Sunteți pe pagina 1din 3

Dosarul nr.

3-252/19

ÎNCHEIERE

21 martie 2019 mun.


Chişinău

Judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Rîșcani, Violeta Chisiliţa, studiind cererea


de chemare în judecată înaintată de Oleg Rațoi împotriva Primarului General Interimar al
mun. Chișinău, intervenient accesoriu Pretura sectorului Botanica și Diacon Ion cu privire la
contestarea actului administrativ

constată

La 26 decembrie 2018, Oleg Rațoi a depus cerere de chemare în judecată împotriva


Primarului General Interimar al mun. Chișinău, intervenient accesoriu Pretura sectorului
Botanica și Diacon Ion cu privire la contestarea actului administrativ.

Prin încheierea președintelui judecătoriei Chișinău mun. Chișinău din 18 martie 2019
a fost dispusă redistribuirea cauzei în legătură cu transferul judecătorului raportor în
completul specializat în materie contravențională.

Conform art.186 CPC, cererea de chemare în judecată introdusă în instanță și


repartizată în mod aleatoriu, prin intermediul Programului integrat de gestionare a
dosarelor judecătorului, este verificată de acesta sub aspectul întrunirii exigențelor
prevăzute de lege şi care, în lipsa deficienţelor, printr-o încheiere nesusceptibilă de recurs
acceptă cererea de chemare în judecată.

În conformitate cu art. 22 alin. (1) – (2) din Legea contenciosului administrativ nr.793
din 10 februarie 2000, judecătorul decide primirea cererii de chemare în judecată sau
respingerea acesteia în termen de 3 zile de la data depunerii, în condițiile Codului de
procedură civilă. În cazul punerii cererii pe rol, judecătorul dispune:

a) înmânarea copiei cererii de chemare în judecată şi a copiilor actelor anexate la


cerere pârâtului;

b) prezentarea de către pârât a actului administrativ contestat şi a documentaţiei


care a stat la baza emiterii acestuia, a înscrisurilor sau a altor date pe care instanţa le
consideră necesare în judecarea pricinii;

c) citarea părților pentru ziua primei înfățișări, care trebuie fixată în cel mult 10 zile
de la data punerii cererii pe rol.
Cererea depusă de reclamantul Oleg Rațoi, întruneşte condiţiile prevăzute la art.
166-167 CPC, cererea este intentată conform competenţei, corespunde formei, temeiurile de
fapt şi de drept sunt redate, cerinţele sunt clare, sunt anexate înscrisurile justificative, este
depusă cu anexe într-un număr egal cu cel al participanţilor la proces, temeiuri de restituire
a cererii sau de a nu-i da curs nu se atestă, motiv pentru care instanţa va accepta cererea de
chemare în judecată spre soluţionare în procedura contenciosului administrativ.

În conformitate cu art.183 CPC, în coroborare cu prevederile art.184 şi 186 CPC, care


statuează imperativ obligativitatea dispunerii prin încheiere, acțiunilor de pregătire a cauzei pentru
dezbateri judiciare, judecătorul va emite un asemenea act procesual, şi va determina în vederea
pregătirii cauzei pentru dezbateri, a actelor ce urmează a fi întreprinse şi anume, va expedia
pârâtului copiile de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisurile anexate la ea pentru
confirmarea pretențiilor reclamantului şi va stabili data până la care pârâtul urmează să prezinte o
referință scrisă privind acţiunea reclamantului şi toate probele necesare, comunicându-i
concomitent că termenul acordat va fi unul de decădere în prezentarea ulterioară de probe, în
conformitate cu dispozițiile art.185, îi va solicita părților informațiile despre alte persoane care ar
avea un interes în soluționarea prezente cauze, pentru a decide chestiunea intervenției lor în proces,
va remite reclamantului copiile de pe referință şi de pe înscrisurile anexate la ea şi va determina
data până la care reclamantul urmează să prezinte toate probele suplimentare, comunicându-i
concomitent că termenul acordat va fi unul de decădere în prezentarea ulterioară de probe, remite
pârâtului şi, după caz, intervenientului principal copiile de pe înscrisurile prezentate suplimentar de
către reclamant sau intervenientul principal după studierea referinței, în condițiile prevăzute de lege,
reclamă organizațiilor şi persoanelor fizice probele necesare, în conformitate cu dispozițiile art.185
lit. d) și l) CPC, se va propune părților concilierea şi va soluționa problema asigurării acțiunii.

În conformitate cu art. 22 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 793 din
10 februarie 2000, pârâtul este obligat să prezinte instanţei documentele solicitate la prima
zi de înfățișare, în caz contrar i se aplică o amendă judiciară în mărime de până la 10 salarii
minime pentru fiecare zi de întârziere nejustificată. Aplicarea amenzii judiciare nu scutește
pârâtul de obligația de a prezenta documentele solicitate.

În conformitate cu art.168, 183-186, 269-270 CPC, judecătorul

dispune

Se acceptă spre examinare în procedura contenciosului administrativ cererea de


chemare în judecată înaintată de Oleg Rațoi împotriva Primarului General Interimar al mun.
Chișinău, intervenient accesoriu Pretura sectorului Botanica și Diacon Ion cu privire la
contestarea actului administrativ.

Pentru pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare, asigurarea examinării juste şi


prompte a ei, se efectuează următoarele acte:
a) se expediază pârâtului, copiile de pe cererea de chemare în judecată şi de pe
înscrisurile anexate la ea;
b) se stabilește pârâtului, termen de până la data de 27 martie 2019, pentru
prezentarea referinţei scrise privind acţiunea reclamantului şi probele necesare,
c) se obligă pârâtul, până la data menţionată să prezinte instanţei actul
administrativ contestat în original sau în copie autentificată în modul stabilit de lege, şi
actele preparatorii care au stat la baza emiterii ordinului a cărui nulitate se solicită. În caz
contrar pârâtului i se va aplica o amendă judiciară în mărime de până la 10 salarii minime
pentru fiecare zi de întârziere nejustificată. Aplicarea amenzii judiciare nu scuteşte pârâtul
de obligaţia de a prezenta documentele solicitate.

Referinţa şi probele se depun în cancelaria Judecătoriei în termenul stabilit cu


indicarea, numărului de înregistrare a dosarului, părţilor în proces şi numele judecătorului
care va examina cauza.
d) se solicită părţilor prezentarea până la termenul acordat a informaţiilor
despre alte persoane care ar avea un interes în soluţionarea prezentei cauze, pentru a
decide chestiunea intervenţiei lor în proces;
e) se propune părţilor până la termenii indicaţi concilierea.

Se fixează şi se citează părţile pentru ședința de pregătire a pricinii la 27 martie


2019, ora 12:30, în Judecătoria Chişinău, sediul Rîșcani str. Kiev 3, bir. 26, prezenţa lor şi
a reprezentanţilor este obligatorie în şedinţă de judecată conform prevederilor art.75 şi 80
CPC.

Încheierea nu se supune nici unei căi de atac.

Judecător Violeta Chisiliţa