Sunteți pe pagina 1din 219

OPEL Astra Classic

NUMAI EURO DIESEL EN 590 !*


Motorul diesel al autovehiculului dumneavoastrã
a fost creat în conformitate cu ultimele descoperiri
ale cercetãrii din domeniul automobilelor ºi
reprezintã un vârf al tehnologiei ºi complexitãþii
din punct de vedere tehnologic, al compatibilitãþii
ecologice ºi al economiei.
Pentru a îi menþine funcþionarea adecvatã, motorul trebuie sã funcþioneze
numai cu combustibil de înaltã calitate care sã corespundã reglementãrilor
europene DIN EN 590 – EURO DIESEL. Vezi capitolul „Consumul de
combustibil, Combustibil, Realimentare”.
Utilizarea altui tip de combustibil poate afecta funcþionarea
autovehiculului ºi invalida garanþia!
Manual de utilizare *Pentru motoare diesel
Date specifice autovehiculului dumneavoastrã
Vã rugãm sã notaþi aici datele autovehiculului dumneavoastrã pentru accesarea mai uºoarã a acestora pe viitor.
Aceste informaþii sunt disponibile în cadrul capitolului "Date tehnice", precum ºi pe plãcuþa de identificare a autovehiculului.

Carburant
Denumire

Uleiul de motor
Calitatea

Vâscozitatea

Presiunea în pneuri
Mãrimea cu pânã la 3 persoane cu sarcina maximã
pneurilor
Pneuri de varã Faþã Spate Faþã Spate

Pneuri de iarnã Faþã Spate Faþã Spate

Mase
Masa maximã totalã admisã a
autovehiculului

– Masa proprie a
autovehiculului (CE)

= Încãrcarea
Autovehiculul dumneavostrã Opel Astra
Dezvoltat pe baza ultimelor descoperiri în domeniul industriei automobilistice, acest autovehicul vã oferã acces la tehnologia sofisticatã ºi un
confort excepþional.
Autovehiculul dumneavoastrã Opel Astra reprezintã sinteza inteligentã între tehnologia avansatã, siguranþa deosebitã, compatibilitatea cu
mediul înconjurãtor ºi un plus de economie.
Acum vã revine rãspunderea de a conduce preventiv autovehiculul ºi de a asigura funcþionarea sa ireproºabilã.
Acest manual de utilizare vã oferã toate informaþiile necesare în acest scop.
Asiguraþi-vã cã pasagerii sunt conºtienþi de posibilele riscuri de accidentare ºi leziuni care pot rezulta din utilizarea necorespunzãtoare a
autovehiculului.
Manualul de utilizare trebuie pãstrat în autovehicul: la îndemânã, în torpedo.

Utilizaþi cu încredere acest manual:


z Capitolul "Scurtã prezentare" vã oferã o prezentare iniþialã.
z Indicele alfabetic vã va ajuta sã gãsiþi informaþiile dorite.
z Vã va familiariza cu tehnologia sofisticatã.
z Vã va spori satisfacþia faþã de autovehiculul dumneavoastrã Opel Astra.
z Vã va ajuta sã utilizaþi autovehiculul la nivel expert.
Manualul de utilizare a fost proiectat pentru a fi clar ºi uºor de înþeles.
Acest simbol semnificã:
6 Continuaþi lectura pe pagina urmãtoare.
3 Asteriscul semnificã: echipament care nu figureazã în dotarea tuturor autovehiculelor
(variante de modele, opþiuni de motorizare, modele specifice pentru o þarã, echipament opþional, piese ºi accesorii originale Opel).

Textele evidenþiate pe fond galben indicã eventualele pericole de accidentare sau leziuni.
Nerespectarea acestor instrucþiuni poate cauza accidentãri sau pune în pericol viaþa.
Pasagerii trebuie informaþi corespunzãtor.

Sãgeþile galbene de pe ilustraþii desemneazã puncte de referinþã sau indicã o acþiune care trebuie efectuatã.
Sãgeþile negre de pe ilustraþii indicã o reacþie sau a doua acþiune care trebuie efectuatã.

Vã dorim multe ore de conducere agreabilã la volanul autovehiculului dumneavoastrã


Echipa Opel
Cuprins Scurtã prezentare ..................................... 2
Instrumentele de bord ........................... 24
Cheile, portierele, capota motorului ..... 42
Scaunele, habitaclul ............................... 54
Sistemele de siguranþã .......................... 66
Sistemul de iluminare ............................. 81
Geamurile, trapa .................................... 85
Climatizarea ........................................... 90
Transmisia automatã .......................... 104
Sugestii referitoare la conducerea
autovehiculului ................................. 110
Economisirea carburantului,
protejarea mediului .......................... 112
Consumul de carburant,
carburantul, realimentarea ............. 114
Convertorul catalitic,
gazele de eºapament ...................... 116
Sistemele de asistare a conducerii ..... 120
Frânele .................................................. 124
Roþile ºi pneurile ................................... 127
Portbagajul superior,
tractarea unei rulote sau remorci ... 131
Sfaturi practice ..................................... 136
Opel Service .......................................... 169
Întreþinerea,
verificãrile tehnice periodice ............ 171
Îngrijirea autovehiculului ..................... 182
Date tehnice ......................................... 188
Indice alfabetic ..................................... 210

1
Scurtã prezentare

Numerele cheilor, Deblocarea portierei ºoferului


Numerele de cod ºi a tuturor portierelor 3:
Îndepãrtaþi numerele de pe chei. Rotiþi cheia în încuietoarea portierei
ºoferului spre partea din faþã
Numãrul cheii este specificat în documentele a autovehiculului sau apãsaþi tasta q
autovehiculului ºi pe cartela Car Pass 3. de pe telecomandã 3,
Jante din aliaj uºor 3: Notaþi codurile Pentru deschidere, trageþi mânerul.
de identificare ale cheii. 6 Încuietorile portierelor– pagina 42,
Sistemul antidemaraj, sistemul Telecomanda radio 3 – pagina 44,
Infotainment 3: Numerele de cod sunt Închiderea centralizatã – pagina 46,
specificate în cartela Car Pass ºi respectiv Sistemul de blocare antifurt 3 – pagina 46,
Radio Pass 3. sistemul de alarmã antifurt 3 – pagina 50,
Dispozitivele de blocare pentru siguranþa
Nu pãstraþi cartela Car Pass în autovehicul. copiilor – pagina 42,
6 Informaþii suplimentare – paginile 42, 43, Sistemul electronic antidemaraj – vezi
repunerea în funcþiune a autovehiculului – pagina 43.
pagina 181.

2
Deblocarea capotei portbagajului: Deblocarea accesului în portbagaj Reglarea scaunelor din faþã:
Rotiþi cheia spre dreapta în poziþie când portierele 3 sunt blocate prin trageþi mânerul, glisaþi scaunul,
orizontalã, intermediul sistemului de închidere eliberaþi mânerul
Pentru deschidere, apãsaþi butonul centralizatã: Nu reglaþi niciodatã scaunul ºoferului în
de sub mâner. Rotiþi cheia spre dreapta dincolo timpul conducerii autovehiculului. Acesta se
de poziþia orizontalã, poate deplasa în mod necontrolabil la
6 Portbagajul – pagina 48, Pentru deschidere, apãsaþi butonul acþionarea mânerului.
Încuietorile portierelor – pagina 42. de sub mâner.
Pentru evitarea blocãrii în exterior, cheia nu 6 Poziþia scaunului – pagina 54.
poate fi scoasã din încuietoare
Poziþia fantei pentru cheie în butucul
încuietorii:
– orizontalã hayonul este blocat
ºi deblocat prin intermediul
sistemului de închidere
centralizatã,
– verticalã hayonul este blocat
permanent.
6 Telecomanda radio 3 – pagina 44,
Închiderea centralizatã – pagina 46,
sistemul de alarmã antifurt 3 – pagina 50,
Portbagajul – pagina 48,

3
Reglarea spãtarului scaunelor din faþã: Reglarea înãlþimii pentru scaunele Reglarea suportului lombar al
Rotiþi rozeta din faþã 3: scaunului din faþã 3:
Reglaþi spãtarul scaunului pentru a obþine Acþionaþi maneta din partea lateral- Rotiþi rozeta
o poziþie confortabilã. exterioarã a scaunelor Reglaþi suportul lombar potrivit cerinþelor
Nu vã sprijiniþi de spãtar în timpul reglãrii. Sensul de deplasare a manetei personale.
În sus: Ridicã scaunul Nu vã sprijiniþi de spãtar în timpul reglãrii.
6 Poziþia scaunului – pagina 54. În jos: Coboarã scaunul
6 Poziþia scaunului – pagina 54.
6 Poziþia scaunului – pagina 54.

4
Autoutilitarã: Reglarea înãlþimii tetierelor pentru Reglarea oglinzii interioare:
Plierea scaunului pasagerului scaunele din faþã ºi scaunele laterale rotiþi carcasa oglinzii
din faþã 3: din spate 3: Rotiþi pârghia din partea inferioarã
Ridicaþi maneta de deblocare, pliaþi Înclinaþi spre înainte pentru deblocare, a carcasei oglinzii pentru a reduce efectul
spãtarul scaunului ºi fixaþi-l în poziþie, menþineþi în poziþie înclinatã ºi reglaþi de orbire pe timp de noapte.
glisaþi scaunul spre înainte. înãlþimea, eliberaþi.
Pentru readucerea scaunului în poziþia 6 Poziþia tetierei – pagina 55,
iniþialã, glisaþi-l în poziþia doritã, informaþii suplimentare, demontare –
ridicaþi maneta de deblocare, pagina 55,
readuceþi spãtarul în poziþie verticalã. tetiera centralã din spate 3 – pagina 55.
6 Poziþia scaunului – pagina 54.

5
Oglinda interioarã cu acþionarea Reglarea oglinzilor exterioare: Oglinzi exterioare reglabile electric 3:
automatã anti-orbire 3 Rotiþi în direcþia doritã prin intermediul Comutator basculant cu patru poziþii
rotiþi carcasa oglinzii mânerului din interior pe panoul portierei ºoferului
Efectul de orbire datorat reflectãrii farurilor 6 Informaþii suplimentare, oglinzi exterioare Acþionaþi comutatorul spre stânga sau spre
autovehiculelor din spate în oglinda asferice 3 – pagina 79, dreapta: comutatorul cu patru poziþii
retrovizoare pe timpul nopþii este redus deplaseazã oglinda corespunzãtoare.
automat. 6 Informaþii suplimentare, oglinzi exterioare
Oglinda nu este acþionatã pentru reducere asferice 3 – pagina 79,
efectului de orbire în cazul în care: oglinzi exterioare încãlzite 3 – pagina 15.
z contactul nu este pornit,
z este selectatã treapta marºarier
sau maneta schimbãtorului este
în poziþia R,
z a fost pornitã iluminarea habitaclului.

6
Fixarea centurii de siguranþã: Deblocarea coloanei de direcþie: Reglarea volanului 3:
Trageþi uniform centura din retractor, Pentru deblocare, deplasaþi uºor Deplasaþi maneta în jos, reglaþi
treceþi-o peste umãr ºi introduceþi volanul ºi rotiþi cheia în poziþia 1 înãlþimea ºi distanþa, deplasaþi maneta
catarama în dispozitivul de fixare a comutatorului de contact în sus, fixaþi volanul
a centurii. Poziþii: Reglaþi volanul numai când autovehiculul
Centura nu trebuie sã fie rãsucitã în nici un o = Contact oprit staþioneazã ºi coloana de direcþie este
punct. Partea din jurul bazinului trebuie sã se I = Coloanã de direcþie eliberatã, deblocatã.
muleze confortabil. Spãtarele scaunelor nu contact oprit 6 Sistemele airbag 3 – pagina 72.
trebuie înclinate excesiv (unghiul de înclinare II = Contact pornit
recomandat este de aproximativ 25°). III = Pornire
Pentru a decupla centura apãsaþi butonul 6Pornirea – pagina 18.
roºu de pe închizãtor. Sistemul electronic antidemaraj – pagina 43.
6 Centurile de siguranþã – paginile Scoateþi cheia ºi blocaþi volanul – pagina 19.
de la 67 la 71,
sistemele airbag 3 – pagina 72,
poziþia scaunelor – pagina 54.

7
8
Pagina Pagina Pagina
1 Iluminare instrumente de bord ...........82 10 Afiºaj 3 pentru orã, datã, 19 Telecomandã pentru radioreceptor ...23
Lãmpi de ceaþã spate..........................81 temperatura exterioarã, 20 Comutator de contact cu sistem
Faruri de ceaþã 3 .................................81 radioreceptor 3, de blocare a volanului .......................... 7
Reglare faruri 3 ...................................82 sistemul de verificare 3,
2 Comutator de lumini .....................12, 81 calculatorul de bord 3 ....................... 31 21 Pedalã de acceleraþie ............. 110, 111
11 Radioreceptor 3 ................................. 40 22 Reglare volan 3 .................................... 7
3 Orificii de ventilaþie laterale ............... 93
4 Semnalizare direcþie, claxon optic, 12 Airbag pasager 3 .............................. 72 23 Pedalã de frânã........................ 110, 124
faza scurtã ºi faza lungã ................... 12 13 Torpedo .............................................. 64 24 Pedalã de ambreiaj .......................... 111
Tempomat 3 ......................................122 14 Sistemul de condiþionare a aerului, 25 Compartiment de depozitare,
5 Claxon ...................................................14 Sistemul automat de condiþionare panou de siguranþe ............................155
6 Instrumente de bord ........................... 24 a aerului 3 ........................................... 90 26 Manetã de deblocare
7 ªtergãtoare de parbriz 15 Sistemul de recirculare a aerului 3 ... 92 a capotei motorului ............................ 53
ºi sistem de spãlare a parbrizului, Sistemul de condiþionare
sistem de spãlare a farurilor 3 ºi a aerului 3 .......................................... 92
sistem de spãlare a lunetei 3 .............14 Încãlzire lunetã ............................. 15, 92
Sistem de verificare, 16 Prizã pentru accesorii
calculator de bord 3 ...........................36 Brichetã ............................................... 63
8 Orificii de ventilaþie centrale ...............93 17 Compartiment de depozitare
9 Semnalizare avarie ............................. 13 18 Scrumierã ............................................ 63

9
Lãmpile de control Z Emisiile de noxe 3, Sistemul de iluminare
v Sistemele airbag 3, vezi paginile 26, 118. Comutatorul de lumini,
pretensionatoarele de centuri, poziþiile manetei,
vezi paginile 75. I Presiunea uleiului, vezi paginile 12, 81,
vezi pagina 26.
X Centura de siguranþã 3,
7 Lumini oprite,
vezi pagina 24. > Farurile de ceaþã 3, 8 Lãmpile de parcare,
vezi paginile 27, 81.
R Sistemul de frânare,
9 Faza scurtã ºi faza lungã.
P Faza lungã,
sistemul de ambreiaj,
vezi paginile 12, 27. 0 Plafoniera,
vezi pagina 24. vezi pagina 83.
@ r Lampa de ceaþã spate,
Rãcire a motorului controlatã
vezi paginile 27, 81. > Farurile de ceaþã 3,
electronic 3, vezi pagina 81.
vezi pagina 25.
O Semnalizare direcþie,
r Lampa de ceaþã spate,
! Bujiile incandescente 3, vezi paginile 13, 27.
vezi pagina 81.
vezi pagina 25.
1 Transmisia automatã 3,
k Iluminarea instrumentelor de bord,
A Sistemul electronic al motorului, program de conducere sportivã,
vezi pagina 82.
sistemul antidemaraj 3, vezi pagina 105.
Transmisia automatã 3,
v Sistemul de control al tracþiunii ? Reglarea farurilor,
defecþiune, vezi pagina 82.
vezi paginile 25, 43, 108, 118. (TC) 3,
vezi paginile 120, 121.
¨ Semnalizatoarele de avarie,
p Alternatorul,
u Sistemul de frânare cu antiblocare 3, vezi pagina 13.
vezi pagina 26.
vezi pagina 126.

Y Nivelul carburantului,
vezi paginile 27, 30, 136.

g Semnalizare direcþie remorcã 3,


vezi pagina 27.

10
Sistemul de condiþionare a aerului 3 Trapa Diverse
x Ventilaþia, l Trapa 3 p Sistemul de închidere centralizatã 3,
vezi paginile 91, 100. deschidere/coborâre, blocare – vezi pagina 46.
vezi paginile 88.
Distribuþia aerului, q Sistemul de închidere centralizatã 3,
vezi paginile 91, 100. \ Trapa 3 deblocare – vezi pagina 46.
V Spre parbriz ºi geamurile laterale din închidere/ridicare,
vezi paginile 88. j Claxonul,
faþã,
vezi pagina 14.
J Spre parbriz, geamurile laterale din ªtergãtoarele de parbriz
faþã ºi zona inferioarã a habitaclului, Poziþiile manetei, / Capota motorului,
K Spre zona inferioarã a habitaclului, vezi pagina 14, vezi pagina 53.

L spre zona superioarã a habitaclului, § Oprit, T Programul de iarnã,


prin orificiile de ventilaþie reglabile, $ ªtergere temporizatã sau ºtergere Transmisia automatã 3,
ºi spre zona inferioarã a habitaclului, automatã cu senzor de ploaie 3 vezi pagina 106.
M spre zona superioarã a habitaclului, % Lent, + Trusa de prim ajutor 3,
prin orificiile de ventilaþie reglabile.
& Rapid. Trusa de prim ajutor (perna) 3,
Ü Încãlzirea lunetei, vezi paginile 141, 142.
Afiºaj pentru
vezi paginile 92.
Datã, orã, informaþii referitoare ¨ Triunghiul de avertizare 3,
4 Sistemul de recirculare a aerului 3, la radioreceptor 3, vezi paginile 141, 142.
vezi paginile 92, 101. vezi pagina 31.

n Sistemul de aer condiþionat 3,


Ö Tasta de activare pentru datã ºi orã,
vezi pagina 92. ; Tastele de setare a datei ºi orei.

AUTO Modul automat 3, Telecomanda pe volan 3,


vezi pagina 98. vezi pagina 23.

ECO Funcþionare fãrã rãcire 3,


vezi pagina 100.

ß Încãlzirea scaunelor 3,
vezi paginile 93.

11
Comutatorul de lumini: Pentru comutarea între Claxon optic:
7 = Oprit faza scurtã ºi faza lungã: Deplasaþi maneta spre volan
8 = Lãmpile de parcare Faza lungã = Deplasaþi maneta
9 = Faza scurtã sau faza lungã spre înainte
Faza scurtã = Deplasaþi maneta
0 Tragere = Plafoniera spre volan
r Împingere = Lampa de ceaþã spate Prin acþionarea manetei dincolo de punctul
> Apãsare = Farurile de ceaþã 3 de rezistenþã se activeazã claxonul optic.
6 Informaþii suplimentare – paginile 81, Lampa de control albastrã P se aprinde
avertizare sonorã faruri – pagina 21. când este aprinsã faza lungã.
Reglarea farurilor – pagina 82.
iluminarea instrumentelor de bord –
pagina 82.
Farurile aprinse permanent 3 – pagina 81.

12
Semnalizarea direcþiei: Utilizarea tempomatului 3: Semnalizatoarele de avarie:
maneta în poziþie de repaus Apãsaþi tasta de pe manetã Pornire = Apãsaþi ¨
dreapta = deplasaþi maneta în sus Activare: apãsaþi scurt tasta I. Oprire = Apãsaþi ¨ din nou
stânga = deplasaþi maneta în jos Pentru a facilita gãsirea butonului, lampa
Dezactivare: apãsaþi scurt tasta §.
Când volanul este readus în poziþia iniþialã, roºie de control integratã se aprinde la
maneta revine automat în poziþia iniþialã. Fac Revenirea la viteza de mers memoratã pornirea contactului. Dacã butonul este
excepþie manevrele de virare minore, cum ar Vitezã: apãsaþi scurt tasta R. apãsat, lampa de control asociatã
fi schimbarea benzii de trafic. 6 Tempomatul 3 – pagina 122. lumineazã intermitent simultan
La schimbarea benzii de trafic, deplasaþi cu semnalizatoarele de avarie.
maneta pânã la punctul de rezistenþã. Odatã
eliberatã, maneta va reveni în poziþia iniþialã.

13
Utilizarea claxonului: ªtergãtoarele de parbriz: ªtergãtor automat
Apãsaþi j Deplasaþi maneta în sus cu senzor de ploaie 3:
6 Sistemele airbag 3 – pagina 72, § = Oprit Deplasaþi maneta în sus
Telecomanda $ = ªtergere temporizatã $ = ªtergãtor automat
pentru radioreceptor ºi sistemul % = Lent cu senzor de ploaie
Infotainment 3 – pagina 23. & = Rapid ªtergerea automatã $: Senzorul de ploaie
detecteazã cantitatea de apã de pe parbriz
ºi regleazã automat ºtergãtoarele
de parbriz.
Împingeþi maneta în jos pentru oprire.

14
Utilizarea sistemelor de spãlare Utilizarea ºtergãtorului ºi a sistemului Încãlzire lunetã,
a farurilor ºi a parbrizului 3: de spãlare a lunetei 3: încãlzire oglinzi exterioare 3:
Deplasaþi maneta spre volan Pornire Pornire = Apãsaþi Ü
ªtergãtoarele vor efectua câteva curse. ºtergãtor = Deplasaþi maneta Oprire = Apãsaþi Ü din nou
spre înainte Încãlzirea lunetei ºi a oglinzilor exterioare se
Sistemul de spãlare a farurilor 3 poate fi Oprire
utilizat numai când farurile sunt aprinse. opreºte în mod automat dupã aproximativ
ºtergãtor = Deplasaþi maneta 15 minute.
Pentru autovehiculele cu senzori de ploaie 3, spre volan
pãstraþi zona senzorului curatã. Spãlare = Deplasaþi maneta 6 Informaþii suplimentare – paginile 92,

6 Informaþii suplimentare – paginile 179, 183. ºi menþineþi-o în


poziþia respectivã
ªtergãtorul de lunetã funcþioneazã
temporizat. Spãlarea este însoþitã
de ºtergere continuã.
6 Informaþii suplimentare – paginile 179, 183.

15
Pentru uscarea geamurilor aburite Setarea controlului electronic al Afiºaj pentru informaþii:
sau îngheþate: climatizãrii pentru sistemul automat Afiºarea informaþiilor referitoare la
Rotiþi selectoarele pentru temperaturã de condiþionare a aerului 3 – ora,
ºi fluxul de aer spre dreapta, distribuþia Apãsaþi tasta AUTO, – temperatura exterioarã,
aerului la poziþia V, Stabiliþi temperatura doritã prin – radioreceptor 3 ºi datã,
Sistemul de aer condiþionat 3: intermediul selectorului rotativ – sistemul de verificare 3,
Apãsaþi în plus butonul n 3 Deschideþi toate orificiile de ventilaþie. – calculatorul de bord 3,
Închideþi orificiile de ventilaþie centrale; 6 Sistemul automat de condiþionare 6 Afiºaj pentru informaþii – pagina 31.
deschideþi orificiile de ventilaþie laterale a aerului 3 – pagina 97.
ºi direcþionaþi fluxul de aer spre geamurile
laterale.
6 Portbagajul – pagina 90,
Sistemul automat de condiþionare
a aerului 3 – pagina 97.

16
Gazele de eºapament sunt toxice
Gazele de eºapament conþin monoxid
de carbon, care este extrem de toxic, dar
incolor ºi inodor.
Niciodatã nu inhalaþi gazele de eºapament,
ºi nu lãsaþi niciodatã motorul pornit într-un
spaþiu închis.
Evitaþi conducerea cu portbagajul deschis.
În caz contrar, gazele de eºapament pot
pãtrunde în habitaclu.

Transmisia manualã: Transmisia automatã 3:


Marºarier: Când autovehiculul staþioneazã, P = Parcare
deplasaþi inelul în sus la 3 secunde dupã R = Marºarier
apãsarea pedalei de ambreiaj ºi cuplaþi în N = Poziþia neutrã
marºarier. D = treptele 1 - 4,
3 = treptele 1 - 3
Dacã treapta respectivã nu este cuplatã, 2 = treptele 1 ºi 2
aduceþi maneta la punctul neutru, eliberaþi 1 = treapta 1
ºi apãsaþi din nou pedala de ambreiaj; S = Program de conducere sportivã
selectaþi din nou treapta de vitezã.
Porniþi numai cu maneta schimbãtorului în
poziþia P sau N, pentruselectarea unei alte
poziþii decât P porniþi contactul, acþionaþi
frâna de serviciu ºi apãsaþi butonului de pe
maneta schimbãtorului.
Pentru selectarea poziþiei P sau R, apãsaþi
butonul de pe maneta schimbãtorului.
P: Numai când autovehiculul staþioneazã,
trageþi mai întâi frâna de mânã
R: Numai când autovehiculul staþioneazã.
6 Transmisia automatã – pagina 104.

17
Înainte de pornire, verificaþi:
z Starea pneurilor ºi presiunea în pneuri -
vezi paginile 128, 201.
z Nivelul uleiului ºi al fluidelor din
compartimentul motorului – vezi
paginile 172 – 179.
z Dacã toate geamurile, oglinzile, sistemul
de iluminare ºi plãcuþele de înmatriculare
sunt curate ºi în stare de funcþionare.
z Nu plasaþi obiecte în faþa lunetei, pe
panoul de bord, în zona de acþiune
a airbagurilor sau pe capacul
portbagajului 3.
z Scaunele, centurile ºi oglinzile trebuie
reglate corespunzãtor. Pornirea, motor pe benzinã: Pornirea, motor diesel:
z Verificaþi frânele.
Transmisia manualã în punctul neutru, Transmisia manualã în punctul neutru,
cu pedala de ambreiaj apãsatã, cu pedala de ambreiaj apãsatã,
Transmisia automatã în poziþia P sau N, Transmisia automatã în poziþia P sau N,
nu apãsaþi pedala de acceleraþie, nu apãsaþi pedala de acceleraþie,
rotiþi cheia în poziþia III
rotiþi cheia în poziþia II;
Turaþia iniþial ridicatã va scãdea automat
când lampa de control ! se1) stinge,
cu creºterea temperaturii motorului.
rotiþi cheia în poziþia III
Înainte de a repeta pornirea motorului, Înainte de a repeta pornirea motorului,
readuceþi cheia în poziþia o în comutatorul readuceþi cheia în poziþia o în comutatorul
de contact, scoateþi-o ºi introduceþi-o din de contact, scoateþi-o ºi introduceþi-o din
nou. Dupã aceasta, repetaþi procedura nou. Dupã aceasta, repetaþi procedura
de pornire. de pornire.
6 Sistemul electronic antidemaraj – 6 Sistemul electronic antidemaraj –
pagina 43, pagina 43,
informaþii suplimentare – paginile 110, informaþii suplimentare – paginile 110,
111, 136. 111, 136.

1)
Sistemul de preîncãlzire se activeazã numai
dacã temperatura exterioarã este scãzutã.

18
Semnale sonore de avertizare
În timpul conducerii:
z dacã centura de siguranþã nu este fixatã 3
Când autovehiculul este parcat ºi portiera
ºoferului este deschisã:
z când cheia este în comutatorul de contact,
z când lãmpile de parcare sau faza scurtã
sunt aprinse.

Eliberarea frânei de mânã: Parcarea autovehiculului:


Ridicaþi uºor levierul, Acþionaþi ferm frâna de mânã, opriþi
Apãsaþi butonul de deblocare, motorul,
Coborâþi complet levierul scoateþi cheia din comutatorul
Cu acestea, vã urãm "Cãlãtorie plãcutã!" de contact, blocaþi coloana de direcþie,
blocaþi portierele
Conduceþi cu atenþie, în mod economic
ºi ecologic. În timpul conducerii Pentru blocare, apãsaþi tasta p sau rotiþi
autovehiculului, evitaþi activitãþile care vã pot cheia spre dreapta în încuietoare. Pentru
distrage atenþia. activarea sistemului de blocare antifurt 3
ºi a sistemului de alarmã antifurt 3, apãsaþi
tasta p de douã ori.
6 Informaþii suplimentare – paginile 43, 110,
Telecomanda radio 3 – pagina 44,
Închiderea centralizatã – pagina 46,
Sistemul de alarmã antifurt 3 – pagina 50.

19
Recomandãri referitoare la parcarea z Rotiþi volanul pânã la blocarea coloanei
autovehiculului: de direcþie (protecþie antifurt).
z Întotdeauna acþionaþi frâna de mânã z Ventilatorul de rãcire a motorului poate
energic. În cazul parcãrii în pantã, funcþiona ºi dupã oprirea motorului.
acþionaþi la maximum frâna de mânã.
z Nu parcaþi autovehiculul pe suprafeþe
z În cazul transmisiei manuale, cuplaþi în inflamabile. Temperatura ridicatã
treapta de vitezã 1 sau în marºarier, în a sistemului de evacuare poate cauza
cazul cutiei automate 3, aduceþi maneta aprinderea suprafeþei.
schimbãtorului în poziþia P.
6 Informaþii suplimentare – paginile 180, 181.
z La autovehiculele cu transmisie
automatã 3, cheia poate fi scoasã numai
când maneta schimbãtorului se aflã în
poziþia P.
z Închiderea geamurilor ºi a trapei 3
Lucrãri de service,
Întreþinerea
Vã recomandãm sã încredinþaþi toate
lucrãrile partenerului dumneavoastrã Opel,
deoarece vã poate furniza servicii de calitate
ºi în conformitate cu specificaþiile
producãtorului.
6 Opel Service – pagina 169.

20
Piesele ºi accesoriile originale Opel Pentru siguranþa dumneavoastrã Acesta a fost un scurt rezumat
Vã recomandãm utilizarea pieselor al celor mai importante
Efectuaþi la timp verificãrile recomandate informaþii pentru prima
ºi accesoriilor originale Opel ("Genuine Opel
în fiecare secþiune a acestui Manual dumneavoastrã cãlãtorie cu
Parts and Accessories") ºi a componentelor
de utilizare. autovehiculul Opel Astra.
aprobate în mod expres pentru tipul
de autovehicul deþinut de dumneavoastrã. Asiguraþi efectuarea operaþiunilor
Aceste piese au fost testate în condiþii de service pentru autovehicul conform
speciale pentru stabilirea fiabilitãþii, specificaþiilor din carnetul de service.
siguranþei ºi compatibilitãþii Vã recomandãm sã apelaþi la Partenerul Restul paginilor acestui capitol
cu autovehiculele Opel. În pofida dumneavostrã Opel. conþin descrierea câtorva funcþii
monitorizãrii continue a pieþei, nu putem Remediaþi defecþiunile fãrã întârziere! interesante din dotarea
certifica aceste atribute pentru alte produse, Consultaþi un service. Vã recomandãm sã autovehiculului
chiar dacã acestea au aprobarea unor apelaþi la Partenerul dumneavostrã Opel. dumneavoastrã.
autoritãþi relevante în domeniu sau a altor Dacã este necesar, întrerupeþi cãlãtoria.
foruri competente.
6 Întreþinerea – paginile 171 – 181.
Piesele ºi accesoriile originale Opel
ºi componentele aprobate destinate
Restul capitolelor Manualului
conversiei sunt disponibile la Partenerul
de utilizare conþin informaþii
dumneavostrã Opel, care vã poate oferi
importante despre exploatarea,
consultanþã specializatã asupra modificãrilor
siguranþa ºi întreþinerea
tehnice permise ºi vã poate asigura
autovehiculului, precum ºi un
instalarea corectã a diverselor produse.
index complet.

21
Utilizarea afiºajului pentru Calculatorul de bord 3 Sistemul de verificare 3
informaþii 3, Calculatorul de bord furnizeazã date despre Sistemul de verificare monitorizeazã nivelul
Tastele de pe maneta ºtergãtorului autovehicul, care sunt continuu înregistrate unora dintre fluidele din compartimentul
S Apelare/Resetare/Confirmare ºi evaluate electronic. motorului, grosimea garniturilor discurilor
R Resetare/Confirmare Funcþii: de frânã ºi lãmpile exterioare importante,
z Consumul curent, inclusiv caburile ºi siguranþele acestora.
z Consumul mediu, 6 Informaþii suplimentare – pagina 34.
z Consumul efectiv,
z Viteza medie,
z Distanþa parcursã,
z Autonomia,
z Cronometru 3 (numai pentru afiºajul
multifuncþional).
6 Informaþii suplimentare – pagina 36.

22
Sistemul airbag Opel Full Size Sistemul airbag lateral 3 Telecomandã pentru radioreceptor 3
Sistemul airbag Opel Full Size include câteva Airbagul lateral se declanºeazã în cazul unei Funcþiile radioreceptorului pot fi utilizate prin
sisteme individuale. coliziuni laterale formând o barierã între intermediul tastelor de pe volan.
ºofer ºi/sau pasager ºi zona portierei faþã
Sistemul airbag frontal respective. Astfel se reduce considerabil riscul Pentru informaþii suplimentare, consultaþi
Sistemul airbag frontal va fi activat în accidentãrii bustului în cazul unui impact instrucþiunile de utilizare aferente.
eventualitatea unui impact frontal serios, lateral.
formând o pernã de siguranþã pentru ºofer
ºi pasagerul din faþã. Deplasarea spre 6 Informaþii suplimentare – pagina 72.
înainte a ºoferului ºi a pasagerului din faþã
este astfel amortizatã ºi riscul accidentãrii în
zona bustului ºi a capului se reduce
semnificativ.

23
Instrumentele de bord

Lãmpile de control R
Lãmpile de control ºi lãmpile martor descrise Sistemul de frânare,
în continuare nu sunt prezente în dotarea sistemul de ambreiaj
tuturor autovehiculelor. Descrierea este Lampa de control se aprinde la pornirea
valabilã pentru toate versiunile de dotare în contactului dacã frâna de mânã este trasã
privinþa instrumentelor de bord. sau dacã nivelul lichidului de frânã/ambreiaj
este prea scãzut. Informaþii suplimentare –
v vezi paginile 125, 177.
Sistemele airbag 3,
Pretensionatoarele de centuri Dacã lampa de control se aprinde când
vezi paginile 69, 75. frâna de mânã nu este trasã: opriþi
autovehiculul; întrerupeþi imediat
X cãlãtoria. Apelaþi la un atelier de service.
Centura de siguranþã 3 Vã recomandãm Partenerul
Lampa de avertizare se aprinde (însoþitã dumneavostrã Opel.
de un semnal sonor de avertizare) la
pornirea contactului: Fixarea centurii
de siguranþã – vezi pagina 70.

24
A
Sistemul electronic al motorului, sistemul
electronic al transmisiei, sistemul
antidemaraj
Lampa de control se aprinde timp
de câteva secunde la pornirea contactului.
Dacã este aprinsã în timpul funcþionãrii
motorului
Defecþiune la sistemul electronic al motorului
sau al transmisiei. Sistemul electronic va
comuta pe un program de funcþionare în caz
de urgenþã, consumul de carburant poate
creºte ºi manevrabilitatea autovehiculului
poate fi afectatã negativ – vezi pagina 118.
Vã recomandãm sã apelaþi la Partenerul
@ ! dumneavostrã Opel.
Rãcirea motorului Preîncãlzirea 3 pentru motoarele diesel Dacã lumineazã intermitent când este pornit
controlatã electronic 3 Lampa de control lumineazã pe parcursul contactul:
Lampa de control se aprinde la pornirea preîncãlzirii. Defecþiune la sistemul electronic
contactului. Se stinge la scurt timp dupã Sistemul de preîncãlzire se activeazã numai antidemaraj; motorul nu mai poate fi pornit –
pornirea motorului. la temperaturi exterioare scãzute. vezi pagina 43.
Dacã este aprinsã în timpul funcþionãrii
motorului
a apãrut o defecþiune la sistemul de rãcire
a motorului sau la circuitul de rãcire
al sistemului de condiþionare a aerului.
Dispozitivele electronice comutã în modul
avarie. Conducerea autovehiculului poate fi
continuatã. Verificaþi nivelul lichidului
de rãcire – vezi pagina 176. Vã recomandãm
sã apelaþi la Partenerul dumneavostrã Opel.

25
I
Presiunea uleiului
Lampa de control se aprinde la pornirea
contactului. Se stinge la scurt timp dupã
pornirea motorului. Poate lumina intermitent
la ralanti dacã motorului este fierbinte;
trebuie sã se stingã la creºterea turaþiei
motorului .
Dacã este aprinsã în timpul funcþionãrii
motorului
Ungerea motorului poate fi întreruptã. Acest
lucru poate deteriora motorul ºi/sau bloca
roþile motrice:
1. Apãsaþi ambreiajul.
p Z 2. Deplasaþi maneta schimbãtorului în
Alternatorul Gazele de eºapament poziþia neutrã, sau, în cazul transmisiei
Lampa de control se aprinde la pornirea Lampa de control se aprinde la pornirea automate, deplasaþi maneta
contactului. Se stinge la scurt timp dupã contactului. Se stinge la scurt timp dupã schimbãtorului în poziþia N.
pornirea motorului. pornirea motorului. 3. Pãrãsiþi traficul cât mai rapid posibil, fãrã
Dacã este aprinsã în timpul funcþionãrii Dacã este aprinsã în timpul funcþionãrii a stânjeni circulaþia altor autovehicule.
motorului motorului 4. Opriþi contactul.
Opriþi autovehiculul ºi opriþi motorul. Bateria Defecþiune la sistemul de control al emisiilor
nu este încãrcatã. În cazul motoarelor poluante. Este posibil ca limitele permise Când contactul este oprit, acþionarea
Z 12 XE1) este posibilã întreruperea rãcirii pentru emisii sã fi fost depãºite. Contactaþi volanului ºi a frânelor necesitã o forþã
motorului. Apelaþi la un atelier de service. imediat un atelier de service. considerabil mai mare.
Vã recomandãm sã apelaþi la Partenerul Vã recomandãm sã apelaþi la Partenerul
Nu scoateþi cheia din contact înainte
dumneavostrã Opel. dumneavostrã Opel.
de staþionarea completã a autovehiculul,
Dacã lumineazã intermitent în timpul altfel volanul se poate bloca pe
funcþionãrii motorului: neaºteptate.
Defecþiune ce poate cauza distrugerea
convertorului catalitic, vezi pagina 118.
Apelaþi la un atelier service. Vã recomandãm
Contactaþi imediat un atelier de service.
Partenerul dumneavostrã Opel.
Vã recomandãm sã apelaþi la Partenerul
dumneavostrã Opel.
1)
Denumire comercialã, vezi paginile 190, 191.

26
v
Sistemul de control al tracþiunii (TC) 3
vezi paginile 120, 121.

u
Sistemul de frânare cu antiblocare (ABS) 3
vezi pagina 126.

Y
Nivelul carburantului
Dacã lampa de control lumineazã: Rezerva
de carburant este scãzutã, indicatorul
nivelului se aflã în zona de rezervã.
Lumineazã intermitent: Rezervorul
de carburant este gol. Realimentaþi imediat,
> O vezi pagina 115.
Farurile de ceaþã 3 Semnalizatoarele de direcþie Nu lãsaþi niciodatã rezervorul sã se goleascã
Lampa de control se aprinde odatã Lampa de control lumineazã intermitent complet!
cu farurile de ceaþã. dacã semnalizatoarele de avarie sunt în
Motoarele pe benzinã: alimentarea
funcþiune. Dacã ciclul de intermitenþã este
P neuniformã cu carburant poate cauza
rapid: becul unui semnalizator de direcþie
Faza lungã supraîncãlzirea convertorului catalitic – vezi
este defect.
Lampa de control se aprinde odatã cu faza pagina 116.
lungã sau în cazul utilizãrii claxonului optic. 1 Motoarele diesel: Evacuarea aerului din
Programe de schimbare a vitezelor sistemul de alimentare este dificil de realizat
r controlate electronic 3 pentru transmisia dacã rezervorul s-a golit complet – vezi
Lãmpile de ceaþã spate automatã pagina 136. Vã recomandãm Partenerul
Lampa de control se aprinde odatã Lampa de control se aprinde când dumneavostrã Opel.
cu lampa de ceaþã spate. programul sportiv de schimbare a vitezelor g
devine activ. Semnalizatoarele de direcþie pentru
Informaþii suplimentare – vezi pagina 105. remorcã 3
În cazul tractãrii unei rulote sau remorci,
lampa de control lumineazã intermitent
cu aceeaºi frecvenþã ca ºi semnalizatoarele
de direcþie. Nu lumineazã intermitent dacã
semnalizarea direcþiei pentru remorcã
sau automobilul care tracteazã este defectã.

27
Contor de parcurs parþial
Pentru resetare la zero, apãsaþi tasta
resetare când contactul este pornit ºi afiºajul
contorului de parcurs parþial este activ.
Afiºarea intervalului rãmas pânã la
urmãtoarea verificare tehnicã – vezi
pagina 29.
Autovehicule cu ceas integrat în contorul
de parcurs
Pentru resetare la zero, apãsaþi butonul
de resetare timp de aproximativ 2 secunde
când contactul este pornit ºi contorul
de parcurs parþial este activat.
Comutaþi între afiºarea contorului de parcurs
Tahometrul1) Vitezometrul 1) parþial ºi afiºarea orei 3 prin apãsarea
pentru scurt timp a butonului de resetare –
Indicã turaþia motorului. Indicã viteza vehiculului.
vezi pagina urmãtoare.
Zona de avertizare: Turaþia maximã Contorul de parcurs
admisibilã a motorului a fost depãºitã;
Înregistreazã distanþa totalã parcursã în
pericol de deteriorare a motorului.
kilometri.
Când contactul este oprit, distanþa parcursã
poate fi afiºatã timp de aproximativ
15 secunde prin apãsarea scurtã a butonului
de setare.

1)
Instrumentele de bord din dotarea
autovehiculului dumneavoastrã pot diferi de cele
ilustrate aici.

28
Reglarea orei
Când este afiºatã ora, apãsaþi butonul
de resetare de pe instrument:
Apãsaþi timp de aproximativ 2 secunde
Ora este afiºatã intermitent,
Apãsaþi scurt,
Setaþi ora
Apãsaþi timp de aproximativ 2 secunde,
Minutele sunt afiºate intermitent,
Apãsaþi scurt,
Setaþi minutele,
Apãsaþi timp de aproximativ 2 secunde,
Ceasul porneºte la 0 secunde.

Afiºarea orei în contorul de parcurs 3 Afiºarea intervalului rãmas pânã


Pentru comuta între afiºarea contorului la urmãtoarea verificare tehnicã
de parcurs ºi afiºarea orei 3, apãsaþi scurt pe Dacã pe afiºajul contorului de parcurs parþial
butonul de resetare. apare indicaþia InSP când contactul este
Când luminile autovehiculului sunt aprinse, pornit, se apropie data urmãtoarei verificãri
luminozitatea afiºajului poate fi reglatã prin tehnice, care trebuie efectuatã în interval
intermediul rozetei de reglaj din dreapta k, de o sãptãmânã sau înainte de parcurgerea
situatã sub comutatorul de lumini – vezi a 500 km. Vã recomandãm Partenerul
pagina 83. dumneavostrã Opel.
La afiºarea intervalului rãmas pânã la
urmãtoarea verificare tehnicã, nu este luatã
în calcul perioada când autovehiculul nu
ruleazã ºi bateria acestuia este deconectatã.
Din acest motiv, intervalele între verificãrile
tehnice specificate în carnetul de service au
prioritate ºi trebuie respectate – vezi
pagina 171.

29
Din motive fizice, indicatorul temperaturii
motorului aratã temperatura lichidului numai
dacã nivelul acestuia este corespunzãtor.
În timpul funcþionãrii, sistemul de rãcire se
aflã sub presiune. Din acest motiv,
temperatura poate depãºi pentru scurt timp
100 °C.
În scopul economisirii carburantului,
temperatura lichidului de rãcire este
controlatã electronic 3. Din acest motiv, sunt
posibile fluctuaþii ale valorilor afiºate pentru
temperatura lichidului de rãcire.

Indicatorul temperaturii lichidului Indicatorul nivelului carburantului1)


de rãcire1)
Acul indicator în zona
roºie de avertizare
Acul indicator în = Temperatura normalã sau Y este aprinsã = Nivel de rezervã.
zona din stânga de funcþionare
a motorului încã nu este Acul indicator în zona
atinsã roºie de avertizare
sau Y lumineazã = Realimentare –
Acul indicator în = Temperatura normalã intermitent vezi pagina 115.
zona medianã de funcþionare Nu lãsaþi niciodatã rezervorul sã se goleascã
Acul indicator în = Temperatura este prea complet!
zona roºie ridicatã: Opriþi Motoarele diesel: dacã rezervorul s-a golit,
autovehiculul ºi opriþi este necesarã o procedurã complicatã
motorul. Risc de evacuare a aerului din sistemul
de deteriorare de alimentare – vezi pagina 136 .
a motorului, verificaþi
Din cauza carburantului încã prezent în
imediat nivelul lichidului
rezervor, cantitatea de carburant necesarã
de rãcire, vezi
pentru umplerea rezervorului poate fi mai
pagina 176.
micã decât capacitatea nominalã
1)
Instrumentele de bord din dotarea autovehiculului a acestuia.
dumneavoastrã pot diferi de cele ilustrate aici.

30
Întreruperea alimentãrii cu energie electricã
Dupã întreruperea alimentãrii cu energie
sau în cazul subtensiunii de alimentare,
dispozitivul electronic de dezactivare
a radioreceptorului 3, data ºi ora trebuie
resetate.
Consultaþi instrucþiunile de utilizare aferente
radioreceptorului pentru informaþii
referitoare la resetarea dispozitivului
electronic de dezactivare. Setarea datei
ºi a orei – vezi pagina 33.
La primirea unui semnal de timp de la un
emiþãtor RDS1), data ºi ora sunt setate
automat 3 – vezi pagina 33.
Afiºarea defecþiunilor
Afiºaj pentru informaþii Afiºaj multifuncþional 3
Afiºarea unei dintre secvenþele --.- °C, F sau
Afiºaj pentru trei tipuri de informaþii 3 Afiºarea orei, a informaþiilor despre
Safe indicã o defecþiune. Remediaþi cauza
Afiºarea orei, a temperaturii exterioare radioreceptor 3, a datei, a temperaturii
defecþiunii. Vã recomandãm Partenerul
ºi a informaþiilor despre radioreceptor exterioare, a datelor furnizate de sistemul
dumneavostrã Opel.
sau a datei. de verificare ºi a celor furnizate
de calculatorul de bord.
Ora ºi temperatura exterioarã sunt afiºate
când contactul este pornit. Data este afiºatã Afiºajul funcþioneazã când contactul este
când radioreceptorul 3 este oprit. pornit. Ora este afiºatã permanent iar data
este afiºatã când radioreceptorul este oprit.
Când contactul este oprit, ora, data
ºi temperatura exterioarã pot fi vizualizate Când contactul este oprit, ora, data
timp de 15 secunde prin apãsarea scurtã ºi temperatura exterioarã pot fi afiºate timp
a uneia dintre cele douã taste de sub afiºaj. de 15 secunde prin apãsarea scurtã a uneia
dintre cele douã taste situate sub afiºaj
sau a tastei de pe maneta ºtergãtorului.

1)
RDS = Radio Data System (Sistem radio de
transmitere a datelor).

31
Temperatura exterioarã Utilizarea afiºajului multifuncþional 3
Scãderea temperaturii este indicatã imediat, Funcþiile sistemului de verificare ºi ale
creºterea temperaturii, dupã o scurtã calculatorului de bord sunt utilizate prin
întârziere. intermediul tastelor de pe maneta
Simbolul : este afiºat dacã temperatura ºtergãtorului.
coboarã pânã la 3 °C ca avertisment referitor Funcþiile individuale sunt selectate pin
la drum cu polei. Indicatorul temperaturii intermediul tastei S. Anumite funcþii pot fi
exterioare lumineazã intermitent în cazul resetate prin apãsarea tastei R.
afiºajului pentru trei tipuri de informaþii Dacã sistemul de verificare genereazã un
sau al afiºajului multifuncþional 3. Odatã mesaj de avertizare, afiºajul este blocat
cu creºterea temperaturii, simbolul : pentru alte funcþii. Confirmaþi mesajul prin
rãmâne afiºat în cazul afiºajului pentru trei apãsarea tastei S sau R de pe menta
tipuri de informaþii pânã când temperatura ºtergãtorului. Dacã sunt mai multe mesaje,
atinge 5 °C. confirmaþi-le succesiv.
Atenþie: Suprafaþa drumului poate fi deja
îngheþatã chiar dacã afiºajul indicã
o temperaturã exterioarã puþin peste 0 °C.

32
Setarea datei ºi a orei
Ora ºi data pot fi setate manual sau pot fi
corectate automat prin intermediul unui
semnal de timp RDS1) 3.
Setarea automatã a orei este indicatã
de simbolul Ö pe afiºaj.

Afiºajul pentru trei tipuri de informaþii sau Dezactivarea ºi activarea setãrii automate 3
afiºajul multifuncþional 3 Ö Apãsaþi continuu tasta timp
Setarea manualã de aproximativ 2 secunde; afiºajul
Opriþi radioreceptorul. Apãsaþi tastele Ö ºi ;, ceasului este acum în modul reglare.
situate sub afiºaj,
Ö Apãsaþi tasta de douã ori (pânã când
dupã cum urmeazã:
anul este afiºat intermitent).
Apãsaþi tasta Ö timp de aproximativ
Ö Apãsaþi tasta continuu timp
2 secunde:
de 3 secunde pânã la afiºarea
Ziua este afiºatã intermitent
intermitentã a simbolului } ºi apariþia
;: Setaþi ziua
textului "RDS TIME" (anul este afiºat
Ö: Luna este afiºatã intermitent, intermitent în acest interval).
;: Setaþi luna
; Apãsaþi tasta; Afiºajul indicã:
Ö: Anul este afiºat intermitent RDS TIME 0 = Dezactivat
;: Setaþi anul RDS TIME 1 = Activat
Ö: Ora este afiºatã intermitent Ö Apãsaþi tasta de trei ori.
;: Setaþi ora
Ö: Minutele sunt afiºate intermitent
;: Setaþi minutele
1)
RDS = Radio Data System (Sistem radio de Ö: Ceasul porneºte.
transmitere a datelor).

33
Sistemul de verificare 3 Brake Pad
Sistemul de verificare monitorizeazã nivelul (Plãcuþã de frânã)
fluidelor din compartimentul motorului, Plãcuþele de frânã de la roþile din faþã s-au
grosimea garniturilor discurilor de frânã uzat pânã la grosimea minimã. Adresaþi-vã
ºi starea lãmpilor exterioare importante, unui atelier de service pentru înlocuirea
inclusiv a cablurilor ºi a siguranþelor. Funcþia plãcuþelor de frânã. Vã recomandãm sã
de monitorizare a lãmpilor indicã apelaþi la Partenerul dumneavostrã Opel.
o defecþiune numai în cazul închiderii
circuitului de alimentare aferent. Brake Light
La pornirea contactului, toate funcþiile Fuse
de verificare sunt activate în mod automat. defective.
Avertismentul (Siguranþa lãmpii de frânã este defectã.)
Brake Light Înlocuiþi siguranþa fuzibilã numai dupã
Check remedierea cauzei defecþiunii. Siguranþele –
(Verificare lampã de frânã) vezi pagina 154.
Mesaje de avertizare referitoare la defecþiuni:
este afiºat. Dispare dupã o apãsare Brake Light
a pedalei de frânã. Check
Oil Level failure.
Mesajele de avertizare în privinþa (Verificare nivel al uleiului)
defecþiunilor apar pe afiºaj. Dacã existã mai (Defecþiune lampã de frânã) Înlocuirea
multe mesaje de avertizare, acestea vor fi Nivelul uleiului motor este prea scãzut. becurilor, vezi pagina 163.
afiºate succesiv. Verificaþi imediat nivelul ºi completaþi cu ulei
dacã este necesar – vezi pagina 173.
Unele mesaje de avertizare pot apãrea sub
formã prescurtatã. Coolant
Confirmaþi mesajul de avertizare conform Level
indicaþiei de la pagina 32. (Nivelul lichidului de rãcire)
Mesajele de avertizarea generate Nivelul lichidului de rãcire din rezervor este
de sistemul de verificare au prioritate. prea scãzut. Adãugaþi lichid de rãcire – vezi
pagina 176. Remediaþi cauza defecþiunii.
Vã recomandãm Partenerul
dumneavostrã Opel.

34
Mesaje de avertizare (continuare) Confirmaþi mesajul de avertizare conform Întreruperea alimentãrii cu energie electricã
indicaþiei de la pagina 32. Dupã confirmare, Sistemul de verificare va verifica automat
Headlight (Far) afiºarea mesajului va înceta. toate funcþiile dupã reconectarea
Taillight sau reîncãrcarea bateriei. Mesajele
Mesajele de avertizare
(Lampã de poziþie spate) de avertizare memorate vor fi afiºate
Brake Light succesiv.
Defecþiune a unui far pentru fazã scurtã Fuse (Siguranþã lampã de frânã)
sau a unei lãmpi de poziþie spate. Înlocuirea
ºi
becurilor, vezi pagina 159.
Brake Light (Lampã de frânã)
Wash. Fluid
ºi
Level
(Nivel lichid de spãlare) Headlight (Far)
Taillight
Nivelul lichidului de spãlare a parbrizului este (Lampã de poziþie spate)
prea scãzut. Adãugaþi lichid de spãlare – vezi
pagina 179. sunt afiºate din nou la interval de 15 minute
dupã confirmare.
Dupã oprirea ºi pornirea contactului,
mesajele de avertizare memorate sunt
afiºate succesiv.
Odatã remediate defecþiunile, mesajele
de avertizare sunt ºterse automat.

35
Calculatorul de bord 3 Instantaneous consumption Average consumption (Consumul mediu)
Calculatorul de bord furnizeazã date despre (Consumul curent) Calcularea consumului mediu poate fi
autovehicul, care sunt continuu înregistrate Valorile afiºate se schimbã în funcþie repornitã oricând – vezi pagina 32.
ºi evaluate electronic. de vitezã
Unele funcþii sunt afiºate sub formã Afiºare în l/h la viteze sub 13 km/h,
prescurtatã. Afiºare în l/100 km la viteze peste 13 km/h.
Funcþii:
z Consumul curent,
z Consumul mediu,
z Consumul efectiv,
z Viteza medie,
z Distanþa parcursã,
z Autonomia,
z Cronometru.

36
Effective consumption (Consumul real) Average speed (Viteza medie) Distance travelled (Distanþa parcursã)
Afiºeazã cantitatea de carburant Calcularea vitezei medii poate fi repornitã Indicã numãrul de kilometri parcurºi.
consumatã. Mãsurarea poate fi repornitã oricând – vezi pagina 32. Mãsurarea poate fi repornitã oricând – vezi
oricând – vezi pagina 32. Opririle în timpul cãlãtoriei însoþite de oprirea pagina 32.
contactului nu sunt incluse în calcul.

37
Range over 50 km Range below 50 km Cronometru
(Autonomie de peste 50 km) (Autonomie de sub 50 km) Calcularea timpului de parcurs: Cronometrul
Autonomia este calculatã pe baza Dacã în rezervor este carburant insuficient este dezactivat la oprirea contactului
conþinutului curent al rezervorului pentru parcurgerea distanþei de 50 km, pe ºi reactivat la repornirea motorului.
ºi a consumului mediu. afiºaj apare avertismentul "Range" Cronometrul poate fi repornit oricând – vezi
Dupã alimentarea autovehiculului, (Autonomie). pagina 32.
autonomia este recalculatã automat la scurt
timp. Este posibilã ºi corectarea manualã;
vezi pagina 32.

38
Resetarea informaþiilor din calculatorul Urmãtoarele informaþii din calculatorul Întreruperea alimentãrii cu energie electricã
de bord de bord pot fi resetate simultan numai la Dacã sursa de alimentare este deconectatã
apãsarea tastei R timp de minimum sau tensiunea bateriei este prea scãzutã,
Urmãtoarele informaþii din calculatorul 2 secunde: valorile stocate în calculatorul de bord se
de bord pot fi resetate separat prin apãsarea z Consumul real, pierd.
tastei R (repornire mãsurãtori): z Consumul mediu,
z Autonomia (numai când autovehiculul z Viteza medie,
staþioneazã), z Distanþa parcursã,
z Consumul real, z Cronometrul.
z Consumul mediu,
z Viteza medie,
z Distanþa parcursã,
z Cronometrul.

39
z Modificarea distanþei faþã de emiþãtor,
z recepþia cu ecou datoratã fenomenului
de reflexie sau
z efectul de umbrã
pot cauza apariþia zgomotului de fond,
distorsiuni sau întreruperea completã
a recepþiei.

Radioreceptorul 3 Achiziþia electronicã a datelor


Sistemul Infotainment se utilizeazã conform la sistemele de taxare 3
instrucþiunilor furnizate. Pentru autovehiculele cu parbriz
Informaþiile referitoare la radioreceptor apar termoreflectant1) 3, montaþi cartela chip 3
pe afiºajul pentru informaþii. pentru achiziþie de date ºi plãþi electronice pe
zona întunecatã a parbrizului, în stânga
Recepþionarea programelor sau în dreapta oglinzii retrovizoare interioare
cu radioreceptorul din autovehicul diferã – vezi figura. În cazul în care cartela chip este
de recepþionarea cu un radioreceptor de uz montatã în afara acestei zone, pot apãrea
casnic: disfuncþionalitãþi în achiziþia de date.
Având în vedere cã antena autovehiculului
este relativ aproape de pãmânt, posturile
de radio nu pot garanta aceeaºi calitate
a recepþiei ca în cazul utilizãrii unui
radioreceptor de uz casnic, prevãzut
cu o antenã înaltã.

1)
Solar Reflect.

40
Telefoanele mobile ºi echipamentul Solicitaþii informaþii despre locurile prevãzute Utilizaþi întotdeuna dispozitivul hands-free în
radio (CB) 3 pentru instalarea antenei ºi a suportului cazul utilizãrii telefonului mobil în timpul
La montarea ºi utilizarea telefonului mobil, aparatului, cât ºi despre utililizarea conducerii autovehiculului. Chiar ºi în cazul
trebuie sã þineþi cont de instrucþiunile echipamentelor de transmisie cu putere mai utilizãrii dispozitivului hands-free, atenþia
de instalare furnizate de Opel mare de 10 waþi. Vã recomandãm Partenerul dumneavoastrã poate fi distrasã. Respectaþi
ºi de instrucþiunile de utilizare ale telefonului dumneavostrã Opel, care vã va oferi diverse normele în vigoare pe teritoriul fiecãrei þãri.
mobil. Nerespectarea acestor instrucþiuni suporturi ºi truse de instalare disponibile ca
poate avea drept consecinþã anularea accesorii ºi va efectua instalarea acestora în Folosirea telefoanelor mobile
certificatului de înmatriculare concordanþã cu prevederile legale. ºi a aparatelor radio (CB) fãrã antene
(Directiva EU 95/54/EG). exterioare în interiorul autovehiculului pot
perturba funcþionarea aparaturii
Condiþiile pentru funcþionarea electronice a autovehiculului.
corespunzãtoare:
Telefoanele mobile ºi aparatele radio (CB)
z Instalarea antenei exterioare de cãtre se vor folosi numai cu antena amplasatã în
profesioniºti, pentru a obþine o razã exteriorul vehiculului.
de acþiune maximã
z Puterea maximã de transmisie 10 W,
z Instalarea telefonului într-un loc adecvat
(vezi nota de la pagina 76).

41
Cheile, portierele,
capota motorului

Cheile de rezervã Încuietorile portierelor Dispozitivele de blocare pentru


Cheia este o componentã integrantã Pentru deblocare siguranþa copiilor 3
a sistemului electronic antidemaraj. rotiþi cheia în încuietoarea portierei ºoferului
Comandarea cheilor la Partenerul spre partea frontalã a autovehiculului, apoi Utilizaþi dispozitivele de blocare pentru
dumneavostrã Opel garanteazã readuceþi-o în poziþie verticalã ºi scoateþi-o. siguranþa copiilor ori de câte ori cãlãtoresc
funcþionarea fãrã probleme a sistemului Pentru deschidere, trageþi mânerul. copii pe bancheta din spate. Ignorarea
electronic antidemaraj. Veþi evita astfel Deblocarea mai multor portiere din interior: celor de mai sus poate duce la accidente
costuri inutile, dificultãþi legate trageþi butonul de blocare al portierei fatale. Pasagerii trebuie sã fie informaþi
de procesarea solicitãrilor de despãgubire respective. corespunzãtor în aceastã privinþã.
de cãtre companiile de asigurãri Pentru blocare Rotiþi butonul rotativ al încuietorii portierei
ºi problemele referitoare la solicitarea Apãsaþi butoanele de blocare ale tuturor din spate din poziþie verticalã cu ajutorul
drepturilor ce decurg din contractul portierelor cu excepþia portierei ºoferului.
cheii: portiera nu mai poate fi deschisã din
de garanþie. Închideþi portiera ºoferului ºi rotiþi cheia în
încuietoarea portierei ºoferului spre partea interior.
Pãstraþi cheia de rezervã într-un loc sigur posterioarã a autovehiculului, apoi readuceþi-
ºi accesibil. o în poziþie verticalã ºi scoateþi-o.
Încuietori, vezi pagina 185. Butonul de blocare de pe portiera ºoferului nu
poate fi apãsat când portiera este deschisã.
Blocarea – vezi pagina 48.
Telecomanda radio 3 – vezi pagina 44,
sistemul de închidere centralizatã 3 – vezi
pagina 46.

42
Sistemul electronic antidemaraj Lampa de control pentru sistemul Dacã lampa de control A se aprinde dupã
Sistemul verificã dacã este permisã pornirea antidemaraj A pornirea motorului, existã o defecþiune la
autovehiculului prin intermediul cheii La pornirea contactului, lampa de control A sistemul electronic al motorului sau al
introduse în comutatorul contact. În cazul în se aprinde pentru scurt timp. transmisiei 3 – vezi paginile 108, 118.
care cheia a fost recunoscutã ca fiind una În cazul în care lampa de control se aprinde Notã
"autorizatã", autovehiculul poate fi pornit. intermitent când contactul este pornit, Sistemul antidemaraj nu blocheazã
Verificarea este efectuatã prin intermediul aceasta indicã existenþa unei defecþiuni la portierele. Din acest motiv, este necesar sã
unui transponder integrat în cheie – vezi sistemul electronic antidemaraj. Motorul nu blocaþi întotdeauna accesul în autovehicul
pagina 45. poate fi pornit: înainte de a-l pãrãsi fãrã supraveghere ºi sã
Sistemul electronic antidemaraj este activat 1. Scoateþi cheia. activaþi sistemul de alarmã antifurt 3 – vezi
automat la scoaterea cheii din comutatorul pagina 50.
de contact. 2. Reintroduceþi cheia în comutatorul
de contact. Cartela Car Pass conþine toate informaþiile
despre autovehicul ºi, în consecinþã, nu
3. Repetaþi procedura de pornire. trebuie pãstratã în autovehicul.
Dacã lampa de control A continuã sã Vã rugãm sã aveþi la îndemânã cartela
lumineze intermitent, încercaþi sã porniþi Car Pass atunci când vã adresaþi Partenerul
motorul prin intermediul cheii de rezervã dumneavostrã Opel.
ºi apelaþi la un atelier de service.
Vã recomandãm sã apelaþi la Partenerul
dumneavostrã Opel.

43
Sistemul de închidere centralizatã 3,
vezi pagina 46.
Sistemul mecanic de blocare antifurt 3,
vezi pagina 46.
Sistemul de alarmã antifurt 3,
vezi pagina 50.

Telecomanda radio 3 Pentru o utilizare mai confortabilã, vã


Telecomanda radio este integratã în cheie. recomandãm acþionarea sistemului
de închidere centralizatã prin intermediul
Aceasta este folositã pentru a activa: telecomenzii.
z Sistemul de închidere centralizatã 3,
z sistemul mecanic de blocare antifurt 3, Utilizaþi telecomanda radio cu atenþie,
z sistemul de alarmã antifurt 3, protejaþi-o de umezealã ºi temperaturi
ridicate ºi evitaþi utilizarea ei dacã nu este
Telecomanda are o razã de acþiune nevoie.
de aproximativ 3 m. Raza de acþiune
depinde de influenþe externe. Îndreptaþi Semnalizatoarele de avarie se aprind scurt
telecomanda spre autovehicul atunci când pentru a indica funcþionarea telecomenzii.
o utilizaþi.

44
Defecþiuni
În cazul în care sistemul de închidere
centralizatã nu poate fi activat prin
intermediul telecomenzii, cauzele pot fi
urmãtoarele:
z Raza de acþiune a telecomenzii radio
a fost depãºitã,
z Tensiunea furnizatã de bateria
telecomenzii este prea scãzutã. Înlocuiþi
bateria – vezi coloana urmãtoare,
z Dacã telecomanda este utilizatã frecvent
dincolo de limitele razei de acþiune (de
exemplu, la distanþã prea mare
de autovehicul, ceea ce determinã
nerecunoaºterea telecomenzii),
Înlocuirea bateriei telecomenzii Înlocuirea bateriei trebuie efectuatã în
sincronizaþi telecomanda, vezi coloana
Înlocuiþi bateria imediat dacã raza interval de 3 minute, în caz contrar va fi
urmãtoare,
de acþiune a telecomenzii scade. necesarã resincronizarea telecomenzii.
z Dacã sistemul de închidere centralizatã
Introduceþi o ºurubelniþã de dimensiuni Vã rugãm sã vã asiguraþi bateriile uzate sunt
este suprasolicitat ca urmare a utilizãrii
reduse în crestãtura capacului ºi deschideþi îndepãrtate conform reglementãrilor privind
repetate la intervale scurte, alimentarea
capacul. Detaºaþi telecomanda de cheia protecþia mediului înconjurãtor.
cu energie este întreruptã timp
mecanicã. Sincronizarea telecomenzii radio
de aproximativ 30 de secunde.
Transponderul pentru sistemul antidemaraj În caz de funcþionare defectuoasã,
z Interferenþe cu unde radio de putere mai
se aflã în partea frontalã a cheii. Asiguraþi-vã sincronizaþi telecomanda:
mare care provin de la alte surse.
cã acesta nu este deteriorat sau desprins. 1. Porniþi contactul; sistemul va rãmâne în
Vã recomandãm Partenerul dumneavostrã
Deschideþi telecomanda. Înlocuiþi bateria, mod sincronizare timp de 30 de secunde.
Opel pentru remedierea cauzei defecþiunii.
asigurându-vã cã aceasta este introdusã 2. Apãsaþi scurt tasta p sau q de pe
Pentru utilizarea prin intermediul cheii
corect (vezi pagina 204 pentru tipul bateriei). telecomandã când cheia se aflã în
a sistemului de închidere centralizatã, vezi
Închideþi telecomanda ºi ataºaþi-o la cheia comutatorul de contact.
paginile urmãtoare.
mecanicã, asigurându-vã de fixarea
corespunzãtoare a acesteia. 3. Sistemul de închidere centralizatã
blocheazã ºi deblocheazã accesul în
autovehicul pentru a indica sincronizarea
telecomenzii.

45
Sistemul de închidere centralizatã 3 Blocarea accesului prin intermediul Pentru deblocare
Pentru blocarea portierelor, a capotei sistemului mecanic de blocare antifurt, rotiþi cheia în încuietoarea portierei ºoferului
portbagajului/hayonului ºi a trapei buºonului Toate portierele trebuie sã fie închise, spre partea frontalã a autovehiculului, apoi
de alimentare cu carburant. portiera ºoferului trebuie sã fi fost deschisã readuceþi-o în poziþie verticalã ºi scoateþi-o.
o datã anterior. Rotiþi cheia în încuietoarea – sau –
Pentru blocare portierei ºoferului spre partea posterioarã Apãsaþi tasta q de pe telecomandã 3.
rotiþi cheia în încuietoarea portierei ºoferului a autovehiculului în interval de 10 secunde
spre partea posterioarã a autovehiculului, Blocarea accesului din interior: trageþi
dupã blocarea accesului, apoi readuceþi-o în butonul de blocare al portierei respective.
apoi readuceþi-o în poziþie verticalã poziþie verticalã ºi scoateþi-o.
ºi scoateþi-o. – sau –
– sau – apãsaþi tasta p de pe telecomandã 3 din
Apãsaþi tasta p de pe telecomandã 3. nou în interval de 10 secunde dupã blocarea
Blocarea accesului din interior: apãsaþi accesului.
butonul de blocare al uneia dintre portierele Butoanele de blocare de pe toate portierele
din faþã cu portierele închise. sunt poziþionate asfel încât este imposibilã
deschiderea portierelor.

Nu folosiþi sistemul în cazul în care se aflã


persoane în autovehicul. Portierele nu pot
fi deblocate din interior.

46
Notã Închiderea geamurilor ºi a trapei 3
z Pentru a preveni blocarea accidentalã Geamurile acþionate electric 3 ºi trapa 3 pot
a ºoferului în exteriorul autovehiculului, fi închise ºi din exterior: menþineþi cheia în
butonul de blocare de pe portiera ºoferului poziþia de blocare în încuietoarea portierei
nu poate fi apãsat când portiera este ºoferului pânã la închiderea tuturor
deschisã. geamurilor ºi a trapei.
z În cazul în care portiera ºoferului nu este
Utilizarea geamurilor acþionate electric 3
închisã în mod corespunzãtor, sistemul
ºi a trapei 3 acþionate electric trebuie
de închidere centralizatã 3 va debloca
efectuatã cu atenþie. Existã riscul
portierele imediat dupã blocarea acestora.
de accidentare, mai ales pentru copii,
z Pentru blocare portierelor din interior (de sau pericolul de prindere a unor obiecte.
exemplu, pentru a împiedica accesul
Pasagerii trebuie sã fie informaþi
nedorit din exterior), apãsaþi butonul
corespunzãtor.
de blocare a portierei ºoferului.
Supravegheaþi permanent zona
z Portierele blocate se deblocheazã
automat 3 în cazul unui accident
de închidere a ferestrei ºi trapei în timpul Defectarea a telecomenzii 3
închiderii. Asiguraþi-vã cã nu sunt prinse ºi a sistemului de închidere
de o anumitã gravitate (pentru a permite
acordarea asistenþei din exterior).
obiecte în timpul deplasãrii acestora. centralizatã 3
Contactul nu trebuie sã fie oprit. A = Deblocarea portierei ºoferului
Suprasolicitare Rotiþi cheia spre înainte pânã la capãtul
Dacã sistemul de închidere centralizatã este cursei în încuietoare. Readuceþi cheia în
suprasolicitat ca urmare a utilizãrii repetate poziþie verticalã ºi scoateþi-o.
la intervale scurte, alimentarea cu energie B = Blocarea portierei ºoferului
este întreruptã timp de aproximativ 30 Când portiera ºoferului este închisã,
de secunde. rotiþi cheia spre partea posterioarã
Sistemul este protejat de o siguranþã situatã a autovehiculului pânã la capãtul cursei.
pe panoul de siguranþe – vezi pagina 154. Readuceþi cheia în poziþie verticalã
ºi scoateþi-o.
Celelalte portiere pot fi deschise ºi închise
prin acþionarea butonului de blocare din
interior (acest lucru nu este posibil în cazul
activãrii în prealabil a sistemului de alarmã
antifurt). Remediaþi cauza defecþiunii.
Vã recomandãm Partenerul
dumneavostrã Opel.

47
Utilizarea sistemului de închidere
centralizatã 3 pentru hayon/capota
portbagajului
Sistemul de închidere centralizatã ºi sistemul
de blocare antifurt pentru portiere nu pot fi
activate sau dezactivate de la încuietoarea
hayonului.
Fanta pentru cheia în poziþie orizontalã în
butucul încuietorii
Accesul în portbagaj este blocat ºi deblocat
prin intermediul telecomenzii sau prin rotirea
cheii în încuietoarea portierei ºoferului.
Dacã cheia este rotitã doar în poziþie
orizontalã dupã deblocarea accesului prin
intermediul sistemului de închidere
Portbagajul centralizatã, accesul în portbagaj rãmâne Fanta pentru cheia în poziþie verticalã în
Blocare blocat. Pentru deblocare – vezi butucul încuietorii
Rotiþi cheia în poziþie verticalã. pagina urmãtoare. Accesul în portbagaj rãmâne blocat chiar
dacã accesul în autovehicul este deblocat
Pentru deblocare prin intermediul telecomenzii sau prin rotirea
Rotiþi cheia în poziþie orizontalã. cheii în încuietoarea portierei ºoferului.
Dispozitivul de retenþie este eliberat prin Aceastã poziþie trebuie selectatã în cazul în
apãsarea butonului. care accesul în portbagaj trebuie sã rãmânã
blocat. Rotiþi cheia spre stânga pânã la
capãtul cursei.

48
Notã
z Sistemul de închidere centralizatã
ºi sistemul de blocare antifurt pentru
portiere nu pot fi activate sau dezactivate
de la încuietoarea capotei portbagajului
sau a hayonului.
z Capota portbagajului/hayonul sunt
prevãzute cu un mâner sau o curea pentru
a facilita închiderea.
z Accesoriile montate pe hayon sau pe
capota portbagajului mãresc masa
acestuia. Dacã masa hayonului
sau a capotei portbagajului devine
excesivã, hayonul sau capota nu va mai
putea sta în poziþie deschisã.
Deblocarea accesului în portbagaj când Odatã ce capota portbagajului/hayonul sunt
portierele sunt blocate prin intermediul închise ºi cheia este rotitã în poziþie Obiectele voluminoase nu trebuie
sistemului de închidere centralizatã 3 orizontalã sau verticalã, accesul în portbagaj transportate cu portbagajul deschis. În caz
Rotiþi cheia spre dreapta din poziþie verticalã este din nou blocat. contrar, este posibilã pãtrunderea gazelor
sau orizontalã pânã la capãtul cursei. Pentru de eºapament toxice în habitaclu. În plus,
În poziþie orizontalã, accesul în portbagaj
a preveni blocarea în exterior, cheia nu poate plãcuþa de înmatriculare a autovehiculului
este deblocat numai cu ocazia urmãtoarei
fi scoasã din încuietoare. este vizibilã clar ºi corect luminatã numai
deblocãri a accesului în autovehicul prin
dacã portbagajul este închis.
intermediul sistemului de închidere
centralizatã.

49
4. Activaþi sistemul de alarmã antifurt.
LED-ul se aprinde. Dupã aproximativ
10 secunde, sistemul se activeazã, fãrã
monitorizarea habitaclului sau a înclinãrii
autovehiculului. LED-ul va lumina
intermitent pânã la dezactivarea
sistemului.

Sistemul de alarmã antifurt 3 Comutarea sistemului în modul excludere


monitorizeazã a monitorizãrii habitaclului ºi a înclinãrii
autovehiculului
z portierele, portbagajul, capota motorului, de exemplu, în cazul în care sunt lãsate
z habitaclul, animale în autovehicul.
z înclinarea autovehiculului, cum ar fi cazul 1. Închideþi capota portbagajului/hayonul
ridicãrii acestuia, ºi capota motorului.
z comutatorul de contact. 2. Apãsaþi simultan ambele taste pentru
a acþiona lãmpile de lecturã din faþã când
Pentru activare:
contactul este oprit. LED-ul va lumina
Toate portierele trebuie sã fie închise 3,
intermitent timp de maximum 10 secunde,
portiera ºoferului trebuie sã fi fost deschisã
vezi pagina 51.
o datã anterior. Rotiþi cheia în încuietoarea
portierei ºoferului spre partea posterioarã 3. Închideþi portierele.
a autovehiculului în interval de 10 secunde
dupã blocarea accesului, apoi readuceþi-o în
poziþie verticalã ºi scoateþi-o.
– sau –
apãsaþi tasta p de pe telecomandã din nou
în interval de 10 secunde dupã blocarea
accesului.

50
Dupã primele 10 secunde de la activarea
sistemului de alarmã antifurt:
z LED-ul lumineazã
intermitent = Sistemul este activat,
z LED-ul lumineazã
timp de aproximativ
1 secundã = Dezactivare.
În cazul apariþiei unei defecþiuni în sistem,
vã rugãm sã consultaþi un atelier de service
auto. Vã recomandãm sã apelaþi la
Partenerul dumneavostrã Opel.
Componenta de autodiagnosticarea
integratã în sistem permite remedierea
rapidã a defecþiunilor.
Dioda emiþãtoare de luminã (Light emitting Dezactivare
diode - LED) rotiþi cheia în încuietoarea portierei ºoferului
În primele 10 secunde de la activarea spre partea frontalã a autovehiculului, apoi
sistemului de alarmã antifurt: readuceþi-o în poziþie verticalã ºi scoateþi-o.
z LED-ul se aprinde = Test, întârziere – sau –
pornire contact Apãsaþi tasta q de pe telecomandã.

z LED-ul lumineazã
intermitent = Una dintre portiere,
hayonul, capota
motorului sunt
deschise
sau defecþiune
de sistem.

51
Alarma Sirena de alarmã cu sursã
Se permite declanºarea doar a unui numãr de alimentare integratã 3
limitat de alarme dacã sistemul antiefracþie Sirena de alarmã cu sursã de alimentare
este activat (acest numãr este stabilit prin integratã monitorizeazã sursa de alimentare
lege). cu energie electricã a autovehiculului
Alarma se manifestã sub forma ºi declanºeazã automat o alarmã în cazul
z unui semnal acustic (claxon) ºi detectãrii manipulãrii bateriei (de exemplu,
z a unui semnal vizual (semnalizatoarele întreruperea alimentãrii cu energie datoritã
de avarie). deconectãrii neautorizate a bateriei).
Durata semnalelor de alarmã este limitatã Sirena de alarmã are sursã de alimentare
datoritã reglementãrilor legale. autonomã ºi, prin urmare, este independentã
de bateria autovehiculului.
Alarma poate fi anulatã prin apãsarea unei
taste de pe telecomandã. Sistemul Opriþi alarma.
de alarmã antifurt este dezactivat simultan Porniþi ºi opriþi imediat contactul.
prin apãsarea tastei q. Dezactivarea funcþiei de alarmare
Deschiderea ºi închiderea portbagajului
când sistemul de alarmã antifurt este (de exemplu, în cazul deconectãrii bateriei
activat pentru lucrãri de întreþinere): Porniþi ºi opriþi
1. Pentru deblocare: rotiþi cheia spre dreapta imediat contactul, deconectaþi bateria în
pânã la capãtul cursei. Portbagajul este interval de 15 secunde.
deblocat ºi monitorizarea habitaclului
ºi a înclinãrii autovehiculului este
dezactivatã.
2. Deschideþi portbagajul.
3. Închideþi portbagajul.
4. Pentru blocare: rotiþi cheia în poziþia
iniþialã. Monitorizarea habitaclului,
a portbagajului ºi a înclinãrii
autovehiculului este activatã dupã
aproximativ 10 secunde.

52
Capota motorului Pentru deschiderea completã, localizaþi Pentru a menþine capota motorului în poziþie
Pentru deschiderea capotei, trageþi maneta zãvorul de siguranþã, situat în partea deschidã, introduceþi tija de susþinere situatã
de deblocare /, aflatã sub panoul de bord, dreaptã când autovehiculul este vãzut din în unghi drept deasupra grilei radiatorului în
pe partea ºoferului. Capota va fi deblocatã faþã: ridicaþi-l ºi deschideþi capota. fanta cu bordurã de plastic în partea
ºi se va deschide parþial. Readuceþi mânerul Praful sau zãpada de pe capotã pot aluneca inferioarã a capotei motorului.
în poziþia iniþialã. la deschiderea acesteia ºi pot bloca orificiul Înainte de închiderea capotei motorului,
de admisie a aerului. fixaþi ferm tija de susþinere în dispozitivul
Orificiile de admisie a aerului, vezi de reþinere. Coborâþi treptat capota
paginile 102. motorului ºi apoi permiteþi-i sã se fixeze prin
propria greutate.
Zãvorul de siguranþã din grila radiatorului nu
trebuie sã mai iasã în afarã. Verificaþi
închiderea capotei trgând de partea din faþã
a acesteia. Daca nu este blocatã, repetaþi
procedura de închidere.

53
Scaunele, habitaclul Reglarea scaunelor din faþã
vezi pagina 3.

Suplimentarea capacitãþii
portbagajului prin plierea scaunelor
din spate.
vezi paginile 56, 57.

Poziþia scaunelor
Scaunul conducãtorului trebuie reglat în aºa
fel încât conducãtorul stând aºezat drept sã
poatã þine cu mâinile uºor îndoite volanul în
zona spiþelor superioare.
Glisaþi scaunul pasagerului în spate cât mai
mult posibil.
Spãtarele scaunelor nu trebuie înclinate
excesiv (unghiul de înclinare recomandat
este de aproximativ 25°).

Ignorarea celor de mai sus poate duce la


accidente fatale. Pasagerii trebuie sã fie
informaþi corespunzãtor.

54
Poziþia tetierelor Tetierele Scaunul central spate
Mijlocul tetierelor trebuie sã se afle la nivelul Scaunele din faþã ºi scaunele laterale din Pentru plierea spãtarelor scaunelor din spate
ochilor ocupantului scaunului. Dacã acest spate sau pentru ameliorarea vizibilitãþii dacã
lucru nu este posibil, atunci, tetierele vor fi Pentru suplimentarea capacitãþii scaunul central din spate nu este ocupat,
reglate la înãlþimea maximã pentru portbagajului (vezi paginile 56, 57), tetiera poate fi împinsã în jos pânã la capãtul
persoanele foarte înalte, ºi la înãlþimea demontaþi tetierele scaunelor laterale din cursei. Eliberaþi ambele arcuri prin apãsare.
minimã pentru persoanele foarte scunde. spate 3: Deblocaþi arcurile de reþinere prin Dacã scaunul central din spate este ocupat,
apãsare, apoi scoateþi tetierele. reglaþi înãlþimea tetierei la prima sau a doua
Ignorarea celor de mai sus poate duce la treaptã, în funcþie de înãlþimea pasagerului.
accidente fatale. Pasagerii trebuie sã fie
informaþi corespunzãtor.

Reglarea, vezi pagina 5 ºi coloanele


urmãtoare.

55
Suplimentarea capacitãþii Plierea spãtarelor scaunelor din spate Pentru deplierea spãtarelor scaunelor din
portbagajului, Coborâþi tetierele scaunelor laterale din spate, trageþi centura de siguranþã spre în
versiunea Saloon spate 3 – prin apãsarea arcurilor de reþinere faþã pentru a preveni prinderea acesteia.
Rabataþi capacul din spatele – vezi pagina 55. Coborâþi tetiera scaunului Fixarea în poziþie a spãtarului scaunului din
cotierei în jos 3 central din spate 3 în poziþia cea mai joasã – spate trebuie sã fie însoþitã de un sunet
Rabataþi cotiera în jos pe perna scaunului, prin apãsarea arcurilor de reþinere – vezi specific.
trageþi maneta ºi înclinaþi capacul spre pagina 55.
înainte. Centura de siguranþã cu fixare în trei puncte
Eliberaþi unul sau ambele spãtare ale pentru scaunul central din spate 3 poate fi
Scaunele laterale pot fi utilizate în continuare scaunelor din spate prin intermediul trasã afarã din retractor doar dacã spãtarele
de cãtre pasageri. butoanelor corespunzãtoare ºi pliaþi scaunelor din spate sunt fixate
spãtarele pe scaune. corespunzãtor.
Capacul trebuie sã se fixeze cu un zgomot
specific în spatele cotierei când este ridicat.

56
Îndepãrtaþi capacul portbagajului, Suplimentarea capacitãþii Plierea spãtarelor scaunelor din spate
numai pentru versiunea în douã volume portbagajului, versiunea Estate Dacã este necesar, demontaþi capacul
cu 5 portiere Rabataþi capacul din spatele cotierei în jos portbagajului – vezi pagina 59.
Pentru demontare, detaºaþi curelele de fixare Rabataþi cotiera în jos pe perna scaunului, Coborâþi tetierele scaunelor laterale din
de pe hayon. trageþi maneta ºi înclinaþi capacul spre spate 3 – prin apãsarea arcurilor de reþinere
Scoateþi capacul din ghidajele laterale înainte. – vezi pagina 55. Coborâþi tetiera scaunului
ºi amplasaþi-l în spatele spãtarelor scaunelor. Scaunele laterale pot fi utilizate în continuare central din spate 3 în poziþia cea mai joasã –
Montarea se realizeazã prin repetarea de cãtre pasageri. prin apãsarea arcurilor de reþinere – vezi
operaþiilor în ordinea inversã. pagina 55.
Capacul trebuie sã se fixeze cu un zgomot
Note referitoare la încãrcarea specific în spatele cotierei când este ridicat. Prindeþi cataramele centurilor de siguranþã
autovehiculului de spãtarele scaunelor din spate 3.
vezi pagina 61. Eliberaþi unul sau ambele spãtare ale
scaunelor din spate prin intermediul
butoanelor corespunzãtoare ºi pliaþi
spãtarele pe scaune.

57
Centura de siguranþã cu fixare în trei puncte
pentru scaunul central din spate 3 poate fi
trasã afarã din retractor doar dacã spãtarele
scaunelor din spate sunt fixate
corespunzãtor.
Plasa de protecþie
vezi pagina 60.
Note referitoare la încãrcarea
autovehiculului
vezi pagina 61.

Ridicarea suprafeþelor scaunelor din spate Pentru deplierea spãtarelor scaunelor din
Dacã este necesar, demontaþi capacul spate, trageþi centura de siguranþã spre în
portbagajului – vezi pagina 59. faþã pentru a preveni prinderea acesteia.
Coborâþi tetierele scaunelor laterale din Fixarea în poziþie a spãtarului scaunului din
spate 3 – prin apãsarea arcurilor de reþinere spate trebuie sã fie însoþitã de un sunet
– vezi pagina 55. Coborâþi tetiera scaunului specific.
central din spate 3 în poziþia cea mai joasã –
prin apãsarea arcurilor de reþinere – vezi
pagina 55.
Prindeþi cataramele centurilor de siguranþã
de spãtarele scaunelor din spate 3.
Ridicaþi una sau ambele perne ale scaunelor
prin intermediul curelelor.
Eliberaþi unul sau ambele spãtare ale
scaunelor din spate prin intermediul
butoanelor corespunzãtoare ºi pliaþi
spãtarele pe scaune.

58
Capacul portbagajului 3, versiunea Demontarea Apãsaþi capacul cu ambele mâini ºi trageþi-l
Estate Împingeþi capacul portbagajului în faþã spre forþat spre înapoi. Rotiþi capacul cu cele douã
Pentru închidere: spãtarele scaunelor. ghidaje în sus ºi îndepãrtaþi-l prin împingere
Trageþi capacul portbagajului la maximum Trageþi capacul pliat spre înapoi în cele douã spre înainte.
cãtre în spate în dreptul niºelor laterale ghidaje pânã la capãtul cursei. Montarea
ºi fixaþi-l în dispozitivele de reþinere laterale. Montarea se realizeazã prin inversarea
Nu plasaþi obiecte grele sau obiecte ordinii operaþiilor presupuse de demontare,
cu muchii tãioase pe capacul portbagajului. asigurându-vã cã ghidajele se fixeazã
corespunzãtor pe ºine.
Pentru deschidere:
Scoateþi capacul din dispozitivele de fixare
ºi împingeþi-l cãtre spãtarul scaunului.

59
Capacul portbagajului 3, Montarea în spatele scaunelor din spate Montarea în spatele scaunelor din faþã
versiunea Estate Pliaþi ambele spãtare ale scaunelor din spate, Ridicaþi ambele perne ale scaunelor din
Plasa de protecþie poate fi montatã în prindeþi curelele de fixare în inelele spate, prindeþi curelele fantele pernelor
spatele scaunelor din spate sau, dacã de ancorare ºi strângeþi-le. Depliaþi spãtarele aflate în poziþie verticalã ºi strângeþi-le. Pliaþi
spãtarele scaunelor din spate sunt rabatate scaunelor din spate ºi fixaþi-le în poziþie. spãtarele scaunelor din spate în poziþie
orizontal, în spatele scaunelor din faþã. orizontalã.
Nu este permisã transportarea pasagerilor în Demontarea
spatele plasei de siguranþã. Deplasaþi în sus dispozitivele de strângere
a curelelor ºi desfaceþi curelele. Demontaþi
Existã douã orificii de montare în cadrul vergeaua plasei, închideþi capacele.
plafonului: Deschideþi capacele. Ataºaþi
vergeaua plasei într-o parte ºi fixaþi-o,
extindeþi vergeaua, ataºaþi celãlalt capãt în
partea cealaltã ºi fixaþi-l corespunzãtor.

60
Inelele de ancorare 3. Compartimentele de depozitare din Note referitoare la încãrcarea
Acestea permit fixarea încãrcãturii în portbagaj autovehiculului
portbagaj cu ajutorul unor curele de fixare 3 Depozitarea triunghiului reflectorizant ¨ 3 z Obiectele grele din portbagaj trebuie
sau al unei plase pentru bagaje 3 sau al unei ºi a trusei de prim ajutor + 3 – vezi rezemate de spãtarele scaunelor din spate
plase de protecþie 3. Plasa de protecþie – pagina 141. Depozitarea roþii de rezervã – sau, dacã acestea sunt pliate în poziþie
vezi pagina 60. vezi pagina 142. Depozitarea cricului orizontalã, de spãtarele scaunelor din
ºi a sculelor pentru autovehicul – vezi faþã. Dacã obiectele urmeazã sã fie
pagina 144. depozitate suprapuse, obiectele mai grele
trebuie aºezate dedesubt. Obiectele
nefixate în portbagaj pot fi proiectate
înainte cu o forþã considerabilã,
de exemplu, în cazul unei frânãrii bruºte.
z Fixaþi obiectele grele cu curele 3 ataºate
de inelele de ancorare 3 – vezi pagina 61.
Alunecarea obiectelor grele la frânarea
bruscã sau la efectuarea unui viraj poate
antrena schimbarea comportamentului
autovehiculului.

61
z Dacã sunt transportate obiecte în z Obiectele voluminoase nu trebuie
portbagaj, spãtarele scaunelor din spate transportate cu portbagajul deschis. În caz
trebuie sã fie fixate în poziþie – vezi contrar, este posibilã pãtrunderea gazelor
paginile 56, 58. de eºapament toxice în habitaclu. În plus,
z Nu permiteþi încãrcãturii sã depãºeascã plãcuþa de înmatriculare a autovehiculului
înãlþimea spãtarelor scaunelor din spate este vizibilã clar ºi corect luminatã numai
sau înãlþimea spãtarelor scaunelor din dacã portbagajul este închis.
faþã dacã spãtarele scaunelor din spate z Masele, sarcina utilã ºi sarcina pe acoperiº
sunt pliate. – vezi pagina 197.
z Triunghiul reflectorizant 3 ºi trusa de prim z Utilizarea unui portbagaj superior – vezi
ajutor 3 trebuie sã fie întotdeauna paginile 110, 113, 131, mãreºte
accesibile. sensibilitatea autovehiculului în caz
z Nu depozitaþi obiecte în faþa lunetei de vânt lateral ºi afecteazã negativ
sau pe panoul de bord. Aceste se reflectã manevrabilitatea autovehiculului prin
în geam, obstrucþionând câmpul ridicarea centrului de greutate a acestuia.
z Versiunea Saloon: Obiectele care se pot
de vizibilitate al conducãtorului ºi vor fi
deplasa liber în portbagaj trebuie fixate Nerespectarea acestor instrucþiuni poate
proiectate în interiorul autovehiculului,
împotriva alunecãrii cu ajutorul unei plase cauza accidentarea sau pune în pericol
de exemplu, în cazul unei frânãri bruºte.
pentru bagaje 3 – vezi pagina 61. viaþa. Pasagerii trebuie sã fie informaþi
z Nu depozitaþi obiecte în zona corespunzãtor.
z Versiunea Estate: Montaþi întotdeauna
de expansiune a airbagurilor deoarece
plasa de siguranþã 3 când transportaþi
acestea pot cauza accidente în cazul
obiecte în portbagaj – vezi pagina 60.
declanºãrii airbagurilor.

62
Priza pentru accesorii 3
Priza brichetei poate fi utilizatã pentru
conectarea accesoriilor electrice. Priza
funcþioneazã când contactul este pornit.
totuºi, dacã motorul este oprit, existã riscul
de descãrcare a bateriei.
Nu deterioraþi priza folosind fiºe
necorespunzãtoare.
Puterea maximã consumatã de accesoriile
electrice nu trebuie sã depãºeascã 120 W
sau 50 W în cazul în care este pornitã
încãlzirea scaunelor 3.
Nu conectaþi accesorii care furnizeazã
curent, de exemplu, încãrcãtoare de baterii
sau baterii.
Bricheta 3 Inelele de ancorare 3
Bricheta este situatã pe consola centralã, în Accesoriile electrice conectate la prizã Trebuie folositã exclusiv pentru scrum ºi nu
faþã. trebuie sã se conformeze normelor pentru depozitarea deºeurilor inflamabile.
de compatibilitate electromagneticã
Apãsaþi bricheta când contactul este pornit. specificate în DIN standard VDE 40 839, în Ignorarea celor de mai sus poate duce la
Se decupleazã automat când elementul caz contrar putând apãrea defecþiuni în accidente fatale. Pasagerii trebuie sã fie
de aprindere este încins la roºu. Scoateþi funcþionarea autovehiculului. informaþi corespunzãtor.
bricheta.
Scrumiera din faþã 3
Apãsaþi capacul scrumierei pentru
deschidere.

63
Pentru golire, prindeþi ambele pãrþi ale Scrumiera din spate 3 Torpedoul
scrumierei ºi trageþi în sus. Pentru deschidere, rabataþi capacul în sus. Pentru deschidere, trageþi mânerul.
Pentru deschidere, deschideþi parþial Baza falsã 3 al torpedoului este detaºabil:
capacul. Trageþi scrumiera în sus de capac, eliberaþi prin tragerea bordurii frontale.
rotind-o uºor spre înainte.
La reintroducerea bazei false, împingeþi-o
prin canalele de ghidaj laterale pânã la
fixarea pe peretele posterior.
Pe partea stângã a torpedoului existã un
suport pentru stilouri.

64
Parasolarele
Folosiþi parasolarul pentru a vã proteja
de orbirea datoratã razelor solare,
rabatându-l în jos ºi rotindu-l spre lateral,
când este necesar.

65
Sistemele de siguranþã Sistem de protecþie cu 3 niveluri
Care include: Sistemele airbag 3 suplimenteazã funcþia
de protecþie a centurilor de siguranþã
z centuri de siguranþã cu fixare în trei cu fixare în 3 puncte
puncte, ºi a pretensionatoarelor de centuri.
z pretensionatoare de centuri pentru De aceea, centurile de siguranþã trebuie
scaunele din faþã, purtate în permanenþã. Neluarea în
considerare a instrucþiunilor poate duce
z sisteme airbag pentru ºofer ºi pasagerul la rãniri sau pericol de moarte. Pasagerii
din faþã 3. trebuie sã fie informaþi corespunzãtor.
Cele 3 niveluri ale sistemului sunt activate
succesiv, în funcþie de gravitatea Citiþi instrucþiunile furnizate împreunã
accidentului: cu sistemul de reþinere pentru copii!
z Mecanismele de blocare automatã
a centurilor de siguranþã împiedicã
smulgerea centurii, asigurând în acest mod
reþinerea ocupanþilor autovehiculului pe
scaune.
z Cataramele centurilor de siguranþã de la
scaunele din faþã sunt trase în jos. Astfel,
centurile de siguranþã sunt automat
tensionate, iar ocupanþii sunt avertizaþi din
timp asupra decelerãrii autovehiculului.
Astfel, se micºoreazã forþa ce acþioneazã
asupra corpului.
z Sistemele airbag se declanºeazã în cazul
unui accident grav, formând o pernã
de siguranþã pentru ocupanþii
autovehiculului.

66
Centurile de siguranþã În eventualitatea unui accident, persoanele
care nu poartã centura de siguranþã
Purtaþi în permanenþã centura pericliteazã atât integritatea fizicã ºi viaþa
de siguranþã, chiar ºi în traficul urban, celorlalþi ocupanþi, cât ºi cea proprie.
precum ºi în situaþia în care ocupaþi unul
din locurile din spate. Vã poate salva Lampa de avertizare X pentru centurile
viaþa! de siguranþã – vezi pagina 24.

Femeile însãrcinate trebuie sã poarte Centurile de siguranþã sunt destinate utilizãrii


întotdeauna centura de siguranþã – vezi de cãtre o singurã persoanã. Acestea nu sunt
pagina 70. adecvate pentru persoane cu vârsta sub
12 ani sau înãlþimea sub 150 cm.
Pentru copii cu vârsta sub 12 ani, vã
recomandãm sistemul Opel de reþinere
pentru copii – vezi pagina 77.

Centuri de siguranþã cu fixare


în trei puncte
Autovehiculul este dotat cu centuri
de siguranþã cu fixare în trei puncte
cu retragere automatã ºi blocare care oferã
libertate de miºcare, în ciuda faptului cã
centurile sunt tensionate prin intermediul
unui arc ºi sunt permanent strânse pe corp.
Pentru poziþia scaunelor – vezi pagina 54.
Centura are un sistem retractor sensibil la
miºcãrile autovehiculului, care are sarcina
de a se bloca în cazul accelerãrii
sau decelerãrii puternice, indiferent
de direcþie.

67
Pretensionatoarele de centuri Dacã centurile de siguranþã nu au fost
Centurile de siguranþã pentru locurile din faþã deteriorate, funcþionarea acestora nu este
sunt prevãzute cu pretensionatoare. În afectatã, chiar dacã pretensionatoarele au
eventualitatea unei coliziuni frontale sau din fost declanºate.
spate de o anumitã gravitate, cataramele Informaþii suplimentare – vezi pagina 71.
centurilor sunt trase în jos, strângând astfel
centurile.

Declanºarea pretensionatoarelor de centuri


este indicatã prin aprinderea lãmpii
de control v – vezi pagina urmãtoare.
Declanºarea este indicatã de elementele
de culoare galbenã 3 pe cataramele
centurilor.
Pretensionatoarele de centuri trebuie
înlocuite dupã declanºare. Vã recomandãm
Partenerul dumneavostrã Opel.

68
z Sistemul electronic de control ale
Remediaþi imediat defecþiunea. pretensionatoarelor de centuri ºi al
Vã recomandãm sã apelaþi la Partenerul sistemului airbag se aflã în consola
dumneavostrã Opel. centralã. Pentru evitarea defecþiunilor, nu
Componenta de autodiagnosticare integratã plasaþi obiecte magnetice în aceasta zonã.
în sistem permite remedierea rapidã z Vã recomandãm Partenerul
a defecþiunilor. Vã rugãm sã aveþi la dumneavostrã Opel.
îndemânã cartela Car Pass când apelaþi la z Pretensionatoare de centuri se
Partenerul dumneavostrã Opel. declanºeazã o singurã odatã. Vã rugãm
Important sã înlocuiþi pretensionatoarele de centuri
z Accesoriile sau alte obiecte care nu au fost care au fost declanºate. Vã recomandãm
aprobate în mod special pentru Partenerul dumneavostrã Opel.
autovehiculul dumneavoastrã nu trebuie z Normele de siguranþã în vigoare trebuie
sã fie fixate sau plasate în zona de acþiune respectate întotdeauna în cazul în care
a pretensionatoarelor de centuri (lângã autovehiculul este casat. Casarea trebuie
Lampa de control v pentru
închizãtoarele centurilor de siguranþã), efectuatã de cãtre o firmã autorizatã
pretensionatoarele de centuri
întrucât aceasta poate duce la accidente de reciclare. Vã recomandãm Partenerul
Pretensionatoarele de centuri sunt
atunci când pretensionatoarele de centuri dumneavostrã Opel.
supravegheate electronic împreunã
sunt declanºate.
cu sistemul airbag ºi funcþionarea acestora
va fi indicatã pe panoul de bord prin z Nu efectuaþi modificãri la componentele
intermediul lãmpilor de control v. La pretensionatoarelor de centuri, întrucât
pornirea contactului, lampa de control se acestea pot antrena anularea certificatului
aprinde timp de aproximativ 4 secunde. de înmatriculare.
Dacã lampa nu se aprinde sau nu se stinge
dupã 4 secunde, sau se aprinde în timpul Manipularea improprie (de exemplu,
conducerii autovehiculului, înseamnã existã demontarea sau instalarea) pot cauza
o defecþiune la sistemul de pretensionare declanºarea pretensionatoarelor.
sau la sistemul airbag – vezi pagina 75. Este
posibil ca, în cazul unui accident,
pretensionatoarele sau airbagurile sã nu se
declanºeze.

69
Utilizarea centurilor de siguranþã Reglarea înãlþimii 3
În special în cazul femeilor însãrcinate, punctului superior de fixare a centurii
Utilizarea centurilor de siguranþã porþiunea inferioarã a centurii trebuie
Trageþi centura din mecanismul de retractare de siguranþã:
poziþionatã cât mai jos cu putinþã, peste
ºi treceþi-o peste corp, asigurându-vã cã nu pelvis, pentru a nu presa pe abdomen. 1. Trageþi uºor de centurã.
este rãsucitã.
2. Apãsaþi butonul sau glisaþi ghidajul
Introduceþi catarama în dispozitivul Hainele voluminoase împiedicã fixarea centurii în sus.
de fixare. Spãtarele scaunelor nu trebuie corespunzãtoare a centurii. Centura nu
înclinate excesiv (unghiul de înclinare trebuie trecutã peste obiecte dure sau fragile 3. Reglaþi înãlþimea doritã.
recomandat este de aproximativ 25°). aflate în buzunare (de ex., pixuri, telefoane 4. Fixarea centurii în noua poziþia trebuie sã
Porþiunea pentru bazin trebuie sã se muleze mobile), deoarece acestea pot cauza fie însoþitã de un sunet specific.
confortabil pe corp. Strângeþi frecvent accidente. Nu plasaþi nici un obiect (ca de ex.
genþi sau telefoane mobile) între centurã Nu reglaþi înãlþimea centurii în timp ce
centura în timpul conducerii autovehiculului
ºi corpul dvs. conduceþi.
prin tragerea porþiunii diagonale a centurii.
Reglaþi înãlþimea astfel încât centura sã
treacã peste umãrul purtãtorului ºi sã se
sprijine pe umãrul acestuia. Nu trebuie sã
treacã peste gât sau braþ – vezi pagina 67,
figura 13165 T.

70
Testarea centurilor
Vã rugãm sã verificaþi periodic toate
componentele centurilor pentru a vedea
dacã nu sunt deteriorate ºi dacã
funcþioneazã corespunzãtor. Înlocuiþi pãrþile
deteriorate. În cazul unui accident, înlocuiþi
centurile care au fost suprasolicitate
ºi pretensionatoarele de centuri declanºate.
Vã recomandãm sã apelaþi la Partenerul
dumneavostrã Opel.
Nu modificaþi centurile, închizãtoarele,
retractoarele automate sau cataramele
metalice.
Asiguraþi-vã cã centurile nu sunt deteriorate
sau prinse de obiecte tãioase.
Decuplarea centurii de siguranþã Porþiunea pentru bazin a centurii 3
Pentru a decupla centura, apãsaþi butonul Pe scaunul central din spate: pentru
roºu de pe închizãtor; centura se va retrage ajustarea lungimii, apãsaþi partea superioarã
automat. a cataramei.
Centura de siguranþã cu fixare în 3 puncte 3
pentru scaunul central din spate
Centura poate fi extrasã din retractor numai
când spãtarele scaunelor din spate sunt
fixate corespunzãtor în suporturi – vezi
paginile 56, 58.

71
Exemple de evenimente care pot declanºa
sistemul airbag frontal:
z Impact cu un obstacol rigid: airbagurile
faþã se declanºeazã la o vitezã redusã
a autovehiculului.
z Impact cu un obstacol care nu este rigid
(cum ar fi un alt autovehicul): airbagurile
faþã se declanºeazã la o vitezã mai
ridicatã a autovehiculului.

Sistemul airbag Opel Full Size Sistemul airbag frontal se va declanºa:


Airbag frontal z în funcþie de gravitatea accidentului,
Airbagurile frontale sunt identificate prin
cuvântul AIRBAG marcat pe volan z în funcþie de tipul impactului,
ºi deasupra torpedoului 3. z în raza de acþiune indicatã în imagine,
Sistemul airbag frontal include: z independent de sistemul airbag frontal 3.
z un airbag cu dispozitiv de umflare plasat
în volan ºi un altul aflat în planºa de bord,
z dispozitive electronice de control
cu senzori de impact,
z lampa de control pentru sistemele
airbag v, situatã pe panoul de bord,

72
În cazul declanºãrii, airbagurile frontale se Sistemul airbag frontal nu va fi declanºat
umflã într-un interval de ordinul Sistemul airbag frontal furnizeazã dacã
milisecundelor ºi formeazã o pernã protecþie optimã când scaunul, spãtarul z contactul este oprit,
protectoare pentru ºofer ºi pasagerul din ºi tetiera sunt reglate corect. Reglaþi z coliziunea frontalã este minorã,
faþã. Deplasarea spre înainte a ºoferului scaunul ºoferului în funcþie de înãlþimea z autovehiculul se rãstoarnã,
ºi a pasagerului din faþã este astfel acestuia, astfel încât, stând în poziþie z coliziunea implicã un impact lateral
amortizatã ºi riscul accidentãrii în zona dreaptã, sã poatã þine volanul în zona sau din spate,
bustului ºi a capului se reduce semnificativ. spiþelor superioare cu braþele uºor flexate. declanºarea nu ar aduce nici un beneficiu
Scaunul pasagerului trebuie sã fie ocupanþilor.
Nu vor apãrea probleme cu vizibilitatea, poziþionat la distanþã maximã de planºa
deoarece airbagurile se umflã ºi se dezumflã de bord, cu spãtarul în poziþie verticalã – Din acest motiv, centurile de siguranþã
atât de repede încât adesea nici nu sunt vezi paginile 3, 54. Nu þineþi capul, corpul trebuie purtate permanent. Sistemul airbag
observate în eventualitatea unui accident. sau membrele în zona capacelor frontal suplimenteazã funcþia de protecþie
airbagurilor. a centurilor de siguranþã cu fixare în
Nu plasaþi nici un obiect în zona 3 puncte. Dacã nu purtaþi centura
de expansiune a airbagurilor. Pentru de siguranþã în caz de accident, vã expuneþi
informaþii importante, vezi pagina 76. unui risc de accidentare gravã, putând fi
chiar proiectaþi în afara autovehiculului.
Centura de siguranþã cu fixare în 3 puncte
trebuie sã fie corect fixatã – vezi În caz de accident, centura vã fixeazã în
pagina 70. poziþia corectã în scaun, permiþând astfel
sistemului airbag sã funcþioneze eficient.

73
Airbagul lateral 3 Sistemul airbag lateral se va declanºa: La declanºare, airbagurile laterale se umflã
Sistemul airbag lateral este identificat prin z în funcþie de gravitatea accidentului, într-un interval de ordinul milisecundelor
cuvântul AIRBAG marcat pe pãrþile laterale pentru a forma o pernã protectoare pentru
ale spãtarelor scaunelor din faþã. z în funcþie de tipul impactului, ºofer ºi pentru pasagerul din faþã în zona
Sistemul airbag lateral include: z în raza indicatã în figurã pe portiera portierei respective. Aceasta reduce
ºoferului sau a pasagerului din faþã, substanþial riscul accidentãrii în partea
z un airbag cu dispozitiv de umflare aflat în superioarã a corpului în eventualitatea unei
spãtarul scaunului ºoferului, respectiv în z independent de sistemul airbag frontal. coliziuni laterale.
spãtarul scaunului pentru pasager,
z elemente electronice de control,
z senzori de impact lateral,
z lampa de control sistemului airbag v,
situatã în panoul de bord.

74
Nu plasaþi obiecte în zona de expansiune Remediaþi imediat defecþiunea.
a airbagurilor sau în zona dintre spãtare Vã recomandãm Partenerul
ºi caroserie. Nu puneþi mâinile sau braþele dumneavostrã Opel.
pe capacele sistemelor de airbag. Pentru
informaþii importante, vezi pagina 76. Componenta de autodiagnosticare integratã
în sistem permite remedierea rapidã
Centura de siguranþã cu fixare în 3 puncte a defecþiunilor. Vã rugãm sã aveþi la
trebuie sã fie mereu purtatã corect – vezi îndemânã cartela Car Pass când apelaþi la
pagina 70. Partenerul dumneavostrã Opel.

Airbagurile laterale nu vor fi declanºate dacã


z contactul nu este pornit,
z coliziunea este frontalã,
z autovehiculul se rãstoarnã,
z coliziunea este posterioarã, Lampa de control v pentru sistemele
airbag
z coliziunea lateralã are loc în afara zonei Sistemele airbag sunt monitorizate electronic
pasagerului. împreunã cu pretensionatoarele.
Funcþionalitatea este indicatã de lampa
de control v de pe panoul de bord. La
punerea contactului, martorul se aprinde
pentru aproximativ 4 secunde. Dacã nu se
aprinde, nu se stinge dupã 4 secunde sau se
aprinde în timpul conducerii autovehiculului,
indicã o defecþiune la sistemele airbag sau la
pretensionatoarele de centuri – vezi
pagina 69. Sistemul poate sã nu se
declanºeze în cazul unui accident.

75
Important z Husele de protecþie pentru scaunele din z Nu modificaþi componentele sistemului
z Accesoriile ºi alte obiecte nu trebuie faþã trebuie sã fie aprobate pentru airbag, deoarece aceasta poate antrena
montate sau plasate în zona autovehiculul dumneavoastrã Opel Astra anularea certificatului de înmatriculare
de expansiune a airbagurilor, deoarece dotat cu sistem airbag lateral 3. La al autovehiculului.
pot cauza accidente în cazul declanºãrii montarea huselor, asiguraþi-vã cã unitaþile
airbagurilor. airbag din lateralele spãtarelor scaunelor Sistemele se pot declanºa brusc ºi pot
din faþã nu sunt acoperite. cauza accidente dacã nu sunt manipulate
z Nu plasaþi obiecte între sistemele airbag
corespunzãtor.
ºi ocupanþii autovehiculului; pericol z Sistemele airbag sunt acþionate
de accidentare. independent unul de celãlalt în funcþie z Vã recomandãm sã încredinþaþi
z Cârligele de pe plafon se vor folosi în de gravitatea accidentului ºi de tipul Partenerului dumneavostrã Opel înlocuirea
exclusivitate pentru articole uºoare impactului. volanului, panoului de bord, a tuturor
de îmbrãcãminte sau umeraºe. Nu lãsaþi z Fiecare airbag poate fi acþionat o singurã elementelor de capitonaj, a izolaþiei
obiecte în buzunarele hainelor agãþate – datã. Odatã acþionat, airbagul trebuie portierelor, mânerelor ºi scaunelor.
pericol de accidentare. înlocuit fãrã întârziere. Vã recomandãm sã z Normele de în vigoare trebuie respectate
z Dispozitivele electronice ale sistemelor apelaþi la Partenerul dumneavostrã Opel. întotdeauna în cazul casãrii
airbag ºi ale pretensionatoarelor z Viteza, direcþia de mers ºi proprietãþile autovehiculului. Casarea trebuie efectuatã
de centuri sunt situate în consola centralã. de deformare a vehiculului, precum de cãtre o firmã autorizatã de reciclare.
Pentru evitarea defecþiunilor, nu plasaþi ºi proprietãþile obstacolului întâlnit Vã recomandãm Partenerul
obiecte magnetice în aceasta zonã. determinã gravitatea accidentului dumneavostrã Opel.
z Nu lipiþi obiecte pe volan, planºa de bord ºi declanºarea aibagurilor. Gradul z Este recomandat ca persoanele care
sau spãtarele scaunelor din faþã în zona de avariere al autovehiculului cântãresc mai puþin de 35 kg sã
airbagurilor ºi nu acoperiþi nici una dintre dumneavoastrã ºi costurile reparaþiilor în cãlãtoreascã numai pe scaunele din spate.
aceste zone cu alte materiale. sine nu indicã în mod necesar îndeplinirea
criteriilor pentru declanºarea airbagurilor. Este interzisã purtarea în braþe de cãtre
z Pentru curãþarea volanului, panoului
pasageri a sistemelor de reþinere pentru
de bord, spãtarelor scaunelor din faþã,
copii sau a altor obiecte; pericol
plafonului ºi pernei scaunului pasagerului
de accident fatal.
din faþã, utilizaþi o lavetã uscatã sau un
agent de curãþare pentru interioare. Nu
utilizaþi agenþi de curãþare agresivi.

76
Autovehiculele cu airbag frontal pentru
pasager 3 ºi airbag lateral 3: Este
interzisã montarea sistemelor de reþinere
pentru copii pe scaunul pasagerului din
faþã; risc de accident fatal.
Autovehiculele dotate cu airbag lateral pot fi
recunoscute dupã inscripþia AIRBAG situatã
pe pãrþile laterale exterioare ale spãtarelor
scaunelor din faþã.

Sistemele de reþinere pentru copii 3


Sistemele Opel de reþinere pentru copii sunt
proiectate special pentru autovehiculul
dumneavoastrã Opel, ºi oferã siguranþa
Utilizarea sistemelor de reþinere pentru maximã pentru copilul dumneavoastrã în
copii 3 pe scaunele pentru pasageri. Autovehiculele cu airbag frontal pentru
pasager 3 ºi fãrã airbag lateral: Nu este cazul unui accident. Dacã se utilizeazã un alt
permisã amplasarea scaunelor de protecþie tip de sistem de reþinere pentru copii, urmaþi
Autovehiculele fãrã airbag frontal pentru
pentru copii orientate contrar sensului instrucþiunile producãtorului pentru montare
pasager ºi fãrã airbag lateral: Pot fi
de deplasare (categoriile de greutate 0, 0+ ºi exploatare.
montate scaune de protecþie pentru copii
orientate în sensul de deplasare ºi I) pe scaunul pasagerului din faþã; risc Selectarea sistemului potrivit
sau contrar acestuia (scaune de protecþie de accident fatal. Este permisã amplasarea Copilul dumneavoastrã trebuie transportat în
pentru categoriile de greutate 0, 0+, I, II scaunelor de protecþie pentru copii orientate sisteme de reþinere orientate contrar sensului
ºi III) pe scaunul pasagerului din faþã în sensul de deplasare al autovehiculului de deplasare cât mai mult timp posibil.
numai cu respectarea instrucþiunilor (categoriile de greutate I, II ºi III) pe scaunul Sistemul de reþinere trebuie înlocuit când
de instalare. Reglaþi scaunul pasagerului pasagerului din faþã, cu condiþia ca scaunul capul copilului nu mai beneficiazã
ºi spãtarul acestuia astfel încât porþiunea sã fie reglat la distanþã maximã de planºa de o susþinere corespunzãtoare la nivelul
pentru bazin a centurii de siguranþã sã fie de bord ºi spãtarul scaunului sã fie reglat ochilor. Coloana vertebralã a copilului este
fixatã strâns pe corp. astfel încât porþiunea pentru bazin a centurii încã foarte slabã ºi, în caz de accident, ºocul
de siguranþã sã fie fixatã strâns pe corp. suportat este mult mai mic pentru copilul
aflat în poziþie semi-culcatã decât pentru cel
Versiunile dotate cu airbag frontal pentru care stã drept.
pasager pot fi identificate prin cuvântul
AIRBAG inscripþionat deasupra torpedoului
ºi prin autocolantul de avertizare de pe
partea lateralã a planºei de bord, vizibil
când portiera pasagerului este deschisã.

77
B1 = cu condiþia ca autovehiculul sã nu fie
Opþiuni permise pentru montarea unui scaun pentru reþinerea copiilor1) dotat cu airbag pentru pasager
Categoria Pe scaunul Pe scaunele Pe scaunul ºi airbag lateral, amplasarea este
de greutate pasagerului din faþã laterale din spate central din spate permisã cu orientare în sensul
ºi de vârstã2) de deplasare ºi cu orientare contrar
sensului de deplasare; în cazul
0: autovehiculelor dotate cu airbag frontal
pânã la 10 kg dar fãrã airbag lateral, amplasarea este
B1 U U
sau aproximativ permisã numai cu orientare în sensul
10 luni de deplasare al autovehiculului
ºi cu scaunul pasagerului din faþã este
0+: reglat la distanþã maximã de planºa
pânã la 13 kg B1 U U de bord iar centura de siguranþã este
sau aproximativ reglatã la înãlþime minimã; în cazul
15 luni autovehiculelor dotate cu airbag lateral
nu este permisã amplasarea nici unui
I: sistem de reþinere pentru copii; vezi
9 - 18 kg B1 U U notele de pe pagina precedentã;
sau aproximativ respectaþi instrucþiunile de instalare care
8 luni - 4 ani însoþesc sistemul de reþinere pentru
II: copii.
15 - 25 kg B1 U U U = universal valabile împreunã cu centurile
sau aproximativ de siguranþã cu fixare în trei puncte.
3 - 7 ani Respectaþi întotdeauna instrucþiunile
de instalare.
III:
22 - 36 kg B1 U U
sau aproximativ
6 - 12 ani

1)
Din raþiuni de siguranþã, vã recomandãm ca scaunele de protecþie pentru copii sã fie montate
pe scaunele laterale din spate.
2)
Vã recomandãm utilizarea completã a sistemelor pentru zona superioarã a categoriilor de greutate.

78
Notã z Nu lipiþi nimic pe sistemul de reþinere
z Copiii sub 12 ani sau cu înãlþimea sub pentru copii ºi nu le acoperiþi cu alte
150 cm vor fi transportaþi numai în scaune materiale.
pentru reþinerea copiilor adecvate. z Permiteþi copiilor sã circule numai prin
z În cazul în care transportaþi copii, utilizaþi portiera autovehiculului situatã spre
sisteme de reþinere pentru copii adecvate marginea carosabilului.
greutãþii copilului. z Sistemele de reþinere pentru copii care au
z Asiguraþi-vã cã sistemul de reþinere pentru fost suprasolicitate în cazul unui accident
copii este montat corect. trebuie înlocuite.
z Capitonajul leagãnului de siguranþã ºi al z Respectaþi, de asemenea, instrucþiunile
scaunului de protecþie pot fi curãþate prin de montare ºi utilizare furnizate împreunã
ºtergere. cu sistemul de reþinere pentru copii.

Oglinzile exterioare 3
Pentru siguranþa pietonilor, oglinzile
exterioare se vor plia dacã sunt lovite
cu suficientã forþã. Repozitionaþi oglinzile
apãsând uºor pe carcasa oglinzii.
Oglinda exterioarã asfericã
Oglinzile exterioare 3
mãreºte câmpul vizual. Acurateþea estimãrii
distanþei faþã de autovehiculele din spatele
dumneavoastrã este limitatã din cauza
distorsiunii.

79
Tetierele Accesorii de siguranþã 3
Nu amplasaþi nici un obiect pe tetiere Gama largã de accesorii Opel vã permite
cu excepþia celor autorizate în acest scop echiparea autovehiculului dumneavoastrã
expres pentru autovehiculul dumneavoastrã Opel Astra în conformitate cu propriile
Opel Astra. Astfel de obiecte diminueazã dorinþe. Pe lângã accesoriile de siguranþã,
proprietãþile protectoare ale tetierei ºi pot fi puteþi alege articole pentru sporirea
proiectate spre înainte în habitaclu în cazul confortului ºi o gamã completã de produse
frânãrii bruºte sau al unui accident. de îngrijire a autovehiculului, care se
dovedesc a fi deosebit de valoroase în caz
de nevoie.
Accesoriile ºi piesele de schimb originale
Opel ("Genuine Opel Parts and Accessories")
garanteazã calitatea superioarã
ºi compatibilitatea perfectã.
Partenerul dumneavostrã Opel vã stã la
Tetierele active 3 dispoziþie cu recomandãri în legãturã cu:
În cazul unui impact din spate, tetierele z Sistemele Opel de reþinere pentru copii,
active se înclinã automat în faþã. Capul este z Cablurile de remorcare,
sprijinit mai eficient de tetierã ºi se reduce z Barele de remorcare,
pericolul hiperextensiei în zona vertebrelor z Cablurile pentru pornire asistatã,
cervicale. z Setul de becuri de rezervã,
Tetierele active pot fi recunoscute dupã z Setul de siguranþe de rezervã,
inscripþia ACTIVE marcatã pe bucºele z Farurile de ceaþã cu halogen,
de ghidare ale tetierelor. z Apãrãtoarele de noroi,
z Lampa magneticã,
z Triunghiul reflectorizant de avertizare,
z Trusa de prim-ajutor,
z Trusa de prim ajutor (perna).

80
Sistemul de iluminare

Luminile exterioare Farurile de ceaþã > 3


Rotiþi comutatorul de lumini: Aprindere = apãsaþi >; lampa de control >
7 = Oprit se aprinde pe panoul de bord.
8 = Lãmpile de parcare Stingere = apãsaþi > din nou sau opriþi
9 = Faza scurtã sau faza lungã contactul sau stingeþi luminile
Faza scurtã, faza lungã ºi claxonul optic – Lampa de ceaþã spate r
vezi pagina 12.
Aprindere = apãsaþi r, lampa de control
În poziþia 8 ºi 9, lãmpile de poziþie spate r lumineazã pe panoul
ºi iluminarea plãcuþei de înmatriculare sunt de bord.
de asemenea aprinse. Stingere = apãsaþi r din nou sau opriþi
Versiunea cu faruri aprinse permanent 3: În contactul sau iluminarea
cazul în care contactul este pornit
ºi comutatorul de lumini este în poziþia 7, Lãmpile de ceaþã spate ale autovehiculului
este aprinsã faza scurtã fãrã iluminarea sunt dezactivate când tractaþi o rulotã/
instrumentelor de bord. remorcã.
Conducerea autovehiculului în afara þãrii – Lãmpile de marºarier
vezi pagina 84.
Se aprind când este selectatã treapta
Semnalizatoarele de direcþie, marºarier ºi contactul este pornit.
semnalizatoarele de avarie,
vezi pagina 13.

81
Versiunile Saloon/Hatch, Estate
z Scaunele din faþã ocupate = 0
z Toate scaunele ocupate = 1
z toate scaunele ocupate ºi
portbagajul încãrcat = 2
z Scaunul ºoferului ocupat
ºi portbagajul încãrcat = 3
Versiunea Estate cu funcþie de reglare
a nivelului 3
z toate scaunele ocupate
ºi portbagajul încãrcat = 1
z toate celelalte situaþii
Toate celelalte niveluri
de încãrcare = 0
Reglarea farurilor ? Iluminarea instrumentelor de bord k
Autoutilitarã
Reglaþi farurile pentru patru trepte Se aprinde odatã cu lãmpile exterioare.
z Scaunele ocupate = 0
de încãrcare a autovehiculului cu faza scurtã Luminozitatea poate fi reglatã prin
aprinsã: rotiþi rozeta de reglaj în poziþia z Toate scaunele ocupate intermediul rozetei de reglaj 3.
necesarã. ºi portbagajul încãrcat
În funcþie de configuraþia autovehiculului,
pe jumãtate = 2 Iluminarea afiºajului pentru
diferenþa de reglare între treptele 2 ºi 3 poate z Toate scaunele ocupate informaþii 3
fi extrem de redusã pentru rozeta de reglare ºi portbagajul încãrcat Se aprinde la pornirea contactului. Când
a farurilor. complet = 3 sistemul de iluminare al autovehiculului
funcþioneazã, luminozitatea poate fi reglatã
Reglarea corectã a farurilor reduce efectul prin intermediul rozetei de reglaj 3.
de orbire pentru ceilalþi participanþi la traficul
rutier.

82
Plafoniera 0 Lãmpile de lecturã din faþã 3 Plafoniera ºi lãmpile de lecturã din
Se aprinde la deschiderea unei portiere. Lãmpile de de lecturã stânga ºi dreapta sunt spate 3
Odatã închisã portiera, plafoniera se stinge utilizabile separat. Când contactul este Aprindere = Deplasaþi butonul spre înapoi
imediat sau dupã un anumit interval 3, pornit:
Stingere = Deplasaþi butonul în poziþie
sau la pornirea contactului 3. Aprindere = Apãsaþi tasta centralã
Pentru a menþine plafoniera aprinsã, trageþi Stingere = Apãsaþi tasta din nou
Luminile se aprind la deschiderea unei
comutatorul de lumini.
portiere din spate = Deplasaþi butonul spre
Reglarea automatã a iluminãrii înainte
consolei centrale 3
Spot luminos integrat în carcasa oglinzii
interioare.
Iluminare adaptivã, dependentã de lumina
ambientalã, reglatã automat când contactul
este pornit.

83
Iluminarea torpedoului Farurile când conduceþi în afara þãrii
Torpedoul este iluminat când capacul este Faza scurtã asimetricã mãreºte câmpul
deschis ºi contactul este pornit. de vedere pe banda din partea pasagerului.
Aceasta poate provoca efect de orbire
Iluminarea brichetei ºi a scrumierei 3 pentru conducãtorii auto care se deplaseazã
Se aprinde la pornirea contactului. din contrasens în cazul în care conduceþi în
þãri în care traficul se desfãºoarã pe partea
Iluminarea portbagajului 3 opusã a drumului.
Se aprinde la deschiderea capotei
portbagajului/hayonului. Pentru a preveni efectul de orbire, amplasaþi
benzi de mascare pe ambele faruri.
Protejarea bateriei 3 Vã recomandãm Partenerul
dumneavostrã Opel.
O parte dintre consumatori, cum ar fi lãmpile
pentru iluminarea habitaclului, se sting
automat dupã 30 de minute de la oprirea
Plafoniera ºi lãmpile de lecturã din contactului pentru protejarea bateriei.
spate 3
Poziþia centralã a comutatorului: Plafoniea
din spate se aprinde împreunã cu cead din
faþã la deschiderea unei portiere.
Lãmpile de lecturã din spate sunt utilizabile
separat. Când contactul este pornit:
Pornit = Comutatorul în poziþia I
Oprit = Comutatorul în poziþia 0

84
Geamurile, Utilizarea geamurilor acþionate electric 3
ºi a trapei acþionate electric 3 trebuie
Trapa efectuatã cu atenþie. Existã riscul
de accidentare, mai ales pentru copii,
sau pericolul de prindere a unor obiecte.
Pasagerii trebuie sã fie informaþi
corespunzãtor în acest sens.
Dacã pe bancheta din spate cãlãtoresc
copii, activaþi sistemul de siguranþã pentru
copii 3 pentru geamurile electrice.
Supravegheaþi permanent zona
de închidere a ferestrei ºi trapei în timpul
închiderii. Asiguraþi-vã cã nu sunt prinse
obiecte în timpul deplasãrii acestora.
Geamurile laterale
Înainte de pãrãsirea autovehiculului,
Geamurile laterale pot fi acþionate prin
scoateþi cheia din comutatorul de contact
intermediul unei manivele.
pentru a preveni utilizarea neautorizatã
a geamurilor ºi a trapei.

85
Funcþie de protecþie 3
Dacã geamul întâmpinã rezistenþã în a doua
jumãtate a cursei în timpul închiderii
automate, se opreºte imediat ºi se
redeschide.
Dacã geamul nu se deplaseazã cu uºurinþã
(de exemplu, din cauza depunerilor
de gheaþã), apãsaþi comutatorul geamului
respectiv de mai multe ori, pânã când acesta
se închide în etape.

Geamuri acþionate electric 3 Sistem de siguranþã pentru copii pentru


Acþionarea când contactul este oprit geamurile laterale din spate 3
Buton situat între comutatoarele basculante
Douã sau patru comutatoare basculante de pe mânerul portierei ºoferului.
situate pe mânerul portierei ºoferului:
comutatoarele superioare pentru geamurile z Spre stânga (indicatorul de control
laterale din faþã, comutatoarele inferioare 3 de culoare roºie este vizibil): geamurile
pentru geamurile laterale din spate. laterale din spate nu pot fi acþionate prin
Comutatoare basculante suplimentare pe intermediul comutatoarelor de pe
mânerul portierei pasagerului din faþã ºi în portierele din spate.
portierele din spate 3. z Spre dreapta (indicatorul de control
Lãmpile de control integrate în de culoare verde este vizibil): Geamurile
comutatoarele basculante indicã starea laterale din spate pot fi acþionate prin
funcþionalã. intermediul comutatoarelor de pe
portierele din spate.
Pentru a acþiona geamurile în etape, apãsaþi
scurt comutatorul corespunzãtor. Pentru
deschidere sau închidere în mod automat,
apãsaþi continuu comutatorul un interval mai
lung; pentru a opri cursa geamului, apãsaþi
comutatorul din nou.

86
Întreruperea alimentãrii cu energie electricã
Acþionarea automatã 3 a geamurilor nu este
posibilã dupã întreruperea alimentãrii
sau scãderea tensiunii de alimentare.
Activaþi sistemul electronic pentru acþionarea
geamurilor în modul urmãtor:
1. Închideþi uºile.
2. Porniþi contactul.
3. Închideþi geamul ºi apãsaþi continuu
comutatorul basculant minimum
5 secunde.
4. Repetaþi acest procedeu pentru fiecare
geam.

Închiderea geamurilor din exterior 3


Menþineþi cheia în poziþia de blocare în
încuietoarea portierei ºoferului pânã la
închiderea tuturor geamurilor.
Suprasolicitare
Dacã sistemul este suprasolicitat,
alimentarea cu energie este întreruptã
temporar.
Sistemul este protejat de siguranþe aflate pe
panoul de siguranþe – vezi pagina 154.

87
Pentru ridicare:
Închideþi trapa ºi pãsaþi tasta \.
Pentru coborâre:
Apãsaþi tasta l pânã la închiderea trapei.
Parasolarul
Parasolarul poate fi deschis ºi închis
indiferent de poziþia trapei.
Când trapa este deschisã, parasolarul este
de asemenea deschis.

Trapa acþionatã electric 3 Închiderea trapei din exterior.


Acþionarea când contactul este oprit Menþineþi cheia în poziþia de blocare în
încuietoarea portierei ºoferului pânã la
Tastele l ºi \ situate între parasolare. închiderea trapei.
Pentru deschidere:
Apãsaþi tasta l. Trapa se deschide în
poziþia de confort. Când trapa se aflã în
aceastã poziþie, zgomotul produs de vânt va
fi redus.
Pentru deschidere dincolo de poziþia
de confort:
apãsaþi tasta l din nou.
Pentru închidere:
Apãsaþi tasta \ pânã la închiderea trapei.

88
Defecþiuni
Dacã acþionarea electricã se defecteazã,
sistemul este protejat de o siguranþã situatã
pe panoul de siguranþe – vezi pagina 154.
Pânã la remedierea defecþiunii, acþionaþi
trapa dupã cum urmeazã:
Glisaþi capacul sistemului de acþionare spre
înapoi. Împingeþi în interior partea centralã
a arborelui motor prin intermediul unei
ºurubelniþe ºi rotiþi arborele motor pânã la
închiderea trapei.

89
Climatizarea

În funcþie de nivelul de dotare Sistem de încãlzire ºi ventilaþie cu Sistem automat de condiþionare


a autovehiculului, controlul climatizãrii este sistem opþional de aer condiþionat 3 a aerului 3
efectuat ori de cãtre sistemul de încãlzire Componentele de ventilaþie, încãlzire Acest sistem oferã confort maxim
ºi ventilaþie cu sistem opþional de aer ºi rãcire 3 compun o unitate funcþionalã independent de vreme, temperaturã
condiþionat 3, ori de cãtre sistemul electronic destinatã asigurãrii confortului maxim în ºi anotimp.
de climatizare 3. toate sezoanele, indiferent de condiþiile Pentru a asigura un climat constant
de vreme ºi temperatura exterioarã. ºi comfortabil în autovehicul, temperatura,
Când sistemul de condiþionare a aerului 3 volumul ºi distribuþia aerului sunt controlate
este pornit, aerul este rãcit ºi deshidratat. automat în funcþie de condiþiile meteo din
Unitatea de încãlzire încãlzeºte aerul în toate exterior.
modurile de funcþionare conform Sistemul electronic de climatizare – vezi
necesitãþilor, în funcþie de poziþia pagina 97.
comutatorului de reglare a temperaturii.
Cantitatea ºi direcþia aerului poate fi reglatã
cu ajutorul orificiilor de ventilaþie, conform
necesitãþilor.
Sistemul de climatizare fãrã componentã
de condiþionarea a aerului nu este prevãzut
cu butoane pentru sistemul de recirculare
4 ºi rãcire n.

90
Sistemele de încãlzire ºi ventilaþie Selectorul rotativ central: Fluxul de aer Selectorul rotativ din dreapta:
Selectorul rotativ din partea stângã: Patru trepte de vitezã: Distribuþia aerului
Temperatura x Oprit V spre parbriz ºi geamurile laterale din
zona roºie = cald 4 Debit maxim de aer faþã,
zona albastrã = rece Debitul aerului depinde de ventilator. Din J spre parbriz, geamurile laterale din
acest motiv, este recomandat ca ventilatorul faþã ºi zona inferioarã a habitaclului
sã fie pornit ºi pe timpul cãlãtoriei. K spre zona inferioarã a habitaclului,
L spre zona superioarã a habitaclului,
deasupra orificiilor de ventilaþie
reglabile ºi spre zona inferioarã
a habitaclului,
M spre zona superioarã a habitaclului,
prin orificiile de ventilaþie reglabile,
Deschideþi orificiile de ventilaþie când
selectorul este în poziþia L sau M.

91
Încãlzirea lunetei, Sistemul de condiþionare a aerului 3, Sistemul de condiþionare a aerului 3,
încãlzirea oglinzilor exterioare 3 Sistemul de recirculare a aerului 4 Rãcirea n
Încãlzirea funcþioneazã numai când motorul Comutatorul pentru recircularea aerului 4 Componenta de rãcire (compresorul)
este pornit. comutã sistemul de condiþionare a aerului în a sistemului de condiþionare a aerului este
Pornire = apãsaþi Ü modul recirculare (indicat de lampa activatã (monitorizare prin intermediul
Oprire = apãsaþi Ü din nou de control). butonului) prin intermediul butonului n.
Dacã intrã din afarã fum sau miros neplãcut: Componenta de rãcire a sistemului
Lampa de control este integratã în butonul de condiþionare a aerului este funcþionalã
de pornire. activaþi temporar sistemul de recirculare
a aerului 4. numai când motorul este pornit.
Încãlzirea este opritã în mod automat dupã Când rãcirea este activatã, aerul este rãcit
aproximativ 15 minute. Sistemul de recirculare a aerului scade la
minimum cantitatea de aer admis din ºi deshidratat. În scopul economisirii
exterior. Umiditatea aerului din interior creºte carburantului, dezactivaþi rãcirea dacã
ºi geamurile se pot aburi. Calitatea aerului rãcirea sau deshidratarea aerului nu sunt
din interior se deterioreazã, ceea ce poate necesare.
provoca somnolenþã ocupanþilor. La temperaturi exterioare scãzute, sistemul
Rotiþi selectorul pentru distribuþia aerului în de rãcire se va opri automat.
poziþia V: sistemul de recirculare a aerului
este dezactivat automat pentru accelerarea
dezaburirii geamurilor.

92
Încãlzirea scaunelor 3 Orificiile de ventilaþie centrale Fluxul aerului poate fi dirijat în zona doritã
Douã rozete de reglaj ß situate sub ºi laterale (1) prin înclinarea ºi rotirea lamelelor.
scrumierã. Ventilaþie plãcutã în zona capului controlatã Pentru creºterea debitului de aer, reglaþi
Setaþi treapta de încãlzire doritã prin prin poziþia comutatorului de temperaturã. ventilatorul la o treaptã de vitezã
intermediul rozetei de reglaj Deschideþi orificiile de ventilaþie prin superioarã.
corespunzãtoare. intermediul rozetei de reglaj. Dacã rozeta
de reglaj se aflã în poziþia 7, orificiile Duzele pentru dezgheþarea
Lampa de control situatã lângã rozeta parbrizului 2
de reglaj. de ventilaþie sunt închise.
Selectorul de distribuþie a aerului în poziþia
În cazul persoanelor cu piele sensibilã, nu V sau J:
recomandãm utilizarea treptei maxime Fluxul de aer este direcþionat spre parbriz
de încãlzire pentru un timp mai îndelungat. ºi geamurile laterale.
Pentru dezactivare, rotiþi rozeta de reglaj ß
în poziþia %. Orificii de ventilaþie suplimentare
sunt prevãzute în faþa parbrizului,
Încãlzirea când contactul este pornit. a geamurilor laterale ºi în zona inferioarã
a habitaclului.

93
Încãlzirea
Capacitatea de încãlzire depinde
de temperatura lichidului de rãcire, ca
urmare randamentul maxim va fi atins numai
când motorul este cald.
Pentru încãlzirea rapidã a habitaclului:
z Selectorul de temperaturã în zona roºie,
z Reglaþi ventilatorul la treapta de vitezã 3.
z Aduceþi selectorul pentru distribuþia
aerului în poziþia doritã – vezi pagina 91.
Comfortul ºi dispoziþia generalã
al pasagerilor depind în mare mãsurã
de reglarea adecvatã a ventilaþiei
ºi a încãlzirii.
Ventilaþia Pentru a obþine o stratificare a temperaturii
Încãlzirea zonei inferioare
z Reglaþi temperatura conform necesitãþilor, în autovehicul cu scopul senzaþiei de confort
a habitaclului
z Ventilatorul: conform necesitãþilor, "rãcoare pentru cap ºi cãldurã pentru z Selectorul de temperaturã în zona roºie,

z Pentru ventilaþie maximã în zona


picioare", aduceþi selectorul pentru z Porniþi ventilatorul,
distribuþia aerului în poziþia K sau L
superioarã a habitaclului: set air z Aduceþi selectorul pentru distribuþia
ºi selectorul de temperaturã în poziþie
distribution switch to M ºi deschideþi toate aerului în poziþia K,
medianã, ºi deschideþi orificiile centrale
orificiile de ventilaþie, z Închideþi orificiile de ventilaþie centrale.
de ventilaþie.
z Direcþionarea fluxului de aer spre locurile
din spate: orientaþi orificiile de ventilaþie
centrale convergent ºi uºor în sus,
z Pentru ventilaþie în zona inferioarã
a habitaclului: Aduceþi selectorul pentru
distribuþia aerului în poziþia K.
z Pentru ventilaþie simultanã în zona
superioarã ºi în cea inferioarã
a habitaclului: aduceþi selectorul pentru
distribuþia aerului în poziþia L.

94
Dezaburirea ºi dezgheþarea Utilizarea sistemului de condiþionare Rãcirea maximã
geamurilor a aerului 3 (Maximum Air Conditioning – Condiþionare
Reglare pentru confort maximã a aerului)
Ignorarea reglajelor prezentate poate Deschideþi geamurile ºi trapa 3 pentru
duce la aburirea geamurilor care, la rândul z Reglaþi rãcirea n în funcþie de necesitate, o scurtã perioadã, pentru ca aerul cald sã fie
sãu, prin diminuarea vizibilitãþii, poate z Sistemul de recirculare a aerului 4 oprit, evacuat rapid.
cauza accidente.
z Reglarea temperaturii: conform z Rãcirea n pornitã,
z Selectorul de temperaturã în zona roºie, necesitãþilor, z Sistemul de recirculare a aerului 4
z Reglaþi ventilatorul la treapta de vitezã 3 z Ventilatorul: conform necesitãþilor, pornit,
sau 4, z Selectorul de distribuþie a aerului în poziþia z Rotiþi selectorul de temperaturã în zona
z Aduceþi selectorul pentru distribuþia V sau J: albastrã pânã la capãtul cursei (rece),
aerului în poziþia V, z Deschideþi orificiile de ventilaþie în funcþie z Reglaþi ventilatorul la treapta de vitezã 4,
z Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale în de necesitate. z Aduceþi selectorul pentru distribuþia
mãsura doritã ºi orientaþi-le cãtre geamuri, Selectorul temperaturii în zona din mijloc: aerului în poziþia M,
z Închideþi orificiile de ventilaþie centrale, fluxul de aer cald spre zona inferioarã z Deschideþi toate orificiile de ventilaþie.
a habitaclului iar fluxul de aer mai rece spre
z Porniþi încãlzirea lunetei. zona superioarã, flux de aer cald prin
z Pentru încãlzirea simultanã a zonei orificiile laterale ºi aer mai rece prin orificiile
inferioare a habitaclului, mutaþi selectorul centrale.
pentru distribuþia aerului în poziþia J.

95
Notã
vezi pagina 103.

Întreþinerea
vezi pagina 103.

Dezaburirea geamurilor Dezgheþarea geamurilor


În cazul aburirii geamurilor, de exemplu, pe z Rãcirea n opritã,
vreme umedã sau când îmbrãcãmintea
ocupanþilor este umedã: z Reglarea temperaturii: conform
necesitãþilor,
z Rãcirea n pornitã,
z Ventilatorul: conform necesitãþilor,
z Reglarea temperaturii: conform
necesitãþilor, z Selectorul pentru distribuþia aerului în
poziþia V, sistemul de recirculare
z Ventilatorul: conform necesitãþilor, a aerului 4 este dezactivat automat,
z Selectorul pentru distribuþia aerului în z Orientaþi orificiile de ventilaþie laterale spre
poziþia V, sistemul de recirculare geamurile laterale.
a aerului 4 este dezactivat automat,
Sistemul de condiþionare a aerului
– sau – (compresorul de rãcire) nu pot fi utilizate la
dacã umezeala persistã dupã utilizarea în temperaturi exterioare prea scãzute.
prealabil a sistemului de condiþionare
a aerului, geamurile se pot aburi. Pentru
a preveni acest fenomen, reglaþi distribuþia
aerului la K înainte de pornirea motorului
ºi la V la aproximativ 5 secunde dupã
pornire.

96
Sistemul electronic de condiþionare
a aerului 3
Sistemul de climatizare electronicã oferã
confort maxim independent de vreme,
temperaturã ºi anotimp.
Pentru a asigura un climat constant
ºi comfortabil în autovehicul, temperatura,
volumul ºi distribuþia aerului sunt controlate
automat în funcþie de condiþiile meteo din
exterior.

Schimbãrile de temperaturã datorate Când selectaþi modul funcþionare automatã,


influenþelor externe, cum ar de exemplu sistemul electronic de climatizare selecteazã
razele solare, sunt compensate automat. setãrile optime pentru aproape toate
Când rãcirea este activatã, aerul este rãcit condiþiile. Dacã este necesar, sistemul poate
ºi deshidratat. fi comandat manual.
Sistemul electronic de condiþionare a aerului
este complet funcþional numai când motorul
este pornit.
La temperaturi exterioare scãzute,
componenta de rãcire (compresorul
de rãcire) va fi oprit automat.

97
În funcþie de necesitãþi, temperatura poate fi Temperaturile prestabilite
stabilitã la valori mai mari sau mai mici. Temperatura preselectatã poate fi stabilitã
Dezactivarea compresorului de rãcire la valori între 16 °C ºi 28 °C prin intermediul
(afiºajul indicã ECO ) poate afecta confortul selectorului rotativ din stânga.
ºi vizibilitatea – vezi pagina 100. Din raþiuni de confort, este recomandatã
Orificiile de ventilaþie sunt reglate automat în modificarea în trepte mici a temperaturilor
modul automat de funcþionare. Din acest preselectate.
motiv, orificiile de ventilaþie trebuie sã fie Dacã temperatura este reglatã la valori sub
întotdeauna deschise, vezi pagina 93. 16 °C, pe afiºaj apare Lo: sistemul electronic
de condiþionare a aerului funcþioneazã
permanent în regim de rãcire maximã.
Temperatura nu este controlatã.
Dacã temperatura este reglatã la valori
peste 28 °C, pe afiºaj apare Hi: sistemul
electronic de condiþionare a aerului
Modul automat funcþioneazã permanent în regim de încãlzire
Setãrile de bazã pentru confort maxim: maximã. Temperatura nu este controlatã.
z Apãsaþi butonul AUTO. Temperatura preselectatã este memoratã la
z Deschideþi toate orificiile de ventilaþie. oprirea contactului.
z Pornirea compresorului de rãcire, vezi
pagina 100,
z Stabiliþi temperatura la 22 °C prin
intermediul selectorului rotativ

98
Setãri manuale
În anumite condiþii (de exemplu, în cazul
îngheþãrii sau aburirii geamurilor),
funcþionarea sistemului electronic
de climatizare poate fi modificatã manual.
Reglajele manuale vor fi memorate la oprirea
contactului.
Realizaþi setãrile manuale în funcþie
de necesitãþi, dupã cum urmeazã:

Dezaburirea ºi dezgheþarea geamurilor Încãlzirea lunetei,


încãlzirea oglinzilor exterioare 3
Ignorarea reglajelor prezentate poate Apãsaþi butonul Ü. Pe afiºaj apare
duce la aburirea geamurilor care, la rândul simbolul Ü.
sãu, prin diminuarea vizibilitãþii, poate
cauza accidente. Luneta ºi oglinzile exterioare vor fi
dezaburite sau dezgheþate rapid.
Apãsaþi butonul V. Este afiºatã Încãlzirea funcþioneazã numai când motorul
indicaþia V. este pornit.
Temperatura, distribuþia aerului Încãlzirea este opritã în mod automat dupã
ºi ventilatorul sunt reglate automat, aproximativ 15 minute. Pentru dezactivarea
geamurile sunt dezaburite ºi dezgheþate acesteia înainte de expirarea intervalului:
rapid. apãsaþi butonul Ü din nou.
Pentru a reveni la modul automat: apãsaþi
butonul V sau AUTO.

99
Pornirea ºi oprirea compresorului de rãcire Distribuþia aerului Fluxul de aer
Apãsaþi butonul ECO. Pe afiºaj apare Apãsaþi unul sau mai multe dintre butoanele Reglaþi fluxul de aer prin intermediul
simbolul ECO. urmãtoare. Este afiºat simbolul selectorului rotativ din dreapta. Viteza
Activaþi acest mod pentru economisirea corespunzãtor: selectatã pentru ventilator este indicatã prin
carburantului. În acest mod de funcþionare, s: Aerul este direcþionat spre parbriz intermediul unui indicator tip barã.
rãcirea (compresorul) este dezactivatã. ºi geamurile laterale din faþã. Pentru dezactivarea ventilatorului
Aerul admis nu este rãcit ºi nici deshidratat. M: Direcþionarea aerului cãtre ocupanþii ºi a sistemului electronic de climatizare: Rotiþi
Din acest motiv, nivelul de confort din interior autovehiculului prin orificiile selectorul rotativ spre stânga pânã la
oferit de sistemul electronic de climatizare de ventilaþie reglabile. dispariþia indicaþiei de pe afiºaj.
scade. Acest lucru poate cauza, de exemplu, K: spre zona inferioarã a habitaclului Activare: rotiþi selectorul rotativ spre dreapta.
aburirea geamurilor. Pentru a reveni la modul automat: apãsaþi
Pentru a reveni la modul automat: apãsaþi
Pentru a reveni la modul de funcþionare din nou butoanele corespunzãtoare butonul AUTO.
cu rãcire: apãsaþi butonul ECO. Simbolul ECO sau apãsaþi butonul AUTO.
dispare de pe afiºaj.

100
Apãsaþi butonul AUTO când contactul este
oprit. Este afiºatã temperatura preselectatã.
Temperatura poate fi reglatã prin
intermediul selectorului rotativ din stânga.
Sistemul de condiþionare a aerului va
funcþiona pentru o perioadã limitatã.
Pentru a dezactiva condiþionarea aerului,
apãsaþi butonul AUTO.

Sistemul de recirculare a aerului Condiþionarea aerului când motorul


Sistemul de circulare a aerului previne este oprit
intrarea aerului din exterior ºi recirculã aerul Când autovehiculul este oprit ºi motorul nu
din habitaclu. funcþioneazã, capacitatea de rãcire
Apãsaþi butonul 4. Pe afiºaj apare sau încãlzire rãmasã în sistem poate fi
simbolul %. utilizatã pentru a menþine temperatura
reglatã în compartimentul de pasageri,
Cantitatea de aer admis în habitaclu este de exemplu în timpul staþionãrii la trecerea
diminuatã în modul recirculare. Calitatea de nivel).
aerului din interior se deterioreazã, ceea ce
poate cauza somnolenþã pasagerilor.
Umiditatea aerului din interior creºte
ºi geamurile se pot aburi. Din acest motiv,
este recomandat ca funcþia de recirculare
a aerului sã fie activatã numai pentru
perioade scurte.
Pentru dezactivarea funcþiei de recirculare:
Apãsaþi butonul 4 din nou.

101
Filtrul pentru aerul admis
Filtrul pentru aerul admis curãþã aerul admis
din exterior ºi filtreazã particulele de praf,
funingine, polen ºi spori din aerul din
habitaclu dacã este activat sistemul
de recirculare.
Filtrul de polen trebuie înlocuit la intervalele
specificate în carnetul de service.

Admisia aerului
Orificiile de admisie din faþa parbrizului ºi din
partea dreaptã ºi stângã
a compartimentului motor trebuie menþinute
curate în permanenþã.

Evacuarea aerului
Nu obturaþi orificiile de evacuare a aerului
când depozitaþi diverse obiecte în portbagaj.

102
Note Întreþinerea
Dacã parbrizul se abureºte pe vreme umedã, Pentru a asigura funcþionarea
setaþi sistemul de climatizare conform corespunzãtoare a sistemului de rãcire 3,
indicaþiilor din secþiunea "Dezaburirea acesta trebuie activat timp de câteva minute
ºi dezgheþarea geamurilor" – vezi pagina. o datã pe lunã, indiferent de sezon
Funcþia de rãcire 3 este mai eficace dacã ºi condiþiile meteo. Sistemul de rãcire 3 nu
geamurile ºi trapa 3 sunt închise. Dacã este funcþional la temperaturi exterioare
habitaclul s-a încãlzit considerabil dupã scãzute.
o staþionare mai lungã la soare, deschideþi În cazul apariþiei unei defecþiuni, apelaþi la un
geamurile ºi trapa 3 pentru o perioadã atelier de service. Vã recomandãm sã vã
scurtã, pentru o evacuare rapidã a aerului adresaþi Partenerul dumneavostrã Opel.
cald.
Dacã funcþia de rãcire (compresorul) 3 este
activã, condensul apãrut va fi evacuat prin
partea inferioarã a autovehiculului.
Dacã funcþia de rãcire (compresorul) 3 este
activã, minimum unul dintre orificiile
de admisie a aerului trebuie sã fie deschise
pentru a preveni formarea depunerilor
de gheaþã pe evaporator datoritã lipsei
de aer.
Pentru o funcþionare fãrã probleme
a sistemului electronic de climatizare, nu
acoperiþi senzorul dintre orificiile de ventilaþie
din faþa parbrizului.

103
Transmisia automatã 3 Dupã pornirea motorului ºi înainte
de cuplarea unei trepte de vitezã, acþionaþi
frâna de serviciu; dacã frâna de serviciu este
eliberatã când este cuplatã o treaptã
de vitezã, autovehiculul se va deplasa lent.
Nu acþionaþi niciodatã acceleraþia ºi frâna
simultan.

Neluarea în considerare a instrucþiunilor


descrise mai sus poate duce la accidentare
sau poate pune în pericol viaþa.

Dupã selectarea poziþiei D, intrã în funcþiune


programul economic de schimbarea
a vitezelor. Poziþia D este în general idealã
pentru conducere.
Dacã pedala de acceleraþie este apãsatã Maneta schimbãtorului
uºor ºi uniform, transmisia va comuta mai în poziþiile P, R ºi N
devreme în treptele de vitezã superioare P Poziþia de parcare. Roþile din faþã
pentru funcþionare economicã. Treptele blocate.
de vitezã necesitã schimbarea manualã Numai când autovehiculul staþioneazã
numai in cazuri excepþionale. Selectaþi ºi frâna de mânã este trasã.
gamele 3, 2 ºi 1 numai când doriþi sã evitaþi R Marºarier. Cuplaþi în marºarier numai
schimbarea automatã într-o treaptã dacã autovehiculul staþioneazã.
superioarã sau doriþi sã beneficiaþi de frâna
de motor. N Poziþia neutrã.

Selectaþi poziþia D din nou când condiþiile


de conducere permit aceastã acþiune.

104
Maneta schimbãtorului poate fi deplasatã z Funcþia de schimbare automatã neutrã
din poziþia P numai când contactul este comutã automat transmisia în poziþia N
pornit ºi pedala de frânã este apãsatã pentru a reduce consumul de combustibil,
(blocarea manetei schimbãtorului). de ex. la semafoare.
Pentru a selecta poziþia P sau R, apãsaþi Funcþia de selectare automatã a punctului
butonul de pe maneta schimbãtorului. neutru este activatã dacã:
Motorul poate fi pornit numai când maneta – maneta schimbãtorului este
schimbãtorului este în poziþia P sau N. în poziþia D, 3, 2 sau 1
Dacã este selectatã poziþia N, apãsaþi ºi
pedala de frânã sau acþionaþi frâna – pedala de frâna este apãsatã
de mânã înaintea pornirii autovehiculului. ºi
– autovehiculul este oprit
Nu acceleraþi în timpul procedurii ºi
de selectare. – pedala de acceleraþie nu este apãsatã.

Gamele de viteze D, 3, 2, 1 Imediat ce pedala de frâna este eliberatã


Programele de schimbare a treptelor ºi pedala de acceleraþie apãsatã,
D Poziþia pentru conducere în condiþii
de vitezã controlate electronic autovehiculul porneºte în modul normal.
normale în treptele 1 - 4.
z Programul sportiv, transmisia comutã între z Prin schimbarea întârziatã a treptelor
3, 2, 1 transmisia nu va comuta într-o trepte la turaþii înalte ale motorului: (la turaþii mai mari ale motorului) dupã
treaptã superioarã celei selectate. Apãsaþi scurt butonul S (lampa 1 se pornirea la rece, programul de control
Pentru a selecta poziþia P sau R, apãsaþi aprinde). al temperaturii aduce automat ºi rapid
butonul de pe maneta schimbãtorului. z Programul economic, transmisia comutã convertorul catalitic la temperatura
Dupã pornirea motorului ºi selectarea între trepte la turaþii joase ale motorului: necesarã pentru reducerea optimã
poziþiei D, programul economic Apãsaþi scurt butonul S din nou. poluãrii.
de schimbarea a vitezelor este activat z Programul de iarnã: Apãsaþi butonul T – z Programele adaptive modificã schimbarea
permanent. vezi pagina urmãtoare. treptelor de vitezã în funcþie de condiþiile
de conducere, cum ar fi cazul când
autovehiculul tracteazã o rulotã/remorcã,
ruleazã cu grad mare de încãrcare
sau ruleazã în pantã.

105
Frâna de motor
Pentru a utiliza efectul de frânare
al motorului la coborârea unei pante,
selectaþi gama de viteze 3, 2 sau, dacã este
necesar, 1 în timp util.
Frânarea cea mai eficace este obþinutã în
gama 1. Dacã treapta 1 este selectatã la
o vitezã prea mare, transmisia rãmâne in
treapta a doua pânã când este atinsã turaþia
de schimbare în treapta 1, ca rezultat
al decelerãrii.

Programul de iarnã T Funcþia Kickdown


În eventualitatea apariþiei dificultãþilor la (amplificarea puterii motorului)
punerea în miºcare a autovehiculului pe Când pedala de acceleraþie este apãsatã
carosabil alunecos, apãsaþi tasta T, care dincolo de punctul de rezistenþã sub anumite
poate fi utilizatã in poziþiile P, R, N, D ºi 3 viteze, transmisia comutã într-o treaptã
(simbolul T lumineazã pe afiºajul inferioarã. Este disponibilã putere maximã
transmisiei). Autovehiculul porneºte în de la motor.
treapta 3 de vitezã.
Programul de iarnã este dezactivat prin:
z apãsarea tastei T din nou,
z schimbarea manualã în treapta de vitezã
2 sau 1
z întreruperea contactului.
Pentru a preveni orice defecþiune, programul
de iarnã este dezactivat automat în cazul în
care temperatura uleiului transmisiei devine
excesivã.

106
Oprirea autovehiculului
Maneta selectorului poate fi lãsatã în treapta
de vitezã selectatã ºi cu motorul pornit.
Când opriti în pantã, acþionati frâna
de mâna sau apãsaþi pedala de frâna.
Pentru a preveni supraîncãlzirea transmisiei
în timpul staþionãrii autovehiculului
cu o treaptã de vitezã selectatã, nu turaþi
motorul pentru a asigura funcþionarea
uniformã la ralanti.
Opriþi motorul dacã staþionaþi pentru
o perioadã mai lungã de timp, de exemplu,
în blocaje de trafic sau la treceri de nivel.
Înainte de a pãrãsi autovehiculul, acþionaþi
Balansarea autovehiculului Manevrarea autovehiculului frâna de mânã, aduceþi maneta selectorului
în poziþiaP ºi scoateþi cheia din comutatorul
Dacã este necesarã balansarea Pentru efectuarea manevrelor pe distanþe
de contact.
autovehiculului pentru eliberarea din nisip, mici înainte ºi înapoi în timpul parcãrii sau la
noroi, zãpadã sau pentru a depãºi intrarea în garaj, deplasarea lentã Dacã cheia nu este scoasã din comutatorul
o adânciturã în teren, deplasaþi alternativ autovehiculului cu motorul la ralanti poate fi de contact, bateria se poate descãrca dupã
maneta schimbãtorului între poziþiile D ºi R, utilizatã prin eliberarea uºoarã a pedalei o staþionare îndelungatã.
simultan cu apãsarea uºoarã a pedalei de frânã. Cheia poate fi scoasã din comutatorul
de acceleraþie. Nu supraturaþi motorul Nu acþionaþi niciodatã pedala de acceleraþie de contact numai dacã maneta selectorului
ºi evitaþi accelerarea bruscã. ºi cea de frânã simultan. se aflã în poziþia P.
Aceastã procedurã se foloseºte numai în
circumstanþele excepþionale menþionate
mai sus.

107
Transmisia automatã nu mai schimbã
treptele automat. Conducere autovehiculului
poate fi continuatã. Treapta de vitezã 2 nu
mai este disponibilã. Selectaþi manual
treapta 1, 3 sau 4 prin intermediul manetei
schimbãtorului.
1 = treapta 1
2 = treapta 3
3, D = treapta 4
Remediaþi cauza defecþiunii.
Vã recomandãm Partenerul
dumneavostrã Opel.

Defecþiuni Întreruperea alimentãrii cu energie


Lampa de control A lumineazã dupã electricã
pornirea contactului. Dacã nu se stinge dupã Dacã bateria autovehiculului este
pornirea motorului sau se aprinde în timpul descãrcatã, maneta selectorului nu poate fi
rulãrii, existã o defecþiune la transmisia deplasatã din poziþia P.
automatã sau la sistemul electronic Dacã bateria este descãrcatã, porniþi
al motorului. autovehiculul prin intermediul cablurilor
pentru pornire asistatã – vezi pagina 137.
Dacã nu bateria este cauza defecþiunii,
eliberaþi maneta schimbãtorului:
1. Trageþi frâna de mânã.
2. Scoateþi manºonul manetei schimbãtorului
de pe consola centralã ºi pliaþi-l în sus.

108
Selectarea ulterioarã a poziþiei P va bloca din
nou maneta selectorului. Remediaþi cauza
întreruperii alimentãrii cu energie.
Vã recomandãm Partenerul
dumneavostrã Opel.

3. Împingeþi piedica spre înainte


cu o ºurubelniþã ºi deplasaþi maneta
schimbãtorului din poziþia P.
4. Montaþi din nou manºonul manetei pe
consola centralã.

109
Sugestii referitoare Evitaþi întotdeauna coborârea pantelor
cu motorul oprit
Motoare Diesel: La urcarea unor pante
cu înclinaþie de 10 % sau mai mult, nu
la conducerea Multe unitãþi sunt nefuncþionale în aceastã
situaþie (de exemplu, servofrâna,
conduceþi cu o vitezã mai mare de 30 km/h în
treapta 1 de vitezã sau 50 km/h în treapta 2
autovehiculului servodirecþia electro-hidraulicã). Conducerea de vitezã; în cazul transmisiei automate 3,
în aceastã manierã reprezintã un pericol nu depãºiþi viteza de 40 km/h în poziþia 1.
pentru dumneavoastrã ºi pentru ceilalþi.
Conducerea cu portbagaj superior
Sistemul de asistare a frânãrii montat
Când motorul este oprit, dupã una sau douã Nu depãºiþi sarcina maximã admisã pe
apãsãri ale pedalei de frânã, asistarea acoperiº – vezi paginile 131, 197. Ca mãsurã
frânãrii nu mai este funcþionalã. Efectul de siguranþã, distribuiþi sarcina uniform
de frânare nu va fi diminuat, dar este ºi ancoraþi-o corespunzãtor prin intermediul
necesarã o forþã de apãsare mai mare pe curelelor de prindere. Reglaþi presiunea în
pedala de frânã. pneuri la valoarea specificatã pentru sarcinã
maximã. Nu depãºiþi viteza 120 km/h.
Direcþia asistatã Verificaþi curelele frecvent ºi, dacã este
Dacã direcþia asistatã nu funcþioneazã, necesar, strângeþi-le. Respectaþi
Primii 1000 km reglementãrile în vigoare.
de exemplu, când autovehiculul este tractat
Conduceþi autovehiculul dumneavoastrã cu motorul oprit, autovehiculul poate fi
cu diverse viteze de deplasare. Evitaþi manevrat, însã este necesar un efort Oprirea motorului
accelerarea la maximum. Nu folosiþi motorul considerabil mai mare. Când opriþi motorul, ventilatorul de rãcire
cu turaþii scãzute. poate continua sã funcþioneze pentru un
Utilizaþi eficient toate treptele de vitezã. Conducerea pe teren muntos sau timp, pânã la rãcirea motorului.
Apãsaþi pedala de acceleraþie maximum trei tractarea unei rulote/remorci Dacã temperatura motorului este foarte
sferturi din cursa totalã a pedalei, în toate Ventilatorul de rãcire este acþionat electric. mare, de exemplu, dupã conducerea pe
treptele de vitezã. Ca atare, puterea sa de rãcire este teren montan: permiteþi motorului sã
Nu conduceþi autovehiculul cu mai mult independentã de turaþia motorului. funcþioneze în regimul de ralanti
de trei sferturi din viteza sa maximã. Având în vedere cantitate considerabilã câteva minute pentru a preveni acumularea
de cãldurã produsã în timpul urcãrii pantelor, cãldurii.
Nu frânaþi excesiv dacã nu este necesar în
primii 200 km. nu schimbaþi într-o treaptã inferioarã dacã Autovehicule cu motoare turbo
vehiculul poate urca fãrã probleme panta Dupã rularea cu turaþii ridicate sau cu sarcini
într-o treapta superioarã. mari, menþineþi motorul la turaþii mici sau la
ralanti timp de aproximativ 30 de secunde
înaintea opririi contactului pentru a proteja
sistemul de alimentare turbo.

110
Economisirea energiei – mai mulþi Turaþia motorului Utilizarea ambreiajului
kilometri Conduceþi cât mai mult cu turaþii scãzute ale Întotdeauna apãsaþi pedala de ambreiaj la
Vã rugãm respectaþi recomandãrile din motorului în fiecare treaptã de vitezã. maxim pentru a preveni dificultãþile
pagina anterioarã referitoare la perioada de selectare ale treptei de vitezã
de rodaj a autovehiculului, precum Încãlzirea ºi deteriorarea cutiei de viteze.
ºi sugestiile din paginile urmãtoare, Permiteþi motorului sã se încãlzeascã în În timpul conducerii nu folosiþi pedala
referitoare la economisirea energiei. timpul conducerii autovehiculului. Nu încãlziþi de ambreiaj pentru a vã odihni piciorul;
Conducerea economicã ºi corectã din punct motorul lãsându-l sã funcþioneze în regim aceast lucru poate provoca uzura prematurã
de vedere tehnic asigurã o durabilitate de ralanti. Nu acceleraþi la maximum înainte a ambreiajului.
ºi performanþã maximã a autovehiculului ca motorul sã fi atins temperatura normalã
dumneavoastrã. de funcþionare. Pedalele
Dupã o pornire la rece, cutia de viteze Nu plasaþi în zona inferioarã a habitaclului
Frâna de motor 3 automatã 3 nu comutã într-o treaptã obiecte care pot aluneca sub pedale ºi pot
Pompa de combustibil este automat opritã în superioarã de vitezã pânã când turaþia nu limita cursa acestora.
timpul funcþionãrii frânei de motor, atinge o valoare suficientã. Acest lucru Pentru a asigura cursa nestingheritã
de exemplu, la coborârea pantelor lungi ºi la permite convertorului catalitic sã atingã a pedalei, nu amplasaþi covoraºe în zona
frânarea îndelungatã. Pentru a permite rapid temperatura cerutã pentru o reducere pedalelor.
funcþionarea frânei de motor, nu acceleraþi în optimã a poluãrii.
timpul frânei de motor ºi nu apãsaþi pedala Întreþinerea bateriei
de ambreiaj. Pentru a preveni defectarea Selectarea corectã a treptelor
de vitezã Când conduceþi cu vitezã redusã
convertorului catalitic, frâna de motor este
sau autovehiculul staþioneazã, în trafic urban
temporar dezactivatã dacã temperatura Nu turaþi motorul când transmisia se aflã în lent sau ambuteiaje, opriþi dacã este posibil
convertorului este prea ridicatã. poziþia neutrã sau într-o treaptã inferioarã toþi consumatorii electrici a cãror funcþionare
Autovehicule cu motoare turbo de vitezã. Viteza excesivã în trepte inferioare nu este necesarã (de exemplu, încãlzire
Dacã eliberaþi brusc pedala de acceleraþie se de vitezã, precum ºi conducerea cu opriri lunetã, încãlzire scaune).
va auzi un sunet datorat fluxului de aer ce frecvente în trafic aglomerat amplificã uzura
motorului ºi consumul de carburant. Apãsaþi pedala de ambreiaj la pornire pentru
intrã în sistemul de alimentare turbo.
a micºora suprasolicitarea demarolului
Schimbarea în treaptã inferioarã ºi bateriei.
Când viteza de deplasare scade, schimbaþi în
treapta de vitezã inferioarã imediat
urmãtoare. Nu lãsaþi ambreiajul sã alunece
când motorul funcþioneazã la turaþii mari.
Acest lucru este foarte important mai ales la
urcarea pantelor.

111
Economisirea Noile tehnologii de vopsire utilizeazã apa ca
solvent.
Încãlzirea
z Accelerarea bruscã ºi încãlzirea motorului
carburantului, Reciclarea autovehiculului
la ralanti mãresc consumul, emisia de gaze
de eºapament, proporþia noxelor din
protejarea mediului Informaþii referitoare la centrele de reciclare,
dezmembrãri, recuperare puteþi gãsi în
gazele de eºapament ºi nivelul de zgomot.
z Puneþi autovehiculul în miºcare la scurt
cadrul site-ului web www.opel.com.
timp dupã punerea în funcþiune
Conducerea autovehiculului într-o a motorului. Încãlziþi motorul conducând la
manierã economicã ºi ecologicã o turaþie moderatã a motorului.
z Nivelul de zgomot ridicat ºi emisiile Vitezã uniformã
ridicate de gaze sunt de multe ori
z Conducerea impulsivã mãreºte
consecinþele conducerii autovehiculului
semnificativ consumul de carburant,
fãrã a acorda atenþie economisirii energiei
emisia de gaze, volumul noxelor din gazele
ºi protejãrii mediului.
de eºapament ºi nivelul de zgomot.
Technologie avansatã z Din acest motiv, este indicat sã vã ghidaþi
z Nu acceleraþi ºi frânaþi brusc dacã nu este
La proiectarea ºi fabricarea autovehiculului în conducerea autovehiculului dupã deviza
necesar. Conduceþi preventiv, cu o vitezã
dumneavoastrã, Opel foloseºte materiale "mai mulþi kilometri cu mai puþin
uniformã.
ecologice, în general, materiale reciclabile. carburant".
Metodele de fabricaþie utilizate pentru Evitaþi pornirile de pe loc ºi opririle bruºte
Reduceþi nivelul de zgomot ºi emisiile
producerea autovehiculului dumneavoastrã frecvente, de exemplu, la semafoare, în
de noxe prin adoptarea unui stil
sunt de asemenea ecologice. trafic de scurtã distanþã, sau cozi în trafic,
de conducere care þine cont de mediul
prin planificare inteligentã. Alegeþi drumuri
Prin reciclarea resturilor materiale din înconjurãtor. Este un lucru foarte valoros
cu o circulaþie fluentã.
fabricaþie se închide bucla de utilizare ºi îmbunãþãteºte calitatea vieþii.
a materialelor. Reducerea consumului Consumul de carburant depinde în cea mai Funcþionarea motorului în gol
de energie ºi de apã în timpul producþiei ne mare parte de stilul personal de conducere. z Motorul consumã carburant ºi la mersul
ajutã sã protejãm resursele naturale. Urmãtoarele sugestii sunt destinate sã vã în gol.
Proiectarea avansatã la garanteazã cã, la ajute în menþinerea consumului de carburant
cât mai aproape de nivelurile specificate – z Dacã trebuie sã aºteptaþi mai mult
sfârºitul duratei de viaþã a autovehiculului,
vezi pagina 193. de un minut, meritã sã opriþi motorul. Din
acesta poate fi uºor dezmembrat
punct de vedere al consumului
ºi materialele individuale se pot separa Verificaþi consumul de carburant de fiecare de carburant, cinci minute de funcþionare
pentru a fi refolosite. datã când alimentaþi. Acest lucru faciliteazã a motorului în regim de ralanti corespund
Materiale ca azbest ºi cadmium nu sunt detectarea din timp a oricãrei nereguli care aproximativ unui kilometru parcurs.
folosite. Agentul frigorific din sistemul pot duce la creºterea consumului
de climatizare 3 nu conþine CFC de carburant.
(Clorofluorocarburi).

112
Frâna de motor z Eliberarea uºoarã a pedalei de acceleraþie Reparaþii ºi întreþinere
z Alimentarea cu carburant este întreruptã are ca rezultat un consum mai mic fãrã z Reparaþiile, reglãrile ºi întreþinerea
automat în cazul acþionãrii frânei scãderea semnificativã de vitezã. necorespunzãtoare pot cauza creºterea
de motor, de exemplu, la coborârea Conducerea cu aproximativ trei sferturi din consumului de carburant. Nu efectuaþi
pantelor lungi sau la frânare îndelungatã – viteza maximã nominalã antreneazã personal lucrãri la motor.
vezi pagina 111. o reducere cu 50 % a consumului Prin înlãturarea necorespunzãtoare
z Pentru a permite funcþionarea frânei de carburant, fãrã o pierdere a materialelor, este posibil sã încãlcaþi
de motor, întreruperea consumului semnificativã de timp. legislaþia referitoare la protecþia mediului.
de carburant ºi, în consecinþã,
economisirea acestuia, nu acceleraþi ºi nu Presiunea în pneuri Piesele demontate în mod
debreiaþi în timpul utilizãrii frânei necorespunzãtor nu pot fi reciclate.
z Presiunea necorespunzãtoare în pneuri,
de motor. prin forþa de frecare ridicatã în timpul Contactul cu unele materiale vã poate
rulãrii, antreneazã majorarea costurilor periclita sãnãtatea.
Selectarea corectã a treptelor
de vitezã de exploatare a autovehiculului în douã z Vã recomandãm ca întreþinerea
moduri: consumul mai ridicat de carburant
z Turaþia mare poate cauza uzarea ºi reparaþiile sã le încredinþaþi Partenerului
ºi uzarea mai rapidã a pneurilor. dumneavoastrã Opel.
motorului ºi creºterea consumului
de carburant. z Verificãrile periodice (la fiecare douã
z Nu turaþi motorul. Evitaþi turaþiile mari ale sãptãmâni) sunt recomandate. Condiþii extreme de conducere
motorului. z Urcarea pantelor, virajele, conducerea pe
Consumatori electrici drumuri a cãror stare este improprie
Utilizarea tahometrului ajutã la
z Energia consumatã de echipamentul ºi conducerea în condiþii de iarnã
economisirea carburantului. Conduceþi cât
electric creºte consumul de carburant. antreneazã creºterea consumului
mai mult la turaþii scãzute ale motorului în
de carburant.
fiecare treaptã de vitezã, pe cât posibil, z Opriþi consumatorii electrici auxiliari (de
cu vitezã uniformã. Conduceþi cât mai mult exemplu, climatizarea 3, încãlzirea Consumul de carburant creºte dramatic în
în treapta maximã de vitezã, selectaþi cât lunetei) a cãror funcþionare nu este traficul urban ºi la temperaturile de iarnã,
mai curând posibil treapta superioarã necesarã. mai ales la distanþe mici, când
imediat urmãtoare, ºi schimbaþi într-o temperatura normalã de funcþionarea
treapta înferioarã numai dacã motorul nu Portbagajul superior, suportul al motorului nu este atinsã.
mai funcþioneazã uniform. de schiuri z Urmaþi instrucþiunile prezentate pentru
Vitezã mare z Datoritã rezistenþei la înaintare a menþine consumul de carburant la un
suplimentare opuse de aer, încãrcãtura nivel cât mai scãzut, chiar ºi în condiþiile
z Cu cât viteza este mai ridicatã, cu atât
de pe portbagajul superior poate cauza nefavorabile menþionate mai sus.
cresc consumul de carburant ºi nivelul
creºterea consumului de carburant
de zgomot. Deplasarea cu vitezã maximã
cu aproximativ 1 l/100 km.
creºte drastic consumul de carburant,
precum ºi nivelul emisiilor de noxe ºi nivelul z Demontaþi portbagajul superior dacã
poluãrii sonore. acesta nu este utilizat.

113
Consumul de carburant, Carburant pentru motoarele pe
benzinã
Carburant pentru motoarele diesel
Motoarele diesel trebuie utilizate cu motorinã
carburantul, Carburanþii de calitate superioarã disponibili
în comerþ sunt adecvaþi (convertorul catalitic
din comerþ care corespunde specificaþiilor
DIN EN 590. Nu utilizaþi motorinã de marinã,
realimentarea – vezi pagina 116, cifre octanice – vezi motorinã pentru încãlzire, motorinã mineralã
paginile 190, 191). Calitatea carburantui are (bio diesel), Aquazole sau emulsii apã-
o influenþã decisivã asupra puterii, uzurii motorinã similare.
ºi duratei de viaþã a motorului. În acest sens, Vâscozitatea ºi filtrabilitatea motorinei sunt
aditivii din carburant au un rol important. Ca dependente de temperaturã.
urmare, este recomandat sã utilizaþi doar
carburant de calitate superioarã cu aditivi. Vâscozitatea ºi filtrabilitatea motorinei scad
la valori insuficiente la temperaturi scãzute
Carburantul cu o cifrã octanicã prea micã ca urmare a cristalizãrii alcanilor.
poate provoca funcþionarea cu mici
detonaþii. Opel nu-ºi poate asuma De aceea, în timpul sezonului rece, la staþiile
rãspunderea pentru defecþiunile provocate de alimentare se gãseºte motorinã rezistentã
ca urmare a utilizãrii carburantului cu cifrã la temperaturile scãzute Asiguraþi-vã
octanicã prea micã. de alimentarea rezervorului cu carburant
special pentru temperaturi scãzute înainte
Benzina cu cifrã octanicã ridicatã poate fi de începerea sezonului rece.
folositã oricând.
Consumul de carburant Aditivii garantaþi de fabricant pot fi folosiþi la
Duza pompei de alimentare pentru benzinã motorina pentru temperaturi scãzute, având
Consumul de carburant este stabilit pentru
cu plumb nu poate fi introdusã în buºonul filtru de motorinã cu încãlzire în funcþie
condiþii specifice de conducere – vezi
de alimentare al autovehiculelor care de temperatura exterioarã.
pagina 194.
funcþioneazã cu benzinã fãrã plumb.
Montarea echipamentelor speciale va Capacul buºonului de alimentare
Aprinderea este sincronizatã automat în
modifica masa autovehiculului. Acest fapt La înlocuirea capacului buºonului
funcþie de tipul carburantului folosit (cifra
determinã creºterea consumului de alimentare cu carburant, utilizaþi un
octanicã) – vezi paginile 190, 191.
de carburant ºi diminuarea performanþelor capac de buºon original Opel pentru modelul
autovehiculului. Utilizarea benzinei cu cifra octanicã 95 va dumneavoastrã pentru a avea garanþia unei
asigura o conducere economicã. funcþionãri ireproºabile. Autovehiculele
Frecarea între componentele motorului ºi ale
transmisiei este mai accentuatã pe parcursul cu motor diesel sunt prevãzute cu un buºon
primilor mii de kilometri. Aceasta duce la de rezervor special.
cresterea consumului de carburant.

114
Alimentarea cu carburant
Manipulaþi cu atenþie carburantul.
Înainte de realimentare, opriþi motorul
ºi aparatele de încãlzire externe
cu camere de combustie (poate fi
recunoscut prin eticheta autoadezivã pe
capacul buºonului de alimentare, vezi
figura 15829 T). Opriþi telefoanele mobile.
Benzina este inflamabilã si explozivã. Din
acest motiv, evitaþi prezenþa flãcãrii
deschise sau a scânteilor la manipularea
carburantului, chiar dacã vã aflaþi doar în
apropiere. Nu fumati! Aceste reguli sunt
aplicabile ºi în locurile unde remarcaþi
prezenþa benzinei datoritã mirosului Buºonul de alimentare cu combustibil se aflã 2. Dupã decuplarea automatã a pompei,
caracteristic. Dacã simþiþi miros pe partea lateralã dreapta spate umplerea la capacitatea nominalã se
de carburant în autovehicul, cauza a autovehiculului. poate obþine prin completarea cu încã
acestuia trebuie remediatã imediat. douã doze de carburant. Asiguraþi-vã cã
Vã recomandãm Partenerul Pentru deschiderea buºonului de alimentare,
deblocaþi capacul prin intermediul cheii 3 pompa este introdusã complet în þeava
dumneavostrã Opel. de alimentare a rezervorului.
ºi deºurubaþi-l. Prindeþi capacul buºonului
de alimentare cu carburant de trapa Pentru închidere, plasaþi capacul buºonului
buºonului. ºi înºurubaþi-l pânã la fixarea semnalizatã
Rezervorul este prevãzut cu un sistem prin trei clicuri.
de limitare care împiedica umplerea excesivã Blocaþi din nou capacul buºonului
a acestuia. de alimentare prin intermediul cheii 3.
Alimentarea corectã depinde în mare mãsurã Închideþi trapa buºonului de alimentare.
de modul de folosire a pompei ªtergeþi imediat urmele de carburant scurse
de alimentare: în afara rezervorului în timpul alimentãrii.
1. Introduceþi complet duza pompei
ºi începeþi alimentarea.

115
Convertorul catalitic, Nerespectarea urmãtoarelor instrucþiuni
poate duce la deteriorarea convertorului
gazele de eºapament catalitic sau a autovehiculului:
z În cazul rateurilor, funcþionãrii neuniforme
a motorului dupã pornirea la rece,
reducerii considerabile a puterii motorului
sau al altor defecþiuni funcþionale ce pot
indica o defecþiune la sistemul
de aprindere, apelaþi la un atelier
de service, cum ar fi Partenerul
dumneavostrã Opel. Dacã este necesar,
conducerea poate fi continuatã pentru
o perioadã scurtã la viteze ºi turaþii reduse.
Funcþionarea neuniformã a motorului
sau pierderea de putere la intrarea în
Catalizatorul pentru motoarele pe funcþiune a sistemului de control
benzinã 3 al tracþiunii 3 sunt fenomene determinate
Benzina cu plumb va deteriora convertorul de condiþiile de funcþionare ºi, prin urmare,
catalitic ºi pãrþile sistemului electronic, care nu sunt semnificative – vezi
astfel devin nefuncþionale. paginile 120, 121.
Utilizarea altor tipuri de carburant z Pãtrunderea carburantului nears în
de calitate superioarã decât cele menþionate convertorul catalitic poate conduce la
la pagina 114 (de exemplu, LRP1)) poate supraîncãlzirea ºi deteriorarea
cauza deteriorarea convertorului catalitic. irecuperabilã a convertorului catalitic.
La autovehiculele cu convertor catalitic, Din acest motiv este recomandatã evitarea
buºonul de alimentare a rezervorului are pornirilor la rece frecvente, a utilizãrii
diametrul mai mic, astfel încât duza unei nejustificat de îndelungate a demarorului
pompe de alimentare pentru benzinã la pornire, golirea completã a rezervorului
cu plumb sã nu poatã fi introdusã. (alimentarea neuniformã cu carburant
cauzeazã supraîncãlzirea convertorului)
ºi a pornirii motorului prin împingerea
sau prin tractarea autovehiculului.

1)
LRP = Lead Replacement Petrol (Benzinã cu
înlocuitor de plumb).

116
z Dacã lampa de control pentru emisiile Convertorul catalitic pentru
de noxe Z lumineazã intermitent, reduceþi motoarele diesel 3
viteza pânã când lampa de control Nerespectarea urmãtoarelor instrucþiuni
lumineazã continuu. Apelaþi la un atelier poate duce la deteriorarea convertorului
service. Vã recomandãm Partenerul catalitic sau a autovehiculului:
dumneavostrã Opel. Lampa de control
pentru emisii Z – vezi pagina 118. z În cazul rateurilor, rulãrii neuniforme
a motorului dupã pornirea la rece,
reducerii considerabile a puterii motorului
sau al altor defecþiuni funcþionale care
indicã o defecþiune la sistemul
de aprindere, apelaþi în cel mai scurt timp
la un atelier de service, cum ar fi Partenerul
dumneavostrã Opel. Dacã este necesar,
conducerea poate fi continuatã pentru
o perioadã scurtã la viteze ºi turaþii reduse.
Funcþionarea neuniformã a motorului Controlul emisiilor de gaze
sau pierderea de putere la intrarea în Prin metodele de proiectare aplicate – mai
funcþiune a sistemului de control ales în domeniul injecþiei carburantului ºi al
al tracþiunii 3 sunt fenomene determinate sistemelor de aprindere – cantitatea de noxe
de condiþiile de funcþionare ºi, prin urmare, din gazele evacuate, cum ar fi monoxidul
nu sunt semnificative – vezi de carbon (CO), hidrocarburile (CH) ºi oxizii
paginile 120, 121. de azot (NOx), este redusã la minimum.

117
Dacã lampa luminezã intermitent când
motorul este în funcþiune, aceasta indicã
o defecþiune care poate deteriora
convertorul catalitic. Puteþi continua
cãlãtoria fãrã a provoca deteriorãri
de proporþii reducând viteza pânã când
lampa de control lumineazã continuu.
Apelaþi la un atelier service. Vã recomandãm
Partenerul dumneavostrã Opel.

Lampa de control Z pentru emisiile Lampa de control A pentru sistemul


de gaze electronic al motorului
Se aprinde la pornirea contactului Se aprinde timp de câteva secunde la
ºi lumineazã în timpul pornirii motorului. Se pornirea contactului.
stinge la scurt timp dupã pornirea motorului. Dacã se aprinde în timpul funcþionãrii
Dacã lampa de control lumineazã în timpul motorului, existã o defecþiune la sistemul
funcþionãrii motorului, indicã o defecþiune la electronic al motorului sau al transmisiei.
sistemul de control al emisiilor. Este posibil ca Sistemul electronic va comuta în modul
limitele permise pentru emisii sã fi fost de funcþionare în caz de urgenþã, consumul
depãºite. Apelaþi la un atelier service. de carburant poate creºte
Vã recomandãm Partenerul ºi manevrabilitatea autovehiculului poate fi
dumneavostrã Opel. afectatã negativ – vezi pagina .
În unele cazuri, defecþiunea se poate remedia
prin oprirea ºi pornirea din nou a motorului.
Dacã lampa de control se aprinde din nou în
timpul funcþionãrii motorului, apelaþi la un
atelier de service pentru remedierea
defecþiunii. Vã recomandãm sã vã adresaþi
Partenerul dumneavostrã Opel.

118
Dacã se aprinde pentru scurt timp ºi apoi se Gazele de eºapament Întreþinerea
stinge din nou, nu indicã nimic. Toate lucrãrile de întreþinere trebuie
Gazele de eºapament conþin monoxid efectuate la intervalele specificate de Opel.
În cazul în care lampa de control se aprinde de carbon, un gaz toxic inodor, incolor,
intermitent când contactul este pornit, Vã recomandãm sã încredinþaþi aceste
a cãrui inhalare poate fi fatalã. lucrãri Partenerului dumneavostrã Opel, care
aceasta indicã existenþa unei defecþiuni la
sistemul electronic antidemaraj – vezi Dacã gazele de eºapament ajung în deþine echipamentul ºi personalul instruit
pagina 43. habitaclu, deschideþi geamurile necesare. Sistemul electronic de testare
ºi contactaþi imediat un atelier de service permite diagnosticarea ºi remedierea rapidã
autorizat. Vã recomandãm Partenerul a defecþiunilor. Astfel, aveþi certitudinea cã
dumneavostrã Opel. toate componentele din sistemul electric,
sistemul de injecþie ºi sistemul de aprindere
La conducerea pentru prima datã funcþioneazã corect ºi cã nivelul emisiilor
a autovehiculului, ceara ºi uleiul prezente în poluante este scãzut, iar convertorul catalitic
sistemul de evacuare se pot evapora, va avea o duratã de funcþionare
producând emisii sub formã de fum. Dupã îndelungatã.
conducerea pentru prima datã
a autovehiculului, parcaþi-l în aer liber. Evitaþi Prin urmare, contribuiþi semnificativ la
inhalarea gazelor degajate. menþinerea aerului curat ºi respectaþi
normele legale referitoare la emisiile de noxe.
Verificãrile ºi reglãrile sistemului de aprindere
ºi de injecþie fac parte din scopul verificãrii
tehnice periodice. Din acest motiv, efectuaþi
toate verificãrile periodice conform carnetului
de service.

119
Sistemele de asistare a Sistemul de control al tracþiunii este
funcþional dupã pornirea contactului
conducerii ºi stingerea lãmpii de control v.
Intrarea în funcþiune a sistemului de control
al tracþiunii este indicatã de aprinderea
intermitentã a lãmpii de control v.
Autovehiculul se aflã într-o situaþie limitã;
sistemul de control al tracþiunii permite
menþinerea controlului asupra
autovehiculului ºi vã avertizeazã asupra
necesitãþii corelãrii vitezei de deplasare
cu condiþiile de drum.

Prezenþa acestui sistem de siguranþã nu


trebuie sã vã tenteze sã adoptaþi
o manierã riscantã de conducere Se aprinde în timpul conducerii
a autovehiculului. autovehiculului
Sistemul de control al tracþiunii 3 Siguranþa în trafic poate fi obþinutã Defecþiune în sistem. Conducere
Sistemul de control al tracþiunii previne exclusiv prin adoptarea unei maniere autovehiculului poate fi continuatã.
patinarea roþilor motrice, indiferent de starea responsabile de conducere Stabilitatea tracþiunii poate fi afectatã în
drumului ºi aderenþa pneurilor. a autovehiculului. absenþa adaptãrii stilului de conducere, în
funcþie de acceleraþie ºi tipul de carosabil din
Sistemul monitorizeazã viteza de rotaþie cauza patinãrii roþilor.
a tuturor roþilor. Dacã o roatã începe sã Lampa de control v
patineze, puterea motorului este redusã Se aprinde timp de câteva secunde la Remediaþi cauza defecþiunii.
(sunetul motorului se modificã) ºi roata care pornirea contactului. Sistemul este Vã recomandãm Partenerul dumneavostrã
patineazã este frânatã. Astfel, controlul funcþional. Opel. Componenta de autodiagnosticarea
direcþiei autovehiculului ºi tracþiunea sunt Luminare intermitentã în timpul conducerii integratã în sistem permite remedierea
ameliorate, mai ales pe zãpadã sau gheaþã autovehiculului rapidã a defecþiunilor.
sau pe carosabil ud sau alunecos. Indicã intrarea în funcþiune a sistemului. Este
posibilã reducerea puterii motorului (sunetul
acestuia se schimbã) ºi frânarea automatã
a autovehiculului, într-o micã mãsurã.

120
Sistemul de controlare a nivelului 3
Sistemul de controlare a nivelului menþine
ridicatã partea posterioarã a autovehiculului
încãrcat la sarcinã maximã, ameliorând
astfel manevrabilitatea.
Autovehiculul este înãlþat prin intermediul
unei pompe disponibile în comerþ sau de la
un compresor al unei staþii de alimentare,
sau prin intermediul compresorului
autovehiculului (Piese de schimb ºi accesorii
originale Opel).
Supapa de presiune este situatã în
portbagaj, pe partea dreaptã, sub un capac.
Pentru deschidere, rotiþi dispozitivele
de fixare de pe capac la 90°. Supapa
de presiune este similarã unei supape Ca mãsurã de siguranþã, nu conduceþi Parcaþi autovehiculul neîncãrcat pe
de pneu. autovehiculul neîncãrcat cu pneurile umflate o suprafaþã orizontalã. Presurizaþi sistemul la
pentru sarcinã maximã. 0,8 bar. Mãsuraþi garda la sol a paraºocului
Nu lãsaþi presiunea sã scadã sub 0,8 bar. spate (marignea superioarã ). Scãdeþi 4 cm
Verificaþi frecvent presiunea. din aceastã valoare ºi notaþi noua valoare în
formularul din secþiunea introductivã
a manualului de utilizare. Dacã garda la sol
scade sub acest nivel în timpul încãrcãrii
autovehiculului, creºteþi presiunea pânã
nivelul este atins din nou. Presiunea nu
trebuie sã depãºeascã 5 bar.
Înainte de a conduce autovehiculul
descãrcat, reduceþi întotdeauna presiunea la
0,8 bar.

121
Tempomatul 3 Accelerarea
Tempomatul oferã posibilitatea memorãrii Când tempomatul este activat, apãsaþi
ºi a menþinerii oricãrei viteze începând de la continuu tasta I sau apãsaþi-o scurt
minimum 30 km/h pânã aproape de viteza ºi repetat: viteza creºte continuu sau în trepte
maximã nominalã a autovehiculului. de 2 km/h fãrã utilizarea pedalei
de acceleraþie.
Ca mãsurã de siguranþã, tempomatul poate
fi activat numai dupã o acþionarea Viteza curentã este memoratã dupã
prealabilã a frânei de serviciu. eliberarea tastei I.
Tempomatul este utilizat prin intermediul
tastelor I, R ºi O de pe maneta
de semnalizare a direcþiei.
Nu folosiþi tempomatul dacã deplasarea
cu vitezã constantã este neindicatã (de
exemplu: în situaþii periculoase pentru
dumneavoastrã ºi alþi participanþi la trafic, Pentru activare:
precum ºi în trafic foarte dens, pe drumuri în Apãsaþi scurt tasta I: viteza actualã este
serpentinã, pe drumuri alunecoase memoratã ºi menþinutã. Pedala
sau cu noroi). de acceleraþie poate fii eliberatã.
În cazul transmisiei automate, este Viteza autovehiculului poate fi mãritã prin
recomandabil sã activaþi tempomatul numai apãsarea pedalei de acceleraþie. Dupã
când este selectatã gama de viteze D. eliberarea pedalei de acceleraþie, ultima
În cazul activãrii tempomatului, timpul vitezã memoratã va fi reluatã.
de reacþie poate fi mai lung din cauza
poziþiei diferite a picioarelor.

Neluarea în considerare a instrucþiunilor


descrise mai sus poate cauzã accidentãri
sau pune în pericol viaþa.

122
Decelerarea Revenirea la viteza de mers memoratã
Când tempomatul este activat, apãsaþi Apãsaþi scurt tasta R când viteza
continuu tasta R sau apãsaþi-o scurt de deplasare depãºeºte 30 km/h: se va reveni
ºi repetat: viteza este redusã continuu sau în viteza de mers memoratã înaintea opririi
trepte. tempomatului.
Viteza curentã este memoratã dupã Vitezele memorate sunt ºterse la oprirea
eliberarea tastei R. contactului.
Pentru dezactivare
Apãsaþi scurt tasta O: tempomatul este
dezactivat. Autovehiculul decelereazã lent.
Pentru continuarea cãlãtoriei, pedala
de acceleraþie trebuie acþionatã în modul
obiºnuit.
Din motive de siguranþã, tempomatul este
dezactivat în mod automat în anumite
condiþii de conducere a autovehiculului.
De exemplu:
z viteza autovehiculului scade sub
aproximativ 30 km/h sau
z pedala de frânã este apãsatã sau
z pedala de ambreiaj este apãsatã sau
z Maneta schimbãtorului este adusã în
poziþia N în cazul transmisiei automate 3.

123
Frânele Sistemul de frânare
Frânele constituie un factor important pentru
siguranþa traficului.
Pentru ameliorarea eficacitãþii sistemului
de frânare, evitaþi frânarea puternicã dacã
aceasta nu este necesarã în primi 200 km
dupã instalarea plãcuþelor noi de frânã.
Uzura plãcuþelor de frânã nu trebuie sã
depãºeascã limita specificatã. Verificãrile
periodice specificate în carnetul de service
sunt necesare din punct de vedere
al siguranþei traficului.
Înlocuiþi plãcuþele de frânã uzate.
Vã recomandãm sã apelaþi la Partenerul
dumneavostrã Opel, care va monta plãcuþe Pedala de frânã
noi, testate ºi aprobate de Opel, ºi care Frâna de serviciu conþine douã circuite
garanteazã capacitatea de frânare optimã. de frânare independente.
Plãcuþele de frânã uzate la grosimea minimã Dacã unul dintre circuite se defecteazã,
produc un scârþâit specific. Conducere autovehiculul poate fi frânat prin intermediul
autovehiculului poate fi continuatã. Înlocuiþi celuilalt circuit. În acest caz, efectul
plãcuþele de frânã cât mai curând posibil. de frânare se manifestã numai dupã ce
Apelaþi la un atelier service. Vã recomandãm pedala de frânã efectueazã o cursã
Partenerul dumneavostrã Opel. considerabil mai mare. Este necesarã
de asemenea o forþã mult amplificatã
de acþionare a pedalei. Distanþa de frânare
va fi mai mare. Consultaþi un service
autorizat înainte de a continua cãlãtoria.
Vã recomandãm Partenerul
dumneavostrã Opel.
Pentru a asigura cursa totalã a pedalei
de frânã, mai ales în cazul defectãrii unuia
dintre circuite, nu amplasaþi covoare în
preajma pedalei de frânã – vezi pagina 111.

124
Când motorul este oprit, asistarea frânãrii va
înceta dupã apãsarea de maximum douã ori
a pedalei de frânã. Efectul de frânare nu va fi
diminuat, dar este necesarã o forþã
de apãsare mai mare pe pedala de frânã.
Acordaþi un plus de atenþie în cazul în care
autovehiculul este remorcat.
Verificaþi funcþionarea corectã a lãmpilor
de frânã înainte de a porni în cãlãtorie.
La autovehiculele dotate cu sistem
de verificare 3, lãmpile de frânã sunt
verificate automat – vezi pagina 34.
Verificaþi eficacitatea frânelor la scurt timp
dupã pornirea în cãlãtorie, la vitezã redusã,
fãrã sã incomodaþi traficul, mai ales când
frânele sunt ude, de exemplu dupã spãlarea Frâna de mânã Lampa de control a sistemului
autovehiculului. Întodeauna trageþi ferm frâna de mânã. La de frânare R
parcarea în pantã, trageþi frâna de mânã cât Lampa de control se aprinde la pornirea
Nivelul lichidului de frânã trebuie verificat
mai ferm posibil. contactului dacã frâna de mânã este trasã
periodic. Dacã lichidul de frânã este sub
Frâna de mânã mecanicã are efect asupra sau dacã nivelul lichidului de frânã/ambreiaj
nivelul prevãzut ºi frâna de mânã nu este
este prea scãzut. Nivelul lichidului de frânã –
trasã, lampa de control R din panoul roþilor din spate. Se blocheazã automat când
este trasã. vezi pagina 177.
de bord se aprinde – vezi pagina 177.
Pentru a elibera frâna de mânã, trageþi Dacã lampa de control se aprinde ºi frâna
de mâner în sus, apãsaþi butonul de mânã nu este trasã: Opriþi. Întrerupeþi
de deblocare din mâner ºi împingeþi complet imediat cãlãtoria. Consultaþi un atelier
în jos. de service. Vã recomandãm sã vã adresaþi
Partenerul dumneavostrã Opel.

125
ABS u 3
Sistemul de frânare cu antiblocare (ABS) Dacã existã o defecþiune la sistemul ABS,
monitorizeazã continuu sistemul de frânare roþile din spate tind sã se blocheze în cazul
al autovehiculului ºi împiedicã blocarea frânãrii neobiºnuit de puternice.
roþilor în funcþie de starea drumului Avantajele oferite de sistemul ABS nu sunt
ºi aderenþa anvelopelor. disponibile. Autovehiculul nu mai poate fi
controlat ºi poate intra în derapaj.
Începe sã regleze presiunea de frânare când
o roatã prezintã tendinþã de blocare. Puteþi continua cãlãtoria, dar este necesar sã
Autovehiculul poate fii controlat ºi în cazul conduceþi preventiv.
unei frânãri bruºte, de exemplu, într-o curbã
sau la evitarea unui obstacol. Chiar în cazul Remediaþi cauza defecþiunii.
unei frânãri violente, sistemul ABS face Vã recomandãm Partenerul dumneavostrã
posibilã evitarea unui obstacol fãrã a fi Opel. Componenta de autodiagnosticarea
necesarã eliberarea pedalei de frânã. integratã în sistem permite remedierea
rapidã a defecþiunilor.
Când sistemul ABS efectueazã reglarea
frânãrii, se simte o vibraþie a pedalei Lampa de control u pentru sistemul ABS
de frânã ºi se aude un zgomot specific Se aprinde timp de câteva secunde dupã
procesului de reglaj. pornirea contactului, simultan cu efectuarea
autoverificãrii sistemului (aceasta poate fi
Pentru frânare optimã, apãsaþi continuu însoþitã de un sunet specific). Sistemul devine
pedala de frânã pe întreaga duratã funcþional la stingerea lãmpii de control.
a procesului de frânare, neluând în Dacã lampa de control nu se stinge dupã
considerare vibraþia pedalei. Nu reduceþi câteva secunde sau se aprinde în timpul
forþa exercitatã asupra pedalei de frânã. mersului, aceasta indicã o defecþiune la
Prezenþa acestui sistem de siguranþã nu sistemul ABS. Sistemul de frânare va
trebuie sã vã tenteze sã adoptaþi funcþiona în continuare, dar fãrã a beneficia
o manierã riscantã de conducere de reglarea oferitã de sistemul ABS.
a autovehiculului.
Siguranþa în trafic poate fi obþinutã
exclusiv prin adoptarea unei maniere
responsabile de conducere
a autovehiculului.

126
Roþile ºi pneurile Pneuri
Vezi pagina 201 pentru informaþii despre
Montarea pneurilor noi
Înlocuiþi pneurile noi în perechi sau –
pneurile adecvate ºi restricþiile aplicabile. preferabil – în set întreg. Asiguraþi-vã cã
pneurile de pe aceeaºi punte sunt
Pneurile montate din fabricã sunt adaptate z de aceeaºi mãrime,
la ºasiu ºi asigurã confortul ºi siguranþa z de acelaºi tip,
optimã. z de aceeaºi fabricaþie,
z ºi au acelaºi model al suprafeþei de rulare.
Schimbarea tipului de pneuri/roþi pattern.
Înainte de schimbarea tipului de pneuri
sau de roþi, solicitaþi consultanþã referitor la Montaþi pneurile direcþionale astfel încât sã
posibilitãþile tehnice în aceastã privinþã. se roteascã în direcþia de deplasare. Direcþia
Vã recomandãm Partenerul dumneavostrã de rotaþie este indicatã de un simbol (de
Opel, care cunoaºte eventualele modificãri exemplu, o sãgeatã) pe partea lateralã
tehnice necesare. Dacã sunt utilizate pneuri a pneului.
cu dimensiuni diferite de cele ale pneurilor Pneurile care au fost montate în sens invers
montate din fabricaþie, este posibilã direcþiei de rulare (de exemplu, la înlocuirea
necesitatea reprogramãrii vitezometrului unui singur pneu) vor trebui montate corect
digital pentru a asigura afiºarea corectã cât mai curând posibil. În acest fel, se pot
a vitezei. utiliza la maximum proprietãþile care decurg
din designul pneurilor.
Folosirea anvelopelor necorespunzãtoare
poate duce la accidente sau la anularea Vã recomandãm ca înlocuirea pneurilor sã
certificatului de înmatriculare. fie efectuatã de Partenerul dumneavostrã
Opel, care este familiarizat cu normele
legale referitoare la casarea pneurilor
uzate ºi poate ajuta astfel la protejarea
mediului înconjurãtor ºi a sãnãtãþii
dumneavoastrã.

127
Presiunea în pneuri Dupã verificarea presiunii în pneuri, strângeþi Starea pneurilor, starea roþilor
Verificaþi presiunea în pneuri, inclusiv în pneul capacul supapelor cu ajutorul cheii Conduceþi cu vitezã redusã peste
roþii de rezervã, cel puþin la fiecare 14 zile de supapã. proeminenþele cu muchii din carosabil ºi pe cât
ºi înainte de fiecare cãlãtorie mai lungã; Presiunea necorespunzãtoare va afecta posibil, în unghi drept faþã de acestea.
pneurile trebuie verificate la rece. Nu uitaþi siguranþa ºi manevrabilitatea Conducerea autovehiculului peste muchii
verificarea pneului roþii de rezervã. autovehiculului, confortul ºi consumul ascuþite poate provoca apariþia unor defecte
de carburant ºi va duce la uzarea prematurã ascunse la penuri ºi roþi, care vor deveni
Utilizaþi cheia de supapã pentru
a pneurilor. observabile abia ulterior.
deºurubarea mai uºoarã a capacelor
supapelor. Cheia se aflã pe partea interioarã La parcarea autovehiculului, asiguraþi-vã cã
În cazul în care presiunea în penuri este pneurile nu sunt presate de bordura trotuarului.
a trapei buºonului rezervorului de carburant. scãzutã, aceasta poate duce la încãlzirea
pneurilor ºi deteriorarea internã a acestora, Verificaþi periodic pneurile pentru a descoperi
Presiunea în pneuri – vezi pagina 201 eventualele deteriorãri (corpuri strãine, gãuri,
ºi eticheta adezivã pe interiorul trapei care poate cauza la rândul sãu separarea
suprafeþei de rulare ºi chiar explozia tãieturi, fisuri, protuberanþe în pereþii laterali).
rezervorului. Dupã înlocuirea pneurilor Verificaþi roþile pentru depistarea eventualelor
cu altele de mãrime diferitã, înlocuiþi eticheta pneurilor la viteze ridicate.
deteriorãri. În cazul deteriorãrii sau uzurii
adezivã. Deteriorarea nedetectabilã a pneurilor nu nejustificate, apelaþi la un atelier de service
Creºterea de presiune rezultatã în urma este eliminatã prin corectarea presiunii auto. Vã recomandãm sã vã adresaþi
încãlzirii pneului nu trebuie compensatã, în de umflare. Partenerul dumneavostrã Opel.
caz contrar existând riscul ca presiunea sã
Presiunea incorectã în pneuri poate cauza Deterioararea pneurilor poate duce la
coboare sub valorile admise.
explozia pneurilor. explozia acestora.

128
z Nu montaþi niciodatã pneuri uzate, despre
a cãror comportare ºi grad de uzurã nu
aveþi cunoºtinþã.
z Pentru a nu împiedica rãcirea frânelor,
folosiþi numai capace de roþi aprobate
pentru autovehiculul dumneavoastrã.
Denumirea pneurilor
de exemplu: 175/70 R 14 88 H
175 = Lãþimea pneului în mm
70 = Raportul înãlþime/lãþime în %
(înãlþime pneu / lãþime pneu în %)
R = Tipul brâului: Radial
14 = Diametrul jantei în þoli
88 = Indicele de încãrcare
de exemplu: valoarea 88 corespunde
Adâncimea profilului suprafeþei de rulare Adâncimea minimã admisibilã a profilului
masei de 567 kg
Verificaþi periodic adâncimea profilului (1,6 mm) a fost atinsã când anvelopele s-au
T = Codul de vitezã
suprafeþei de rulare. uzat pânã la apariþia primului indicator
În cazul în care pneurile din faþã sunt mai (TWI1)). În interiorul profilului suprafeþei Litere codului de vitezã:
uzate decât cele din spate, schimbaþi-le între de rulare a pneului, la intervale egale, se aflã Q Pânã la 160 km/h
ele astfel încât pneurile cu gradul de uzurã indicatorii de uzurã ai pneului. Poziþia lor este S Pânã la 180 km/h
a suprafeþei de rulare cel mai redus sã fie indicatã prin marcaje pe peretele lateral T Pânã la 190 km/h
montate în faþã. al pneului. H Pânã la 210 km/h
Instrucþiuni generale V Pânã la 240 km/h
Din motive de siguranþã, pneurile trebuie
W Pânã la 270 km/h
înlocuite când adâncimea profilului z În cazul pneurilor uzate, pericolul
suprafeþei de rulare a acestora a scãzut de acvaplanare este mai mare.
la 2-3 mm (pentru anvelopele de iarnã: z Pneurile se uzeazã în timp, chiar dacã sunt
4 mm). folosite foarte puþin sau chiar deloc. O
roatã de rezervã care nu a fost utilizatã
timp de 6 ani poate fi folositã numai în caz
de urgenþã; conduceþi cu vitezã redusã
cu o astfel de roatã.

1)
TWI = Tread Wear Indicator. (Indicator de uzurã
a suprafeþei de rulare)

129
Pneurile de iarnã Capacele de roþi pot intra în contact
Pentru note referitoare la montarea pneurilor cu lanþurile ºi pot fi deteriorate. În astfel
noi – vezi pagina 127. de cazuri, îndepãrtaþi capacele roþilor – vezi
pagina 145.
Vezi pagina 201 pentru limitãrile aplicabile.
Lanþurile antiderapante pot fi folosite pânã
Pneurile de iarnã (pentru noroi ºi zãpadã) la viteza de 50 km/h, pe drumuri fãrã zãpadã
amelioreazã siguranþa; din acest motiv, este ºi numai pentru timp scurt, deoarece pe
recomandatã montarea acestora pe toate suprafaþa durã a carosabilului se uzeazã
roþile. repede, ceea ce poate provoca ruperea lor.
Designul pneurilor de varã implicã limitãri în Roata de uz temporar 3
conducerea pe timp de iarnã. Lanþurile antiderapante nu pot fi utilizate pe
În cazul în care viteza maximã admisã pentru roata de rezervã de uz temporar. Dacã este
pneurile de iarnã este mai micã decât cea necesarã utilizarea lanþurilor antiderapante
a viteza maximã nominalã a autovehiculului, ºi unul dintre pneurile roþilor din faþã este
un avertisment referitor la viteza maximã perforat, montaþi roata de rezervã în locul
admisã pentru pneuri trebuie amplasat în Lanþurile antiderapante uneia dintre roþile din spate ºi roata din spate
câmpul vizual al ºoferului1). Vezi pagina 201 pentru limitãrile aplicabile. în locul roþii cu pneul defect.
Dacã utilizaþi o roatã de rezervã prevãzutã Montarea lanþurilor antiderapante este Înlocuirea roþilor – vezi pagina 145.
cu pneu de varã, manevrabilitatea permisã numai pe roþile din faþã. Starea pneurilor ºi presiunea în pneuri, vezi
autovehiculului poate fi afectatã, în special pagina 201.
Utilizaþi numai lanþuri cu zale fine, care nu
pe suprafeþele alunecoase. Pneul defect
adaugã mai mult de 15 mm la diametrul
trebuie înlocuit, iar roata respectivã trebuie
roþilor sau la grosimea acestora (inclusiv
echilibratã ºi montatã la autovehicul cât mai
dispozitivul de fixare).
curând posibil.
Vã recomandãm Partenerul dumneavostrã
Opel pentru consultanþã.

1)
Variazã de la þarã la þarã în funcþie de legislaþia
naþionalã.

130
Portbagajul superior, Echipamentul de tractare 3
Nerespectarea acestor instrucþiuni poate Utilizaþi numai echipament de tractare
cauza accidentarea sau pune în pericol
tractarea unei rulote viaþa. Pasagerii trebuie sã fie informaþi
aprobat pentru autovehiculul
dumneavoastrã. Vã recomandãm sã
corespunzãtor.
sau remorci încredinþaþi montarea echipamentului
de tractare Partenerului dumneavostrã Opel,
Portbagajul superior 3 care vã va consilia în privinþa eventualelor
Din motive de siguranþã ºi pentru a preveni creºteri ale sarcinii tractate. Partenerul
deteriorarea acoperiºului, vã recomandãm dumneavostrã Opel deþine instrucþiuni
sã folosiþi sistemul portbagaj superior Opel referitoare la montarea echipamentului
aprobat pentru autovehiculului de tractare ºi la eventualele modificãri
dumneavoastrã. Apelaþi la Partenerul necesare la autovehicul care afecteazã
dumneavostrã Opel. sistemul de rãcire ºi alte echipamente.
Sugestii referitoare la conducere – vezi
pagina 110. În cazul utilizãrii autovehiculului fãrã
remorcã/rulotã, cuplajul sferic
de remorcare trebuie înlãturat.

Montarea ºi utilizarea cuplajului sferic


de tractare trebuie efectuate conform
instrucþiunilor furnizate.
Vezi paginile 207, 208, 209 pentru
dimensiunile de montare ale echipamentului
de tractare.

131
Sarcina rulotei/remorcii1) Masa maximã admisã a rulotei/remorcii este
Sarcina maximã admisibilã a rulotei valabilã pentru pante cu înclinaþii în limitele
sau remorcii depinde de autovehicul specificate ºi altitudini de pânã la 1000 metri
ºi de motor, depãºirea acestei valori nefiind peste nivelul mãrii. Având în vedere cã
permisã. Sarcina rulotei/remorcii este puterea motorului scade odatã cu creºterea
diferenþa dintre masa brutã a rulotei/remorcii altitudinii din cauza rarefierii aerului, masa
ºi valoarea sarcinii pe cuplaj în timpul maximã admisã pentru remorcare va trebui
tractãrii rulotei/remorcii. La verificarea masei redusã cu 10 % pentru fiecare 1000 metri
rulotei/remorcii, numai roþile rulotei/remorcii – altitudine în plus. Masa tractatã nu trebuie
nu ºi a roata dispozitivului de cuplare – redusã la conducerea pe drumuri
trebuie sã stea pe aparatul de cântãrire. cu înclinaþie redusã (mai puþin de 8 %,
de exemplu, autostrãzi).
Masa permisã a rulotei/remorcii pentru
autovehiculul dumneavoastrã este Masa rulotei/remorcii plus masa brutã
menþionatã în documentele autovehiculului. a autovehiculului nu trebuie sã depãºeascã
Exceptând cazurile când se specificã altfel, masa maximã autorizatã pentru ansamblul
Depozitarea cuplajului sferic pot fi urcate pante cu înclinaþie autovehicul-remorcã. De exemplu, dacã
de tractare de maximum 12 %. masa brutã admisã a autovehiculului este
utilizatã la maxim, rulota/remorca poate fi
Ataºaþi cuplajul sferic de tractare de trusa Tractarea rulotelor/remorcilor având masa încãrcatã numai pânã la masa maximã
de scule a autovehiculului, sub roata maximã admisã este recomandatã numai totalã admisã pentru ansamblul autovehicul-
de rezervã. ºoferilor cu experienþã adecvatã în acest remorcã. Masa totalã maximã admisã
domeniu. pentru ansamblul autovehicul-remorcã este
indicatã pe plãcuþa de identificare – vezi
pagina 188.

1)
Respectaþi normele în vigoare la nivel naþional.

132
Sarcina pe cuplajul de tractare Sarcina pe puntea din spate în timpul
Sarcina pe cuplajul de tractare este forþa pe tractãrii
care o exercitã rulota/remorca pe cuplajul La tractarea unei rulote/remorci
sferic. Aceastã forþã poate fi modificatã prin cu autovehiculul încãrcat complet (inclusiv
distribuþia încãrcãturii din rulotã/remorcã. pasagerii), este posibilã depãºirea sarcinii
Sarcina maximã pe cuplajul sferic (75 kg) este maxime admise pe punte din spate cu 75 kg
specificatã pe plãcuþa de identificare (vezi plãcuþa de identificare
a echipamentului de tractare ºi în sau documentele autovehiculului). În cazul
documentele autovehiculului. Încercaþi sã depãºirii sarcinii pe puntea spate, se impune
obþineþi sarcina maximã, în special când limitarea vitezei maxime la 100 km/h. În cazul
tractaþi rulote/remorci cu greutate mare. existenþei unor limite legale de vitezã pentru
Sarcina pe cuplajul de tractare nu trebuie sã autovehiculele care tracteazã rulote
fie mai micã de 25 kg. sau remorci, acestea trebuie respectate.

La mãsurarea sarcinii pe cuplajul de tractare,


asiguraþi-vã cã bara de tracþiune a rulotei/
remorcii încãrcate este la aceeaºi înãlþime Presiunea în pneuri
cu cuplajul sferic montat la autovehiculul În cazul conducerii unui autovehicul care
încãrcat. Acest lucru este foarte important tracteazã, creºteþi presiunea în pneuri la
pentru remorcile/rulotele cu osii tandem. valoarea adecvatã pentru sarcinã maximã,
vezi paginile 201. Verificaþi de asemenea
presiunea în pneul roþii de rezervã ºi în
pneurile roþilor rulotei/remorcii.

133
Este interzisã depãºirea vitezei de 80 km/h Motoare Diesel: La urcarea unor pante
când tractaþi remorci cu stabilitate slabã cu înclinaþie de 10 % sau mai mult, nu
ºi este recomandatã utilizarea conduceþi cu o vitezã mai mare de 30 km/h în
amortizoarelor pe bazã de frecare. treapta 1 de vitezã sau 50 km/h în treapta 2
Verificaþi sistemul de iluminare al rulotei/ de vitezã; în cazul transmisiei automate, nu
remorcii înainte de pornire. Lãmpile de ceaþã depãºiþi viteza de 40 km/h în gama 1.
din spate sunt dezactivate automat la În cazul tractãrii unei rulote sau remorci,
tractarea unei rulote sau a unei remorci. autovehiculul necesitã efort de frânare
Evitaþi depãºirea vitezei de 80 km/h dacã suplimentar la coborârea pantelor lungi, deci
este posibil, chiar dacã în þara unde circulaþi selectaþi aceeaºi treaptã ca în cazul urcãrii
este permisã o vitezã de deplasare mai pantei ºi conduceþi aproximativ cu aceeaºi
mare. vitezã. În cazul transmisiei automate 3,
selectaþi treapta 3, 2 sau chiar 1.
Asiguraþi-vã cã aveþi suficient spaþiu la
luarea curbelor ºi evitaþi manevrele bruºte. Selectaþi poziþia D din nou când condiþiile
de conducere permit aceastã acþiune.
Caracteristicile conducerii, sugestii Dacã rulota/remorca începe sã ºerpuiascã,
conduceþi mai încet, nu încercaþi sã corectaþi Dacã este necesarã frânarea de urgenþã,
referitoare la tractare apãsaþi pedala de frânã la maximum.
În cazul remorcilor / rulotelor dotate direcþia, doar frânaþi uºor dacã este necesar.
cu frâne 3, ataºaþi cablul de frânã detaºabil Ventilatorul de rãcire este acþionat electric. Vã reamintim cã distanþa de frânare a unui
de inel. Ca atare, puterea sa de rãcire este autovehicul care tracteazã o rulotã/remorcã
independentã de turaþia motorului. este întotdeauna mai mare decât distanþa
Înainte de ataºarea rulotei/remorcii, ungeþi de frânare a autovehiculelor care nu
sfera cuplajului de tractare. Nu ungeþi Având în vedere cantitate considerabilã tracteazã.
cuplajul sferic dacã este utilizat un de cãldurã produsã în timpul urcãrii pantelor,
stabilizator ce acþioneazã asupra sperei nu schimbaþi într-o treaptã inferioarã dacã
cuplajului de tractare pentru atenuarea vehiculul poate urca fãrã probleme panta
miºcãrii de ºerpuire. într-o treapta superioarã.
Manevrabilitatea este în mare mãsurã
influenþatã de încãrcarea rulotei/remorcii.
În consecinþã încãrcãtura trebuie asiguratã
bine împotriva alunecãrii ºi trebuie plasatã,
dacã este posibil, în centrul rulotei/remorcii
chiar deasupra osiei.

134
În cazul autovehiculelor cu transmisie
automatã 3 este suficientã accelerarea
la maximum.
Înainte de pornirea de pe loc în condiþii
extreme (încãrcare mare ºi teren muntos
cu înclinaþie mare), opriþi toþi consumatorii
electrici a cãror funcþionare nu este necesarã
(încãlzirea lunetei, sistemul de aer
condiþionat 3, încãlzirea scaunelor 3).

Pornirea în pantã
Autovehicule cu transmisie manualã :
Turaþia recomandatã la pornirea în pantã
este 2500 - 3000 rpm în cazul motoarelor pe
benzinã ºi 2000 - 2200 rpm în cazul
motoarelor diesel. Menþineþi turaþia
constantã, eliberaþi treptat pedala
de ambreiaj (prin alunecare), eliberaþi frâna
ºi acceleraþi. Dacã este posibil, turaþia
motorului nu trebuie sã scadã în timpul
acestei proceduri.

135
Sfaturi practice Sistemul de alimentare cu motorinã,
evacuarea aerului
Nu porniþi motorul prin intermediul
încãrcãtorului rapid
Nu lãsaþi niciodatã rezervorul sã se goleascã Astfel, preveniþi deteriorarea componentelor
complet! Realimentaþi imediat cât mai electronice.
curând dacã lampa de control Y lumineazã
continuu ºi realimentaþi imediat dacã lampa Nu porniþi motorul prin împingere sau
de control lumineazã intermitent. tractare.
Este posibilã repornirea motorului dacã Deoarece autovehiculul dumneavoastrã este
rezervorul de combustibil s-a golit complet. În dotat cu un convertor catalitic, acesta nu
acest caz, este de aºteptat o pornire trebuie pornit prin împingere sau tractare.
întârziatã a motorului. Tentativele de pornire
a motorului trebuie sã dureze maximum
60 de secunde. Dacã motorul nu porneºte,
aºteptaþi câteva minute, apoi repetaþi
procesul.
Nerespectarea acestor instrucþiuni poate
cauza accidentarea sau pune în pericol
viaþa. Pasagerii trebuie sã fie informaþi
corespunzãtor.

136
Pornirea asistatã 3 z Utilizaþi o baterie auxiliarã cu aceeaºi
Un autovehicul cu bateria descãrcatã poate tensiune nominalã (12 V). Capacitatea
fi pornit prin intermediul cablurilor pentru nominalã a acesteia (Ah) nu trebuie sã fie
pornire asistatã ºi al bateriei unui alt considerabil mai micã decât cea a bateriei
autovehicul. descãrcate. Tensiunea ºi capacitatea
nominalã sunt indicate pe baterie.
Pornirea asistatã se va efectua cu atenþie z Utilizaþi cabluri pentru pornire asistatã
deosebitã. Orice abatere de la cu terminale izolate ºi diametrul
instrucþiunile urmãtoare poate duce la de minimum 16 mm2 (25 mm2 pentru
accidentare sau deteriorãri prin explozia motoare diesel).
bateriilor, precum ºi la deteriorarea
instalaþiilor electrice ale ambelor z Bateria descãrcatã nu trebuie deconectatã
autovehicule. de la autovehicul.
z Opriþi toþi consumatorii de energie a cãror
funcþionare nu este necesarã.
z Bateria nu trebuie expusã niciodatã z Nu vã aplecaþi deasupra bateriei pe tot
flãcãrii deschise sau scânteilor. parcursul pornirii.
z O baterie descãrcatã poate îngheþa la z Evitaþi neapãrat contactul clemelor unui
temperaturi în jur de 0 °C. Dezgheþaþi cablu cu clemele celuilalt.
bateria înainte de conectarea cablurilor z Nu atingeþi autovehiculele în timpul pornirii
pentru pornire asistatã. asistate.
z Evitaþi contactul lichidului din baterie z Trageþi frâna de mânã. Aduceþi maneta
cu ochii, pielea, materialele textile schimbãtorului în poziþia neutrã
sau suprafeþele vopsite. Lichidul conþine (transmisia automatã: deplasaþi maneta
acid sulfuric, care provoacã arsuri schimbãtorului în poziþia P).
ºi deteriorãri în cazul contactului direct.
Bateria este situatã în partea frontalã
z În cursul manipulãrii bateriei, purtaþi a compartimentului motorului pe partea
ochelari ºi haine de protecþie. dreaptã, când motorul este privit din faþã.

137
z Cablul nu se va conecta la borna negativã z Pentru evitarea supratensiunilor în
al acumulatorului descãrcat! instalaþia electricã, înaintea deconectãrii
z Punctul de conectare trebuie sã fie cât mai cablurilor, se va porni un consumator
departe posibil de bateria descãrcatã. electric (de ex.: iluminatul, încãlzirea
lunetei) în autovehiculul care primeºte
z Cablurile se vor aºeza în aºa fel, încât sã nu energie electricã.
poatã fi atinse de cãtre piesele în miºcare
din compartimentul motor. z Cablurile trebuie deconectate în ordine
inversã celei de conectare.
z Porniþi motorul autovehiculului furnizor
de energie pentru pornirea asistatã.
z Dupã 5 minute, porniþi motorul celãlalt.
Tentativele de pornire a motorului
autovehiculului cu bateria descãrcatã
trebuie efectuate la intervale de un minut
ºi nu trebuie sã dureze mai mult
Cablurile se vor conecta în ordinea indicatã în de 15 secunde.
figurã: z Dupã pornire, motoarele ambelor
1. Se va conecta un cablu la borna pozitivã 1 autovehicule vor fi lãsate sã funcþioneze la
a bateriei furnizoare de curent (marcatã ralanti timp de aproximativ 3 minute
prin semnul "+" pe carcasa bateriei sau pe cu cablurile pentru pornire asistatã
bornã). conectate.
2. Capãtul celãlalt al aceluiaºi cablu se va
conecta pe borna pozitivã 2 a bateriei
descãrcate (semnul "+").
3. Primul capãt al celui de-al doilea cablu se
va conecta la borna negativã 3 a bateriei
furnizoare de curent (semnul "-").
4. Capãtul celãlalt al celui de-al doilea cablu
4 se va conecta la împãmântarea
autovehiculului dumneavoastrã -
de exemplu, la blocul motor sau la
ºuruburile de fixare a motorului.

138
Tractarea autovehiculului Inelul de remorcare se aflã în compartimentul Înºurubaþi inelul de remorcare spre stânga
Deschideþi capacul de mascare a locaºului de depozitare a cricului ºi a sculelor pânã la capãtul cursei ºi utilizaþi cheia
pentru inelul de remorcare (situat în partea autovehiculului, situat sub roata de rezervã, de roatã (Trusa de scule a autovehiculului –
frontalã-dreapta a autovehiculului): eliberaþi în portbagaj. vezi pagina 144) pentru a-l aduce în poziþie
partea inferioarã a capacului ºi detaºaþi-l. Roþile de rezervã, vezi pagina 142. orizontalã.
Ataºaþi cablul de remorcare 3 – sau,
recomandabil, bara de remorcare 3 – la
inelul de remorcare.

139
Porniþi contactul pentru a debloca coloana Autovehiculele cu transmisie automatã 3
de direcþie ºi pentru a pemite funcþionarea trebuie tractate numai în direcþia normalã
lãmpilor de frânã, a claxonului de deplasare, fãrã a depãºi viteza de
ºi a ºtergãtoarelor de parbriz. 80 km/h, pe o distanþã de maximum 100 km.
Aduceþi maneta schimbãtorului în poziþia Dacã transmisia este defectã, sau dacã
neutrã, sau, în cazul transmisiei automate, limita de vitezã sau de distanþã urmeazã a fi
aduceþi maneta schimbãtorului în poziþia N. depãºitã, puntea faþã trebuie suspendatã.

Conduceþi cu vitezã redusã. Evitaþi Apelaþi la un atelier de service.


manevrele bruºte. Forþele de tractare Vã recomandãm Partenerul dumneavostrã
excesive pot deteriora autovehiculul. Opel. Acesta va realiza repunerea în
funcþiune a autovehiculului într-o manierã
Pentru frânare este necesarã o forþã mai rapidã ºi profesionalã.
mare: Sistemul de asistare a frânãrii este
funcþional numai când motorul Serviciul de remorcare
funcþioneazã. Încredinþaþi remorcarea autovehiculului
numai unui serviciu de remorcare care Remorcarea altui autovehicul
Conducerea autovehiculului necesitã prezintã încredere ºi solicitaþi o estimare
o forþã considerabil mai mare: asistarea Ataºaþi cablul de remorcare 3 – sau,
a costurilor aferente înainte de a comanda
direcþiei funcþioneazã numai când motorul recomandabil, bara de remorcare 3 –
remorcarea. Astfel veþi evita costurile inutile
este pornit. de inelul de remorcare posterior situat pe
ºi eventualele probleme cu firma de asigurãri
partea dreaptã a ºasiului, niciodatã
pe parcursul procesãrii solicitãrii
Pentru a preveni pãtrunderea gazelor de puntea spate.
de compensare.
de eºapament de la autovehiculul care Conduceþi cu vitezã redusã. Evitaþi
tracteazã în habitaclul autovehiculului manevrele bruºte. Forþele de tracþiune
tractat, activaþi funcþia de recirculare excesive pot deteriora autovehiculul.
a aerului ºi închideþi geamurile.

140
Triunghiul de avertizare ¨ 3 ºi trusa Versiunea Saloon/Hatch cu 4 portiere Versiunea Estate
de prim ajutor + 3 Ataºaþi triunghiul de avertizare ºi trusa Triunghiul de avertizare ºi trusa de prim
Versiunea Saloon/Hatch cu 5 portiere de prim ajutor pe partea stângã ajutor sunt depozitate în capitonajul de pe
Ataºaþi triunghiul de avertizare ºi trusa a portbagajului prin intermediul unor benzi partea stângã.
de prim ajutor pe partea stângã de cauciuc, conform indicaþiei din figurã.
a portbagajului prin intermediul unei benzi
de cauciuc, conform indicaþiei din figurã.

141
Pentru deschidere, rotiþi dispozitivele Autoutilitarã Roata de rezervã
de fixare la 90°. Triunghiul de avertizare ºi trusa de prim Versiunea Saloon/Hatch cu 5 portiere
ajutor sunt depozitate în niºa de sub scaunul Roata de rezervã se aflã în portbagaj, sub
ºoferului, conform indicaþiei din figurã. capacul din podea, fixatã cu o piuliþã fluture.
Note referitoare la încãrcarea Ridicaþi capacul din podea ºi fixaþi-l prin
autovehiculului crestãturile de pe marginile laterale.
vezi pagina 61.

142
Versiunea Saloon/Hatch cu 4 portiere Versiunea Estate, Autoutilitarã Ridicaþi capacul conform indicaþiei din figurã
Roata de rezervã este depozitate în Roata de rezervã este depozitatã în ºi trageþi-o spre înapoi.
portbagaj, fixatã cu o piuliþã fluture. Ridicaþi portbagaj, sub capacul din podea. Ridicaþi Roata de rezervã este fixatã prin intermediul
capacul din podea prin intermediul curelei, mocheta 3 prin scoaterea clemelor ºi plierea unei piuliþe fluture – vezi pagina 144,
fixaþi cureaua în dispozitivul din faþa lãmpii spre înainte. Pe partea stângã este figura 11398 T.
de iluminare a portbagajului. prevãzutã o curea pentru ridicarea
capacului. Dupã montarea roþii de rezervã, repuneþi
capacul din podea, închideþi-l ºi fixaþi-l prin
Rotiþi inelul de fixare. intermediul inelului de fixare. Repuneþi
mocheta 3 în poziþia iniþialã.
În cazul în care roata de rezervã nu este cea
originalã, piuliþa fluture nu trebuie utilizatã
pentru fixare. Vã recomandãm Partenerul
dumneavostrã Opel.

143
Informaþii generale Note referitoare la roata de rezervã de uz
ÎN funcþie de tip, roata de rezervã se poate temporar 3
prezenta sub forma unei roþi de uz z Utilizarea roþii de rezervã poate modifica
temporar 3. Respectaþi instrucþiunile de la comportamentul autovehiculului, mai ales
paginile 130, 149, 201. în cazul utilizãrii pneurilor de iarnã 3.
În cazul autovehiculelor echipate cu roatã Înlocuiþi pneul defect imediat ce este
de rezervã de uz temporar 3, înlãturaþi posibil, echilibraþi roata ºi montaþi-o la
distanþierul pentru a permite amplasarea autovehicul.
unei roþi normale. z Montaþi o singurã roatã de uz temporar.
La autovehiculele cu jante din aliaj uºor 3, z Nu depãºiþi viteza de 80 km/h.
roata de rezervã poate avea jantã de oþel. z Efectuaþi virajele cu vitezã redusã.
Utilizarea pneurilor de iarnã 3împreunã z Nu utilizaþi pentru perioade îndelungate.
cu o roatã de rezervã cu pneu de varã:
Utilizarea roþii de rezervã poate influenþa z Roata de uz temporar trebuie înlocuitã cât
comportamentul autovehiculului. Înlocuiþi mai repede posibil cu o roatã normalã.
pneul defect imediat ce este posibil, Cricul ºi trusa de scule
z Nu montaþi lanþuri antiderapante. Dacã
echilibraþi roata ºi montaþi-o la autovehicul. Cricul ºi trusa de scule a autovehiculului sunt
este necesarã utilizarea lanþurilor
proiectate pentru autovehiculul
Roata de rezervã poate poate avea janta antiderapante dupã dezumflarea pneului
dumneavoastrã ºi trebuie utilizate numai
ºi pneul de dimensiuni mai reduse: Utilizarea unei roþi din faþã, montaþi roata
pentru acesta. Utilizaþi cricul numai pentru
roþii de rezervã poate modifica de urgenþã în locul unei roþi din spate,
înlocuirea roþilor.
comportamentul autovehiculului. Înlocuiþi ºi montaþi roata din spate în locul roþii
pneul defect imediat ce este posibil, cu pneu dezumflat. Verificaþi presiunea în Cricul ºi trusa de scule a autovehiculului sunt
echilibraþi roata ºi montaþi-o la autovehicul. pneuri ºi corectaþi-o dacã este necesar – depozitate într-un sac situat sub roata
vezi paginile 201 - 203. de rezervã, în portbagaj.
În funcþie de versiune, roata de rezervã
poate fi prezentã sub forma unei roþi z Urmaþi instrucþiunile referitoare la roata
de rezervã de uz temporar. Roata de rezervã de rezervã de la paginile 130, 149, 201.
de uz temporar poate fi identificatã prin
autocolantul de pe jantã.

144
Înlocuirea unei roþi z Blocaþi roata diagonal opusã roþii
Pentru siguranþa dumneavoastrã, efectuaþi de înlocuit cu ajutorul unor cale sau al unor
urmãtoarele pregãtiri ºi respectaþi procedura obiecte echivalente amplasate în faþa ºi în
indicatã: spatele roþii.
z Parcaþi autovehiculul pe o suprafaþã z Utilizaþi cricul numai pentru înlocuirea
planã, fermã ºi nealunecoasã. roþilor.
z Aprindeþi semnalizatoarele de avarie z În cazul cazul în care terenul de sub
ºi trageþi frâna de mânã. În cazul autovehicul este moale, amplasaþi o talpã
transmisiei manuale, cuplaþi în treapta stabilã, groasã de maximum 1 cm, sub
de vitezã 1 sau în marºarier, iar în cazul cric. Utilizarea tãlpilor mai groase poate
cutiei automate, aduceþi maneta duce la deteriorarea cricului
schimbãtorului în poziþia P. ºi a autovehiculului.
z Amplasaþi corespunzãtor triunghiul z Nu este permisã prezenþa persoanelor
de avertizare. Triunghiul de avertizare – sau a animalelor în autovehicul cât timp
vezi pagina 141. acesta este ridicat pe cric.
1. Desfaceþi capacul butucului cu ajutorul
z Scoateþi roata de rezervã din portbagaj. z Nu vã aºezaþi ºi nu vã deplasaþi sub unei ºurubelniþe, plasând ºurubelniþa în
autovehiculul ridicat pe cric. crestãtura capacului butucului.
z Înaintea ridicãrii autovehiculului, îndreptaþi
roþile din faþã. z Nu porniþi motorul în timp ce atuovehiculul
este ridicat pe cric.
z Nu înlocuiþi niciodatã mai multe roþi odatã.

145
Detaºaþi capacul roþii 3 cu ajutorul Capacul de roatã cu dispozitiv de blocare Detaºaþi capacul roþii cu ajutorul cârligului
cârligului aflat în trusa de scule antifurt 3: Deblocaþi capacul prin aflat în trusa de scule a autovehiculului.
a autovehiculului. Trusa de scule intermediul cheii incluse în trusa de scule Trusa de scule a autovehiculului – vezi
a autovehiculului – vezi pagina 144. a autovehiculului prin introducerea pagina 144.
acesteia în dispozitivul de blocare.
Dacã nu puteþi elibera manual capacul,
introduceþi o ºurubelniþã în crestãtura cheii
ºi rotiþi-o.

146
Jante din aliaj uºor 3: Desfaceþi capacul Jante de aliaj cu dispozitiv de blocare 2. Slãbiþi ºuruburile roþii cu cheia tubularã
butucului cu ajutorul unei ºurubelniþe, antifurt 3: Eliberaþi capacul butucului prin de roatã , fixând cheia cât mai adânc pe
plasând ºurubelniþa în crestãtura intermediul cheii incluse în truse de scule capul fiecãrui ºurub.
capacului butucului. a autovehiculului ºi scoateþi capacul.
Îndepãrtaþi capacele 3 ºuruburilor roþii.

147
3. La anumite autovehicule, punctele 4. Înainte de amplasarea cricului, reglaþi-l La rotirea manivelei, asiguraþi-vã cã baza
de fixare a cricului sunt mascate manual la înãlþimea necesarã. Fixaþi braþul cricului este fixatã ferm, vertical, exact sub
de capace. Rabataþi capacele în exterior. cricului astfel încât gheara cricului punctul de aplicare a cricului.
(sãgeata din figurã) sã înconjoare În cazul în care cricul nu este poziþionat
marginea verticalã ºi sã intre în crestãtura vertical sub suprafaþa de aºezare,
marginii. coborâþi imediat autovehiculul cu atenþie
ºi repoziþionaþi cricul.
Ridicaþi autovehiculul prin rotirea
manivelei.
5. Desfaceþi ºuruburile roþii (în cazul
capacelor cu blocare antifurt 3,
îndepãrtaþi adaptorul) ºi amplasaþi-le
într-un loc sigur pentru a evita murdãrirea
filetelor.
6. Înlocuiþi roata. Pentru note referitoare la
roata de rezervã ºi roata de uz temporar –
vezi pagina 142.

148
10. Potriviþi ºi fixaþi capacul butucului 12. Pliaþi capacul zonei de aplicare a cricului
sau capacul de roatã 3 ºi capacele în poziþia iniþialã. Depozitaþi roata
ºuruburilor roþii 3. înlocuitã, sculele ºi triunghiul
Înaintea montãrii capacului roþii, curãþaþi reflectorizant de avertizare în portbagaj.
roata în zona clemelor de prindere 13. Verificaþi cuplul de strângere
a capacului. Simbolul de supapã 3 din a ºuruburilor roþii nou montate cu prima
interiorul capacului trebuie sã se afle în ocazie, cu ajutorul cheii
dreptul supapei. de dinamometrice, ºi, în caz de nevoie,
Capacul de roatã cu dispozitiv corectaþi. Cuplul de strângere – vezi
de blocare antifurt 3: Montaþi dispozitivul pagina 201.
de blocare ºi rotiþi ferm cheia pentru 14. Înlocuiþi pneul defect al roþii demontate.
fixarea acestuia. 15. Înlocuiþi roata de rezervã de uz
Jante din aliaj uºor 3: Apãsaþi ºi fixaþi temporar 3 cu o roatã normalã imediat
capacul butucului, introducând splintul ce este posibil.
de pe spatele capacului în orificiul
7. Fixaþi ºuruburile roþii (în cazul capacelor
corespunzãtor din roatã.
cu blocare antifurt 3, montaþi în prealabil
adaptorul ºi fixaþi-l prin intermediul Jante de aliaj cu blocare antifurt 3:
ºuruburilor), fixând cheia cât mai adânc pe Montaþi capacul butucului. Introduceþi
capul fiecãrui ºurub. ºi strângeþi dispozitivul de blocare 3:
8. Coborâþi autovehiculul de pe cric. 11. Verificaþi presiunea în pneul roþii nou
montate ºi corectaþi-o dacã este necesar.
9. Strângeþi ºuruburile roþii în diagonalã,
introducând pânã la capãt cheia de roatã
pe capul ºurubului.

149
Trusa de reparare a pneurilor 3 În cazul dezumflãrii unui pneu: 1. Scoateþi sacul cu trusa din portbagaj
Deteriorãrile minore ale suprafeþei de rulare z Aprindeþi semnalizatoarele de avarie cu atenþie. Scoateþi componentele din sac.
a pneului, de exemplu, cele datorate ºi trageþi frâna de mânã. În cazul 2. Scoateþi compresorul.
corpurilor strãine, pot fi remediate prin transmisiei manuale, cuplaþi în treapta
intermediul trusei de reparare a pneurilor. de vitezã 1 sau în marºarier, iar în cazul
cutiei automate, aduceþi maneta
Nu îndepãrtaþi corpurile strãine din pneu. schimbãtorului în poziþia P.
Ariile deteriorate cu diametrul mai mare z Amplasaþi corespunzãtor triunghiul
de 4 mm ºi deteriorãrile pereþilor laterali ai de avertizare. Triunghiul de avertizare
pneului nu pot fi reparate cu ajutorul trusei. – vezi pagina 141.
Conducerea cu presiune prea scãzutã în Trusa de reparare a pneurilor este situatã în
pneuri poate cauza deteriorarea invizibilã portbagaj.
a acestora. Deteriorarea nu poate fi
remediatã prin intermediul trusei
de reparare. Parcaþi autovehiculul
ºi apelaþi la un atelier de service.
Vã recomandãm Partenerul
dumneavostrã Opel.

Pentru informaþii importante, vezi


pagina 153.

150
3. Scoateþi cablul de conectare electricã 4. Înºurubaþi furtunul compresorului la 7. Înºurubaþi furtunul pentru umflarea
ºi furtunul de aer din compartimentele racordul recipientului cu agent pneului la supapã.
de depozitarea de sub compresor. de etanºare. 8. Comutatorul compresorului trebuie sã fie în
5. Fixaþi butelia cu agent de etanºare în poziþia §.
dispozitivul de fixare al compresorului. 9. Conectaþi fiºa de alimentare la priza
Amplasaþi compresorul în apropierea auxiliarã sau la priza brichetei. Pentru
pneului astfel încât butelia cu agent prizele pentru accesorii, vezi pagina 63.
de etanºare sã stea în poziþie verticalã.
6. Deºurubaþi capacul supapei pneului
defect.

151
15. Detaºaþi trusa de reparare a pneurilor.
Înºurubaþi furtunul de umflare a pneului
la racordul liber al recipientului de agent
de etanºare. Astfel preveniþi scurgerea
agentului de etanºare. Depozitaþi trusa
pentru repararea pneurilor în portbagaj.
16. Îndepãrtaþi agentul de etanºare în exces
cu o lavetã.
17. Pliaþi triunghiul reflectorizant
ºi depozitaþi-l în compartimentul
corespunzãtor din portbagaj, vezi
pagina 141.
18. Ataºaþi autocolantul inclus pentru
indicarea limitei de vitezã în câmpul
vizual al ºoferului.
10. Porniþi contactul. Dacã valoarea specificatã a presiunii în
pneu nu este atinsã în interval 19. Continuaþi imediat cãlãtoria pentru
11. Aduceþi comutatorul basculant
de 10 minute, pneul este prea deteriorat. a permite distribuirea uniformã
al compresorului în poziþia I ºi pneul este
Parcaþi autovehiculul ºi apelaþi la un a agentului de etanºare în pneu. Opriþi
umplut cu agent de etanºare.
atelier de service. Vã recomandãm dupã aproximativ 10km (nu mai mult
12. Manometrul compresorului indicã Partenerul dumneavostrã Opel. de 10 minute) ºi verificaþi presiunea în
maximum 6 bar pe parcursul golirii pneu. Înºurubaþi furtunului compresorului
recipientului cu agent de etanºare Eliberaþi presiunea excesivã din pneu prin
direct la supapa pneului în acest scop –
(aproximativ 30 de secunde). Apoi intermediul butonului situat deasupra
vezi figura 13644 T.
presiunea începe sã scadã. manometrului.

13. Întreaga cantitate de agent de etanºare Nu utilizaþi compresorul timp de mai mult
este pompatã în pneu. Apoi pneul este de 10 minute – vezi "Informaþii
umflat. importante" de la pagina 153.

14. Valoarea specificatã a presiunii în pneuri


(vezi pagina 201) trebuie atinsã în
interval de 10 minute. Opriþi compresorul
când presiunea este atinsã.

152
Important Perioada maximã de depozitare a agentului
de etanºare este de 4 ani; la expirarea
Nu depãºiþi viteza de 80 km/h.
acestei perioade, capacitate de etanºare nu
Nu utilizaþi pentru perioade îndelungate. mai este garantatã. Respectaþi instrucþiunile
Manevrabilitatea poate fi afectatã. de pãstrare înscrise pe recipientul cu agent
de etanºare.
Confortul este afectat considerabil de pneul Butelia cu agent de etanºare poate fi
reparat, din acest motiv acesta trebuie utilizatã o singurã datã. Înlocuiþi recipientul
înlocuit cât mai curând. uzat.
Dacã auziþi un sunet neobiºnuit Compresorul ºi agentul de etanºare pot fi
sau compresorul se înfierbântã, opriþi utilizate pânã la temperaturi
compresorul timp de minimum 30 de minute. de aproximativ –30 °C.
Supapa de siguranþã integratã se deschide Casaþi trusa uzatã de reparare a pneurilor
la presiunea de 7 bar. conform reglementãrilor legale în vigoare.
Dacã presiunea depãºeºte 1,3 bar, Protejaþi compresorul de umezealã
corectaþi la valoarea recomandatã. ºi de ploaie.
Repetaþi procedura pânã la încetarea
pierderii de presiune.
Dacã presiunea se situeazã la sub
1,3 bar, utilizarea autovehiculului trebuie
întreruptã. Apelaþi la un atelier de service.
Vã recomandãm Partenerul
dumneavostrã Opel.
20. Depozitaþi trusa pentru repararea
pneurilor în portbagaj.

153
Sistemul electric Panoul de siguranþe din habitaclu. Rotiþi ºuruburile de fixare la 90° cu ajutorul
Panoul de siguranþe este situat în habitaclu, unei monede ºi demontaþi locaºul
Sistemele electronice de aprindere lângã coloana de direcþie sub compartimentul de depozitare.
genereazã tensiuni foarte mari. Nu compartimentul de depozitare.
atingeþi sistemul de aprindere, pericol Schema de corespondenþã a siguranþelor
de moarte. Deschideþi compartimentul, apãsaþi pãrþile este datã pe spatele capacului.
laterale, rotiþi compartimentul în jos
ºi îndepãrtaþi-l.
Siguranþele fuzibile
O siguranþã defectã poate fi recunoscutã
dupã conductorul topit. Înlocuiþi siguranþa
fuzibilã numai dupã remedierea cauzei
defecþiunii.
Existã douã panouri de siguranþe fuzibile în
autovehicul: Unul este situat în habitaclu,
lângã coloana de direcþie în spatele
compartimentului de depozitare, ºi unul în
partea frontalã-stânga a compartimentului
motorului, sub un capac.

154
Pentru înlocuirea unei siguranþe, trageþi Este recomandatã achiziþionarea unui set Montaþi numai siguranþe fuzibile adecvate
de mâner pentru eliberarea panoului complet de siguranþe de rezervã de la curentului specificat. Curentul nominal este
de siguranþe ºi rotiþi spre înainte. Partenerul dumneavostrã Opel. Depozitaþi inscripþionat pe fiecare siguranþã fuzibilã ºi,
siguranþele de rezervã în locul rezervat în în plus, este marcat ºi printr-un cod
panoul de siguranþe (marcat cu galben în al culorilor.
figurã).
Siguranþa Siguranþa
Pentru facilitarea înlocuirii siguranþelor,
culoarea intensitatea
existã o cheie specialã în partea dreaptã
de identificare curentului
a panoului de siguranþe.
Gri 2A
Înaintea înlocuirii unei siguranþe fuzibile,
Ocru 5A
deconectaþi comutatorul respectiv ºi opriþi
contactul. Maro 7,5 A
Roºu 10 A
Îndepãrtaþi siguranþa defectã cu ajutorul
cheii speciale. Albastru 15 A
Galben 20 A
Verde 30 A
Portocaliu 40 A

155
Sig. Circuitul Intensitatea
curentului
11 Închiderea 20 A
centralizatã,
sistem de alarma
antifurt
12 Farurile de ceaþã 15 A
13 Oglinda interioarã 5A
sistemul de alarmã
antifurt,
afiºajul pentru
informaþii,
14 ªtergãtoarele 30 A
de parbriz
Unele circuite electrice pot fi protejate de mai Sig. Circuitul Intensitatea 15 Acþionare geamuri, 5A
multe siguranþe fuzibile. curentului acþionare trapã
Sig. Circuitul Intensitatea 6 Faza scurtã (dreapta), 10 A adjustable
curentului reglarea farurilor reglarea oglinzilor
exterioare,
1 – – 7 Lampa de parcare 10 A plafoniera, sistemul
2 Ventilatorul, 30 A (dreapta), de alarma antifurt
încãlzirea scaunelor lampa de poziþie
(dreapta), 16 Lãmpi de ceaþã spate 10 A
din faþã
iluminarea plãcuþei 17 Geamuri acþionate 30 A
3 Încãlzirea lunetei 40 A de înmatriculare electric
4 – – 8 Faza lungã (dreapta) 10 A 18 Lãmpile plãcuþei 5A
5 – – 9 Sistemul de spãlarea 30 A de înmatriculare,
farurilor reglarea farurilor,
transmisia automatã
10 Claxonul 15 A
19 Radioreceptor, 10 A
schimbãtor de CD-uri
20 Acþionare geamuri 30 A

156
Sig. Circuitul Intensitatea Sig. Circuitul Intensitatea Sig. Circuitul Intensitatea
curentului curentului curentului
21 Comutatorul 5A 29 Semnalizatoarele 10 A 38 Lampa de frânã, 10 A
de contact, de avarie, transmisia automatã,
sistemul de alarmã transmisia automatã afiºajul pentru
antifurt, 30 Acþionarea electricã 20 A informaþii,
radioreceptorul a trapei tempomatul,
22 Semnalizatoarele 15 A 31 ªtergãtorul de lunetã 20 A sistemul automat
de avarie, de climatizare
afiºajul pentru 32 Faruri aprinse 10 A
permanent 39 Transmisia automatã 5A
informaþii, rãcirea motorului,
calculatorul de bord, 33 Borna 30 20 A sistemul de aer
lãmpile de control Intensitate constantã condiþionat
23 ABS, TC, 10 A 34 Afiºajul pentru 20 A 40 Rãcirea motorului, 5A
asistarea direcþiei informaþii, sistemul de aer
24 Faza scurtã (stânga) 10 A radioreceptorul condiþionat
25 Lampa de parcare 10 A 35 Transmisia automatã 10 A 41 Încãlzirea oglinzilor 10 A
(stânga), rãcirea motorului, exterioare
lampa de poziþie sistemul de aer
condiþionat 42 Plafonierele 5A
(stânga),
36 Bricheta 15 A 43 – –
lampa plãcuþei
de înmatriculare 37 Încãlzirea scaunelor, 20 A 44 – –
26 Faza lungã (stânga) 10 A tempomatul, 45 Încãlzirea scaunelor 5A
27 – – lampã de frânã 46 Sistemul de aprindere 15 A
28 Plafonierele 5A 47 Sistemul de încãlzire 20 A
48 – –
49 – –
50 Rãcirea motorului 40 A

157
Înlocuirea becurilor
Înaintea înlocuirii unui bec, opriþi contactul
ºi închideþi comutatorul aferent.
Apucaþi becul nou numai de baza acestuia!
Nu apucaþi parte din sticlã cu mâinile goale,
fiindcã amprentele de pe sticlã se evaporã.
Reziduurile se depun pe reflector ºi reduc
capacitatea de refelxie a acestuia.
Eventualele urme rezultate în urma
manipulãrii becului se îndepãrteazã
cu o lavetã fãrã scame ºi alcool sau thinner.
Becul de schimb trebuie sã corespundã
specificaþiilor de pe soclul becului defect.
Puterea nominalã specificatã în waþi nu
trebuie depãºitã.
Siguranþele din compartimentul motorului Sistemul electric este de asemenea protejat
Siguranþele pentru sistemul de preîncãlzire prin intermediul a maximum 8 siguranþe Reglarea direcþiei fasciculului farurilor
ºi încãlzirea filtrului (motor diesel) ºi celelalte situate pe panoul principal de siguranþe, în Vã recomandãm sã încredinþaþi Partenerului
relee dependente de dotare sunt situate pe funcþie de nivelul de dotare. dumneavostrã Opel reglarea direcþiei
panoul de siguranþe ºi relee din partea Eliberaþi capacul panoului ºi îndepãrtaþi-l. fasciculului farurilor, care deþine
stângã a compartimentului de motor. echipamentul special necesar.
Dacã una dintre aceste siguranþe este
defectã, pãrþile principale ale sistemului
electric nu vor funcþiona. Apelaþi la un atelier
de service. Vã recomandãm Partenerul
dumneavostrã Opel.

158
Sistemul de faruri cu halogen, 3. Scoateþi soclul becului din reflector. 4. Scoateþi becul din soclu.
faza scurtã ºi faza lungã 5. Introduceþi becul nou în soclu, fãrã sã
Sistemul de faruri cu becuri separate pentru atingeþi partea de sticlã.
faza scurtã (exterior) ºi faza lungã (interior).
6. Introduceþi becul astfel încât umerii
Faza scurtã de fixare ai soclului becului sã intre în
1. Deschideþi capota motorului ºi fixaþi tija crestãturile corespunzãtoare ale
de susþinere. reflectorului.
2. Prindeþi soclul becului, rotiþi spre stânga 7. Rotiþi soclul spre dreapta pânã la fixarea
ºi scoateþi. acestuia.

159
Faza lungã 3. Scoateþi soclul becului din reflector. 4. Ridicaþi umãrul de fixare ºi detaºaþi
1. Deschideþi capota motorului ºi fixaþi tija conectorul de soclul becului.
de susþinere. 5. Introduceþi becul de schimb în suport, fãrã
2. Prindeþi soclul becului, rotiþi spre stânga sã atingeþi partea de sticlã.
ºi scoateþi. 6. Introduceþi becul astfel încât umerii
de fixare ai soclului becului sã intre în
crestãturile corespunzãtoare ale
reflectorului.
7. Rotiþi soclul spre dreapta pânã la fixarea
acestuia.

160
5. Introduceþi soclul în reflector ºi rotiþi spre
dreapta pentru fixare.

Sistemul de faruri cu halogen, 3. Scoateþi becul din soclu.


lãmpile de parcare 4. Introduceþi becul de schimb, fãrã a atinge
1. Deschideþi capota motorului ºi fixaþi tija partea de sticlã.
de susþinere.
2. Rotiþi soclul spre stânga pentru decuplare.

161
4. Introduceþi becul de schimb, fãrã a atinge
partea de sticlã.
5. Introduceþi soclul în reflector ºi rotiþi spre
dreapta pentru fixare.

Farurile de ceaþã 3
Vã recomandãm ca înlocuirea becurilor sã fie
efectuatã de cãtre Partenerul
dumneavostrã Opel.

Sistemul de faruri cu halogen, 3. Apãsaþi uºor becul în soclu, rotiþi spre


semnalizatorul de direcþie faþã stânga ºi scoateþi.
1. Deschideþi capota motorului ºi fixaþi tija
de susþinere.
2. Rotiþi soclul spre stânga pentru decuplare.

162
Lampa de poziþie spate, lampa 2. Decuplaþi fiºa de conectare de la soclul 5. Apãsaþi cele douã piedici de pe partea
de frânã, semnalizatorul de direcþie, becului. exterioarã a soclului becului ºi scoateþi
lampa de marºarier, lampa de ceaþã 3. Prindeþi carcasa becului din exterior, slãbiþi soclul.
spate ºuruburile cu cap moletat prin intermediul Ordinea becurilor, de sus în jos:
Versiunea Saloon/Hatch cu 5 portiere cheii de roatã ºi deºurubaþi-le manual. Lampa de ceaþã spate
1. Deblocaþi capacul prin apãsarea umerilor 4. Scoateþi carcasa becului. Semnalizatorul de direcþie
de fixare ºi scoateþi-l. Lampa de marºarier
Lampa de poziþie/frânã
(bec cu douã filamente)
6. Scoateþi becul din soclu.
7. Introduceþi becul de schimb, fãrã a atinge
partea de sticlã. Fixaþi soclul becului în
carcasa lãmpii. Repuneþi carcasa în
caroserie. Strângeþi manual piuliþele
de fixare pe tijele filetate. Introduceþi
conectorul cablului. Repoziþionaþi capacul
de protecþie al farului ºi închideþi-l.

163
Versiunea Saloon/Hatch cu 4 portiere 2. Decuplaþi fiºa de conectare de la soclul 5. Apãsaþi cele douã piedici de pe partea
1. Deblocaþi capacul prin apãsarea umerilor becului. exterioarã a soclului becului ºi scoateþi
de fixare ºi scoateþi-l. 3. Prindeþi carcasa becului din exterior, slãbiþi soclul.
ºuruburile cu cap moletat prin intermediul Ordinea becurilor, de sus în jos:
cheii de roatã ºi deºurubaþi-le manual. Lampa de ceaþã spate
4. Scoateþi carcasa becului. Semnalizatorul de direcþie
Lampa de marºarier
Lampa de poziþie/frânã
(bec cu douã filamente)
6. Scoateþi becul din soclu.
7. Introduceþi becul de schimb, fãrã a atinge
partea de sticlã. Fixaþi soclul becului în
carcasa lãmpii. Repuneþi carcasa în
caroserie. Strângeþi manual piuliþele
de fixare pe tijele filetate. Introduceþi
conectorul cablului. Repoziþionaþi capacul
ºi închideþi-l.

164
Versiunea Estate, Autoutilitarã 2. Prindeþi carcasa becului din exterior, slãbiþi Ordinea becurilor, de sus în jos:
1. Deschideþi capacul prin rotirea ºuruburile cu cap moletat prin intermediul Lampa de ceaþã spate
dispozitivelor de fixare. cheii de roatã ºi deºurubaþi-le manual. Semnalizatorul de direcþie
3. Detaºaþi carcasa blocului optic spre înapoi. Lampa de marºarier
La versiunea Autoutilitarã, îndepãrtaþi Lampa de poziþie/frânã
capacul. 4. Apãsaþi umerii de fixare ai soclului becului (bec cu douã filamente)
spre exterior ºi scoateþi soclul.
5. Scoateþi becul din soclu.
6. Introduceþi becul de schimb, fãrã a atinge
partea de sticlã. Fixaþi soclul becului în
carcasa lãmpii. Repuneþi carcasa în
caroserie. Strângeþi manual piuliþele
de fixare pe tijele filetate. Introduceþi
conectorul cablului. Închideþi capacul
rabatabil ºi fixaþi-l prin intermediul
butonului. Repuneþi capacul ºi închideþi
(numai la versiunea autoutilitarã).

165
Iluminarea plãcuþei de înmatriculare 3. Apãsaþi soclul lãmpii pe partea dreaptã 4. Apãsaþi limba de fixare ºi deschideþi
Versiunea Saloon ºi ridicaþi partea stângã. Scoateþi vertical carcasa lãmpii.
soclul lãmpii. 5. Scoateþi becul din soclu.
1. Deschideþi portbagajul.
2. Introduceþi ºurubelniþa vertical în soclul 6. Introduceþi becul de schimb, fãrã a atinge
lãmpii conform indicaþiei din figurã, partea de sticlã.
apãsaþi spre înainte ºi detaºaþi arcul. 7. Închideþi lampa plãcuþei de înmatriculare,
introduceþi-o în lãcaº ºi fixaþi-o
corespunzãtor.

166
Versiunea Estate, Autoutilitarã Plafoniera, 2. Apãsaþi uºor becul cãtre clema cu arc
1. Deschideþi portbagajul. lãmpile de lecturã din spate 3, ºi scoateþi becul.
Iluminarea torpedoului, În cazul lãmpii de lecturã, scoateþi becul
2. Desfaceþi ambele ºuruburi de pe partea iluminarea portbagajului
inferioarã a mânerului hayonului. Scoateþi corespunzãtor.
Înainte de îndepãrtare, închideþi toate
corpul lãmpii. portierele ºi apãsaþi continuu butonul 3. Introduceþi becul de schimb, fãrã a atinge
3. Apãsaþi uºor becul cãtre clema cu arc de contact pentru întreruperea alimentãrii. partea de sticlã.
ºi scoateþi becul. 1. Scoateþi lampa din niºã cu ajutorul unei 4. Reintroduceþi ºi fixaþi lampa.
4. Introduceþi becul de schimb, fãrã a atinge ºurubelniþe.
partea de sticlã.
5. Reintroduceþi corpul lãmpii ºi fixaþi
cu ajutorul unei ºurubelniþe.

167
Plafoniera din faþã 3 Plafoniera ºi lãmpile de lecturã din 2. Scoateþi becul din soclu.
Înainte de îndepãrtare, închideþi toate faþã 3 3. Introduceþi becul de schimb, fãrã a atinge
portierele pentru întreruperea alimentãrii. Înainte de îndepãrtare, închideþi toate partea de sticlã.
1. Scoateþi lampa din niºã cu ajutorul unei portierele pentru întreruperea alimentãrii.
4. Montaþi ºi fixaþi lentila lãmpii.
ºurubelniþe, vezi figura 8418 T. 1. Scoateþi lentila lãmpii din carcasã.
2. Rotiþi soclul la stânga pentru decuplare. Iluminarea panoului de bord,
iluminarea afiºajului pentru
3. Scoateþi becul din soclu. informaþii 3
4. Introduceþi becul de schimb, fãrã a atinge Vã recomandãm ca înlocuirea becurilor sã fie
partea de sticlã. efectuatã de cãtre Partenerul
5. Introduceþi soclul ºi rotiþi spre dreapta dumneavostrã Opel.
pentru fixare.
6. Reintroduceþi ºi fixaþi lampa.

168
Opel Service Veþi beneficia de service rapid, de încredere
ºi personalizat.
Mecanici cu exeprienþã, instruiþi de Opel,
lucreazã conform instrucþiunilor furnizate
de Opel.
Orice Partener Opel vã oferã, la solicitarea
dumneavoastã,
piese ºi accesorii originale Opel ("Genuine
Opel Parts and Accessories")
ºi componente pentru modificare aprobate
expres pentru autovehiculul dumneavoastrã.
Toate piesele au fost fost supuse la teste
speciale pentru controlarea calitãþii
ºi a preciziei pentru stabilirea fiabilitãþii,
Obiectivul nostru: satisfacþia dumneavoastrã a siguranþei ºi a adecvãrii pentru
permanentã în privinþa autovehiculului Opel. autovehiculele Opel.
Apariþia unei defecþiuni tehnice la Opel Service are la bazã experienþa unuia
autovehiculul dumneavoastrã nu trebuie sã dintre cei mai mari producãtori
reprezinte un motiv de îngrijorare, deoarece de autovehicule din lume.
Serviciul de Asistenþã Opel/Atelierul Mobil
de Service Opel (Opel Assistance/Opel Filialele Departamentului de service Adam
Mobile Service) vã stau la dispoziþie în Opel AG ºi General Motors din toatã lumea
Germania ºi în alte peste 30 de þãri europene. vã stau la dispoziþie pentru informaþii
Toate informaþiile de care aveþi nevoie ºi asistenþã:
referitoare la Serviciul de Asistenþã Opel/ Pentru Luxemburg – contactaþi Opel Service
Atelierul Mobil de Service Opel vã stau la Department din Kontich – Belgia
dispoziþie în broºura "Atelierul Mobil
de Service". În Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria,
Croaþia, Macedonia, România, Slovenia
Toþi Partenerii Opel oferã servicii de înaltã ºi Iugoslavia, vã rugãm contactaþi
calitate la preþuri rezonabile. Departamentul de Service Opel din Budaörs
– Ungaria
Tel. 00 36-23 446 100

169
Opel Belgium N.V. General Motors India General Motors Portugal
Prins Boudewijnlaan 30 Sixth Floor, Tower A Quinta da Fonte
2550 Kontich – Belgia Global Business Park Edificío Ferno Magalhes, Piso 2
Telefon 03-4 50 63 11 Mehrauli – Gurgaon Road 2780-190 Paço d’Arcos – Portugalia
General Motors Danmark Gurgaon – 122 022, Haryana, India Telefon 21 440 75 00
Jaegersborg Alle 4 Telefon 0091 124 280 3333 Saab Opel Sverige AB
2920 Charlottenlund – Danemarca Opel Ireland Ltd. Esbogatan 8
Telefon 39 97 85 00 Opel House, Unit 60, Heather Road 164 74 Kista – Suedia
ADAM OPEL AG Sandyford, Dublin 18 – Irlanda Telefon -632 97 85 00
Bahnhofsplatz 1 Telefon 01-216 10 00 General Motors Hellas S.A.
65423 Rüsselsheim – Germania Opel Italia S.p.A. Salzhausstraße 21
Telefon 0 61 42-77 50 00 sau 0 61 42-7 70 Piazzale dell’Industria 40 2501 Biel/Bienne – Elveþia
Vauxhall Motors Ltd. 00144 Roma – Italia Telefon 0848 810 820 sau 0 32-3 21 51 11
Customer Care Telefon 06-5 46 51 Opel Espana de Automóviles S.A.
Griffin House, Osborne Road Opel Nederland B.V. Paseo de la Castellana, 91
Luton, Bedfordshire, LU1 3YT – Anglia Lage Mosten 49 – 63 28046 Madrid – Spania
Telefon 0 15 82-42 72 00 4822 NK Breda – Olanda Telefon 902 25 25 00
General Motors Finland Oy Telefon 0 76 -544 88 00 Opel C & S spol. s.r.o.
Pajuniityntie 5 General Motors Norge AS Na Pankráci 26
00320 Helsinki – Finlanda Kjeller-Vest 6 140 00 Praga 4 – Republica Cehã
Telefon Helsinki 61 58 81 2027 Kjeller – Norvegia Telefon 02-61 21-88 21
General Motors France Telefon 23 50 01 04 Opel Türkiye Ltd. Sti.
1 – 9, avenue du Marais Opel Austria Vertriebs GmbH Kemalpasa yolu üzeri
Angle Quai de Bezons Groß-Enzersdorfer Str. 59 35861 Torbali/Izmir – Turcia
95101 Argenteuil Cedex – Franþa 1220 Viena – Austria Telefon 02 32-8 53-14 53
Telefon 1 -34 26 30 00 Telefon 01-2 88 77 444 sau 01-2 88 77 0 Opel Southeast Europe Ltd.
General Motors Hellas S.A. General Motors Poland Sp. z o. o. Szabadság utca 117
56 Kifisias Avenue & Delfon str. Domaniewska 41 2040 Budaörs – Ungaria
Amarousion 06-672 Varºovia – Polonia Telefon 06-23 446 100
151 25 Atena – Grecia Telefon 0 22-606 17 00
Telefon 1-6 80 65 01

170
Întreþinerea, În cazul autovehiculelor utilizate rar
sau utilizate frecvent cu pornire la rece,
verificãrile tehnice utilizate predominant în trafic urban lent,
este recomandatã efectuarea de schimburi
periodice de ulei ºi filtre de ulei suplimentare.
Informaþii suplimentare despre întreþinere
ºi verificãrile tehnice periodice sunt
disponibile în carnetul de service, care se
gãseºte în cutia de mãnuºi.
Vã recomandãm sã încredinþaþi lucrãrile
de întreþinere, precum ºi reparaþiile la
caroseria ºi sistemele autovehiculului, unor
persoane specializate în domeniu.
Vã recomandãm sã apelaþi la Partenerul
dumneavostrã Opel, care este familiarizat
Pentru a garanta o utilizarea economicã cu autovehiculele Opel ºi deþine
ºi sigurã a autovehiculului ºi pentru echipamentul specializat necesar
a menþine valoarea acestuia, este ºi instrucþiuni actualizate permanent de la
de importanþã vitalã ca lucrãrile Opel. Pentru evitarea invalidãrii drepturilor
de întreþinere sã fie efectuate la intervalele prevãzute în contractul de garanþie, este
corespunzãtoare, specificate de Opel. deosebit de important sã încredinþaþi
Intervalul rãmas pânã la urmãtoarea lucrãrile de service Partenerului
verificare tehnicã este afiºat în unitãþi dumneavostrã Opel în perioada de garanþie.
de timp sau în kilometri, în funcþie Pentru informaþi suplimentare, consultaþi
de intervalul a cãrui limitã a fost atinsã prima carnetul de service.
datã. Service separat anti-coroziune
La afiºarea intervalului rãmas pânã la Încredinþaþi aceste lucrãri de service
urmãtoarea verificare tehnicã, nu este luatã Partenerului dumneavostrã Opel cel puþin
în calcul perioada când autovehiculul nu o datã pe an, fie ca parte a verificãrii tehnice
ruleazã ºi bateria acestuia este deconectatã. periodice, fie separat; vezi carnetul
de garanþie. Pentru evitarea invalidãrii
Intervalele între verificãrile tehnice garanþiei împotriva coroziunii, vã
specificate în carnetul de service au prioritate recomandãm Partenerul dumneavostrã
ºi trebuie respectate. Afiºarea intervalului Opel.
rãmas pânã la urmãtoarea verificare tehnicã
– vezi pagina 29.

171
Verificarea ºi corectarea nivelului
lichidelor
Pentru a facilita identificarea, capacele
pentru completarea uleiului motor, lichidului
de rãcire ºi a lichidului de spãlare, precum
ºi joja de ulei sunt colorate în galben.

Notã privind siguranþa Nu efectuaþi personal reparaþii, reglaje


Pentru a evita accidentarea datoratã sau lucrãri de întreþinere la autovehicul.
cablurilor sistemului de aprindere ºi pieselor Acest lucru este valabil în special pentru
în miºcare, efectuaþi verificãrile în partea de motor, ºasiu ºi sistemele
compartimentul motor (de exemplu, de siguranþã. Puteþi încãlca neintenþionat
verificarea nivelului lichidului de frânã legile în vigoare ºi, prin nerealizarea corectã
sau a nivelul uleiului de motor) numai a lucrãrilor, puteþi periclita propria persoanã
cu contactul oprit. ºi pe a altor participanþi la trafic.

Ventilatorul de rãcire este controlat de un


termostat ºi de aceea poate porni brusc,
chiar dacã motorul este oprit. Pericol
de accidentare.
Sistemul de aprindere electronicã
funcþioneazã la tensiuni foarte înalte.
Nu atingeþi sistemul de aprindere, pericol
de moarte.

172
Uleiul de motor Aceastã recomandare este valabilã ºi în Verificarea nivelului uleiului de motor,
Pentru informaþi suplimentare, consultaþi cazul autovehiculelor dotate cu sistem ºi completarea acestuia
carnetul de service. de verificare 3, la care nivelul uleiului Figurile prezintã verificarea ºi completarea
de motor este monitorizat automat – vezi nivelului uleiului pentru diverse tipuri
Nivelul uleiului din motor ºi consumul de ulei pagina 34. Dacã este afiºat mesajul "Engine de motoare pe benzinã ºi diesel.
Este normal ca orice tip de motor sã consume Oil Level" (Nivelul uleiului de motor), verificaþi
o anumitã cantitate de ulei.. Consumul Nivelul uleiului de motor trebuie verificat
nivelul cu ajutorul jojei ºi completaþi dacã cu autoturismul în poziþie orizontalã
de ulei poate fi stabilit riguros numai dupã este necesar.
parcurgerea unei distanþe considerabile ºi cu motorul oprit (motorul trebuie sã fie la
cu autovehiculul. Pe durata rodajului temperatura normalã de funcþionare).
autovehiculului, consumul de ulei poate Aºteptaþi minimum 5 minute înainte
depãºi nivelul specificat. Rularea la turaþii de verificarea nivelului pentru a permite
înalte poate provoca creºterea consumului acumularea normalã a uleiului de motor
de ulei. ºi curgerea înapoi în baia de ulei.
Din acest motiv, este necesarã verificarea
nivelului uleiului la fiecare 1.000 km parcurºi
sau înaintea cãlãtoriilor de duratã.

173
Pentru verificarea nivelului uleiului, scoateþi La completare, folosiþi acelaºi tip de ulei ca la Schimbul de ulei ºi înlocuirea filtrului de ulei
joja, ºtergeþi-o ºi reintroduceþi-o cât de mult ultimul schimb ºi respectaþi cu stricteþe Schimbaþi uleiul la intervalele indicate.
posibil. Completaþi cu ulei dacã nivelul instrucþiunile din carnetul de service. Vã recomandãm sã folosiþi filtre de ulei
uleiului a scãzut pânã la marcajul MIN. Capacitãþi – vezi pagina 205. originale Opel.
Nivelul uleiului nu trebuie sã depãºeascã
limita superioarã MAX de pe jojã. Excesul Filtrele de ulei uzate ºi recipientele de ulei
de ulei trebuie drenat sau extras prin goale nu trebuie îndepãrtate împreunã
absorbþie. Dacã nivelul uleiului depãºeºte cu resturile menajere. Vã recomandãm sã
marcajul MAX, existã pericolul de avariere încredinþaþi lucrãrile de schimbare
a motorului sau a convertorului catalitic. a uleiului ºi filtrului de ulei Partenerului
dumneavostrã Opel, care este familiarizat
Nivelul uleiului din motor trebuie sã se
cu normele legale referitoare la
încadreze între marcajele MIN ºi MAX – vezi
îndepãrtarea uleiului uzat, ºi poate astfel
paginile 205.
contribui la protejarea mediului
înconjurãtor ºi a sãnãtãþii dumneavoastrã.

174
Filtrul de motorinã Lichidul de rãcire
La fiecare schimbare de ulei, verificaþi dacã În timpul funcþionãrii, sistemul de rãcire se
filtrul de carburant nu conþine apã rezidualã. aflã sub presiune. Din acest motiv,
Vã recomandãm sã apelaþi la Partenerul temperatura poate depãºi pentru scurt timp
dumneavostrã Opel. 100 °C.
Verificaþi filtrul la intervale mai scurte de timp Lichidul de rãcire pe bazã de glicol oferã
în cazul condiþiilor de utilizare extreme protecþie anticorozivã excelentã pentru
sau condiþii de umiditate crescutã (mai ales sistemul de rãcire ºi de climatizare, precum
în zone de coastã), temperaturi externe ºi protecþie antigel pânã la temperaturi
foarte ridicate sau foarte scãzute, exterioare de pânã la –28 °C. Lichidul
sau variaþii mari ale temperaturii între zi de rãcire rãmâne în sistemul de rãcire pe tot
ºi noapte. parcursul anului ºi nu necesitã schimbare.
Anumite antigeluri pot deteriora motorul. Din
aceastã cauzã vã recomandãm sã folosiþi
antigeluri aprobate de Opel.
Protecþia antigel ºi anticorozivã
Antigelul este dãunãtor sãnãtãþii; Înainte de începerea sezonului rece, verificaþi
de aceea trebuie pãstrat în recipientul concentraþia lichidului de rãcire cu ajutorul
original ºi nu trebuie lãsat la îndemâna unui hidrometru calibrat. Vã recomandãm sã
copiilor. apelaþi la Partenerul dumneavostrã Opel.
Concentraþia de antigel trebuie sã garanteze
protecþia împotriva îngheþului pânã la
temperaturi de aproximativ -28 °C. O
concentraþie insuficientã va reduce protecþia
împotriva îngheþului ºi a coroziunii. Adãugaþi
antigel dacã este necesar.
Dacã antigelul este completat cu apã,
verificaþi concentraþia ºi adãugaþi antigel
dacã este necesar.

175
Completaþi cu antigel. Dacã nu aveþi antigel, Temperatura lichidului de rãcire
completaþi cu apã curatã de la robinet. Dacã Din motive fizice, indicatorul temperaturii
nu aveþi la dispoziþie apã de la robinet, puteþi motorului aratã temperatura lichidului numai
folosi apã distilatã. dacã nivelul acestuia este corespunzãtor.
Dupã completarea cu apã de la robinet În timpul funcþionãrii, sistemul de rãcire se
sau apã distilatã, verificaþi concentraþia aflã sub presiune. Temperatura poate sã
antigelului, ºi adãugaþi antigel dacã este depãºeascã uneori 100 °C.
necesar. Remediaþi cauza pierderii de lichid Dacã indicatorul temperaturii intrã în zona
de rãcire. Vã recomandãm Partenerul roºie, verificaþi imediat nivelul lichidului
dumneavostrã Opel. de rãcire.
La închidere, strângeþi complet capacul
z Nivelul lichidului de rãcire este scãzut:
buºonului.
Adãugaþi lichid de rãcire, verificaþi nivelul
lichidului de rãcire. Remediaþi cauza
pierderii de lichid de rãcire. Apelaþi la un
atelier service. Vã recomandãm Partenerul
Nivelul lichidului de rãcire
dumneavostrã Opel.
Pierderile de lichid de rãcire sunt neglijabie
datoritã etanºãrii sistemului de rãcire, z Nivelul lichidului de rãcire este normal:
de aceea rareori este necesarã completarea Remediaþi defecþiunea care provoacã
lichidului de rãcire. creºterea temperaturii. Apelaþi la un atelier
service. Vã recomandãm Partenerul
Nivelul lichidului de rãcire din vasul
dumneavostrã Opel.
de expansiune trebuie sã depãºeascã puþin
marcajul KALT/COLD când sistemul este
rece. Nivelul creºte pe mãsurã ce motorul se
încãlzeºte ºi scade când acesta se rãceºte.
Dacã scade sub marcaj, acesta trebuie
completat pânã la depãºirea marcajului.

Lãsaþi motorul sã se rãceascã înaintea


scoaterii capacului de la buºonul
de umplere. Scoateþi capacul cu atenþie,
pentru a permite depresurizarea
sistemului de rãcire, în caz contrar
existând riscul de arsuri.

176
Curãþenia impecabilã este foarte importantã, ªtergãtoarele de parbriz
deoarece prezenþa impuritãþilor în lichidul Buna vizibilitate este esenþialã pentru
de frânã poate provoca defectarea siguranþa conducerii.
sistemului de frânare.
Verificaþi periodic ºtergãtoarele de parbriz
Dupã corectarea nivelului lichidului de frânã, ºi ºtergãtoarele de faruri 3 pentru a vã
remediaþi cauza pierderii de lichid de frânã. asigura cã sunt funcþioneazã corect.
Vã recomandãm Partenerul Vã recomandãm înlocuirea lamelor
dumneavostrã Opel. ºtergãtoarelor la interval de maximum un an.
Schimbarea lichidului de frânã Dacã parbrizul este murdar, porniþi
Lichidul de frânã este higroscopic, adicã spãlãtorul de parbriz înaintea pornirii
absoarbe apa. Dacã frânele se încãlzesc, ºtergãtorului sau selectãrii modului
de exemplu la coborârea unei porþiuni lungi funcþionare automatã cu senzor de ploaie 3.
în pantã descendentã, o parte din apa Astfel se va evita uzarea lamelor
prezentã în lichidul de frânare se poate ºtergãtoarelor.
vaporiza, afectând negativ eficacitatea
Lichidul de frânã frânelor (în funcþie proporþia apei în lichid). Nu porniþi ºtergãtoarele ºi nu le setaþi pe
modul automat cu senzor de ploaie 3 dacã
Nivelul lichidului de frânã Respectaþi intervalele specificate în carnetul parbrizul este îngheþat, deoarece acest lucru
de service între schimburile de lichid poate deteriora lamele ºtergãtoarelor
Atenþie – lichidul de frânã este otrãvitor
de frânã. sau sistemul de acþionare.
ºi coroziv. Evitaþi contacul cu ochii, pielea,
suprafeþele vopsite sau þesãturi. Contactul Vã recomandãm ca schimbarea lichidului
direct poate provoca leziuni ºi deteriorãri. de frânã sã fie efectuatã de un Partener
Opel, care este familiarizat cu cerinþele
Nivelul lichidului din rezervor trebuie sã se legale referitoare la îndepãrtarea lichidului
situeze între marcajeleMAX ºi MIN ale uzat, protejând astfel mediul înconjurãtor
rezervorului. ºi sãnãtatea dumneavoastrã.
Utilizarea anumitor tipuri de lichid de frânã
poate cauza deteriorarea sau funcþionarea
defectuoasã a sistemului de frânare.
Informaþi-vã corespunzãtor în aceastã
privinþã. Vã recomandãm sã folosiþi numai
lichid de frânã de calitate superioarã,
aprobat de Opel.

177
Dacã lamele sunt îngheþate pe parbriz, vã
recomandãm sã le dezgheþaþi cu ajutorul
sprayului de dezgheþare Opel.
Lamele unsuroase pot fi curãþate cu o lavetã
moale ºi cu solvent de curãþare ºi antigel
Opel.
Lamele întãrite, fisurate sau acoperite
de silicon trebuie înlocuite. Aceste fenomene
pot apãrea ca rezultat al îngheþãrii,
al tratamentului cu sare sau din cauza
cãldurii sau a folosirii incorecte a agenþilor
de curãþare.
Opriþi ºtergãtorul de parbriz sau modul
funcþionare automatã cu senzor de ploaie 3
în spãlãtoriile auto – vezi paginile 11, 183.
Pentru a asigura funcþionarea corectã Lamele ºtergãtoarelor de parbriz
Îngrijirea lamelor ºtergãtoarelor – vezi a senzorului de ploaie 3, suprafaþa Ridicaþi braþul ºtergãtorului. Deplasaþi
pagina 185. senzorului nu trebuie sã obturatã de praf, pârghia de eliberare ºi detaºaþi lama
murdãrie ºi gheaþã. În acest scop, sistemul ºtergãtorului.
de spãlare a parbrizului trebuie pornit la
intervale regulate de timp, iar zona
senzorului trebuie dezgheþatã.
Autovehiculele cu senzor de ploaie 3 pot fi
identificate prin zona senzorului situatã
aproape de marginea superioarã
a parbrizului.

178
Sistemul de spãlare a parbrizului ºi a farurilor
nu va îngheþa pe timpul iernii:

Protecþie antigel Amestec –


pânã la temperaturi Solvent de curãþare
de ºi antigel Opel: Apã
– 5 °C 1:3
– 10 °C 1:2
– 20 °C 1:1
– 30 °C 2:1

La închiderea rezervorului lichidului


de spãlare, apãsaþi ferm capacul peste
margine de jur împrejur.
Lama ºtergãtorului de lunetã 3 Sistemul de spãlare a parbrizului,
Ridicaþi braþul ºtergãtorului. Eliberaþi lama sistemul de spãlare a farurilor 3
ºtergãtorului conform indicaþiei din figurã Buºonul de alimentare a rezervorului pentru
ºi detaºaþi-o de braþul ºtergãtorului. sistemele de spãlare a parbrizului
ºi a farurilor 3 sunt situate în partea frontalã-
stânga a compartimentului motorului, lângã
baterie.
Umpleþi numai cu apã curatã pentru
a preveni înfundarea duzelor. Pentru
a îmbunãtãþii eficienþa curãþãrii, vã
recomandãm sã adãugaþi o cantitate redusã
de solvent de curãþare ºi antigel Opel.

179
Parcarea autovehiculului pentru o perioadã Protejarea componentelor electronice
ce depãºeºte 4 sãptãmâni poate cauza Pentru a preveni deteriorarea componentelor
descãrcarea bateriei. Aceasta poate cauza electronice ºi a sistemului electric,
de asemenea scurtarea duratei de viaþã nu deconectaþi sau conectaþi bateria când
a bateriei. Deconectaþi bateria de la sistemul motorul sau contactul sunt pornite. Nu porniþi
electric prin deconetarea bornei negative. motorul cu bateria deconectatã, de exemplu,
(În acest caz, sistemul de alarmã antifurt 3 în cazul pornirii asistate.
este dezactivat.)
Pentru a evita deteriorarea autovehiculului,
La conectarea bateriei, contactul trebuie sã nu efectuaþi modificãri la sistemul electric,
fie oprit. Procedaþi în modul urmãtor: de exemplu prin conectarea de consumatori
z Îndepãrtaþi blocul radioreceptorului 3, vezi suplimentari sau modificarea unitãþilor
instrucþiunile de utilizare ale electronice de comandã (chip tuning).
radioreceptorului.
Sistemul de aprindere electronicã lucreazã
z Setaþi ora ºi data pe afiºajul pentru cu tensiuni foarte înalte. Nu atingeþi
informaþii – vezi pagina 33. sistemul de aprindere, pericol de moarte.
Bateria
Bateria nu necesitã întreþinere. z activaþi acþionare electricã a geamurilor 3
– vezi pagina 87. Deconectarea ºi reconectarea bateriei
Vã recomandãm ca schimbarea bateriei autovehiculului
Pentru a preveni descãrcarea bateriei, unii Bateria autovehiculului trebuie deconectatã
sã fie efectuatã de un Partener Opel, care consumatori, cum ar fi plafoniera, sunt
este familiarizat cu cerinþele legale de la sistemul electric înainte de a fi
deconectaþi automat dupã aproximativ 30 încãrcatã: mai întâi deconectaþi cablul
referitoare la îndepãrtarea bateriilor de minute.
uzate, protejând astfel mediul înconjurãtor negativ, apoi pe cel pozitiv. Nu inversaþi
ºi sãnãtatea dumneavoastrã. polaritatea bateriei, adicã nu inversaþi
cablurile de conectare la sistemul electric
Accesoriile electrice ºi electronice montate între ele. La reconectare, conectaþi mai întâi
suplimentar pot însemna o sarcinã cablul corespunzãtor bornei pozitive, apoi pe
suplimentarã pentru baterie sau pot chiar cel corespunzãtor bornei negative.
determina descãrcarea acesteia.
Vã recomandãm sã vã adresaþi Partenerul
dumneavostrã Opel referitor la posibilitãþile
tehnice, cum ar fi montarea unei baterii mai
puternice.

180
Scoaterea din funcþiune Depozitarea autovehiculului Repunerea în funcþiune
a autovehiculului z Parcaþi autovehiculul în locuri uscate a autovehiculului
Respectaþi reglementãrile în vigoare. ºi bine ventilate. În cazul transmisiei Respectaþi reglementãrile în vigoare.
manuale, cuplaþi în treapta de vitezã 1
Dacã autovehiculul este scos din funcþiune sau în marºarier, în cazul cutiei Efectuaþi urmãtoarele operaþiuni înainte
pentru câteva luni, este necesarã efectuarea automate 3, aduceþi maneta de repunerea autovehiculului în circulaþie.
urmãtoarelor operaþii pentru a preveni schimbãtorului în poziþia P. Aºezaþi cale z Conectaþi bateria – vezi pagina 180.
deteriorarea autovehiculului: de roatã sau obiecte echivalente sub roþi
Vã recomandãm sã apelaþi la Partenerul z Starea pneurilor ºi presiunea în pneuri, vezi
pentru a preveni deplasarea
dumneavostrã Opel. pagina 201.
autovehiculului.
z Spãlaþi ºi conservaþi autovehiculul – vezi z Completaþi lichidul pentru sistemul
z Nu trageþi frâna de mânã.
pagina 183. de spãlare a parbrizului – vezi pagina 179.
z Deconectaþi bateria, prin deconectarea
z Verificaþi protejarea compartimentului z Verificaþi nivelul uleiului de motor – vezi
bornei negative de la sistemul electric
motor ºi a ºasiului ºi remediaþi dacã este pagina 173.
al autovehiculului – vezi pagina 180.
necesar. z Verificaþi nivelul lichidului de rãcire,
z Curãþaþi ºi conservaþi elementele completaþi cu antigel dacã este nevoie
de etanºare din cauciuc ale capotei – vezi pagina 176.
motorului ºi ale portierelor. z Montaþi plãcuþa de înmatriculare.
z Schimbaþi uleiul de motor – vezi
pagina 174.
z Verificaþi protecþia antigel ºi anticoroziune
– vezi pagina 175.
z Verificaþi nivelul lichidului de rãcire,
completaþi cu antigel dacã este nevoie –
vezi pagina 176.
z Goliþi sistemul de spãlare a parbrizului
ºi a farurilor.
z Mãriþi presiunea din pneuri la valoarea
specificatã pentru sarcinã maximã – vezi
pagina 201.

181
Îngrijirea Solicitaþi consiliere din partea Partenerului Mijloace de îngrijire a autovehiculului 3
dumneavostrã Opel referitor la produsele Spãlarea autovehiculului:
autovehiculului de curãþare care au fost testate
ºi recomandate de Opel.
z Perie de spãlare,
z ªampon,
La efectuarea operaþiunilor de îngrijire z Burete,
a autovehiculului, respectaþi reglementãrile z Burete pentru îndepãrtarea resturilor
în vigoare cu privire la protecþia mediului, în de insecte,
special la spãlarea autovehiculului. z Piele pentru ºters ºi curãþat
Executatã în mod regulat ºi temeinic, Îngrijirea autovehiculului:
îngrijirea autovehiculului ajutã la z Agent de curãþare a vopselei,
îmbunãtãþirea aspectului acestuia ºi la z Agent de lustruire a vopselei,
menþinerea valorii sale de-a lungul anilor. z Cearã pentru vopsea metalizatã,
Aceasta reprezintã de asemenea o condiþie z Cearã durã,
necesarã pentru a putea emite pretenþii z Vopsea de retuº Opel,
de despãgubire în temeiul contractului z Vopseaua de retuº/aerosol Opel,
de garanþie în cazul deteriorãrii stratului z Soluþie de întreþinere a jantelor,
de vopsea al autovehiculului sau al corodãrii z Soluþia de curãþare a petelor de smoalã,
componentelor acestuia. Urmãtoarele pagini z Soluþie pentru îndepãrtarea resturilor
conþin sugestii menite a va ajuta la de insecte,
combaterea efectelor dãunãtoare asupra z Soluþie pentru spãlarea geamurilor,
mediului înconjurãtor ca rezultat z Solvent de curãþare ºi antigel Opel,
al operaþiunilor de îngrijire a autovehiculului. z Ulei siliconic pentru elementele
de etanºare din cauciuc,
z Agent de curãþare.

182
Spãlarea Curãþaþi marginile ºi muchiile portierelor Lustruirea
Stratul de vopsea al autovehiculului ºi capotelor, precum ºi zonele acoperite la Lustruirea este necesarã când vopseaua
dumneavoastrã este expus influenþelor închiderea acestora. a devenit matã sau la acumularea
mediului, de exemplu, schimbãrile continue Clãtiþi temeinic autovehiculul ºi ºtergeþi de depuneri solide pe aceasta.
ale vremii, noxele industriale ºi praful, sarea cu ajutorul unei bucãþi de piele. Clãtiþi Lustruirea cu silicon formeazã un film
folositã iarna la dezgheþarea drumurilor; din frecvent bucata de piele utilizatã pentru protector, fãcând ceruirea inutilã.
acest motiv vã recomandãm spãlarea ºtergerea autovehiculului. Folosiþi bucãþi
ºi ceruirea periodicã a autovehiculului. Când de piele separate pentru ºtergerea Pãrþile din plastic nu trebuie tratate cu agent
utilizaþi o spãlãtorie automatã, selectaþi un geamurilor ºi a suprafeþelor vopsite. Urmele de lustruire sau cearã.
program care include ºi ceruirea. de cearã pe geamuri pot împiedica Folosiþi cearã pentru vopsea metalizatã
Excrementele de pãsãri, insectele moarte, vizibilitatea. pentru autovehiculele acoperite cu vopsea
rãºinile, polenul ºi reziduurile similare trebuie Þineþi cont de reglementãrile în vigoare. metalizatã.
curãþate imediat, deoarece conþin
constituenþi agresivi ce pot deteriora stratul Ceruirea
de vopsea. Ceruiþi vehiculul în mod regulat, mai ales
Vã rugãm respectaþi instrucþiunile dupã ce a fost spãlat cu ºampon ºi înainte ca
fabricantului sistemului de spãlare la apa sã se evapore, pentru a evita uscarea
utilizarea acestuia. ªtergãtoarele de parbriz/ stratului de vopsea.
ºtergãtorul automat cu senzor de ploaie 3, De asemenea, ceruiþi ºi marginile ºi muchiile
precum ºi ºtergãtorul de lunetã 3 trebuie portierelor ºi capotelor, precum ºi zonele
oprite, vezi pagina 14. Deºurubaþi tija acoperite la închiderea acestora.
antenei 3 ºi portbagajul superior 3, stând pe
pragul uºii pentru vã facilita efectuarea
operaþiunii.
Dacã vã spãlaþi autovehiculul manual,
asiguraþi-vã cã interiorul aripilor este clãtit
temeinic cu apã.

183
Roþile Petele de smoalã Piesele din plastic ºi cauciuc
Utilizaþi agent de curãþare cu pH neutru Petele de smoalã nu trebuie îndepãrtate Pentru curãþarea pieselor de plastic
pentru curãþarea roþilor. cu obiecte dure, ci curãþate imediat ºi cauciuc folosiþi agentul de curãþare.
Jantele sunt vopsite ºi pot fi tratate cu aceiaºi cu soluþia de curãþare a petelor de smoalã. Nu folosiþi alte soluþii de curãþare, în special
agenþi de protecþie ca ºi vopseaua Nu utilizaþi soluþia pentru îndepãrtarea solvenþi sau benzinã.
autovehiculului. Pentru jante de aliaj, utilizaþi petelor de smoalã la curãþarea geamurilor Nu utilizaþi aparate de spãlat cu jet de înaltã
soluþie de întreþinere a jantelor de aliaj. farurilor sau a celorlalte lãmpi exterioare. presiune pentru roþi ºi pneuri.

Deteriorarea stratului de vopsea Luminile exterioare Roþile ºi pneurile


Reparaþi imediat deteriorarea pe suprafeþe Geamurile farurilor ºi ale celorlalte lãmpi Nu utilizaþi aparate de spãlat cu jet de înaltã
mici a stratului de vopsea datoratã lovirilor, exterioare sunt confecþionate din plastic. presiune pentru roþi ºi pneuri.
zgârieturilor etc. utilizând aplicatorul Dacã este necesarã curãþarea lor
de vopsea de retuº Opel sau vopsea de retuº suplimentarã dupã spãlarea autovehiculului,
aerosol Opel, înainte de formarea ruginii. curãþaþi-le cu ºampon auto. Nu utilizaþi
Dacã rugina a apãrut deja, remediaþi agenþi caustici sau abrazivi, curãþitoare
imediat starea suprafeþei. Vã recomandãm de gheaþã, ºi evitaþi ºtergerea acestora când
sã apelaþi la Partenerul dumneavostrã Opel. sunt uscate.
Vã rugãm sã acordaþi atenþie ºi suprafeþelor
de sub autovehicul, unde rugina se poate
forma fãrã sã fie observatã.

184
Interiorul ºi tapiþeria Centurile de siguranþã Lamele ºtergãtoarelor de parbriz
Curãþaþi interiorul vehiculului, inclusiv bordul, Menþineþi întotdeauna centurile uscate Ceara, cum ar fi cea utilizatã în spãlãtoriile
utilizând o soluþie de curãþare a interiorului. ºi curate. auto, poate provoca formarea dungilor pe
Curãþaþi tapiþeria cu un aspirator ºi o perie. Curãþaþi-le numai cu apã caldã ºi agent parbriz la utilizarea ºtergãtoarelor.
Pentru îndepãrtarea petelor, utilizaþi un de curãþare. ªtergãtoarele care lasã urme pot fi curãþate
detergent potrivit pentru materiale textile cu o lavetã moale ºi soluþie de curãþare
ºi vinilin. Geamurile ºi antigel Opel. Înlocuiþi-le dacã este necesar
Nu folosiþi agenþi de curãþare precum Când curãþaþi luneta cu încãlzire, asiguraþi- – vezi pagina 178.
acetonã, tetraclorurã de carbon, diluant vã cã nu deterioraþi elementul de încãlzire.
de vopsea, solvenþi, pudrã de curãþat
Încuietorile
Folosiþi o lavetã ce nu lasã scame sau o piele
sau înãlbitori pentru curãþarea materialelor de cãprioarã împreunã cu soluþie de curãþat Încuietorile sunt gresate din fabricã
textile, a covoarelor, a planºei de bord geamurile sau soluþie de îndepãrtare cu vaselinã specialã. Vaselina pentru
sau sau a capitonajului din piele din interiorul a insectelor. butucuri de încuietoare folositã de Opel
autovehiculului 3. Benzina este previne de asemenea îngheþarea
Soluþia de curãþare Opel sau soluþia încuietorilor. Utilizaþi agent de dezgheþare
de asemenea nepotrivitã în acest scop.
de dezgheþare a geamurilor poate fi numai în caz de urgenþã; acesta are efect
de asemenea folositã pentru a dezgheþa degresant ºi va afecta negativ funcþionarea
geamurile. încuietorilor. Dupã folosirea agenþilor
Pentru a curãþa mecanic gheaþa, folosiþi un de dezgheþare, ungeþi din nou încuietorile.
rãzuitor de gheaþã din comerþ. Apãsaþi ferm Vã recomandãm Partenerul
pe acesta astfel încât între rãzuitor ºi geam dumneavostrã Opel.
sã nu poatã pãtrunde praf care sã zgârie
geamul.

185
Compartimentul motorului Puteþi efectua o spãlare a motorului Atenþie – materialele disponibile în comerþ
Suprafeþele din compartimentul motorului primãvara pentru a îndepãrta murdãria care de tip antifon bitum sau cauciucat pot
vopsite la culoarea caroseriei pot fi tratate poate conþine sare, acumulatã în deteriora stratul de antifon tip PVC.
similare cu alte suprafeþe vopsite. Este compartimentul motorului. Verificaþi stratul Vã recomandãm sã încredinþaþi Partenerul
recomandabilã spãlarea ºi ceruirea protector de cearã ºi, dacã este necesar, dumneavostrã Opel lucrãrile în zona de sub
compartimentului motorului înainte remediaþi imperfecþiunile. caroseria autovehiculului. Partenerul
de începerea sezonului rece ºi dupã sfârºitul Nu folosiþi aparate de spãlat cu jet de înaltã dumneavostrã Opel cunoaºte materialele
acestuia. Înainte de spãlarea presiune pentru roþi ºi jenþi. recomandate ºi are experienþa necesarã în
compartimentului motor, acoperiþi utilizarea lor.
alternatorul ºi rezervorul cu lichid de frânã Zona de sub caroserie Partea de sub caroserie trebuie spãlatã dupã
cu o folie de material plastic. Autovehiculul dumneavoastrã este protejat sfârºitul sezonului rece pentru a îndepãrta
La spãlarea motorului prin intermediul unui prin aplicarea din fabricã a unui strat reziduurile depuse, deoarece acestea pot
dispozitiv cu jet de abur, nu direcþionaþi jetul de antifon tip PVC sub caroserie, în aripile conþine ºi sare. Verificaþi stratul protector
de abur spre componentele sistemului ABS, interioare, care oferã protecþie permanentã de cearã ºi, dacã este necesar, remediaþi
ale sistemului de aer condiþionat, ale ºi nu necesitã întreþinere. Suprafeþele pentru a fi în stare perfectã.
sistemului de climatizare sau spre cureaua neacoperite cu antifon tip PVC sunt acoperite
de transmisie. cu un strat protector durabil din cearã.
Ceara de protecþie aplicatã poate fi La autovehiculele spãlate frecvent în
înlãturatã în timpul spãlãrii motorului. Din spãlãtorii automate cu facilitatea de spãlare
acest motiv protejaþi temeinic cu cearã sub caroserie stratul protector de cearã
motorul, componentele sistemului de frânare poate fi înlãturat parþial de solvenþii
din compartimentul motor, componentele de spãlare, prin urmare este necesarã
direcþiei, pãrþile de caroserie ºi cavitãþile. verificarea pãrþii de sub caroserie
Vã recomandãm Partenerul ºi refacerea stratului de cearã dacã este
dumneavostrã Opel. necesar. Înaintea sezonului de iarnã,
verificaþi starea stratului de protecþie PVC
ºi a stratului de cearã protectoare ºi, dacã
este necesar, remediaþi.

186
187
Date tehnice

Documentele autovehiculului, plãcuþa Informaþii pe plãcuþa de identificare:


de identificare 1 Producãtor
Datele tehnice sunt determinate în 2 Numãrul de omologare tip
concordanþã cu standardele Comunitãþii 3 Numãrul de identificare al autovehiculului
Europene. Ne rezervãm dreptul de a efectua 4 Masa brutã maximã admisibilã
modificãri. Specificaþiile în documentele a autovehiculului
autovehiculului au întotdeauna prioritate 5 Masa brutã maximã admisibilã
asupra celor din acest manual. a ansamblului cu remorcã
Plãcuþa de identificare este fixatã pe rama 6 Masa maximã admisibilã pe puntea faþã
portierei faþã dreapta. 7 Masa maximã admisibilã pe puntea spate
8 Date specifice autovehiculului sau þãrii
La alte versiuni de design, plãcuþa
de identificare poate fi amplasatã pe partea
dreaptã, în faþa radiatorului.

188
Lichid de rãcire, lichid de frânã, uleiuri Uleiuri de motor
Când completaþi Pentru informaþi suplimentare, consultaþi
– lichidul de rãcire, carnetul de service.
– lichidul de frânã,
– uleiul pentru transmisia manualã
Vã recomandãm sã consultaþi Partenerul
dumneavostrã Opel care vã poate sfãtui
asupra utilizãrii produsului corespunzãtor.
Utilizarea unor lichide neadecvate poate
deteriora grav autovehiculul.

Date de identificare ale autovehiculului


Numãrul de identificare al autovehiculului
este ºtanþat pe plãcuþa de identificare (vezi
pagina anterioarã) ºi pe podeaua
autovehiculului în partea dreaptã între
scaunul pasagerului ºi portiera faþã, sub
mochetã.
La alte variante de design, plãcuþa
de identificare poate sã fie fixatã pe planºa
de bord.
Codul motorului ºi numãrul motorului: la
motoarele pe benzinã, acesta este ºtanþat pe
partea stângã a blocului motor; la motoarele
diesel, acesta este ºtanþat pe partea dreaptã
a motorului, sub pompa de injecþie.

189
Date despre motor
Denumire comercialã 1.2 1.4 1.4 TWINPORT
Cod motor Z 12 XE Z 14 XE Z 14 XEP
Numãrul de cilindri 4 4 4
Alezaj (mm ) 72,5 77,6 73,4
Cursa (mm) 72,6 73,4 80,6
3
Capacitate cilindricã (cm ) 1199 1389 1364
Putere maximã furnizatã (kW) 55 66 66
la turaþia (rmp)-1 5600 6000 5600
Cuplul (Nm) 110 125 125
la turaþia (rmp)-1 4000 4000 4000
Raport de compresie 10,1 10,5 10,5
Cerinþe cifrã octanicã (ROZ)1)
fãrã plumb 95 (P)2) 95 (P)2) 95 (P)2)
sau fãrã plumb 98 (PP)2) 98 (PP)2) 98 (PP)2)
sau fãrã plumb 91 (R)2)3) 91 (R)2)3) 91 (R)2)3)
Turaþia maximã admisã, funcþionare
continuã (min-1) valoare aproximativã 6250 6400 6200
Consum de ulei (l/1000 km) 0,6 0,6 0,6

1)
Carburant standard de calitate superioarã, de exemplu DIN EN 228 fãrã plumb, R = Regular, P = Premium, PP = Premium Plus, valoarea tipãritã cu litere aldine:
carburant recomandat.
2)
Sistemul de control al detonaþiei regleazã automat temporizarea aprinderii în funcþie de tipul de carburant utilizat (cifra octanicã).
3)
Utilizarea benzinei cu cifrã octanicã 91 RON reduce puþin puterea motorului ºi cuplul.

190
Date despre motor
Denumire comercialã 1.6 1.6 TWINPORT 1.8 1.7 CDTI
Cod motor Z 16 XE Z 16 XEP Z 18 XE Z 17 D TL
Numãrul de cilindri 4 4 4 4
Alezaj (mm ) 79,0 79,0 80,5 79,0
Cursa (mm) 81,5 81,5 88,2 86,0
3
Capacitate cilindricã (cm ) 1598 1598 1796 1686
Putere maximã furnizatã (kW) 74 76 92 59
la turaþia (rmp)-1 6000 6000 5600 4400
Cuplul (Nm) 150 147 170 170
la turaþia (rmp)-1 3600 3600 3800 1800 - 2800
Raport de compresie 10,5 10,5 10,5 18,4
Cerinþe cifrã octanicã (ROZ)1)
fãrã plumb 95 (P)2) 95 (P)2) 95 (P)2) –
sau fãrã plumb 98 (PP)2) 98 (PP)2) 98 (PP)2) –
sau fãrã plumb 91 (R)2)3) 91 (R)2)3) 91 (R)2)3) –
Cerinþe cifrã cetanicã (CN)1) – – – 49 (D)4)
Turaþia maximã admisã funcþionare
continuã (min-1) valoare aproximativã 6400 6400 6400 5200
Consum de ulei (l/1000 km) 0,6 0,6 0,6 0,6

1)
Carburant standard de înaltã calitate, de exemplu DIN EN 228 fãrã plumb, Diesel DIN EN 590; N = Normal, S = Super, SP = Super Plus, D = Diesel; valorile
tipãrite cu litere aldine: carburant recomandat.
2)
Sistemul de control al detonaþiei regleazã automat temporizarea aprinderii în funcþie de tipul de carburant utilizat (cifra octanicã).
3)
Utilizarea benzinei cu cifrã octanicã 91 RON reduce puþin puterea motorului ºi cuplul.
4)
Valorile pot fi inferioare în cazul carburantului special pentru sezonul rece

191
Performanþe (valori aproximative), versiunea Saloon/Hatch
Motor1) Z 12 XE Z 14 XE Z 14 XEP
2)
viteza maximã (km/h)
3)
Transmisie manualã cu 5 trepte 170 180
Transmisie automatã – – –

Motor1) Z 16 XE Z 16 XEP Z 18 XE Z 17 DTL


2)
Viteza maximã (km/h)
Transmisie manualã cu 5 trepte 188 188 205 173
Transmisie automatã 178 – 198 –

1)
Denumire comercialã – vezi paginile 190, 191.
2)
Viteza maximã poate fi atinsã la o încãrcare de maximum jumãtate din sarcina utilã nominalã. Echipamentele opþionale pot reduce viteza maximã
specificatã a autovehiculului.
3)
Valoare nedisponibilã la data tipãririi.

192
Performanþe (valori aproximative), versiunea Estate, Autoutilitarã
Motor1) Z 12 XE Z 14 XE Z 14 XEP
2)
Viteza maximã (km/h)
3)
Transmisie manualã cu 5 trepte 165 175
Transmisie sport – –
Transmisie automatã

Motor1) Z 16 XE Z 16 XEP Z 18 XE Z 17 DTL


Viteza maximã (km/h)
Transmisie manualã cu 5 trepte 183 183 200 168
Transmisie automatã 173 – 193 –

1)
Denumire comercialã, vezi paginile 190, 191.
2)
Viteza maximã poate fi atinsã la o încãrcare de maximum jumãtate din sarcina utilã nominalã. Echipamentele opþionale pot reduce viteza
maximã specificatã a autovehiculului.
3)
Valoare nedisponibilã la data tipãririi.

193
Consumul de carburant, Directiva este orientatã cãtre practicile Cifrele date nu pot fi luate drept garanþie
Emisia de CO2 curente de conducere: Ponderea conducerii pentru consumul de carburant al unui
Începând din 1996, se aplicã Directiva în regim urban este aproximatã la 1/3 iar autovehicul individual.
80/1268/CEE (ultima modificare1999/100/CE) a conducerii în regim extraurban este Calcularea consumului de carburant conform
pentru mãsurarea consumului de carburant. aproximatã la 2/3 (consum urban directivei 1999/100/EC ia în considerare masa
ºi extraurban). Pornirea la rece ºi fazele proprie a autovehiculului (inclusiv carburant
de accelerare sunt luate în considerare. ºi lubrifianþi), evaluatã în concordanþã
Specificaþia pentru emisia de CO2 intrã cu aceste reglementãri. Dotãrile opþionale
de asemenea în componenþa acestei pot antrena o uºoarã depãºire
directive. a specificaþiilor în privinþa consumului
de carburant ºi a emisiei de CO2.
Economisirea carburantului – vezi
pagina 112.

194
Consumul de carburant (aproximativ, l/100 km), emisia de CO2 (aproximativ, g/km), versiunea Coupe
Motor1) Z 12 XE Z 14 XE Z 14 XEP
Transmisie manualã/Transmisie automatã
2)
Urban 7,8/ – 9,5/–
Extraurban 4,8/ – 5,5/–
Mixt 5,9/ – 7,0/–
CO2 141/ – 167/–

Motor1) Z 16 XE Z 16 XEP Z 18 XE Z 17 D TL
Transmisie manualã/Transmisie automatã
Urban 9,5/10,4 8,6/– 10,7/11,7 6,0/–
Extraurban 5,5/ 5,8 5,4/– 5,8/ 6,3 3,8/–
Mixt 7,0/ 7,5 6,6/– 7,6/ 8,3 4,6/–
CO2 167/ 179 158/– 182/ 199 124/–

1)
Denumire comercialã – vezi paginile 190, 191.
2)
Valoare nedisponibilã la data tipãririi.

195
Consumul de carburant (aproximativ, l/100 km), emisia de CO2 (aproximativ, g/km), versiunea Coupe
Motor1) Z 12 XE Z 14 XE Z 14 XEP
Transmisie manualã/Transmisie automatã
2)
Urban 7,9/– 9,5/–
Extraurban 5,2/– 5,7/–
Mixt 6,2/– 7,1/–
CO2 148/– 170/ –

Motor1) Z 16 XE Z 16 XEP Z 18 XE Z 17 D TL
Transmisie manualã/Transmisie automatã
Urban 9,6/10,4 8,7/– 10,8/11,7 6,1/–
Extraurban 5,7/ 5,9 5,5/– 5,9/ 6,4 3,9/–
Mixt 7,1/ 7,6 6,7/– 7,7/ 8,4 4,7/–
CO2 170/ 182 160/– 184/ 201 127/–

Consumul de carburant (valori aproximate în l/100 km), emisia de CO2 (valori aproximate în g/km), Versiunea Autoutilitarã
Motor1) Z 16 XE Z 17 DTL
Transmisie manualã/Transmisie automatã
Urban 9,6/10,4 6,1/–
Extraurban 5,7/ 5,9 4,0/–
Mixt 7,1/ 7,6 4,8/–
CO2 170/ 182 129/–

1)
Denumire comercialã, vezi paginile 190, 191.
2)
Valoare nedisponibilã la data tipãririi.

196
Mase, sarcina utilã ºi sarcina pe Totalul combinat al sarcinilor pe puntea faþã Sarcina maximã admisã pentru versiunile
acoperiº ºi pe puntea spate (vezi documentele Saloon/Hatch, Coupe, Estate ºi Autoutilitarã
Sarcina utilã este diferenþa dintre masa autovehiculului sau plãcuþa de identificare) este de 100 kg. Sarcina pe acoperiº este
maximã admisã (vezi plãcuþa de identificare, nu trebuie sã depãºeascã masa maximã compusã din masa portbagajului superior
pagina 188) ºi masa proprie admisã a autovehiculului, adicã încãrcarea plus masa încãrcãturii transportate.
a autovehiculului conform specificaþiilor CE. la sarcinã maximã a punþii faþã antreneazã Sugestii referitoare la conducere – vezi
necesitatea diminuãrii sarcinii pe puntea pagina 110.
Pentru a calcula masa proprie spate, astfel încât masa maximã admisã
a autovehiculului, introduceþi datele
autovehiculului în câmpurile de mai jos: a autovehiculului sã nu fie depãºitã.
z Masa proprie din Tabelul 1, Sarcina maximã pe puntea spate (vezi
Paginile 198, 259 + .............. kg documentele autovehiculului sau plãcuþa
de identificare) poate fi depãºitã
z Masa suplimentarã a versiunilor
cu maximum 75 kg la tractarea unei remorci
de dotare din Tabelul 2,
cu autovehiculul încãrcat complet, inclusiv
pagina 200 + .............. kg
ocupanþii acestuia. În cazul depãºirii sarcinii
z Masa suplimentarã pe puntea spate, se impune limitarea vitezei
a accesoriilor grele maxime la 100 km/h. În cazul existenþei unor
din Tabelul 3, pagina 200 + .............. kg limite legale de vitezã pentru autovehiculele
Total = .............. kg care tracteazã rulote sau remorci, acestea
trebuie respectate.
reprezintã masa proprie a autovehiculului.
Vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului
Echipamentele opþionale ºi accesoriile pot sau documentele acestuia pentru sarcina
mãri masa proprie a autovehiculului, deci maximã pe punþi.
sarcina utilã poate scãdea uºor.
Þineþi cont de masele specificate în
documentele autovehiculului.

197
Mase (kg): Tabelul 1, Masa proprie1)
Model Motor2) 4 portiere 5 portiere Estate/
Autoutilitarã
Transmisie Transmisie Transmisie Transmisie Transmisie Transmisie
manualã automatã manualã automatã manualã automatã
Astra Z 12 XE 1145 – 1145 – 1163 –
Z 14 XE 1195 – 1195 – 1235 –
Z 14 XEP 1145 – 1145 – 1163 –
Z 16 XE 1205 1225 1205 1225 1245/1185 1265/1205
Z 16 XEP 1205 – 1205 – 1245 –
Z 18 XE 1235 1255 1235 1255 1275 1278
Z 17 D TL 1280 – 1280 – 1320/1260 –

1)
În concordanþã cu directiva CE, inclusiv masele estimate pentru ºofer (68 kg), bagaje (7 kg) ºi carburant (rezervorul 90 % plin).
2)
Denumire comercialã, vezi paginile 190, 191.

198
Mase (kg): Tabelul 1, Masa proprie1)
Model Motor2) 4 portiere 5 portiere Estate/
Autoutilitarã
Transmisie Transmisie Transmisie Transmisie Transmisie Transmisie
manualã automatã manualã automatã manualã automatã
Astra Z 12 XE 1165 – 1165 – 1183 –
cu sistem
de climatizare Z 14 XE 1215 – 1215 – 1255 –
sau Z 14 XEP 1165 – 1165 – 1183 –
cu sistem
electronic Z 16 XE 1225 1245 1225 1245 1265/1205 1285
de climatizare
Z 16 XEP 1225 – 1225 – 1265 –
Z 18 XE 1255 1275 1255 1275 1295 1298
Z 17 D TL 1300 – 1300 – 1340/1280 –

1)
În concordanþã cu directiva CE, inclusiv masele estimate pentru ºofer (68 kg), bagaje (7 kg) ºi carburant (rezervorul 90 % plin).
2)
Denumire comercialã, vezi paginile 190, 191.

199
Mase (kg): Tabelul 2, Masa suplimentarã a versiunilor de echipare
Versiunea Saloon
Motor1) Z 12 XE Z 14 XE Z 14 XEP Z 16 XE Z 16 XEP Z 18 XE Z 17 D TL
Comfort 10 10 10 10 10 10 10
Sport 10 10 10 10 10 10 10
Elegance 35 35 35 35 35 25 35

Versiunea Estate
Motor1) Z 12 XE Z 14 XE Z 14 XEP Z 16 XE Z 16 XEP Z 18 XE Z 17 D TL
Comfort 15 15 15 15 15 15 15
Sport 10 10 10 10 10 10 10
Elegance 35 35 35 35 35 25 35

Mase (kg): Tabelul 3, Accesorii grele


Accesorii Trapa Sistemul de spãlarea a farurilor
Masã 18 8

1)
Denumire comercialã, vezi paginile 190, 191.

200
Pneurile Pneurile de iarnã Roþile
Restricþii Nu este permisã utilizarea pneurilor Cuplul de strângere al ºuruburilor de roatã:
Nu toate pneurile disponibile curent pe piaþã de mãrime 205/50 R 16 ca pneuri de iarnã 110 Nm.
îndeplinesc cerinþele structurale. (M+S, noroi ºi zãpadã). La autovehiculele cu jante din aliaj uºor 3,
Vã recomandãm sã apelaþi la Partenerul În cazul utilizãrii pneurilor de iarnã 3, roata roata de rezervã poate avea jantã de oþel.
dumneavostrã Opel referitor la producãtorii de rezervã poate fi montatã cu pneu
de pneuri adecvate autovehiculului Roata de rezervã poate poate avea janta
de varã. Utilizarea roþii de rezervã poate ºi pneul de dimensiuni mai reduse: Utilizarea
dumenavoastrã. modifica comportamentul autovehiculului. roþii de rezervã poate modifica
Aceste pneuri au fost testate în condiþii Înlocuiþi pneul defect imediat ce este posibil, comportamentul autovehiculului. Înlocuiþi
speciale pentru a le dovedi fiabilitatea, echilibraþi roata ºi montaþi-o la autovehicul. pneul defect imediat ce este posibil,
siguranþa ºi compatibilitatea Informaþii suplimentare – vezi pagina 130. echilibraþi roata ºi montaþi-o la autovehicul.
cu autovehiculele Opel. În pofida
monitorizãrii continuue a pieþei, nu putem Lanþurile antiderapante Presiunea în pneuri (suprapresiune) în
certifica aceste atribute pentru alte pneuri
Restricþii bari1)
chiar dacã acestea au aprobarea unor
Utilizarea lanþurilor antiderapante este Presiunile specificate sunt valabile pentru
autoritãþi relevante în domeniu.
permisã numai penru roþile punþii faþã. pneurile reci. Presiunea crescutã rezultatã în
Informaþii suplimentare – vezi pagina 127. Utilizarea lanþurilor antiderapante pe roata urma exploatãrii intense nu trebuie redusã.
de rezervã de uz temporar 3 nu este Presiunile specificate sunt valabile atât
permisã. pentru pneurile de varã, cât ºi pentru cele ce
Utilizarea lanþurilor antiderapante pentru iarnã.
pneuri de mãrime 205/50 R 16 nu este Informaþii suplimentare – vezi
permisã. paginile 127 - 130.
Informaþii suplimentare – vezi pagina 130.

1)
1 bar corespunde la 100 kPa.

201
(continuare) Versiunea Saloon Presiunea din pneuri Presiunea din pneuri
cu încãrcare de pânã cu sarcinã maximã
Presiunea în pneuri (suprapresiune)
la 3 persoane
în bari
Motor1) Pneuri Faþã Spate Faþã Spate
Z 12 XE 175/70 R 14, 2,2 1,9 2,3 2,9
165/70 R 14,
185/65 R 15,
195/60 R 15
Z 14 XE, 175/70 R 14, 2,2 1,9 2,4 2,8
Z 14 XEP 185/65 R 14,
185/65 R 15,
195/60 R 15,
205/50 R 16
Z 16 XE, 185/65 R 14, 2,2 1,9 2,4 2,8
Z 16 XEP 185/65 R 15,
195/60 R 15,
205/50 R 16
Z 18 XE 195/60 R 15, 2,2 1,9 2,4 2,8
185/65 R 15 M+S,
205/50 R 16
Z 17 D TL 175/70 R 14, 2,4 2,1 2,5 2,9
185/65 R 14,
185/65 R 15,
195/60 R 15,
205/50 R 16

1)
Denumire comercialã, vezi paginile 190, 191.

202
(continuare) Versiunea Estate, Presiunea din pneuri Presiunea din pneuri
Autoutilitarã cu încãrcare de pânã cu sarcinã maximã
Presiunea în pneuri (suprapresiune)
la 3 persoane
în bari
Motor1) Pneuri Faþã Spate Faþã Spate
Z 12 XE 175/70 R 14, 2,0 1,8 2,1 3,2
185/70 R 14,
185/65 R 15,
195/60 R 15
Z 14 XE, 175/70 R 14, 2,2 2,0 2,3 3,2
Z 14 XEP 185/65 R 14,
185/70 R 14,
185/65 R 15,
195/60 R 15,
205/50 R 16
Z 16 XE, 185/65 R 14, 2,2 2,0 2,3 3,2
Z 16 XEP 185/65 R 15,
175/70 R 14 M+S,
195/60 R 15,
205/50 R 16
Z 18 XE 195/60 R 15, 2,2 2,0 2,3 3,2
185/65 R 15 M+S,
205/50 R 16
Z 17 D TL 175/70 R 14, 2,3 2,1 2,5 3,4
185/65 R 14,
185/70 R 14,
195/60 R 15,
205/50 R 16

1)
Denumire comercialã, vezi paginile 190, 191.

203
Sistemul electric

Bateria Tensiune nominalã 12 Volþi


Capacitãþi 44 Ah / 55 Ah 3 / 66 Ah 3 / 70 Ah 3
Bateria pentru telecomanda radio CR 20 32

204
Capacitãþi (aproximativ, în litri)
Motor1) Z 12 XE Z 14 XE, Z 16 XE Z 16 XEP Z 18 XE Z 17 D TL
Z 14 XEP
Sistemul de rãcire, autovehicule cu transmisie manualã
fãrã sistem de climatizare 5,2 6,3 6,3 6,3 6,5 7,1
cu sistem de climatizare 5,5 6,6 6,6 6,6 6,8 7,1
Sistemul de rãcire, autovehicule cu transmisie manualã:
fãrã sistem de climatizare – – 6,2 – 6,4 –
cu sistem de climatizare – – 6,5 – 6,7 –
Rezervorul de carburant (capacitate nominalã) 52 52 52 52 52 52
Ulei de motor cu schimbarea filtrului 3,5 3,5 3,5 4,0 4,25 4,5
Nivelul uleiului între marcajele MIN ºi MAX
pe jojã 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Rezervor de lichid pentru sistemul de spãlare a parbrizului 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
cu sistem de spãlare a farurilor 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

1)
Denumire comercialã, vezi paginile 190, 191.

205
Dimensiuni (mm)
5 portiere 4 portiere Versiunea Versiunea
Versiunea Versiunea Estate Autoutilitarã
Saloon Saloon
Lungime 4110 4252 4288 4288
Lãþime 1709 1709 1709 1709
Lãþime cu oglinzile exterioare 1967 1967 1967 1967
1)
Înãlþime 1425 1425 1465/1510 1475/15201)
Ampatament 2606 2606 2611 2611
2)
Diametrul de bracaj 11,00 11,00 11,00 11,00

1)
Cu portbagaj superior.
2)
În metri.

206
Dimensiunile de montaj ale
echipamentului de tractare pentru
remorcã/rulotã, cu cuplaj sferic
demontabil
Versiunea Saloon/Hatch cu 5 portiere

Dimensiuni mm
A 788 ± 10
B 283
C 210
D 80
E 12
F 5
G 50
H 512
I 487

Vã recomandãm sã încredinþaþi
Partenerului dumneavostrã Opel
montarea echipamentului de tractare.

207
Dimensiunile de montaj ale
echipamentului de tractare pentru
remorcã/rulotã, cu cuplaj sferic
demontabil,
Versiunea Saloon/Hatch cu 4 portiere

Dimensiuni mm
A 918 ± 10
B 283
C 210
D 130
E 12
F 5
G 50
H 512
I 487

Vã recomandãm sã încredinþaþi
Partenerului dumneavostrã Opel
montarea echipamentului de tractare.

208
Dimensiunile de montaj ale
echipamentului de tractare pentru
remorcã/rulotã, cu cuplaj sferic
demontabil,
Versiunea Estate

Dimensiuni mm
A 958 ± 10
B 260
C 236
D 116,5
E 92,6
F 332,5
G 356,7
H 331,7
I 515
J 495
K 5
L 10
M 50

Vã recomandãm sã încredinþaþi
Partenerului dumneavostrã Opel
montarea echipamentului de tractare.

209
Indice alfabetic A B
ABS (Anti-lock Brake System)........................ 126 Bateria.............................................111, 180, 204
Accesorii ..............................................79, 80, 141 Întreruperea alimentãrii
Accesorii de siguranþã .......................79, 80, 141 cu energie electricã................31, 47, 87, 108
Acvaplanare ................................................... 129 Becuri......................................................... 80, 158
Adâncimea de profil ...................................... 129 Benzina ........................................................... 114
Admisia aerului............................................... 102 Benzinã ................................................... 190, 191
Afiºaj.................................................................. 31 Blocarea coloanei de direcþie...................... 7, 19
Afiºaj multifuncþional ....................................... 31 Blocarea din interior......................................... 42
Afiºaj pentru informaþii .................................... 16 Blocarea manetei schimbãtorului........... 17, 104
Afiºaj pentru trei tipuri diferite Blocare antifurt................................................. 46
de informaþii ................................................... 31 Jante din aliaj ............................................. 147
Afiºarea datei ................................................... 31 Blocarea portierelor .....................2, 3, 42, 44, 46
Afiºarea intervalului rãmas pânã la Blocul de lumini spate...................................... 81
urmãtoarea verificare tehnicã ...................... 29 Blocul optic posterior
Airbag................................................................ 72 Înlocuirea becurilor .................................... 163
Airbag frontal pasager .................................... 72 Bricheta ....................................................... 63, 84
Airbagurile laterale .......................................... 74 Butoane de blocare.......................................... 42
Alarma............................................................... 52 C
Alimentarea Cablurile pentru pornire asistatã .................. 137
Capacul buºonului de alimentare............. 115 Calculatorul de bord .................................. 22, 36
Indicator nivel carburant ............................. 30 Capacitãþi ....................................................... 205
Alimentarea cu carburant ............................. 115 Capacul portbagajului......................... 57, 58, 59
Alternatorul....................................................... 26 Carburant........................................114, 190, 191
Antigel ............................................................. 175 Carburant fãrã plumb ...........114, 116, 190, 191
Autodiagnosticare............. 69, 75, 103, 120, 126 Carnetul de service................................... 20, 171
Car Pass ...............................................................2
Ceasul................................................................ 29
Centurile de siguranþã ....................... 67, 70, 185

210
Chei ................................................................ 2, 42 Cutia de mãnuºi ............................................... 64 E
Blocarea portierelor .........................42, 44, 46 Cutia de viteze automatã.............................. 104 Echipament de tractare................................. 131
Comutator de contact ............................. 7, 18 Defecþiuni.................................................... 108 Echipamentul radio (CB).................................. 41
Pornire ........................................................... 18 Întreruperea alimentãrii Economisirea energiei .................................... 112
Scoatere ........................................................ 19 cu energie electricã.................................. 108 Emisiile de CO2 ............................................... 193
Cheile de rezervã .............................................. 42 Kickdown..................................................... 106 ESP (Program electronic
Cifra octanicã ................................ 114, 190, 191 Maneta schimbãtorului................................ 17 de control al stabilitãþii)............................... 121
Clasificarea autovehiculului Programe de conducere ............................ 105
în funcþie de masa brutã ............................. 197 F
D
Claxon optic ...................................................... 12 Faruri aprinse permanent................................ 81
Climatizare ........................................................ 90 Data................................................................... 33 Faruri de ceaþã ................................................. 81
Cod motor ....................................................... 189 Date ........................................................... 43, 188 Înlocuirea becurilor .................................... 162
Compartimente de depozitare..................61, 64 Date tehnice.................................................... 188 Farurile .............................................................. 12
Componente electronice ................................ 180 Deteriorarea stratului de vopsea .................. 184 Conducerea autovehiculului
Comutator de contact.................................. 7, 18 Detonatii.......................................................... 114 în afara þãrii................................................ 84
Comutator de pornire......................................... 7 Dezaburirea ºi dezgheþarea Dispozitiv de avertizare............................... 19
Comutatorul de lumini ..................................... 12 cu sistem electronic de climatizare............. 99 Faruri aprinse permanent ........................... 81
Comutatorul farurilor .................................12, 81 cu sistemul de aer condiþionat.................... 96 Faruri de ceaþã............................................. 81
Conducerea autovehiculului Geamurile laterale........................................ 95 Lãmpile de marºarier................................... 81
în afara þãrii .................................................. 114 Dezaerare, sistemul de alimentare Faza lungã........................................................ 81
Farurile .......................................................... 84 cu motorinã................................................... 136 Înlocuirea becurilor .................................... 160
Sisteme de taxare......................................... 40 Dimensiuni....................................................... 206 Lampã de control ........................................ 27
Conducere economicã ...........................110, 112 Direcþia asistatã ............................................. 110 Faza scurtã
Consumul de carburant ................ 112, 114, 193 Dispozitive de blocare a uºilor ........................ 42 Înlocuirea becurilor .................................... 159
Consumul de ulei ............................................ 173 Dispozitive de blocare Fazã lungã........................................................ 12
Contor de parcurs parþial ................................ 29 pentru siguranþa copiilor ......................... 42, 86 Fazã scurtã ................................................. 12, 81
Contorul de parcurs total................................. 28 Filtru de polen................................................. 102
Convertorul catalitic ...................... 116, 119, 136 Filtrul de carburant ........................................ 175
Cricul ................................................................ 144 Filtrul de motorinã.................................. 136, 175
Cuplul de strângere ................................149, 201 Filtrul pentru aerul admis .............................. 102
Filtrul uleiului de motor .................................. 174
Frâna de mânã......................................... 19, 125
Frâna de motor ...................................... 111, 113

211
Frâne................................................................ 124 I Încuietorile portierelor.................................... 185
ABS .............................................................. 126 Iluminarea consolei centrale............................ 83 Îngrijire ............................................................ 182
Frâna de mânã........................................... 125 Iluminarea cutiei de mãnuºi ............................ 84 Îngrijirea autovehiculului ............................... 182
Lãmpile de frânã........................................ 163 Înlocuirea becurilor..................................... 167 Înlocuirea bateriei telecomenzii .............. 45, 204
Lichidul de frânã ................................177, 189 Iluminarea numãrului de înmatriculare ........ 166 Înlocuirea becurilor......................................... 158
Frânele Iluminarea panoului de bord........................... 82 Înlocuire unei roþi............................................ 145
Pedala de frânã.......................................... 124 Înlocuirea becurilor..................................... 168 Întreruperea alimentãrii
Sistemul de servofrânã .............................. 110 Indicator nivel carburant ................................. 30 cu energie electricã......................31, 35, 39, 87
Funcþionarea în timpul iernii Indicatorul temperaturii lichidului Afiºaj pentru informaþii diverse................... 31
Bateria......................................................... 111 de rãcire .......................................................... 30 Afiºarea intervalului rãmas pânã la
Carburant pentru motoarele diesel .......... 114 Inelele de ancorare........................................... 61 urmãtoarea verificare tehnicã .................. 29
Consumul de carburant ............................. 113 Inelul de remorcare ................................139, 140 Blocarea manetei selectorului................... 108
Încãlzirea....................................................... 90 Instrumente ................................................. 28, 29 Geamuri acþionate electric.......................... 87
Încuietori...................................................... 185 Instrumente de bord......................................... 24 Trapã acþionatã electricã ........................... 89
Lanþurile antiderapante ............................ 201 Întreþinere.................................................. 20, 171
Lichidul de rãcire, antigelul ....................... 175 Î Afiºarea intervalului rãmas pânã
Sistemul de spãlare a parbrizului, Împingere, tractare ........................................ 136 la urmãtoarea verificare tehnicã.............. 29
protecþia împotriva îngheþului ................ 179 Înainte de pornirea în cãlãtorie....................... 18 Consumul de carburant............................. 113
Încãlzire ............................................................. 94 Convertorul catalitic................................... 119
G
cu sistem electronic de aer condiþionat ..... 98 Frâne ........................................................... 124
Gazele de eºapament .................................... 119 Încãlzirea........................................................... 90 Lichidul de frânã ........................................ 177
Geamuri Scaune........................................................... 93 Pneuri .................................................. 128, 129
Dezaburirea ºi dezgheþarea........................ 96 Încãlzirea lunetei ........................................ 92, 99 Presiunea în pneuri .................................... 128
Geamuri aburite....................................95, 96, 99 Încãlzirea oglinzilor exterioare .................. 92, 99 Protecþia împotriva îngheþului .................. 175
Geamuri acþionate electric .............................. 86 Încãlzire lunetã ................................................. 15 ªtergãtoarele de parbriz ........................... 177
Geamurile .......................................................... 85 Încãlzire oglinzi exterioare............................... 15 Uleiul de motor................................... 173, 174
Dezaburirea ºi dezgheþarea..................95, 99 Încãrcarea .........................................61, 132, 197
H Încãrcarea autovehiculului .............................. 61
Hayonul ............................................................... 3 Încuietori.......................................................... 185

212
L M P
Lampa de control a motorului ...................... 118 Masa brutã a autovehiculului ....................... 197 Parasolar........................................................... 88
Lampa de control pentru emisiile Mase ................................................................ 197 Parcarea............................................................ 19
de gaze ......................................................... 118 Mãsurarea temperaturii exterioare ................ 32 Parcarea vehiculului......................................... 19
Lampã de control ............................................. 10 Mesaje de avertizare........................................ 32 Pedala de frânã ............................................. 124
ABS (Anti-lock Brake System).................... 126 Mesaje de avertizare referitoare Pedalele........................................................... 111
Airbag ........................................................... 75 la defecþiuni .................................................... 34 Performanþe.................................................... 193
ESP(Program electronic Piese .................................................... 21, 80, 169
N
de control al stabilitãþii)........................... 121 Piese ºi accesorii originale Opel ....... 21, 80, 169
Gazele de eºapament................................ 118 Nivelul carburantului........................................ 30 Plafonierele ....................................................... 83
Pretensionatoarele de centuri ..................... 69 Nivelul lichidului de rãcire.............................. 176 Înlocuirea becurilor ............................ 167, 168
Sistemul antidemaraj ................................... 43 Nivelul uleiului................................................. 173 Plasa de protecþie ............................................ 60
Sistemul electronic al motorului ................ 118 Nivelul uleiului de motor ................................ 173 Plãcuþa de identificare................................... 188
Transmisie ................................................... 105 Numãrul de identificare Pneu dezumflat .............................................. 150
Lanþurile antiderapante.........................130, 201 al autovehiculului ......................................... 189 Pneuri de iarnã ....................................... 130, 201
Lãmpi de ceaþã spate ...................................... 81 Numerele cheii .................................................... 2 Pneuri M+S ...................................................... 201
Înlocuirea becurilor..................................... 163 Numerele de cod ................................................ 2 Pneuri pentru noroi ºi zãpadã....................... 130
Lãmpi de control .............................................. 24 O Pornirea la rece .............................................. 111
Lãmpile de lecturã......................................83, 84 Pornirea motorului..........................7, 18, 43, 136
Oglinda interioarã.............................................. 5
Lãmpile de marºarier ....................................... 81 Sfaturi practice........................................... 136
Oglinda interioarã cu acþionare
Înlocuirea becurilor..................................... 163 Portbagajul
automatã anti-orbire ....................................... 6
Lãmpile de parcare .......................................... 12 Blocarea.................................................. 44, 48
Oglinzile ........................................................ 5, 79
Înlocuirea becurilor..................................... 161 Capac...................................................... 57, 59
Oglinzile exterioare .................................... 79, 92
Lãmpile de poziþie spate Inelele de ancorare ...................................... 61
Oglinzi retrovizoare exterioare.......................... 6
Înlocuirea becurilor..................................... 163 Încãrcarea.....................................61, 132, 197
Opel Service .............................................. 20, 169
Lãmpile de semnalizare a direcþiei ................. 13 Înlocuirea becurilor .................................... 167
Ora..................................................................... 33
Lãmpile numãrului de înmatriculare Sistemul de iluminare................................... 84
Orificii de ventilaþie .......................................... 93
Înlocuirea becurilor..................................... 166 Suplimentarea capacitãþii ........................... 56
Lãmpile spate (poziþie) .................................... 81 Portbagajul superior ................62, 110, 113, 197
Lichidul de rãcire ............................................ 175
Lubrifianþi ................................................173, 189
Lucrãri de service......................................20, 171

213
Postul de conducere a autovehiculului............. 9 Rodaj ............................................................... 110 Sistem automat de condiþionare a aerului .... 97
Poziþia neutrã, transmisie ................................ 17 Frâne ........................................................... 124 Sisteme de reþinere pentru copii ............... 79, 80
Preîncãlzire..................................................18, 25 Roþile................................................................ 127 Sisteme de taxare............................................. 40
Presiunea în pneuri .................................128, 201 Roþi ºi pneuri ................................................... 127 Sistemele de siguranþã..................................... 66
Pretensionatoarele de centuri ......................... 68 Sistemul antidemaraj ....................................... 43
S
Primii 1000 km ................................................ 110 Sistemul de aer condiþionat............................. 90
Prizã pentru accesorii ...................................... 63 Sarcina pe cuplajul de tractare..................... 133 Sistemul de alarmã antifurt............................. 50
Program electronic de control Scaune Sistemul de alimentare cu motorinã............. 136
al stabilitãþii .................................................. 121 încãlzite......................................................... 93 Sistemul de aprindere ............................ 172, 180
Programul de iarnã ........................................ 106 Scaune faþã încãlzite........................................ 93 Sistemul de controlare a nivelului ................. 121
Protecþia împotriva îngheþului ...............175, 179 Scaunele .......................................................... 3, 4 Sistemul de evacuare..................................... 119
Protecþia mediului...................................174, 182 Mãrirea capacitãþii portbagajului .............. 56 Sistemul de faruri cu halogen
Protecþie antiefracþie........................................ 19 Suplimentarea capacitãþii portbagajului ... 57 Înlocuirea becurilor .................................... 159
Protecþie împotriva utilizãrii Schimbarea filtrului de ulei ............................ 174 Sistemul de frânare ........................................ 124
neautorizate ...............................2, 7, 20, 42, 43 Schimbarea tipului de pneu/roatã ................ 127 Sistemul de iluminare ................................. 12, 81
Schimbarea uleiului ........................................ 174 Conducerea autovehiculului
R Schimbarea uleiului de motor ....................... 174 în afara þãrii................................................ 84
Radioreceptorul ..........................................23, 40 Scoaterea din funcþiune a autovehiculului... 181 Sistemul de închidere centralizatã............ 44, 46
Reglarea farurilor ............................................. 82 Scoatere din funcþiune ................................... 181 Sistemul de recirculare a aerului ............. 92, 101
Reglarea înãlþimii Scrumiera .................................................... 63, 84 Sistemul de semnalizare .................................. 12
centurile de siguranþã .................................. 70 Scule ................................................................ 144 Sistemul de spãlare a farurilor ................ 15, 179
Scaunele.......................................................... 3 Semnalizatoarele de avarie............................. 13 Sistemul de spãlare a lunetei ..........15, 179, 183
Volan ............................................................... 7 Semnalizatoarele de direcþie Sistemul de spãlare a parbrizului ........... 15, 179
Reglarea temperaturii ...................................... 91 Înlocuirea becurilor.............................162, 163 Capacitãþi ................................................... 205
Reglarea volanului.............................................. 7 Senzor de ploaie...............................14, 177, 183 Protecþia împotriva îngheþului .................. 179
Relee ................................................................ 154 Service anti-coroziune.................................... 171 Rezervorul lichidului de spãlare ................ 179
Repunerea în funcþiune a autovehiculului.... 181 Sfaturi practice ............................................... 136 Sistemul de verificare ................................. 22, 34
Rezervor lichid spãlare pentru sistemul de Afiºaj de informaþii....................................... 31 Sistemul electric ...................................... 154, 180
spãlare a parbrizului .................................... 179 Cutia de viteze automatã ......................... 108 Sistemul electronic antidemaraj...................... 43
Rezistenþa carburantului la detonaþie Geamuri electrice ......................................... 85 Sistemul Infotainment ...................................... 40
Cifra octanicã .....................................190, 191 Setarea orei ºi a datei.................................. 33 Spãlarea motorului ........................................ 186
Rezistenþa la detonaþie a carburantului....... 114 Telecomanda radio...................................... 45 Spãtarele scaunelor din spate .................. 55, 58
Roata de rezervã ....................................142, 145 Siguranþã........................................................... 66 Starea pneurilor.............................................. 128
Roata de uz temporar............................130, 144 Siguranþele fuzibile......................................... 154

214
Statie de alimentare Tempomatul ................................................... 122 V
Capacitãþi ................................................... 205 Termometrul lichidului de rãcire ..................... 30 Ventilatorul ............................................... 91, 172
Carburant............................................114, 191 Tetierele....................................................... 55, 80 Ventilaþia............................................. 90, 94, 100
Presiunea în pneuri..................................... 201 Tipul motorului........................................190, 191 Verificãri tehnice periodice...................... 29, 171
Staþie de alimentare Tractarea ........................................................ 139 Vitezã ...................................................... 112, 113
Carburant.................................................... 190 Tractare remorcã/rulotã ........................110, 131 Consumul de carburant..................... 112, 113
Cheia de contact ............................................ 2 Transmisie automatã ....................................... 17 Vitezometrul ..................................................... 28
Datele autovehiculului ............................... 189 Blocarea manetei schimbãtorului............... 17
Nivelul uleiului de motor ............................ 173 Lampã de control....................................... 105
Presiunea în pneuri..................................... 113 Maneta schimbãtorului........................ 17, 104
Sistemul de spãlare a parbrizului ............. 179 Programul de iarnã.................................... 106
Sugestii referitoare la conducerea Transmisie manualã......................................... 17
autovehiculului.............................................. 110 Trapa................................................................. 88
Suport lombar ..................................................... 4 Acþionare manualã ...................................... 89
Trepte de vitezã ............................................... 17
ª
Triunghi de avertizare.............................. 80, 141
ªtergãtoarele de parbriz..........................14, 177 Trusa de prim-ajutor ................................ 80, 141
ªtergerea automatã......................................... 14 Trusa de reparare a pneurilor ....................... 150
T Turaþia motorului............................................ 111
Tahometrul........................................................ 28 U
Tapiþerie din piele........................................... 185 Ulei de motor .................................................. 173
Telecomanda Uleiul uzat ....................................................... 174
Sistemul de închidere centralizatã.............. 44 Utilizarea ambreiajului................................... 111
Volan ............................................................. 23 Utilizarea pe timp de iarnã
Telecomanda de pe volan............................... 23 Dezaburirea ºi dezgheþarea
Telecomandã radio .......................................... 44 geamurilor ............................................ 95, 96
Telefonul mobil ................................................. 41 Lanþurile antiderapante ............................ 130
Temperatura de funcþionare ......................... 111

215