Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Școala Gimnazială Tormac


Profesor: Vidoni Lavinia
Clasa: a VIII –a B
Data: 30.11.2019
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul lecţiei: Predicatul verbal şi predicatul nominal
Tipul lecţiei: de consolidare

Competențe generale:
Receptarea mesajului oral în diferite situații de comunicare
Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în diferite situații de
comunicare monologată și dialogată;
Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise , în diferite contexte de
realizare, cu scopuri diverse.

Competențe specifice:
2.5- să utilizeze corect în exprimarea orală proprie elementele de construcție ale comunicării;
4.4- să realizeze acordurile gramaticale în enunțurile redactate;
2.3- alcătuirea unor propoziții și fraza corecte din punct de vedere gramatical;

Obiective cadru:
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

Obiective de referinţă:

Obiective operaţionale:
a. cognitive: pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:
O1: să definească predicatul
O2-să precizeze tipurile de predicat
O3: să recunoască predicatul verbal, în texte, precizând prin ce părţi de vorbire este exprimat
O4- să analizeze sintactic și morfologic predicatele verbale dintr-un text
O5: să recunoască predicatul nominal, precizând verbul copulativ şi prin ce parte de vorbire se
exprimă numele predicativ
O6: să alcătuiască enunţuri cu predicate verbale şi nominale

b. psiho-motorii: elevii vor utiliza corect mijloacele de învăţământ


c. afective: elevii vor manifesta curiozitate şi interes pentru fixarea cunoştinţelor de gramatică

Strategia didactică

A. Metode şi procedee: exerciţiul, învățarea prin descoperire, analiza gramaticală, conversaţia


euristică şi catihetică, ciorchinele, metoda cadranelor, problematizarea, brainstormingul
B. Mijloace de învăţământ: manualul, fişe de lucru,caiete, , tablă
C. Forma de organizare: frontal, individual și pe grupe
Resurse:
1. umane: capacitatea de învăţare a elevilor , cunoştinţele lor anterioare de gramatică
2. temporale: 50’
3. bibliografice:
a.oficiale: Programa şcolară pentru limba şi literatura română
b.metodice: V. Goia, Metodica predării limbii şi literaturii române, Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 2002
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

1. MOMENTUL ORGANIZATORIC (2 min):


Organizarea clasei – stabilirea ordinii şi asigurarea climatului necesar bunei desfăşurări a lecţiei.

2. CAPTAREA ATENȚIEI (5 min) :


Pe tablă vor fi scrise ecâteva enunțuri .Li se cere elevilor să precizeze ce parte de propoziție sunt
cuvintele subliniate.

El era mâhnit pentru pierderea suferită .


Dintr-o parte venea cu carul, în alta se ducea.
Băiatul s-a făcut roșu de emoție.

3. ANUNŢAREA TITLULUI LECŢIEI ŞI A OBIECTIVELOR (2 min):


- se precizează titlul lecţiei şi se anunţă obiectivele.

4. REACTUALIZAREA CUNOȘTINȚELOR ANTERIOARE ( 10 min)


Folosind metoda ciorchinelui, elevii își vor reactualiza cunosțințele despre predicat. (Anexa 1)
Profesorul le adresează elevilor întrebări recapitulative despre predicatul verbal și predicatul nominal.
1.Ce este predicatul?
2.De câte feluri este predicatul?
3.Prin ce se exprimă predicatul verbal?
4.Care sunt verbele copulative care împreună cu numele predicativ formează predicatul nominal?

5. PREZENTAREA SARCINILOR DE ÎNVĂŢARE ŞI DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII (20 min):


Profesorul împarte elevilor o fișă de lucru care conține exerciții diferite prin care elevii își
vor consolida noțiunile despre predicatul verbal și nominal. (Anexa 2)
Aceștia vor lucra individual și în perechi.

6. ASIGURAREA FEEDBAKULUI :
- are loc pe parcursul conducerii învăţarii, întărirea facându-se treptat.
- după realizarea fiecărei sarcini, profesorul va face aprecieri în legătură cu calitatea şi nivelul
activităţii.

7. EVALUAREA FORMATIVĂ ( 10 min):


- se dă ca activitate independentă rezolvarea fișei de lucru (Anexa 3)

8. ASIGURAREA RETENŢIEI ŞI A TRANSFERULUI (1min)


- ca și temă pentru acasă elevii vor avea de rezolvat exercițiile 4 și 5, pagina 82, manual
Humanitas.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

3. MOMENTUL ORGANIZATORIC (2 min):


Organizarea clasei – stabilirea ordinii şi asigurarea climatului necesar bunei desfăşurări a lecţiei.

4. CAPTAREA ATENȚIEI (5 min) :


Pe tablă vor fi scrise ecâteva enunțuri .Li se cere elevilor să precizeze ce parte de propoziție sunt
cuvintele subliniate.

El era mâhnit pentru pierderea suferită .


Dintr-o parte venea cu carul, în alta se ducea.
Băiatul s-a făcut roșu de emoție.

3. ANUNŢAREA TITLULUI LECŢIEI ŞI A OBIECTIVELOR (2 min):


- se precizează titlul lecţiei şi se anunţă obiectivele.

6. REACTUALIZAREA CUNOȘTINȚELOR ANTERIOARE ( 10 min)


Folosind metoda ciorchinelui, elevii își vor reactualiza cunosțințele despre predicat. (Anexa 1)
Profesorul le adresează elevilor întrebări recapitulative despre predicatul verbal și predicatul nominal.
1.Ce este predicatul?
2.De câte feluri este predicatul?
3.Prin ce se exprimă predicatul verbal?
4.Care sunt verbele copulative care împreună cu numele predicativ formează predicatul nominal?

7. PREZENTAREA SARCINILOR DE ÎNVĂŢARE ŞI DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII (20 min):


Profesorul împarte elevilor o fișă de lucru care conține exerciții diferite prin care elevii își
vor consolida noțiunile despre predicatul verbal și nominal. (Anexa 2)
Aceștia vor lucra individual și în perechi.

6. ASIGURAREA FEEDBAKULUI :
- are loc pe parcursul conducerii învăţarii, întărirea facându-se treptat.
- după realizarea fiecărei sarcini, profesorul va face aprecieri în legătură cu calitatea şi nivelul
activităţii.

7. EVALUAREA FORMATIVĂ ( 10 min):


- se dă ca activitate independentă rezolvarea fișei de lucru (Anexa 3)

8. ASIGURAREA RETENŢIEI ŞI A TRANSFERULUI (1min)


- ca și temă pentru acasă elevii vor avea de rezolvat exercițiile 4 și 5, pagina 82, manual
Humanitas.
FIȘĂ DE LUCRU

1. Subliniaţi predicatele din textele următoare şi precizaţi felul lor:

“Fântâna era adâncă şi nu avea nici roată, nici cumpănă…”


(I. Creangă)
“Era un bărbat mărunţel, cam uzat; bărbuţa roşcată începuse a-i cărunţi.”
(M. Sadoveanu)
“Întotdeauna am rămas uimit în faţa acestei personalităţi de o putere atât de covârşitoare.”
(P. Sadoveanu)

2. Stabiliţi valoarea verbelor subliniate în următoarele enunţuri (predicativă/copulativă):


a. Ionela este în grădină.
b. Ionela este prietena mea.
c. Mama a ajuns acasă.
d. Mama a ajuns bătrână.
e. Prietena mea a ieşit medic.
f. Prietena mea a ieşit de la magazin.

3. Metoda cadranelor

1. Identificaţi predicatele verbale din 2.Subliniați predicatele și precizați felul lor și


enunţurile următoare şi precizaţi prin ce parte diateza.
de vorbire se exprimă.
 Pintea a fost un haiduc viteaz.
 Haiducii erau vânați de poteră.
Copiii s-au întors din excursie.  Coletul a fost adus de altă firmă de
Ei vor pleca acasă săptămâna viitoare. curierat.
Colegul meu a pus la cale acea ispravă.  Copilul fusese căutat ore în șir.
Desigur că se vor mai întoarce acolo.  Cititul a fost relaxarea copilăriei mele.
Câinele țuști! după el.
 Domnul Popescu era nervos.
 Domnul Popescu era enervat de
zgomotul mașinilor.

4. Subliniați predicatele nominale din 4. Construiți propoziții în care verbele: a fi, a


enunțurile de mai jos și precizați prin ce însemna, a ajunge, a ieși, să fie pe rând ,verbe
parte de vorbire se exprimă numele predicative și verbe copulative.
predicativ.

Locul amenajat este pentru copii.


Aceste sfaturi utile sunt de la ea.
Mâncarea este fără sare.
Această încăpere este sumbră.

Fisă de lucru (II)

1. Răspunde cu adevărat (A) dacă consideri că afirmația este corectă și cu fals (F) dacă o
consideri greșită.
a. Predicatul este o parte secundară de propoziție.
b. Predicatul nominal este alcătuit dintr-un verb copulativ și un nume predicativ.
c. Predicatul verbal se poate exprima prin verb predicativ la mod nepersonal.
d. În enunțul ” Casa a fost construită în 1992” , cuvântul subliniat este P.N.
e. În enunțul ”Maria a rămas la fel de frumoasă” verbul este copulativ.

2. Subliniază cu roșu PV și cu albastru P.N. din enunțurile de mai jos


 Ea a îmbrăcat o rochie neagră şi părul ei curgea despletit pe spate. Lumea a văzut
că era gingaşă şi plăpândă. O priveau toţi cu admiraţie cum era puţintică şi drăgălaşă.”
 Tot pe atunci trăia în cetate o femeie care era săracă. Femeia avea un fiu. El era
cumsecade, smerit şi fricos ca o fată mare.