Sunteți pe pagina 1din 84

CQNSILIUL CULIURII S I EDUCATIBI SOCIALISTE

KQRME DB £VALUARS A BUNURILOR

DIN PATRI&GNIUL CULTURAL NATIQNAL

Bucureşti 1980

www.cimec.ro
NORME-CAJjRU D£ EVALUARE A BUNURILOR
DIN PATRIMONIUL CULTURAL NATIONAL

Conform prevederilor Legii ocrotirii patrimoniului cultural


naţional ca ei ale H.C.M. nr.311/1975» bunurile din patrimoniul cul-
tural naţional, parte componentă a avuţiei naţionale, urmeaza eă li
se Btabileasofi valoarea nominalfi în funcţie de importanţâ lor ieto-
rica, documentarft, artisticâ, ştiinţificft şi memorialft.
Dinamica vieţii contemporane, importanta funcţie cultural-
educativft a bunurilor cultural-artistice, neceeitatea de ocrotire
a patrimoniului cultural naţional, ca şi funcţia de tezaurizare a
acestuia, determinft reanalizarea valorilor quaaiaimbolice acordate
o în prezent şi aducerea lor la zi, periodic, conform criteriilor-
cadru prevftzute de H.C.M. nr.311/1975»
Tinînd aeama de diversitatea bunurilor din patrimoniul cul-
tural naţional, a cftror evaluare trebuie realizatft în mod unitart
se apreciazft cfi operaţia ee efectueazft în funcţie d'e apecificul
diverBelor categorii de bunuri, acceptîndu-Be ca principii generale
urmfttoarele:
- utilizarea preţurilor practicate în comorţul eocialiet
pentru unele produse contemporane comparabile celor cu calitate
cultural-artiBticft; încadrarea aceetora în limite minimale - maximaleţ
- întrebuinţarea aistemului procentual in acordarea unor
aprecieri corespunzatoare prin aplicarea lui la elemente precumpfl-
nitoare între calitftţile bunurilor evaluate, care permit echilibra-
rea realizfirii operaţiei în rîndul bunurilor aparţinînd aceleiaşi
categorii;
- completarea indicatorijor de evaluare cu elemente.de apre-
ciere aparţinînd unor bunuri elmilare vehiculate în sistemul pie-
ţei internaţionale. f

In toâte cazurile de evaluare, la caulcularea valorii nomi-


nale'ee va lua în coneiderare-ca rezultatul final afi fie conflemnat
printr—o cifrft rotundfi (5o, 15oo etc.).
In final valoarea nominalft a bunului cultural reflectfi un
preţ de bazfi cfiruia i fe-au adfiugat, prin eietemul procentual, va-
lori diferenţiate conform calitfiţilor eale preferenţiale, utilieate
atît pe piaţa internfi cît şi pe cea internaţionalfif aetfel încît

. /> •

www.cimec.ro
valoarea nominală ee constituie oa o veritabilâ valoare de înloouire.
Reevaluărea patriraohiului cultural naţiohal se va realiza în
etape distincte, pornind de la efectuarea aoestei lucrftri, în pri-
îl rînd, la bunurile de valoare excepţionaia aau deosebittt şif în
raport cu acestea, în al doilea rînd, a tuturor celorlalte bunuri
culturale. Aceste etape se eşnloneaz& dupa ^oun urmează:
- evaiuarea bunurilor din patrimoniul cultural naţional,
incluslv a celor de valoare excepţionaia sau deosebita, existente
pe teritoriul fiecarui judeţ şi municipiul Bucureşti, indiferent de
deţinatori, pîna la 15 «ttERTTB:'-•: 1981;
- evaluarea tuturor bunurilor culturale deţinute de insti-
lui,ii .(••<> dizate (muzee, biblioteci, institute de cercetare etc.)
pina la lr? riecembrie 1981;
jyvalnarea întregului patrimoniu cultural, inclusiv a bu-
rac parte din patrimoniul cultural naţional, de reguia la
'tj'fi ■)'.) io ani, începînd cu data primei evaluări conform pre-
belor norme. In naz de necesitate, cu aprobarea sau la indicaţia —
CC.R.R*, reevaluarea totaia sau parţiaia a patrimoniului cultural
ne --> jvn.tea re»j"liza şi cu elte prilejuri.
. ;! iun°a de evaluare 9 patrimoniului cultural se va desfa-
enru stib în^rumsrea directa a oficiului pentru patrimoniul cultural
r»r»t.«onal care va orgeniza în fiecare unitate, în cazul unitaţilor
-■-Tiihate, cîte o comisie de epecialieti, inclusiv din reţeaua
Bancii Naţionale a Republicii Socialiste România, din sistemul an-
t;' -arial, economişti şi cadre cu o mare experienţa profesionaia din
tuiitatile muaeale şi biblioteci. Coordonarea acţiunii de evaluare
v* fi realizată de Consiliul Culturii şi Educaţiei Şocialiste şi
ttinisterul Finanţfelor.
. . . . . ^
Comisiile de specialişti coordonate de comitetele de oultura
şi educaţie socialista vor proceda la constituirea prealabiia a unei
i'icunentaţii aprofundate, alcatuind liste de bunuri ordonate conform
i underii lor valorice, de asemenea vor orgâniza studii de cas pre-
.cedente lucrarii de evaluare propriu-aiee. •*- . -
*
In toate oazurile se va ţine seama de justa evaluare faţa
de celelalte bunuri, •jjfi.bXo? din patrinpniul cultural naţional, care,
evidont, vor deţine ordinea de prioritate -ei vor constitui cazuri de
f.preciere, maxima, cu caracter de referinţă.

www.cimec.ro
- J -

Criteriile generale <f© evaYuare şi indicii procentuali ae


apreciazfl şi se acordfl antfei;.
a/ valoare istorlcfl, docwwentarfl,
ştiinţificfi, memorjaliaticfi 0% - 5oo%
b/ valoare artisticfi t 0# - 5oo#
c/ material - tehnicA 0% - 5o%
d/ frecvenţfl (raritafce) 096 - îoo%
e/ vechime 0% »■ loo#
f/ origine, autor, gcoalfl 0% - loo%
?J apartenenţa )a un fond oau
colecţie constituitfl 0% - 5o%
n/ stare de eonservare 0% - loo#
(ee calcujeazfl, eventuel, şi preţul lucrflrilor de con-
şervat'e«-resteurare)
Llmiteţe procentuaje precizate mai sua aSnt gunerale, urmft-
rlnd o fncodrare corecto a tuturor bunurilor culturale9 urmînd ca
în cadrul fiocărei categorii de bunurl efl ae atabileascfl limita
raaximfl admisfl a procentelor acordate. Bunurile de valoare excepţio-
nalfl constituie un caz special, lor putîndu-li-se acorda prine de
valori suplimentare, ce se regflsesc la fiecare categorle în parte.
Dispunerea noroelor pentru fiecare categorie de bunuri cul-
turale se ordoneazfl în anexe, în fiecare din acestea intervenind cri
terii specificc respectivei cstegorli. Acestea ee diepun astfel:
- anexa nr.l - arheologie
- anexa nr.2 • numismoticfl
■* anexa nr,7; - istorie - ştiinţfl - tehnicfl
- anexa nr.'i - bunuri arbivistlce (documente)
- anexa hr.5 - etnografie
m anexa nr.6 - artfi
- anexa nr.7 - ştilnţele naturii
- anexa nr.8 - certe
- anexa nr.9 - monumente
- enexa nr.lo - instrumente muzlcale
Tonte propunerile de evaluare pentru bunurile din patrimo-
niul cultural naţional se înainteazfl Consiliului Culturii şi Educa-
ţiei Socialiste în vederea analizfirii şi supunerii lor aprobflrii
Comisiei Centrale a Patrimoniului Cultural Naţional pînfl la 51
decembrie 198o. Valoarea nominalfl a tuturor celorlalte bunuri cul-
turale ae transmite Consiliului Culturii şi Eduoaţiei Soeialiate
global valoric, la înoheierea acţiunii de evaluare generalfl

www.cimec.ro
. // •
*- 4 m~

I
(31 deoeabrie 1981) şi anual, pentru noile obieote aohieiţlonate
sau intrate în patrimoniul inetltuţiilor de etat în u m a oerce-
târliv defaloată pe categorii de bunuri culturale. Valoarea nomi-
naia a bunurilor culturale, incluBiv a oelar aparţinînd patrimo-
niului cultural naţional, se va consemna în documentele de evi-
denţă tipizate (Registre inventar, fişe analitice e t c ) , unita-
ţilor specializate revenindu-le sarcina oonsemnării datelor şi
ţinerii lor la zi.
Ofioiul pentru patrimoniul cultural naţional va ţine o
evidenţâ riguroaeă a documentaţiei privind valoarea nominală a
bunurllor din patrimoniul cultural naţional, care are oaracter
de secret de eerviciu eau strict eecret de importanţă deoaebita,
indiferent de deţinâtorii diverselor bunuri, aalgurînd condiţiile
optime de păetrare şi coneultare în limitele prevederilor legii.

www.cimec.ro
- 5 -
ANEXA NR.l

CRITKBII DE 8TAB1LIRE A VALORIL NOriINALE


A BUNURILOR CUI/TURALE DIN CATEGORIA ARHEOLOOIE

!• Categoril de obiecte Punct. de plecare pentru atabillrea


preţurllor
1. Unelte 8e va porni de la preţul actual al unui
(5-loo lei) produs similar; la uneltele care nu au
astăzi corespondent se va pleca de la
preţul uneltelor din materiale şi func-
ţionalitate apropiatfl.
2* Ceramică şi obiecte 8e va pleoa de la preţul actual al unul
de lut ara produs similari l a fragmente se va da
(5-loo lei) o valoare slmbolică.
5. Plasticl 80 va porni de la preţul lucrflrilor de
(5-I00.000 lei) plaaticfl, stabilite prin Fondul plastic.
'♦. Podoabe (piese 8e va pleca de la preţul actual al unui
arheologice)*' produs similar realizat de unitflţi de
(lo-lo.ooo lei) stat.
5. Gliptic» 8e va pleca de la preţul actual al unui
(loo-l.ooo lei) produs slmilar realizat prln unitflţile
de artizanat.
♦->. Lapidarium 8e va porni de la preţul actual al unui
(loo-loo.ooo lei) produs similar.
7. Sticia Se va porni de la preţul actual al unor
(5-2oo lei) produse similare de aticlfl ornamentalfl.

II Pentru evaluarea bunurilor stabilite mai aus, la preţul de


plecare se adaugfl prin calculv procente pentrux
1. Valoare (importanţi) istorico-documentarfl loo - 5oo%
2. Krecvenţă loo - Şoo£
Vechime loo - 506%
Material - tehnicfl lo - loo%
5. Valoare (realizare) artisticfl lo - 5oo%
6. Stare 'de conservare lo - loo#
Apartenenţa la un fond sau colecţie
7. istori'c constituită o - loo£
La bunurile de excepţie se vor acorda
8. procente în plus aplicate la totalul
eumei rezultate loo - 5oo#

*) In cazul podoabelor din metale şi pietre preţioase se vor J.ua


în calcul valorile stabilite pentru bunurile din categoria
"tezaur" (pag.22-25)

. // -

www.cimec.ro
- 6 —

EXEMPLE:
1. 0 unealta din cultura de prund
- preţ de pornire lo lei
- importanţa istorico-documentarâ 5oo% 5o
- frecvenţa (rara) 5oo% 5o
- vechime (foarte veche) 5oo% .■ 5o
- material-tehnica loo% lo
- stare de conservare loo% lo
Total - lBo lei
- bun de excepţie 2oo% 36o
Valoarea S4o-lei
2. ULL vas cucutenian
- preţ de pornire loo lei
- importanţa istorico-docuraentarS 5oo% 5oo
*. frecvenţa (obişnuita) 3oo% 3oo
- vechime (mare) 5oo% 5oo
- material-tehnica lo% lo-
- realizare artistica fmare) 5oo% 5oo
- stare de conservare (perfect) 5oo% 5oo
Total 2-Mo" lei
- bun de excepţie 5oo% 12.o5o
Valoarea 14.4fco lei
3. Un vas cucutenian obişnuit
- preţ de pornire a) 5o lei; b) 2p
- importanţa istorico-documentară 3oo% 15o 6o
- frecvenţa 2oo% loo 4o
- vechirae 5oo% 25o loo
- material-tehnica lo% 5
- realizare artistica 3oo% 15o- 6o
- stare de conservare 3oo% lop
Valoare Total i ~$5 -"35?
4. 0 strachină gumelniţeana decorata cu grafit
- preţ de pornire lo lei
- importanţa istorico-documetitara 5oo% 5o
- frecvenţa 3oo% 3o
- vechime 0 5oo% 5o
- material-tehnica lo% 1
- realizare artistica 5oo% 5o .
- starea de conservare 5oo% o
Total ~"24T lei*
- bun 4e excepţie 5oo% 1.2o!
Valoarea TeT
5. Gînditorul de la Cernavoda
- preţ de pornire
- impo"rtanţa istorico-documentara 5oo%
- frecvenţa 5oo%
- vechime 5oo%
- material-tehnica loo%
- realizare artistica 5oo%
- stare de conservare loo%
Total
- bun de exoepţie 5oo% ,ooo
Valoarea •ooo lel

. //••

www.cimec.ro
- 7 -
;
6» Carul de bronz de la Bujoru
- preţ de pornire 5.ooo lei
- importanţa istorico-documentarfi 5oo% 25.000
- frecvenţfl 5oo% 25«ooo
- vechirae 5oo% 25.000
- material-tehnicfi loo% 5«ooo
- realizare artisticfl 5oo% 25.000
- stare de conservare loo% 3«ooo
Total TT 0 0 0
- bun de excepţie

7. Cflţuie geto-dacfi
5©o%
Valoarea -m 000
Tei
000* l e i

- preţ de pornire lo l e i
- importanţa istorico-documentarfl 3oo% 3o
- frecvenţfi loo% 4o
- vechime 5oo% -5o
- moterial-tohnicfl loo% lo
- realizore artisticfl loo% lo
- stare de conservare ' loo% ltf
Valoare-Total
120 l e i
M. Fier de plug dacic
- preţ de pornlre lo lei
- importonţfl jstorico-documentarfl 5oo% 5o
- frecvenţfl 3oo% 3o
- vechime 5oo% 5o
- material-tehnicfl loo% lo
- stare de conservare loo% lo
Valoare-Total 155 lei
9. Fibulfl daciofl din bronz
- preţ de pornire 4.0 lei
- frecvenţtt 5oo% 5o
- importanţfl istorico-documentarfl 5oo% 5o
- vechime 5oo% 5o
- material-tehnicfl loo% lo
- realizare artistiofi loo% lo
- store de conservare loo% lo'
Valoare-Total 19o lei
(în cazul cfi fibula este din argint ee adaugfl valoarea.
argintului)
lo Figurinfl neoliticfl din lut ars. Obişnuita.
- preţ de pornire 5 lei
- importanţfl istorico-documentarfi loo% 5
- frecvenţfl - loo% 5
- vechime 3oo% 15
- material-tehnicfi loo% 5
- realizare artistica loo% 5
- stare de conservare loo%
Valoare-Total h\ lei
11 Figurinfi din lut ars de la Cîrna
- preţ de pornire 5o lei
- importanţa istorico-documentara 5oo% 25o lei
- frecvenţa 5oo% 25o
- vechime 5oo% 25o
- material*-tehnicfi loo% 5o
- realizare artisticfi 5oo% 25o
- stare de conservare loo% 5o
Valoare-Total ,15o lei

. // -
www.cimec.ro
- 8 -

1 2 . I n s c r i p ţ i e romana, fragmentara
*■ p r e ţ de p o r n i r e loo lei
•• J.mportanţa i s t o r i c o - d o o u m e n t a r a " loo% loo-
* .frecvenţa loo% loo
•• .vechime loo% loo
- jnaterial-tehnica 5o% - 5o
- o*ealizare a r t i s t i c a 5o% 5o
- -stare de c o n s e r v a r e lo% o-
• Yaloare-Total ITTeT
*
13» La'crimariu roman, din s t i c i a
- "'preţ' de p o m i r e lo. l e i
-• i m p o r t a n ţ a i s t o r i c o - d o c u m e n t a r a
loo% lo .
- frecvenţa loo% lo-
- vechime loo% lo
- material-tehnica lo% 1
- starea de conservare 5o%
Valoare-Total 4& l e i
14 • Btrachina cu decor şi smalţ, feudaia (sec.XVI-XVIII)
- preţ de pornire lo~ l e i
v importanţa istorico-documentara 3oo% 3o l e i
- frecvenţa loo% lo .
- vechime 100% lo
- material-tehnica • 5o% 5
- realizare artistica 5oo% 5o
- stare de conservare loo% lo
Valoare-Total 1JL5 l e i
15 Chiup de epoca romană, de mari dimenaiuni
- preţ de pornire loo l e i
- importanţa istorico-documentara 2oo% 2oo -
- frecvenţa 2oo% 2oo
- vechime loo% loo
- material-tehnica - loo% loo-
- stare de conservare loo% loo
Valoare-Total 800 l e i
16. Fructiera pictata, geto-daca
- preţ de pornire ° 2o l e i
- importanţa iBtorico-documentarfi 5oo% : loo
- frecvenţa 2oo% 4o
- vechime 5oo% loo
- material-tehnicâ . » 5o% lo .
- realizare artistica 3oo% 60-
- stare de conservare loo% 2o-
Valoare-Total 3ţ>o- l e i

www.cimec.ro
- 9 - ANEXA NR.2

CRITERII DE STABILIRE A VALORII NOMINALE A 'BUNTJRILOR


NUMISMATICE. MEDALISTICE. DKCORATII. METALE SI PIETRE
PRETIOASE

In determinarea criteriilor pentru stabiiirea valorilor


noiLinale ole pieselor din categoriile de mai SUB menţionate s-a
ţinut seama de criteriile enumerate în HCM nr.311/1 aprilie, 1975
precum şi de preţul de vînzare a aurului 14 oarate de câtre Banca
Naţionalâ a Republioii Socialiste România cfltre particulari, consi-
derîndu-se preţuri de baza: 2o lei/gr. pentru argint, 3o lei/gr.
nrgint aurit, 8oo lei/gr. platina.

Principalele criterii care se au în vedere sînt:


a/ ftradul de importanţa (valoarea) documentara a piesei din
iinct de vedere istoric, politic, econoraic, social etc. atît pentru
rfl şi poporul nostru cît şi pentru alte ţâri şi popoare din lume,
I Lese de importanţa nuroismaticâ;

b/ gradul de raritate - unicate, pi'ese de mare raritate,


rare;
* *
c/ execuţia artistica - reprezentarea iconograficfî, gravor,
gcoaia, fineţea stilului, precum şi alte elemente decorative repre-
/.entate pe piesele rnumismatice;
d/ gradul de conservare - piesele pot fi ierarhizate dupa
.<iai multe stfiri de conservare: necirculate, foarte bine conservate,
bine conservate, uzate; o

e/ metalul sau aliajul metalic dln care a fost corifecţionata


nioneda: aur, platina, argint;
f/ falsurile fde epoca, din punct de vedere al istoriei eco-
noaice şi politice a statelor ce le-au emis.
Datorita diverselor prevalenţe ale criteriilor amintitului
iecret, s-au stabilit limite inferioare şi superioare între care
pot fi încadrate bunurile respective. Valorile acestor bunuri vor
fi stabilite individual-adaugîndu-se procente între lo% şi loo%.
Medalioanele antice'din aurf argint şi bronz sînt considerate
piese foarte fafe şi 'valorile lor vor fi stabilite indivfdual, la
caz adaugîndu-'se procente între lo# şi loo%.
Tezaurele monetare vor c3pata valori nominale prin însumarea
lorilor pieselor Ce le cuprind. In cazul cînd monedele respective %

www.cimec.ro
- lo

sînt obişnuite, valoarea lor va fi stabilita la media maximS a


categoriei valorice.
Imitaţille antice dupfi monedele originale vor cflpăta va-
loarea în funcţie de greutatea metalului conţinut şi de minima
valorica a categoriei respective.

Monedele de aur, argint şi bronz ilizibile, nedeterminabile,


taiate, gaurite, fragmentare vor primi o valoare sub limita minima
a categoriei respective. Pentru cele de aur ae va lua în considera-
ţie valoarea de 5oo lei gram/aur, iar pentru piesele de argint de
2/a lei gram/argint.
8e va aprecia oportunitatea majorarii cu ?.o% a valorilor
acordate pieaelor numismatice antioe şi medievale, avîndu—se îri
vedere ca pîna vor fi efectiv aplicate, valorile mai jos specificate
vor înregistra o creştere rapida pe piaţa internaţionaia a bunuri-
lor respective.
La categoria numismaticfl - medaiistice-sigilografie-glip-
tica-metrologie antica, piesele cu o frecvenţa ounoscută de l-loo
exemplare vor fi evaluate în limitele maxime ale categoriei rea-
pective în funcţie de epoca în care se încadreaza.
In categoriile enumerate se adaugft acele bunuri culturale
care se înscriu în domeniile istoriei ştiinţei, artei, literaturii,
sportului etc. indiferent de epoca emiterii lor, şi care au, de
reguia, o frecvenţa foarte redusaT sau sînt unicate, criteriile de
' evaluare vor avea în ve'dere atît momentul istoric, semnificaţia şi
importanţa acestuia cît şi însemnatatea, personalîtatea carora le-au
aparţinut.

Decoraţiilor din metale preţioase şi pietre preţioase li ee


va adauga la valoarea intrinsecă a metalulul, valoarea execuţiei şi
valoarea raritaţii piesei în limitele categoriilor specificate.
Numismatica antica
a u r
- stateri Cizic, Pilip II, Alexandru III 7.000 - 15«ooo lei
- monede de aur Koson loeooo - îs.ooo lei
- aurei romani republicani 15-ooo - 2o.ooo lei
- aurei romani, imperiali pîna în sec.IV e.n. S.ooo - lo.ooo
lei
~ solidi 4 # ooo - lo.ooo lei
- eubdiviziunile (semissis şi tremissis) ale dolidului
; u ooo - 6*000 lei

www.cimec.ro
11 ^

- nvperperi (indiferent de titlu) 3.000 - 6.000 lei


arclnt
- jionede p;receşti arhnice (sec.VI-V î . e . n . ) 2.000 - 6.000 l e i
- monede Rreceşti c l o s i c e ( s e c . I V - I I I î . e . n . ) I.000 - 5.000
lei
- monede greceşti elenistice 5oo - 3.000 lei
- monede dacice 5oo - 3«ooo lei
- denari romani republicani, imperiali şi siliquae 2oo -
1.5oo lei
- «ntoniniani 50 - 5oo lei
- monede bizantine de argint 2.000 - 5»ooo lei
bronz
- monede g r e c e ş t i 5o - 5oo l e i *
- monede romane ş i b i z a n t i n e l o ' - 5oo l e i
NuDiitspaticA ineLlieval.l
a u r
- T r a n s i l v a n i a ( d u c a ţ i ş i d i v i z i u n i ) 2.000 - 5«ooo l e i
- T r a n s i l v a n i e ( v a l o r i mari 5 Şi lo d u c a ţ i ) - 5«ooo -*15«ooo
lei
- monede straine (sec.XIII - XV) - 2.5oo - 6.000 lei
- monede otrfline dupâ 15oo vor cftpflta valoare în funcţie de
greutatea piesei (5oo lei p,./«ur)t cu corectivul 2oo% -
4oo* pentru sec.XVI; 15o%-3oo% pentru eec.XYII.
argpînt şi bronz
- Tara Româneasca şi Moldova, sec.XIV-XVII, monede obişnuite
loo - 2.000 lei
- Trensilvania, valori mari, taleri 5oo - 5.ooo lei
- monede strfiine pîna la 1500 lo - 5oo lei
- monede etrfiine sec.XVI şi XVII, valori mici 15 - 3oo lei
- monede straine eec.XVI şi XVII, valori mari, taleri
2oo - 3.000 lei
Numismaticn moderna*'
a ur
- monede româneşti dup.l 186?. valori pîna la 5oo lei
(16 R.aur) 1.5oo - lc?.ooo lei-
Piesele-de loo lei aur (32 g.), 19o6 sînt coneiderate
valori excepţionale-.
- monede atraine eec.XVIII-XIX; valoarea în funcţie de

*) Incadrarea valorica a pieselor din aceasta cetegorie se va rea-


liza în funcţie de titlul, greutatea, vecbimea şi semnificaţia
memorial-istorioa a piesclor respective.-

www.cimec.ro
- 12 -

greutatea piesei cu corectivul loo% - 2oo% pentru eec.XVIII; $o% -


loo% pentru eec.XlX.
- arcint . . . .
- .monede româneşti.moderne 2o - 2oo lei
- monede strfiine moderne lo - 2oo lei
- monede atrfiine moderne, valori mari, taleri 2o6 - 2.ooo
lei
f
metale comune
- monede roraâneşti modeme 5 - loo lei
- monede strfiine moderne 5 - loo lei
bancnote
- româneşti 5 - l.ooo lei
- strfline 5 - l.ooo lei
Medaliatlcfl
a u r
- la valoarea metalului se adaugfi corectivul de 2oo% pentru
eeo.XIX; loo% pentru cele emiae pînfl în 195o şi 5o% pentru cele con-
temporane.
argint
- la valoarea metalului (&o lei gramul) ee adaugfl aoeleaşi
oorective ca mai sus.
Metale comune
- medalii şi plaohete cu valori între 2o - 5oo lei la oare
ee adaugfl corectivele de mai aus pe lîngfl criteriile de raritate,
execuţia artiaticfl, aemnfltura' unui plaatician cunoscut, plaoare ou
metale preţioaee etc.
Decoraţii
1
r

Ordine şi medalii
pînfl la 1875
- claaa I lo.ooo - 75»ooo lei
1
- clasa a Il-a 5«ooo - 45.000 lei
- clasa a Ill-a . . 800 - 25*ooo lei
- clasa a IV-a 5©o - 15.000 lei
- claea a V-a 5oo r lo.ooo lei
pînfi la 192o
. T clasa I 1.5oo - 4o.ooo lei
- claaa a Il-a l.ooo - 50.000 lei
- clasa a Ill-a 600 - 2o.oco lei

. // .
www.cimec.ro
- 13 -
I
- clasa a lV-a Şoo - lo.ooo lej
- clesa a V-a 2oo - 5-ooo lei
pînâ 3a 19^5
- clasa I l.ooo - 3%ooo lei
- claea a Il-a Boo - 25«ooo lei
- claaa a Ill-a 4oo - 15.000 lei
- clasa a IV-a 2oo - lo.ooo lei
- clasa a V-a loo - 6.000 lei
Ordine în uz
- claaa I 2.5oo - ^0,000 lei
- claoa a Il-a l.ooo - 30.000 lei
- clasa a Ill-a 800 - 2o.ooo lei
- claaa a IV-a 5oo - 5»°oo lel
- claoa a V-a 25o - 5»°oo lei
Cruci gi medalii (decoraţii de ranp; inferior)
pSnfl în 1875 l.ooo - lo.ooo lei
pînfl în 192o 5o - 6.000 lei
pîna în 19^5 5o - 2.000 lei
încâ în uz 5o - 5oo lei
La obiectele din metale în componenţa carora intra şi
pietre preţioase sau semipreţioase urmeaza a se adâuga şi valoarea
acestora stabilita pe baza preţurilor legale existente la data
evaluarii bunurilor.

www.cimec.ro
- 14 -

iilSTA OKIEMTATTVA DE MONEDE-DECORATII-SIGILII


care fac obiectul clasificârii ca bunuri aparţinînd patrimoniului
cultural naVional

I. Obiecte premonetare din aur


II. Monede:
A. monede greceşti
1. docadrahme argint - Siracuza
2. tetr8drahme argint Siracuza, cu semnătura lui
Kiraon sau a lui Evainetos
J. tetradrahme argint Olynthus
4. dublu stater aur Mocedonia Alexandru cel Mare
5. drahrae arhaice argint Histria
6. oboli şi bemioboli- argint Histria
7. stater aur Fanticapaeum
8. stater argint Damastium
9. decadrahma argint Atena
10. dublu daric aur Fersia-Darius III
11. octodrahmă aur Egipt Ptolemeu II
11 bis monede de aur emise de cetăţile Histria, Callatie
B. monede p;eto-dacice şi Tomie
12. tetradrahmă argint tip Filip II - Alexandru cel
Mare
13- stater Koson aur
C. monede romane
a/ republica:
14. aureus (aur) QiAtius Labienus
15. aureus (aur) Cn.Pompeius Magnus
5/ imperiul:
16. aureus (aur) Balbinus
17. aureus (aur) Carausius
18. aureus (aur) Gordianus I.Africanur.
19. antoninian argint Iotapianus
20. antoninian argint Pacatianus
21. aureus (aur) pescennius Niger
22. aureus (aur) Pupienus
2J- molidua (aur) procopius
2*. antoninian argint Regalianus
25. aureus (aur) Ceverinus

/ .

www.cimec.ro
- 15 -

1K monede bizantine
-■ ^

26. Bolidus aur Ale>:andru


27- perper aur Teodor I.Lascaris
28. perper aur Teodor II Uucas Laecarie
29. perper aur Mihail VIII Paleologul
30. perper aur Hihoil VIII ^i Andronic il
K. p>otiedo roinâneşti
a/ Tara Românească
51. dinar argint Vlaicu f*i Radu I
32. ducat argint l)<m I ^i hircea ce] Batrîn
33» ducat Pan II, argint
34. ban bronz Vlud Dracul
35- ducat argint Uadu cel tfruraos
36. ducat ar&int sau bilon Basarab Lniota
b/ Moldova
37- ^ros bx-onz Ilias qi Stefan II
38. dinar arrp.nt Alexandru L&pu^neanu 1558
39. ducat aur 1563> taleri argint 1562 şi 1563
şi ort argint 1563> Despot Vodă
40. trei groivi argint L;tefan Rftzvan 1595
41. trei ^roşi arrjint Iereraia Moviia (cu efigii
poloneze şi capul de bour)
c/ Transilvania
42. taleri eraişi de oraşul Sibiu 16o5 (şi multipli)
43. duca^i şi multipli aur, Sibiu, 16o5
44. dubli taleri şi taleri arrdnt, Breşcv, 16ol-16o2
45. ducaţi aur, multipli, taleri argint, Braşov,
1612-1613
46. piese de loo, 5o şi 25 ducaţi aur, Mihail Apafi,
diverse date
d/ Principatele Unite
47. 5 parale, I860, brohz
48. 5 si lo sutimi, 1864, bronz
e/ România
49. 2o lei aur, 1868
III. Medalii, decoraţii, insigne:
50. medalie aur Mihai Viteazul, I600
51. medalie aur Constantin Brîncoveenu, 1713
52. medalia Fodul peste Olt
53. medalia Pîntînile din ftucureşti
54. medalia şcolilor greceşti din Bucuresti
55. placheta Teatrul Valahic
56. ordinul Steaua României Al.l.Guza
57. medaliile Horia, Cloşca şi Crican
58. insigna P.C.H. 1921. .
IV. î:irilii domnegti, boieresti. nepjustorcşti, înele s.gi
www.cimec.ro
- 16--

S.5.9.2-S..V.X.Î.S
Criteriile au în vedere urmatoarele:
A) Dacâ declaraţiile eînt înca în us aau sînt diaparute
"_-„ B) Oradul decoraţiei
0) Apartenenţa deooraţiei
B) flaterialul deooraţiei

o3;- *.r . • •
• SlPJi 1« Proieotele de deooraţii aau d«ooraţiil« neacordote in mod
ofioial sint socotite ca avînd o Taloare de basa de 3oo .loi.
rl e 2. Pentru deooraţiile straine diepârute (eau modele diepâ-
ruts pentru ordine de sînt inoa în us) se T S S T S S in vedere data
pîna oind aceetea au fost acordate, astfel:
- deoorsţii acordate pîna la 18oo: 3o-5o ori val./baza
• « . * « - „ . 1830î 2t>40 m-
- * 187o: 15-25 • ■
- " " " 1918: 7-15 " ■
-r " • 1947: 3-15 • . •
•' '»' si ? 1- 5 »" "
4
• * ■ • ' .-. « •

P e n t m decorsţiile rom&nesti ee T S avea în vedere data in-


stituirii acestora sau a modelolor reepective, astfel:
'"* I860 - 1871 : 25 - 5o ori val ./basa
« -
- 2 .1872 - 1876 : 2o - *o * ■'»«

1877 - 191* : lo - 25 • l - '« ' •r


1916 - 1931 1 7 - 25 • * •' '•»« ' <> w
• - 1932 - 1938 t 5 - 15 •r * * n
■m'
1938 - 19*0) 1 5 - 2o
19*1 - 19*4 : 3 - lo n ■ m
•- <• . :*■ *
-V._ 19*7 - 1 9 6 5 1 1 -' y ■ ;
• - :. , 1966 - 10 si: 1 - 2 II r ■ ■
. . . r

3. La decoraţii şi node'lele în ui n va ţine eeamaşi do


frecTonţa acest ora pe t«ritoriul Romani'ei •

-/.

www.cimec.ro
-17-

B : Gradele ordinelor
- colan : loo - lŞo ori val./baza
- mare cruce (sau cl.I) : 25-5o ori val./baza
- mare ofiţer (comandor cu placa sau comandor cl.I;
precua şi cl.II la ordinele ierarhizate pe trei clase) 15-5o
ori val./baza
- comandor (comandor cţ.II') : lo-2o ori val/baza
- ofiţer (eau cl.III ptr. ordinele T>e Ş olaee): 2-15
ori Yal/baza
- cavaler: valoarea baza: - lo Ori val./bazâ
- cruce: val.baza - lo ori val./baza
- medalie: val^baza - lo oriUval./baza
Pentru medalii şi cruci, valoarea minlmfl de bmza este
a#
3o lei. Pentru ordine, valoarea minima de baea eete de 15o.

Variabilitatea în cadrul aceluiasi grad este dată de im-


portanţa şi raritatea ordinului în ierarhia fiecarei ţfiri.

C : Apartenenţa decoraţiei
- capi de state: 25.ooo - 56.QQO lei
- şefi de guvern, comandanţi de armate, miniatri foarte
importanţi, mari personalitaţi politice, culturale^artietioe:
5.OQ0 - 25.QOOO lei
- diferite persoane, eroi, etc- : loo-l.ooo lei
w nenominalizaia: 0

D : Haterialul decoraţiei
- Pietreţe preţioase vor fi evaluate_ oonform tipului de
piatră reepectiv si dupa caratajj. .
- aurul : 5oo lei/gr. •' -
- argint: Âo lei/gr.
- argint aurit: 5o lei/gr.
. metal comun: valoarea de bază a piesei nu e modificata

Calculul valorii unei pieee ee. efectueaza aatfel:


1. Se pleaca de la valoârea de bază a gradului deooraţiei,
caire »e calculeaza înmulţind Yaloarea unui ordin în grad minim
(15o lel) ouprocentui acordat pentru marimea ai raritatea gradu-
luii

www.cimec.ro
-18 -

De exemplu : ord. "Coroana Rom&niel". comandor - 15oxlo«15oo


(de lo ori, deoarece ordinul era oel mai mic în
ierarbia ordinelor rom&neşti)
ord. "Leopold" (Austria), mare ofiţer - 15ox25"375o
(de 25 ori, deoarece ordinul era al doilea în ierar-
hia Imperiului Austro-Ungar)•

2. Valoarea aatfel obţinutfl ae înmulţeşte cu procentul


acordat pentru categorla A (emieiuni în uz sau diapărute).
De exemplu : ord. "Coroana României", comandor, md. 1881 -
1.5ooxlo«15.ooo lei
ord. "Leopold". mare ofiţer, md. 1872 - încetat ai
fie acordat în 1918 - 3.75oxlo*37.5oo lei

3* La Buaa astfel realizatâ ee adaugfls


valoaree pentru pereonalitate şi valoarea metalului.
De exemplu: ord. NC.R."m erou, md. 1881; metai comun; a aparţinut
gen. Eremia Grigoreşcu.
15»000 ♦ 0 pentru metal ■♦■ lo.ooo lei pentru persona-
litate - 25»ooo lei
ord. "Leopold"; aur - 32 gr. ei argint 56 gr. poseaor
necunoscut.
37.5oo ♦ 18.44o val.metalului - Ş5.°Ao lei.

Din auna totalâ - care ooreapunde unei pieae în perfeoti


• tare de oonaervare, se va scfldea:
5 - lo% pentru lipaa eau deteriorarea panglicei (lentei)
S? - lo% pentru deteriora~ea eaailului
5-19% pentru deteriorarea sau lipea unor eleaente meta-
lioe (ooroană, medalionf spade, e t c ) .
30% pentru llpaa unui component al gradulu.*.

www.cimec.ro
-"19 -

SS^m.§m.S&&292£5

Pentru evaluarea piesei ee va ţine seama de urmfttoarele oriterii:

k m Datare
B - Cantitatea de pieee emiee sau pftetrate în România
C - Haterialul din care eînt confeoţionate
D - Valoare artietioft
E - Semnificaţia istorica a eventmentnlui reprodue
f - Starea de conservare a piesei

4. Datarea: - .
1. Pentru p l e s e l e românesti emiee:
- pînfl l a 18oo - 15 - J>o ori valoarea de bazâ
- I800 - 1859 - 12 - 2o o r i v a l . / b a z a
- I860 - I880 - . 8 - 15 o r i vml.Armsă .
- 1881 - 1916*- 5 - 12 o r i v a l . / b a i A
- 1916 - 1947 - 2 - _lo o r i val./bazft
- 19*7 - l a « i . 1 - 3 o r i v a l . / b a z a
* - - - o

2. Pentru pieeele straine emise:


- pîn* la 17oo - 2o-3o ori val./baza
- 17ol - I800 - 15-25 ori yal./baaa
- I80I - I860 - lo-2o ori val./baza
- 1861 - 1916 - 5-12 ori ▼ml./bmmă
- 1817 - 19*5 - 3-12 ori val./baa*
- 1945 - la *i - ' £-5 ori rmi./baa*

Valoarea de bazâ minimă a unei pieee se consideră între 3o-


loo lei în funcţie de diametrul sau m&rimem ei, socotind o me-
dalie de cca. 5 cm. ecfcivalentft cu Şo lei.

B. Cantitatea de nieee emise sau pftetrate pe teritoriul Românlel


1-5 pieee - - 2p-5o ori valoarea de bazft

www.cimec.ro
-2o -

5-2o p i e s e - 12-25 o r i v a l . / b a z f l
2o-5o " - 6-12 o r i v a l . / b a z f l
H
5o-loo - 3 - 6 ori val./bazfl
peate loo " - 1- 3 ori val./bazfl

0 . H a t e r i a l u l d i n oare a î n t c o n f e c t i o n a t e
- platina - I.500 l e i / g r .
- aur - 5oo l e i / g r .
- argint - £0 l e i / g r .
- a r g i n t a u r i t - 5o l e i / g r .
- bronz a u r i t - v a l o a r e a de baza minima + 50% d i n e a .
- bronz » v a l o a r e a de bazfi
- aluminiu - 1,5 - 5 ş i v a l o a r e a de bazfl
- plumb - 1,5 - 3 o r i v a l o a r e a de bazfl •

D. Valoarea a r t i s t i c a ( g r a v o r , b i j u t i e r , fineţea tratarii aubiectului,etoJ[


- f.bunfl - l - l o o r i v a l o a r e a minima de bazfl î n plua
- bunfl - 5o%-3oo% d i n v a l . / b a z a minimft î n plua
- comună - v a l o a r e a de baza ( 0 )

E• S e m n l f i c a ţ i a i a t o r i c a p o l i t i c a . s o c i a l - c u l t u r a i a a evenimentulul t r a -
t a t ; pentru p i e a e de s e m n i f i c a ţ i e i s t o r i c a s e poate aoorda î n t r e
1 - 3o o r i v a l o a r e a rainimâ de b a z a .

J # S t a r e a de c o n s e r v a r e ; p r e ţ u l e s t e c a l c u l a t pentru p i e a e : i n perfeetfl
a t a r e de c o n s e r v a r e . C e l e care p r e z i n t f l un grad de uzurfl, corodnre, .
e t c . ee acade pînfl l a 4o# d i n v a l o a r e a t o t a l f l p e n t r u p i e e e l e foarte
r
>:- c -CCTbonate ş i d e t e r i o r a t e .

Bxemple d e - c a l c u l - -

I - H e d a l i a i n a u g u r a r i i i n f l t i t u t u l u l de n a a t e r i a i m o e i t . 1839i bronz,
05o mm
Valoarea mlnima a unei a s t f e l de p i e s e (5o l e i ) se î n m u l ţ e ş t e
ou p r o c e n t u l p e n t r u d a t a r e ( 1 5 ) ? 5 o x l 5 « 7 5 o l a i
V a l o a r e a ' d e bază a s t f e l o b ţ i n u t â s e î n m u l ţ e ş t e cu p r o c e n t u l de
l a p o t . B, p e n t r u r a r i t a t e : 75o x 2o - 15*000 l a i
( 2 o o r i - a o c o t i n d u - s e cfl nr« c e l o r p&atrate nu d e p a s e ş t e 15 b u c . )
La aceaatfl aumă te adaugfl aume p e n t r u v a l o a r e a artiatlofl
( 5 o v e l , miniBfl de ***«. * 3 o r i pentru f i n e ţ o * g r t v u r i i - * o o l o i ) si
- www.cimec.ro
/-
- 21-

cea pentru semnificaţia eocial-culturaia (5o x 12 ori - 600 lel


•dica: 15.000 ♦ 600 - I6.000 lei
Piesa fiind foarte puţin u«ata, se scsde *% din valoarea
totaia, adica I6.000 - 64o - 15.36o lei.

II, Hedalia .lubiliara a despreflurarii Vienei din asediul turcesc.


1685, argint 0 96 mm., 235 gr.
Valoarea minimfl (loo) se înmulţeşte cu procentul pentru
datare (25 ori) - loo x 25 « 2.5oo lel
Valoarea de baea (2500) se înmulţeşte cu procentul pentru
(4o): 2.500 x 4o - loo.ooo lei.
La aceasta sumâ se adaugâ cele pentru:
- metal preţlos - 235 gr. x 4o * 9*4-oo lei
- valoare artistica - loo x lo - l.ooo lei
- semnificaţie istorica -loox2o-12.4oo lei

12.4oo lei

Deci 112.400 lei

III. fledalia inaugurarii Castelulul Peleg,


60 x 8 ori - 24o lei val./bazâ (pentru vechlne)
24o x l,5ori - 36o lei " (pentru raritate)

Piesa este comuna ca realisare artistica, deci nu pri-


■eşte nlci un procent în plus pentru aceasta: nu are nloi o sea-
nificaţio istorica deosebita, i se poate adauga cel «ult valoarea
de baia: ?6o+6o-42o lei. Fiind atacata de patina moJ.igna, i se
reduce din valoare ou 2o% (84 lei), deci 42o - 84 - 536 lei

www.cimec.ro
22

CRITERII DE STABILIRE A VALORII NOMINALE A BUNURILOR


DIN METALE PRETIOASE

I. Evaluarea obiectelor.din aur


Pentru evaluarea obiectelor din aur s-a luat ca baza de
calcul valoarea actualâ a gramului de aur (reepectiv 1 gram - 5oo
lei), la care ee adaugâ coeficienţi pentru valoare iatorioă şi ar-
tistica, în funcţie de vechime, de calitaţile realizării artistioe
şi do semnificaţia istorica, dupâ cum urmeaza:
r
1. Epoca neolitica . .
. Pentru evaluarea obiectelor neolitice de aur se ţine sjsama
de raritatea deosebita a acestora pe plan mondial-» Evaluarea va avea
ca punct de pornire suma de 6.000 lei gramul de aur, valoarea ao-
tuâlă a aurului £nmulţindu-se cu 12 (deci 1 gr. aur - 5oo" x 12 ■
f
6.000 lei).
r r f- • • . ..
Exemple: » .
- Idolul mare din tezaurul de la Moigrad (jud.saiaj), în
greutate de 74-6,4o gr.aur va avea valoarea de evaluare de 4«4>78.4oo
lei (74-6,4-0 gr. x ^oo lei x 12). * *
- Idolul de la Traian (Jud.Neamţ) - G - 1,16 gr. Valoarea
de evaluare 6'.96o lei (1,16 gr. x 5oo lei x 12).
2. Epoca bronzului
' Evâluarea va*avea ca baza suma de 5.000 lei gramul de aur
(1 gr. - 5oo lei x lo). Obiectele din aceasta perioada aparţin
oivilizaţiei tracice de pe teritoriul ţarii noastre şi au 0 deose-
bita valoare istorica, reprezintâ aportul traoilor ia patrimoniul
artei europene. •»
Exemple:
- Spada de aur din tezaurul de la.Pierşinari (dud.MmDOviţa),
în grautate de 14oo gr. aur, se evaiueaza la suma de 7.000I000 lei
r
(l^oo gr. x 5oo iei x lo).f .
- Palera de aur din.tezaurul de la Ostrpvui flare (jud".
ttehedinţi), în greutate de 2,67 gr.aur, ae evalueaza li suraa de
13.55o,lei (l*Ef67 £*"• * 5ob lei x l o ) . "--.- -
5. Epoca fierului
8e adopta aoelaşi criteriu, de 5.ooo lei grejiul &e aur
(5oo lei x l o ) .

.www.cimec.ro
// .
- 23 -

Exemple:
- Vasul de aur de la Biia (Jud.Alba), datînd din perioada
incipienta a epocii bronzului, se evalueaza la suma de 72o.ooo lei
(144 grame x 5oo lei x lo)..
- Braţara de- aur din tezaurul de la 86-coşul Ware (jud.Timiş),
datînd din perioada incipienta a epocii fierului, în greutate de
-42,35 gr.aur, va avea valoarea de evaluare de 2ol.75o lei.
f
4. Obiecte traco-getice de aur
Se adopta acelaşi criteriu de 5.000 lei gramul de aur, dato-
rita valorii artistice şi semnificaţiei istorice deosebîte, repre-
tentînd aportul geto-dacilor la patrimoniul artei europene.
Exemplef
- Coiful de aur de la Poiana Cqţofeneşti (com.Verbiiau,
Jud.Prahova^» sfîrşitul secolului V î.e.n. începutul secolului
IV î.e.n., în greutate de 725»4o grame aur$ va avea evaluarea
de 3»627.ooo lei (725,4o grame x 5oo lei x lo).
- Aplica din tezaurul de la Cucuteni-Baiceni (jud.Iaşi),
în greutate de 95» 3o gr.aur, vâ fi evaluata la suma de 476.5oo
lei (95,3o gr. x 5oo lei x lo).
- Coiful de aur de la Cucuteni-Baiceni (Jud.Iaşi), în
greutate de 3«339.5oo lei (667,9o gr. x 5oo lei x lo).
5» Obiecte elenistice şi romane (sec.IV î.e.n.-sec.III e.n.)
Se adopta criteriul de 4.ooo°lei gramul de aur (1 gr. ■
5oo lei x 8 ) .
Exemple:
- Pandantiv piramidal, descoperit la Histria, sec.IV-III
î.e.n., în greutate de 7,8oo gr., va fi evaluat la suma de 31.2oo
.lei .(7f8oo gr. x 5oo lei x 8 ) .
- ^ereche de cercei cu protome,, descoperiţi la Mangalia,
sec.IV-III î.e.n., în greutate de 3,64o gr.ţ vor fi evaluaţi la
suma de 18.2oo lei (3f64o gr. x 5oo^ei x 8 ) .
t • f v

- Cercel deacoperiţ la Histria, sec^II e.n., în greutaţe


de o,89o gr.t va fi evaluat la suraa de 4#45o lei (ot89o gr.x 5oo
lei x 8 ) . .

r
www.cimec.ro
- 24 -

6. Secolele IV - XIII \
Se adopta veloafea de 3.ooo lei gramul de aur (1 gr. x 5oo
lei x 6 ) .
.' Exemple: f » ' : " « -
- Flatoul din tezaurul'de la Pietroasa,' în greutate de
713o gr.f va fi evaluat la euma de 21.390.000 lei (713o gr. x"5oo
lei x 6 ) . ,;
- Po-tera din tezaurul de la Pietroasa, în greutate de-'"
2o97 KT. « 6.291.000 lei (2o97 gr. x 500 lei x 6 ) . \
t - Trident din tezaurul de la Moigrad (Jud.saiaj) în greo-
tate de 199,61 gr., vâ fi e-vi.luat la suma de 598.83o lei (199,61 gr.
x ^oo lei x 6 ) .
- Lingoul de la Feldioara, datat în anii 379~38o e.n., în
greutate de 395$27 6r-» s « evalueaza la euma de 1.185.81o lei
(395*2? gr. x 5oo lei x 6 ) .
7. Secolele XIV - XVIII . .-,
Se adopta valoarea de 2.000 lei pentru gramul de aur
(1 gr. aur - 5o*o lei x 4 ) .
Exemple: • . .
- Inel sigilar descoperit la Buda (jud.Buz&u) sec.XVI.
G - 2,75 gr. Evaluafla suma de 5.5oo lei (2,75 gr. x 5oo lei x 4 ) .
- Paftaua de la Curtea de Argeş, sec.XIV, în greutate de
269f5» se evalueaza la suma de 739.000 lei. Deoareoe pentru obiecte
de valoare excepţionaia din aceasta categorie suma de evaluare este
prea mică în raport cu valoarea istorioă şi artistica-a piesei,
suma rezultata se amplifică cu 2 (739.000 lei x 2 - 1.178.000 lei).
N-0 T A t Pentru piesele medievale de o valoare istorioă deosebita
sau oare provin de la personalităţi proeminente ale evu-
k lui'mediu. valoarea de eyaluare va primi coeficiente .
. - nergind 'pină'la dublarea sumei. - - ■"■■ ttzaz
8. Epocile moderna şi contemporana
Pentru evaluarea obiectelor dt aur din aceete perioade se
porneste de la l.ooo lei (1 gr* - 5oo lei x 2 ) .
In nodddosebit, bijuteriile modeme şi contemporane luorate
în marile case de bi^uterii, de artişti de renuae sau care au apar-
ţinut unor personali'^ti politice importante ori sînt legate de

www.cimec.ro
- 25 -

noaente istorice marcante vor primi coeficiente de valoare isto-


rică sau artistică pînS la dublarea sumei.
Exemple:
- Tabacheră de aur cu email, sfîrşitul secolului al XIX-lea,
în greutate de 282,lo grame de aur, pe va evalua la euma de 28.21o
lei.
- Brăţarâ de aur (cu monede de aur), în greutate.de 250,15
gr., va fi evaluată la suma de 25.ol5 lei.
H 0 T A : La evaluarea obiectelor de aur sau arşint pe care sînt
montate pietre preţioase ori semipreţioase, la valoarea
metalului'şl a lucrăturii se adaugă şi valoarea pietrei,
ţinîndu-se aeama de felul pietrei, tipul de şlefuire sau
de prelucrare (geme, canee), conform normelor stabilite
de B.N.R.S.R.

»■ " II. Evaluarea obiectelor din argint


La evaluarea obiectelor din argint se va l'ua ca. bazâ suma
de 15 lei granul de argint, la care se vor adauga coeficiente, con-
form criteriilor expuse mai sus pentru piesele de aur, în funcţie de
valoarea istorică şi artistică, respectiv:
Epcca bronzului: 15 lei/gr. x lo
Epoca fierului: 15 lei/gr. x lo
Arta traco-getică: 15 lei/gr. x lo
Arta elenistică şi romanâ: 15 lei/gr. x 8
Secoleîe IV - XIII: 15 iei/gr. x 6
Secolele-XIV*- XVIII: 15 lei/gr. x 4
Secolele XIX - X X : 15 lei/gr. x 2

III. Evaluarea obieotelor de platină


■Se ia drept criteriu de evaluare suma de l.^oo lei gramul
de platinâ. La această sumâ se vor adâuga coeficiente pentru va-
'lo&vea istoricâ.şi artistica pîna la dublarea sumei, la care se
adaugâ valoarea pietrelor preţioase şi semipreţioase montate pe
piesă.

www.cimec.ro
- 26 -
ANEXA

VALOAREA MEDIE DE CUKPARARE DE CATRE PARTICULABI A PIETRELOR


PRETIOASE FARA DEFECTE
In: QUID ? Tout pour tous/1975» p.222 (în paranteza ee da valoarea
unui caract în franci) •
Acvamarin 8 kt: 12oo F (15o F caratul); de 2o kt: 8000 F (4oo F
caratul).
Diamant - galben lo4t52 kt: 2.565»000 F în 1971ţ maron deschia -
6ol,25 kt: l,514.5oo F; bleu-blanc de o mare puritate
(cu certificat) o,Ş la 3 kt: 18.947 F caratul (12-72- F
caratul). Intre 12-15 kt: de la 5o pîna la 75»ooo F caratu]
Un diamant piriform nempntat de cca 55^91 kt a atins
4.25o.ooo F în noiembrie 1972.
Smarald - de 2 kt: 2o.ooo F (lo.ooo F caratul). De 12 kt: 24o.ooo
F (2o.ooo F caratul).
Rubin - culoare sînge de porumbel de 2 kt: 4o.ooo F (2o.ooo F cara-
tul). Rubin de 5 kt: 2oo.ooo F (4o.ooo F caratul). Rubin de
12 Bau 15 kt: de la loo.ooo la 15o.ooo F caratul. Cele ein-
tetice costa 3o F caratul.
Safir - de 2 kt: 8.000 F (4.000 F caratul). De lo kt: looooo P
(lo.ooo F caratul).
De 54 kt: 95o.ooo F.
Topaz - De 8 kt: I.600 F (2oo F caratul).
Pentru pietrele de 1 kt/din' 1938-1971 preţul diamantului
s-a înmulţit cu llo; cel al rubinului cu 28o, al smaraldului ou 7^»
al safirului cu 23o. Foarte mult a crescut în ultimii 2 ani preţul
rubinului: rubin x 6 din 1969 în 1973. Dupa calitate şi provenienţa
rubinele de la 5o F la 50.000 F caratul (Birmania). Smaraldele de
la 75(cele foarte pale sau "givrBe" la 50.000 F (India sau Columbia)
caratul.
Ametist - loo F - l.ooo F. Quid - p.221.

www.cimec.ro
- 27 -
ANEXA NR.3

CRI'JjSRH DE STABILIRE A VALQRII NOMINALS


A BUNURILQR CULl'URALE x)
DIN CATEGORIA ISTORIE .
(fipocilet medie, modernâ ş i contemporanâ)

Pentru t o a t e c a t e g o r i i l e de bunuri o u l t u r a l e se propun urmâ-


t o a r e l e c r i t e r i i generale ou c a r a o t e r o r i e n t a t i v t
1 . - S e m n i f i c a ţ i a i s t o r i o â - documentarâ
2 - Valoarea ştiinţificâ
3 - Veohime
4 - Freovenţâ
5 - Valoare a r t i s t i o â ; a p a r t e n e n ţ a l a o anumitâ epocâ sau .
s t i l j ş o o a l â sau a t e l i e r important.
6 - S t a r e de conservare
7 - Apartenenţa la un fond u n i t a r sau c o l e o ţ i e
8 - fîxistenţe însemnelor oe s t a b i l e s c p a t e r n i t a t e a sau a p a r -
tenen^a ( s e m n â t u r i , n o t e , însemnări ş . a . )
9 - P r e ţ i o z i t 8 t e a m a t e r i a l u l u i u t i l i z a t ( v e z i numiamatica ş i
m e d a l i s t i c a pentru p r o ţ u r i l e o u r e n t e ) .
lo - C a l i t a t e a ş i complexitatea e x e c u ţ i e i t e h n i c e
Clasificarea bunurilor din patrimoniul c u l t u r s l ; valoarea30^
(minimâ ş i maximâ) p r o p u s a .
- Pie6e d i s p a r a t e ' de a r h i t e c t u r â l.ooo - 15.ooo l e i
- Aparate, instrumente 3oo -i?oo.ooo l e i
- Armament ş i echipament m i l i t a r 3oo -^oo.ooo l e i
- Ceramicâ. s t i c l ă ( i n c l u s ^ v f a i a n ţ â ,
p o r ţ e l a n ) cu caracterpiedominant i s t o r i o . 2oo - 2o.ooc l e i
- Costume ş i uniforme ( ş i î n domeniul
militar) 3.ooo -3oo.ooo l e i
- Feronerie (vezi a r t â ) 2oo - ip.ooo l e i
XXX )
- Mârci - timbre 5o -4-OO.QOO l e i
- Diafilm, d i s p o z i t i v , f i l m , b e n z i
(magnetofon) d i s c u r i ( ş i î n anexâ
1« nr.ti t i p â r i t u r i ) 5o -loo.ooo l e i
- F o t o g r a f i e ( p r e ţ u r i de bazâ î n anexâ
la d i f e r i t e t i p ă r i t u r i ) loo - lo.ooo l c i
x
' Exclusiv c e l e a r h e o l o g i c e , numiamatice ( m e d a l i s t i c e ) , sigilOfcra-
f i e , t e z a u r , monumente.
' Pentru s t a b i l i r e a v a l o r i i l u o r ă x i l o r de a r t â p l a s t i c â se adopta
c r i t e r i l l e s t a b i l i t e la anexa r e s p e c t l v â .
^**' Se vor a p l i o a c r i t e r i i l e a t a b i l i t e pentru o a t e g o r i a r e s p e c t i v â .
www.cimec.ro
-28-

- Manuscrisei hrisoave solenine domne^ti;X3Dac)


Porunci domneşti;
J Zapise; '
volume ( c a r t e , condicâ
. ş.a.) ;
diverse (crrespondenţe,
proclamaţii e t c . )
- Aiaşini, mijloace tehnice (apicole, avicole,
p i s c i o o l e , v i t i c o l e , i n d u s t r i a l e , meşteşu-
g â r e ş t l , ş t i i n ţ i f i c e , miolosoe transport
eto. J 2oo-- Şoo.ooo x*xrx)
- Materiale de c o n s t r u c ţ i i s i i n s t a l a ţ i i 2oo - 2.000
- Mobilier (cu valoare i s t o r i c ă ) l.ooo - 2oo.ooo
- Obiecte ae podoabâ(vezi c r i t e r i a r t â ş i
anexa nr.6) 5oo - 4*00.00 0
- Orjfevrerie 1.000 - 400.000
- Textile l.ooo - 5oo.ooo
- Tipâxlturl 15.ooo - loo.ooo*** 300 ^
- Unelte loo - 2o.ooo
Obiectele cu valoare eXcepţionala. vor primi la auma maximâ un
spor î n t r e lo% - 5oo% aplicat la t o t a l u l sumei r e z u l t a t e .
La c l a s i f i c a r e a pe c a t e g o r i i de obiecte enunţatâ mai sus, se
poate interveni, în eventualitatea câ se va gâai neoesar, în eensul
i n d i c â r i i unor subdiviziuni, care sâ precizeze c î t mal conoret înca-
drerea obiectului î n t r - o categorie sau a l t a .
Cr-iteriile ^enerale ( o r i e n t a t i v e ) pentru toate genurile oatego-
r i e i " i s t o r i c e " s î n t urraâtoarele: 1/ valoarea istorico-documentarâ;
2/ valoarea ş t i i n ţ i f i c â ; V valoarea a r t i s t i c â ; 4/ c a l i t a t e a ş i oomple i-
tatea exec'uviei tehnice; 5/ frecvenţă*, 6/ atarea de conservare; 7/ apar-
tenenţa la un fond sau c o l e c ţ i e . .
La. valoarea medie s t a b i l i t â pentru oategoriile de plese care
i n t r â în patrimoniul c u l t u r a l se va adâuga, scade sau nu, o sumâ anu-
■ne dupâ cum urmeazâi .

XXX3T 1
'Vezi c r i t e r i i l e bunurilor documentare. (Anexa nr.4)
'Vezi c r i t e r i i l e bunurilor ş t i i n ţ i f i o o - t e h n i o e .
y
Vezi c r i t e r i i l e bunurilor - c a r t e . (Anexa nr.8) '

www.cimec.ro
- 29-

La primele 4 c r i t e r i i , pentru valoarea ( c a l i t a t e a ) e x c e p ţ i o -


n a l e se va adâuga o sumă calcu3atâ î n procente de pînâ la 5oo%,
pentru valoarea deosebiuâ pînâ la loo%; va râmîne la a c e e a ş i sumâ
(medie) pentru v a l o r i l e medli; pentru' v a l o r i l e submedii se va acorda,
e v e n t u a l , sau soâdea, o sumâ î n procente de pînâ la lo%.
Pentru c e l de a l c i n o i l e a c r i t e r i u , se vor adâuga, scade sau
nu, î n funoţ;ie de frecvenţa b u n u r i l o r c u l t u r a l e date urmâtoarele
procente:
- pentru unicat pînâ la + loo%;
- pentru p i e s e l e ou f r e c v e n ţ â f o a r t e r a r â , pînâ la + 5o/o;
- p i e s e l e ou f r e c v e n ţ â micâ râmîn din punct de vedere a l va-
l o r i i la 8uma medie (nu se adaugd ş i nu se scade n i c i un p r o c e n t ) ;
- p e n t r u p i e s e l e cu o f r e c v e n ţ â mare se scade o sumâ e c h i v a -
l e n t â cu 0 - loyo din vsloarea medie.
I n . f u n o ţ i e de s t a r e a de c o n s e r v a r e , la suma medie se va adâuga
soade sau nu, urmâtoarele procentei
- pentru e t a r e a de oonservare optimă se ve edâuga un procent
de 2o# + loo%;
- pentru s t a r e a de coriservare bunâ se vor adâuga lo> - 5ov«;
- pentru s t a r e a de conservare medie nu se va adâuga ş i nu se
va scade nimic;
- pentru s t a r e a de conservare rea se vor scade lo/a.(nu în
c a z u r i l e cînd avem de-a face cu un unicat sau o f r e c v e n ţ ă mica).
Pentru a p a r t e n e n ţ a unui obiect sau a a l t u i a la un fond u n i t a r
8au c o l e c ţ i e u n i t a r â se va adâuga un procent de lo%.
Exemplu: S t e a g u l din vremea l u i Stefan c e l Mare, 1.5oo.
La valoarea mddie de 5-ooo l e i se vor adâuga: ^otffb pentru
valoarea i s t o r i c o - d o c u m e n t a r â exceppionalâ, 5oo# pentru valoaraa
ş t i i n ţ i f i c â , loo/o p e n t r u valoarea a r t i s t i c â , 25î* p e n t r u complexitatea
e x e c u ţ i e i t e h n i c e , loo^ ( f o a r t e r a r ) ; avînd s t a r e a de conservare
mediocrâ nu so va adâuga ş i nu se va scade nimic; hu a p s r ţ i n e unui
fond sau unei c o l e o ţ i i u n i t a r e *

www.cimec.ro
-- 3o - ^
5i-i

NORMfi GBHERALK DB EVALUARS A. ARMAMBNTULUI


N S 8 M a M B 3 3 Z 3 3 a a B t X a S S a t l S 3 S a R S 8 a i B B M 3 B « « a

C r i t e r i u l e s e n ţ i a l de evaluare a unei piese de armamenfc


de cea mai mare râspîndîre î n luptă ş i anume sabia, spada, pum-
n a l u l , s t i l e t u l ş i baioneta ca arme albe, puşca, carabina, p i s t o -
l u l , puşoa c i i t r a l i e r a , mitraliera ş i tunul (pe c a l i b r e ş i d e s t i -
n a ţ i e ) ca armo de f o c , au l a baza procesul tehnologio de fâurire
contemporan l a p r e ţ u l de c o s t din fiomânia.
La aoeste c a t e g o r i i de arme evaluârile după o r i t e r i u l de
mai sus se aplica l a c e l e f â u r î t e î n perîoada care se plaseazB.
î n t r e a doua jumâtate a s e c o l u l u i a l XVIII-lea pinâ a s t â z i .
La primul o a l c u l a s t f e l întoomit se adaugă un spor de
Joo % pentru armele de mari p e r s o n a l i t ă ţ i , 2oo % pentru unicate -
ş i p r o t o t i p u r i , l o o % pentru r a r i t ă ţ i cu elemenţe t i p o l o g i c e deo-
s e b i t e (de exempluj sabie cu ţeava de r e v o l v e r ) . Se scade apoi de
l a 60 l a 2o % uZura ş i l î p s a unor piese componente ale armei (de
exempiu: sabie sau spadă ou t ă i ş u l t o c i t , puşc& cu ulucul sau patnol
spart ş i rupt, l i p s a unor p î e s e componente ale armei sau d e f e c ţ i -
uni î n modul de funoţionare a mecanismelor l o r ) .
Pentru armele f â u r i t e î n s e c o l e l e XIV-XVIII c r i t e r i i l e de
evaluare vor merge după preţul de c o s t a l procesului,tehnologic
a c t u a l , raportat o p e r a ţ i e i manuale l a care se adaug&i
a) sporul de vechime pîna l a 500 %.%..*.
b) unicat, importanţâ documentara pînâ l a 3oo % |
c) rarifc&ţi, loo-2oo %, frecvenţa loo-2oo % \
d) r e a l i z a r e tehnică ş i a r t i s t i c & , loo-3oo % ş i a t e l i e r -
loo % $
1
e ) armurier l o o %.
La fcradul de uzura se acade pe o a t e g o r i i pînft l a 80 %.

www.cimec.ro
- 51 -
A J U A nr.l

AHMAMKNTUL ALB

MBnHHU
N Valoarea
H Felul armel Datarea
8-. ._et§lon
n
n
3 ■ Spada eeoolul a l XV-lea looo - 12000
Armura secolul a l XV-lea 3ooo - 4 OOOO
g . Ooif s e o o l e l e XV - XVI 8oo - loooo
8 Arbaleta aecolele XV - XVI looo - 12000
8 " Arbalete s e c o l e l e XVII - XIX looo - 8000
H
M
. Mânuşi de armura s e c o l e l e XV - XVII loo - looo
H
s e c o l u l al XVIII-Iea
8 . Sabie de dragon 6oo - 4ooo
H Sabie de cavalerie eecolul al XH-lea loo - 600
8 ■ Sabie de artilerie s e c o l u l al XlX-Iea loo - 600
a s e c o l u l al XVIII-lea 2oo - 2500
8 " Sabie de ofiţer
Sâbii de ofiţer s e c o l e l e XIX - XX 15o - 3000
Sabie indiană s e c o l u l a l XlX-lea 2oo - 2000
Sabie indonezlana s e c o l u l al XlX-Iea 2oo - 2ooo
Baionete s e c o l e l e XIX - XX 6o - 300
Pumnale s e c o l u l XX 8o - 300
Pieptar ouirasa 4oo - 4ooo
Iatagane s e c o l e l e XVI - XVII looo - 12ooo
Iatagane s e c o l e l e XVIII - XIX 8oo - loooo
Sagoţi s e c o l e l e X - XVII 25 - 125
Halebardâ s e c o l u l al XV-lea 8oo - 8000
8 " s e c o l e l e XVI - XIX 6oo - 6000
Halebarde
Pertuizană s e c o l u l a l XV-lea 8oo - 8000
8 . Pertuizane s e c o l e l e XVI - XIX 6oo - 6000
8 Suliţe s e c o l e l e X - XVI 209 - 1200
H B -
I - Lănci s e c o l e l e X - XIX 15o - looo
8 Rapierâ s e c o l u l a l XVI-lea looo - 6000
8 Câmâşi de zale s e c o l e l e X - XVI looo - loooo
8 " Stilet modern pentru
I" toate armatele
Pumnal iawaaţez s e c o l u l XVIII-XIX
300 -
600 -
600
12oo
Sabie modernâ de trupâ)
pentru toate armatele 250 - 400
8 . Toc pistol piele 150 - 350

i www.cimec.ro
-32-

r Pelul
icucseirai
Dotaroa Valoarea

Puanal ■ i j l o c u l MC, XIX 500 - 800


Coif Z a c h e t t i looo - 2*00
: Coif Morlon 800 - 1500
Sabie ofiţer infanterio s e c o l e l e XH-XX
Sabio trupa infanterie r i a a Juaătate a 500 - looo
Î
u l u i a l XlX-lea
8. Sabio marinâ şl avla- 500 - 500

Stilot marină, aviaVio 150 - 300


şi armata do uscat
0

âabie oonteaporanâ do •
400 - 600
ofiţer

www.cimec.ro
- 33 -

4 y * X A nr.2

ARMAMENTUL DE POC

■ ■ l a B H U i u n n n z K i M m s n n n n c c a . g » g — — — — — — — —— — — — 1

Felul anaei Sistemul Valoarea


Datarea de dare a etalon
g fooului
4
« l u u e i s a » =a- »«««Lna«
j Teava de pusca grea prima jumătate a cu f i t i l 2ooo - 2oooo
N a e c o l u l u i a l XV-lea
3 a doua jumâtate a — ** — 2ooo - 2oooo
: s e c o l u l u i a l XV-lea
N
8 secolul a l ZYI-lea m» • — I5oo - 15ooo
N
N
1! Tun aio de a î z * prlma oumâtate a
N s e c o l u l u i a l XV-lea — " —i 3ooo - Joooo
N
N
N a doua jumâtate a
n s e c o l u l u i a l XV-Iea m m' _ 35oo - 25ooo
n
N
■ secolul a l XVI-lea — s — 2ooo - 2oooo
3
■ Arohcbusâ sau auaohe- s f î r ş i t u l secolului — ■ —
i! tOD a l XV-lea 3ooo - 3oooo
S prima jumătate a s e -
c o l u l u i a l XVI-lea — " — 25oo - 25ooo
5
8 a doua jumătate a se
_ N _
c o l u l u i a l XVI-lea 2ooo - 2oooo

prima juraâtate a s e -
i

c o l u l u i a l XVII-lea — " — 15oo - loooo
N
N
II
dupâ s e c o l u l a l
8 XVII-lea — " — looo - loooo

n
u s e c o l u l a l XVI-lea mixtă ou f i - 5000 - 50000
N t i l s i cremene
N şi rotiţâ
I■
I
a doua j u a ă t a t e ou cremene ş i 40OO - 4-0000
a secolului al rotiţft
XVI-lea
8 prima jumâtate a
N _ N _
8N ' s e c o l u l u i a l XVII- 3000 - 35000
N
lea
N
a doua jumâtate a
8 secolului al
_ M _
N IVII-lea 2500 - 30000
1
B
H
s e c o l u l a l XVIII-
N lea — " — 2500 - 25000
8N
• *
!
8
8

www.cimec.ro
- 7A -
:= = = 3 * B S :
r IBSBISXBaSBni

ii

h Piatol a doua jumatate a


a e c o l u l u i a l XVI-lea
cu cremene ş i
E 5oco - ^oooo
rotiţa
prima jumătate a
s e c o l u l u i a l XVII-lea _ n —
5000 - 50000
a doua jumâtete a a e - n
c o l u l u i a l XVII-lea — m, 2500 - 23000
a e c o l u l a l XVXII-lea — n
m. 2000 - 16000

- Puşcă prima rjumâtate a s e - ou creaene 5000 - 30000


o o l u l u i a l XVII-lea (primitiT)
"a chenepau"
a doua Jumâtate a
a e o o l u l u i al XVXI-lea — ■ m 2300 - 23000
din a e c o l u l a l XVIII-
lea 2000 - 20000

- Carablna din a e c o l u l a l XVII-


lea m • m 5000 - 16000
din a e c o l u l a l XVIII-
n
lea m m 800 - 8000

- Platol din a e c o l u l a l XVII- M


lea m — 3000 - 30000
dln s e c o l u l a l XVIII-
lea 1300 - 13000

Puşca din a e c o l u l a l XVXI-lea ou cremene lodo - 12000

Puşcâ sau f l i n t a d i n s e c o l u l a l XVIII-


lea 13oo - loooo
de l a a f i r ş i t u l s e o o l u -
l u i a l XVIII-lea - • - looo - 3000
d i n prima jumâtate a a e -
c o l u l u i a l XlX-lea 800 - 3000

- Oarabina din a doua jumâtate a 13oo - loooo


s e c o l u l u i a l XVII-1««
Carabină eau din aecolul a l XVIII-lea - • - 800 - 8000
auschaton din prima Jumâtate a
s e o o l u l u i a l XIX-l«a - " - 800 - 5000

- Piatol Ain prima jumâtate • ae—


c o l u l u i a l XVII-lea 2000 - 20000
Aij\ a doua jumfitate •
• e c o l u l u i a l XVII-l«a 2000 - 15000
d i n a a c o l u l «1 XVXII-lea - " looo - 8000

www.cimec.ro
-35 -
:ss::=s:s3S3:ssss:
5 î 2 4
r=== = = ====s£ssma»ss«i r= = = = = = = = = x x = î
din prima dum&tate ou cremene 600 - 30OO
a secolului a l I H - l e a
- Puşoă din prima jumâtate a se ■ ou caps& looo - 5000
oolului a l XIX-lea
din a doua jumâtate a
sacolului a l I l X - l e a -. •• — 800 - 5000

I - Carabină eau din prima Jumâtate a m n


— looo - 5000
muscheton secolului a l XlX-lea
din a doua jum&tate i
secolului a î X H - i e a m n
— 800 - 3000

- Pistol dln prima jum&tate a


secolului a l X H - l e a m n
— 800 - 5000
din a doua Jum&tate- i
secolului a l XH-lea — H —
600 - 3000

- Arma (portative) din s e c o l e l e XVI - cu oramene 3000 - 30000


ou înoaroara peţ XVIII
l a culată
- Tevi multiple din secolele XV-XVII ou f i t d l 5000 50000
- Arme de foo pojţ- ou tabacheră 500 1500
tativa r e g u l a - ou butoiaş 500 1500
mentara ou î n - 18oo - 19oo
cârcarea pe l a ou bloo 600 2000
oulat& ("foo ou inohis&tor
cu foc") 500 - 2000
oara culisează

- Eevolvere I800 - 19oo ou simpl& a o -


ţiune 800 3000
- Pistoale I800 - 1900 ou percuţie 500 2500

- Arme da foo cu 185o - 19oo ou bloo 600 - 3500


repetiţie
, (puşti si ca- cu închizâtor
rabine) care culisează 600 - 2500
dup& 19oo 500
- 1500
- Revolvere 185o - 195o cu dublâ acţiu- 600
ne - 2000
- Pistolete I880 - 195o automate ÎAW 600
- 5000
- Puşti mitraliere dup& 19oo 1500 - 4 000

- Hitraliere 185o - 195o n m 3000 - 6000

www.cimec.ro
-56-
n asssssssssssi sssssssss:ssssssss
ii
)t=:
SSSSSS3SSSSS aSSSSBSSSS3SS3S3SS
H
II
II Grenade secolele XVI-XVTI 300 - 800
II
II Grenade secolul XVIII-XIX 2oo - 500
II
I!
II
^renade dupâ 19oo 80 - 300
II
II Ghiulele din
I!
II
piatrâ secolele XV - XVII 80 - 2oo
II
Ghiulele din i s e c o l e l e XV-XVIII 60 - 250
II metal
II
II
il
"î^roiectile dupâ 185o 80 - 500
II
li Gloanţe din s e c o l e l e XVI-XVIII 15 - 30
I!
II
!' Cartuşe după 17oo lo - 30
li
•; Tocuri sau c o r - din s e c o l u l a l XVI-lea
II < 2ooo - 8000
II
II n u r i pentru din s e c o l u l XVIII 500 - 3000
ii
ii
praf de puşcâ
!i din s e c o l u l al XlX-lea loo - 300
I!
II
II
U
- Tevi de tun s e c o l u l a l XVI-lea 8000 - 80000
II s e c o l u l a l XVII-lea 6000 - 60000
II
s s c o l u l a l XVIII-lea 6000 - 5OO00
i)
dupâ 1800 • 5000 - 50000
II
II
II — Bombarde s e c o l u l a l XV-lea 8000 - 50000
II
I!
fl
II - Tunuri (comple- după s e c o l u l a l XVII-lea 20000 -100000
.; t e cu axet ş i
ii roţi)
I!
U
II Piese de a r t i - dupâ 185o cu încărcare I5000 -200000
II
II l e r i e (complete) pe la culată
ii
II
li :3sscss$=ssssss easssssssssi :*st

Valoarea armelor albe şi de foc in lei, a-a stabilit pe


baza consultârii cataloagelor de preţuri, în valutâ, pe plan nondial,
între anii 197o - 197%.

www.cimec.ro
- 37 - ANEXA 33

NOHKE GJSNSRALB DB EVALUAKB A UNIgnTţtrKLnfi ş i AUEQgLOR


B UNIFOBMg

C r i t e r i u l de evaluare a unei unifortne de epocâ sau actualâ


va porni de l a oostul maxim aX metrajului f o l o a i t l a oonfecţiona-
re l a care se adaugft manopera* Pentru anezele de uniformft ae va
avea £n vedere natura materialului ş i manopera*
La aoest oaloul se va adftuga un apor de 1
- 5oo % pentru uniformele sau p i e s e l e de uniformft care au
aparţinut marilor personaJ.itâţi.
- 3oo % pentru unicate
Se scade apoi dupft gradul de uzura sau lipsa unor pftrţi
oompanente 5o - 80 % (uniforma purtatft îndelung, ruptft, ţesutâ,
tixfi e p o ţ e ţ i sau galoane, lampas, paspol, p e t l i ţ e simple sau
brodate).
Pentru uniforme mai vechi de prima jumătate a s e c o l u l u i
a l XDC-lea c r i t e r i i l e de evaluare vor f i a c e l e a ş i l a oare se
adaugft t
- sporul de vechime pînft l a 5oo %
- unicat pînft l a 3oo %.

www.cimec.ro
- 38 -

A N E X A

Preţuri uniforme

f -«-.-_,-.-—___ I S - S = 3 S B = S B 3 S 3 S E = e = a i
Uniforme şi piese aneză de
Valoarea etalon în lei
l uniformâ _ nUB-BSBEBBSa
II
- UniformĂ completâ ofiţer
( c a s c h e t â , veston sau t u n i o â , pan-
t a l o n i . câmaşe, c r a v a t ă , cizme, 5.ooo
boconci sau p a n t o f i ) făr& anexe.
• i f o r a â completă trupă - f a r â anexe - 2t2oo
;a o f i ţ e r 2v8oo
- klanta trupâ 1.5oo
- Smblemâ sau insemn brodat cu f l r a u r i u 4-00
- Enibleme metal 15o - 35o
- Spoleţi cu franjuri şi broderie 5oo
- Epoleţi treflâ 300
- Bpoleţi din carton îmbr&caţi în postav
cu galoane şi trese 12o
- Epoleţi din stofă cu galoane şi trese loo
- Loduncă. 350 - 450
- Centură fir 250 - 300
- Centură diagonalâ din piele 300
- Centurâ simplâ din piele 150
- Centură cu cartuşierâ 250
•m Cizme cu şanuri 65o
- Bocanci 35o
- Ghete 250
- Pantofi 2oo - 3oo
- Dragon s a b i e 15o - 2oo
- p o r t sabie ( p i e l e , metal, f i r ) loo - 25o
- Pinteni 150 - 250
I! - P o r t h a r t 4oo
Toc revplver, pistolet .250
Şa (sec. XVII-XEC) 3,ooo - 6.000
I- Sa actualâ tip englezesc
: - Sa.de trupă
3.000
2«ooo

www.cimec.ro
- 39. - _ ANKXA HR.3M

CRITERII DE STABIIIRE A VALORII : NOMINALE


'.%A BUNURILOR CULl'UPALE DIN CAT2ÎGOKIA i'TIINTEI SI TEHNICII

La snabilirea valorii nominale se vor acorda preţului de


p]ecare contemporan procente de majorare conform următorilor in-
dici:
a/ calitatea de unicat, semnificaţie istorica de document
al evoluţiei ştiinţei şi tehnicii în era noastra:
- pe plan naţional 3oo%
- pe plan mondial 5oo%
b/ gradul de complexitate al obiectului din patrimoniu, ra-
portat la nivelul tehnic al perioadei respective: 0 - 5o%
c/ frecvenţa mica pe plan mondial sau naţional:
- pe plan naţional o - loo%
- pe plan mondial o - 3oo%
d/ originea obiectului, semnificaţia, importanţa şi contri-
buţia lui la dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii româneşti şi mon-
diale:
- o - 3oo%
e/ materialele din care este realizat, tehnica de lucru fo-
losita pentru cbnfecţionarea obiectului, raportat la perioada in
care a fost fabricat:
- o - 5o%
f/ gradul de integritate şi starea de conservare a exponatu-
lui:
t 5o#
g/ importainţa didactica a exponatului în evoluţia aperate-
lor înrudite ce eerveec la demonstrarea unor legi sau fenomene:
- o - 5o%
h/ caracterul memorial al exponatului (legat de o pereona-
litate).» fenomen ietoric sau ştiinţifio;
T loo# - 3oo%

1/ gradul-de anticipaţie al exponatului:


- o - 75%.
Daja cîteva exemple de evaluare în funcţie de criteriile de
mai 8US şi anume:

www.cimec.ro
- 40 - "

1/ Dinamul Edison fabricat de Edison în 1883, după pro-
iectul propriu. Caracteristici: 25 CP, U - llo V.
S-a asimilat cu o maşina de ourent continuu construita
£n cadrul M.I.C.M. tip SSTH de 2o,6 kW, 62o rot./min., 1944, va-
loare 3L53o. La aceasta valoare se adaugâ sau se scade valoaraa
funcţie de criterii astfel:
- Valoarea exponatului 31-53o +
♦ 3oo% conform criteriului a 94.59o
4- 2o% confonn criteriului b 6.$o6
+ lo# conform criteriului d • 3*153
+ So% conform criteriului e 15.765
- - '. conform criteriului f 15.765
+ 5o% conform criteriului g 15.765
•♦• lo% conform criteriului .i 3» 153
+ 3oo>â conform criteriului h 9^»59o
Total valoare dinam Edison - 28o.616
2/ Generatorul de curent continuu tip Brush, fabricat în
1876 de Ch.Brush, firma International Electric Company Limited
Ilachine nr.62. A furnizat curent continuu la 68 V şi 8o A pentru
iluminatul oraşului New York, SUA, dupa care a fost adus şi insta-
lat la priiaa centrală electrică din Bucureşti. S-a foloeit pentru
iluminatul gradinii palatului regal, exteriorul Teatrului naţional,
grădinii Cişmigiu şi Palatului Cotrooeni.
Pentru reevaluare s-a asimilat cu un grup ^ard Leonard tip
GW 2 , 4,6 kV, looo rot./min. - 23o V - valoare 15.88o lei.
;,ceasta valoare conform criteriilor amintite se corectează
astfel:
- Valoarea exponatului • 15.88o lei +
+ 5oc% conform criteriului a 79.^oo
+ 5o/o conform criteriului b 7.9^o
+ lo% conform criteriului d 1.588
+ 2c# conform criteriului e 3.176
% conform criteriului f 794
+ 5oo% conform criteriului h 77.64o
+ 5o% conform criteriului i 7.9^o
Total valoare - 163*564

www.cimec.ro
- 41 -

3/ Automobilul aerodinamic Aurel Persu, construit dupa pro-


iectele sale in 1922. Caracteristici: 4o CP, 3ooo rot./min., 4 timpi
aprindere prin magnetou, 4 viteze şi viteza de mers înapoi, 7o-loo
kW/h.
Pentru reevaluare s-a asimilat cu un autoturiem Dacia 13oo
la o valoare medie de 60.000 lei.
La această valoare se adaugă sau se scad coeficienţii con-
form criteriilor de mai sus.
- Valoare exponat 60.000
+ 5oo% conform criteriului a 300.000
+ 5o% conform criteriului b 30.000
+ 3oo% conform criteriului d 180.000
+ 2o% conform criteriului e 12.000
- lo% conform criteriului f 6.000
+ loo% conform criteriului 1 30.000
+ 3oo% conform criteriului h 180.000
. ♦ 75% conform criteriului i 45.000
Total valoare reevaluata - 1.023.000 lei

www.cimec.ro
- 42 - ANEXA NR.4

CRITERIILK DK 3TAM1LIRS A VALORII. . NOMINALE A BUNURILOR CULTURALE


DIN CATEGORIA bOCl'I-lKNTELOR^FOI VOLANTE S I DOSARS CONSTITUITE+^

lerronii'i h a t e r i a l Infoţipş-) Prec- Valoare Semne Apartenen- Starea


secol o r i - + + ) copie+ + > de le din care ţ i e "r ' venţo artistică de ţ a l a fond de con-
ginal care este con- i s t o r i c ă vali- eau c o l e c - servare
provinc fecţionat dare ţ i e perao-
nală
1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 lo 11
^oo- loo, , 0 0 0 5% 5%
5. 0 0 0 5£ % 5# 5% 5% 5#
15ol- 70,. 0 0 0 ■1 n M

l^oo 3. 0 0 0 11 M •i «1 11

Uol- 4o, ► 0 0 0 2. 000 " 1» 11 * n n II "


145o
1*51- 2o.ooo 1.5oo
15oo
15ol-
155o lo.ooo l.ooo
1551- 8.000 800
I60I
16o2- 7.000 7oo
16 5o
1651- 5.000 5oo
17oo
17ol- 2.000 Joo
175o
1751- 1.000 ^oo
I800

-/-

www.cimec.ro
-43 r '^
"'î Z~" -■— - ^ - 7, g g -- -'

8O
ÎBŞJ" ° loo ' 5^ 5% 5# 5% % 5% 5* ftft
19oo" 5oo 5o ■ " ■" " M n

IŞll' loo 2o " " " " "

+
' La evaluarea documentelor din fonduri şi colecţii Be va avea în vedere cantitatea în metri liniari,
rolul instituţiei în sistemul de stat (central sau local), dacă este sau nu selecţionat dupfi in-
strucţiuni. Evaluarea se va face pe numâr de dosare totalizîndu-se pe fonduri sau colecţii. (o,5o
sau 1 leu pe pagina).

**' La copii nu se adaugâ nimic. cu excepţia celor autentificate expres de o instituţie (lo%).
Prevederea nu se aplică copiilor de epocă autentificate,. considerate ca documente unlce.

♦■M.)6umela înscrise reprezintâ baza de evaluare oăreia i se adaugă cele rezultate din însumarea
procentajolor.
La eyaluarea documentelor cu o informaţie istorica r.rnpia sau cu o s<-n.nificaţie deosebita, (f.deo-
sebitfi) sau excepţionala bazele de plecare pt.calculul valorii pot oâ atingrt VHlorile m a x i ^
(col.il cronolo^ie loo - loo.ooo), indiferent de datarea documentului.
£rP7?n?fl D ^;Joi? a r e ?i m d o crUt fa nf l e ^a e l oer ? U o informaţie excepţionaia şi cu o vechime - raritate, care
5Î K î 2 ? 2 !î V P° t? P P.l«r "niversal, va fi calculata prin adau C arei IL.U! procont
de loo-5oo% faţa dc valoarea maxima de baza din prezento ( W o . o o o ) .

www.cimec.ro
• ** " ANEXA NR.3

CRITEHII UE BTABILIRE A VALORII NUKINALE A


BUNUHILQR CULTUKALE DIN CATEGORIA
ETNOURAFIE SI ARTA j-QHJLAKA

I n a p r e o i e r e a v a l o r i i o b i e c t e l o r de o r i c e c a t e g o r i e se
p l e a c a de l a v a l o a r e a o b i e c t e l o r e i m i l a r e care se gasesc î n comerţ
l a TIOSOOMţ Fondul p l a o t i c sau O o n s i g n a ţ i a . In a o e s t eens» pezltru
urmfltoarele c a t e g o r i i de o b i e o t e se admit v a l o r i l e de bata de mai
JO0I
- scoarţe l . o o o l e i mp
- p i o t u r a pe s t i c i a . 2.ooo l e i buo.
- p o r t (oămafi) . . . . . . . . 2.ooo l e i buo.
- port, textile l.ooo lei buo -
în funcţie de piesa
- textile interior preţ magaein UCEOOM
- obiecte din lemn preţ meşteri popuiari
- oeramicâ . . . . . 2oo iei sau preţul unei
oopii UCEOOM sau Fondul
plastic
La aoeate valori a-au adaugat urmatoarele procentei
- valoare artistică 5o - loo#
- valoare iatorioă •.. o - 5o%
- valoare dooumentar-memorlaia • • • o - 3°%
- vechime . • 5° - loo%
- freovenţa • . . . . . . . p - loo#
- starea de conservare . . . . . . . o - 3o%

www.cimec.ro
- 45 -
ANEXA NRJ6

ORITERII DE BTABILIRE A VAIflRII , N ^ f l J H jj,


BUUURILOR CUI/TURAIE DIK OATBQORIA ARIA

A. ARTA VEOHB ROMAMSAflQA


I. Talorilo noninale ale bunurilor din patrinoniul oultural
naţional - opere do artă veche româneaecă - •• etabileeo ţinindu-ae
ou precădere seama oă ele slnt opere do oirculaţie şi valoare nu
nunai naţională oi şi internaţională.
Inţelegem prin aoeaeta faptul oa operele de artâ veche ro-
mâneasoâ aint adminietrate şi proţuite nu numai in ţara noaetră oi
fi in alte ţtri şi oâ preţurile de achiiiţie de pe piaţa interna-
ţionaia oînt deseori mai mari decît cole de pe piaţa interna (in
aedie, in ţârile oapitaliete europene, spre exenplu de lo.pină la
5o ori mai ridicate).
II. Valorile nominalo ale bunurilor din patrimoniul oultu-
ral naţional - opere de artă veche româneaaoă - ■• stabileao în
primul rind pe oriteriul valorii artiatice. 8e adaugă, dupâ oai,
valoarea istorioâ, dooumentarâ, memorialâ.
III. Valorilo nominale ala bunurilor din patrimoniul cultu-
ral naţional - opere de artă veche româneasoă - ■• «tabiloBO şi în
funoţio de:
1/ Qanuxile operolor do arta ( broderia este de
cele mai multe ori de mai mare valoare decît icoanele,
iooanele decît - spre pilda - ooramloa eto.)
3/ Ounoaşterea autorului, şcolii, datei de exeouţie. Reali-
■axea in ateliero looale. Produse de import.
3/ Katerialul din care sînt executate (platinft, aur, argint,
argint-aurit, titlul lqr) , metal comun, pietre preţioaee (carate),
semipreţioase, imitaţii.
V Precvenţă. Unioat, produs de serie (turnara, stanţare)
"•to.
V Vechime.
6/ Stare d« cons»rvare. Adaosuri, tranaformari, reotaurari.
7/ Partioipari la •xposiţii intorne sau internaţionale.
Cuprinderea lor «i a p r i c l e m oa atare in oirouitul ounoaştorii
publio* «1 ştiinţifico naţionalo şi int«maţionalo.

www.cimec.ro
- 46 -

IV. Pantru etabilirea vnlortlor noainala ala oparalor da


ţ^rta veoha roBânaafloă aa ia în oonaideraţie - oriantativ - şi piaţa
J.ntarnatională a aobiBbului da valori artiatiaa. _
s

B« înaoriu urBătoarala valori pantru genurile de opore de


artă veohe românaaaoâi
1/ Piotură taapara Pt Xapn
eeo.XJV-XVI lntra 4oo.ooo - 600.000 lal
aec.XVII intra 2oo.ooo - ^00.000 lal
fieo.TVTJI între 5o.ooo - 2oo.ooc lai
sec: între 5.000 - 50.000 lai
Pentru vnloarea iatorioa ae adauga ua prooant da 0-5o%
pentru vnloaraa dooumentară'aa adaugă un prooant da 0-230 »
reutn: ^sloarea maaoriaia ae adaugă un prooent da 0-25*
Pentxr, autor, datâ, se adauga un prooant da 0-29%
pantru ceaa ioonografioa aa adauga un prooent de 0-25%
Pentru fereoaturi de epoca din metal preţioe aa adaugft ua proeent
de 5o-ioo#
pentm starea da oonaervare a luorftrii eau parţii originalo dla la-
crara 00 adaugă aau ae acade un prooent de 0-5o%.
(Prooentele raapeotive ae adaugft prin aaiailara şl la oalelalte te-
nuri de opera da arta veohe roaâneaaca).
2/ Piotura ulei pe lean Ceau pînsa)
SBO.XVIII între 25.000 - 5o.ooo lei
aao.XIX între 5»ooo - 25-000 lei
V Plcturft auraia deoapata
eeo.XII-XIV între 600.000 - 1.000.000 lei
eeo.IV-XVI între ^00.000 - 600.000 lei
aeo.XVTI între 2oo.ooo - ^oo.ooo iei '
••o.XVTII între 50.000 - 2oo.ooo lei '
aeo.XIX între 25.000 -. 5o.ooo lei
(Aves in vadara şi diferenţierile oe trebuie faoute 01 şl la pio-
tură taapara p« laan, aau ulei p« laan aau pinaft, dintra portr*t«
şl compoiiţii.)
V SoulPturft piatra
••0.VI-XIV între 4o0.000 - 600.000 lei
aeo.XV-XVI între 2oo.ooo - *oo.ooo lei
eao.XVII intra 100.000 - 2oo.ooo 1«1

www.cimec.ro
-/47 -

■oo.XVIII între 2o.ooo - loo.ooo loi


■•o.Ul întro lo.ooo - 5o.ooo loi
Valoaroa luorarilor pttstrate fragnentar oo reduoe pintt la
lo% din valoaroa ninlmtt propuoă.
5 / RoiflpfciiT* i«om
eeo.XIV-XVI lntro 400.000 - 1.000.000 lol
ooo.XVII întro 2oo.ooo - 800.000 loi
■eo.XVTII intro 5o.ooo - 500.000 loi
ooo . m întro 5*ooo - loo.ooo lol
Dlferonţiorilo nari in oadrul aoeloraşi opool se juetifioa
prin exietenţa oan lipoa elementelor pioturalo oan a polioromiilor
deoerative, prin natura luorarilor (într-un fel ooto evaluattt o
tiapltt şi altfol un afeenio înparatesc) oto.
Valoaroa luorttrilor pttetrate fragmentar 00 rodnoo pînA la
lo% din valoarea ninimă propuatt.
67 ArgJntttrio*'(a se vedea numi8matica şi metale preţioaoe
•oo.VI-XIV întro loo.ooo - 5.000.000 loi c a DaBft d « calcul)
■eo.XV-XVT între loo.ooo - 2.500.000 loi
■eo.XVII între loo.ooo - 1.500.000 loi
ooo«XVIII intro 5o.ooo - 1.000.000 loi
000.XIX întro lo.ooo - 1.000.000 loi
Piferenţierile mari în oadrul aceloraşi opooi 00 juatifică
prin oalitatoa (platintt, aur, argint, argint-aurit) şi titlul meta-
lului proţioa prin oxiotonţa pietrelor preţioaae, prin exietenţa -
aan lipsa - oemnelor do neşteri oto.
In oaoul luorarllor paetrate fragmentar, valorilo 00 roduo
pînA la 2 % din valoaroa minimft propusft.
7/ godoabe metal proţioa*) (a se vedea numiematica)
■oo.VI-XIV între 5o.ooo - 5-000.000 loi
aoc.XV-XVI între 4o.ooo - l.ooo.ooo loi
000.XVII întro Jo.ooo - 500.000 lol
000.XVIII . întro lo.ooo - 500.000 loi
■00 •XIX întro 5» 000 - 5oo.ooo loi
Valorile noninale an în Todere pioao obianulte dar şi
pieae de excepţie, aingulare (paftaua de la Argee) eau garniturl.
8/ y.roa.ri.. »ron»uri. «M»tt. oo.itor •*°-(iQ°lxist.)
^cu valori ?,eS^:
•eo.VT-XlV între lo.ooo - 500.000 loi
■eo.XV-XVI între lo.ooo - 500.000 lei
aoc.XVII între 5*000 - 200.000 lei
^T valori orientative
-/-

www.cimec.ro
- 1*8 -

■oo.XVIII intre 2.5oo - loo.ooe lei


■eo.XIX intre l.ooo - 75.ooo lei
9/ aroderii
oeo.XIl-XIV intre lo.ooe -lo.ooe.ooo lei
■eo.XV-XTX între lo.ooo - 8.000.000 lei
■eo.XVII intre lo.ooo - 5.000.00c lei
seo.XVIIX întrt lo.ooo - 2.560.000 lei
■ec.IIX intre 5.000 - 500.000 lei
Diferenţierile nari în oadrul aooleraşi spooi ss Juetifieă
prin pâstrarsa în întregine sau doar îragaentară a broderlllor,
prin dinsnsiunils lor, prin subisot (eoaposlţie, portret sts.). '
lo/ îesături .
■eo.JCl-.HY Intre lo.ooo - l.ooo.ooo lei
sso.IV-XVI Intre lo.ooo - 800.000 lei
■eo3XVII între 8.000 - 500.000 lei
seo.XVIII între 5*000 - 25o.ooo loi
seo.XXX între l.ooo - loo.ooo loi
Diferonţierile Justifiosts la fsl oa la brodorii. -
11/ Oostune
■eo.XIV-XVI întro loo.ooo - 5.000.000 lel
oeo.XVII între 5o.ooo - 2.5ob.ooo lei -\ ■•
eeo«XVIII întro 25.oou - l.ooo.ooo lel
■eo.XIX întro lo.ooo - 250.000 lei -•'
Diferonţierile justifioato la fel oa la broderii.
12/ Manuaoriae ou Taloaro artlgtioâ+) (vesi criterii oarte (A.S)
oeo.X-XIV între loo.ooo - 5«ooo.ooo lei
■eo.XV-XVI între loo.ooo - 5.000.000 lei
BOO.XVII între 5o.ooo -.2.000.000 loi
■eo.XVIII întro 25.000 * I.060.000 loi
soo.XIX int*« 5.060 - 560.000 loi
Diferenţierile aari în oedrul aoeloraşi opooi 00 justifioă
prin exifltonţa - sau lipsa - miniaturilor, prin fereoituri san le-
gâturi do epooă, prin fnseaniri,"autografo, prin însennari ulteri-
oaro oto.
I V Qsranioa. atioli
"ceo.VI-XIV întro - 5.00© -' 75.ooofloi
eeo.XV-xVx intro '5.000 - 5o.ooo loi
seo.XVII întro *2.5o© - 25.000 loi
•oo.XVIII întro *l.ooo - 25.000 loi
«00.XIX întro 5oo - __ lo.ooo lei
+
^ valori orientaţivc- -^-

www.cimec.ro
- 49 -

B . ABTA ROniWULflOA ttODKRHA 6 1 CONTEKPOKAilA


C r i t o r i i l o po basa cârora pot f i a t a b i l i t a Taloxilo naai-
aalo a l t bmaurilor oulturala diA oatasoria arta p l a a t i o t .
a . - Paxt indolalt ot paatru o oport do artt prlaaipalmX
olomoat oaro trobuio luat tn oonaidararo ooto Taloaroa ai a r t i s t i a t
Aooaatt raloaro inot, poato includt In oa şi alta noţiuni aa aoooa
da raloara i s t o r i c t , dooumontaxt aau msnorialt. 0 ▼aloara s r t i s t l o t
poata insuma una sam ohiar toato o o l o i a l t o trol s t a a i f i c a ţ i i atmojţ
lata nai aua t o t aaa oua o oport da artt poata aroa Xa un aontnt
dat o nai mart iaportanţtt aub aapaotul l a t o r i o i do a r t t , poatro
Oaxa ntritft at f i t incluat i n patrinoniul naţional.
I n ţ t l t g t n dool prin raloart l o t o r i o t iaportanţa po oaro o
poata doblndi o oport in oadrul i T o l u ţ i t i l o t o r i o i do a r t t , ttlnd
l t baaa unui gtn (oz. p o l o a j , naturt aoartft, s l i g o r i t , portrot ota.)
aau a unui ouront a r t i t t i c a otrui dssToltaxo a iapuloionat-o. Xro~
▼onionţa, oa ş l autorul oporoi poata aTsa s s u n i f i o a ţ i s i a t o r i o t
daot oontribuio l a ooatmxaxoa aau daaroltaroa unoi ptrioadt in
i t t o r i a da a r t t .
I n ţ t l t g t n prin Taloara dooumoataxt latorooul dooumantar po
oaro-1 poato a t i r n i o oport oxpmat în oadrul unoi a x p o s i ţ i i lntax-
naţionalt oau aaţioaalo oommlfloatiTa pontru ouraul orolmtlT al
a r t s i , o r i fftoind paxta dintr-o o o l t o ţ i t omnoooutt mai a l t t daat
aotaota t f o t t ditptroatt intro t i n p . Toma abordatt poatt aroa somv
n i f i o s ţ i s doountntart. La f t l autorul, daot a fftout partt diatr-o
grupara artisticft cunoaoutt, a l a d a p l i n l t f u a o ţ l l îm oadxmX iimpt»
r i i tau a oomtribuit l a dttToltaraa invftţftalntului a r t i o t i o .
TmlOOXOt naaorialt at r t f t r t l a prortnitnţt f i t t t o opo-
xantt 1A mtsuxa im oaxo obiaotml a r t i o t i a a apaxţiaut mmml poraoma.
tau i A a t i t u ţ i l importanta 1A anaamblul v i a ţ i i a o o i a l - p o l i t i o o f i
ouXtuxaXa r o a a n s s t i .
Oo prooiaat lnat o t oolo t r o i somnifioaţiii i o t o x i o t -
dooumontarft - n t n o r i a l t txabmla raportata norou l t somaifioaţU
a x t i a t i o t al aubordonata a c t t t t i a .
>— AutoxmX oporoi ( a t a U a r , sooalt) oonotituia dt atomt-
mom mmml din oXomoatoXo pxinoipala i a atabiXlxoa unoi Taiari aomi-
mmlo, do oota Xml po piaţa acalabulmi do opoxo dopimtlmd U maro
mtamrt oYaXuaxoa oroaţiai oalo. Obaarraţia axo i a Todoxo opooa do
Xa Boaaatoxo apxo tiXoXo aoaatxo olad iadiTidmaXitataa orootoxmXmi
a doTomlt ooaatiombt do miao f i o-a manifootot oa ataxo.

www.cimec.ro
- 5o -

o . - I n t r - o proporţi« inver«ft "freovenţa" r«pr«Bintft o no-


ţiune mai puţin eaenţialft pentru artft f ş t i u t f i i n d Oft un autor
are « putere de o r e a ţ i e limitatft prin f c r ţ a l u o r u r i l o r de e x i e t e n -
ţ a l u i biolofcicft. In oasul neşteşugului - f i « «1 ohiar ş i a r t i s -
t i o - tranamie din tatft l n f i u , din generaţie In generaţie, apare
noţiunea v a l o r i i d« "prototip" i n raport cu eeria r e s u l t a t a din
produoerea l u i , i n timp oe l a arta - aşa i i e rnadora - numai i n
casul Bculpturii ş i a l gravurii ■• poate pune • atare problemft,
daoft e s t e vorba d« multiplioaro prin mijloaoe ajutatoare. Eete ş i
oaaul a r t e l o r docorative care nu intrfl în afera r e f e r a t u l u i noetru.

1 . - yaloarea a r t i s t i c f t ou eubordonatele ealei iatorloft,


documentara, memorialft.
2.- Autor ( a t e l i e r , şcoala)
3— Veohine
*.- Frecvenţft
5*- Staro de oonaorvare
Pentru stabilirea valorilor noainale, autorul operei r«pr«-
sintft un indioiu tot aea de important oa si realisarea artistioft,
numele lui fiind acela care determinft cota de oiroulaţie la nivelul
pi«ţ«i de Bohimb. in funcţie d« importanţa autorului erietft urmft-
toarele patru categorii da încadrare;
A.- Autor de valoare internaţionalft
B.- Autor de vaioare naţionalft
C.~ Autor de valoare zonalft
T».- Autor de valoare looalft
o

A.- Autor de valoare intemaţionalft. In aoeastft oategorie


pot intra atît artiştii care au o ootft de circulaţie pe piaţa mon-
dialft olt ei acei artişti oare pot fi asimilaţi, datft fiind înca-
drarea lor în diferite curente sau şcoli apusene de artft.
Baaa unei atari asimilari o poat« da bibliografia strftinft
d« artfl. Oele mai recente publioaţii ale unor autori strftini an
axtins fenomenul iatoriei de artft europene introducînd în efera
interesului ior si artişti români care «u activat si au contribuit
la coneolidarea aau expaneiunea unor orientari artietice.
Artiftii români oare şi-au oreat un renuae în strftinfttate,
au fftout parte din şooli sau grupuri artiatice cuno80ut« «xpunind
Impreuna ou artiştii pe care istoria de artft europeanft îi citeaaft
oa parsonalitaţi, au opare în coleoţii de artft strftine, renumite,

www.cimec.ro
- 54 -

pot fi asimilaţi ou artiştii grupului lor ohiar daoă nu au înoa o


valoare de circulaţie p« piaţa aondiala. Lor li a« vor adftuga ar-
tistii roaftni de inaltă ţinută artisticft, oonsemnaţi im publioaţii
oara trateazft deapre şcoala româneaecft, ca Aman, Luohian, Paciurea,
Petraşou eto.t ale oftror opere ror fi apreciate prin aeimilare. La
evaluarea lor funoţioneaift criteriile propuee pentru celelalte oate-
gorii, adăugîndu-li-ae oote aaximale pontru valoarea artiatioă şi
autor.
B.- Autor de valoare naţionalft. Vor fi treouţi artiştii
•xpuei oa regulft in oadrul muzeului naţional de artft fi ia oele-
lalte auaee. de aceat profil, oonaideraţi iaportanţi pentru fooala
ronâneaaoft dar fftrft putere de circulaţie aondialft în moaentul de
faţft. In aceaată categorio vor iatra piotorii "primitivi" adioft
cei care au înoeput prooeaul de laioisare a artei româneşti, oa fi
majoritatea artiştilor aeoolului al XlX-lea şi ai primei jumfttftţi
a aeoolului XX.
0.- Autor ou valoare aonalft. 8e au în vedere artiftii im-
portanţi pentru o tonft a ţftrii oun afnt piotorii foolii bftnftţene
•au artiştii şoolii de ia Baia Mare. De asemenea piotori oa
G.Popovici aau Al.Pop, fofti direotori ai foolii do belle arte de
la Iaşi fi Cluj caro au oondua oonooaitont fi pinaootecile aonelor
respeotive. Sau pictori ca Epaminenda Bucevaki important pentru
nordul Moldovei fi Hana Eder pentru Transilvania eto.
D.- Autor ou valoare looalft. Acei artişti caro nu s-au
putut iapune pe plan naţional aau aonal dar care au doafftaurat o
activitate artiatioft fi au ajutat la deevoltarea interesului iooal
pentru artft (ex. Gh.Ghitu-Craiova, H.Xnea-Bacftu o t c ) .
Pantru stabilirea valorilor nominale ale operelor de artft
se ia în considerare orientativ piaţa internaţionalft a sohimbului
de valori artistioe atunoi oînd este oazul unor nume de circulaţie
mondialft sau care pot fi asimilate pe baia oonsiderentelor do nai
•us.
Colelalte oatagorii ee evalueasft conform pieţoi interne,
avîndu-se în vedero - îUx^ îndoialft - fi preţurile Consignaţiei
•au ale Fondului plastio dar aai ales experienţa resultatft în uraa
aotivitftţii oonisiei de achisiţii. Iivorîtft dln aceastft oxporiomţa
do luoru, propunerea r.: ". viaeasa urafttoarele oote de •valuare
pentru oalitatoa artietioft, la oaro pot fi adaugate sau ■oftaute
prooente, în funoţio de celelalte oriterii oe conourft la fixarea

www.cimec.ro
- 52-

Taloril nominale a unei oporo do arta, aetfeli


- Pontru opero aoimilate valorilor internaţionale loo.ooo - 500.000
- Pentru opere do valoare naţională 2o.ooo - loo.ooo
- Pentru oporo do valoare ■onalft lo.ooo - 5o.ooo
- Pentru oporo do valoare looaia 5.ooe - 24.000
In oaaul in oaro ao apraoiaaâ oă valoarea artiotieft a unei
oporo eate excepţionalft, aumele ae dubloaaă.
In toato oaauxilo ao vor avoa in vedere ei oololalto oali-
tăţi ale oporol do artft, pentru oare ae adaugă prooonto după oua
urmeaBftt
- Pontru valoaro ietorioa ao poato adtufta
un prooent de 0 - 5o%
- Pontru valoaro dooumentara se poato adftuţa
un prooant de 0 - 25%
- Pentru valoare memorialft ao poato adftuga
un prooent de 0 --253a
» Pontru voonimo ao poato adftuga un procent
do 0 -loojf *
- Pontru freovenţa aa poate adftuga un
prooent do - $• ♦ $•%
- Pentru etaro do ooneervare ao poato
adftuga un procent de - 5o ♦ 5o#
In oaaul "ireovenţei", proeentul in mlnue ao va apliea mai
aloa eoulpturilor în material definitiv, oxiatante în mai multe
exemplare, do la exemplarul trai In aua» ou oondiţia oa aoeetea aft
fie turnato £m timpul Tiaţii artietului, altXel fiind oomaidarata
oopii.

www.cimec.ro
0 . Artft w&ypriM&l

l, Valori de besfr ^antru yictur^ de axtft ^traipai


I» Cepodupese» uoioete ^ex, MsmbiBDdt-AmeD impioriDd
i e r t a r e fcsterei; t l Oreoo-L©fc,odna jreoioarei), .iotre >0.ooo.ooo
- 70000000 Xoij
• 2 . Lucr&ri de îoere vaiosre a r t i s t i e f t - .recuDoeoute ea
etere pe plap inteineVioDel (ex. ADtoDoIIo de fteasina-feftstigDirea;
Hene ftemiing - portret de iemeie rugîndu-eo; Lorento Lotto-uiintui
Ieronim în jneditofria;, l o t r e 5-OOo.Ooo. - XG.fc00»OO0 i e i ;
} , Lucrfiri ou valoare ertiBtioft deoaebitft, de aeeiaenea
reouDoseute oa etare pe pXao iDterDaţiooaX (ex. Xeoob dordeene-Ver*
P h i i i p e Wouwerman-Podul de lemnţ Joao Antoiine*'- luttseui ttfintei
Megdalena; Aloneo Gano - Crietoe Xa s t o l p ; Anonim german-înoeput
s e c . XVI-Rftatigniree), i o t r e BOOvOOO - 3.000.000 Xei.
<f. Ir,,crftri cu vaioere ertipticft - musssift cere nu pot f i
exciuee dir expuneree permenentft («X. Kleee holenaer - lieea,) de
iernft; Ludolf Baohhuyeen-herinfi; ttcoeift duu&reenft - iuceput. e e c .
XVI-Botezul b f i n t e i fcoaterine; Otnon JTriess-Vedere din port; VXa-
miucx-peisej cu oftpiţe; intxe 20.000-X00.000 i e i .
5 . Lucrftri ou valoere a r t i e t i o a ■uteelft - iaportante pentru
ş o o l i naţionale - exposablie fcex. Lebourg Aibert-btradft; Le Gout
Gerard Fernaod - iiaţft in Bretaniaj tteuriet Berraud-Beloonul| Ano-
nim flamand,aec. XVlI-flora; Hana Deiregger-Oopil dormind) i o t r e
5.000 - 25-000 Xei.
6 . Luorftri eu valoare documentarft ( e x . ©ooftla Xul Paolo
Veroseae - Hermes, Herae ş i AgXauroa - oopie veohe »AnstoI t a u l MBJ
s e o . XIX - P e i s a j j „ulee Hosier, s e c . XIX - i e i e a j ) , intre 5oO
şi 5.000 Xei.
I I . VflXori de basfi pentru sculptura atrftinfit
X. Capodopere, unicate (-nu eyem î n ţarft'. n . b . )
2 . LuorAxi de mere valoare artiaticft - unioate ş i r e p i i o i
tEmile Antoine Bourdelle - Portretul Xul Aneeteea ttimu; u^iile
Aatoine BoUrdeXXe - Pomona; Auguste Rodin * Yîrsta dt bront;
Hernj Moore - IncXeştare), î n t r e 200.000 - X.000.000 Xei.
3.LuctHri cu veXoare a r t i s t i c f t - mussaXfi-unJaite, r e p l i c i
( e x , ţ n t o i o e ^ r e a u l i , % tenuoect .rut*rar«<!î;AlexeDdriaD fftlcoianu-
Carrier BeXXeuse - Portret de f e n e i ş ; Darid d'Anger-Anbroiee
P e r s ) , î n t r e 15.000 - 80.000 l e i .
4 . Lucrftri ou r s l o s r e e r t i s t i o i , exposabile, r e p l i o i , reduc-
ţ i i , c 6 p i i - i n t r e 1.000 - 20.000 l e i ;

www.cimec.ro
III. Arta orientaia - <ovoare flj ruKaciune (Turo'ia si Iren):

1. Pieee dic e e c . XVI - în atare bunA - 70.000 l e i m2


2* Pieee din o

3* -lieee din aec.XVI - In ,etare medioqră - 30.000 lei m


4 . Pieae din aeo.XVII in atore buna, 50.000 lei m
XVII în atare medioora, 20.000 lei m 2
aeo.
5 . irioso din
XVIII in etare bunâ 30.000 lei m 2
eeo.
6 . Pieae din
XVIII, în atare buntt, 30.000 lei m 2
aeo.
7. Pieee din
XVIII♦ in atare mediocrâ, 15*000 lei WT,
aeo.
8..Pieae.din
eeo%
XIX, Inratare bunft, între 4.000-10000 lel
m
9. Pieae din
2 eeo. XIX în etare mediocra, între 2.000-
5,000 l e i m

C£UJU:OA - (TuBOIA BI ÎBAE)

1 . Pieae de mare valoare a r t i e t i o ă din aecolele III-IY


î n t r e 10.000 - 50.000 Xei
2 . Pieae de mare valoare a r t i a t i o ă din s e c o l e l e XIII-XV,
între.10.000 * 30.000.lei •
3 . Pieae de mare valoare a r t i a t i c a din e e o o l e l e XVI-XVIII,
î n t » e 5.000 - 20.000 l a i .
4 . Pieae de mare valoare a r t i s t i c a din a e c . XIX, î n t r e
ivOOO - 5*000 l e i .

www.cimec.ro
~*5 -

P.
tentru atabilirea oriteriilor deevaleuare a pieselor de •
artâ decorative, in apeciai europeena, efc fixeezfi urmâtoarele
criterii generale şi epecifice, ţinind eeama de caractarul oom-
plex al diferitelor geourl (textile, lemn, metal, ceremica, aticla,
aioiaturi pe fildeş, e t c ) .
1. Criterii Keperale ..
1* - Valoarea artiatică ce însumeasa coudiţiile de realiaare
o calitatea coDcepţiei şi exeouţiei, forme, decorul, modalul, pro-
porţii,arnionii, analogii ei influenţa etiliatice şi oompoaiţionale.
2, - valoare documentară, însumînd etilul, epooa (vechimea,
centrul de producţie, autorul, Baroa de aUtenticitate, de comandi*-
tar, de datare, frecvenţa, calităţi tehnologioe apeciaie legate
de aomentul saltului oalitativ, copie. dupâ peiae de valoarei
unicat eau piese produee în serie.-
3* - valoare intrinsecă, const.ud din Baterialui de
execuţie, oalitatea şi oantitatea aoestuia ^metai, pietre),
dimensiuni, grad de dificultate al execuţiei.
4. - veloarea documentar-ietonca indioată de provenienţâ
iniţieis schimbârile ulterioare de posesor, importanţa
politico-culturaia a poeeeoriior reepectivi, oonaemnarea unor anu-
slte evenimer.te prin secenele reprezentate, i*dacripţii.
5. - veloaree în funcţie de' exiatenţa," în parte aau în to-
taliate, a pieseloe oe formeaza garnituri de aobilier, oioluri de
tapiserii, servicii de ceraBica, sau metel, e t c , (o piesâ
singulara, o garnitura, o pissa i^olată dintr-o garnitura, eeu
garnitura incompleta). .
6. - valoarea în funcţie dei păstrarea inte'gritaţii îniţiale
a piesei, de sterea de conservare (buna, medlocra, deterioreta) şi
de aodul în care au fost executate eventualele reetaurari (rea-
• lizate ou elemente de epoca sau noi).
7.»- valoarea in funcţie de oota internaţionai*, visînd
cetaloage de preţuxi, licitaţii.
6. - valoarea în funcţie de evalutri contemporane a iucra-
rilor de arta decorativa facute de consignaţie, U.A.P., Jtoud
lleetic, Ccopsrstiie srtizaoaie, fabrioi.

www.cimec.ro
i — 56"-
II. Criterii epooiale
1. - trepte de vaiorificare Î D funoţie de valoerea dooumeDtax
ertistica ei istorioo a luorarilor»
2. - piese de vaioare uoiversaift reprezeutiDd apogee aie
oreaţiei uuor artişti, şcoii oaţioDale.
3* - piese reprezeotative peotru o aDumitft arit de civilisa-
ţle sau S O D A geograficft (raportate la creaţia europeaoft) americenft,
etc).
i 4-.- pieae reprezeotative peotru acoiile. QaţiOLale de creaţie,
ţlnîrjdu-se seama Î D acest oas şi de freovenţa ieLomeuului Î D '
r&port teritoriul patriei Doastre.
, 5« piese de valoare artietioft şi aooumeptarft cux-eDtft, destio-
oate a ÎDtregi foodul muzeal 1 D vederea velirifîcarii represefa-
tative a proceBUlui creator, sistematic, pe ucoii si cureDte.
b. - piese cu caraoter strlct documeDtar, desi de valoare
artistica reletivft, legate de ouDoasfcerea reiaţiiior oulturai-
artistice. >
' Tapiaerii s i o o v o a r s »
8e apreciazft ÎD speciel starea de coDservare, calitatea
artisticfi, vechimea, motivele decorative, daofi s î o t specifice
pentru areal sau ş c o l i , dimeusiuDi, autorul- raritatea.
1 entru opere de veloare excepţioDalft fCoţflsrdA. valori
ÎDtre 200.000 s i 500.000 l e i .
Mobilior
——————
PeDtru piesele de mobilier, raritatea pieselor, oelitatea
le.mDului, execuţia sculpturii^, armoDia propor'ţiilor, tipicitatee
decorului - pentru U D auume stil, prezeDţa broDzuiui, a marchetft-
riei, semDfttura meşterului, pftstrarea tapiseriei, auriturii sau
picturii ioiţiale, precum şi starea geoeralft de copservare, sîot
fedtori care duc la ridioarea preţului.
Peotru piesele dio metal preţios, executate de meşteri cu-
ooecuţi, valoarea creşte cu 20-IOU*» poroiDd de la valoare iDtrio-
secft.

www.cimec.ro
- 57 - - Anexa nr#7
CklTihhlI \its aTABlijIlu* * VjtLCivll B H t H H A. -
BuhbhlLQh CUi;i'Ufaia<b DIH CATUiOhXA l>TIift'Ji^Oii JHJflîEB

A. ^22l2bi2_l_5£22£2±2lSi2A-£2e225Î2l2Bi2«.

Oetegorie Neoriatalizttt Oriatalizat t Crietelizet *4


de (funcţie de (funcţie de (funoţie de obe
minerale greutate) greutate) greutate)

1. Mnerale comuue 20-100 lei 100-3000 ' 200-10000 •


2. hinerale rere 50-200 lei 100-5000 300-15.000
3. ttinerale foerte rare 500-2000 lei 700-7000
1000-20.000
A. Minerale deecriae
700-7000
6>entru prima dată
.n R.S. Roiriânia
500-2000 l e i
1000-20.000
5* Minerale de veloare 3 - 5 BUB. 5-10 mm.
deoeebită XOOO - 3000 £001-10.000 Seete 10 mm.
.001-20.000

1. Mnerale comunet Cuarţ, Calcit, Celcopiritft, Xiritft, oalen&.Blendl


Limonit, Aragonit, Magnetit, ttarcaelta, iirclusit, iBiloiiengan.ftueco-
viţ, Piotit, Pirotina,Talc eto.

2. hinereie rarei Baritina roşie, Bealgar, btibina, Beril,Bertnierit.


Bournonit, Boulangerit, Broohontit, Cerutit, Citrin, Hematit, Jameee-
nit, CelestiDft, halechit, rdapicbel, ftolibdenit, Piromorfit, Tetral-
drit, Tremolit, (îraneţi etc.

3. rdnerale foarte rere: Adamit, ninerale de aur şi ergint, ergint e:


eur netiv, Cronetedtit, Croooit, C u p m nativ, Ineait, kungit, Hiar-
girit, lirargirit, Prouetit, ttonatit, Kinerele de ureniua fcatrolit,
Kontronit, Turaalina, Chihlimbareto.
*
4 . M n e r e l e deecrge pentru prima.dat» lnvKi^EtfmADieiApdorit. Ardeel:
C i i k l o v a i t , C a p n i c i t , Dognacekeit, FelBObanyit, P i s e l y i t , IttlBppit,
Hoerneeit, K l e b e l e b e r g i t , K o t o i t , Krennevit, L o t r i t , Ludwigit, ttegne!
i i o l » u a o n t i t f Wuthaminit, Nage^agit, ( S a c ă n m b i t ) , P e t z i t , peeudobro
k i t , ReBbanyt, H o d e c r o t i t , KumeDit, bemeeyt, S t e r r e t t i t , S t u t z i t ,
Bxmikit, 8 x e x b e l y t , Telur, T e l u r i t , Tremolit, V e e x e l y t , worUxait,
"HoDBnedit, Zinkfauflerit.

www.cimec.ro
i - 5a.-

5» MiDersle ae~ valoare deoeebitft (.din atr&lnfttate, din ţarft, cu


ditoeneiuni s i c r i s t & l e de forne deoaebite» p i e t r e previoase ş i semi-
p r e ţ i o a s e ) t Diai&ant, Hubin, baXir, bmaragd, Opal, Topaz, Ajnetist,
Turooas, Agat, Calcetfcmit, Corindon, Hodocros-it, Mefrit.

6. neteoriţi ^-îo g. tt-iOO gr. 101-500 g. peste 500 g Din


70-100 150-500 501-2000 2001-10000 alte
>•*" / lei lei ţftri
500-
. . 15.000 ! •

www.cimec.ro
l 1 l 1 31 1 1
- 59 - , V a l . ş t i i n ţ i f •• 1
. documeotarâ JH a
1
[m
«1
c?
! !■ î 1 1 j 1-*
■H
L . ' _ i o 1 -Hl • • •
Valoarea I««H M o|
• ' 1 4*^ •
• • . < » <D - H .
&•«!_?« £1
• U
« •

Bodemism
Raritate
H» « l o M+H •O O 1
O-H • Q 5 - H (D a 0 CO-H p 0
|«-H4>| fi
« 3 1«
>| S 3 u 1
O-H
«
I2-HC0I 4- C|
13 3 « M » H M| « « __ g_ CD

a( Sl•
■H CM _4 <D Q . -
0 4» « 0 4»* « h t - Q *4> U Q 1 -O
l> _o«|ojcd 0 a O
lo « MOc| , 0 O'Or-t O O 4» 0 1
CATBGORIA EB PIBSB ZOOLOGIcrf e t c .
p_xS£„_! â__'
_§C^ § * i^ K> O
Animale a c t u a l e 1 1 1 1 1 1 2 J | | *H 1
— ,_ — — — — "— — — ■ - u - ■_- _■ — ■ ■— — —
— f - —1 —
™ ™ t — ■■ 1 ■-
_ -? \9°S - — TN
— _ _ _ _ > . __
Mamifere m i c i 1 loo , 3>ooo , 2 0 0 0 , l o o o . 5oo ( Joo*, 2oo%^300% .loo% loo% 50%^ 3o* l o o * - 5 o o %
Mamifere mari l 3oo- 5000' n 1 M 1 M | M 1 M 1 M I M 1 '• 1 " 1 M | N 1
II 1 M M . M . M N
Păaări . loo- 5ooi 1 " 1 " 1 1 " 1 " 1 W
1 1
n 1
Pe ş ti-Amphib i e o i - R e p t i l e ■ 5o- 2ooo, N M M M M

Paună o c e a o i c â oevertebratc l 5 o - 2ooo' '• 1 M


1
1
.1
N 1
__L_- J
- 1 - 1
_,
M
[
| N M 1 " 1 " 1 M
1 4
5
.Li : 1» 1 M , M M N M 1
Iosecta 5ooi M 1 "1 -1 - 1 1 W
1 1 1
1
Ifoluşte 1 2 5 - •5oo, N ' 1»
L .
M« " 1 1 M ' M ' N ' N 1 N 1 N
T
1 M
ZLI J M | M | N N
Alte oevertebrate 1 2 5 - .50 o " 1 I » 1 -1 - 1 1 " 1 » 1 1 1
(-
Aoimale f o 3 l l e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M | M N M
V a r t e b r a t e mari .looo-looool 1 " 1 -1 - 1 " 1 - 1 1 " 1 "1 1
1_
1 M M M
Vertebrate mijlocii 2 o o - 2ooO| 1 "1 • j •• _. . _ L L
1
N 1 1 1 1 N 1 N | N | N 1
Vertabrate mici 1 5o- looo' M M 1
M 1 4 1
N W M

.[_*_
M | M
Nevertebrate 5ool l "1 -1 - 1 " 1 " 1 I " 1 1 1

Diorame 1 5 0 0 0 - : Joooo, ' —| —* l


" 1 "! " 1 " - " 1 " 1 1 1 1
1) In cazuri excepţionale piesele pot avea o valoare de bază mai ridicată, ce se va stabili în c omisis de
achiziţie a muzeului. Pentru piesele care f8c obiectul uoui comerţ internaţiooal, urmează sâ fie consul-
. tate cataloagele* sau listele de preţuri la zi.
2) Valori cumulate ♦ pictură 4. mula.e.

www.cimec.ro
- •» -oO • »

VALOAREA DB BAZA VAL0ARB ADAUGAÎA ,


, 1
,j QS
-0
/■•v

>
u
, 04»
©«J
o
•H
4» •H
4» 0 bDf •H
' 0 1 N 0 o
i fi xd x. •p N 4>
0
4
şK
0
ri
i
0 0
•H4»
n*d
U
0
o
o
4>p,
P 0
© »o
•H C
i
xo
Pl
0
•H
«H „
w
4» OH 0 •d P<H 00 4> 0
■H*
•H C
*4 4»
•HH
e. p< 4* a 0 •H
ex-H rî-H u 4*• ■ ©_ ,__
4»0 4*3 •H4* O, rx •H ©•H 05 <i-i 08 l> Xtf « 0
o
O H
0 00
rH (0
O P!
© 0>
HTt
4» 0«H
O-P-P
•H O O
•H

O

m
u M
a+>«
03 O
4» H
a Co
4*
m
U
B
0
'd
0
_.
oUt4 o
G««M
r=l

o
O
OH
o o
o^a
o o
O © ©
K^Z
m
H ,
«
p*
O
S= £
•H
(_}>__, cg i 4»
CO

PLAtfTE . •

ĂOTALE c

ft.Pl.inferi-
oare(Algae • 30 5000 1000 1 0 0 0 XlO xlO x5 x5 +X.21* xŞ
Lichenes,
10 x lo x5
Musci,Fung; b ""
b.Pl.Buperi- 50 n i» M II ■ II
x20 xlO ■ n xlo xlo x5 "
oare
PLAKTE 200 50 u It n - - - ♦45c#,xlo xlo xlo
*6SIL£ 1
i _
* Gole c t i i al e u n o r p e r a o n a l i t ă t i (Algae, Em.C.Teo» i o r e s c u ; L i c h e n e s , P.Croţaiii
fctvssxxx Pungi, M.îuss, M.Brandza, I.C.Constantineanu, T.Săvulescuj
Plamte superioare, D.Grecesou, D.Brânâăa, I.Prodan, Guşuleac e«e.)
aau plante colectate pînă în deceniul 2 al secolului, aflat* 4fca ce,
exemplare unice, nedistribuite în exsiccate.
>.-
Colecţii actuale, în general constituite după 1920-1930.
www.cimec.ro
iURITATB, ÎMPORTANTA
VALOARg BIOSTRATIGRAPIUA
STHNTLrlOA

I DEOSfcfcH*
P0ZITIA IN SOARA
OaOORONOLOGICA

h h fcft

Bfi
S a
io U 12 13
Aolmale Per
foa~le oi număx de 5ooo 3000 loo-"Loot 2oo- l o o - l o - 5o- l o -
ootuale iov. looo 300 ioo* l o o * 5o %
5p%
KOrOZUA
B" h Jl Zl aOt fal a g e - 5-25
Clliata)
PORIFERA 5-loo
^LSNTERATA
• ilydrozoa, 5-loc
Scyphozoa.
AnUiozoa )
ANNKLILA 5-50
liRJOZOA 5-50
BRACHICPODA 5-5o ■v

POGONOPHORA 5-2oo

MOLLUSCA
•Anphinoura,
Sonpbopoda, 5-2oo
Bivalvin
Gaatropoda,
Ouphnlopoda)
ARTHROFODA
Trilobitoida, 5-3oo
Merostoaata,
Orugtaorta
lLSOCta
BCHINOL^KMATA
Cyetoidua,
E d r i o n s t e r o i d oa
Blastoidea 5-100
Orlnoideă,
Aatorozoa,
iicliiuoidaa
ST0UDCII0RJ3ATA
PterobraoLiat 5-»o
Oraptolithina

nsQgfl 5-500
PiSccaertol
AKPIOHIA AJ5 0 - 1 0 0 0 0 ■
AVES 50-I0000 *
RSPTILIA 50-I0000

MAIOIALIA 5o—loooo
BXUUIlWK 5-200 I •

*%™SIL8
Thallophitf , .-_
Nematophyt 1 5 - 3 o o

w
Pellopl

Gyonoapemae
Angiospermae

www.cimec.ro
62 -
Anexanr.8

C r i t e r i i de B t a b i l i r e a v a l o r i i nominale - catep.oria
p u b l i o a ţ i i - t l p a r i t u r i aau a l t e forne de impriaate

( c a r ţ i - de la cartea manuacria l a oartea imprimata prin


orioe prooedeuţ albume, a t l a a e - h a r ţ i , atampe, foi volante,
z i a r e , r e v i e t e ş i a l t e e e r i a l e ; a l t e materiale eau mij-
loaoe audioviiuale: d i e c u r i , oaeete video, diafilme e t c ) .

Oriterii
• Yaloarea oulturaia a - Bubiect ş i texturfl - cantitatea ş i o a l i t a t e a
operei aau luorflrii informaţiilor ouprinse, atruotura l o r , coefi
oientul de o r e a t i v i t a t e ;
îiioorporate î n bunnl - o r i g i n a l i t a t e a - caracterul de noutate. aportul
oultural oa t e z t eau adua la evolutia o u l t u r i i ş i c i v i l i z a ţ i e i , la
ca imagine progreaul unui domeniu, al unui genj
- permanenţa eau pereietenţa în timp a v a l o r i i
a a l e , a f u n c ţ i e i Btimulatoare ş i productive,
a u t i l i t a ţ i i e o c i a l - c u l t u r a l e - raportul dlntre
v i a b l l i t a t e ş i uzura moralS;
- generalitatea sau u n i v e r s a l i t a t e a v a l o r i i .
raportul dintre radierea locelizatfl aau l l m i -
t a t ă ş i importanţa aa mai gcneralfl;
- valoarea artistiofi - o o n s t i t u t i v ă lunului oul-
t u r a l , sau adflugată prin elementele u l t e r i o r
adflugate bunului c u l t u r a l de oâtre poaeaori-
colecţionari;
- valoarea docuaentara, de marturie, a informa-
ţ i i î o r ouprinae într-un docunent - bun cultui 1
de aceat gen ş i care nu a fo8t produa cu o f
n a l i t a t e a r t i e t i o ă , creativfl, e a t e t i o o - l i t e r a : a
sau s t i i n ţ i f i o a e t c de l a început.
- Tehnica de prodnoere j i de reproduoere-multiplicare a bunului cultural •
valoarea ei culturaia - , î n epeţfl: e a l l g r a f i e r e a , editarea, imprimarp
■ u l t i p l i o a r e a , preoua ş i c a l i t a ţ i l e ş i c a n t i t a ţ i l e materialelor f o l o -
a i t e - ou tehnologia l o r - pentru r e a l i z e r e a suportului documentelor
de acest gen ( p u b l i c a ţ i i e t c ) . C a l i t f l ţ i l e ş i o a n t i t f i ţ i l e reapective -
i n c l u a i v componentele de e r e a t i v i t a t e , artfl e t c , implicate - aea
cum e î n t e l e ooneiderate ea eemnificative, oa aport adua l a i e t o r i a
a c r i a u l u i ş i a t i p a r n l u i ş i a a l t o r forme de imprimare-multiplioare,
în i e t o r i a b i b l i o l o g i e i ş i a b i b l i o f i l i e i .
- Intereaul o u l t u r a l f a ţ a de autori ş i de opere, faţfl de a l t e ■ărturii
documentare, ■ăanră a prooeaului de v a l o r i f i o a r e de cfltre aooietate
a i epoei a unor moşteniri o u l t u r a l e , a bunurilor oulturale produae.

www.cimec.ro
- 63 -

V»chi»ea bunului cu3tural ■ - gradului de uzură noraia poaibiliţ


indiola ali - raritaţji iniţiale poaibilej
(etsa un criteriu-iudioiu - rarefierii prin efectele uaurii fi-
■ai ales pentru publioaţi- sioe, al unor eTenimente ietorioe
lle anterioare apariţiei şi acţiuni care aduo degradărlv
preocuparilor oolectiTe, pierderi de bunurij
eociale şi legale de ocro-
tire a bunurilor culturale - începuturile unui ctap de creatiTl-
reBpectira) tate, unui doneniu de actiTitate,
unui gen sau apecie oarecare eto.ţ
- autentioitaţli poaibile şi al unai.
"patemitaţi" daca alte date de
•xpertiza nu atabileao altfal.
- Earitatea:
- raritatea iniţiaia
- condiţionata da tehnici puţ-in productiTe şi de oerouri
inici de beneficiari intereaaţiţ
- Tolta de realisatori-producfttori din diferite notiTe,
- prin frecTenţa mica
- de editare şi reeditare
- de produoere î n s e r i e nica ( l e g a t a de nod eau â.9
tehnloi s p e c i f i o a de r e a l i s a r e )
- prin rarefi6rea ulterioara
- abaoluta, datorata unor faotori c a t a a t r o f i o i aau în
t i a p ( f a o t o r i naturali - agenţi naturali - , factori
social-istorioi)
- relatiTa: raportul dintre bunurile culturale de
a c e l a ş i f a l dieponlbile s i intereaul s o c i a l - o u l t u r a l ,
s o l i c i t a r e (foraa aparte: cerere ş i oferta) s a t l s f a -
cerea acestui raport dln d l s p o n i b i l l t a t a ş i oerere
sporita).

Valoaraa ( i l e ) supli«entara (e) pantru ele««ntele adaugate for»ei


i n i ţ i a l s de produoere a bunului oultural (legatură, autografe -
d e d i c a ţ i i . noto s i i s o ă l i t u r i - a l e autorului neaparţinînd form«l
i n i ţ i a l e , însemnari sau note a l e a l t o r personaJ.it a ţ i , înaeaniri
ou Taloare doouaentarâ - refaritoare aau nu l a opera raspectiTi -
i l u s t r a ţ l i de orice f e l sau a l t e docuaenta adfiugate de c o l e o -
ţ i o n a r i , ■âroi ş i a l t e însemne de poseaiuhe e t c . ) , toate arlad
o eeanifioaţie oultuxală.

. // .

www.cimec.ro
- 64 -
1

- Starea de oonaervare: modul de pastrare ei îngrijire,


reepectiv gradul de usurâ fizica faţă de eterea iniţială şi ree-
peotarea formei originare - în oonaiderarea aăeurilor de protejare
adecTate pâatrării cît mai bine pentru poeteritate*

m m

Bcara de evaluare (bareme) în expresie băneaacâ a


unor bunuri culturale pentru valoarea nomlnaia

Potrivit literii şi sensului legislaţiei privitoare la


bunurile culturale ce pot fi ocrotite oa parţi ale patrimoniului
cultural naţional, avînd în vedere şi principiile şi prevede-
rile legale în vigoare referitoare la evaluâri şi la formarea
de preţuri curente pentru alte bunuri şi produae, valorile nomi-
nale ale bunurilor culturale variaza în timp ca ecarft» şi ae
stabileec, caloulează, pentru fiecare în parte. Valorile nomi-
nale exprimâ în unităţi de maeura baneşti - ca forma sintetica -
valoarea de echimb poeibiia a bunurilor culturale între ele,
comparabile ca valoare culturaia, la acară universaia.
Bunurile culturale aînt, prin natura lorţ irepetabile -
în afara Beriei de bunuri oulturale rezultate dintr-o oompunere
anume în vederea obţinerii de copii (exemplare) identioe» Orioe
alta copiere eete conaiderata fie ca o contrafacere - oau un
falaţ daca eate ilicita -, fie copie de reproducere, eatf copie
de reluare, redacţie aau ediţie noua, diferita pentru operele
ce pot fi* aetfel, - frecvent - reproduae şi multiplicate, pentru
toate cazurile în care exiatft un ooneena social, legal, inclusiv
oasul particular al aooeptului sau chiar a actului de recopiere
de oâtre autor. Oniar şi în oadrul aceleiaşi aerii (ediţie, ti-
raj «to») d« producere-multiplicare pot «ciata dif«r«nţ« de

. / / .

www.cimec.ro
-$5 -
o a l i t a t e tn exeouţie de care ae Ta ţ i n e eeaae l a expertieero-
eraluare.
La evaluaree fieo&rui bun oultural dia aoeeet& efer&,
aplioerea coreot& a o r i t e r i l l o r aal aua eauaţate iaplie& oonei-
derarea tuturor d e t a l i i l o r oe oareoteriseea& bunul reapectiT,
ou e e m n i f i c a ţ i i l e r e s p e c t i v e , aşa oum aint ele oonaeanate în
fflanualele de b l b l i o f i l i e în speciel?în r e p e r t o r i i i e aau oataloar
g e l e speciale exLstente.
Scara de evaluare p o m e ş t e de l e prinoipiul p o t r i v i t
o&ruia o r i g i n a l u l , modelul originar, aertor, al unei opere,
l u c r ă r i , are o Taloare nominală aai aare deolt aoeea a orio&rai
o o p i i a l u i - care î l reproduoe aproxiaetiT l a f e l oa a u l t i p l i -
oare comunicabilă, ca î n l o c u i t o r ete« Oopiile înoorporînd ş i
a l t e o a l i t & ţ l aau valori d e c î t o r i g i n a l u l e î n t araluata d i f e r i t
deoaraoe e î n t de conalderati f i a ou Talori euplimentare, f i e
oa o a l t ă c r e a ţ i e - în parte o e l puţia - al o&rai eohlvalaat î a
Taloare nominal& întreoe ouantuaul obianuit, aai alo» da aunoft ş i
o r e a ţ i e ca ş i ooaturila a a t a r i a l a l o r înoorporate aoraal în
aaaaenea c o p i i , aaa ouaaate e l repartiaat pe fieoare oopie.
De a i c i d i f e r a a ţ e l e da Taloare dintre d i f e r i t e l e redaoţii e i
ediţli eto.
&TÎnd în Tedere o e l e de a a i aua,aoara da evaluare da a e i
joa indio& l i a i t e l e aau t r e p t e l e da jea ai 4a aue l a
expresie bâneaao&, pentru unole grupe de
bunuri c u l t u r a l e ,
Aceste bareae e î a t ura&toaralat
o
( 1 ) ttrupa inounabulelor europoae . Vtjoarai M ^ a j j J
- I n t r e a n i i 1450-1470 5000 - 5 . 5 0 0 . 0 0 0
BJBJ fiaraaala praT&d l i a i -
t e l e pentru ataraa da con-
serrere ainia& ş i optiaă
a exeaplarelor, Bxeapiare-
l a incoaplete a î a t aaaada-
b i l a cu pîa& l a 60% dia
Talaare.
- l a t r e a a i i 1471-*1500 J.000 - 2*000.000
B.B» S i t u e ţ i a eate aproxi-
âett.T aiailar&, ou deoeebi-
raa o& aaaadaraa poate aarga
pîa& l a 80* peatru luor&rile
aai puţin rare eau a«i puţia
iaperteate.

www.cimec.ro
- 66 -

Yal n
( 2 ) Qrupa postincunabulelor europene mii 9*ftrniâ,
(1501-1600)
.) - nelegate aau r e l e g a t e s i n p i u : 50 500
în pinzâ e t c . lucr&ri de
ninimrt valoare docuaentară,
de i n t e r e s bibliografio
asupra cărora f a c t o r i i v e -
chiae ş i r a r i t a t e s u s ţ i n
ş i intereaui oultural
b) - i d e n - l e g a t e in epooâ. în
p i e l e obişnultă epooll -
sau relegate în îegături
d±n p i e l e de v i ţ e l e t c .
date f i i n d v a l o r i l e nonl-
nale în preţuri curente
din l i s t a anex& pentxu
leg&turit 125/150 aoo/iooo
M»By Barenele s t n t i n d i c a t e pentru
u n i t ă ţ i e d i t o r i a l - t i p o g r a f i c e , Con-
v o l u t e l e factitfe vor f i evalaate
ţ i n î n d u - s e seama de opera s«u t i t -
l u l o e l nai important ş i incadrarea
aa în bareHele prezente, t l t l u l n i - •
nor oăpătînd valoarea nominală mi-
ninĂ(de ^OCşi chier nai puţln, s t a -
rea de conaervare f i i n d considerat&
a f i nal nică ou 10%-20%).
Barenele a î n t date pentru o atare
de oonservare bună sau acceptabilâ,
de regulă l u o r â r i l e f i i n d î n t r e g i .
o) - luorări de i n t e r o s o u l t u r a l ,
ou o valoare documentar& eto»,
ou o r a r i t a t a v a r i a b l l a î n t r e
nediu ş i ainlnfi - per unitate : 200/1000 5000/7500
e d i t o r i a l ă , par volun (unitate
tepografioă) i 603100
d) - l u c r ă r i ou o valoare dooae-
bit& - s i a r t i s t i c â - care
întruneso n u l t i p l e c a l i t ă ţ i ,
*- per u n l t a t e editorial&i 2000 - 3*000*000
- per u n i t a t e topogra-
f i c ă sau a l t mijloo i 100/5000 -
de r e a l i z a r e ( i n o l u -
s i v p&rti componente
d i s t ± n o t e f ou i n t e -
res c u l t u r a l de sine
s t ă t ă t o r oum ar f i i
h ă r ţ i , stampe eto>
( 3 ) Luor&ri apărute dup& anul 1600
a) lucr&ri de aJnH m* valoare
documentară, pe h i r t i e o b i ş -
nuită i n epocă, l e g a t e în
epooă
- per u n i t a t e editorial&l 80/150 400/800
- p«j m i t * t o tipografio&i JO/50 50/80
N»B, Nuiift-i dac& prezlnta i n -
t e r e s o'JGL*'..'1'*! ( b i b l i o g r a f i * ,
l a t o r i e . e*-%;
www.cimec.ro
- 67-

b) I»uor&ri de valoare dooumeatară,


ştiiaţifică, beletristică etot
- î a f u n o ţ i e de f r e o v e n ţ ă - r a -
r i t a t e în s p e e i a l ,
~ per unitate ©dltorială t 100 3-0.OOQ
- p e r unitalse t i p e g r s f i c ă i* Şg/100 •So/200
o) L u c r ă r i de v a l o a r e doeumentară
d e o s e b i t ă cumulînd ©i vaXoare
a r t i s t i c â , cu o r i ^ a a i i t a t e -
p î n ă l a capodopere,gau opere
d e s c n i z ă t o a r e de noi o$i etc«,
per unitate edltorială
c,i)N.B*t î u g r ă r i n e i l u s t r a t e « 2*50 50,000
o»2) l u c r ă r i i l u s t r a t e p r i n
g r a v s r e etc« 100® 100*000
0 . 5 ) l u c r ă r i i l u s t r a t e de
a a r i a r t i ş t i , ou d i f e -
r i t e s t n d i i , din t i r a j e
prime, o o l o r a t e maaual,
sau avînd a t a ş a t e s c a i -
ţ e sau dessne o i i g i a a l o ,
sau cu placa o r i g i n a l ă
de gravares 100,000 . • 5*500.000

( 4 ) L u o r ă r i apărute î n d i f e r i t e ţ ă r i
p e n t r u prima dată de l a a p a r i ţ i a
t i p a r u l u i , î a perioa&ele de început
a l e imprfemeriei î n t r - u n l o c , ca ş i
l u c r ă r i l e apârute î n s c r i e r i p u ţ i n
u z i t a t e , da saică c i r c u l a ţ i e - ceeaoe
presupune t i r a ^ e mioi ş î r a r i t a t e
mare precum ş î c o s t u r i mari de p r o -
ducere - , l u c r ă r i l e f o i o s i n d ş l
c«§r«ctere puţSja. u z i t a t e , a e o b i ş n u i t e
etc»-sînt încadrabile baremuriior
c o r e s p u a z ă t o e r e , de reguiăa 100.000
mai a l e s daoă caractereXe respec 3 -
t i v e presupun o v a i o a r e a r t i s t i o ă ,
sau o r a l o a r e documentară mare-
f o a r t e mare.
Dacă c u p r i n d ş i i l u s t r a ţ i i , î n
f u n c ţ i e de v a l o a r e a a r t i s t i c ă , e l e
p o t ajunge l a l l m i t a maadmă; 5*000 - JK)O.QOO/5.OOO0<X

( 5 ) Lucrările-*bunurile c u l t u r a l e o c r e -
t i t t i e - a p ă r u t e pe t e r i t o r i u l
R^S^Eomânia au urmâtoarele b a r e -
murii
a) p e a t r u p e r i o a d a ante X500-1600t 25.000 - X.000.000
(per uaitate editorială)
D) * 1601-16^01 10.000 - 500.000
per u a i t a t e - foaie volant^,
broşură • 2.500 20.000
0j „f_ -H. 1651-17151 5.000 200.000
. per uaitate foaie volaată,
broşurăt 800 20.000

www.cimec.ro
-68 -

d) pentru perloada 1716-1750 i 2.500 - 100 .000


Per unitate tipografioâ,
aau f . v , , broşurăi 100/200 - 15.000
# ) - « - -w- 1751-1800 100 80.000
per unitate tipografioâ,
f . v M broşurăi 50/100 - 200/10.000
f) -«- - « - • 1801-1850 i 50 60.000
per unitate UpografioJ,
f . v . t broşur&i 20 - 200/10 .000
g) -H- _,»_ 18^1-1864 30 - 5o;ooo
per unitate- tipografioă,
f . v . f broşur&i 20 - 100/7.500
h) pentru perioada 1864 - în
s i l e l e noastre(198o)
- pentru f o i volsnte sau
broşuri de i n t e r e s oultu-
r a l , ou valoare doouffien-
tara modest&i 10/50 - 500
- pentru opere - indiferent
forma tipo«rafio& n^apa-
r i ţ i e - d e primă sau maxLmă
însemnâtate - pină l a
oapodopere - ţlnînd seama
ş l de oumularea poslbil&
a Vdlorilor ( a r t i a t i c ă , (limita
ştiinţifică, originalitate,
f
perenitate e t o . ) ţ ~ l 50 - 2 5 0 . 0 0 0 c a z u r i pp#J
l â i ţ l a l e al suplimentare - ' «~ ~ ^^oiBle)
- per unitate tlpograflo&i
10 - 5.000 '
(6) O&rţile-manusorise vor avea baremurile de mai sus majorate
l a treapta de sus ou un prooent de pînă l a 25% adaos la treapta
oorespunzătoare de sus a formei imprimate, tipărite>şi ou pro-
^ante v a r l a b i l e între 10-50% l a treptele medii aau de j o s ,
minlme, Oaloulate l a valoarea nominalâ aleaa& oa f i i n d oorespun-
«âtoare, suma f i i n d adâugat& pentru a se obţine valoarea nominal&
proprie bunului oultural de evaluat. Evident, H T K W hm în
epooile mai n o i , unde a apârut manuscrisul autograf, de autor,
sau pentru manuscrisele în oare miniatura ş l i l u s t r a ţ i a au o
pondere - legată de valoarea a r t i s t i o ă - oonaiderabilă, în eva-
luare ae vor lua în considerare aceste atribute deosebite pen-
tru a se obţine v a l o r l l e nominale echivalente. Prooedeele pot
fii
a) f o l o s i r e a ad&ugirii unor prooentaiJe mai mari ( î n t r e
50%-200%) ad Taloremf
• b) oompararea ou v a l o r i l e nominale oorespuni&toare pentru
bunurile oulturale da artâ, valoarea nominal& f i i n d
stabllit& ad-hoo prin oomparare-aeimilare.

www.cimec.ro
- < $ -

(7) Barenurile de aal aua au foat enunţete pentru bunurile


oulturale întregi şi în atare de oonaervare bună - ou exoepţiila
arâtate pentru perioada inounebuler&, a inoeputurilor inprimării
oârţllor ş l a altor texte aau imeglnl, prin tipărire, obişnuit.
Dupft aoeestă perioadl a înoeputurilor imprimârii, de regul&,
teztele sau imaginile, bunurile oulturale neîntragi pot e&
aibă valoarea nominal& ohiar nul& prin ef eotul aplio&ril a*an-
dâril pentru atarea de ooneervare. Oasurile de nulitate, de
dec&dere din atarea de bun oultural oorotibil, pentru textele
s i imaginiia manusoriee sau inpriaste ou mijioaoe ş i in oondiţii
neobişnuite se vor s t a b i l i potrivit nomelor tn vigoere.

(8) Bunurile oulturale din oategoria, sfera, l a oare ae referft


aceast& anex& vor avea valoarea nominal& diminuat& In raport ou
atarea de conservare dac& aoeastă stare de p&atrare-ooneervare
eate sub aceea de bun& ş i pot avea valoarea nomlnalâ majorat&
pentru starea de oonaervare păstrat& foarte bine eau excepţio-
nal& faţâ de atarea i c i ţ i a l ă , din epooa aau noaentul producerii.
Diminuarea sau aadorarea este rexultatâ din oaloularea prooenta-
jului de 0-ţţO% - de regul&la valoarea nominală. stabilit&
pentru un bun oultural identio - ideal - în atare de oonservare-
p&strare bun&.
âtarea de conservere-păstrare foarte bun& eate oonsiderat&
a f i eohivalent& out p&strarea perfeot& ca întreţinere a bunului,
nealterat& de nioi un agent patogeu, ou m&rginile ş i forma i n i -
ţial& producerii s a l e , f6r& pete de nioi un f e l , ou o usur& -
folosinţă minimă, s i resultat al o e l e i aai bune exoouţii,
admise fiind absenţa eleaentelor de pamtejere (ooperţi, o&a&şi
e t o . ) iniţlale.pentru epooile în care aoeate elemmnte erau neg£.-
Jâte l a prote.laree-oonsorvarea aa prin legaret In a*est oaa
procentajul de aajorare este de pîn& la 5%.
Staree de oonaervare-p&atrare exoepţional& este oonaideret*.
a f i ecnivalentă oui exiatenţa exemplerului oel aai pezfaot
exaoutat din aeria eau tiradul ooraepuns&tor, nealterarea aa
de niol un f a l de egent patogen aau prlntr-o întreţinere ai
foloainţ& neooreapuns&toare preoua ş i prin eliaineree unor
eleaente secundare oua ar t i "o&a&alle", ooperţilo, aupraooper-
ţ l l e e t o . aai alea dac& ele pot furniia eete bibliografioe

www.cimec.ro
. - 7o -

euplimentare, etarea de prezentare-conservare fiind ca şi noufl,


absolut întreagfl, ffiră nioi o îndoitura aau urma de uzurA,
ştersAturA, eau Bodificare de culoare a suportului oa şi a oerne-
lurilor eau a altor mijloace şi materiale folosite în producerea
sa şi, bineînţeles, farâ urîţiri sau eublinieri şi alte eemne
ulterioare. Evident legătura trebuie sâ fie în acord ou forma
iniţiaia a bunului şi eâ nu fi adua ştirbiri ale formei. De regulă
procentajul de majorare eate între 5-lo%; în oazurile oele mai
deoaebite - pentru epooile şi loourile în care obişnuinţa res-
peotftrii depline a formelor iniţiale ale unuia dintre tipurile
de documente considerate nu era înstapînita -, dacă sînt reunite
şi elemente variante, partioulare, erori tlpografice, "prospe-
ţiseanpastrarii, pastrarea integraia a marginilor, în aceate
oazuri, prooentajul poate fi ohiar mai mare de lll-12o%, respeotiv
ou ll-2o% mai mult decît valoarea nominaia a unui bun cultural -
identio aproape - în stare de conservare normaia (buna).

(9) Incadrarea publicaţiilor între aceete bareme presupune dis-


tingerea categoriilor, speţelor de publicaţii, a tipurilor de
documente, potrivit oantitaţii şi calitaţii informaţiilor înoor-
porate - în raport cu epoca şi ou semnificaţia actuaia -, o ex-
pertizare - prin cunoaştere - a atributelor de valoare şi semni-
fioaţie culturală (pentru o aplioare oît mai riguroasa a oriteri-
ilor de apreoiere enunţate atît ale oalitaţilor intrinseoi ale
operei oît şi cele de execuţie - prezentare grafica) oa şi cele
priTitoare la interesul cultural şi raritate. 0 prima probleaa
filnd si aceea a autentioitaţii bunului cultural.

(10) Procedeurile de încadrare-aflare a valorii nominale pot fi


eele obişnuite, mai vechi, ale praotioii şi experienţei experti-
zelor anticariale sau prin metode de analiză statistioi.

www.cimec.ro
-71.-

L ă u. A 'i L K i

1* LoKacurilo de ouoca iu uiole comuna , cu borduri şi aurire


B scrisului, aucor-citlu, la cotor-, in stere buaâ (pina lo
. juiuătutea secolului 19)
bo-luo loi / voxuiuj
in func^ie de mariiiiet
- in -12,in-8 mic , . . . • loo lei/ volum;
- in -8 mare l^o lei/ volum;
- in -4 lcîo loi/ volumţ
- in -iolio luo lei/ voluuu
Legauurile pe suport de lemn . . . . . . . + 3%

2m Legăturile de euocq in Jielo alua ''per^amexit" x


- simple 8o-2oo lei/ volum;
- prelucrate prin apaeare
cu piaca cu motive decorative . . . . ♦ ^5 %

}• LeKaturile de epoca din vxox sueciale t

- siraple t
a) vifcel . loo - j>oo l e i / v o l u m ;
b) raaroohin colorat
cu gărzi de mâtase . . . . l.Jpoo lei/volum;
c) marocnin ro^u -
cu g ă r z i de mâtase, cu
marginea de s u s - j o s a u r i t a • • «i.000 l e i / v o l u m ;
d) merocnin g a i b e n - c i t r o n . . . . 2.2oo l e i / v o l u m ;

- " d a n t e l a t e " (cu un oadru raar&lnal l a i n t e r i o r co o d a n t e l ă


ş i unelu i n i l o r i r i cu i ' i e r u l po cotor ^ i ^o
co^eri^i) I.000 - i o . o o o i - i / v .
- p r e l u c r t o e cu piuca t
a) r"oriu^to mici ^ i m i j i u o i i • 0 . 0 0 0 - l ^ # o o o l o i / V .
b) iormate mari '+;
- p r e l u o r a t e cu i ' i e r u l mic, ±-o c a l d ,
cu motive uecoraciv-- oi moar sau t,lte luooui'iw.le L p e c i ^ l j
lu (_,aizi, ou pa^xi-ii Ud ^arda 6u raotivul pw.uiio.lui, luariuoraue,
h i r t i i p m z a t o eau ^ o s ă t u r i iuUj.ieno;;ti, japonozo o t c .
o.uOO - cO.OUu loi/v«
-mozaxcato (i4**uiiiara ao. J > i;x ^O^UL-^^.J oixo i C f l a o i uix'oi'ite)
• • • • • • • ; . u i o - *_u«uuu ioi/V.

www.cimec.ro
- 72 - - • -

* • ^enatui-i flioderne sxfliula.uiele comuna ( o a i e ) ,colorata,n-.jteda


(baLano t Gdiai-oa£diie)
- 1 / 2 , i'oriu^ve i i i i o i . m i j l u o i i . . . . . . 60 l e i / v o l u m j
- 1 / 2 , i'orittate matfi. 12o lei/voium»
- 1/1 80-150 l e i / v o l u m

5« Lo^aLuri i n u j j l e ue r e o u l n . p l e l e de "Etusia"
Cxi. iuiioVie ue x'orwuuwl c u r ^ i i ş i a l l o L a t u r i i ) . . 4oo-2«oo l o i / v *

6«_Iiekdtu^i xn pinso i t a l i e n a . sisuem xiradel, i n o a t i f e a


d* dix'orito c u l o r i 60-I&0 l e i / v .
7»LeR^.turi ooinbiuate (.,atii'ea ş i metal cu i n c r u s t a ţ i i de p i e t r e
seiai^roţioase) • • • se auaufca ân prooentaj
ooni'orm c r i t e r i i l o r de l a a r t e

6»xwj»;a.uurila xu c»r. i n u o r i e . i.urito sau nu, ou i n c r u s t a l i i uo ui-jtre


PiLăsiuaso s i seiuipr_3tiuase
• .coniorm o r i t o r i i l o r de l a
ar' 06
>'- jtrtiaaBA Mttfctfi BaMtttfcfl MBttMMAi Mti t i ■ m t i
. + 1 0 0 /ti

i o . iieRauuri cu arma princxure ♦ l o - 30 %


1J • Ldguuuiile merilur volcic viu^ari -
u i b l x o t o c i » a l t e xnsti.tu1.i4. ♦ ÎO - 2o %

1 2 . L e f a t u r i cu arme sau iuăroi de poseslune ♦ Ş «• l o %


1*>. ^ g a t u r i e d i t e r l a l e v e c b i • • • • • • • • • • ♦ 5 - l o >©

J 4 . J»ui;n.._*rea s t a r l l do oonservare 1
- taier-ea ^ i s l i i l a x;obor • • • • • - 5o %
- „u_.»uxre6 • • • • • - 2;? - ; > o > v
- p e t e ce o u l o a r s sau p a t a r i
uiueiioare - l o - 4o >
- ursie de c a r i i :
a)mioi « • . . . - l o - 2o >
b ) i o o r t e maruate •• - 80 %

www.cimec.ro
23 -

bXAfe£a

1« btampo &ravate . 8 u l x t o 0 r a i i a t e de a r t i s t - arti£,tj.oo


^oo - l o o . o o o l e i
2« fctampe g r a v a t e da Uti a r t i s t - & r a v o r f d i f e r i t do p i c t o r - d e a e n a t o r
artistice 5oo - l o o . o o o l o i
3» fctampo ^ r a v a t e de uu fe,ravor-arlizent a r t i s t i c e prin subiect ş i
realizi re
a - Ptampe ^ r a v a t e de uu &ravor - e r t i z a o - docuemntare p r i n
auuiect - arfcistice prin a r t a p i c t o r u l u i j
b - stampe &ravate Je un g r a v b r - a r t i z a n , documentare p r i n
s u b i e c t , r o a l i z a r e e e s t e s e m i - a r t ă seu c h i a r pseucioartă
l ^ o - 30.000 l e i
4# btampe r e a l i z a t e p r i n p r o c e d e e m a c a n i c e , o a r manuale - dooumuntare
4o - 5oo l w i
5# Stampe r e a l i z a t e p r i n p r o c e d e e f o t o - t e p o f c , r s f i c e
3o - 35o l e i
- Pontru starea de conservare amyndă -25>-6o%
- Pentru reataurare emendă -3o%

EAtfTI

n a r ţ i l e v e c h i (eeo.XV-XVIII) - conform stampelor de l a pct*3


• h ă r y i l e e d i t a t e ca atare 5oo - 2 o . o o o l e i
■ h a r y i l e p r o v e n i t e din atll&e 2oo - 2 . o o o l e i
- a t l a o e veofci (eec.XV-XVIII) 2.ooo - ^p.ooo l e i

La ace&te ^reyuri se adaugă valoarea m a t e r i a l â f o l o s i t ă l a suport ai


l a le^ăturâ.

www.cimec.ro
PRisîTURILiS CUKjffiTS ALd DIFJJÎRITJÎLUH CATJ*GORII DJS CARTI,
feTAiffii.jURTI.ATUSBjFOTOGRAFII !&•&.

romaneşti străine
ţ.soc. occid.
L. Ckr&i - broşuri f volume de mare t i r a j 2-5 l e i 2 - 7 l e i 2-2o l e i
(de buzunar)
lm Idem-în e d i ţ i i prime sau uraiâtoare
de t i r a j o b i ş n u i t (I000-5000 e x . )
beletristice şi ştiinţifico-t^hnice
fara multe p l a n ş e , s c h e m e , f i g u r i . 15-30 l e i 12-4o l e i 30-50 l e i
- monograi'ii ştiinţifice în tiraje
mai mici,liraitate (extrase,comunicări). £o-loolei
- ediţii "originale" sauMparţial origi-
nale" în tiraje rezervate (800-3000 ex.ţ
pentru poezie 5oo-l*5oo ex.); îa funcţie
de renumele autorului şi operei. 4o-2ool-îi
'). Uonografii cu figuri,planşe anexe etc. 4o l e i 4o-18o lei2oo-5ocl
-cârţi litografiate sau prin procedee
cu tiraj limitat. 4o-6olei 8o-3ooi
- lucrari de referintă(dicţionare mari). 6o-loolei6o-2oolei 2oo-5oolt
- bibliografii. 4o-5oldi 4o-2oolei 25o-6ool€
-opare în multe volume 1
a) fascioola 2o-4olei 25-8olei 6o-2ool€
b) volumul,tomul 4o-8olei £o-2oolei 2oo-12oo
4 . Carţi b e l e t r i s t i c e i l u s t r a t e
(albume de a r t ă , t u r i 8 t i c e , g e o g r a f i c e ,
araitectură cu c l i ş o e simple, de
reproducere) 5o-15o 5o-2oo 80-600
5. Cârti - e d i ţ i i pentru b i b l i o f i l i . cu
tiraj specificat» 4o-12o 4o-25o 8o-12ocf
6. Cărţi - e d i ţ i i pentru b i b l i o f i l i . i ?
cu t i r a j e s t r i c t l i m i t a t e . l l u s t r a ţ i i
executote de a r t i ş t i i î n ş î ş i . 4oo-12oo
-exemplarul unio cu toate sui.tele -
variantele 2o.ooo lei -
4.000.000 lei
- exemplare "în afara comerţului' - fărâ ilus.loo-2oo 2.oop -
12.ooo
- cu ilus.
sau caractere tip.epec. I60-800 12^000 -
.^oo.ooo

www.cimec.ro
-75-
ţ
•ex-iaplard nuiaurotatj ain pfiuiul t i r a j
( a e r i e ) cu 1 , 2 , 3 ori^inaleCgravuri),
6.000-30. 00
ou e t u d i i etc»
-exemplare numerotate din t i r a j e s p e o i a l e 2.oou-24«ooo
i- exempiare numerotate din t i r a j u l oomun 1.2oo-6.ooo

7* Itlasele şl h&rfcile eint comparabile cu cărfcile da la punctele

8*fartiturile muzicale aint comparauile ou oărţile de la 1,2,3,6,


y.Periodioe vol. anual 4o-135 50-800 12o-l.ooo
~ ziarele 8o-12o tto-2oo 4oo-6oo
- eaptamînale oulturale
şi ^enerale 50-80 5o-12o I00-500
- ştiinfcifice,ştiinţe
social-umanistice 4o-12o foo-2oo 12o-8oo
- idem, ştiin^ele naturii 60-I60 80-I00 ii5o-24oo
- de artâ şi arheologie 80-I60 8o-4oo 300-800
-bibliografice
a)de semnalare 8o-13o loo-2oo 400-2880
b) referative* ştiinţe1
eociale 1 00-I60 16o-22o 600-I600
0) referative şt.
naturii şi tehnioe1 24o-5oo 2oo-8oo 16oo-3o»ooc
- de artâ cu caracter

bibliofiiio fooo-18oo

www.cimec.ro
- 76 -

DlfeCUKl

Cri.Wiit
- importeriţa a r t i s t u l u i sau p e r s o n a l i t a t e a vooii
înre&istrate
- raritatâa înregistr&rii
- unicitatea înreciBtrării
- scarea de conservare

d i s c u r i veohi - muzicale sau v o r b i t e - loo-3»ooo l e i


d i s c u r i mai r e o e n t e , d e v e n i t e r a r e - ♦25-3oo%
(prooent ed&ugat l a
proţul actual)

PARÎITUEI MU&LtfALB

Criterii i
- importenfca a u t o r u l a i
- importanţa operei
- vachime
- raritate
- s t a r e de oonservare

- p a r t i t u r i muzioale vochi (pînă l a 17oo)g?av*2oo-lo*ooo l e i


- psrtituri litografiate 4 o - 800 l e i
- p 8 r t i t u r i t i p ă r i t e (pînă la 19oo) l o - 4oo l e i

POTOGRAFII .
- pentru epoca da început 1
- foriaete mici 8o-2.5oo l e i
- formate mari I00-I.500 l e i
- deguerotopiitclişee ânioate +25-5o% ( p r o -
oentnl se edaugă
l a p r e ţ u r i l e Ue
mais sue)
- pentru perioada uru&toare
- formate mioi 2o - 800 l e i
- formate mari 4o - l.ooo l e i
- fofcotroiii - docum-nt%j a r t i s t i c e ş i i s t o r i c e +25-5o%
- p-jntru a d n o t u r i , . u t o ^ r a f e , î n f u n c ţ i e de t 2 9-5R8 l e i *
sewnificafcio ş i J i o r a a ţ i a f u r n i z a t a (procantu}. aflguşat la
" ~ : ^re^ui&îe. âe m% _eue)

www.cimec.ro
- 77 -

HODEL DE CALCUL A TALORII KOMINALE


IA oalcularea valorii noadnale a oarţii şi publioaţiilor
•ate poaibilă aplioarea unor procedee de analisfi inapirate de metode
de analisA statistice, «atematice. Un aaemenea prooeden apropiat de
exigenţele, rigoarea natematica este oel arAtat uai joa, explicita-
tea unor termeni fiind redatA tn nota liminarA.
Criteriile şi princtpiile arAtate mai sue - oa si pentru alte
categorii de bunuri culturale la oare a-ar putea aplica aaemenea
formule de calcul ale valorii nomlnale - sînt aetfel formulate:
(1) Tn _ Ti pentru B.C. (a) diferite şi oomparabile oa aaemenea
Taloric unde: Tn - valoarea nominalA
Ti - valoarea de înloouire
B.C. - bun cultural
(a) • autentio
la liaita Ti — T« unde Te - valoarea de eohimb
(2) Tn Ti oînd B.O. (a) eate înloouit de o copie, copie de substi-
tuire ohiar perfecta, valoarea nominalA fiind mult mai
mare pentru un bun oultural autentic deoît valoarea bunu-
lui cultural - copie ce-1 înlocuieşte sau suplineşte,
valoare de înlocuire a cărei mArime este determinata de
costurile, preţurile producerii oopiei.
(3) Tn - •• 8 a.(pi ^n) ♦ o •*■ 8aVa
r
unde:
- • - eate un ooefioient al marginii eoonomioe de eroare aau
riaoj
- • - este aimbolul autenticitaţii, factorul certitudinii sau
incertitudinii autentioitaţii bunuiui cultural oonaiderat;
- £ - oste preţul curent al unui bun cultural - asemenea - produs
6
actualment», ca nouA realizare; (fost Pc în nota liminarA
»
adicA pr«ţ ourant);
- i - este int«reeul cultural pentm bunul cultural de evaluat;
- este raritatoa constatată la data evaluarii;
- r - eate simbolul irepetabilitAţii unui bun, reapectiv unicita-
tea luif sau al rapmtmbilitAţii în rmport cu frecvenţa ei
poeibilitatea de multiplioare;

www.cimec.ro
- 78 -

- £ - eate sinbolul unei posibile apartenenţe la o colecţie


care-i adaugS o valoare bunului cultural, calculul lui C
aa afactueasă oa un procent de l-2o# din produaul:
o - e.S a(p.i.q. - O I, nâriaea cea nai nore este dată
r
da vechinea ei aennlfioaţia colecţiei. De regulă ea nu
depăşeşte l-2o% ad valorem;
- 8 - este coeficientul de anendare al atârii de conservare-
prezentara;
- 8a - aste coefioientul de mai sus aplioabil valorii pentni
olementele suplimentare, adăugate, alenentela adâugata
putînd avea o atare de conservare diferită de aceea a
bunului cultural iniţial produs, realizat;
- Va - este suma valorilor pentru elenentele adâugate - altele
decît apartenenţa la o colecţie (nărci/însenna de posesiuneX
calcularea poate fi efectuată: fie printr-un sistem procen-
tual osemenea celui arătat în cazul lui C - nai ales daca
ela nu au o autononie narcată faţă de restul bunului cultu-
ral de evaluat -, fie prin folosirea valorilor indicate în
lista pentru legături, fie - în oazul unor elemente adăugata
de sine statatoafe, nai aemnificative, prin calculul valorii
nominale proprii potrivit fomulei nai sus aratata pentru
fieoare elenent şi însumarea lor. Reamintim, precizînd,
asemenea adaos al valorii nu are loo deoît pentru elementele
adaugate - semnificative şi importante - ulterioare confec-
ţionării, producerii bunului cultural potrivit voinţai pro-
ducatorului, obişnuinţelor lui şi ale epocii* 0 carte, da
pilda, sa lega ourent în epocile de început pentru a fi
pusă în circulaţie, calculul va considera daoi nunai lega-
turile axcepţionala ca elenent adăugat. Relegarea ulterioara
- în acest din urma cas' - a unel cârţi este lucrara de res-
taurare, aşadar este presupusa o anendare ou lo-2o% (coefi-
oientul lui 8 este daol 9o-8o%), o legătura fiind în acest
oaz da caloulat ca o Va, avident daoâ narginila'oarţiit
volumului, albumului nu au foat praa mult taiate pentru
rotunjire. In aceastâ din urma situaţie, amendarea va creşte
în raport ou ştirbirea bunului iniţial, la narinea asţfel
obţinuta adaugîndu-se Va. 0 altă aituaţia poate fi acaea în
oara bunul iniţial ara coreoturi si adao» ala autorului -
fia în vederaa unai noi ediţii, fia narcînd voinţa, sa pentru
înţalagaraa taxtolul inprinat apirvt altcun. Pot axista ai

www.cimec.ro
- 79 -

note, ooreoturi ale editorulul, sau ale unni t e r ţ , oare aă f i e


aefflnifioatiTe. Cantitatea ş i o a l i t a t e a lor afnt f a e t o r i i cei nai
isportanţi care ooncurM l a oonaiderarea lor ea valori adâugate
oe trebuie Judecate de sine stătător pentru a l e afla ©chivalenţa
Va, deoareoe bunul oultural eate o unitate ce nu poate f i deaffi-
outfi in pfirţi, fiecare din ele piersîndu-şi ei din semnificaţia
culturală ş i din valoarea oulturalâ ai din expreaia e i n t e t i o ă
de echivalenţfi: Vn.
Existfi oasuri in oare ohiar apartenenţa la o o o l e o ţ i e trebuie
judecatfi ei oaloulată ca o Va, în aoel o t i TaXoarea l u i C din
foraula noaatra devine nulă, f i r e ş t e , Vn devenind: *
e S . a . p i - » ♦ BaVa ş i o devine o coaponentâ a l u i BaVa unde
P
7a • 8a Va^ ♦ T^ap ♦ • • • ♦ c ) f r t ^ V^a^ fiind v a l o r i l e f i e -
cflrui eleaent irportant adăugat ei C - T°a_ c t nn eleaent foarte
iaportant adăugat.

www.cimec.ro
- 8o -

HOIA (2)

Kxemple de oalou*

1 , Biblia da 42 rînduri - zls& a l u i Gutenberg


Vn . a'\S.[^- .tţ-- *j> • J ^ î *e.3+S***J
undei £ a ^ l * » * j j ^ ' - & ( . * * ' r ' ) * { » • • « • - i ? - '*"
r B 5 (conform datelor din l l s t ă - oonform experi-
enţei p r a c t i c e )
p » 15*000 l e l sau chiar mai mult, conform l i s t e i
n r . 4(anexat& îaAi) o c t . 6 , a l . f i n a l oomparat
ou primul a l i n i e t , am luat în oonaiderare suma'
cea mai modestâ, ţinînd seama o& f i i n d prima
carte tipârit& european& modernâ, se putea^lua
în oonsiderare ş i valori de 20*000 ş i ohiar
25-000 l e i , comparativ.
0 ■ a f o s t considerat l a l i m i t a de j o ş , deoarece
cataloagele de vlnzare nu ne arată o provenienţ&
cu t o t u l deosebita, dar e s t e de presupus una
destul de însemnat&, ca atarei

aşadar, înlocuind aceste date î n formula de mai


s u s , pentru S -. \l-_ am a l e s valoarea 0 , deoarece
nu se s p e c i f i c ă o legătură deosebit&, Ho f i i n d
s t i u ţ - 250 ex - din i s t o r i a t i p a r u l u i , vom avaai

F i r e ş t e suma respectivă se rotunjeşte, oonfoxm


p r a c t i c i i , l a 5 «400.000 l e i . Ootela i n t e r n a ţ i o -
n a l e variazĂ întra 5-250.000 f r . e i 4.250.000 D#M
în u l t i m i i zece a n i .
2 . Liturghierul din 1508, z i s a f l u i Macaria.
P o t r i v i t a o e l e i a ş proceduri, oonaiderînd îns& leg&tura
l a valoarea de 1.000 l e l (Sa Va «1000), vom a vea, 0
f i i n d t o t 10% advaloramx-. v

î i r e ş t e , dac& exeaplarul ar f l f o s t pa pergament ş i nu


pa h î r t i e , dup& oum arat& b i b l l o g r a f i a aublaotulul o&
au axiatat examplare, atunol p ar f i avufc o valoare mai

www.cimec.ro
- 81 -

mare. Pentru exemplarele fragmentate valorile lui 6


devin mai mici, în rapprt cu degradarea, fiind frag-
aente eub 2L*etc •
locr
$• Priaa e d i ţ l e , ediţia Maiorescu, din e d i ţ i i l e de Poezii -
liihai Bmiiiesou
avind în vedere oâ,la legare, majoritatee exemplarelor
î ş i pierdeau ooperţile originare (volumul a apărut
broşet), câ intensitatea intereeului oultural care
indică - în formula noaatrft - prooesul de valorizare
oulturalft (implica valoarea culturalâ), deoi i*100,
oăţx'-ţv. conform datelor din Nota ( l ) , frecvenţa
aste luatft în jurul lui 2, pentru siaplificare T I
1
1 "1
este oonsiderat la aftriaea r£, efectuînd calculele
respective p o t r i v i t foraulelor de Mai sus, vom avea,
dacft legătura o oonaiaerăja a f i oea obişnuită în
piele da oaprft la cotor ş i colţuri » cca. 200 l e i -

Exiatâ exeaplare partioularizate - cel de la I e ş i , dupft


cara a-a precizat oua ae verificâ exaot autenticitatea ediţieî
priae, un exemplar de la Biblioteoa ACadeaiei RflR - Bucureşti,
%T9 o foarte frumoasft leRĂtură eemnată - în -~ roşu T
dupft oîte ne smintia, ceea ce face oa Sa Va să fie de 2.000-
4»000 l e i eto. Pentru fiecare exeaplar deci mărimile lui Vn pot
f i aai a i c i sau aai aarl»
L8 valorile aari se praotică r o t u n j i r i , în primui rînd
ale u n i t ă ţ i l o r , nu se foloseso zeclmale. Vaiorile în a i i , vor
•raa posibile r o t u n j i r i ale zecilor şi u n i t ă ţ i l o r în sute -
dupft oua aarimea este sub 50 sau peste 50 - rotunjirea se va
faoe l a sutâ din jos sau suta iaediat superioarâ, dacâ aceste
fracţiuni s î u t în preajma unel rnii, rotunjirea se face In sus, la
ala re8pectivă (de pilda, din calcul 29^5 l e i se rotunjeste la
3000 l e i ) , aceasta fiind posibilft datoritft faptului câ pentru
bunurile culturale bine văstratea vaioarea nominalâ axe o ten-
dinţft da aenţinere (- cre^tere constantâ ou tiapulV, în t i a p - cînd
uiura aoralft nu intexvina-peAtru a-i scâdea interesul o u l t u r a l .

www.cimec.ro
m QO - Anexa nr.lo

CRITERII DE STABILIRE A YALORII ». NOMINALE


A: ' BUNURILOR CULTURALE DIN CATEGORIA INSTRU-
MENTELOR MUZICALE

Urmâtoarele criterii eînt considerate ca esenţiale:

a) provenienţa inetrumentelor - şcoala italiană (Cremona Amati,


Amati Andreea Cremona, Amati Girolano (Heronimua), Amat'i
Antonio Cremona - sfîrşitul secolului XVI-începutul secolu-
lui XVII-, Bertelotti Gasparodi (Gaaparo Gaaalo), Breaeia
(1542-16o9), Magini Giovano Paulo Brescia 158o-163o, Btra-
divarius Antonio Cremona 16**4-1737, Stradivariua Franceaco
Cremona 1671-17^3, Stradivarius Omobone 1679-1742 (fii lul
Btradivarius Antonio), Bergenzzi Carlo Cremona (elevul lui
Stradivariu8) 1683-1747, Bergonzzl Michelangello Cremona
1730-1765, Bergonzzi Nicolo 1749-1782, Rogeri Baptiato -
Nicolo Amati, Rugieri Francesco Cremona, Berafimo Dante
(Veneţia), Teetore Carlo Antonio 1688-1765 - acoala germană
(Steiner, Steiner Marcus - aec.IVlI, Thir Magias - sec.
XVIII), ecoala franceza (L.Franţois 1725-18o5, L.Nicola -
denumit Stradivarius francez 1758-1824, J.Baptiste - 1768-
1875, N.Franţois şi N.Sebaatian; şcoala ceha (Gaepar Stîraad
sec.XVIII- Stradivarius ceh). scoala engleza. - 5o-loo%

b) valoarea istoricd a instrumentului (marcă, aeria, aparte-


nenţa) - 25-loo%
e) valoarea artistica 5o-loo%
d)4 valoârea doouaentară o-25%
•) valoarea stiinţifioa o_25%

8e vor avea în vedere preţurile actuale pentru inetrumente


aimilare contemporane, adaugîndu4i-ae procentajele în aod
gradual. Totodata ee vor compara preţurile de pa piaţa inter-
nA ou cela internaţionale.

www.cimec.ro
- 85 -

N 0 T A

Pentru lămurirea unor n e d a r i t ă ţ i , i n d i c a ţ l i , precizâri,


pot f i c o n s u l t a ţ i j
I . Arheologie: dr.Lucia Marinescu
dr.Valeriu Leahu - Muzeul Naţional de Istorie
George Trohani
dr.Panait I.Banait - Muzeul de istorie al muni-
cipiului Bucureşti
lliroea Sfirlea
II» Numismatică: Octavian I l i e s c u - Muzeul de istorie al R.S.R.
Constanţa Stirbu
I l I . I s t o r i e , ş t i i n ţ ă , tehnicâ: - Muzeul Naţional de Istorie
dr.Lucian Chiţescu
ing.1•Diaconescu - Muzeul Naţional de Istorie
E.Pălănceanu - Muzeul tehnic D.Leonida
M.Soveja - Muzeul Naţional de Istorie
(bunuri a r h i v i s t i c e ) - Dirocţia Generaiă a Arhi-
dr.Cristian Vlădesou velor Statului
- Muzeul Militar Central
Fl.MarinescU
C.Konig
IV. Etnografie: dr.Cornel Mirescu
Milcana Pauncev - Muzeul Satului şl de Artă
Populară

V* Artă: Marinel Popescu


Eug.Antonescu - Muzeul de artă al R.S.R.
dr.Georgeta Peleanu
Anatolie Teodosiu

VI. Stiinţele naturiit Matei Tălpeanu

VII. Cartei Maria Schats


- Biblioteca Centrală de
Mihai Păpurică Stat

VIII. Instrumente muzicalei Nicolae Drăguţ - Filarmonica Românâ

www.cimec.ro

S-ar putea să vă placă și