Sunteți pe pagina 1din 1

AGENTIA SERVICU PUBLICE A RJPUBLICU MOLDOVA

Departamentul inregistrare gi licen(iere a unitlfilor de drept

MD-2005,mun.Chiginlu,str.AleksandrPugkin,nr.47,tel./fax+3732221 73 18, fax+37322277344, e-mail:DllUD@asp.gov.md

f,l oY. lg ,, 0{-N 41%/


L^rr. 0t'lA'd' di" fl,| N./9
op e r a t o r : i. p .,,,t g e ns i a t, 3i::,';r;ff1T,x iiii{o'r';

Comitetul Na(ional Olimpic qi Sportiv din Republica Moldova


mun. ChiSindu, str. PuSkin 22

Sec{ia inregistrdri organiza{ii necomerciale din cadrul Departamentului inregistrare qi


licenliere a unitdlilor de drept a I.P. ,,Agenlia Servicii Publice", a examinat solicitarea nr. 01-
126 din24 iulie 2019 gi relevd urmitoarele.
Potrivit Registrului de stat al persoanelor juridice, nu s-a identificat inscrieri referitoare
la Asocia{ia Sportivilor qi Antrenorilor din Republica Moldova,

$ef Victor CEBOTARI


N

Veronica IGNAT
02220787 3
e - mai I ve r oni ca. i gnat@as p. gov, md

1
c_