românilor de pretutindeni legăturilor dintre România şi comunităţile proiecte/
alte mijloace de sau a unei organizaţii româneşti din afara graniţelor ţării.
sprijin financiar, în internaţionale; Programul Mass-media - "Mihai Eminescu"-
limita bugetului păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a
alocat, cu Persoană fizică autorizată românilor, promovarea României şi a valorilor
respectarea sau juridică de drept public comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-
principiilor liberei sau privat din România mediei de expresie românească din comunităţile
concurenţe, sau din străinătate și care româneşti de peste hotare.
eficacităţii utilizării utilizează finanțări Programul Educaţie - "Nicolae Iorga"- sprijinirea
fondurilor publice, nerambursabile pentru procesului de integrare a românilor care îşi au
transparenţei şi a derularea de proiecte sau domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu
tratamentului egal. acțiuni în sprijinul păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a
românilor de pretutindeni. românilor de pretutindeni şi formarea noii
generaţii, care să reprezinte România şi
interesele româneşti în străinătate.
Programul Spiritualitate şi tradiţie - "Andrei
Şaguna"- păstrarea identităţii spirituale şi
respectarea libertăţii religioase a românilor de
pretutindeni.
Programul Societatea civilă - "Dimitrie Gusti"-
sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului
asociativ în comunităţile locuite de români şi
solidaritatea pe care societatea civilă o
generează în rândul comunităţilor de români.
Președinția României la Consiliul Uniunii
Europene - (program valabil numai pentru prima
sesiune de finanțarea a anului 2019) –
promovarea la nivel european a imaginii
României și a expertizei românești la nivel de
competențe specifice, creșterea vizibilității
Președinției României, sprijinirea și promovarea
valorilor comune europene la nivelul organizațiilor
reprezentative ale românilor din afara granițelor
țării în scopul respectării drepturilor românilor de
pretutindeni și diseminării informațiilor privind
oportunitățile disponibile în țările membre pentru
toți cetățenii europeni.

PAGINA 29 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Premierea Creșterea vizibilității Organizații de cercetare de Finanțarea naționala se aloca pentru activități 25% din - Depunere http://uefiscdi.
României participării la României la nivel drept public sau privat din suport in sprijinul activităților de cercetare (ex: valoarea continuă gov.ro/articole
Orizont 2020 internațional in Romania care costuri de personal, inclusiv burse de cercetare, grantului de /4440/Premier
domeniul cercetării si implementează proiectele cheltuieli cu logistica, participări la conferințe tip ERC; ea-participarii-
inovării; câștigate la competițiile etc.). Aceasta finanțare va fi alocata 15% din la-
Orizont 2020 departamentului din universitate sau institutului, valoarea Orizont2020.h
Consolidarea care derulează proiectul finanțat de Comisia grantului tml
sistemului național Europeană. acordat de
de CDI prin CE de tip
intensificarea Activitățile propuse trebuie sa conducă la ERA Chair;
colaborării in consolidarea capacitații instituționale de a Pentru restul
cercetarea participa in mod susținut la noi competiții instrumentelor
Europeană de organizate in cadrul Programului Cadru Orizont de finanțare
excelenta; 2020. din Programul
Orizont 2020:
Creșterea calității o 10% din
proiectelor cu valoarea
participanți romani la bugetului
Orizont 2020, acordat de
precum si a rolului CE asociat
jucat de către aceștia instituției
in viitoarele proiecte gazda din
Orizont 2020; Romania in
calitatea de
Creșterea coordonator
sustenabilității al proiectului;
participării instituțiilor o 7.5% din
romanești in proiecte valoarea
cu finanțare bugetului
internaționala; acordat de
CE asociat
Creșterea ponderii instituției
finanțării externe in gazda din
totalul cheltuielilor Romania in
naționale de calitatea de
cercetare-dezvoltare. coordonator
de pachet de
lucru.

PAGINA 30 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Programul național Susținerea Microîntreprinderi, Obiectul finanțării trebuie sa se încadreze în una Maxim Minim 10% Apel http://www.aip
României multianual de micro investițiilor în întreprinderi mici si mijlocii sau mai multe din următoarele categorii eligibile: 450.000 lei nelansat pimm.ro/categ
industrializare sectoarele ce au cel puţin 1 an  Echipamente tehnologice; orie/programe/
economice prioritare, calendaristic de la  Aparate si instalații de măsură, control, proiecte-
creșterea volumului înfiinţare la data reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare proceduri-
de activitate și a deschiderii aplicaţiei electronice cu/fără printer pentru etichetare, implementare-
APEL NELANSAT competitivității IMM electronice de înscriere a aparate de marcat electronice fiscale; 2019/
din aceste sectoare planului de afaceri și codul  Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu
CAEN pentru care solicită excepția vehiculelor de teren simbol G,
finanțare este eligibil în conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu
cadrul Programului și modificările si completările ulterioare;
autorizat a fi desfășurat la  Investițiile în active necorporale referitoare la
momentul înscrierii online brevete de invenție, mărci de produse și
servicii, software-uri;
 Achiziționarea de spații de lucru, spații de
producție;
 Achiziționarea de bunuri prevăzute la
subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura
birotică si 3.3 sisteme de protecție a valorilor
umane si materiale, conform H.G. nr.
2139/2004 pentru aprobarea Catalogului
privind clasificarea si duratele normale de
funcționare a mijloacelor fixe, cu
completările și modificările ulterioare;
 Realizarea unei pagini web;
 Achiziționarea de instalații/echipamente
specifice în scopul obținerii unei economii de
energie, precum și sisteme care utilizează
surse regenerabile de energie pentru
eficientizarea activităților pentru care a
solicitat finanțare;
 Achiziționarea de instalații de încălzire sau
climatizare aferente spațiului de lucru sau
producție;
 Cursuri de dezvoltare a abilităților
antreprenoriale;
 Consultanța.

PAGINA 31 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Programul de Întărirea capacitații Întreprinderi mici și mijlocii  achiziționarea de echipamente IT tehnica de Maxim Minim 10% Apel http://www.aip
României dezvoltare și operatorilor calcul; 250.000 lei nelansat pimm.ro/categ
modernizare a economici de  achiziționarea de cititoare pentru cod de orie/programe/
activităților de promovare a bare; proiecte-
comercializare a produselor și Societăți cooperative  achiziționarea de cantare electronice cu/fără proceduri-
produselor și serviciilor de piață printer pentru etichetare; implementare-
serviciilor de piață  achiziționarea de aparate de marcat 2019/
Dezvoltarea și electronice fiscale;
modernizarea care au ca obiect de  achiziționarea de echipamente tehnologice
activității activitate comercializarea mașini, utilaje si instalații de lucru-inclusiv
APEL NELANSAT comercianților si produselor si serviciilor de software-ul aferent, aparate si instalații de
prestatorilor de piață și măsurare, control si reglare necesare
servicii de piață desfășurării activităților pentru care a solicitat
au cel puțin 1 an finanțare;
calendaristic de la  achiziționarea de electro si motostivuitoare;
înființare  investițiile in active necorporale referitoare la
brevete de invenție, mărci de produse si
servicii (etichetare ecologica, licențe),
software pentru comerțul on-line, software-uri
necesare desfășurării activităților de
comercializare a produselor si serviciilor de
piața;
 achiziționarea de bunuri prevăzute la
subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura
birotica si 3.3 sisteme de protecție a valorilor
umane si materiale;
 achiziționarea de autoutilitare, cu excepția
vehiculelor de transport rutier de mărfuri in
contul terților sau contra cost, solicitate de
întreprinderile care efectuează transport
rutier de mărfuri in contul terților sau contra
cost;
 certificarea unui sistem de management al
calității/ mediului/sănătății si securității
ocupaționale/siguranței alimentelor;
 realizarea unui site pentru prezentarea
activității solicitantului si a produselor sau
serviciilor promovate;
 achiziționarea de instalații/echipamente
specifice in scopul obținerii unei economii de
energie, etc.

PAGINA 32 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Programul Naţional Creșterea Persoane juridice cu  promovarea vinurilor, prin submăsura de - Minim 50% Depunere http://www.ma
României de Sprijin al competitivității domiciliul fiscal în promovare a vinurilor produse în UE care continuă dr.ro/horticultu
României în producătorilor de România constă în acţiuni de informare în statele ra/viticultura-
sectorul vitivinicol vinuri, a performanței membre, în scopul informării vinificatie/pro
2014-2018 economice a Instituţii şi unităţi de consumatorilor cu privire la consumul movarea-
întreprinderilor, cercetare-dezvoltare moderat de vin şi la schema de denumiri vinurilor-pe-
(Aprobat prin precum și pentru vitivinicolă, definite de origine controlată şi indicaţii geografice, pietele-tarilor-
Ordinul nr. perfecționarea conform legislaţiei precum şi submăsura de promovare în ţări terte.html
1.801/2014, tehnologiilor de naţionale în vigoare terţe, în vederea îmbunătăţirii
modificat de vinificație prin care competitivităţii vinurilor cu denumire de
Ordinul nr. se obțin vinuri Persoane fizice autorizate, origine controlată, indicaţie geografică sau
208/2017) calitativ superioare întreprinderi familiale, a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-
întreprinderi individuale de-vie;
 restructurarea şi reconversia podgoriilor;
Asociaţii de doi sau mai  asigurarea recoltei;
mulţi producători şi/sau  investiţii;
organizaţii  distilarea subproduselor.
interprofesionale
Operațiunile principale din cadrul programului de
investiții pentru care se acordă finanțare sunt:

a) construcția imobilelor destinate vinificației


(crame), a laboratoarelor pentru controlul
calității, a imobilelor cu destinația de
prezentare și vânzare și a sălilor de
degustare;
b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea
clădirilor pentru recepție, producție, ambalare,
depozitare, precum și a laboratoarelor pentru
controlul calității, a imobilelor cu destinația de
prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a
instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției,
producției, ambalării, depozitării, pentru
laboratoarele pentru controlul calității, pentru
imobilele cu destinația de prezentare și vânzare,
precum și pentru sălile de degustare.

PAGINA 33 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Islanda, Proiecte de Stabilirea de Cercetători din organizaţii Finanțarea deplasării cercetătorilor din Statele Maxim 1.200 0% 20 https://uefiscdi
Lichtenstei mobilități parteneriate între de cercetare cu sediul în Donatoare și România în vederea dezvoltării de euro noiembrie .gov.ro/eea-
n și cercetătorii din România sau în Norvegia Proiecte colaborative de cercetare în următoarele 2019 proiecte-de-
Norvegia Statele Donatoare și arii tematice: mobilitati
România în vederea
dezvoltării de
Proiecte colaborative  Energie
de cercetare  Mediu
 Sănătate
 Ştiinţe Sociale şi Umaniste, inclusiv
studii de gen şi studii privind
incluziunea socială
 TIC
 Biotehnologie

Norvegia, RO-Energy – Apel Mai puțină energie Instituții publice, IMM-uri,  Eficiența energetică în clădiri (deținute de Pentru Între 10% și 20 https://www.in
Islanda, pentru obținută prin ONG-uri entități neeconomice) Schema de 90 % ianuarie novasjonnorg
Liechtenste îmbunătățirea consumul de carbon Parteneriate granturi mici - 2020, ora e.no/en/start-
in eficienței și siguranță crescută Între 50.000 14:00 (ora page/eea-
 Eficiența energetică în industrie
energetice a aprovizionării Principalele activități ale euro și României) norway-
aplicantului au o strânsă 200.000 euro grants/Progra
legătură cu activitatea  Eficiența energetică în infrastructură mmes/renewe
pentru care aplicația va fi Pentru Apelul able-
depusă.  Eficiența energetică a produselor 4: Între energy/romani
200.000 euro a/romania-
Principala activitate și 2.000.000 energy/energy
 Eficiența energetică în sectorul
desfășurată de Partener euro -efficiency-
transporturilor
este strâns legată de subpage/call/
activitatea pentru care
acesta își va aduce
contribuția în proiect.

PAGINA 34 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea C-VoUCHER – Acordarea de suport IMM-uri care își  optimizarea fluxului de producție; 15.000 euro 0% 31 https://c-
Europeană Circularize Value financiar și desfășoară activitatea în  integrarea materialelor biodegradabile în octombrie voucher.com/
Chains îndrumare unui industria prelucrătoare, gama de produse sau folosirea unor astfel 2019, ora
număr de 66 de agro-alimentară, textilă, în de ambalaje; 17:00
IMM-uri pentru ca domeniul sănătății și al  reducerea, reciclarea sau reutilizarea CET
acestea să facă apei deșeurilor generate în procesul de producție;
tranziția de la un prelungirea ciclului de viață al produselor;
model de afaceri  alinierea la standardele de mediu și
liniar la unul circular modificarea modelului de administrare al
afacerii, de la liniar la circular.

Uniunea PROGRAMUL Îmbunătățirea Autorități publice Acțiuni gestionate de Agenția Națională pentru Variabilă Variabilă Variabil http://www.era
Europeană ERASMUS+ șansele de angajare Programe Comunitare în Domeniul Educației și smusplus.ro/o
ale tinerilor prin Formării Profesionale: portunitati-
dobândirea de finantare
competente Companii / întreprinderi  Proiecte de mobilitate
suplimentare  Parteneriate strategice http://eacea.e
apreciate de  Dialogul structurat - Întâlniri ale tinerilor cu c.europa.eu/er
angajatori, precum si responsabilii politicilor de tineret asmus-
îmbunătățirea Instituții publice/private plus/funding_e
competentelor
n
lingvistice.
Acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru
Instituții școlare Educație, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles:

 ”Alianțele cunoașterii”
 ”Alianțele competentelor sectoriale”
Instituții universitare  Dezvoltarea capacitații instituționale in
domeniul tineretului
 Evenimente majore Serviciul European de
Voluntariat
Organizații  Jean Monnet
nonguvernamentale  Masterat in cotutela
 Sprijin pentru politici
 Sport

PAGINA 35 DIN 35 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Reducerea Reducerea Autorități publice locale și În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de Valoarile Variabilă Perioada http://mfe.gov.
Europeană numărului de numărului de unități cu personalitate juridică Dezvoltare Locală din orașe/municipii cu peste minime și de ro/pocu-81-
și Guvernul persoane aflate în persoane aflate în aflate în coordonarea sau 20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de maxime ale depunere: mil-euro-
României risc de sărăcie și risc de sărăcie și subordonate acestora; Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune Locală proiectelor pentru-
excluziune socială excluziune socială Furnizori acreditați de servicii implementează SDL-urile prin lansarea de apeluri vor fi 1 noiembrie reducerea-
din comunitățile din comunitățile specializate pentru stimularea aferente intervențiilor specifice acestor strategii. stabilite de 2019 – 31 numarului-de-
marginalizate marginalizate ocupării forței de muncă; Activitățile finanțate prin POCU sunt: GAL-uri prin decembrie persoane-in-
(roma și non-roma) (roma și non- Furnizori autorizați de formare Ghidurile 2021 risc-de-
din orașe/municipii roma) din profesională;  Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe proprii saracie-si-
cu peste 20.000 orașe/municipii cu Centre autorizate de evaluare piața muncii aferente excluziune-
locuitori – peste 20.000 și certificare a competențelor SDL-urilor sociala/
locuitori, cu profesionale obținute pe alte  Susținerea antreprenoriatului în cadrul aprobate
Etapa a III-a a accent pe cele cu căi decât cele formale; comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu
mecanismului populație Furnizori de servicii sociale
DLRC aparținând acreditați în condițiile legii;
 Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii
minorității roma, Asociații și fundații; sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv în
prin Organizații sindicale; cadrul centrelor comunitare integrate
(PROGRAMUL implementarea de Organizații patronale;
OPERAȚIONAL măsuri/ operațiuni Întreprinderi sociale de
integrate în inserție;  Sprijin pentru creșterea accesului și
CAPITAL UMAN, participării la educație
AP 5, OS 5.1) contextul Angajatori;
mecanismului de Camere de Comerţ şi
DLRC Industrie.  Activități de îmbunătățire a condițiilor de
locuit ale persoanelor din grupul țintă

 Asistență juridică pentru reglementarea


actelor de identitate, de proprietate, de stare
NOU!
civilă

 Combaterea discriminării și a segregării

PAGINA 1 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Creșterea nivelului Implementarea la Membri ai Comitetelor  Sprijin pentru participarea la programele de Valoarea Variabilă Perioada http://mfe.gov.
Europeană de calificare al nivel național a Sectoriale şi Comitete FPC prin măsuri integrate și flexibile maximă de ro/pocu-60-
și Guvernul angajaților prin măsurilor Sectoriale cu personalitate eligibilă a depunere: mil-euro-
României programe de destinate creșterii juridică;  Acțiuni de consiliere profesională și tutorat unui proiect pentru-
formare continuă participării la pentru grupul țintă vizat pentru încurajarea este de 4 octombrie proiectele-de-
corelate cu nevoile programele de Organizații sindicale; participării la programele de FPC 1.000.000 2019, ora dezvoltare-
pieței muncii formare euro 16:00 – 31 profesionala-
profesională Patronate; decembrie a-
continuă, în  Acțiuni de evaluare, recunoaștere și 2019, ora persoanelor-
(PROGRAMUL validare a rezultatelor învățării dobândite în
special pentru Asociații profesionale; 16:00 cu-un-nivel-
OPERAȚIONAL contexte non-formale și informale
acei adulți cu un scazut-de-
CAPITAL UMAN,
nivel scăzut de Centre publice sau private de calificare-si-
AP 6, OS 6.12)
calificare și validare/certificare a învățării  Organizarea de campanii/acțiuni de cu-varsta-de-
persoanele cu anterioare; informare și conștientizare pentru peste-40-de-
vârsta de peste 40 promovarea importanței formării ani-care-
ani, din zone Furnizori de FPC autorizați, profesionale și participării la programele de provin-din-
rurale publici şi privați, FPC zonele-
NOU!
defavorizate defavorizate/
Furnizori de servicii de  Alte acțiuni inovative pentru creșterea
consiliere și orientare participării la FPC și oferirea unui sprijin
profesională/ pentru carieră; educațional individualizat, inclusiv prin
activități de cooperare transnațională și
Camere de comerț, industrie transfer de bune practici
și agricultură;

ONG-uri.

PAGINA 2 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Măsuri de educație Creșterea Ministerul Educației Naționale  Servicii de consiliere și orientare a carierei pe Valoarea Variabilă Apel http://mfe.gov.
Europeană de tip a doua accesului la (MEN); tot parcursul vieții; totală nelansat ro/pocu-
și Guvernul șansă pentru măsuri de eligibilă a lanseaza-in-
României tinerii NEETs educație pentru Ministerul Muncii și Justiției  Furnizarea de programe „A doua șansă”; unui proiect consultare-
(tineri care nu sunt tinerii care nu sunt Sociale (MMJS); este de publica-
înscriși într-un înscriși într-un maximum ghidul-masuri-
program de program de Agenţii, structuri subordonate  Promovarea programului „A doua șansă” și a 1.000.000 de-educatie-
educație, ocupare educație, ocupare sau aflate în coordonarea măsurilor complementare; euro. de-tip-a-doua-
sau formare sau formare MEN/MMJS şi alte organisme sansa-pentru-
profesională) profesională publice cu atribuţii în domeniul  Măsuri de sprijin financiar pentru stimularea tinerii-neets/
(NEETs), cu formării profesionale; participării în cadrul programului „A doua
vârsta între 16 – șansă”.
24 ani, care au Centrul Naţional de
(PROGRAMUL abandonat Dezvoltare a Învăţământului
OPERAȚIONAL cursurile Profesional şi Tehnic;
CAPITAL UMAN, învățământului
AP 6, PI 8.ii, OS primar și/sau Agenţia Naţională pentru
6.1) gimnazial înainte Ocuparea Forţei de Muncă şi
de finalizarea structurile teritoriale ale
acestuia acesteia cu personalitate
juridică;
APEL NELANSAT
Membri ai Comitetelor
Sectoriale şi Comitete
Sectoriale cu personalitate
juridică;

Organizaţii sindicale/
Organizații patronale/ Asociaţii
profesionale;

Furnizori de servicii de
consiliere și orientare
profesională/ pentru carieră/
Furnizori de servicii de
ocupare;

Camere de comerț, industrie


și agricultură;

ONG-uri.

PAGINA 3 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Creșterea ratei de Instituții de învățământ  Consolidarea parteneriatelor dintre Maxim 0% Apel http://mfe.gov.
Europeană doctoranzi și participare a superior publice şi private, universități și actorii din domeniul cercetării şi 1.500.000 nelansat ro/consultare-
și Guvernul cercetători studenților acreditate; inovării pentru stimularea dezvoltării de noi euro publica-apel-
României postdoctorat doctoranzi la programe de studii doctorale şi pocu-pentru-
programele din Institute/centre de cercetare postdoctorale, cu aplicații directe în Ghidul este sprijinirea-
cadrul acreditate, inclusiv institute de economie, în special în sectoarele supus doctoranzilor-
parteneriatelor cercetare ale Academiei economice cu potențial competitiv şi în consultării si-
(PROGRAMUL nou Române; domeniile de specializare inteligentă, inclusiv publice cercetatorilor/
OPERAȚIONAL înființate/dezvoltat prin furnizarea de sprijin financiar pentru până în
CAPITAL UMAN, e care să Şcoli doctorale şi graduale cu doctoranzi și sprijinirea cercetătorilor pentru data de 21
AP 6, PI 10.iv, OS faciliteze inserția personalitate juridică, inclusiv a se implica în cercetarea postdoctorală; octombrie
6.13) pe piața muncii a parteneriate intre acestea și 2019
absolvenților și sectorul privat/ centre de CDI;  Activități de cercetare şi de colaborare în
crearea de rețea pentru doctoranzi/ tineri cercetători în
parteneriate noi Academia Română. scopul asigurării complementarității cu
APEL NELANSAT între instituțiile de sectoarele economice cu potențial competitiv
învățământ În cadrul acestui apel de şi cu domeniile de specializare inteligentă, în
superior și proiecte este obligatorie sprijinul internaționalizării învățământului
sectorul privat, includerea în parteneriat a cel terțiar;
respectiv actori puțin uneia dintre categoriile
din domeniul de organizații detaliate mai  Crearea unui sistem de informare
cercetării și jos: coordonată, în ambele sensuri: de la
inovării companii către sectorul privat către instituțiile
Angajatori; de învățământ superior privind nevoile lor de
instruire, precum și de la instituțiile de
Asociații profesionale; învățământ către întreprinderi, pentru a
răspunde nevoilor sectorului privat la nivel
regional/ local.
Camere de comerț și
industrie;

Instituții și organizații membre


ale Pactelor Regionale și
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare și Incluziune Socială.

PAGINA 4 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Introducerea de Fundamentarea Unităţi administrativ-teritoriale  Planificare strategică și financiară Variabilă 2% Apel http://www.po
Europeană sisteme și deciziilor, – judeţe și municipii din nelasat ca.ro/solicitar
şi Guvernul standarde comune planificare regiunile mai puțin dezvoltate  Sprijinirea introducerii de instrumente, e-
României în administrația strategică și (inclusiv unităţi administrativ- procese de management la nivel local finantare/lans
publică locală ce măsuri de teritoriale vizate de Strategia are-in-
optimizează simplificare pentru Integrată de Dezvoltare  Simplificarea procedurilor administrative și consultare-a-
procesele cetățeni la nivelul Durabilă a Deltei Dunării reducerea birocrației pentru cetățeni ghidului-
orientate către administrației (SIDDDD)  Dezvoltarea abilităților solicitantului-
beneficiari în publice locale din pentru-cp-13-
concordanță cu regiunile mai puțin Pot fi parteneri (asociați) în 2019-mysmis-
SCAP dezvoltate cadrul acestui apel: poca-661-2-1-
pentru-
- unități administrativ- regiunile-mai-
(PROGRAMUL teritoriale (județe, municipii) putin-
OPERAȚIONAL din regiunile mai puțin dezvoltate/
CAPACITATE dezvoltate,
ADMINISTRATIVĂ,
OS 2.1) - ONG-uri,

- parteneri sociali (organizaţii


sindicale, organizații
APEL NELANSAT patronale, precum și formele
de asociere ale acestora cu
personalitate juridică),

-instituții de învățământ
superior acreditate.

PAGINA 5 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Creșterea gradului Promovarea ANANP  Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea Maxim Variabilă 23 http://mfe.gov.
Europeană de protecție și măsurilor de stării de conservare a speciilor şi habitatelor 10.000.000 septembrie ro/poim-175-
și Guvernul conservare a conservare a Instituţia / structura care este de importanţă comunitară, inclusiv euro/ proiect 2019 – 31 milioane-
României biodiversității și biodiversităţii în responsabilă pentru reconstrucţia ecologică a ecosistemelor de decembrie euro-pentru-
refacerea conformitate cu administrarea / asigurarea pe suprafaţa ariilor naturale protejate, 2021 protectia-si-
ecosistemelor Cadrul de Acţiuni managementului ariei inclusiv a siturilor Natura 2000; conservarea-
degradate -Apel B Prioritare pentru protejate, singură sau în  Monitorizarea şi evaluarea stării de biodiversitatii-
Natura 2000, parteneriat cu: conservare a speciilor şi habitatelor de si-refacerea-
Strategia importanţă comunitară; ecosistemelor
(PROGRAMUL Europeană pentru  Reducerea efectelor presiunilor -degradate/
OPERAȚIONAL Biodiversitate hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă
INFRASTRUCTUR 2020 şi cu organizaţii neguvernamentale în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje
A MARE, AP 4, OS Strategia (asociaţii şi fundaţii); de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de
4.1) Naţională şi barare transversală a cursului de apă,
Planul de Acţiune institute de cercetare; restaurarea zonelor umede, restaurarea
pentru albiei şi a reliefului din lunca inundabilă a
NOU! Conservarea universităţi / muzee - care să corpurilor de apă, etc.);
Biodiversităţii aibă prevăzut în actul  Crearea şi menţinerea coridoarelor
2014 – 2020 constitutiv atribuţii de protecţia ecologice, crearea şi menţinerea
mediului şi/sau protecţia coridoarelor de migraţie a speciilor,
naturii; conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii
ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea
autorităţi ale administraţiei conectivităţii pentru reţeaua de arii
publice centrale / locale / alte protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000;
structuri în coordonarea /  Alte tipuri de măsuri similare, conform
subordonarea autorităţilor planurilor de management.
centrale / locale.

PAGINA 6 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Promovarea Beneficiarii schemei pot fi Se acordă: Maxim 0% 13 https://bit.ly/3
Europeană prima împădurire conservării și a deținătorii publici și privați de 7.000.000 decembrie 3f9nRi
și Guvernul și crearea de sechestrării de teren agricol și formele  Primă de înființare a plantațiilor forestiere euro 2019, ora
României suprafețe carbon în asociative ale acestora. (Prima 1), care acoperă inclusiv costurile de 14:00
împădurite agricultură și elaborare a proiectului tehnic de împădurire -
silvicultură acordată pentru toți beneficiarii schemei,
 Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă de
(PROGRAMUL 12 ani, pentru acoperirea costurilor de
NAȚIONAL DE întreținere și îngrijire a plantației forestiere și
DEZVOLTARE pentru compensarea pierderilor de venit
RURALA, Măsura agricol ca urmare a împăduririi – acordată în
8, Submăsura 8.1) funcție de categoria de beneficiar și tipul de
teren.

Deţinătorii de terenuri agricole şi neagricole


proprietate a statului şi/sau deţinătorii de terenuri
NOU! agricole şi/sau neagricole proprietate a unităţilor
administrativ teritoriale (UAT) sau asociaţii ale
acestora, beneficiază numai de sprijinul acordat în
baza Primei 1.

PAGINA 7 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Plăți pentru Reducerea Unitățile administrativ- În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de Variabil Pana la 500 Perioadă https://bit.ly/2
Europeană angajamente de numărului de inte teritoriale care au în angajamente, ale căror cerințe specifice sunt hectare - 0% estimată de MzJeGu
și Guvernul silvomediu rvenții silvotehnic proprietate publică sau privată încadrate în următoarele două pachete: depunere:
României e în pădure și pr terenuri forestiere; Peste 500
omovarea hectare - 2 martie –
1. Pachetul 1–Asigurarea de zone de
(PROGRAMUL
tehnologiilor de Persoanele fizice și juridice liniște; Variabil 15 mai
NAȚIONAL DE
exploatare a care au în proprietate privată 2. Pachetul 2-Utilizarea atelajelor la
2020
lemnului cu terenuri forestiere;
DEZVOLTARE colectarea lemnului din rărituri (Pachetul
impact redus
RURALA, Măsura 2 poate fi aplicat doar în combinație cu
asupra solului Asociații ale beneficiarilor.
15, Submăsura Pachetul 1).
(silvicultură cu
15.1)
impact redus),
prin promovarea
de
APEL NELANSAT angajamente volu
ntare
care depășesc
cerințele
obligatorii
relevante
prevăzute în
cadrul legislației
naționale în
domeniul
gestionării
pădurilor

PAGINA 8 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Competiție pentru Sprijin din punct Pentru Reviste: Institute Tematica abordată se încadrează în domeniile de Maximum 0% 21 http://www.res
României subvenţionarea de vedere naționale CDI, universități, specialitate inteligentă și prioritate publică, așa 50.000 lei octombrie earch.gov.ro/
literaturii tehnico- financiar pentru Academia Română, Academia cum sunt definite prin Strategia Națională CDI pentru 2019 uploads/subv
ştiinţifice comunitatea Oamenilor de Știință și 2014-2020. editarea entionare-
tehnico-științifică Academiile de ramură; unei reviste literatura-
din România  Biochimia, ts/2019/ghid-
NOU! pentru editarea Pentru Cărți: angajatorul  Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Maximum 2019.pdf
publicațiilor autorului/autorilor, editura unui spațiu și securitate, 12.000 lei
tehnico-științifice INCD, a unei universități, sau  Energie, mediu și schimbări climatice, pentru
aparținând altor societăți,  Eco-Nanotehnologii și materiale avansate, editarea
asociații, care au în obiectul  Sănătate, unei cărți
de activitate cercetarea-  Patrimoniu și identitate culturală,
dezvoltarea- pentru cărți.  Tehnologii noi și emergente.

PAGINA 9 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Islanda, Proiecte Crearea de Consorţiu alcătuit din cel puţin Apelul de propuneri de proiecte va viza cercetarea Minim 0% 16 https://uefiscd
Lichtenstein Colaborative de parteneriate între o entitate legală din România fundamentală şi aplicativă în urmatoarele arii 500.000 decembrie i.gov.ro/news-
și Norvegia Cercetare cercetătorii din şi una din Norvegia tematice: euro 2019 (4 :00 titlu
România şi din PM ora
Norvegia Promotorul de Proiect va Maxim României)
trebui să fie o organizaţie de  Energie 1.200.000
https://uefiscd
i.gov.ro/eea-
cercetare eligibilă din  Mediu euro grants-
NOU! România.  Sănătate proiecte-
 Ştiinţe Sociale şi Umaniste, inclusiv colaborative-
Partenerii eligibili pot fi
studii de gen şi studii privind incluziunea de-cercetare
organizaţii de cercetare sau
socială
companii cu sediul în
România sau în Norvegia.  TIC
 Biotehnologie

Nu mai puţin de 10% din totalul cheltuielilor


eligibile ale programului vor fi dedicate proiectelor
din cadrul topicii Roma inclusion and
empowerment.

În lista finală a proiectelor care vor fi finanţate în


cadrul ariei tematice “Ştiinţe Sociale şi Umaniste,
inclusiv studii de gen şi studii privind incluziunea
socială”, se vor reflecta studiile de gen şi cele
privind incluziunea socială.

Proiectele de cercetare vor include acţiuni


dedicate privind explorarea potenţialului pentru
viitoare aplicaţii comune dintre partenerii din
România şi cei din Norvegia în cadrul apelurilor de
propuneri de proiecte finanţate la nivel european,
precum şi din alte surse de finanţare
internaţionale.

PAGINA 10 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea EUROPA Prin intermediul Operatorii (organizații Tipuri de proiecte: •proiecte de Pentru 27 https://www.e
Europeană CREATIVA acestei neguvernamentale, companii  Categoria I. Proiecte de mai mică amploare: mai mică categoria 1: noiembrie uropa-
componente de private, instituții publice) care implică operatori din min. 3 țări eligibile, au o amploare minim 40%; 2019 (ora creativa.eu/no
Subprogramul finanțare se au activitate în sectoarele durată de cel mult 48 de luni (categoria 18:00 a utatic_doc_20
Cultura încurajează culturale și creative (inter alia: 1): grant UE Pentru României) 6_s-a-lansat-
cooperarea arhitectura, arhivele,
 Categoria II. Proiecte de mai mare amploare: de cel mult categoria 2: apelul-din-
implică operatori din min. 6 țări eligibile, au o
2014-2020 transnațională bibliotecile și muzeele, 200.000 minim 50%. 2019-pentru-
durată de cel mult 48 de luni
între organizații artizanatul artistic, euro; proiecte-de-
precum teatre, audiovizualul, patrimoniul cooperare-
muzee, asociații și cultural material și imaterial, Priorități: •proiecte de culturala-
NOU! fundații, centre de designul, muzica, literatura,  A. promovarea mobilității transnaționale a mai mare europa-
cercetare, artele spectacolului, industria artiștilor și a celorlalți profesioniști din amploare creativa_pg_0
biblioteci, editorială, radioul, artele domeniul culturii, precum și încurajarea (categoria .htm
universități, vizuale). circulației transnaționale a creațiilor acestora 2): grant UE
edituri, galerii de de cel mult
artă, institute și  B. dezvoltarea publicului: noi modalități de 2.000.000
centre culturale, interacțiune cu un public existent, dar și
euro.
companii din sfera diversificarea publicului, inclusiv prin
business-ului atragerea de noi categorii; implicarea activă
creativ, autorități a publicului în activități; expunerea publicului
publice etc. din la creații artistice și culturale din alte spații
cele 41 de țări europene
participante la  C. consolidarea capacităților: dezvoltarea de
program competențe și internaționalizarea carierelor,
cu scopul de a facilita accesul la oportunități
profesionale și de a crea condițiile necesare
pentru networking la nivel internațional și
circulația transnațională a operelor.
 D. dialogul intercultural și integrarea socială
a migranților și a refugiaților: vizează
facilitarea integrării refugiaților în mediul
european, consolidarea înțelegerii culturale
reciproce și promovarea dialogului
intercultural și interreligios, a toleranței și a
respectului pentru alte culturi.
 E. moștenirea Anului european al
patrimoniului cultural 2018.

PAGINA 11 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Dezvoltare locală Dezvoltarea Unități Administrativ Teritoriale Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri de Valoare 0% în cazul Apel http://regio-
Europeană plasată sub infrastructurii în Oraș/Municipiu/sectoarele investiții, în funcție de nevoile specifice identificate minimă întreprinderilor nelansat adrcentru.ro/9
și Guvernul responsabilitatea orașele/municipiile municipiului București- ca la nivel local în cadrul Strategiilor de Dezvoltare aferentă de economie -1-dezvoltare-
României comunităţii cu peste 20.000 membre în Grupul de Acțiune Locală elaborate de către Grupurile de Acțiune cheltuielilor socială de locala-
locuitori în care Locală din cadrul Listei SDL- Locală și se referă la: eligibile la inserție plasata-sub-
sunt identificate urilor selectate la finanțare nivel de responsabilita
(PROGRAMUL
zone  investiţiile în infrastructura de locuire - proiect: Minim 2% tea-
marginalizate, Parteneriate între UAT 30.000 euro pentru celelalte comunitatii/
OPERAȚIONAL construirea/reabilitare/modernizare
adică zone cu Oraș/Municipiu/ sectoarele
locuinţelor sociale categorii de
REGIONAL, AP 9,
populație aflată în municipiului București -
Valoarea beneficiari
PI 9.1)
risc de sărăcie și membru în Grupul de Acțiune  investiţii în infrastructura de sănătate, servicii totală
excluziune socială Locală din cadrul Listei SDL- sociale – maximă a
urilor selectate la finanțare și constructia/reabilitarea/modernizarea/dotarea pachetului
Implementareade lider de parteneriat - și centrelor comunitare integrate medico- de proiecte
măsuri care să furnizori publici și privați de socială; de
APEL NELANSAT servicii sociale
diminueze infrastructur
 investiţii în infrastructura de educaţie –
acțiunea factorilor ă la nivel de
Furnizori publici și privati de construire /reabilitare/modernizare/dotarea
ce generează strategie:
servicii sociale acreditați de unităţi de învăţământ preuniversitar
sărăcie și 4.900.000
conform legislației în vigoare, (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli
excluziune socială euro
cu o vechime de cel putin un gimnaziale etc.);
an, inainte de depunerea
 investiții în amenajări ale spațiului urban
proiectului, cu competențe în
degradat al comunității defavorizate
furnizare de servicii sociale,
comunitare, desfasurare de  construirea/ dotarea cu echipamente a
activitati recreativ-educative, infrastructurii întreprinderilor de economie
culturale, agrement și sport socială de inserţie.

Întreprinderi de economie
socială de inserție

PAGINA 12 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Pentru o inimă Creșterea Ministerul Sănătății;  Elaborarea metodologiei pentru programul Maxim Variabilă 29 http://mfe.gov.
Europeană sănătoasă- numărului de național de screening pentru identificarea 20.000.000 noiembrie ro/am-pocu-
și Guvernul persoane care Institut sau instituție de pacienților cu factori de risc cardiovascular euro 2019, ora prelungeste-
României Program de beneficiază de sănătate publică aflată în 16:00 apelul-totul-
screening pentru programe de subordinea Ministerului  Furnizarea programelor de formare/ instruire pentru-inima-
identificarea sănăta te și de Sănătății cu personalitate profesională specifică pentru specialiștii ta-program-
pacienților cu servicii orientate juridică cu atribuţii în domeniu implicați în derularea programului național de de-screening-
factori de risc către prevenție, screening pentru identificarea pacienților cu pentru-
cardiovascular depistare precoce factori de risc cardiovascular identificarea-
(screening), pacientilor-cu-
diagnostic și Parteneri eligibili:  Furnizarea de servicii medicale prin factori-de-
tratament precoce programul național de screening pentru risc-
(PROGRAMUL pentru principalele Ministerul Sănătății identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascula
OPERAȚIONAL patologii Institut sau instituție de cardiovascular r/
CAPITAL UMAN, sănătate publică aflată în
AP 4, PI 9.iv, OS subordinea Ministerului  Activități de informare, educare,
4.9) Sănătății conștientizare a grupului țintă al serviciilor de
Institut sau instituție medicală screening pentru identificarea pacienților cu
publică care deține secție de factori de risc cardiovascular
cardiologie
Universități publice de  Sprijin pentru furnizarea de servicii de
Medicină și Farmacie screening pentru identificarea pacienților cu
ONG-uri relevante factori de risc cardiovascular prin susținerea
înființării şi funcționării unor centre de
screening

PAGINA 13 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Prima cameră – Reducerea Autorități publice centrale și  Dezvoltarea și furnizarea unui program de Valoarea Variabilă Apel http://mfe.gov.
Europeană Instrumente numărului de copii locale cu responsabilităţi în servicii integrate destinate copiilor și tinerilor maximă nelansat ro/consultare-
şi Guvernul inovative pentru și tineri plasați în domeniu singure sau în care urmează să părăsească sistemul eligibilă a publica-ghid-
României integrarea socio- instituții prin parteneriat cu entități instituționalizat de protecție a copiilor și/sau a unui proiect: pentru-
profesională a furnizarea de relevante; tinerilor care au părăsit sistemul 1.000.000 sprijinirea-
tinerilor care servicii la nivelul instituționalizat de protecție a copiilor în euro integrarii-
părăsesc sistemul comunității; Furnizori de servicii sociale în ultimii 4 ani; sociale-si-
de protecție condițiile legii singuri sau în profesionale-
specială Creșterea parteneriat cu entități a-tinerilor-
 Dezvoltarea si furnizarea unui program
numărului tinerilor relevante. integrat de sprijin prin măsuri menite să care-
care părăsesc faciliteze integrarea pe piața muncii a copiilor parasesc-
sistemul Parteneri eligibili: și tinerilor care urmează să părăsească sistemul-
(PROGRAMUL instituționalizat (cu sistemul instituționalizat de protecție a institutionaliza
OPERAȚIONAL vârsta de până la Furnizori de formare copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit t/
CAPITAL UMAN, 18 ani) pregătiți profesională autorizați în sistemul instituționalizat de protecție a
AP 4, OS 4.12 & pentru a avea o condițiile legii; copiilor în ultimii 4 ani;
4.13) viață independent.
Furnizori de servicii sociale
acreditați în condițiile legii;  Sprijin acordat tinerilor care au părăsit
sistemul instituționalizat de protecție a
Furnizori de servicii de copilului prin acordarea de sprijin financiar
APEL NELANSAT stimulare a ocupării forței de pentru asigurarea unei locuințe și a plății
muncă (consiliere/orientare și utilităților.
mediere pe piața muncii)
acreditați în condițiile legii;
Furnizori de servicii medicale
autorizați în condițiile legii.

PAGINA 14 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Dezvoltarea Creșterea ratei de Instituții de învățământ Sprijinirea participării la învăţământul Valoarea Variabilă 29 http://mfe.gov.
Europeană serviciilor de cuprindere în (ISCED 0) acreditate, publice antepreșcolar, furnizarea de servicii de informare eligibilă a noiembrie ro/am-pocu-
şi Guvernul educație învațământul și private, din rețeaua școlară și consiliere a părinţilor, programe de educație unui proiect 2019, ora prelungeste-
națională parentală, inclusiv măsuri de acompaniere și de este de
României antepreșcolară antepreșcolar și 16:00 perioada-de-
asigurare de sprijin financiar. maxim
preșcolar, în Furnizori de servicii de 900.000 depunere-a-
(PROGRAMUL special pentru orientare, consiliere, mediere Asistarea părinților/reprezentanților legali care nu euro proiectelor-in-
OPERAȚIONAL categoriile școlară și servicii alternative, au un loc de muncă, beneficiari sau cadrul-
CAPITAL UMAN, dezavantajate de publici și privați nu de prestații sociale, pentru înregistrarea la apelului-
copii Serviciul Public de Ocupare (AJOFM/ALOFM) dezvoltarea-
AP 6, OS 6.2)
Parteneri sociali din în vederea includerii într-un program de măsuri serviciilor-de-
învățământul preuniversitar active de ocupare educatie-
(ex. organizații sindicale)
antreprescola
Asigurarea resurselor umane calificate pentru
Instituții de cult și asociații învățământul antepreșcolar, inclusiv prin ra/
religioase încurajarea mobilităţii personalului didactic prin
scheme de mobilitate profesională, asigurarea
Instituții/agenții unor programe de mentorat;
guvernamentale cu atribuții în
domeniul incluziunii sociale Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi servicii
şi materiale de învăţare pentru copiii din
APL cu atribuții în domeniul învățământul antepreșcolar, în special pentru
educației de nivel copiii aparținând minorității Roma și copiii cu
preuniversitar dizabilități.
ONG

PAGINA 15 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Măsuri de Creșterea Angajatori În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt Valoarea Variabilă Apel http://bit.ly/2t
Europeană outplacement – șanselor de eligibile următoarele activități: maximă nelansat DJ0nI
şi Guvernul adaptarea reintegrare pe Organizații sindicale  Identificarea și stabilirea de contacte cu eligibilă a
României lucrătorilor piața muncii a reprezentanții legali ai întreprinderilor aflate unui proiect
disponibilizați/ lucrătorilor care Organizații patronale în dificultate, care intenționează să este de
concediați la urmează să fie disponibilizeze/concedieze individual sau 500.000
schimbare disponibilizați/ Furnizori de servicii colectiv angajați, în condițiile prevăzute de euro
concediați prin specializate pentru stimularea Legea nr.53/24.01.2003 republicată (Codul
furnizarea de ocupării forței de muncă muncii), cu modificările și completările
măsuri de ulterioare – activitate relevanta și obligatorie
(PROGRAMUL outplacement Furnizori de formare  Organizarea și derularea de măsuri active de
OPERAȚIONAL profesională ocupare inclusiv outplacement, acordate
CAPITAL UMAN, persoanelor din grupul țintă – activități
AP 3, OS 3.9) Asociații și fundații relevante și obligatorii
 Oferirea de sprijin în vederea ocupării,
Camerele de Comerț și acordat persoanelor din grupul țintă, prin:
Industrie o introducerea și sprijinirea unor forme
APEL NELANSAT flexibile de ocupare, astfel încât
angajații să poată îmbina mai ușor
responsabilitățile vieții profesionale cu
viața de familie și /sau
o Introducerea unor modele inovatoare de
organizare a muncii, productive și
"verzi" în întreprinderi, practici care să
asigure sănătatea și securitatea la locul
de muncă, care îmbunătățesc statutul
profesional și de sănătate al angajaților,
care asigură un tratament egal la locul
de muncă, inclusiv pentru nevoile
lucrătorilor vârstnici.
- activități relevante și obligatorii
 Organizarea și derularea de campanii de
promovare a diferitelor forme flexibile de
ocupare – activități suport.
 Servicii de informare și consiliere juridică
privind infiintarea unei societati comerciale
sau PFA, acordate persoanelor din grupul
țintă - activități suport

PAGINA 16 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Servicii sociale Reducerea Autoritățile centrale şi locale Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ Valoarea Variabilă Apel http://bit.ly/2E
Europeană pentru persoanele numărului de cu responsabilități în domeniu, accesului la servicii integrate, ex.: maximă nelansat rBjVK
și Guvernul fără adăpost persoane în parteneriat cu actorii sociali  cazare temporară, eligibilă a
României aparţinând relevanți  servicii de asistență psiho-socio-medicală, unui proiect
grupurilor  continuarea/ reintegrarea în sistemul de este de
vulnerabile educație, 300.000
(PROGRAMUL Furnizori de servicii sociale în
(persoane fara
condițiile legii singuri sau în  furnizarea de măsuri active de ocupare, euro
OPERAȚIONAL adapost) prin
parteneriat cu actori relevanți consiliere, formare, reinserție/ acompaniere
CAPITAL UMAN, furnizarea unor socio-profesională în vederea
AP 4, OS 4.4) servicii sociale/ inserției/reinserției socio-profesionale, măsuri
medicale/ socio- de acompaniament etc.) destinate
profesionale/ de persoanelor fără adăpost, în concordanţă cu
formare nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea de
APEL NELANSAT profesională soluții inovatoare în furnizarea serviciilor de
adecvate nevoilor bază.
specifice
Serviciile sociale adresate persoanelor fără
adăpost au drept scop asigurarea de găzduire pe
perioadă determinată, asociată cu acordarea unor
servicii de consiliere şi de reinserţie sau
reintegrare socială, în concordanţă cu nevoile
individuale identificate.

Prioritatea este furnizarea de servicii sociale, de


ocupare, psihologice etc grupului tinta si nu
investitia in resursele umane din sistem (formare
profesionala etc). Astfel, activitatea de furnizare
de servicii sociale si /sau de ocupare,
educationale etc persoanelor fara adapost (asa
cum e ea descrisa mai sus) trebuie sa reprezinte
80% din proiect (element de eligibilitate proiect),
iar activitatile suport (destinate resurselor umane
din sistem: formare profesionala etc.) vor
reprezenta maxim 20% din activitatile proiectului si
implicit si din bugetul aferent activitatilor
proiectului.

PAGINA 17 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Educație de Creșterea Ministerul Educației Naționale Dezvoltarea unui cadru instituțional coerent pentru Valoarea - 30 http://www.fon
Europeană calitate în creșe la participării la (MEN) educaţia şi îngrijirea copiilor ante-preşcolari (ex. eligibilă decembrie duri-
şi Guvernul nivel național învăţământul cadrul de management instituţional, cadrul maximă a 2019 ue.ro/presa/n
României ante-preșcolar și Partenerii eligibili pot fi: curricular metodologic naţional, promovare de proiectului outati-am-
preșcolar, în bune practici educaţionale pentru Educație si este de oi/details/6/51
(PROGRAMUL special a Agenţii, structuri/alte Îngrijire Copii Preșcolari – EÎCP etc.). 4.000.000 3
OPERAȚIONAL grupurilor cu risc organisme aflate în euro
CAPITAL UMAN, de părăsire subordinea/ coordonarea Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi servicii
AP 6, OS 6.2 & 6.6) timpurie a școlii, MEN şi alte şi materiale de învăţare pentru copiii din
cu accent pe copiii organisme publice cu atribuţii învățământul ante-preșcolar, în special pentru
aparținând în domeniul educaţiei şi copiii aparținând minorității roma și copiii cu
minorității formării profesionale, inclusiv dizabilități;
roma și a celor din asigurarea calității în
mediul rural învățământul preuniversitar; Promovarea de bune practici în aria facilitării
accesului la EÎCP, valorificând rezultatele unor
Îmbunătățirea Instituţii de învăţământ proiecte/programe inițiate/dezvoltate în
competențelor acreditate, publice şi private, parteneriat, inclusiv la nivel transnațional;
personalului din reţeaua şcolară
didactic din naţională; Încurajarea mobilității personalului didactic prin
învățământul scheme de mobilitate profesională, asigurarea
preuniversitar în Furnizori de servicii de unor programe de mentorat, în vederea extinderii
vederea orientare, consiliere, mediere utilizării metodelor activ-participative de educație
promovării unor şcolară şi servicii alternative, bazate pe noul curriculum şi pe nevoile copiilor
servicii publici şi privaţi; mici, în special în cazul personalului care lucrează
educaționale de cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv
calitate orientate Autoritățile publice locale cu copii aparținând minorității roma, copii cu nevoi
pe atribuții în domeniul educaţiei speciale, copii din comunitățile dezavantajate
nevoile elevilor și de nivel preuniversitar; socioeconomic;
a unei școli
incluzive ONG-uri; Perfecționarea profesională specializată a
resurselor umane pentru învățământul
Instituții/agenții antepreșcolar;
guvernamentale cu atribuții în
domeniul incluziunii sociale; Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii
obiectivelor specifice stabilite în cadrul acestei PI
Parteneri sociali din
învățământul preuniversitar
(ex. organizaţii sindicale).

PAGINA 18 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Măsuri integrate Reducerea Agenţii, structuri/ alte  Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la Pentru Variabilă Apel http://www.fon
Europeană de prevenire a părăsirii timpurii a organisme aflate în decizia școlii (CDȘ) care sprijină achiziția regiunile nelansat duri-
și Guvernul părăsirii timpurii a școlii prin măsuri subordinea/coordonarea MEN competențelor cheie ale elevilor din mai puțin ue.ro/presa/n
României şcolii integrate de şi alte organisme publice cu învățământul obligatoriu; dezvoltate, outati-am-
prevenire și de atribuţii în domeniul educaţiei  Elaborarea de materiale didactice care valoarea oi/details/6/24
(PROGRAMUL asigurare a şi formării profesionale – de la sprijină implementarea curriculumului maximă 6
OPERAȚIONAL oportunităților nivel județean revizuit (ghiduri, resurse educaționale eligibilă a
CAPITAL UMAN, egale pentru elevii Instituţii de învăţământ pentru elevi și cadre didactice), în special unui proiect
AP 6, OS 6.3, 6.5, aparținând (ISCED 1-3) acreditate, cele de tipul resurselor educaționale este de
6.6) grupurilor publice şi private, din reţeaua deschise; 1.700.000
vulnerabile, cu şcolară naţională  Perfecționarea profesională specializată euro
accent pe elevii Autoritățile publice locale cu pentru personalul didactic din învățământul
aparținând atribuții în domeniul educaţiei preuniversitar;
APEL NELANSAT minorității roma și de nivel preuniversitar  Promovarea unor măsuri integrate de Pentru
elevii din mediul Partenerii pot fi instituții mobilitate pentru personalul didactic; regiunea
rural/ comunitățile similare categoriilor de  Dezvoltarea de mecanisme de prevenire și dezvoltată
dezavantajate solicitanți eligibili și/sau monitorizare a segregării în școli; (București
socio-economic următoarele categorii de Ilfov),
 Stimulente pentru participarea la programe valoarea
organizații: de Școală după școală;
 maximă
MEN,  Dezvoltarea unor mecanisme de susținere a eligibilă a
 Furnizori de servicii de procesului de dezvoltare și furnizare a unui proiect
orientare, consiliere, curriculum-ului la decizia școlii prin este de
mediere şcolară şi implicarea parteneriatelor; 1.200.000
servicii alternative,  Accesibilizarea învățământului obligatoriu euro
publici şi privaţi, pentru elevi cu cerințe educationale
 Parteneri sociali din speciale prin asigurarea de materiale de
învăţământul învățare adaptate nevoilor acestora;
preuniversitar (ex.  Realizarea de studii tematice privind
organizaţii sindicale), aplicarea curriculumului revizuit și achizițiile
 Instituţii de cult şi competențelor cheie cu focalizare pe copiii
asociaţii religioase, și tinerii din minoritatea roma, copii din
 Administrația Națională a medii dezavantajate socio-economic, din
Penitenciarelor şi instituţii mediul rural și copii/tineri cu dizabilități.
subordonate,
 Instituţii/agenţii
guvernamentale cu
atribuţii în domeniul
incluziunii sociale,
 ONG-uri

PAGINA 19 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Curriculum Reducerea Ministerul Educației Naționale  Realizarea și adoptarea de către MEN a Se va - 30 http://bit.ly/2w
Europeană național părăsirii timpurii a (MEN) unui document strategic de asumare a selecta un decembrie 6zee1
și Guvernul obligatoriu școlii prin măsuri viziunii modificărilor în domeniul curriculum- singur 2020 sau la
României actualizat pentru integrate de Partenerii eligibili: ului național obligatoriu revizuit pentru proiect cu semnarea
învățământul prevenire și de învățământul primar și gimnazial valoare contractului
primar și gimnazial asigurare a Agenţii, structuri/alte  Fundamentarea unor recomandări cu maximă de
oportunităților organisme aflate în caracter metodologic pentru implementarea eligibilă de finanțare
egale pentru elevii subordinea/coordonarea MEN curriculum-ului obligatoriu și a celui opțional 43.932.500
aparținând şi alte organisme publice cu pentru învățământul primar și gimnazial și euro
(PROGRAMUL grupurilor atribuţii în domeniul educaţiei susținerea demersurilor de aplicare a noilor
OPERAȚIONAL vulnerabile, cu şi formării profesionale, planuri-cadru și programe școlare
CAPITAL UMAN, accent pe elevii inclusiv asigurarea calității în  Dezvoltarea competențelor profesionale
AP 6, PI 10.i, OS aparținând învățământul preuniversitar; pentru personalul didactic din învățământul
6.3, 6.5, 6.6) minorității roma și preuniversitar primar și gimnazial, în
elevii din mediul Instituţii de învăţământ vederea utilizării metodelor activ-
rural/ comunitățile (ISCED 1-2) acreditate, participative de educație bazate pe noul
dezavantajate publice şi private, din reţeaua curriculum centrat pe competente cheie şi
socio-economic; şcolară naţională; pe nevoile elevilor, în special în cazul
Creșterea personalului care lucrează cu copiii
numărului de Furnizori de servicii de aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv
oferte orientare, consiliere, mediere copii aparținând minorității roma, copii cu
educaționale şcolară şi servicii alternative, nevoi speciale, copii din comunitățile
orientate pe publici şi privaţi; dezavantajate socioeconomic.
formarea de  Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii
competențe și pe ANP şi instituţii subordonate; obiectivelor specifice stabilite în cadrul
utilizarea de soluţii acestei PI (ex. activități de formare care
digitale/de tip TIC Autoritățile publice locale cu promovează incluziunea, activități de
în procesul de atribuții în domeniul educaţiei formare în aria elaborării de resurse
predare; de nivel preuniversitar; educaționale deschise pentru facilitarea
Îmbunătățirea implementării curriculumului, activități de
competențelor ONGuri; formare pentru echipele manageriale în aria
personalului monitorizării impactului măsurilor privind
didactic din Parteneri sociali din creșterea accesului la educație etc).
învățământul învăţământul preuniversitar
preuniversitar. (ex. organizaţii sindicale).

PAGINA 20 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sistem de educaţie Creșterea CNDIPT  Dezvoltarea și implementarea unui sistem - - Apel http://www.fon
Europeană şi formare numărului de de anticipare a nevoilor de formare nelansat duri-
şi Guvernul profesională oferte furnizate de Partenerii eligibili pot fi: profesională pe termen scurt, mediu și lung, ue.ro/presa/n
României corelat cu nevoile sistemul de MEN; MMJS; Agenții, structuri precum și de monitorizare a tranziției de la outati-am-
şi tendinţele pieţei educație și subordonate sau aflate în educație și formare profesională la piața oi/details/6/29
muncii formare coordonarea MEN/ MMJS și muncii; 7
profesională alte organisme publice cu
adaptate la atribuții în domeniul formării  Revizuirea calificărilor și a curriculum-ului,
nevoile și profesionale; Autoritatea precum și elaborarea de calificări noi (cu
(PROGRAMUL tendințele de Națională pentru Calificări; accent pe competențele antreprenoriale și
OPERAȚIONAL dezvoltare ale ANOFM și structurile sectoarele economice prioritare identificate
CAPITAL UMAN, pieței muncii teritoriale ale acesteia cu prin SNC);
AP 6, OS 6.16) personalitate juridică; Membri
ai Comitetelor Sectoriale și  Extinderea mecanismelor de recunoaștere
Comitete Sectoriale; și validare/certificare a competențelor și
Organizații sindicale; calificărilor dobândite în context nonformal
APEL NELANSAT Patronate; Asociații și informal pentru sistemul de formare
profesionale; Centre publice profesională (FPI);
sau private de validare/
certificare a învățării  Elaborarea/validarea/implementarea unui
anterioare; Furnizori de FPI sistem de asigurare a calității la nivel de
autorizați, publici și privați; sistem și învățare la locul de muncă;
Furnizori de servicii de
consiliere și orientare
 Alte acțiuni inovative pentru creșterea
profesională/ pentru carieră;
participării la FP, inclusiv activități de
Instituții și organizații membre
cooperare transnațională.
ale Pactelor Regionale și
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare și Incluziune Socială;
Unitățile de învățământ
acreditate/autorizate; Camere
de comerț, industrie și
agricultură; Instituții și
organizații membre ale
consorțiilor și parteneriatelor
regionale și locale în
domeniile ocupării, educației
și formării profesionale.

PAGINA 21 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Dezvoltarea Implementarea Centrul Național de  Dezvoltarea cadrului instituțional privind Nespecificat 0% Apel https://bit.ly/2
Europeană sistemică a unor măsuri Dezvoltare a Învățământului asigurarea calităţii în IPT ă nelansat OBvVsT
și Guvernul învăţământului destinate Profesional și Tehnic
României profesional şi îmbunătățirii  Dezvoltarea mecanismelor pentru
tehnic în relevanței şi Partenerii eligibili pot fi: anticiparea nevoilor de calificări şi
concordanţă cu creșterii calității MEN; competenţe solicitate pe piaţa muncii, în
nevoile de sistemului de MMJS; scopul adaptării ofertei învăţământului
dezvoltare socio- învățământ Agenții, structuri subordonate profesional şi tehnic la nevoile identificate
economică la nivel profesional şi sau aflate în coordonarea
naţional, regional tehnic, în MEN/ MMJS și alte organisme
şi local concordanță cu publice cu atribuții în domeniul  Formarea profesională a persoanelor din
nevoile de formării profesionale; sistemul IPT
dezvoltare la nivel ANOFM și structurile
național, regional teritoriale ale acesteia;  Creşterea participării în învăţământul
şi local, în strânsă Inspecția Muncii și structurile profesional şi tehnic
(PROGRAMUL colaborare cu teritoriale ale acestei;
OPERAȚIONAL actorii interesați. Membri ai Comitetelor  Dezvoltare, adaptare și actualizare calificări
CAPITAL UMAN, Sectoriale și Comitete profesionale, SPP, curriculum și auxiliare
AP 6, OS 6.11, Sectoriale; curriculare
6.14, 6.15, 6.16) Organizații sindicale;
Patronate;
Asociații profesionale;  Dezvoltarea si implementarea
Furnizori de FPC autorizați, mecanismelor de monitorizare a inserţiei
publici și privați; profesionale a absolvenţilor de învăţământ
Furnizori de servicii de profesional şi tehnic
consiliere și orientare
profesională/ pentru carieră;
APEL NELANSAT
Unitățile de învățământ
acreditate/autorizate;
Camere de comerț, industrie
și agricultură;
Instituții și organizații
relevante în domeniul
educației şi formării
profesionale la nivel
transnațional.

PAGINA 22 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Măsuri de educație Creșterea Agenţii, structuri/alte  Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip Valoarea Variabilă 30 http://mfe.gov.
Europeană de tip a doua numărului de tineri organisme aflate în A doua șansă totală octombrie ro/ghidul-
şi Guvernul șansă care au subordinea/coordonarea MEN eligibilă a 2019 solicitantul-
României abandonat școala şi alte organisme publice cu unui proiect masuri-de-
și de adulți care atribuţii în domeniul educaţiei  Servicii de consiliere și orientare a carierei pe este de educatie-de-
nu și-au finalizat şi formării profesionale, tot parcursul vieții maximum tip-a-doua-
(PROGRAMUL educația inclusiv asigurarea calităţii în 2.000.000 sansa-
OPERAȚIONAL obligatorie care se învăţământul preuniversitar; euro modificat-si-
CAPITAL UMAN, reîntorc în  Furnizarea de programe „A doua șansă” completat/
AP 6, OS 6.4 & 6.6) sistemul de Instituţii de învăţământ
educație și (ISCED 1-3) acreditate,
formare, inclusive publice şi private, din reţeaua  Promovarea programului „A doua șansă” și a
prin programe de şcolară naţională; măsurilor complementare
tip a doua șansă
și programe de Furnizori de servicii de
formare orientare, consiliere, mediere
profesională; şcolară şi servicii alternative,  Promovarea unor măsuri de mobilitate pentru
publici şi privaţi; personalul didactic
Îmbunătățirea
competențelor Furnizori de formare
personalului profesională, publici sau
didactic din  Măsuri de sprijin
privați;
învățământul
preuniversitar în Parteneri sociali din
vederea învăţământul preuniversitar
promovării unor (ex. organizaţii sindicale);
servicii
educaţionale de Instituţii de cult şi asociaţii
calitate orientate religioase;
pe nevoile elevilor
și a unei școli
Instituţii/agenţii
incluzive. guvernamentale cu atribuţii în
domeniul incluziunii sociale;

Autorități publice locale cu


atribuții în domeniul educaţiei
de nivel preuniversitar;

ONG-uri.

PAGINA 23 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Proiecte pentru Prezentul tip de Clusterele de inovare  Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități Minim Minim 35% Apel http://mfe.gov.
Europeană clusterele de proiect se CD comune în clusterele de inovare și/sau 2.366.050 nelansat ro/consultare-
şi Guvernul inovare 2019 adresează modernizarea facilităților CD comune lei publica-
României clusterelor de existente (departamente/centre/laboratoare (echivalentu ghidului-
inovare, fiind de cercetare-dezvoltare comune, care aparțin l a 500.000 solicitantului-
finanțate investiții clusterului, deși pot fi localizate fizic în cadrul Euro) pentru-
(PROGRAMUL pentru cercetare- unui sau unor partener/i din cadrul proiectele-
OPERAȚIONAL dezvoltare, clusterului); Maxim pentru-
COMPETITIVITATE activități de  Activități de inovare în clustere (obținerea, 33.124.700 clustere-de-
, AP 1, OS 1.1, inovare și activități validarea și protejarea brevetelor și altor lei inovare/
Acţiunea 1.1.1) de exploatare în active necorporale care aparțin clusterului, (echivalentu
clusterele detașarea de personal cu înaltă calificare în la
inovative organizația clusterului de la o organizație de 7.000.000
cercetare sau de la o întreprindere mare); euro)
APEL NELANSAT  Achiziția de servicii de consultanță în
domeniul inovării și achiziția de servicii de
sprijinire a inovării;
 Activități de exploatare pentru sprijinirea
funcționării clusterelor (animarea și
promovarea clusterului, operarea instalațiilor
clusterului (sau gestionarea activelor de
cercetare ale clusterului), organizarea de
programe de formare, ateliere, conferințe.

PAGINA 24 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Sprijinirea Secretariatul General al  Planificarea strategică și bugetarea pe Valoarea 2% Termenul http://www.po
Europeană acțiuni de autorităților și Guvernului; Ministerul Apelor programe la nivel central minimă limită de ca.ro/solicitar
și Guvernul consolidare a instituțiilor publice și Pădurilor; Ministerul eligibilă depunere e-
României capacității centrale pentru Mediului; Ministerul Educației  Dezvoltarea de sisteme și instrumente de aferentă a fișelor de finantare/cere
autorităților și implementarea de Naționale; Ministerul Afacerilor management unui proiect: proiect: rea-de-
instituțiilor publice acțiuni care Interne; Ministerul Muncii și 500.000 lei proiecte-nr-
centrale conduc la o Justiției Sociale. 16 ip17-2019-
 Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea
planificare Valoarea septembrie mysmis-poca-
calității reglementărilor
strategică maximă 2019, ora 627-1-1/
Parteneri eligibili:
(PROGRAMUL eficientă, eligibilă 17:00
OPERAȚIONAL implementarea  Simplificarea procedurilor administrative și aferentă
autorități și instituții publice reducerea birocrației pentru cetățeni și mediul
CAPACITATE unitară a unui proiect:
centrale; de afaceri
ADMINISTRATIVĂ, managementului 30.000.000
autorități administrative
OS 1.1) calității și lei Termenul
autonome;  Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor
performanței, de
structuri asociative ale personalului
implementarea depunere a
autorităților administrației
unor măsuri de cererilor de
publice locale;
simplificare pentru finanțare,
ONG-uri;
cetățeni, de derivate din
parteneri sociali (organizații
sistematizare și fișele de
sindicale, organizații
simplificare a proiect
patronale, precum și formele
fondului activ al acceptate:
de asociere ale acestora cu
legislației, de
personalitate juridică);
reducere a poverii 20
instituții de învățământ
administrative noiembrie
superior acreditate și de
pentru mediul de 2019,
cercetare;
afaceri, de creare 17:00
Academia Română.
a cadrului pentru
dezvoltarea la
nivel local, de
elaborare de
politici publice
bazate pe dovezi

PAGINA 25 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Refacerea Menţinerea şi Administratori desemnați în  Menținerea și refacerea ecosistemelor Maxim Variabilă 31 http://www.fon
Europeană ecosistemelor refacerea condițiile legislației specifice forestiere și a serviciilor furnizate 10.000.000 decembrie duri-
și Guvernul degradate ecosistemelor și/sau proprietari ai fondului euro/ proiect 2020, ora ue.ro/presa/n
României degradate şi a forestier național aflat în  Menținerea și refacerea ecosistemelor 10:00 outati-am-
serviciilor proprietate publică lacustre și de ape curgătoare și a serviciilor oi/details/6/62
furnizate furnizate 1
(PROGRAMUL (împăduriri, Administratori desemnați în
OPERAȚIONAL coridoare condițiile legislației specifice  Menținerea și refacerea ecosistemelor de
INFRASTRUCTUR ecologice etc.), și/sau proprietari ai apelor de pajiști și a serviciilor furnizate
A MARE, AP 4, OS situate în afara suprafață aflate în proprietate
4.1) ariilor naturale publică  Menținerea și refacerea ecosistemelor de
protejate
peșteri și a serviciilor furnizate
Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice și
/sau proprietari de pajiști
permanente aflate în
proprietate publică

Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice și
/sau proprietari de peșteri
aflate în proprietate publică

PAGINA 26 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Managementul Promovarea Ministerul Apelor și Pădurilor A. Acțiuni pentru managementul riscului la Prin 0% 31 http://www.fon
Europeană riscului la acțiunilor orientate în parteneriat cu structurile inundații program decembrie duri-
și Guvernul inundații, eroziune spre prevenirea specializate să implementeze sau ghidul 2020 ue.ro/presa/n
României costieră și alte principalelor măsurile specifice din cadrul B. Acțiuni pentru prevenirea eroziunii costiere solicitantului outati-am-
riscuri identificate riscuri accentuate PMRI pentru acțiuni de tip A; nu se oi/details/6/68
prin evaluarea de manifestările propun 9
naţională a schimbărilor C. Măsuri de prevenire şi protecţie împotriva
Ministerul Apelor și Pădurilor valori
altor riscuri
riscurilor climatice, în parteneriat cu ONG-urile și maxime ale
îndeosebi alte structuri cu specializare în proiectelor.
inundații și domeniul ecologic, pentru
(PROGRAMUL eroziune costieră, acțiuni de tip A;
OPERAȚIONAL în vederea evitării
INFRASTRUCTUR pagubelor Administrația Națională de
Ă MARE, AP 5, economice și Meteorologie - pentru acțiunile
O.S. 5.1) pierderii de vieți de tip A specifice ANM;
omenești, precum
și a conformării cu Administrația Națională “Apele
cerințele Române” pentru acțiuni de tip
directivelor din B;
sector
Alte organisme cu atribuţii în
prevenirea şi managementul
la nivel național a riscurilor
identificate pe baza evaluării
naţionale – pentru acțiuni de
tip C.

PAGINA 27 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Activități de Prin intermediul Parteneriate formate din  promovarea unor produse, metode, procese Cuantumul 0% Apel https://www.a
Europeană cooperare acestei măsuri se Grupuri de Acțiune Locală din și tehnologii noi specifice sectorului maxim al nelansat mpeste.ro/po
şi Guvernul vor finanţa zonele de pescuit (FLAG-uri) pescăresc; sprijinului pam-2014-
României proiecte de selectate și contractate în  valorificarea produselor locale prin accesarea nerambursa 2020/ghidul-
cooperare trans- cadrul POPAM 2014-2020 de piețe locale noi pentru produsele bil ce poate solicitantului-
(PROGRAMUL naţională pescărești, prin acțiuni de marketing, fi acordat popam/ghidul-
OPERAȚIONAL (cooperare între Solicitantul trebuie să fie un publicitate și/sau branding, bune practici; prin această solicitantului-
PENTRU PESCUIT FLAG-uri din parteneriat format din minim 3  înființarea, dezvoltarea și promovarea de măsură este masuri-noi-
ȘI AFACERI România şi FLAG- FLAG-uri selectate în lanțuri scurte de producție și desfacere a de 70.000 consultare-
MARITIME, Măsura uri din alte state perioada de programare 2014- produselor pescărești; Euro/FLAG publica.html
III.4) membre UE) şi 2020.  promovarea acțiunilor de protejare a mediului
inter-teritorială acvatic și a biodiversității;
(cooperare între  promovarea acțiunilor de gestionare durabilă
FLAG-uri de pe a resurselor de pescuit;
teritoriul  promovarea acțiunilor menite să contribuie la
României). gestionarea integrată a litoralului;
APEL NELANSAT  îmbunătățirea capacității instituționale și
administrative a FLAG-urilor (proiecte de
înfrățire, denuminte generic de twinning);
 schimburi de experiență și bunele practici
privind dezvoltarea locală în zonele de
pescuit;
 desfășurarea unor vizite de studiu pentru
îmbunătațirea cunoștințelor și atragerea de
know-how concretizate într-o acțiune
comună;
 acorduri de mentoring (îndrumare) între
personalul şi membrii unui FLAG
experimentat şi cei ai unor FLAG mai puţin
experimentate;
etc.

PAGINA 28 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Norvegia, RO-CULTURA Prezentul apel de Instituție publică;  Restaurarea monumentelor istorice; Minim Minim 20% 11 https://www.ro
Islanda, proiecte  Revitalizarea/ punerea în valoare a 200.000 noiembrie -
Liechtenstei Restaurarea și urmărește să  unitate administrativ- oviectivelor restaurate; Euro 2019, ora cultura.ro/apel
n și revitalizarea contribuie la teritorială;  Instruire formală și non-formală destinată 16:00 uri/managem
Guvernul monumentelor restaurarea dezvoltării profesionale a membrilor echipei Maxim ent-
României istorice patrimoniului  organizație
de proiect, precum și instruire vocațională. 2.000.000 patrimoniu/lan
cultural într-un neguvernamentală; sare-apel-1-
Euro
mod inovativ, prin societate comercială 1?fbclid=IwA
(MECANISMUL promovarea unor SAU societate cooperativă. R0Q90DhJFQ
FINANCIAR AL noi modele de HonweBbrXsf
SPAŢIULUI guvernanță VqcYQbDFlE
ECONOMIC participativă în 02kqdK37Nab
EUROPEAN 2014- domeniul RQXqfQ-
2021) patrimoniului cSR6aAjB4
cultural și a unei
abordări integrate
a acestui
patrimoniu

PAGINA 29 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Schema de ajutor Încurajarea Persoanele juridice de drept Ajutorul de minimis se acordă pentru construcția Maxim Contribuția 31 http://gov.ro/r
României de minimis privind înființării de privat, inclusiv și/sau înființarea, amenajarea și dotarea 500.000 de proprie a decembrie o/stiri/prima-
programul grădinițe cu profil organizații neguvernamentale, grădinițelor cu profil sportiv. euro beneficiarului 2020 reuniune-a-
guvernamental sportiv în scopul asociații, fundații și/sau grupuri trebuie să comisiei-
„gROwth - stimulării fiscale, Se finanțează numai proiectele care îndeplinesc acopere pentru-
Investim în copii, dezvoltării Comitetul Olimpic și Sportiv cumulativ următoarele condiții: diferența programul-
investim în viitor” armonioase a Român, federațiile sau a) clădirea este dimensionată pentru cel puțin 2 necesară growth-
copiilor având în cluburile sportive, săli de grupă standard, instituite conform finalizării și investim-in-
vedere lipsa unor care iau inițiativa construirii de prevederilor legale în vigoare, și are toate funcționării copii-
asemenea grădinițe cu profil sportiv facilitățile necesare conform prevederilor prezentei corespunzătoar investim-in-
grădinițe în scheme; e a proiectului viitor
România și b) clădirile în care se vor organiza grădinițe cu de investiții.
asigurării profil sportiv pot fi construcții noi sau existente
accesului la care se vor moderniza și amenaja cu schimbarea
aceste grădinițe funcțiunii, cu condiția ca în clădirea respectivă să
prin stabilirea unor nu fi funcționat o creșă și/sau grădiniță în ultimii 5
tarife suportabile. ani;
c) obiectivele de investiții trebuie să îndeplinească
În cadrul prezentei standarde minime de construcție, de dotare
scheme de ajutor generală și sportivă, de personal de specialitate și
de minimis se vor de echipamente sportive, conform prevederilor
acorda ajutoare prezentei scheme;
unui număr de d) existența unui număr de minimum 10 angajați
1.000 de aferenți proiectului pe perioada de funcționare a
beneficiari. grădiniței, atât personal de specialitate, cât și
personal de deservire.

Activitatea în grădinițele cu profil sportiv realizate


în cadrul Programului va fi menținută cel puțin 10
ani de la data obținerii autorizației de funcționare;
în caz contrar, beneficiarul va rambursa suma
obținută ca ajutor de minimis conform prevederilor
prezentei scheme.

Proiectele de investiții beneficiare ale Programului


trebuie să fie realizate în cel mult 24 de luni de la
emiterea Acordului de finanțare.

PAGINA 30 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Programul Creșterea Persoane juridice cu  promovarea vinurilor, prin submăsura de - Minim 50% Depunere http://www.ma
Europeană Naţional de Sprijin competitivității domiciliul fiscal în România promovare a vinurilor produse în UE care continuă dr.ro/horticult
al României în producătorilor de constă în acţiuni de informare în statele ura/viticultura-
sectorul vitivinicol vinuri, a Instituţii şi unităţi de membre, în scopul informării consumatorilor vinificatie.html
2014-2018 performanței cercetare-dezvoltare cu privire la consumul moderat de vin şi la
economice a vitivinicolă, definite conform schema de denumiri de origine controlată şi
(Aprobat prin întreprinderilor, legislaţiei naţionale în vigoare indicaţii geografice, precum şi submăsura
Ordinul nr. precum și pentru de promovare în ţări terţe, în vederea
1.801/2014, perfecționarea Persoane fizice autorizate, îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu
modificat de tehnologiilor de întreprinderi familiale, denumire de origine controlată, indicaţie
Ordinul nr. vinificație prin întreprinderi individuale geografică sau a vinurilor pentru care se
208/2017) care se obțin indică soiul viţei-de-vie;
vinuri calitativ Asociaţii de doi sau mai mulţi  restructurarea şi reconversia podgoriilor;
superioare producători şi/sau organizaţii  asigurarea recoltei;
interprofesionale  investiţii;
 distilarea subproduselor.

Operațiunile principale din cadrul programului de


investiții pentru care se acordă finanțare sunt:

a) construcția imobilelor destinate vinificației


(crame), a laboratoarelor pentru controlul
calității, a imobilelor cu destinația de
prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea
clădirilor pentru recepție, producție, ambalare,
depozitare, precum și a laboratoarelor pentru
controlul calității, a imobilelor cu destinația de
prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a
instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției,
producției, ambalării, depozitării, pentru
laboratoarele pentru controlul calității, pentru
imobilele cu destinația de prezentare și vânzare,
precum și pentru sălile de degustare.

PAGINA 31 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Premierea Creșterea Organizații de cercetare de Finanțarea naționala se aloca pentru activități 25% din - Depunere http://uefiscdi.
României participării la vizibilității drept public sau privat din suport in sprijinul activităților de cercetare (ex: valoarea continuă gov.ro/articole
Orizont2020 României la nivel Romania care implementează costuri de personal, inclusiv burse de cercetare, grantului de /4440/Premier
internațional in proiectele câștigate la cheltuieli cu logistica, participări la conferințe etc.). tip ERC; ea-participarii-
domeniul competițiile Orizont 2020 Aceasta finanțare va fi alocata departamentului 15% din la-
cercetării si din universitate sau institutului, care derulează valoarea Orizont2020.h
inovării; proiectul finanțat de Comisia Europeană. grantului tml
Consolidarea acordat de
sistemului național Activitățile propuse trebuie sa conducă la CE de tip
de CDI prin consolidarea capacitații instituționale de a ERA Chair;
intensificarea participa in mod susținut la noi competiții Pentru
colaborării in organizate in cadrul Programului Cadru Orizont restul
cercetarea 2020. instrumentel
Europeană de or de
excelenta; finanțare din
Creșterea calității Programul
proiectelor cu Orizont
participanți romani 2020:
la Orizont 2020, o 10% din
precum si a rolului valoarea
jucat de către bugetului
aceștia in acordat de
viitoarele proiecte CE asociat
Orizont 2020; instituției
Creșterea gazda din
sustenabilității Romania in
participării calitatea de
instituțiilor coordonator
romanești in al
proiecte cu proiectului;
finanțare o 7.5% din
internaționala; valoarea
Creșterea ponderii bugetului
finanțării externe acordat de
in totalul CE asociat
cheltuielilor instituției
naționale de gazda din
cercetare- Romania in
dezvoltare. calitatea de
coordonator
de pachet
de lucru.

PAGINA 32 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Programele de Sprijinirea Reprezentantul unei asociaţii, Programul Cultură - "Constantin Brâncuşi"- Neprecizată Minim 5% Depunere http://www.mp
României finanţare ale activității fundaţii, unităţi de cult, al unei păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii continuă rp.gov.ro/web/
Ministerului pentru românilor de categorii de organizaţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a documente-
Românii de pretutindeni prin neguvernamentale ale românilor din vecinătate, din emigraţie şi din necesare-
pretutindeni acordarea de românilor de pretutindeni sau diaspora de mobilitate, precum şi întărirea depunerii-de-
finanţări a unei organizaţii legăturilor dintre România şi comunităţile proiecte/
nerambursabile şi internaţionale; româneşti din afara graniţelor ţării.
alte mijloace de Programul Mass-media - "Mihai Eminescu"-
sprijin financiar, în Persoană fizică autorizată sau păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a
limita bugetului juridică de drept public sau românilor, promovarea României şi a valorilor
alocat, cu privat din România sau din comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-
respectarea străinătate și care utilizează mediei de expresie românească din comunităţile
principiilor liberei finanțări nerambursabile româneşti de peste hotare.
concurenţe, pentru derularea de proiecte Programul Educaţie - "Nicolae Iorga"- sprijinirea
eficacităţii utilizării sau acțiuni în sprijinul procesului de integrare a românilor care îşi au
fondurilor publice, românilor de pretutindeni. domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu
transparenţei şi a păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a
tratamentului egal. românilor de pretutindeni şi formarea noii
generaţii, care să reprezinte România şi interesele
româneşti în străinătate.
Programul Spiritualitate şi tradiţie - "Andrei
Şaguna"- păstrarea identităţii spirituale şi
respectarea libertăţii religioase a românilor de
pretutindeni.
Programul Societatea civilă - "Dimitrie Gusti"-
sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului
asociativ în comunităţile locuite de români şi
solidaritatea pe care societatea civilă o generează
în rândul comunităţilor de români.
Președinția României la Consiliul Uniunii
Europene - (program valabil numai pentru prima
sesiune de finanțarea a anului 2019) –promovarea
la nivel european a imaginii României și a
expertizei românești la nivel de competențe
specifice, creșterea vizibilității Președinției
României, sprijinirea și promovarea valorilor
comune europene la nivelul organizațiilor
reprezentative ale românilor din afara granițelor
țării în scopul respectării drepturilor românilor de
pretutindeni și diseminării informațiilor privind
oportunitățile disponibile în țările membre pentru
toți cetățenii europeni.

PAGINA 33 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Islanda, Proiecte de Stabilirea de Cercetători din organizaţii de Finanțarea deplasării cercetătorilor din Statele Maxim 0% 20 https://uefiscd
Lichtenstein mobilități parteneriate între cercetare cu sediul în Donatoare și România în vederea dezvoltării de 1.200 euro noiembrie i.gov.ro/eea-
și Norvegia cercetătorii din România sau în Norvegia Proiecte colaborative de cercetare în următoarele 2019 proiecte-de-
Statele Donatoare arii tematice: mobilitati
și România în
vederea
dezvoltării de  Energie
Proiecte  Mediu
colaborative de  Sănătate
cercetare
 Ştiinţe Sociale şi Umaniste, inclusiv
studii de gen şi studii privind incluziunea
socială
 TIC
 Biotehnologie

Norvegia, RO-Energy – Apel Mai puțină energie Instituții publice, IMM-uri,  Eficiența energetică în clădiri (deținute de Pentru Între 10% și 20 ianuarie https://www.in
Islanda, pentru obținută prin ONG-uri entități neeconomice) Schema de 90 % 2020, ora novasjonnorg
Liechtenstei îmbunătățirea consumul de Parteneriate granturi mici 14:00 (ora e.no/en/start-
n eficienței carbon și - Între României) page/eea-
 Eficiența energetică în industrie
energetice siguranță crescută Principalele activități ale 50.000 euro norway-
a aprovizionării aplicantului au o strânsă și 200.000 grants/Progra
legătură cu activitatea pentru  Eficiența energetică în infrastructură euro mmes/renewe
care aplicația va fi depusă. able-
 Eficiența energetică a produselor Pentru energy/roman
Principala activitate Apelul 4: ia/romania-
desfășurată de Partener este Între energy/energ
 Eficiența energetică în sectorul transporturilor
strâns legată de activitatea 200.000 y-efficiency-
pentru care acesta își va euro subpage/call/
aduce contribuția în proiect. și 2.000.00
0 euro

PAGINA 34 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Programul de Reducerea Întreprinderi mici si mijlocii COSME furnizează următoarele tipuri de Variabilă Variabilă Variabil http://ec.euro
Europeană competitivitate decalajelor de pe asistenta: pa.eu/researc
pentru piața in ceea ce Clustere  Garanții la împrumuturile pentru IMM-urile h/participants/
întreprinderi si privește furnizarea care au dificultăți in obținerea de împrumuturi portal/desktop
IMM-uri - de finanțări IMM- Autorități publice din sistemul bancar /en/opportuniti
urilor.  Capital pentru fondurile de capital de risc ce es/cosme/ind
COSME furnizează investiții pentru IMM-urile aflate in ex.html#c,call
stadiul de extindere si creștere s=CallIdentifie
 Informații practice gratuite si servicii directe r.Status/t/FO
pentru firmele ce caută parteneri, finanțare, RTHCOMING
informații despre noile piețe sau despre /1/1/0&CallIde
legislația sau programele UE ntifier.Status/t
 Acțiuni de cooperare in rețea sau de schimb /OPEN/1/1/0&
de experiența pentru cei ce elaborează CallIdentifier.
politicile relevante, având ca scop reducerea Status/t/CLO
poverii administrative asupra IMM-urilor si SED/0/1/0&+
îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru afaceri PlannedOpeni
 Stabilirea de elemente de referința si ngDate/asc
realizarea de studii pentru îmbunătățirea
cunoștințelor si monitorizării sectoarelor
industriale la nivel european sau global, sau
a politicilor in domeniul IMM-urilor din
Europa.

PAGINA 35 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea PROGRAMUL Îmbunătățirea Autorități publice Acțiuni gestionate de Agenția Naționala pentru Variabilă Variabilă Variabil http://www.er
Europeană ERASMUS+ șansele de Programe Comunitare in Domeniul Educației si asmusplus.ro/
angajare ale Companii / întreprinderi Formarii Profesionale: oportunitati-
tinerilor prin finantare
dobândirea de Instituții publice/private  Proiecte de mobilitate
competente  Parteneriate strategice http://eacea.e
suplimentare Instituții școlare  Dialogul structurat - Întâlniri ale tinerilor cu c.europa.eu/e
apreciate de responsabilii politicilor de tineret rasmus-
angajatori, Instituții universitare plus/funding_
precum si
en
îmbunătățirea Organizații
competentelor Acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru
nonguvernamentale
lingvistice. Educație, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles:

 ”Alianțele cunoașterii”
 ”Alianțele competentelor sectoriale”
 Dezvoltarea capacitații instituționale in
domeniul tineretului
 Evenimente majore Serviciul European de
Voluntariat
 Jean Monnet
 Masterat in cotutela
 Sprijin pentru politici
 Sport

PAGINA 36 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea ORIZONT 2020 Dezvoltarea unei Întreprinzători privați Structura Programului Cadru Orizont 2020: Variabilă Variabilă Variabil http://ec.euro
Europeană economii bazate pa.eu/researc
pe cunoaștere si Excelenta științifica h/participants/
inovare in cadrul Tehnologii viitoare si emergente portal/desktop
Uniunii Europene Universități Acțiunile Mărie Curie /en/opportuniti
Infrastructuri de cercetare es/h2020/mas
Consiliul European pentru Cercetare (ERC) ter_calls.html

Centre de cercetare Poziția de lider in sectorul industrial


Tehnologiile informației si comunicațiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale avansate
Spațiu
Accesul la finanțarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esențiale (KET)

Provocări societale
Sănătate, schimbări demografice si bunăstare
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice si
integrate
Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea
eficienta a resurselor si a materiilor prime
Societăți favorabile incluziunii, inovatoare si
reflexive

Securitate alimentara, agricultura durabila,


cercetare marina si maritima si bioeconomie

Societăți sigure - protejarea libertății si securității


Europei si cetățenilor săi

Alte activități
Răspândirea excelentei si lărgirea participării
Știința cu si pentru societate

PAGINA 37 DIN 37 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Creșterea nivelului Implementarea la Membri ai Comitetelor  Sprijin pentru participarea la programele Valoarea Variabilă Perioada http://mfe.gov.
Europeană și de calificare al nivel național a Sectoriale şi Comitete de FPC prin măsuri integrate și flexibile maximă de ro/pocu-60-
Guvernul angajaților prin măsurilor Sectoriale cu personalitate eligibilă a unui depunere: mil-euro-
României programe de destinate creșterii juridică;  Acțiuni de consiliere profesională și proiect este pentru-
formare continuă participării la tutorat pentru grupul țintă vizat pentru de 1.000.000 4 octombrie proiectele-de-
corelate cu nevoile programele de Organizații sindicale; încurajarea participării la programele de euro 2019, ora dezvoltare-
pieței muncii formare 16:00 – 31 profesionala-
FPC
profesională Patronate; decembrie a-persoanelor-
continuă, în 2019, ora cu-un-nivel-
(PROGRAMUL  Acțiuni de evaluare, recunoaștere și
special pentru acei Asociații profesionale; 16:00 scazut-de-
OPERAȚIONAL validare a rezultatelor învățării
adulți cu un nivel calificare-si-
CAPITAL UMAN, dobândite în contexte non-formale și
scăzut de Centre publice sau private de cu-varsta-de-
AP 6, OS 6.12) informale
calificare și validare/certificare a învățării peste-40-de-
persoanele cu anterioare; ani-care-
vârsta de peste 40  Organizarea de campanii/acțiuni de provin-din-
ani, din zone
Furnizori de FPC autorizați, informare și conștientizare pentru zonele-
NOU!
rurale defavorizate publici şi privați, promovarea importanței formării defavorizate/
profesionale și participării la programele
Furnizori de servicii de de FPC
consiliere și orientare
profesională/ pentru carieră;  Alte acțiuni inovative pentru creșterea
participării la FPC și oferirea unui sprijin
Camere de comerț, industrie educațional individualizat, inclusiv prin
și agricultură; activități de cooperare transnațională și
transfer de bune practici
ONG-uri.

PAGINA 1 DIN 16 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Creșterea ratei de Instituții de învățământ  Consolidarea parteneriatelor dintre Maxim 0% Apel http://mfe.gov.
Europeană și doctoranzi și participare a superior publice şi private, universități și actorii din domeniul 1.500.000 nelansat ro/consultare-
Guvernul cercetători studenților acreditate; cercetării şi inovării pentru stimularea euro publica-apel-
României postdoctorat doctoranzi la dezvoltării de noi programe de studii pocu-pentru-
programele din Institute/centre de cercetare doctorale şi postdoctorale, cu aplicații Ghidul este sprijinirea-
cadrul acreditate, inclusiv institute de directe în economie, în special în supus doctoranzilor-
parteneriatelor cercetare ale Academiei sectoarele economice cu potențial consultării si-
(PROGRAMUL nou Române; competitiv şi în domeniile de specializare publice cercetatorilor/
OPERAȚIONAL înființate/dezvoltat inteligentă, inclusiv prin furnizarea de până în
CAPITAL UMAN, e care să faciliteze Şcoli doctorale şi graduale cu sprijin financiar pentru doctoranzi și data de 21
AP 6, PI 10.iv, OS inserția pe piața personalitate juridică, inclusiv sprijinirea cercetătorilor pentru a se octombrie
6.13) muncii a parteneriate intre acestea și implica în cercetarea postdoctorală; 2019
absolvenților și sectorul privat/ centre de CDI;
crearea de  Activități de cercetare şi de colaborare în
parteneriate noi Academia Română. rețea pentru doctoranzi/ tineri cercetători
APEL NELANSAT între instituțiile de în scopul asigurării complementarității cu
învățământ În cadrul acestui apel de sectoarele economice cu potențial
superior și proiecte este obligatorie competitiv şi cu domeniile de specializare
sectorul privat, includerea în parteneriat a cel inteligentă, în sprijinul internaționalizării
respectiv actori din puțin uneia dintre categoriile învățământului terțiar;
domeniul de organizații detaliate mai
cercetării și jos:  Crearea unui sistem de informare
inovării coordonată, în ambele sensuri: de la
Angajatori; companii către sectorul privat către
instituțiile de învățământ superior privind
Asociații profesionale; nevoile lor de instruire, precum și de la
instituțiile de învățământ către
Camere de comerț și întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor
sectorului privat la nivel regional/ local.
industrie;

Instituții și organizații membre


ale Pactelor Regionale și
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare și Incluziune Socială.

PAGINA 2 DIN 16 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Introducerea de Fundamentarea Unităţi administrativ-teritoriale  Planificare strategică și financiară Variabilă 2% Apel http://www.po
Europeană şi sisteme și deciziilor, – judeţe și municipii din nelasat ca.ro/solicitare
Guvernul standarde comune planificare regiunile mai puțin dezvoltate  Sprijinirea introducerii de instrumente, -
României în administrația strategică și (inclusiv unităţi administrativ- procese de management la nivel local finantare/lans
publică locală ce măsuri de teritoriale vizate de Strategia are-in-
optimizează simplificare pentru Integrată de Dezvoltare  Simplificarea procedurilor administrative consultare-a-
procesele orientate cetățeni la nivelul Durabilă a Deltei Dunării și reducerea birocrației pentru cetățeni ghidului-
către beneficiari în administrației (SIDDDD)  Dezvoltarea abilităților solicitantului-
concordanță cu publice locale din pentru-cp-13-
SCAP regiunile mai puțin Pot fi parteneri (asociați) în 2019-mysmis-
dezvoltate cadrul acestui apel: poca-661-2-1-
pentru-
(PROGRAMUL - unități administrativ- regiunile-mai-
OPERAȚIONAL teritoriale (județe, municipii) putin-
CAPACITATE din regiunile mai puțin dezvoltate/
ADMINISTRATIVĂ, dezvoltate,
OS 2.1)
- ONG-uri,

- parteneri sociali (organizaţii


APEL NELANSAT sindicale, organizații
patronale, precum și formele
de asociere ale acestora cu
personalitate juridică),

-instituții de învățământ
superior acreditate.

PAGINA 3 DIN 16 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Creșterea gradului Promovarea ANANP  Măsuri pentru menţinerea şi Maxim Variabilă Perioada http://mfe.gov.
Europeană și de protecție și măsurilor de îmbunătăţirea stării de conservare a 10.000.000 de ro/poim-175-
Guvernul conservare a conservare a Instituţia / structura care este speciilor şi habitatelor de importanţă euro/ proiect depunere: milioane-euro-
României biodiversității și biodiversităţii în responsabilă pentru comunitară, inclusiv reconstrucţia pentru-
refacerea conformitate cu administrarea / asigurarea ecologică a ecosistemelor de pe 23 protectia-si-
ecosistemelor Cadrul de Acţiuni managementului ariei suprafaţa ariilor naturale protejate, septembrie conservarea-
degradate -Apel B Prioritare pentru protejate, singură sau în inclusiv a siturilor Natura 2000; 2019 – 31 biodiversitatii-
Natura 2000, parteneriat cu:  Monitorizarea şi evaluarea stării de decembrie si-refacerea-
Strategia conservare a speciilor şi habitatelor de 2021 ecosistemelor-
(PROGRAMUL Europeană pentru importanţă comunitară; degradate/
OPERAȚIONAL Biodiversitate  Reducerea efectelor presiunilor
INFRASTRUCTUR 2020 şi cu organizaţii neguvernamentale hidromorfologice la nivelul cursurilor de
A MARE, AP 4, OS Strategia (asociaţii şi fundaţii); apă în vederea protecţiei biodiversităţii
4.1) Naţională şi Planul (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru
de Acţiune pentru institute de cercetare; lucrările de barare transversală a
Conservarea cursului de apă, restaurarea zonelor
NOU! Biodiversităţii universităţi / muzee - care să umede, restaurarea albiei şi a reliefului
2014 – 2020 aibă prevăzut în actul din lunca inundabilă a corpurilor de apă,
constitutiv atribuţii de protecţia etc.);
mediului şi/sau protecţia  Crearea şi menţinerea coridoarelor
naturii; ecologice, crearea şi menţinerea
coridoarelor de migraţie a speciilor,
autorităţi ale administraţiei conservarea conectivităţii şi
publice centrale / locale / alte funcţionalităţii ecologice, menţinerea
structuri în coordonarea / şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru
subordonarea autorităţilor reţeaua de arii protejate, inclusiv a
centrale / locale. reţelei Natura 2000;
 Alte tipuri de măsuri similare, conform
planurilor de management.

PAGINA 4 DIN 16 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Promovarea Beneficiarii schemei pot fi Se acordă: Maxim 0% 13 https://bit.ly/33
Europeană și prima împădurire conservării și a deținătorii publici și privați de 7.000.000 decembrie f9nRi
Guvernul și crearea de sechestrării de teren agricol și formele  Primă de înființare a plantațiilor forestiere euro 2019, ora
României suprafețe carbon în asociative ale acestora. (Prima 1), care acoperă inclusiv costurile 14:00
împădurite agricultură și de elaborare a proiectului tehnic de
silvicultură împădurire - acordată pentru toți
beneficiarii schemei,
(PROGRAMUL  Primă anuală (Prima 2), pentru o
NAȚIONAL DE perioadă de 12 ani, pentru acoperirea
DEZVOLTARE costurilor de întreținere și îngrijire a
RURALA, Măsura plantației forestiere și pentru
8, Submăsura 8.1) compensarea pierderilor de venit agricol
ca urmare a împăduririi – acordată în
funcție de categoria de beneficiar și tipul
de teren.

NOU! Deţinătorii de terenuri agricole şi neagricole


proprietate a statului şi/sau deţinătorii de
terenuri agricole şi/sau neagricole proprietate
a unităţilor administrativ teritoriale (UAT) sau
asociaţii ale acestora, beneficiază numai de
sprijinul acordat în baza Primei 1.

PAGINA 5 DIN 16 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Plăți pentru Reducerea Unitățile administrativ- În cadrul schemei sunt compensate două Variabil Pana la 500 Perioadă https://bit.ly/2
Europeană și angajamente de numărului de inte teritoriale care au în tipuri de angajamente, ale căror cerințe hectare - 0% estimată de MzJeGu
Guvernul silvomediu rvenții silvotehnic proprietate publică sau privată specifice sunt încadrate în următoarele două depunere:
României e în pădure și pr terenuri forestiere; pachete: Peste 500
omovarea hectare - 2 martie –
(PROGRAMUL
tehnologiilor de Persoanele fizice și juridice 1. Pachetul 1–Asigurarea de zone de Variabil 15 mai
NAȚIONAL DE
exploatare a care au în proprietate privată liniște;
2020
lemnului cu impact terenuri forestiere;
DEZVOLTARE 2. Pachetul 2-Utilizarea atelajelor la
redus asupra
RURALA, Măsura colectarea lemnului din rărituri
solului (silvicultură Asociații ale beneficiarilor.
15, Submăsura (Pachetul 2 poate fi aplicat doar în
cu impact redus),
15.1) combinație cu Pachetul 1).
prin promovarea
de
angajamente volu
APEL NELANSAT ntare
care depășesc
cerințele obligatorii
relevante
prevăzute în
cadrul legislației
naționale în
domeniul
gestionării
pădurilor

Guvernul Competiție pentru Sprijin din punct Pentru Reviste: Institute Tematica abordată se încadrează în domeniile Maximum 0% 21 http://www.res
României subvenţionarea de vedere naționale CDI, universități, de specialitate inteligentă și prioritate publică, 50.000 lei octombrie earch.gov.ro/u
literaturii tehnico- financiar pentru Academia Română, Academia așa cum sunt definite prin Strategia Națională pentru 2019 ploads/subven
ştiinţifice comunitatea Oamenilor de Știință și CDI 2014-2020. editarea unei tionare-
tehnico-științifică Academiile de ramură; reviste literatura-
din România  Biochimia, ts/2019/ghid-
NOU! pentru editarea Pentru Cărți: angajatorul  Tehnologia Informației și a Maximum 2019.pdf
publicațiilor autorului/autorilor, editura unui Comunicațiilor, spațiu și securitate, 12.000 lei
tehnico-științifice INCD, a unei universități, sau  Energie, mediu și schimbări climatice, pentru
aparținând altor societăți,  Eco-Nanotehnologii și materiale editarea unei
asociații, care au în obiectul avansate, cărți
de activitate cercetarea-  Sănătate,
dezvoltarea- pentru cărți.  Patrimoniu și identitate culturală,
 Tehnologii noi și emergente.

PAGINA 6 DIN 16 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Islanda, Proiecte Crearea de Consorţiu alcătuit din cel puţin Apelul de propuneri de proiecte va viza Minim 0% 16 https://uefiscdi
Lichtenstein Colaborative de parteneriate între o entitate legală din România cercetarea fundamentală şi aplicativă în 500.000 euro decembrie .gov.ro/news-
și Norvegia Cercetare cercetătorii din şi una din Norvegia urmatoarele arii tematice: 2019 (4 :00 titlu
România şi din Maxim PM ora
Norvegia Promotorul de Proiect va 1.200.000 României)
trebui să fie o organizaţie de  Energie euro
https://uefiscdi
.gov.ro/eea-
cercetare eligibilă din  Mediu
grants-
NOU! România.  Sănătate proiecte-
 Ştiinţe Sociale şi Umaniste, inclusiv colaborative-
Partenerii eligibili pot fi
studii de gen şi studii privind de-cercetare
organizaţii de cercetare sau
incluziunea socială
companii cu sediul în
România sau în Norvegia.  TIC
 Biotehnologie

Nu mai puţin de 10% din totalul cheltuielilor
eligibile ale programului vor fi dedicate
proiectelor din cadrul topicii Roma inclusion
and empowerment.

În lista finală a proiectelor care vor fi finanţate


în cadrul ariei tematice “Ştiinţe Sociale şi
Umaniste, inclusiv studii de gen şi studii
privind incluziunea socială”, se vor reflecta
studiile de gen şi cele privind incluziunea
socială.

Proiectele de cercetare vor include acţiuni


dedicate privind explorarea potenţialului
pentru viitoare aplicaţii comune dintre
partenerii din România şi cei din Norvegia în
cadrul apelurilor de propuneri de proiecte
finanţate la nivel european, precum şi din alte
surse de finanţare internaţionale.

PAGINA 7 DIN 16 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea EUROPA Prin intermediul Operatorii (organizații Tipuri de proiecte: •proiecte de Pentru 27 https://www.e
Europeană CREATIVA acestei neguvernamentale, companii  Categoria I. Proiecte de mai mică mai mică categoria 1: noiembrie uropa-
componente de private, instituții publice) care amploare: implică operatori din min. 3 țări amploare minim 40%; 2019 (ora creativa.eu/no
Subprogramul finanțare se au activitate în sectoarele eligibile, au o durată de cel mult 48 de (categoria 1): 18:00 a utatic_doc_20
Cultura încurajează culturale și creative (inter alia: luni grant UE de Pentru României) 6_s-a-lansat-
cooperarea arhitectura, arhivele, cel mult categoria 2: apelul-din-
transnațională bibliotecile și muzeele,
 Categoria II. Proiecte de mai mare 200.000 euro; minim 50%. 2019-pentru-
2014-2020 amploare: implică operatori din min. 6 țări
între organizații artizanatul artistic, proiecte-de-
eligibile, au o durată de cel mult 48 de
precum teatre, audiovizualul, patrimoniul •proiecte de cooperare-
luni
muzee, asociații și cultural material și imaterial, mai mare culturala-
NOU! fundații, centre de designul, muzica, literatura, amploare europa-
cercetare, artele spectacolului, industria Priorități: (categoria 2): creativa_pg_0
biblioteci, editorială, radioul, artele  A. promovarea mobilității transnaționale a grant UE de .htm
universități, edituri, vizuale). artiștilor și a celorlalți profesioniști din cel mult
galerii de artă, domeniul culturii, precum și încurajarea 2.000.000
institute și centre circulației transnaționale a creațiilor euro.
culturale, companii acestora
din sfera
business-ului  B. dezvoltarea publicului: noi modalități
creativ, autorități de interacțiune cu un public existent, dar
publice etc. din și diversificarea publicului, inclusiv prin
cele 41 de țări atragerea de noi categorii; implicarea
participante la activă a publicului în activități; expunerea
program publicului la creații artistice și culturale
din alte spații europene
 C. consolidarea capacităților: dezvoltarea
de competențe și internaționalizarea
carierelor, cu scopul de a facilita accesul
la oportunități profesionale și de a crea
condițiile necesare pentru networking la
nivel internațional și circulația
transnațională a operelor.
 D. dialogul intercultural și integrarea
socială a migranților și a
refugiaților: vizează facilitarea integrării
refugiaților în mediul european,
consolidarea înțelegerii culturale
reciproce și promovarea dialogului
intercultural și interreligios, a toleranței și
a respectului pentru alte culturi.
 E. moștenirea Anului european al
patrimoniului cultural 2018.

PAGINA 8 DIN 16 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Pentru o inimă Creșterea Ministerul Sănătății;  Elaborarea metodologiei pentru Maxim Variabilă 29 http://mfe.gov.
Europeană și sănătoasă- numărului de programul național de screening pentru 20.000.000 noiembrie ro/am-pocu-
Guvernul persoane care Institut sau instituție de identificarea pacienților cu factori de risc euro 2019, ora prelungeste-
României Program de beneficiază de sănătate publică aflată în cardiovascular 16:00 apelul-totul-
screening pentru programe de subordinea Ministerului pentru-inima-
identificarea sănăta te și de Sănătății cu personalitate  Furnizarea programelor de formare/ ta-program-
pacienților cu servicii orientate juridică cu atribuţii în domeniu instruire profesională specifică pentru de-screening-
factori de risc către prevenție, specialiștii implicați în derularea pentru-
cardiovascular depistare precoce programului național de screening pentru identificarea-
(screening), identificarea pacienților cu factori de risc pacientilor-cu-
diagnostic și Parteneri eligibili: cardiovascular factori-de-risc-
tratament precoce cardiovascular
(PROGRAMUL pentru principalele Ministerul Sănătății  Furnizarea de servicii medicale prin /
OPERAȚIONAL patologii Institut sau instituție de programul național de screening pentru
CAPITAL UMAN, sănătate publică aflată în identificarea pacienților cu factori de risc
AP 4, PI 9.iv, OS subordinea Ministerului cardiovascular
4.9) Sănătății
Institut sau instituție medicală  Activități de informare, educare,
publică care deține secție de conștientizare a grupului țintă al
cardiologie serviciilor de screening pentru
Universități publice de identificarea pacienților cu factori de risc
Medicină și Farmacie cardiovascular
ONG-uri relevante
 Sprijin pentru furnizarea de servicii de
screening pentru identificarea pacienților
cu factori de risc cardiovascular prin
susținerea înființării şi funcționării unor
centre de screening

PAGINA 9 DIN 16 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Măsuri integrate de Reducerea Agenţii, structuri/ alte  Dezvoltarea/pilotarea ofertelor Pentru Variabilă Apel http://www.fon
Europeană și prevenire a părăsirii timpurii a organisme aflate în curriculare la decizia școlii (CDȘ) care regiunile mai nelansat duri-
Guvernul părăsirii timpurii a școlii prin măsuri subordinea/coordonarea MEN sprijină achiziția competențelor cheie puțin ue.ro/presa/no
României şcolii integrate de şi alte organisme publice cu ale elevilor din învățământul obligatoriu; dezvoltate, utati-am-
prevenire și de atribuţii în domeniul educaţiei  Elaborarea de materiale didactice care valoarea oi/details/6/24
(PROGRAMUL asigurare a şi formării profesionale – de la sprijină implementarea curriculumului maximă 6
OPERAȚIONAL oportunităților nivel județean revizuit (ghiduri, resurse educaționale eligibilă a unui
CAPITAL UMAN, egale pentru elevii Instituţii de învăţământ pentru elevi și cadre didactice), în proiect este
AP 6, OS 6.3, 6.5, aparținând (ISCED 1-3) acreditate, special cele de tipul resurselor de 1.700.000
6.6) grupurilor publice şi private, din reţeaua educaționale deschise; euro
vulnerabile, cu şcolară naţională  Perfecționarea profesională specializată
accent pe elevii Autoritățile publice locale cu pentru personalul didactic din
aparținând atribuții în domeniul educaţiei învățământul preuniversitar; Pentru
APEL NELANSAT minorității roma și de nivel preuniversitar  Promovarea unor măsuri integrate de regiunea
elevii din mediul mobilitate pentru personalul didactic; dezvoltată
rural/ comunitățile Partenerii pot fi:  Dezvoltarea de mecanisme de (București
dezavantajate  MEN, prevenire și monitorizare a segregării în Ilfov),
socio-economic valoarea
 Furnizori de servicii de școli;
maximă
orientare, consiliere,  Stimulente pentru participarea la eligibilă a unui
mediere şcolară şi programe de Școală după școală; proiect este
servicii alternative,  Dezvoltarea unor mecanisme de de 1.200.000
publici şi privaţi, susținere a procesului de dezvoltare și euro
 Parteneri sociali din furnizare a curriculum-ului la decizia
învăţământul școlii prin implicarea parteneriatelor;
preuniversitar (ex.  Accesibilizarea învățământului
organizaţii sindicale), obligatoriu pentru elevi cu cerințe
 Instituţii de cult şi educationale speciale prin asigurarea
asociaţii religioase, de materiale de învățare adaptate
 Administrația Națională a nevoilor acestora;
Penitenciarelor şi instituţii  Realizarea de studii tematice privind
subordonate, aplicarea curriculumului revizuit și
 Instituţii/agenţii achizițiile competențelor cheie cu
guvernamentale cu focalizare pe copiii și tinerii din
atribuţii în domeniul minoritatea roma, copii din medii
incluziunii sociale, dezavantajate socio-economic, din
 ONG-uri mediul rural și copii/tineri cu dizabilități.

PAGINA 10 DIN 16 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Dezvoltarea Implementarea Centrul Național de  Dezvoltarea cadrului instituțional privind Nespecificată 0% Apel https://bit.ly/2
Europeană și sistemică a unor măsuri Dezvoltare a Învățământului asigurarea calităţii în IPT nelansat OBvVsT
Guvernul învăţământului destinate Profesional și Tehnic
României profesional şi îmbunătățirii Partenerii eligibili pot fi:  Dezvoltarea mecanismelor pentru
tehnic în relevanței şi MEN; anticiparea nevoilor de calificări şi
concordanţă cu creșterii calității MMJS; competenţe solicitate pe piaţa muncii, în
nevoile de sistemului de Agenții, structuri subordonate scopul adaptării ofertei învăţământului
dezvoltare socio- învățământ sau aflate în coordonarea profesional şi tehnic la nevoile
economică la nivel profesional şi MEN/ MMJS și alte organisme identificate
naţional, regional tehnic, în publice cu atribuții în domeniul
şi local concordanță cu formării profesionale;
nevoile de ANOFM și structurile  Formarea profesională a persoanelor
dezvoltare la nivel teritoriale ale acesteia; din sistemul IPT
național, regional Inspecția Muncii și structurile
şi local, în strânsă teritoriale ale acestei;  Creşterea participării în învăţământul
(PROGRAMUL colaborare cu Membri ai Comitetelor profesional şi tehnic
OPERAȚIONAL actorii interesați. Sectoriale și Comitete
CAPITAL UMAN, Sectoriale;
 Dezvoltare, adaptare și actualizare
AP 6, OS 6.11, Organizații sindicale;
calificări profesionale, SPP, curriculum
6.14, 6.15, 6.16) Patronate;
și auxiliare curriculare
Asociații profesionale;
Furnizori de FPC autorizați,
publici și privați;  Dezvoltarea si implementarea
Furnizori de servicii de mecanismelor de monitorizare a
consiliere și orientare inserţiei profesionale a absolvenţilor de
profesională/ pentru carieră; învăţământ profesional şi tehnic
Instituții și organizații membre
APEL NELANSAT
ale Pactelor Regionale și
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare și Incluziune Socială;
Unitățile de învățământ
acreditate/autorizate;
Camere de comerț, industrie
și agricultură;
Instituții și organizații
relevante în domeniul
educației şi formării
profesionale la nivel
transnațional.

PAGINA 11 DIN 16 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea Sprijin pentru Sprijinirea Secretariatul General al  Planificarea strategică și bugetarea pe Valoarea 2% Termenul http://www.po
Europeană și acțiuni de autorităților și Guvernului; Ministerul Apelor programe la nivel central minimă limită de ca.ro/solicitare
Guvernul consolidare a instituțiilor publice și Pădurilor; Ministerul eligibilă depunere -
României capacității centrale pentru Mediului; Ministerul Educației  Dezvoltarea de sisteme și instrumente de aferentă unui a fișelor de finantare/cerer
autorităților și implementarea de Naționale; Ministerul Afacerilor management proiect: proiect: ea-de-
instituțiilor publice acțiuni care Interne; Ministerul Muncii și 500.000 lei proiecte-nr-
centrale conduc la o Justiției Sociale. 16 ip17-2019-
 Îmbunătățirea politicilor publice și
planificare Valoarea septembrie mysmis-poca-
creșterea calității reglementărilor
strategică maximă 2019, ora 627-1-1/
Parteneri eligibili:
(PROGRAMUL eficientă, eligibilă 17:00
OPERAȚIONAL implementarea  Simplificarea procedurilor administrative și aferentă unui
autorități și instituții publice reducerea birocrației pentru cetățeni și
CAPACITATE unitară a proiect:
centrale; mediul de afaceri
ADMINISTRATIVĂ, managementului 30.000.000 lei
autorități administrative
OS 1.1) calității și Termenul
autonome;  Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor
performanței, de
structuri asociative ale personalului
implementarea depunere a
autorităților administrației
unor măsuri de cererilor de
publice locale;
simplificare pentru finanțare,
ONG-uri;
cetățeni, de derivate din
parteneri sociali (organizații
sistematizare și fișele de
sindicale, organizații
simplificare a proiect
patronale, precum și formele
fondului activ al acceptate:
de asociere ale acestora cu
legislației, de
personalitate juridică);
reducere a poverii 20
instituții de învățământ
administrative noiembrie
superior acreditate și de
pentru mediul de 2019,
cercetare;
afaceri, de creare 17:00
Academia Română.
a cadrului pentru
dezvoltarea la
nivel local, de
elaborare de
politici publice
bazate pe dovezi

PAGINA 12 DIN 16 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Guvernul Premierea Creșterea Organizații de cercetare de Finanțarea naționala se aloca pentru activități 25% din - Depunere http://uefiscdi.
României participării la vizibilității drept public sau privat din suport in sprijinul activităților de cercetare (ex: valoarea continuă gov.ro/articole
Orizont2020 României la nivel România care implementează costuri de personal, inclusiv burse de grantului de /4440/Premier
internațional in proiectele câștigate la cercetare, cheltuieli cu logistica, participări la tip ERC; ea-participarii-
domeniul competițiile Orizont 2020 conferințe etc.). Aceasta finanțare va fi alocata 15% din la-
cercetării si departamentului din universitate sau valoarea Orizont2020.h
inovării; institutului, care derulează proiectul finanțat de grantului tml
Comisia Europeană. acordat de CE
Consolidarea de tip ERA
sistemului național Activitățile propuse trebuie sa conducă la Chiar;
de CDI prin consolidarea capacitații instituționale de a Pentru restul
intensificarea participa in mod susținut la noi competiții instrumentelor
colaborării in organizate in cadrul Programului Cadru de finanțare
cercetarea Orizont 2020. din Programul
Europeană de Orizont 2020:
excelenta; o 10% din
valoarea
Creșterea calității bugetului
proiectelor cu acordat de CE
participanți romani asociat
la Orizont 2020, instituției
precum si a rolului gazda din
jucat de către România in
aceștia in calitatea de
viitoarele proiecte coordonator al
Orizont 2020; proiectului;
o 7.5% din
Creșterea valoarea
sustenabilității bugetului
participării acordat de CE
instituțiilor asociat
romanești in instituției
proiecte cu gazda din
finanțare România in
internaționala; calitatea de
coordonator
Creșterea ponderii de pachet de
finanțării externe lucru.
in totalul
cheltuielilor
naționale de
cercetare-
dezvoltare.

PAGINA 13 DIN 16 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Islanda, Proiecte de Stabilirea de Cercetători din organizaţii de Finanțarea deplasării cercetătorilor din Statele Maxim 1.200 0% 20 https://uefiscdi
Lichtenstein mobilități parteneriate între cercetare cu sediul în Donatoare și România în vederea dezvoltării euro noiembrie .gov.ro/eea-
și Norvegia cercetătorii din România sau în Norvegia de Proiecte colaborative de cercetare în 2019 proiecte-de-
Statele Donatoare următoarele arii tematice: mobilitati
și România în
vederea
dezvoltării de  Energie
Proiecte  Mediu
colaborative de  Sănătate
cercetare
 Ştiinţe Sociale şi Umaniste, inclusiv
studii de gen şi studii privind
incluziunea socială
 TIC
 Biotehnologie

PAGINA 14 DIN 16 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea ORIZONT 2020 Dezvoltarea unei Întreprinzători privați Structura Programului Cadru Orizont 2020: Variabilă Variabilă Variabil http://ec.europ
Europeană economii bazate a.eu/research/
pe cunoaștere si Universități Excelenta științifica participants/po
inovare in cadrul Tehnologii viitoare si emergente rtal/desktop/e
Uniunii Europene Centre de cercetare Acțiunile Mărie Curie n/opportunitie
Infrastructuri de cercetare s/h2020/mast
Consiliul European pentru Cercetare (ERC) er_calls.html

Poziția de lider in sectorul industrial


Tehnologiile informației si comunicațiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale avansate
Spațiu
Accesul la finanțarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esențiale (KET)

Provocări societale
Sănătate, schimbări demografice si bunăstare
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice si
integrate
Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea
eficienta a resurselor si a materiilor prime
Societăți favorabile incluziunii, inovatoare si
reflexive
Securitate alimentara, agricultura durabila,
cercetare marina si maritima si bioeconomie
Societăți sigure - protejarea libertății si
securității Europei si cetățenilor săi

Alte activități
Răspândirea excelentei si lărgirea participării
Știința cu si pentru societate

PAGINA 15 DIN 16 11 OCTOMBRIE 2019


PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații
finanțare programului grantului beneficiarului limita suplimentare

Uniunea PROGRAMUL Îmbunătățirea Autorități publice Acțiuni gestionate de Agenția Naționala pentru Variabilă Variabilă Variabil http://www.era
Europeană ERASMUS+ șansele de Programe Comunitare in Domeniul Educației smusplus.ro
angajare ale si Formarii Profesionale:
tinerilor prin
dobândirea de Companii / întreprinderi  Proiecte de mobilitate
competente  Parteneriate strategice
suplimentare  Dialogul structurat - Întâlniri ale tinerilor http://eacea.e
apreciate de cu responsabilii politicilor de tineret c.europa.eu/er
angajatori, precum Instituții publice/private asmus-
si îmbunătățirea plus/funding_e
competentelor n
lingvistice. Acțiuni gestionate de Agenția Executiva
Instituții școlare pentru Educație, Audiovizual si Cultura de la
Bruxelles:

 ”Alianțele cunoașterii”
Instituții universitare  ”Alianțele competentelor sectoriale”
 Dezvoltarea capacitații instituționale in
domeniul tineretului
 Evenimente majore Serviciul European
Organizații de Voluntariat
nonguvernamentale  Jean Monet
 Masterat in cotutela
 Sprijin pentru politici
 Sport

PAGINA 16 DIN 16 11 OCTOMBRIE 2019