Sunteți pe pagina 1din 17

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 IP
JUDEȚUL SĂLAJ DISCIPLINA: Limba şi literatura română

PLANIFICARE ANUALĂ
An şcolar: 2019 / 2020

Clasa a VIII-a
Curriculum aplicat: T.C. 4 ore Profesor: POCOLA RAMONA ELENA

Unitatea de învăţare Nr. ore Săptămâna Observaţii


SEMESTRUL I
I. RECAPITULARE INIŢIALĂ 5 I-II
II. GENUL LIRIC. POEZIA LIRICĂ. 18 II-VI
III. GENUL EPIC. POVESTIREA ŞTIINŢIFICO-FANTASTICĂ 15 VI-X
IV. GENUL EPIC. NUVELA 11 X-XIII
V.LUCRAREA SCRISĂ SEMESTRIALĂ 5 XIII-XIV
VI.RECAPITULARE SEMESTRIALĂ 4 XV
SEMESTRUL AL II-LEA
I. GENUL EPIC. ROMANUL 12 I-III
I. GENUL DRAMATIC 26 IV-XI

ȘCOALA ALTFEL – SĂPTĂMÂNA a XII-a


II. BALADA POPULARĂ 16 XIII-XVI

II. LUCRAREA SCRISĂ SEMESTRIALĂ 5 XVII-XVIII


IV. RECAPITULARE FINALĂ 8 XVIII-XIV

Zile libere legale: 24 ianuarie, 20-21 aprilie, 1 mai, 1 iunie


B. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I – 60 DE ORE

Clasa a VIII-a
An şcolar: 2019 / 2020
Curriculum aplicat: T.C. 4 ore Profesor: POCOLA RAMONA ELENA

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. Săpt. Obs.
crt. ore
I RECAPITULARE 5 ore
INIŢIALĂ 1.1 înţelegerea semnificaţiei ge- - cuvinte-cheie într-un mesaj oral; 1 I
1. Prezentarea programei şi a nerale a mesajului oral, sesizând texte informative; dialoguri pe diverse
manualului. Îndrumarea progresia şi coerenţa ideilor teme;
lecturii particulare exprimate Prezentarea programei şi a
Prezentarea metodologiei şi a manualului. Îndrumarea lecturii
programei pentru Evaluarea particulare
naţională Prezentarea metodologiei şi a
Prezentarea criteriilor de programei pentru Evaluarea naţională
evaluare pentru clasa a VIII-a Prezentarea criteriilor de evaluare
pentru clasa a VIII-a
- structura textelor narative (logica
3.1 dovedirea înţelegerii unui text acţiunii, timpul, spaţiul naraţiunii); 3 I
2.Recapitularea cunostintelor literar sau nonliterar, pornind de la relaţiile dintre personaje; structura
din clasa a VII-a cerinţe date textelor lirice, eul liric;
- corectitudinea şi expresivitatea
părţilor de propoziţie şi a
3.2 sesizarea valorii expresive a propoziţiilor într-un text dat; cuvinte
categoriilor morfosintactice, a derivate, compuse sau obţinute prin
mijloacelor de îmbogăţire a conversiune; categorii semantice
vocabularului şi a categoriilor se- studiate; figurile de stil, versificaţia.
mantice studiate
Rezolvarea de exerciţii
Evaluare predictivă 1 II
3. Test predictiv
II GENUL LIRIC. POEZIA 16
LIRICĂ ore
Concepte operationale:
opera lirica, eul liric, cadrul
si atmosfera, idei si
sentimente, figuri de stil,
elemente de versificatie
1. Text-suport: “Lacul” de 3.1 dovedirea înţelegerii unui text - structura textelor lirice, eul liric; 3 II
Mihai Eminescu literar sau nonliterar, pornind de la
- procedee de expresivitate artistică în
2. Text-suport: “Izvorul cerinţe date textele studiate (figuri de stil: 2 II
noptii” de Lucian Blaga alegoria, repetiţia fonetică/ aliteraţia,
3. Text-suport: “Emotie de metaforă,hiperbolă, epitet, 2 III
toamna” de Nichita Stanescu comparaţie,repetiţie, enumeraţie,
antiteză); sensul figurat al unor
cuvinte într-un context dat;
versificaţia (măsura, rima, piciorul
metric, ritmul, versul, strofa)
- trăsăturile specifice genului liric;
-comentarea unor secvenţe din
operele studiate sau din texte la prima
vedere, pe baza unor cerinţe date;
- cuvântul şi contextul; sensul propriu
4.Comentarea unui grupaj de 4.1 redactarea diverselor texte, şi sensul figurat;greşeli lexicale în 1 III
texte adaptându-le la situaţia de comunicare; construcţii pleonastice şi
comunicare concretă atracţia paronimică; sinonimele,
antonimele, omonimele, cuvinte
5. Vocabularul 1.3 sesizarea adecvării elementelor polisemantice; 6 III-V
lexicale utilizate la scopul - vocabularul fundamental şi masa
mesajului ascultat vocabularului;mijloacele interne şi
externe de îmbogăţire avocabularului;
familia de cuvinte; împrumuturi
lexicale, neologisme sesizate în
mesajele orale ascultate;
- sens propriu şi sens figurat,
sinonime, antonime, omonime,
cuvinte polisemantice; utilizarea
corectă a neologismelor în contexte
diverse; corectarea construcţiilor
pleonastice; corectarea greşelilor
determinate de atracţia paronimică;
- structura textelor narative (logica
acţiunii, timpul,spaţiul naraţiunii);
6. Notiuni de fonetica 2.2 utilizarea în mod nuanţat a relaţiile dintre personaje. 2 V
categoriilor lexicale într-un mesaj - elemente etice şi culturale în texte
oral literare şi nonliterare şi exprimarea
propriei atitudini faţă de ele

7. Oră pentru dezvoltarea 3.1 dovedirea înţelegerii unui text 1 V


competenţelor de lectură literar sau nonliterar, pornind de la
cerinţe date

3.3 identificarea valorilor etice şi


culturale într-un text, exprimându-
şi impresiile şi preferinţele
Evaluare 1 VI
III GENUL EPIC. 15
POVESTIREA ore
ŞTIINŢIFICO-
FANTASTICĂ
Concepte operationale:
logica actiunii, spatiu si
timp, moduri de expunere, 3.1 dovedirea înţelegerii unui text - structura textelor narative (logica 1 VI
personajele, universul S.F. literar sau nonliterar, pornind de la acţiunii, timpul,spaţiul naraţiunii);
1. Text-suport: “Planeta celor cerinţe date relaţiile dintre personaje;
doi sori” de Horia Arama - sintaxa propoziţiei şi a frazei;
1.4 sesizarea particularităţilor 2 VI
lexico-gramaticale ale unui mesaj
2.Notiuni de sintaxa ascultat - enunţul, fraza; relaţionarea părţilor
2.3 utilizarea corectă a relaţiilor de propoziţie în propoziţii şi a
sintactice în textele orale proprii propoziţiilor în fraze, în funcţie de
intenţionalitatea comunicării; rolul
elementelor de legătură în frază;
- cuvinte şi construcţii incidente;

3.2 sesizarea valorii expresive a 1 VII


categoriilor morfosintactice, a - aplicarea corectă a semnelor de
3.Cuvintele si constructiile mijloacelor de îmbogăţire a punctuaţie la nivelul frazei
incidente. vocabularului şi a categoriilor (coordonare, subordonare, incidenţă)
semantice studiate realizarea expresivităţii cu ajutorul
4.2 utilizarea în redactarea unui text semnelor de punctuaţie;
propriu a cunoştinţelor de - corectitudinea şi expresivitatea
morfosintaxă, folosind adecvat părţilor de propoziţie şi a
semnele ortografice şi de punctuaţie propoziţiilor într-un text dat; rolul
părţilor de propoziţie şi al
propoziţiilor în funcţie de intenţia şi
3.2 sesizarea valorii expresive a specificul comunicării într-un text 4 VII-
categoriilor morfosintactice, a dat; VIII
4. Predicatul si propozitia mijloacelor de îmbogăţire a - enunţul, fraza; relaţionarea părţilor
subordonata predicativa vocabularului şi a categoriilor de propoziţie în propoziţii şi a
semantice studiate propoziţiilor în fraze, în funcţie de
intenţionalitatea comunicării; rolul
elementelor de legătură în frază;
contragerea unor propoziţii în părţile
2.3 utilizarea corectă a relaţiilor de propoziţie corespunzătoare sau 4 VIII-
sintactice în textele orale proprii expansiunea unor părţi de propoziţie IX
5. Subiectul si propozitia în propoziţiile corespunzătoare;
subordonata subiectiva - enunţul, fraza, părţi de propoziţie şi
propoziţii (predicatul şi propoziţia
subordonată predicativă, subiectul şi
propoziţia subordonată subiectivă);
- aplicarea corectă a semnelor de
punctuaţie la nivelul frazei
(coordonare, subordonare, incidenţă)
realizarea expresivităţii cu ajutorul
semnelor de punctuaţie;
4.2 utilizarea în redactarea unui text- texte nonliterare (texte publicitare);
propriu a cunoştinţelor de
morfosintaxă, folosind adecvat - structura textelor narative (logica
semnele ortografice şi de punctuaţie acţiunii, timpul,spaţiul naraţiunii);
relaţiile dintre personaje.
- elemente etice şi culturale în texte
literare şi nonliterare şi exprimarea
propriei atitudini faţă de ele.

3.1 dovedirea înţelegerii unui text 1


literar sau nonliterar, pornind de la IX
6. Texte publicitare cerinţe date
3.1 dovedirea înţelegerii unui text 1
literar sau nonliterar, pornind de la IX
7. Oră pentru dezvoltarea cerinţe date
competenţelor de lectură
3.3 identificarea valorilor etice şi
culturale într-un text, exprimându-
şi impresiile şi preferinţele
Evaluare 1 X
IV LUCRAREA SCRISĂ 5 ore
SEMESTRIALĂ
1. Recapitulare pentru 3.1 dovedirea înţelegerii unui text - trăsăturile specifice genului epic în 2 XIII-
lucrarea semestrială literar sau nonliterar, pornind de la opere literare studiate sau în texte la XIV
cerinţe date prima vedere;
- structura textelor lirice, eul liric;
- procedee de expresivitate artistică;
sensul figurat al unor cuvinte într-un
context dat; versificaţia (măsura,
rima, piciorul metric, ritmul, versul,
strofa)
- corectitudinea şi expresivitatea
părţilor de propoziţie şi a
3.2 sesizarea valorii expresive a propoziţiilor într-un text dat; rolul
categoriilor morfosintactice, a părţilor de propoziţie şi al
mijloacelor de îmbogăţire a propoziţiilor în funcţie de intenţia şi
vocabularului şi a categoriilor specificul comunicării într-un text dat
semantice studiate

2.Elaborarea lucrării 2
semestriale 1
3.Discutarea lucrării
semestriale
V GENUL EPIC. NUVELA 11
Concepte operationale: ore
opera epica, timp si spatiu,
moduri de expunere, nuvela
1. Text-suport: „Popa Tanda“ 3.1 dovedirea înţelegerii unui text - structura textelor narative (logica 5 X-
de Ioan Slavici literar sau nonliterar, pornind de la acţiunii, timpul,spaţiul naraţiunii); XIII
cerinţe date relaţiile dintre personaje;
- moduri de expunere; ordinea logică
şi cronologică aideilor / întâmplărilor
dintr-un text;
- trăsăturile specifice genului epic
- corectitudinea şi expresivitatea
părţilor de propoziţie şi a
2. Atributul şi propoziţia 3.2 sesizarea valorii expresive a propoziţiilor într-un text dat; rolul 3
atributivă categoriilor morfosintactice, a părţilor de propoziţie şi al
mijloacelor de îmbogăţire a propoziţiilor în funcţie de intenţia şi
. vocabularului şi a categoriilor specificul comunicării într-un text
semantice studiate dat;
- enunţul, fraza; relaţionarea părţilor
de propoziţie în propoziţii şi a
propoziţiilor în fraze, în funcţie de
2.3 utilizarea corectă a relaţiilor intenţionalitatea comunicării; rolul
sintactice în textele orale proprii elementelor de legătură în frază;
contragerea unor propoziţii în părţile
de propoziţie corespunzătoare sau
expansiunea unor părţi de propoziţie
în propoziţiile corespunzătoare;
- enunţul, fraza, părţi de propoziţie şi
propoziţii (atributul şi propoziţia
atributivă);
- aplicarea corectă a semnelor de
punctuaţie la nivelul frazei
(coordonare, subordonare, incidenţă)
4.2 utilizarea în redactarea unui text realizarea expresivităţii cu ajutorul
propriu a cunoştinţelor de semnelor de punctuaţie;
morfosintaxă, folosind adecvat - monologul: text argumentativ;
semnele ortografice şi de punctuaţie - structurarea textului argumentativ
(stabilirea problemei, dezvoltarea
argumentelor, concluzia), pornind de
la diverse teme (dezbateri actuale pe
teme de interes pentru elevi;
motivarea preferinţelor şi a opiniilor).
- structura textelor narative (logica
3. Textul argumentativ 2.1 construirea unui discurs oral pe acţiunii, timpul,spaţiul naraţiunii); 1
(susţinerea preferinţelor şi a o temă dată - elemente etice şi culturale în texte
opiniilor) 4.3 redactarea unui text literare şi nonliterare şi exprimarea
argumentativ propriei atitudini faţă de ele.

4. Oră pentru dezvoltarea 3.1 dovedirea înţelegerii unui text 1


competenţelor de lectură literar sau nonliterar, pornind de la
cerinţe date
3.3 identificarea valorilor etice şi
culturale într-un text, exprimându-
şi impresiile şi preferinţele

Evaluare 1 XIII
VI Recapitulare semestrială
3.1 dovedirea înţelegerii unui text - enunţul, fraza; relaţionarea părţilor de 4 XV
literar sau nonliterar, pornind de la propoziţie în propoziţii şi a propoziţiilor
cerinţe date în fraze, în funcţie de intenţionalitatea
3.3 identificarea valorilor etice şi comunicării; rolul elementelor de
legătură în frază; contragerea unor
culturale într-un text, exprimându-
propoziţii în părţile de propoziţie
şi impresiile şi preferinţele corespunzătoare sau expansiunea unor
părţi de propoziţie în propoziţiile
corespunzătoare;
3.2 sesizarea valorii expresive a
categoriilor morfosintactice, a - redactări vizând ilustrarea unor
mijloacelor de îmbogăţire a trăsături ale genurilor şi ale speciilor
vocabularului şi a categoriilor studiate; comentarea unor secvenţe
semantice studiate din operele studiate sau din texte la
2.3 utilizarea corectă a relaţiilor prima vedere, pe baza
sintactice în textele orale proprii. unor cerinţe date (de exemplu:
elemente de structură a operei
literare;
- corectitudinea şi expresivitatea
părţilor de propoziţie şi a
propoziţiilor într-un text dat; rolul
părţilor de propoziţie şi al
propoziţiilor în funcţie de intenţia şi
specificul comunicării într-un text
dat;
B. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL AL II-LEA – 71 DE ORE

Clasa a VIII-a
An şcolar: 2019 / 2020
Curriculum aplicat: T.C. 4 ore Profesor: POCOLA RAMONA ELENA
Zile libere legale: 24 ianuarie, 20-21 aprilie, 1 mai, 1 iunie
Nr. Unitatea de învăţare Conţinuturi asociate Nr. Săpt. Obs.
crt. Competenţe specifice ore
I ROMANUL 3.1 dovedirea înţelegerii unui text - structura textelor narative 12 ore I-III
Concepte operationale: fir literar sau nonliterar, pornind de la (logica acţiunii, timpul,spaţiul
epic, timp si spatiu, rolul cerinţe date naraţiunii); relaţiile dintre
descrierii in caracterizarea personaje;
personajelor, moduri de - moduri de expunere; ordinea
expunere, romanul logică şi cronologică a ideilor / 5
1. Text-suport: “Baltagul” de întâmplărilor dintr-un text;
Mihail Sadoveanu - trăsăturile specifice genului
epic;
3.2 sesizarea valorii expresive a - corectitudinea şi
categoriilor morfosintactice, a expresivitatea părţilor de
mijloacelor de îmbogăţire a propoziţie şi a propoziţiilor într-
vocabularului şi a categoriilor un text dat; rolul părţilor de
semantice studiate propoziţie şi al propoziţiilor în
funcţie de intenţia şi specificul
2.Complementul direct si comunicării într-un text dat; 2
propozitia subordonata 2.3 utilizarea corectă a relaţiilor
completiva directa sintactice în textele orale proprii - enunţul, fraza; relaţionarea
3.Complementul indirect si părţilor de propoziţie în 2
propozitia completiva propoziţii şi a propoziţiilor în
indirecta fraze, în funcţie de
intenţionalitatea comunicării;
rolul elementelor de legătură în
frază; contragerea unor
propoziţii în părţile de
propoziţie corespunzătoare sau
expansiunea unor părţi de
propoziţie în propoziţiile
corespunzătoare;
- enunţul, fraza, părţi de
propoziţie şi propoziţii (c. direct
şi prop. sub. completivă directă;
c. indirect şi prop. subordonată
completivă indirectă;
5. Analiza de text - aplicarea corectă a semnelor 1
de punctuaţie la nivelul frazei
(coordonare, subordonare,
4.2 utilizarea în redactarea unui text incidenţă) realizarea
Evaluare 1 XI
II BALADA POPULARĂ 16 ore XIII-
Concepte operationale: XVI
tema si motivul, alegoria,
epic, liric, dramatic
1. Text-suport: „Mioriţa” 3.1 dovedirea înţelegerii unui text - structura textelor narative 6
literar sau nonliterar, pornind de la (logica acţiunii, timpul,spaţiul
cerinţe date naraţiunii); relaţiile dintre
personaje;
- moduri de expunere; ordinea
logică şi cronologică aideilor /
întâmplărilor dintr-un text;
- trăsăturile specifice genului
epic;
2.Propozitia subordonata 3.2 sesizarea valorii expresive a - corectitudinea şi 2
circumstantiala conditionala categoriilor morfosintactice, a expresivitatea părţilor de
3.Propozitia subordonata mijloacelor de îmbogăţire a propoziţie şi a propoziţiilor într- 2
circumstantiala concesiva vocabularului şi a categoriilor un text dat; rolul părţilor de
4.Propozitia subordonata semantice studiate propoziţie şi al propoziţiilor în 2
circumstantiala consecutiva funcţie de intenţia şi specificul
comunicării într-un text dat;
2.3 utilizarea corectă a relaţiilor - enunţul, fraza; relaţionarea
sintactice în textele orale proprii părţilor de propoziţie în
propoziţii şi a propoziţiilor în
fraze, în funcţie de
intenţionalitatea comunicării;
rolul elementelor de legătură în
frază; contragerea unor
propoziţii în părţile de
propoziţie corespunzătoare sau
expansiunea unor părţi de
propoziţie în propoziţiile
corespunzătoare;
4.2 utilizarea în redactarea unui text - enunţul, fraza, părţi de
propriu a cunoştinţelor de propoziţie şi propoziţii
morfosintaxă, folosind adecvat (complementele circumstanţiale
semnele ortografice şi de punctuaţie şi propoziţiile subordonate
circumstanţiale; complementele
circumstanţiale de loc, de timp,
de mod, de cauză, de scop,
propoziţiile circumstanţiale de
loc, de timp, de mod, de cauză,
de scop);
- aplicarea corectă a semnelor
de punctuaţie la nivelul frazei
coordonare, subordonare,
incidenţă) realizarea
expresivităţii cu ajutorul
semnelor de punctuaţie;
5.Conspectul 4.1 redactarea diverselor texte, - organizarea planului unei 1
adaptându-le la situaţia de co- lucrări pe o temă dată;
municare concretă conspectul;
6. Ore pentru dezvoltarea 3.1 dovedirea înţelegerii unui text - structura textelor narative 2
competenţelor de lectură literar sau nonliterar, pornind de la (logica acţiunii, timpul,spaţiul
cerinţe date naraţiunii);
3.3 identificarea valorilor etice şi - elemente etice şi culturale în
culturale într-un text, exprimându-şi texte literare şi nonliterare şi
impresiile şi preferinţele exprimarea propriei atitudini
faţă de ele.
Evaluare 1 XVI
III LUCRAREA SCRISĂ 5 ore
SEMESTRIALĂ
1. Recapitulare pentru 3.1 dovedirea înţelegerii unui text - trăsăturile specifice genului 2 XVII-
lucrarea semestrială literar sau nonliterar, pornind de la epic în opere literare studiate XVIII
cerinţe date sau în texte la prima vedere;
- structura textelor lirice, eul
liric;
- procedee de expresivitate
artistică; sensul figurat al unor
cuvinte într-un context dat;
versificaţia (măsura, rima,
3.2 sesizarea valorii expresive a piciorul metric, ritmul, versul,
categoriilor morfosintactice, a strofa)
2.Elaborarea lucrării mijloacelor de îmbogăţire a - corectitudinea şi 2
semestriale vocabularului şi a categoriilor expresivitatea părţilor de
3.Discutarea lucrării semantice studiate propoziţie şi a propoziţiilor într- 1
semestriale un text dat; rolul părţilor de
propoziţie şi al propoziţiilor în
funcţie de intenţia şi specificul
comunicării într-un text dat
IV RECAPITULARE FINALĂ 8 ore
1. Genul epic 3.1 dovedirea înţelegerii unui text - structura textelor narative 2 XVIII-
literar sau nonliterar, pornind de la (logica acţiunii, timpul,spaţiul XIX
cerinţe date naraţiunii); relaţiile dintre
personaje;
- moduri de expunere; ordinea
logică şi cronologică a ideilor /
întâmplărilor dintr-un text;
- trăsăturile specifice genului
epic în opere literare studiate
sau în texte la prima vedere;
2. Genul liric 3.1 dovedirea înţelegerii unui text - structura textelor lirice, eul 2
literar sau nonliterar, pornind de la liric;
cerinţe date - procedee de expresivitate
artistică în textele studiate
(figuri de stil: alegoria, repetiţia
fonetică/ aliteraţia,
metaforă,hiperbolă, epitet,
comparaţie, repetiţie,
enumeraţie, antiteză); sensul
figurat al unor cuvinte într-un
context dat; versificaţia
(măsura, rima, piciorul metric,
ritmul, versul, strofa; versul
liber*);
- trăsăturile specifice genului
liric în opere literare studiate
sau în texte la prima vedere;
4.1 redactarea diverselor texte, - comentarea unor secvenţe din
adaptându-le la situaţia de co- operele studiate sau din texte la
municare concretă prima vedere, pe baza unor
cerinţe date (de exemplu:
elemente de structură a operei
literare); rezumare; organizarea
planului unei lucrări pe o temă
dată; caracterizarea unui
personaj;
3. Vocabular. Fonetică 1.3 sesizarea adecvării elementelor - vocabularul fundamental şi 2
lexicale utilizate la scopul mesajului masa vocabularului; mijloacele
ascultat interne şi externe de îmbogăţire
a vocabularului; familia de
cuvinte; împrumuturi lexicale,
neologisme sesizate în mesajele
orale ascultate;
4. Sintaxă şi morfologie 3.2 sesizarea valorii expresive a - corectitudinea şi 1
categoriilor morfosintactice, a expresivitatea părţilor de
mijloacelor de îmbogăţire a propoziţie şi a propoziţiilor într-
vocabularului şi a categoriilor un text dat; rolul părţilor de
semantice studiate propoziţie şi al propoziţiilor în
funcţie de intenţia şi specificul
comunicării într-un text dat;
- enunţul, fraza, părţi de
propoziţie şi propoziţii ;
6. Ortografie şi punctuaţie 4.2 utilizarea în redactarea unui text - enunţul, fraza; relaţionarea 1
propriu a cunoştinţelor de părţilor de propoziţie în
morfosintaxă, folosind adecvat propoziţii şi a propoziţiilor în
semnele ortografice şi de punctuaţie fraze, în funcţie de
2.3 utilizarea corectă a relaţiilor intenţionalitatea comunicării;
sintactice în textele orale proprii rolul elementelor de legătură în
frază; contragerea unor
propoziţii în părţile de
propoziţie corespunzătoare sau
expansiunea unor părţi de
propoziţie în propoziţiile
corespunzătoare