Sunteți pe pagina 1din 24

Se editează cu binecuvîntarea Înalt Prea Sfinţitului Vladimir,

Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove

MICU Cugetări serioase pag. 3


Acoperămîntul
Maicii Domnului pag. 4

LP
Africa ortodoxă pag. 8
Despre ce ne vorbeşte

ELER
nr. 2 locaşul bisericii pag. 10
Octombrie-
Sfînta Sofia – cea mai
importantă biserică a
noiembrie

I lumii ortodoxe pag. 12


Rugăciunea ne ajută
N
să comunicăm cu
Dumnezeu şi să ne
Revista ortodoxa pentru copii
,si parinti
,
apropiem de El pag. 14

О lea era eminentă, însă lecţiile de geometrie au


devenit pentru ea o adevărată încercare. Deşi
asculta cu atenţie explicaţiile profesorului, învăţa
teoremele, oricum nu putea rezolva problemele.
el însuşi le ajută copiilor la învăţătură. Tu roagă-l să te
ajute, el este foarte bun, i se va face milă de tine şi te va
ajuta. Şi bunica aduse o iconiţă a sfîntului.
Olea s-a rugat fierbinte cuviosului Serghie să-i ajute,
Într-o zi, înainte de testul de evaluare, fetiţa sta iar dimineaţă încă odată şi-a îndreptat gîndurile către
disperată la masa de scris, iar lacrimile îi cădeau pe sfînt. Şi iată că, deodată, mintea i se lumină, totul deveni
paginile manualului. clar şi pe înţeles. Din acel moment geometria deveni
―Eu ştiu cine poate să-ţi ajute, - a zis bunica - este un obiectul preferat al Olei. Însă cel mai important este că
sfînt, Serghie de Radonej. Pe cînd era mic, nicidecum Olea a dobîndit credinţa în Dumnezeu.
nu putea învăţa a citi, dar Domnul i-a ajutat. Iar acum (Cuviosul Serghie de Radonej se pomeneşte
la 8 octombrie şi la 15 iulie)
O A L Ă
Ş A I C
C L A D U I
M N

I
maginaţi-vă că tre- La început acestea par
buie să conduceţi foarte greu de înţeles. Dar
cu un mecanism de imaginaţi-vă o învăţătoare
dimensiunea unui în faţa unui grup de elevi
oraş. Acest mecanism are în clasa întîi, micuţi încă,
o mulţime de detalii unite însă pe care îi iubeşte foarte
între ele prin nenumărate mult. Iată că începe a vorbi
şuruburi, piuliţe, pinioane, cu o fetiţă, toată atenţia,
roticele ş.a.m.d.Veţi putea toată dragostea şi grija o
oare pune în funcţiune acest îndreaptă către această
enorm şi complicat meca-
Lectia
, I elevă. Apoi învăţătoarea se
nism, aşa încît să-i funcţione-
ze toate detaliile? - Desigur
că nu. Pînă îl porniţi într-o
Dumnezeu nu apropie de alt copil şi iarăşi
întru totul, cu tot sufletul i
se dedică lui. Dragostea ei
parte, ceva se va defecta în
altă parte, iar cum ajungeţi
acolo să reparaţi, se mai srică
depinde de spatiu,
, nu se dă cu măsură, pentru
fiecare elev cîte o parte,
pentru că dragostea este
altceva în alt loc.
Probabil veţi spune: “Ca
să conduc cu un asemenea
El este Atotprezent indivizibilă, întrucît nu este
compusă din părţi. Dumne-
zeu este dragostea cea mai
mecanism, trebuie să fiu mare. El este Atotputernic şi
concomitent peste tot”. Atotţiitor. El este deplin în-
Lumea - este un me- un minut, peste o oră, peste Dumnzeu nu trebuie să tru toate concomitent. El se
canism super complicat, un an, spre sfîrşitul vieţii. zboare, să se mişte dintr-un află într-un loc tainic, inac-
atît de imens, încît mintea Dumnezeu ştie ce veţi face, loc în altul. El este peste tot cesibil chiar şi îngerilor. Nu
nu-i poate găsi marginile. ce veţi gîndi, ce veţi simţi. în acelaşi timp şi întru toate este nici în cerul eteric, nici
Şi, încîntaţi fiind de fru- Dar în acelaşi timp El şi pe toate le împlineşte. De în cosmosul înstelat, unde
museţea şi perfecţiunea este şi în stradă. El priveşte aceea Îl numim pe Dum- zboară navele spaţiale, ci în
lumii, noi înţelegem nu în sufletul fiecărui om şi îl nezeu Atotprezent, Care cerul duhovnicesc, pe care
doar că această lume n-a menţine în viaţă. El constru- pretutindenea este. nu-l atingi cu obişnuitele
putut apărea singură de la ieşte corpul fiecărui firicel Mulţi oameni, adeseori noastre acţiuni materiale.
sine, dar şi aceea că toată de iarbă şi creşte fiecare copiii, cînd aud aceasta în- Acolo sînt nemateriale Alta-
creaţia trebuie ţinută într-o crenguţă şi fiecare frunză treabă: “Dumnezeu este atît rul Sfintei Treimi, de unde
coordonare, pentru a-i din copac. Dacă în acest mo- de lung? Se întinde în tot Dumnezeu Îşi îndreaptă
asigura toate procesele şi ment oamenii din Africa şi pămîntul precum un gaz?” - toată Dragostea, Grija, Raţi-
mişcările de la cele micro- din America, şi din Orientul Nu, nu este aşa. Dumnezeu unea, pe Sine întru totul în
scopice pînă la cele cosmice, îndepărtat Îi vor cere ajuto- este prezent concomitent în fiecare punct al lumii Sale
pentru menţinerea vieţii rul, El va fi alături de ei şi fiecare punct al lumii. Sfîn- create. Astfel Dumnezeu se
Universului. Dumnezeu le va da ceea ce cer. Dar în tul Ioan Damaschin scrie: află concomitent şi deplin
însă este mai mare decît acelaşi timp Dumnezeu este “Dumnezeu nu se împarte peste tot.
Universul. Chiar şi acum şi în adîncurile oceanului, şi pe părţi în spaţiul Universu-
cînd vă gîndiţi la conţinutul în mişcarea planetelor şi ste- lui, Dumnezeu nu are părţi,
articolului, Dumnezeu este lelor. El îşi arată înţeleapta ci deplin şi nedespărţit se
alături de voi, în camera rînduire în schimbarea zilei află pretutindenea. Nu cu
voastră şi în sufletul vostru. şi a nopţii, în schimbarea o parte a Sa petrece într-o
El aude gîndurile voastre, anotimpurilor, la coacerea parte anume, despărţindu-
mişcările inimii voastre, fructelor, în razele de soare, se asemenea corpurilor, ci
simte dispoziţia voastră, în picăturile de ploaie, în Unul în toate şi Unul mai
ştie ce se va întîmpla peste zăpadă, în furtuni. presus de toate”.

2
CUGETARI SERIOASE
Î
n fiecare seară bunica îi citea lui Egorca din
Evanghelie. Lui îi plăcea enorm să asculte
istorioarele din Cartea Sfîntă. Apoi, stînd culcat,
cugeta mult la cele auzite. Iată aseară bunica îi citi
că Hristos a poruncit să-i iubim pe toţi, să-i hrănim pe cei
flămînzi, să le dăm apă celor însetaţi, să-i ajutăm pe cei
în suferinţă. Aceste cuvinte i-au plăcut mult lui Egorca.
Cît de mult dorea să îndeplinească tot ce a spus Domnul!
Copilul adormi tîrziu, cu gîndul la acele cuvinte.
Dimineaţa, cînd se trezi, Egorca din nou se gîndea:
„Oare unde sînt aceşti flămînzi, goi pe care trebuie să-
ajutăm?”. Mergea trist prin curte şi visa să facă pentru
cineva vreun bine. Se uită absent la Drujoc, care se învîrtea
printre picioare, la trandafirii ofiliţi din grădiniţă.
– Egorca! Hai să ne plimbăm cu bicicleta! – alergă în
grabă vecinul Vanea, privindu-şi cu speranţă prietenul.
– Nu am chef. Nu am timp. Eu mă gîndesc – răspunse
Egorca.
Vanea plecă întristat. Egorca continua să hoinărească
prin curte. Nu avea cu cine să se sfătuiască. Bunica lucra în
grădină. Era foarte cald şi nu dorea să meargă pe drumul
prăfuit. Dîndu-se în scrînciob, Egorca ofta trist. „Nu ştiu
pe nimeni care să moară de foame şi de sete, ori să stea la
închisoare! Poate Evanghelia n-a fost scrisă pentru copii?
Atît de mult aş vrea să îndeplinesc tot ce-a învaţat Hristos,
dar nu ştiu cum…”.
Egor s-a tot dat în scrînciob pînă la amiază. Căţelul
Drujoc încera să se joace cu el, îl chema, îl trăgea de
pantaloni şi apoi o lua la fugă. Între timp veni şi bunica
obosită din grădină. Începu să aşeze prînzul pe masă.
– De ce eşti trist, Egorca? Ce ai făcut toată dimineaţa?
– Nimic. M-am gîndit.
– La ce te-ai gîndit atîta timp?
– La ce mi-ai citit aseară în Evanghelie. Că trebuie să-i
iubim pe toţi, să-i ajutăm pe toţi… le-a şters cu prosopul. Apoi a luat stropitoarea şi a alergat
– Şi la ce ai ajuns? să ude florile. Lui Drujoc i-a pus un os în farfurie şi i-a
– La nimic. Nu cunosc nici un sărac, nici un flămînd, turnat apă curată. Cîte a făcut! Deja obosise.
nici unul în suferinţă care să aibă nevoie de ajutorul meu. – Bunică, hai să eliberăm cartofii din captivitatea
– Tu, Egorca, cred că te gîndeşti la fapte eroice. Trebuie buruianului! – propuse hotărît nepoţelul.
însă să începi cu puţinul. Iată Drujoc aleargă flămînd – – Las’ că mîine ne vom lupta cu buruianul, zîmbi bunica.
hrăneşte-l, florile mor de sete – udă-le, buruianul a năvălit Acum fugi la plimbare cu Vanea!
peste cartofi – eliberează-i, vecinul Vanea nu are nici Egorca luă bucuros bicicleta şi fugi în drum. Dar se
jucării, nici bicicletă – împarte-te cu el, acordă-i atenţie. întoarse imediat acasă, luă din odaie o jucărie camion şi o
– Oare, Hristos despre asta vorbeşte? – întrebă carte despre avioane.
dezamăgit Egorca. – Este prea simplu. – Bunică, pot să le dăruiesc lui Vanea?
– Trebuie să faci ce-ţi stă în putere. Iar dacă e simplu – Dăruieşte-le – spuse binevoitor bunica, mîngîindu-l
sau nu, vei spune mai tîrziu, după ce te vei osteni. pe cap.
Egorca se ridică şi începu să ajute bunicica să pună masa. Egorca o zbughi afară. Bunica avea sufletul plin de
După ce au mîncat, bunica a spălat vesela, iar nepoţelul lumină şi bucurie, de parcă nici nu obosise în ziua aceea.
(Din «Борис Ганаго. Искорки света», Минск, 2006)
3
Octo 9
200
mbr
Calendarul lunii
ie
1/14

ACOPERAMÎNTUL
MAICII DOMNULUI
aduse din Palestina încă în sec. al V-lea – o parte din brîul ei
(omoforul) şi acoperemîntul de pe cap (maforul). În acea zi de
duminică împreună cu cei adunaţi, se ruga şi Sfîntul Andrei, cel
nebun întru Hristos şi ucenicul său, fericitul Epifanie. Aşa rugîn-
du-se, sfîntul Andrei a ridicat deodată ochii spre cer şi a văzut-o
pe Maica Domnului, stînd în văzduh şi rugîndu-se. Strălucea
de lumină ca soarele, acoperind poporul cu cinstitul ei omofor,
împreună cu oştile cereşti şi cu mulţimea de Sfinţi, care în haine
albe şi în cucernicie stăteau împrejurul ei, dintre care doi erau
mai aleşi - Sfîntul Ioan Înaintemergătorul şi Sfîntul Evanghelist
Ioan. Apoi s-a apropiat de sfîntul altar, şi-a scos acoperemîntul
de pe cap şi l-a întins peste cei ce se rugau, astfel păzindu-i de
vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi. Maica Domnului Îl ruga pe Domnul
nostru Iisus Hristos să primească rugăciunile tuturor celor care
Îi cer ajutorul şi nădăjduiesc în mijlocirea ei. Acoperămîntul a
fost văzut atîta timp cît s-a aflat acolo Maica Domnului, iar după
plecarea ei a rămas harul ce acoperă orice credincios.
Despre minunea văzută, Sfinţii Andrei şi Epifanie au poves-
tit locuitorilor oraşului. Aceştia, încredinţaţi de ajutorul Maicii
Domnului şi-au apărat cu vitejie oraşul, biruind duşmanii.

Roman Melodul:
dumnezeiescul psalt al
Prea Curatei Stapîne >
Sfîntul Roman s-a născut privegheri şi slujbe făcute la
în cetatea siriacă Emesa. Încă biserica din Vlaherne, unde
din anii tinereţii a impresionat a petrecut neîncetat în rugă-
prin limba lui poetică greacă, ciuni, privegheri şi în nevoinţe
cu care mai tîrziu a încîntat ascetice.
întregul Constantinopol. După Pe cînd slujea acolo, tî-
anii petrecuţi în casa părinteas- nărului slujitor Roman i s-a
Bunii noştri prieteni, la 14 octombrie creştinii orto- că, încă tînăr fiind, a ales calea întîmplat o minune în noaptea
docşi sărbătoresc minunea care s-a produs în biserica monahismului. dinspre sărbătoarea Naşerii
din Vlaherna - Acoperemîntului Maicii Domnului şi, tot- La scurt timp după ce a Domnului. El a primit de la
îmbrăcat haina monahală, Născătoarea de Dumnezeu da-
odată, se bucură de rugăciunile, ocrotirea, mijlocirea
Roman a fost hirotonit diacon, rul alcătuirii imnelor. A primit
şi ajutorul pe care Preasfînta Fecioară niciodată nu
a slujit o vreme la Berith şi în dar o bucată de hîrtie, pe
întîrzie să ni le aducă. Este un prilej minunat de a ne
a vizitat de mai multe ori care a înghiţit-o ca pe o mînca-
uni în rugăciune pentru a-i mulţumi Născătoarei de
Constantinopolul, după care re şi apoi, a început să cînte şi
Dumnezeu pentru această iubire de oameni a sa.
dorul şi dragostea după Maica să reverse învăţături dumneze-

Î
Domnului l-au dus pe tînărul ieşti. Despre această întîmplare
n zilele împăratului Leon cel Înţelept (886-912), oraşul
Roman să slujească în biserica minunată aflăm de la Marcu
Constantinopol a fost asediat de duşmani. Locuitorii însă
Maicii Domnului din Chir. din Efes. După o viaţă în care
nu erau gata de luptă. Atunci ei s-au adunat în biserica din
Venit la Constantinopol în a lăudat neîncetat pe Maica
Vlaherna şi se rugau Maicii Domnului pentru ajutor. În biserica vremea împăratului Atanasie I, Domnului, Roman Melodul a
din Vlaherna se păstrau unele veşminte ale Maicii Domnului, a slujit cu multă evlavie desele murit în jurul anului 562.

4
Sfintul Apostol pomenirea mutarii la Domnul a

>
Toma Sfintului Apostol si, Evanghelist
19/6 octombrie Ioan Teologul
N
S
umit şi Gea- fîntul Ioan Evanghelistul, 9 octombrie/26 septembrie
mănul, Sfîn- ucenicul iubit al Dom-
tul Apostol Toma nului, după adormirea
era originar din Preasfintei Născătoare de
Paneada, o cetate Dumnezeu, a mers să propovă-
a Galileii. duiască în Asia.
Îşi începe aposto- Luîndu-l cu sine pe uceni-
latul ca ceilalţi Apos- cul Prohor au pornit pe mare
toli, în Ierusalim, spre Efes, însă în timpul unei
iar mai apoi, după furtuni, corabia a naufragiat.
tragerea la sorţi, Toţi călătorii au fos aruncaţi
propovăduieşte de valuri la ţărm, în afară de
în India. Din voia Evanghelistul Ioan. Ucenicul
lui Dumnezeu se său Prohor şi-a plîns cu amar
întoarce în Ierusa- părintele său duhovnicesc timp
lim purtat pe nori de două săptămîni, iar cînd a
la înmormîntarea pornit de unul singur spre Efes, său în loc pustiu pe un munte
Preacuratei Fecioare Maria, dar şi de data aceasta, oprindu-se pe malul mării, a unde a postit trei zile. În timpul
ca şi la Învierea Domnului, el ajunge ultimul după văzut cum valul a aruncat pe rugăciunii Apostolului muntele
ce trupul Mariei fusese pus în mormînt. Atunci uscat un om. Apropiindu-se îl a început să se cutremure.
cînd ajunge printre fraţii săi Apostoli află că Prea- recunoscu pe Sf. Evanghelist Atunci Prohor a căzut de frică
curata îşi dăduse sufletul în mîinile Domnului, cu Ioan, pe care Domnul l-a ţinut la pămînt. Ioan l-a ridicat şi i-a
trei zile mai înainte. Spre încredinţare, au hotărît în viaţă timp de două săptămîni poruncit să scie tot ce-i va spu-
să-i deschidă mormîntul, ocazie cu care mirarea şi
în apele mării. Învăţătorul ne. Aşa a fost scrisă Apocalipsa,
admiraţia pentru darul lui Dumnezeu au crescut.
împreună cu ucenicul său s-au în care Domnul a descoperit
Fecioara înviase aşa cum îi vestise preaiubitul său
oprit pentru a propovădui în tainele destinului Bisericii şi ale
Fiu. Doar giulgiurile care acoperiseră trupul se mai
Efes. Predica lui era însoţită de vremurilor de pe urmă.
aflau acolo, întocmai ca şi mormîntul Domnului
multe vindecări şi minuni, aşa După o perioadă îndelungată
Iisus. Întorcîndu-se în India, a propovăduit acolo
că numărul creştinilor creştea de exil Apostolul Ioan a primit
Evanghelia, facînd multe semne şi minuni, înviind
pe zi ce trecea. În aceeaşi peri- învoirea de a se întoarce în Efes
morţi şi vindecînd bolnavi. Ajuns în Meliapor, aduse
oadă împăratul Nero a început unde aproximatv în a. 95 a scris
pe mulţi la dreapta credinţă printr-o singură minu-
persecuţiile asupra creştinilor, Evanghelia şi a continuat să
ne: pe o lungime de 10 stadii, trase cu brîul său un
de aceea Apostolul a fost dus înveţe poporul şi să-l apere de
trunchi de copac pe care nu l-au putut mişca nici
la judecată la Roma, fiind învăţăturile greşite.
elefanţii şi l-a adus pentru zidirea bisericii.
condamnat la moarte. Însă Apostolul a trăit peste o sută
După ce a mai zăbovit prin acele părţi, Sfîntul
Domnul a păstrat viaţa alesului de ani. Înainte de mutarea sa la
Toma merse în cele mai îndepărtate locuri, în ho-
Său. Apostolul a băut din cupa Domnul, Ioan a poruncit uce-
tarele Calamidiei, aducînd la dreapta credinţă pe
cu iad şi a rămas viu, apoi a ieşit nicilor săi să sape un mormînt
împăratul acelui ţinut, numit Muzdie şi pe rudele
nevătămat din cazanul cu ulei în formă de cruce, în care s-a
lui. Împăratul Muzdie s-a convertit la creştinism
încins, în care a fost aruncat culcat şi le-a spus să-l acopere
abia după moartea Sfîntul Apostol, ordonată chiar
din porunca tiranului. După cu pămînt. Ucenicii s-au temut
de împărat prin străpungere cu cinci suliţe.
aceea Apostolul a fost exilat pe să nu-l asculte şi plîngînd, l-au
Pe locul unde a fost îngropat s-a ridicat o
insula Patmos, unde mulţi ani acoperit cu pămînt. Aflînd des-
biserică în cinstea Domnului şi a sfinţilor Săi, iar
a propovăduit Evanghelia şi a pre aceasta ceilalţi ucenici au
moaştele Sfîntului Apostol Toma au fost mutate de
adus la Hristos toţi locuitorii venit şi au descoperit mormîn-
credincioşi spre păstrare în Mesopotamia, la care
acelei insule. Apostolul iubit al tul, însă trupul învăţătorului
se săvîrşesc şi astăzi multe minuni.
Domnului s-a retras cu ucenicul lor nu l-au aflat acolo.

5
Soborul Sfintilor Ierarhi rusi
Ermoghen, Alexie, Petru, Iona si Filip
cuvînt să fie înmormîntat în ctitoria sa insula monahală din largul Mării Nor-
- Soborul Adormirii Maicii Domnului dului în grădină înfloritoare. Ridicat,
din Kremlin. Astfel mormîntul său a din porunca lui Ioan cel Groaznic, la
devenit piatra din capul unghiului, o treapta de păstor al Mitropoliei Ruse,
binecuvîntare pentru marea aspiraţie - Ierarhul Filip, «rîvnitorul smereniei lui
întregirea pămîntului rusesc. Hristos», chema la milă, cu mult curaj
Zelul său a fost continuat de Ie- îl demasca pe ţar în vărsare de sînge
rarhul Alexie († 1378) — «exemplul nevinovat, îi amintea că «începutul
călugărilor şi întărirea Bisericii», pă- înţelepciunii este dragostea». Furia
rintele duhovnic şi educatorul marelui domnitorului se spărgea de blîndeţea
cneaz Dimitrie Donskoi. Născut din de neînfrînt a ierarhului, care a rămas
viţă boierească din Cernigov, călugărit fidel pînă la moartea sa mucenicească
la Mănăstirea Arătării Domnului din poruncii dragostei.
Moscova, sfîntul ierarh şi-a dedicat via- Sfîntul Ierarh Ermoghen († 1612),
ţa slujirii unităţii Rusiei sale hărţuite de se trage din viţă de cazaci de pe Don.
lupte interne. «Împreună nevoitor al În anii domniei lui Ioan cel Groaznic
postitorilor», prietenul de Dumnezeu a slujit ca preot paroh într-una din bi-
purtătorului Avva Serghie, de Dumne- sericile nou încreştinatului oraş Kazan.
zeu însufleţitul traducător în slavonă În anul 1579 după voia Domnului a
al Noului Testament, el a împreunat participat la proslăvirea icoanei Maicii
în sine desăvîrşirea duhovnicească şi Domnului din Cazan, ca mai tîrziu, în
Se pomenesc la 5/18 octombrie înţelepciunea cîrmuirii statului. cinul de mitropolit, să scrie Cuvîntul
Cu proslăvirea moaştelor făcătoare despre aflarea ei şi slujba.
Precum Biserica îi de minuni ale ierarhului Alexie şi-a Viaţa sfinţilor ierarhi a fost încunu-
început slujirea arhierească Bisericii nată de o moarte mucenicească. Tim-
pomeneşte pe Sfinţii Mari Ruse Sfîntul Mitropolit Iona († 1461) pul n-a umbrit nevoinţa blînzilor şi cu-
Dascăli ai lumii şi Ierarhi Vasile — succesorul demn al ierarhilor ruşi rajoşilor, a smeriţilor şi măreţilor sfinţi
cel Mare, Grigorie Teologul «iluminaţi de lumină Dumnezeiască». monahi, păstori şi bărbaţi ai neamului
Originar de prin părţile Kostromei, care au fost Sfinţii Ierarhi ai Moscovei:
şi Ioan Gură de Aur cîte unul încredinţîndu-şi de la 12 ani viaţa Petru, Alexie, Iona, Filip şi Ermoghen,
şi împreună într-o zi, la fel şi bătrînilor călugări, el se ridica prin care au mărturisit prin viaţa lor, marea
Biserica Rusă îi cinsteşte pe nevoinţă pe treptele virtuţilor în Mă- putere creatoare a Ortodoxiei.
năstirea Simonov din Moscova, unde Cinstirea într-o singură zi a Ierar-
Sfinţii săi Ierarhi, mijlocitori şi
îndeplinea ascultarea de “copiere a căr- hilor Moscovei Petru, Alexie şi Iona
ocrotitori ai Bisericii şi Patriei ţilor Dumnezeieşti”. Ridicat în treapta a fost instituită de patriarhul Iov la 5
- Ermoghen, Alexie, Petru, Iona de arhiereu de către Sfîntul Mitropolit octombrie 1596. Sfîntul Ierarh Filip a
şi Filip cîte unul în zile diferite Fotie (†1431), trebuia să-i fie succesor fost înscris alături de ei în anul 1875
după moartea acestuia, însă Domnul pentru străduinţa ierarhului Inochen-
şi împreună într-o zi. a trimis în aceşti ani mari încercări tie, Mitropolitul Moscovei (se pome-
Bisericii Ortodoxe Ruse: a fost numit neşte la 31 martie şi 23 septembrie), iar

R
mitropolit în Constantinopol (în anul ierarhul Ermoghen — în anul 1913.
usia renăştea după invazia 1439) latinofilul Isidor. El s-a învred- Sărbătorind pomenirea tuturor Ie-
mongolilor, cînd Domnul l-a nicit de cinstea de a fi primul ierarh al rarhilor ruşi într-o singură zi, Biserica
ales drept conducător duhov- Bisericii Autocefale Ruse. îi cinsteşte pe fiecare ca pe ocrotitori
nicesc şi arhipăstor al ei pe «smeritul Slujirea întru adevăr şi milă a fost cereşti ai oraşului Moscova şi rugători
şi întru Domnul înţeleptul Petru», nevoinţa arhierească de scurtă durată pentru patrie. Sfinţii Ierarhi se mai
căruia i-a descoperit vederii sale a Sfîntului Mitropolit Filip († 1570). pomenesc: Sfîntul Ierarh Petru — 21
lăuntrice soarta apropiată a Moscovei În trecut boier moscovit, el şi-a lăsat decembrie/3 ianuarie, Sfîntul Ierarh
- care urma să devină inima Rusiei straiele boiereşti, a îmbrăcat haină de Alexie — 12/25 februarie, Sfîntul
ortodоxe. Originar din Volînia înde- străin, şi-a părăsit casa luxoasă, rîvnind Ierarh Iona — 31 martie/13 aprilie,
părtată, deţinător al titlului tradiţional spre pustnicie. Mai mulţi ani s-a nevoit Sfîntul Ierarh Filip — 9/22 ianuarie,
de Mitropolit al Kievului şi al Întregii în Mănăstirea Soloveţ, s-a învrednicit Sfîntul Ierarh Ermoghen — 17 februa-
Rusii, Ierarhul Petru († 1326) a lăsat să ajungă stareţ al ei. El a preschimbat rie/1 martie.

6
Se pomeneşte la 9/22 noiembrie

După Înălţarea Domnului nostru Iisus


Hristos şi după Pogorîrea Sfîntului
Duh, Apostolul Luca Evanghelistul,
fiind iscusit a zugrăvi, a pictat pe o
scîndură chipul Preasfintei Născătoa-
rei de Dumnezeu şi l-a dus Preasfintei
Fecioare Maria. Ea, văzînd icoana cu
chipul său, şi-a adus aminte de proo-
rocia sa de mai înainte şi a zis: “De
acum mă vor ferici toate neamurile!”
Apoi a zis şi aceasta: “Darul meu să
fie cu icoana aceasta!” De atunci în
iconografia ortodoxă au fost zugrăvi-
te o multitudine de icoane ale Maicii
Domnului. Cea mai veche dintre re-
prezentările Maicii Domnului, cunoscute nouă, se află în catacomba Sfînta
Priscila din Roma şi este socotită ca datînd din veacul al II-lea. Pentru că în

Grabnic această catacombă au fost foarte multe reprezentări ale Maicii Domnului,
ea a fost numită Catacomba sau Cimitirul Mariei. În prezent putem distinge

ajutatoarea 4 tipuri iconografice fundamentale: Maica Domnului “Cea care tronează”


(Pantanassa), “Cea care se roagă” (Oranta), “Cea care arată calea” (Odi-
ghitria) şi “Cea dulce, mîngîietoare” (Eleusa). Pe parcursul istoriei s-au
pictat o mulţime de copii ale acestor tipuri, fiecare autor îmbogăţind-o cu
Icoana Maicii Domnului numită noi elemente, aşa încît au apărut icoane ale Maicii Domnului numite după
«Grabnic ajutătoarea» este o icoană localitatea unde a fost deosebit de cinstrită în popor sau a făcut minuni.
făcătoare de minuni de la Mănăstirea Astfel cunoaştem renumitele icoane ale Maicii Domnului: Maica Domnului
Dohiar de pe Sfîntul Munte Athos, care de la Vladimir (Vladimirskaia), Maica Domnului de la Kazani (Kazanskaia),
are o istorie cu rădăcini adînci în trecut. Icoana Maicii Domnului Donskaia, Fiodorovskaia, Icoana Maicii Domnului
Tradiţia mănăstirească îi atribuie apariţia de la Neamţ, de la Vărzăreşti ş.a. Astăzi vă vom povesti despre icoanele
către sec. al X-lea, în timpul vieţii Sfîntului Maicii Domnului prăznuite în luna noiembrie.
Neofit, stareţul acestei mănăstiri. În
1664 trapezarul Nil, venind pe timp de
noapte în locaşul trapezei cu un opaiţ, a
auzit de la chipul Maicii Domnului, care Praznuirea icoanei Maicii
se afla deasupra uşii de la intrare, o voce,
care îi spunea să nu mai vină cu opaiţul
pe aici să o afume. Călugărul a crezut că
Domnului din Cazan
este o glumă de-a vreunui frate, a neglijat
minunea şi continua să vină pe întuneric Numele icoanei Maicii Domnului din procesiune în biserica Sfîntului Nicolae,
cu opaiţul fumegînd. Pe neaşteptate a Kazan (sau Kazanskaia) vine de la o loca- iar apoi în Catedrala Blagoveşteniei (Bu-
orbit. Cu multă pocăinţă se ruga Nil la litate din Rusia, unde a apărut icoana, a neivestiri), loc în care mulţi credincioşi
icoana Maicii Domnului, rugînd-o să-l fost păstrată, şi de unde cinstirea ei deo- alergînd, au primit tămăduire sufletească
ierte. Şi iarăşi auzi vocea minunată, care sebită s-a răspîndit în mai toate aşezările şi trupească. Aceste minunate fapte, şi nu
îl înştiinţa despre iertare şi redobîndirea ţării. Cinstitul chip aparţine icoanelor numai ele, l-au determinat pe Ivan cel
vederii, şi care îi porunci să comunice care au o obîrşie tainică, şi acest lucru Groaznic să zidească pe locul apariţiei o
tuturor fraţilor acestea: «De azi înainte se evocă şi în textul Slujbei sărbătorii ei, mănăstire de maici, unde a aşezat icoana.
această icoană a mea se va numi Grabnică atunci cînd se face pomenire de chipul La rîndul său, ţarul Fiodor Ivanovici
Ajutătoare, pentru că grabnic ajutor Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu înălţa şi el o mare biserică din piatră,
voi da celor ce se vor apropia de ea, îi din Lida (Palestina), apărută miraculos închinată Uspeniei (Adormirii), iar de la
voi milui şi le voi îndeplini cererile». pe zidul bisericii construite de Sfinţii 8 iulie 1594 Chipul Fecioarei era pus aici
Preasfînta Născătoare de Dumnezeu Apostoli. la loc de mare cinste.
şi-a împlinit promisiunea şi în prezent În 1579, Kazan, vechea capitală a Cea de-a doua prăznuire se face la 22
o împlineşte, arătînd grabnic ajutor şi Hanatului tătarilor (şi după respingerea octombrie/4 noiembrie, dată fixată după
mîngîiere tuturor celor ce cu credinţă lor de către Ivan cel Groaznic), a suferit bătălia de eliberare a Moscovei, asediată
vin la ea. un mare incendiu. În acelaşi an, Maica în 1612. Se spune că înaintea războiului
În Rusia întotdeauna au fost deosebit Domnului se arătase unei copile de 9 soldaţii dreptslăvitori au privegheat trei
de iubite şi cinstite copiile după icoana ani, pe nume Matrona, poruncindu-i să-i zile, în post şi rugăciune, în faţa icoanei,
athonită făcătoare de minuni numită scoată la lumină chipul frumos zugrăvit şi că în ajunul luptei Sfîntul Serghie de
«Grabnică Ajutătoarea». Multe dintre de sub ruinele uneia dintre casele arse. Radonej s-a arătat blagocestivului arhie-
ele s-au proslăvit prin facere de minuni. Vedenia s-a repetat pînă cînd copila a în- piscop Arsenie spre a-i mărturisi că ru-
S-au întîmplat cazuri de vindecare de ţeles că icoana trebuia luată de sub vatra găciunile lor au fost primite, că suferinţa
epilepsie şi demonizare. odăii indicate. Dusă din locul cu pricina, va lua sfîrşit, iar Rusia va fi izbăvită prin
Fecioara din Kazani este purtată în mijlocirea Maicii Domnului.

7
Enciclopedia lumii ortodoxe
Fereastra bisericii
ortodoxe din satulChepterit

Conform Tradiţiei Iisus


i
a copilărit pe malurile urghie
în timpul Lit
rîului Nil, pe continentul În alta
r
şii din
African. Mai tîrziu Apos- Enoria a Kisengei
ate
tolul Marcu a întemeiat localit
mpină
aici Biserica Creştină a îşi întî l
u
Alexandriei. De atunci au episcop
trecut mai bine de 2000 de
ani de istorie zbuciumată.
Dar cum îi găsim astăzi pe
urmaşii Apostolului Marcu?
Palamarii

AFRICA O R T O D O X A
deşi erau şi de acei care se închinau zeilor greci
Băserică în Kenia Centrală şi romani. În secolul al şaptelea Africa de Nord
nu era totalmente creştină, chiar dacă creştinis-
mul se înrădăcinase mult pe aceste meleaguri.
Astăzi pentru africani Ortodoxia este
credinţa în care oamenii ţin post miercurea şi
vinerea. Dacă toţi ştiu că eşti ortodox, atunci
spun fără umbră de îndoială: „Azi e miercuri, el Preot kenyan
nu mănîncă”. Dar dacă mănînci carne sau peşte în timpul slujbei
în zi de miercuri, neortodocşii vor spune: „El
nu este ortodox, este un mincinos”.
Istoria creştinismului în Africa ar putea fi Biserica ortodoxă din Kenya a fost înteme-
scrisă în multe volume. Din ziua în care Apos- iată la mijlocul secolului al XX-lea de arhiepi-
tolul Marcu a înfiinţat Biserica din Alexandria scopul Macarie al III-lea al Ciprului. În prezent
şi pînă în zilele noastre au fost în total o sută Kenya numără circa o sută de biserici ortodoxe
unsprezece patriarhi ai Alexandriei, care s-au şi 620 de mii de creştini ortodocşi. În multe sate
succedat pe rînd. de aici nu există nici măcar magazine sau şcoli,
De ce însă Apostolul Marcu este considerat în schimb sînt biserici. În general, acestea sînt
întemeietorul Patriarhiei din Alexandria? De ce construite din lut. Preoţii din aceste sate sînt
a fost primit acolo? Pentru că părinţii săi iudei foarte săraci, mulţi slujesc desculţ şi în veşminte
aveau rădăcini africane, strămoşii lor au locuit vechi şi zdrenţuite. În pofida sărăciei, biserica
în Kyrineia. Iată de ce el a mers să propovă- întotdeauna este plină cu oameni.
duiască anume în Africa. Biserica din Africa, În Uganda sînt 1,5 milioane de creştini
“Clopotniţa” africană
Patriarhia din Alexandria este mai veche decît ortodocşi. Serviciul divin se săvîrşeşte îm limba
Biserica Greciei. Apostolul Marcu a ajuns în luganda. Ortodoxia este cea mai tînără şi cea
Alexandria înainte ca Sfîntul Apostol Pavel să mai puţin numeroasă dintre confesiunile creş-
meargă în Grecia. Aceasta este prima perioadă tine locale.
de existenţă a creştinismului în Africa. În Republica Africa de Sud cele trei valuri
Referindu-ne însă la Africa din primul veac, de emigraţie rusă au trecut prin capul Bunei
noi nu avem în vedere teritoriul din Sahara Speranţe. La mijlocul anilor 60 ai secolului
de Sud, unde pe atunci nu erau oraşe. Micile trecut aici a apărut prima comunitate ortodoxă.
triburi de pe ici-colo trăiau la fel ca şi triburile Ea a crescut în jurul capelei Sf. Cneaz Vladi-
din America de Nord. Cînd creştinismul a ajuns mir. Mai tîrziu centrul vieţii spirituale ruseşti a
pentru prima dată în Africa de Nord, populaţia devenit o casă rusească amenajată cu eforturile
de acolo practica religiile locale ale triburilor, emigranţilor.

8
Între cer şi pămînt Egiptul este unul din cele mai vechi locuri
despre care se vorbeşte în Biblie. În această
ţară poporul evreu a locuit cîteva veacuri. Pe
muntele Sinai Dumnezeu i-a dat proorocului
Moise cele Zece Porunci. Aici, pe malurile Nilu-
lui, a fost nevoită se fugă Familia Sfîntă, să se
ascundă de regele Irod, care dorea sa-L piardă
pe Dumnezeiescul Prunc Hristos. Egiptul poate
fi numit a doua patrie a Mîntuitorului, unde El
şi-a petrecut primii ani de copilărie. Pe aceste
locuri a venit să propovăduiască Apostolul Mar-
cu. Creştinismul s-a răspîndit foarte repede în
Egipt. În pustiurile egiptene a luat naştere mo-
nahismul, care este modelul de înălţime a vieţii
duhovniceşti a omenirii. Pe timpurile cuviosului
Antonie cel Mare numai în deşertul de Est şi al
Nitriei din Egipt existau peste 400 de mănăstiri,
unde vieţuiau peste 100 de mii de monahi.
În tradiţiile spirituale ale asceţilor egipteni
s-au înălţat aşa locuri sfinte ca Mănăstirea Stu-

l
dion din Constantinopol, Muntele Athos, iar de

t u l u i Pave aici monahismul s-a răspîndit pe întreg pămîntul

Sfin
Rusiei, înfiinţîndu-se mănăstiri în toate colţurile
ţării: Lavra Kievo-Pecersk, Lavra Sfintei Treimi

n as t i rea din Serghiev Posad, Lavra Poceaev, Pustia Opti-

Ma nei, Mănăstirea Soloveţ, Mănăstirile din Valaam


şi Sarov precum şi multe altele.

P
rima mănăstire ortodoxă a fost înte- izolate, unde pînă la moarte, ascunzîndu-se de
meiată la începutul veacului al IV-lea persecuţiile romanilor, a trăit Sfîntul Pavel Te-
în Deşertul de Est al Egiptului de către beul. Această mănăstire se deosebeşte printr-o
cuviosul Antonie cel Mare. Mănăstirea există viaţă călugărească mai aspră comparativ cu alte
şi astăzi. aşezări monahale. Pereţii mănăstirii au fost
Cam în acelaşi timp şi pe aceleaşi locuri a ridicaţi de împăratul Iustinian în secolul al IV-
apărut şi mănăstirea Sfîntului Pavel. Pe ma- lea. Înălţimea lor este de pînă la 10 metri şi au
lurile Nilului s-au născut şi au trăit aşa sfinţi o grosime de apoximativ doi metri. Aici plouă o
cunoscuţi şi cinstiţi ca Macarie Egipteanul, dată în an, iar uneori nu plouă chiar patru ani
Maria Egipteanca, Sfînta Ecaterina. la rînd. Fîntîna mănăstirii are foarte puţină apă,
Mănăstirea Sfîntului Pavel are cam aceeaşi de aceea, pentru necesităţile monahilor, apa se
vîrstă ca şi mănăstirea Sfîntului Antonie. aduce cu maşina. În secolul al IV-lea, pentru
Conform tradiţiei, anume Sfîntul Antonie a se apăra de tîlharii care năvăleau mai des
l-a înmormîntat pe cuviosul Pavel în peşteră, asupra acestei mănăstiri decît asupra mănăsti-
în jurul căreia s-a format mănăstirea. Astăzi rilor din deşertul Nitriei, aici a fost construită o
mănăstirea are patru biserici, cea mai veche cetate tradiţională de adăpost, dotată cu toate
aflîndu-se deasupra peşterei unde se odihnesc cele necesare pentru un asediu îndelungat: un
moaştele Sfîntului Pavel. Pereţii bisericii sînt paraclis, chilii, o trecere subterană spre izvor.
decoraţi cu fresce medievale bine păstrate. La mănăstire s-a păstrat o moară din secolul
Celelalte biserici au fost construite în secolul al al XVIII-lea, o barcă cioplită dintr-un copac,
XVIII-lea. o presă pentru obţinerea uleiului şi diferite
Mănăstirea a fost construită pe locul peşterii obiecte casnice din secolul al XV-lea.

9
DESPRE CE NE VORBEŞTE
LOCAŞUL BISERICII
Biserica Domnului se deosebeşte de ce- niment deosebit sau sfînt. În acest caz va
lelalte clădiri chiar şi la exterior. De multe fi unul principal, iar celelalte se vor numi
ori planul de construcţie al bisericilor este altare mici laterale.
Catedrala Sf. Irh. Vasile cel Mare, or. Edineţ foarte variat: fiind întotdeauna orientată Cea mai importantă parte a bisericii
cu altarul spre răsărit, biserica poate fi cru- este altarul. Altarul este locul unde se
ciformă, deoarece prin Cruce Mîntuitorul săvîrşeşte Jertfa sfîntă a Liturghiei şi este
ne-a izbăvit de puterea diavolului. Nu rezervat slujitorilor (episcopi, preoţi, di-
rareori biserica se zideşte în formă de co- aconi). Înlăuntrul lui se află Sfînta Masă,
rabie, precum corabia lui Noe, simbolizînd imagine a tronului slavei Tatălui ce­resc, pe
Biserica ce navigheză pe marea vieţii spre care şade veşnic Hristos Însuşi sub forma
ţărmul cel liniştit al Împărăţiei Cerurilor. Sfîntului Său Trup şi Sînge. Sfînta Masă
Alteori planul de construcţie este circular, din altarul bisericii are forma unei mese
în formă de cerc — simbolul veşniciei sau cu patru laturi, mai rar rotundă, făcută
în formă de stea cu opt colţuri, ceea ce dintr-o lespede de piatra sau marmură.
înseamnă că Biserica, asemeni unei stele Este sprijinită pe un singur picior (stîlp).
călăuzitoare, luminează în această lume. La piciorul Sfintei Mese sînt îngropate
Deasupra bisericii se înalţă de obicei Sfinte Moaşte, act care urmează unei
o turlă încununată de o cupolă, care vechi tradiţii, cînd credincioşii săvîrşeau
simbolizează cerul. Cupola are deasupra Liturghia, în perioada persecuţiilor, pe
Interiorul bisericii Adormirea Maicii sa crucea - întru slava lui Iisus Hristos, mormintele martirilor. Sfînta Masă simbo-
Domnului, Mănăstirea Noul Neamţ Capul Bisericii. De multe ori bisericile au lizează mormîntul lui Hristos, masa Cinei
nu numai o turlă, ci mai multe: două turle celei de Taina şi scaunul ceresc pe care s-a
simbolizează cele două firi (Dumnezeiască asezat Hristos după Învierea Sa. Sfînta
şi umană) ale lui Iisus Hristos, trei - trei Masă este acoperită cu o pînză albă, strînsă
Persoane ale Sfintei Treimi, cinci - Iisus la piciorul Sfintei Mese cu un şnur. Această
Hristos şi patru evanghelişti, şapte - şapte pînză închipuie giulgiurile cu care a fost
taine şi Şapte Soboare Ecumenice, nouă - înfăşurat Trupul lui Hristos la punerea Sa
nouă cinuri îngereşti, treisprezece - Iisus în mormînt. Peste această pînză este adă-
Hristos şi 12 apostoli. se întîlnesc biserici şi ugat un alt acoperămînt, numit endotion,
cu mai multe turle. de culoare roşu sau galben şi semnifică
Deasupra intrării în bieserică sau strălucirea feţei lui Hristos de pe muntele
Altarul principal al Catedralei Sfînta alături, se construieşte clopotniţa, un
Treime, Mănăstirea Sf. Ioan, Rusia Tabor. Deasupra acestei pînze este întins
turn cu clopote, utilizate pentru a chema ilitonul, o bucată de stofă în care este înve-
credincioşii la rugăciune şi pentru anun- lit Sfîntul Antimis. Deasupra Antimisului
Iconostasul ţarea celor mai importante momente ale se pune Sfînta Evanghelie, pentru că prin
bisericii Hristos slujbei. ea se vestesc toate cele ce s-au săvîrşit şi se
Mîntuitorul din Interiorul bisericii ortodoxe se compu-
Moscova săvîrşesc de Hristos spre mîntuirea oame-
ne din trei părţi: altarul, naosul şi pronaosul nilor şi Sfînta Cruce, simbol al Răstignirii
la care se poate adăuga şi pridvorul (sau şi Învierii Domnului şi al mîntuirii noastre.
tinda). Naosul formează partea centrală a Tot pe Sfînta Masă stă permanent Chivo-
bisericii şi este despărţit de altar prin ca- tul, o cutie de metal preţios, de forma unei
tapeteasmă (iconostas). Naosul formează bisericuţe miniaturale, în care se păstrează
partea centrală a bisericii şi este despărţit Sfînta Împărtăşanie pentru bolnavi.
de altar prin catapeteasmă (iconostas). În afară de Sfînta Masă în Altar se mai
Pronaosul este despărţit de naos prin- află proscomidiarul, scaunul cel de sus şi
tr-un zid sau prin nişte stîlpi. Aici stăteau diaconiconul.
în vechime catehumenii şi penitenţii, iar Proscomidiarul este în partea de
pînă nu demult, femeile. miazănoapte a Altarului. Aici se pregăteşte
Fiecare biserică este închinată lui Dim- din pîine şi vin pentru Sfînta Împărtăşa-
nezeu şi poartă numele în amintirea unui nie. Proscomidiarul închipuie peştera din
eveniment sau sfînt al Domnului. Dacă Betleem în care S-a născut Hristos şi ieslea
biserica are cîteva altare, fiecare dintre în care S-a culcat. Scaunul cel de sus se
ele este sfinţit întru pomenirea unui eve- află în spatele Altarului; pe el stă arhiereul
10
în timpul citirii Apostolului, închipuind pe Hris-
tos, marele Arhiereu. Diaconiconul e în partea
de miazăzi a Altarului şi numai la bisericile mai Maica Domnului
mari. În el se păstrează sfintele vase şi odăjdii ale
bisericii, date în grija diaconilor.
Altarul este separart de naos prin iconostas,
«Bucuria celor necajiti»
un perete (din zid, lemn, metal) pe care sînt Maica Domnului “Bucuria
agăţate sau încrustate un număr de icoane, într-o celor necăjiţi” este numele a
ordine bine stabilită teologic. În forma lui clasică, cîtorva binecunoscute icoane
din secolul al XVI-lea încoace, iconostasul are făcătoare de minuni, avînd o
în general maximum cinci rînduri - registre de compoziţie asemănătoare.
icoane (de jos în sus): Pe 4 noiembrie, Biserica co-
1. Rîndul întîi simbolizează Biserica luptătoare memorează icoana Maicii Dom-
(de pe pămînt) şi îndeosebi Biserica locală, făcînd nului «Bucuria celor necăjiţi» de
vizibilă legătura între cer şi pămînt şi cuprinde: la Moscova. Din istoria ei aflăm
icoanele împărăteşti ale lui Hristos şi Maicii Dom- că o femeie numită Eufimia (sora
nului cu Pruncul; porţile împărăteşti cu icoana Patriarhului Ioachim) s-a vinde-
Bunei-Vestiri şi cei patru Evanghelişti (în mijloc); cat după ce s-a supus unei voci
pe uşile împărăteşti mai pot apărea, în locul care i-a spus să găsească aceas-
Evangheliştilor, Sf. Vasile cel Mare şi Sf. Ioan tă icoană şi să roage preotul să
Hrisostom, cu Liturghiile scrise. Două uşi laterale săvîrşească o slujbă cu sfinţirea
diaconeşti ce au zugrăvite chipurile arhangheli- apei. Această minune s-a produs
lor Mihail şi Gavriil sau pe diaconii Ştefan, Filip pe 24 octombrie 1688.
sau Laurenţiu; pe uşa dinspre Sud mai poate fi Pe 23 iulie, Biserica comemo-
reprezentat uneori Sf. Dismas, tîlharul cel bun; rează icoana Maicii Domnului
icoana hramului bisericii (în dreapta) şi Sfîntul «Bucuria celor necăjiţi» de la St.
Nicolae sau Sfîntul Ioan Botezătorul (în stînga); Petersburg. Aceasta icoană a fost
în tradiţia rusă, se poate întîmpla să mai existe proslăvită în 1888, cînd capela
încă un rînd de uşi laterale, precum şi icoana în care se găsea a fost trăsnită de
hramului al doilea al bisericii. fulger. În mod minunat, icoana
2. Rîndul al doilea: icoanele praznicelor, adică 8/21 iulie şi 22 octombrie/ 4 noiembrie
a supravieţuit în ciuda faptului că
ale sărbătorilor mari; restul a ars, iar doisprezece monede din cutia de milă au rămas lipite de icoa-
3. Rîndul al treilea: chipurile celor 12 apostoli nă. Cinstind-o pe Maica Domnului reprezentată în icoane, creştinii ortodocşi
şi la mijloc icoana Deisis (cu Hristos Judecător cred că Fecioara Maria mijloceşte pentru noi, aducînd durerea noastră în faţa
şezînd pe tron, însoţit de Maica Domnului şi de Fiului ei. Mijlocirea ei neîncetata şi dragostea ei fără limite ajută la vindeca-
Sf. Ioan Botezătorul) sau Sfînta Treime; rea bolilor şi potolirea necazurilor noastre.
4. Rîndul al patrulea: 12 proroci mari şi mici
ai Vechiului Testament, avînd în mijloc icoana

INTEGRAMĂ
Maicii Domnului cu Pruncul (Orantă). Acest rînd
închipuie lumea aflată sub Legea Veche, Legea
lui Moise, avînd-o în centru pe Maica Domnului,
întrucît Aceasta este centrul tuturor proorociilor. Orizontal: 1. Călugărie.
5. Rîndul al cincilea: foarte rar, apare acest al 6. Călăuza celor trei crai
cincilea rînd, cel al Patriarhilor din Vechiul Testa- de la Răsătit. 7. Cei din
ment, pînă la Patriarhul Avraam, avînd în centru Rusia. 9. Încăperea de la
prima arătare a Sfintei Treimi de la Stejarul lui intrarea în biserică. 11.
Mamvri. Acest rînd închipuie lumea de la Adam şi Fiul lui Avraam. 13. Lei. 14.
pînă înainte de instituirea Legii lui Moise. Împăraţi. 15. Rugăciunea
6. Sus de tot, în mijlocul iconostasului, se de invocare a Sfîntului
înalţă Crucea Domnului, avînd de o parte şi de Duh în timpul Euharistiei.
cealaltă Icoana Maicii Domnului şi pe cea a Sf. Vertical: 2. Nuni. 3. Uce-
Apostol Ioan. Acesta nu e considerat un registru nicul iubit al Domnului. 4.
de sine stătător. Cele opt binecuvîntari pro-
Podiumul sau platforma din faţa iconostasului nunţate de Iisus cu ocazia
de unde se citeşte Evanghelia, se ţine predica şi Predicii de pe Munte. 5.
se spune Rugăciunea Amvonului este amvonul Locaş de închinare. 8. Sora
bisericii. lui Lot şi soţia lui Avraam.
De ampele părţi ale amvonului sînt situate 10. Arhiereul din vremea
stranele pentru cîntăreţi. În biserică mai putem lui Iisus. 12. Primii care au
vedea sfeşnice, policandre, icoane, candele, lumî- adus daruri lui Iisus. 13.
nări, analoage, cărţi sfinte ş.a obiecte sfinţite. Ceea ce este pozitiv.

11
Monumente de artă creştină

După mărime, Sfînta Sofia este a patra după cate-


dralele Sf. Apostol Petru din Roma, Sf. Apostol Pavel din
Londra şi Naşterii Maicii Domnului din Milano. Cupola ei
însă este cea mai mare din lume. Acoperită în interior
cu mozaic de aur, cupola se asemăna cu un cer de aur.
La fel cu mozaic au fost acoperite toate galeriile late-
rale – stranele şi întreg tavanul. Musulmanii însă le-au
acoperit cu un strat de tencuială. În prezent faimoasa
biserică se restaurează.

SFÎNTA SOFIA – CEA MAI


IMPORTANTĂ BISERICĂ A
LUMII ORTODOXE
Istoria măreţei biserici a început cu în anul 415, împăratul Teodosie al II-
anul 324, cînd împăratul bizantin Con- lea a hotărît să construiască o bazilică,
stantin I a hotărît să ridice o biserică. care însă a avut aceeaşi soartă. Abia
Anume acel Constantin, primul dintre împăratul Iustinian, care a domnit în
împăraţii romani care s-a botezat şi anul 483, încearcă să ridice biserica
care a întemeiat oraşul Constantinopol. din nou. El îi invită pe cei mai buni
El n-a întemeiat un simplu oraş, ci un arhitecţi din acele vremuri – Isidor
oraş creştin! Atunci a şi apărut noua din Milet şi Anthemius din Thales.
mişcare în cultură, artă, arhitectură, Se spune că anume Răsăritul este
bazată pe dogmele creştine. Primele patria cupolei, graţie căreia au putut
biserici creştine, numite şi bazilici, ară- fi edificate construcţii grandioase. De
tau ca nişte localuri dreptunghiulare aceea bisericile bizantine se deosebesc
care erau despărţite de rînduri lungi de formele clasice ale bazilicilor prin
de coloane. Nu i-a fost dat însă bisericii cupola lor centrală. Aşa a devenit şi
construite în timpul lui Constantin să biserica Sfintei Sofia. Construcţia a du-
existe veşnic. În timpul răscoalei po- rat cinci, timp în care din alte biserici
pulare biserica a ars. În locul ei, deja au fost aduse coloanele şi detaliile din

12
Sfîntul Mare Mucenic
Dimitrie, izvorîtorul de Mir
Sfîntul Mare Mucenic Dimitrie a
marmură. Arhitecţii au instalat aproxi-
trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian
mativ 40 de ferestre în Hagia Sophia. şi Maximian Galeriu (284- 311) şi era
Datorită iluminării abundente, se fiul voievodului cetăţii Tesalonicului,
creează impresia că această cupolă pla- botezat în taină de părinţii săi, de frica
nează deasupra naosului. Construcţia cruntelor prigoane împotriva creştini-
a fost finisată şi pe 27 decembrie 537 a lor. Şi îl învăţau părinţii în cămara cea
avut loc sfinţirea solemnă a noii biserici. ascunsă a palatului lor toate tainele
Pentru construcţie au fost folosite 36 de sfintei credinţe, luminîndu-i cunoştin-
tone de aur. Cupola are un diametru de ţa despre Domnul nostru Iisus Hristos,
31 de metri, înălţimea bisericii este de precum şi milostenia cea către săraci,
55,6 metri şi are o suprafaţă de peste săvîrşind faceri de bine celor ce trebu-
7500 metri pătraţi – cam acestea sînt iau. Şi aşa, Dimitrie a cunoscut ade-
dimensiunile bisericii. Cupola masivă vărul din cuvintele părinţilor săi, dar,
centrală se sprijină pe coloane puterni- mai ales, a început a lucra într-însul
ce prin arce care, la rîndul lor, trec în darul lui Dumnezeu. Şi tînărul creştea
semicupole. Ornamentul din interiorul cu anii şi cu înţelepciunea, urcînd ca
Ziua de pomenire 26 octombrie⁄8noiembrie
bisericii uimeşte prin luxul şi măreţia sa. pe o scară, din putere în putere. Şi,
Sculptura fină, coloanele de malachit şi ajungînd la vîrsta cea mai desăvîrşită, dal de neam, înalt, puternic şi înfrico-
porfir, fasonarea cu tipuri valoroase de părinţii lui s-au dus din vremelnica şător la chip, că se lupta cu cei viteji şi-i
viaţă, lăsînd pe tînărul Dimitrie moşte- ucidea, aruncîndu-i în suliţe. Deci, era
marmură şi, desigur, mozaicul... mozaic
nitor nu numai al multor averi, ci şi al acolo un tînăr creşstin, anume Nestor,
pe podeaua de aur, pe pereţi, precum şi
bunului lor nume. cunoscut al Sfîntului Dimitrie. Acesta,
opt coloane de jasper verde din templul
Deci, Maximian împăratul, auzind văzînd pe Lie ucigînd fără cruţare pe
zeiţei Artemis din Efes. Rămîi înmăr- de moartea voievodului Tesalonicului, oameni, mai cu seamă pe creştini, s-a
murit dacă vezi toate acestea! a chemat la dînsul pe fiul acestuia şi, aprins de rîvnă. Şi vrînd să se lupte cu
Însă soarta care a urmat este destul cunoscîndu-i înţelepciunea, l-a făcut vo- Lie a alergat la Sfînt, în temniţă, cerînd
de tragică. În anul 1453 oraşul Constan- ievod în locul tatălui său. Şi a fost primit de la dînsul rugăciuni şi binecuvîntare
tinopol a căzut sub loviturile armatei Sfîntul cu mare cinste de cetăţeni, iar ca să-l poată birui pe acel ucigaş de
otomane. La putere a venit Mohamed el cîrmuia cu multă vrednicie poporul, oameni. Şi, însemnîndu-l cu semnul
al II-lea. Primul său decret a fost trans- propovăduind pe faţă dreapta credinţă crucii pe frunte, Sfîntul i-a zis: «Du-
formarea catedralei Sfintei Sofia în şi aducînd pe mulţi la Hristos. te şi pe Lie vei birui şi pe Hristos vei
moschee. Conform tradiţiilor islamice, Deci, nu după multă vreme, a cu- mărturisi!»
în moschei nu trebuie reprezentate noscut împăratul că voievodul Dimitrie Deci, întrînd în lupta cu Lie, Nestor
imaginile oamenilor şi ale animalelor, de este creştin şi s-a mîniat foarte. Drept a strigat: «Dumnezeul lui Dimitrie,
aceea nenumăratele mozaicuri au fost aceea, întorcîndu-se biruitor dintr-un ajută-mi!» Şi îndată, trîntindu-l jos pe
acoperite cu tencuială. Datorită acestui război cu sciţii, Maximian a poruncit Lie, l-a omorît. Şi s-a întristat împă-
fapt mai tîrziu s-a reuşit restaurarea să se facă praznice în fiecare cetate, în ratul de moartea lui Lie. Aflînd însa
unora din ele. Veacurile au trecut şi cinstea zeilor, şi a venit împăratul şi la că Sfîntul Dimitrie este cel care l-a
prin şirul evenimentelor istorice a venit Tesalonic. Şi, Dimitrie fiind întrebat, îndemnat pe Nestor să se lupte cu Lie,
anul important pentru Hagia Sophia. de sînt adevărate cele auzite despre împăratul a trimis ostaşi, poruncindu-
În 1935, sub conducerea lui Mustafa dînsul, a răspuns cu îndrăzneală, le să-l străpungă cu suliţele pe Sfînt, în
mărturisind că este creştin şi a defăi- temniţă, că a fost pricina morţii lui Lie.
Kemal Ataturk (primul preşedinte al
mat închinarea păgînească. Şi îndată, Şi aceasta, făcîndu-se îndată, marele
Turciei), a fost adoptată hotărîrea pri-
împăratul a poruncit să-l închidă în Dimitrie şi-a dat sufletul în mîinile lui
vind reorganizarea moscheii în muzeu.
temniţă, pînă la încheierea jocurilor în Dumnezeu. Şi s-au făcut la moaştele lui
De asemenea, s-a hotărît ca mozaicurile cinstea venirii sale. multe minuni şi prea slăvite tămăduiri.
rămase să fie curăţate şi să fie începută Şi se bucura împăratul, mai ales, Tot atunci, din porunca împăratului,
o restaurare serioasă a bisericii. văzînd pe un luptător vestit. Lie, van- s-a tăiat capul şi Sfîntului Nestor.

13
Mai aproape de Dumnezeu
-
e o m şi îi cu
eca r hiar
z e u i u beşte fi sentiment. C e
Dumne e gînd, orice ă m s p re El, n
oric ept
noaşte d a c ă ne îndr
nd e-
şi în gî t e a l u i Dumn
in a-
aude. u t e m veni îna urii şi în nec
p u c ştim
Oricînd ăciune, la b u c înd nu
r u g s a e e
zeu cu n e e s te greu tunci cînd n n
înd i a ă î
zuri, c cem, chiar ş ine ar fi dac
f a B m-
ce să l d î n suflet. a m i n t i de Du
ca -am
uşor şi ă a v ieţii ne
l i p ui.
orice c ne-am ruga L
şi
nezeu

Dacă nu ne rugăm Pravila de rugăciune


Iar dacă nu ne adresăm Lui înseamnă că nu ne rugăm? Ca să nu-L uităm pe Dumnezeu, trebuie să ne rugăm Lui în
Gîndeşte şi tu: cînd oamenii încetează să mai vorbească între ei? fiecare zi, dimineaţa şi seara. Atunci vom avea timp rezervat anu-
Atunci cînd se ceartă. „Eu nu mai vorbesc cu el” înseamnă „eu me pentru întîlnirea cu El şi îl vom numi pravilă de rugăciune.
nu mai sînt prieten cu el” şi chiar „nu-l mai suport”. Şi dacă nu Trebuie să preţuim acest timp şi să ne rugăm din tot sufletul. Se
ne rugăm, adică nu vorbim cu Dumnezeu, înseamnă că nu mai întîmplă adeseori să nu putem găsi cuvintele, sentimentele sau
prietenim cu El şi nu-L iubim. Dar se ştie că pe cine iubeşti cu
gîndurile pentru o asemenea întîlnire importantă. Biserica ne dă
acela vreai să te întîlneşti…
şi cuvinte de rugăciune în cartea numită – “Carte de rugăciuni”.
Mulţi, foarte mulţi oameni s-ar părea că ştiu despre existenţa
lui Dumnezeu, însă nu simt dragoste faţă de El, ştiu despre El, Rugăciunile bisericeşti conţin ceea ce este mai important pentru
însă nu-L cunosc personal. Rudele, prietenii – iată-i aici, alături, toţi oamenii. De aceste rugăciuni nu te mai plictiseşti, pentru că
iar Dumnezeu, desigur există, însă undeva departe, în Ceruri, chiar şi cei mai înţelepţi oameni găsesc în ele noi şi noi cunoştinţe
dar numai nu în viaţa mea… despre Dumnezeu.
Asta se explică şi prin faptul că Dumnezeu nu cheamă pe Rugăciunea îşi dăruieşte comoara – bucuria întîlnirii cu
nimeni la Sine forţat, împotriva voinţei sale. De aceea omul Dumnezeu şi cunoaşterea Lui, numai celor care cu credinţă, din
poate şi să iute de El, să se îndepărteze de El. Dumnezeu însă toată inima, înţelegînd-o, o rostesc.
continuă să iubească omul, pe fiecare, cu o dragoste despre care
nici nu ne putem imagina. Din această dragoste El a creat lumea. (După “Învaţa-ne, Doamne să ne rugăm“, Ed. “Casa părin-
Dumnezeu Însuşi este Iubire. Şi oricine se îndreaptă către El, Îi
tească”, a. 2000, Rusia)
va simţi dragostea. Pentru aceasta mai e nevoie de ceva: oferiţi-I
un loc în viaţa voastră, chemaţi-L şi încercaţi să-L auziţi. Aceasta
înseamnă rugăciune.

14
Învaţă-ne, Doamne,
să ne rugăm!
Cum învatam a întelege
rugaciunile
Pentru a înţelege textul rugăciunilor cel mai important este să
fii atent. Fiecare rugăciune poate spune foarte multe şi despre
Dumnezeu, dar şi despre tine însuţi. Dacă, citind rugăciunea, observi
în ea ceva neclar pentru tine şi vreai să afli ce este aceea, înseamnă
că rugăciunea deja a început să te înveţe: căci a întreba este o
faptă pe jumătate făcută, rămîne doar să găseşti cealaltă jumătate
- răspunsul. Pentru aceasta la fel ne putem ruga: «Doamne, dă-mi
să cunosc! Dă-mi să înţeleg!» Domnul niciodată nu refuză celor,
care Îi cer ajutorul. Dacă vei învăţa să te rogi în fiecare zi, vei vrea
să afli cît mai multe despre Dumnezeu, despre Maica Domnului,
despre sfinţi, despre lumea lui Dumnezeu şi despre Biserică.

Rugaciunea Domneasca pe alţii ca nişte fraţi şi ceea ce ne cerem în rugăciune pentru


noi, aceea să cerem şi pentru alţii.
CARE EŞTI ÎN CERURI - Cel care stă în ceruri. În ceruri
Rugăciunea Domnească este o sfinţenie pentru toţi Maica Domnului, Sfinţii, îngerii Îi slujeasc lui Dumnezeu,
creştinii. Domnul Iisus Hristos a dat-o ucenicilor Săi la I se închină şi Îl preamăresc. Tot ce este Dumnezeiesc este
rugămintea acestora, spunîndu-le, rugaţi-vă aşa: ceresc, adică neprihănit, curat, sfînt.

Tatăl nostru Care eşti în ceruri, sfinţească-se SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU. Dumnezeu este

numele Tău,
Frumosul, Adevărul şi Lumina. Noi vrem ca această frumu-

Vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum


seţe să fie cunoscută de toată lumea. Doamne, ajută-ne să

în cer aşa şi pe Pămînt.


împlinim poruncile Tale, ca prin faptele noastre bune, toată

Pîinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă


lumea să te slăvească. Numele Tău - Numele Domnului este
sfînt şi atunci cînd cu evlavie şi dragoste îl rostim, în suflete-
astăzi le noastre se reflectă Dumnezeu Însuşi, precum soarele se
Şi ne iartă nouă greşelile noastre precum ier- reflectă într-o picătură curată de rouă.

tăm şi noi greşiţilor noştri VIE ÎMPĂRĂŢIA TA. Împărăţia Cerului este harul Du-

Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte


hului Sfînt. În har avem pocăinţa, care ne curăţeşte sufletele

de cel viclean.
de toată necurăţia şi se sălăşluieşte în noi Dumnezeu. Iar

Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava,


unde este Dumnezeu, acolo este şi Împărăţia Lui - Împără-

acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


ţia Păcii, Binelui şi Dragostei.
FACĂ-SE VOIA TA. «Fie aşa cum voieşti» - aşa ar putea
spune un copil care are încredere absolută în tatăl său, care
TATĂL NOSTRU - Dumnezeu este izvorul vieţii, Crea- nu se îndoieşte de dragostea şi înţelepciunea lui. Toate - şi
torul tuturor oamenilor şi Ocrotitorul neamului omenesc. bucuriile şi necazurile, trebuiesc primite ca fiind din voia
El ne iubeşte precum un părinte îşi iubeşte copiii. Şi noi sfîntă a Domnului, Care ne conduce spre mîntuire.
chemăm în ajutor puterea Sa Dumnezeiască cu credinţă, PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PE PĂMÎNT. Noi Îl rugăm
nădejde şi dragoste. pe Domnul să ne ajute să facem voia Lui cu smerenie, cu
TATĂ - este adresarea copilului către tatăl său. Noi ne devotament şi cu dragoste, precum Maica Domnului şi sfinţii
rugăm Domnului cu o încredere copilărească. Deoarece îngeri. Şi pe pămînt - atîta timp cît Adam şi Eva au trăit în
Domnul este mai aproape de noi, decît trupul de suflet. ascultare faţă de Dumnezeu, pe pămînt era rai. Dacă trăim
Asemeni soarelui El revarsă lumina Sa şi căldura asupra după voia Domnului, întoarcem raiul pe pămînt. Ascultarea
celor buni şi asupra celor răi, căci Domnul este Dragoste, este începutul raiului pe pămînt.
Milă, Iertare, Grijă, Speranţă, Bucurie. PÎINEA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE DĂ-
AL NOSTRU - noi cu toţii sîntem copiii unui Părinte. NE-O NOUĂ ASTĂZI - dă-ne tot ce avem nevoie astăzi.
Înaintea Lui toţi sînt egali, noi sîntem o mare familie, dra- Domnul ne învaţă să nu ne cerem bogăţii şi lux, ci doar cele
gostea Sa pentru noi este nelimitată. El vrea să ne iubim unii necesare, întru toate nădăjduind în Domnul, ţinînd ►

15
► minte, că El asemeni unui Sfaturi de la preoţi pentru tătici şi mămici
Tată, întotdeauna ne poartă de
grijă. Pîinea noastră cea de toate
zilele - este vital necesară atît tru-
pului, cît şi sufletului. Sufletul
Împartasirea copilului
are nevoie de cuvîtul lui Dum-

Î
nezeu şi împărtăşirea cu Sfintele mpărtăşirea copilului este o temă de dis-
Taine ale lui Hristos. Domnul cuţie foarte importantă. Pentru primii
nostru Iisus Hristos este Pîinea creştini numai gîndul de a fi creştin şi a
Cerească din Taina Euharistie, nu se împărtăşi, era o absurditate. Creştinii
care ne sfinţeşte şi ne uneşte cu se adunau pentru săvîrşirea Euharistiei şi
Dumnezeu şi unii cu alţii, ne pentru a se împărtăşi chiar sub pericol de
face părtaşi la viaţa veşnică în moarte. Creştinul care nu se împărtăşea
Împărăţia Dragostei. două-trei săptămîni era excomunicat.
ŞI NE IARTĂ NOUĂ GRE- Astăzi vom vorbi despre cum să ne
ŞALELE NOASTRE. Greşalele împărtăşim copiii. Ce înseamnă să înveţi a
sînt păcatele noastre. Domnul te împărtăşi? A povesti despre importanţa
le iartă păcatele celor ce sincer împărtăşirii? Şi asta, dar în primul rînd cum
să ne pregătim de Sfînta Împărtăşanie.
se pocăiesc de ele. Nouă - noi
Este bine ca încă din fragedă pruncie
cerem nu numai pentru noi ci şi
copii să înveţe să se pregătească şi să aştepte
unii pentru alţii.
cu nerăbdare împărtăşirea cu Trupul şi Sîn-
PRECUM ŞI NOI IERTĂM gele Domnului nostru Iisus Hristos. E greu
GREŞIŢILOR NOŞTRI. Dacă însă pentru părinţi şi pentru educatori să le
ierţi şi Domnul îţi va ierta ţie, iar vorbească în mod convingător despre Sfînta
dacă nu ierţi, atunci păcatul va Împărtăşanie cînd aceştia par să o socotească
rămîne la tine. ceva de la sine înţeles, un lucru pe care-l fac
ŞI NU NE DUCE PE NOI ÎN la fiecare Sfîntă Liturghie.
ISPITĂ. Ispita este încercarea Cînd copiii cresc puţin, nu este greşit să
inimii noastre la bine şi la rău. Ce participe la Sfînta Liturghie împărtăşindu-se trupeşti, în paralel cu pregătirea sufletească.
vom alege? Doamne, nu ne trimi- de fiecare dată, însă trebuie să-i încurajăm Dar postul nu înseamnă doar abţinerea de
te încercări peste puterile noastre, spre o împărtăşire pregătită. Sf. Împărtăşanie la anumite alimente. De aceea, copiii trebuie
ajută-ne să învingem păcatul din este un ajutor de nepreţuit în creşterea şi învăţaţi să îşi pregătească şi sufletul pentru
noi şi să creştem în bine! formarea unui copil. Să le amintim copiilor apropierea de Dumnezeu. Acest lucru îl
CI NE IZBĂVEŞTE DE CEL cuvintele lui Hristos: Adevărat, adevărat zic realizează prin rugăciune stăruitoare şi prin
VICLEAN. Este o rugăminte că- vouă, dacă nu veţi mînca trupul Fiului Omu- încercarea de a-i face să-şi conştientizeze
tre Atotputernicul Dumnezeu să lui şi nu veţi bea sîngele Lui, nu veţi avea viaţă propriile păcate, chiar dacă ele nu par mari
ne apere de diavol. Cel viclean în voi (Ioan 6, 53). Nu trebuie să uităm însă că şi să le mărturisească duhovnicului lor. Apoi
- înseamnă minciunos, făţarnic, pot primi Sfînta Împărtăşanie şi spre osîndă trebuie explicat copiilor într-un limbaj sim-
şiret, duşmănos. Anume el sea- (I Corinteni 11, 27), de aceea e necesar să-i plu că Sf. Împărtăşanie înseamnă că Îl iau
mănă în noi gînduri şi dorinţe învăţăm cum anume să o primească. pe Domnul în ei, în sufletul şi trupul lor, iar
rele, ne împinge spre păcat, ne Tradiţia Bisericii noastre consideră că El îi va creşte mari şi cuminţi, îi va ajuta şi
adoarme conştiinţa, îndreptăţin- pregătirea şi starea lăuntrică sînt foarte îi va apăra de rău. Cel mai bine este dacă şi
importante. Este primejdios din punct de părinţii se împărtăşesc destul de des împre-
du-ne înaintea noastră faptele
vedere duhovnicesc să-i forţăm pe copii să se ună cu copiii, pentru că altfel poate părea
rele. Trebuie să ne împotrivim
împărtăşească împotriva voii lor. Putem însă ceva „pentru copii“, pe care ei nu o vor mai
răului şi neadevărului şi să ce-
să-i facem să-şi dorească să se apropie de Cele dori după ce cresc. Să nu uităm că exemplul
rem ajutor de la Dumnezeu. Sfinte cu dragoste, astfel încît ziua împărtă- personal e cel mai bun educator.
CĂ A TA ESTE ÎMPĂRĂŢIA şirii să rămînă specială, de neuitat. Această Împărtăşirea cu Preacuratele Taine aduce
ŞI PUTEREA ŞI SLAVA. Slăvin- pregătire presupune: o respectare a postului, cel mai mare folos şi cea mai mare putere de
du-L pe Dumnezeu şi mulţumin- rugăciune stăruitoare şi spovedanie. creştere duhovnicească a sufletelor copiilor
du-I, ne încredinţăm Lui, căci Există însă familii care evită cu desăvîrşire prin harul Duhului Sfînt care vine peste ei.
Domnului Îi aparţine Împărăţia efortul pregătirii pentru Sfînta Împărtăşanie, Datoria noastră este de a le spune co-
asupra lumii, El are Puterea să considerînd copilul „prea mic” ca să posteas- piilor adevărul şi de a nu-i minţi că Sfînta
ne împlinească cererile şi Lui Îi că sau chiar neglijînd participarea la această Împărtăşanie este miere sau bomboană.
aparţine Slava cea veşnică. Sfîntă Taină. Fiecare familie are o abordare Chiar de la vîrsta cînd încă nu conştientizea-
AMIN. Aşa să fie. proprie a postului. Unii părinţi decid că „mi- ză, în vocabularul micuţului trebuie să intre
cuţii” lor sînt destul de mari pentru a posti, alături de cuvintele mamă şi tată, cuvîntul
deci insuflă copiilor necesitatea curăţirii Împărtăşanie, Sfinte Taine. Chiar dacă

16
Sfaturile sfinţilor

micuţul nu înţelege încă, el învaţă


văzînd comportamentul părinţilor

EDUCAREA
în biserică, că aceasta este ceva
foarte important.
Şi încă un moment. Atitudinea
copilului faţă de Liturghie. Părinţii ar
trebui să educe în copil sentimentul
SI INVATAREA MA R I L O R
SFINTI IN COPILA R I E
de sărbătoare în ziua de duminică. Li-
turghia nu este o procedură împovă-
rătoare şi plictisitoare, la care părinţii
somnoroşi şi iritaţi îşi supun copilul,
ci o bucurie fără egal, o adevărată
Sfîntul Ierarh Dimitrie al Rostovului s-a
sărbătoare. Cum să pregătim copilul născut în 1651 într-o suburbie a Kievului. Tatăl său, Sava
de împărtăşanie? Ca să nu mărunţim Grigorievici Tuptalo, provenea din simpli cazaci care a
această temă pe întrebări, să ne ima- slujit în armată pînă la titlul de sotnic, dedicîndu-şi restul
ginăm, cum ar arăta dimineaţa de zilelor slujirii Bisericii şi asumîndu-şi obligaţiile de ctitor
duminică în viaţa unui copil. al locaşului Sf. Chiril. Atît el, cît şi soţia sa Maria Mihailov-
na erau oameni evlavioşi, ducînd o viaţă de buni creştini.
Rugăciunea înainte de Tatăl adeseori, îndeplinindu-şi îndatoririle militare lipsea
împărtăşanie de acasă, băiatul fiind educat mai mult de mamă în frică
Înainte de a merge la biserică şi de Dumnezeu şi cucernicie.
a se împărtăşi, copilul trebuie nu- Studiile primare Daniel, aşa îl numea pe ierarh în
maidecît să se roage acasă. Desigur copilărie, şi le-a făcut acasă. La vîrsta de unsprezece
nu va rosti acea rînduială îninte de ani părinţii l-au trimis să înveţe la Kiev. Aici, în scurt
împărtăşanie recomandată pentru timp, Daniel a obţinut rezultate excelente la învăţătură.
maturi, dar nici rugăciunile obiş- Datorită aptitudinilor şi străduinţei îşi întrecu la reuşită
nuite pentru copii de dimineaţă.
toţi colegii. Însuşind materiile ştiinţifice de studiu, totodată se evidenţia prin bunăcuviin-
Copilul trebuie să rostească rîndu-
ţă, descoperind de timpuriu că are în sine înclinaţii spre nevoinţă şi viaţă duhovnicească.
iala de duminică dimineaţa! Aceasta
va fi rugăciunea pe care o va spune El nu participa la jocurile copiilor, evitînd distracţiile şi veseliile. În timpul liber citea
micul om înainte de a merge la din Sfînta Scriptură,Vieţile Sfinţilor sau petrecea în rugăciune. Cu o deosebită dorinţă
biserică să se împărtăşească. venea la sfînta biserică, unde îşi înălţa către Domnul rugăciunile fierbinţi. De cîte ori citea
Ce rugăciuni ar include această Sfînta Scriptură sau Vieţile Sfinţilor, de atîtea ori se întărea în sufletul lui dorinţa de a
rînduială de rugăciune? Mai multe se asemăna sfinţilor cuvioşi. La vîrsta de cincisprezece ani Daniel a lăsat şcoala şi a cerut
rugăciuni găsim în cărţile de rugă- blagoslovenia părinţilor de a pleca la Mănăstirea Sf. Chiril din Kiev.
ciuni pentru copii, de asemenea
putem alcătui o rînduială din
rugăciuni spicuite din rugăciunile Sfîntul Ierarh Andrei, Arhiepiscopul Cretei (sec. VII-VII) s-a născut la Damasc
cunoscute, sfătuindu-ne din timp din părinţi iubitori de Dumnezeu, Gheorghe şi Grigoria. Pînă la vîrsta de 7 ani băiatul nu
cu părintele duhovnic. a vorbit deloc, dar după ce s-a împărtăşit cu Sfintele Taine a primit darul vorbirii. Apoi a
Pînă la vîrsta de şase ani ar fi studiat Sfînta Scriptură şi Teologia. La vîrsta de
bine ca împreună cu copilul să se 14-15 ani, după vizita făcută la Locurile Sfinte, cere
roage şi cineva dintre părinţi, iar părinţilor să-l închine Domnului. Astfel, de tînăr
dacă este mai mare şi este capabil
Sfîntul Andrei va fi îmbrăcat în chipul monahicesc
de o anumită independenţă şi res-
ponsabilitate în cele duhovniceşti, la mănăstirea Sfîntului Sava, de lîngă Ierusalim.
se poate ruga şi singur. Pravila de Primindu-l, patriarhul Ierusalimului l-a numit
rugăciune a unui copil de trei ani cîntăreţ în strană, iar mai apoi văzîndu-l înţelept
este - “Tatăl nostru”, “Născătoare de - secretar al său. Sfîntul ducea o viaţă virtuoasă,
Dumnezeu Fecioară”, cîteva cuvinte în înfrînare şi blîndeţe, încît însuşi patriarhul se
sincere pe care le poate spune mama minuna de el. După anul 685 pleacă la Constanti-
din numele copilului. Iar înainte de
nopol, unde este hirotonit diacon. La Sfînta Sofia
plecare să se închine împreună la
icoane. La vîrsta de cinci-şapte ani cîntă pentru prima oară şi opera sa fundamentală
putem adăuga şi cîteva rugăciuni – Canonul cel Mare, care va fi preluat de Biserica
din pravila pentru maturi. La fel de din Alexandria, Antiohia, Ierusalim şi apoi în
importantă este şi tonalitate cu care întreg Imperiul bizantin. Nu ştim cînd şi unde a
rostim rugăciunile. Ea trebuie să fie fost hirotonit preot. Datorită vieţii sale curate şi
senină, cuprinsă de lumina bucuriei vrednice a fost hirotonit arhiepiscop la Gortynei,
sărbătorii de duminică.
cetate a insulei Creta.
Din cartea «Educarea pruncilor
în credinţă»
17
A propos Integramă

ce este... Acoperămîntul Maicii Domnului


1. Numele celor doi sfinţi care au stat alături de Maica Dom-
nului la arătarea ei în biserica din Vlaherne. 2. Tatăl Fecioarei
Ce este virtutea? Maria. 3. Numele împăratului ce domnea în acele vremuri. 4. Pa-
Virtutea este opusul păcatului. Întrucît naghie în română. 5. Sărbătorită la 21 septembrie. 6. Ce a făcut
omul este creat de Dumnezeu după chipul Său, Maica Domnului în altarul bisericii. 7. Luna cînd se prăznuieşte
în fiecare dintre noi există tendinţa spre bine şi hramul Chişinăului. 8. Acoperemîntul pe care îl ţinea în mîini
virtute. În cea mai pură şi mai desăvîrşită formă Maica Domnului. 9. Sărbătoare a Maicii Domnului, anticipată de
ea se găseşte în învăţătura creştină. Ortodoxia un post de două săptămîni. 10. Biserica în care s-a arătat Maica
este creştinismul apostolic cel mai pur şi mai Domnului, rugîndu-se pentru credincioşi. 11. Sărbătoarea cînd
neschimbat. De aici rezultă că cea mai bună se aminteşte cum Arhanghelul Gavriil i-a adus vestea Fecioarei
concepţie despre virtute s-a păstrat anume în Maria că va naşte pe Mesia. 12. În ce zi s-a întîmplat minunea
ortodoxie. arătării Maicii Domnului. 13. Unde a fost adusă Fecioara Maria
Care este virtutea cea mai importantă la vîrsta de trei ani.
şi de ce?
Principala virtute este smerenia. Chiar la
începutul Fericirilor se spune: Fericiţi cei săraci
cu duhul, că acelora este Împărăţia Cerurilor
(Matei 5,3). Asta înseamnă că nu împlinim
nicio poruncă dacă sîntem mîndri şi nu avem
smerenie. A fi sărac cu duhul nu înseamnă
a fi sărac material, ca un cerşetor care cere
milostenie, pentru că acesta poate fi cu duhul
chiar un om rău: un leneş, un beţiv ş.a.m.d.
Este sărac cu duhul omul care înţelege că fără
Dumnezeu este un nimeni. El înţelege că tot
binele îl are de la Domnul, iar răul: egoismul,
mîndria sînt de la sine. Acesta este primul pas
în creştinism şi cel mai dificil pas pentru un om
mîndru şi plin de sine, a recunoaşte că de unul
singur eşti un nimeni. Însă această stare de
smerenie omul o are tot de la Domnul, atunci
cînd începe a trăi după Legea Lui. Omul începe
a trăi conform Adevărului Lui, conducîndu-
se de această mare şi înţeleaptă învăţătură, 1
crescînd şi întărindu-se în această smerenie. 2
Putem oare impune un om să meargă
la biserică? 3
Un proverb bisericesc rusesc spune că 4
«rugătorul nu-i sclav». Asta înseamnă că nu 5
poţi impune nimănui să creadă cu de-a sila. De
aceea, ce putem face? Nu trebuie să ne impunem 6
fraţii sau surorile, prietenii sau colegii de clasă, 7
care încă nu cred să meargă la biserică, ci să
trăim aşa încît văzîndu-ne, să vrea să înţeleagă 8
ce avem noi aşa deosebit în suflet şi în viaţa 9
noastră, care ei nu au şi de ce viaţa lor este mai
pustie, aşa încît singuri să meargă după noi la 10
biserică. Doar atunci credinţa lor va fi una cu 11
adevărat ortodoxă.
12
Din cartea „Şcoala Ortodoxă” de
Egumen Gheoghii (Şestun) 13

18
Vistieria inimii
Cum putem deveni buni?

Cine are inima rea Îndreptează-ţi dar inima


În adîncurile sale nu trebuie să deznădăj- şi voinţa şi vei fi bun şi faptele
sufletul omului ascunde duiască, căci cu ajutorul Nu poţi deveni deo- tale vor fi bune, căci cele di-
multă bunătate. Numai lui Dumnezeu îşi poate dată bun şi înţelept. Aşa năuntru sînt începutul celor
că trebuie s-o găseşti. îndrepta inima. Trebuie devii numai cu timpul, exterioare. Atunci cînd în
(Cuviosul Lev de la Opti- doar să fie atent la com- cugetînd şi trăind o anu- inimă nu va fi răutate, nici
na, 1768 - 1841) portamentul său şi să nu mită experienţă, trecînd în fapte nu va fi. Mîinile rele
piardă nici un prilej de prin nevoinţă îndelunga- nu vor face şi nici picioarele
a fi de folos aproapelui. tă şi mai ales rîvnind din spre rele nu te vor duce,
(Cuviosul Ambrozie de la tot sufletul numai binele. limba şi buzele nu vor spune
Optina, 1812-1891) Omul niciodată nu poate răutăţi, urechile - răutăţi nu
fi bun cu adevărat, dacă vor asculta, ochii - la cele rele
în el nu se va sălăşlui nu vor privi, dacă inima nu
Integramă Dumnezeu. (Cuviosul An- va voi, aşa cum apa curată
tonie cel Mare, 251-355) curge numai dintr-un izvor
care este curat. Fără o inimă
1 2 3 bună nici fapte bune nu vei
săvîrşi, aşa cum dintr-un
4 5 izvor murdar poate curge
numai apă murdară şi urît
6 mirositoare. (Cuviosul Tihon
din Zadon, 1724-1783)
7 8 9 10

11 12 13
14

15

Orizontal: 1. Stare de neprihănire a Maicii Domnului. 6. Parte Vertical: 2. Taina Euharistiei a fost instituită de Mîntuitorul la
principală a unei biserici, situată în mijlocul clădirii, între altar … de Taină. 3. Cei încreştinaţi de Sf. Cneaz Vladimir. 4. Durată
şi pronaos. 7. Soţia lui Avraam. 9.Regele iudeu care a ucis 14 mii de timp care nu are nici început, nici sfîrşit. 5. Unde va chema
de copii în Betleem. 11. Cei trei de la Răsărit care au adus daruri Dumnezeu pe toţi oamenii, la sfîrşitul lumii? 8. Haină de postav,
Pruncului Hristos. 13. Sentiment de înţelegere şi de compasiune largă şi lungă pînă la călcîie, pe care o poartă preoţii, călugării şi
faţă de suferinţa sau de nenorocirea cuiva. 14. Locuinţa omului. călugăriţele pe deasupra îmbrăcămintei. 10. Împăraţi. 12. Strofa
15. Recompensă despre care vorbeşte Mîntuitorul (Mat., 5) ce urmează imediat după condac. 13. Cine era împărăteasa Elena
celor ce împlinesc poruncile Lui. pentru Constantin cel Mare?

19
Viaţa noastră cu Dumnezeu

Taina Sfîntului Botez -


usa spre Împaratia
lui Dumnezeu
Explicarea Sfintei Taine a Botezului şi
a Mirungerii

Taina este o lucrare sfîntă, instituită de Iisus


Hristos, prin care, într-o formă văzută, se împăr-
tăşeşte primitorului harul lui Dumnezeu nevăzut.
Cele şapte Sfinte Taine ale Bisericii Ortodoxe sînt
următoarele: Botezul, Mirungerea, Împărtăşania,
Spovedania (Pocăinţa), Preoţia (Hirotonia), Nunta
(Căsătoria) şi Maslul.

Botezul - naşterea din nou Taina Mirungerii - Pecetea harului Duhu-


Taina Sfîntului Botez este întîia dintre Tainele Sfintei Bi- lui Sfînt
serici prin care ajungem membri ai Bisericii lui Hristos şi ne Îndată după Botez se săvîrşeşte Taina Mirungerii, în
putem învrednici de primirea celorlalte Sfinte Taine. Ea a fost care cel botezat primeşte darurile Sfîntului Duh spre întă-
asezată de Mîntuitorul Iisus Hristos prin cuvintele: “Mergînd, rire şi creştere în Biserica lui Hristos. Această Taină a fost
învăţaţi toate neamurile, botezîndu-le în numele Tatălui şi al întemeiată de Mîntuitorul şi se săvîrşea încă din primele
Fiului şi al Sfîntului Duh” (Matei 28, 19). Prin Botez natura zile ale Bisericii de către Sfinţii Apostoli. Mirungerea se
căzută a omului se uneşte cu Hristos şi se eliberează de păcatul săvîrşeşte împreună cu Botezul şi constă din ungerea de
strămoşesc, de toate păcatele săvîrşite înainte de Botez, cel către preot cu Sfîntul Mir a părţilor principale ale trupului
botezat renaşte la o viaţă nouă duhovnicească, viaţă de curăţie celui botezat. La fiecare ungere preotul spune: “Pecetea
şi sfinţenie. Darului Sfîntului Duh. Amin“. Pe vremea Apostolilor cel
Taina Botezului începe cu rugăciunile de izgonire a du- botezat primea darurile Sfîntului Duh prin punerea mîini-
hurilor rele, care au o influienţă mare asupra omului căzut, lor. “Atunci îşi puneau mîinile peste ei, şi ei luau Duhul Sfînt“
şi de primire în sînul Bisericii. Cel care se botează sau, dacă (Fapte 8, 17). Dar mai tîrziu, tot pe vremea Apostolilor,
este prunc, naşii lui, se leapădă de satana şi toate lucrurile lui, punerea mîinilor a fost înlocuită cu ungerea cu Sfîntul Mir,
făgăduind să creadă şi să-i slujească lui Hristos, mărturisesc fapt despre care mărturisesc cuvintele Apostolului Pavel:
credinţa, rostind Simbolul Credinţei. “Iar Cel ce ne întăreşte pe noi împreună cu voi, în Hristos, şi
După ce preotul sfinţeşte apa şi se roagă lui Dumnezeu să-l ne-a uns pe noi este Dumnezeu, Care ne-a pecetluit pe noi şi a dat
spele pe cel ce se botează de toate păcatele şi prin această sfin- arvuna Duhului, în inimile noastre“ (II Cor. 1, 21-22). Mirul
ţire să-l unească cu Hristos, unge copilul cu ulei sfinţit. Preotul era sfinţit de Apostoli, iar după ei urmaşii lor - episcopii.
spune cuvintele “În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Tradiţia de sfinţire a Mirului de către episcopi s-a păstrat
Duh“ şi unge copilul pe ochi, pe nas, pe urechi, pe mîini şi pe în Biserică pînă în prezent.
picioare. Apoi preotul scufundă în apă de trei ori pe cel ce se Taina se încheie cu înconjurarea de trei ori a cristelniţei
botează, rostind cuvintele: “Se botează robul (roaba) lui Dumnezeu de către preot împreună cu cel botezat (cercul este simbolul
(numele) în numele Tatălui - amin, şi al Fiului - amin, şi al Sfîntului veşniciei), în semn de biruinţă duhovnicească, citirea unor
Duh - amin“. Scufundarea în apă simbolizează moartea pentru fragmente din Apostol şi Evanghelie. La fel preotul taie
păcat, iar scoaterea din apă - învierea la o viaţă nouă fără de simbolic fire din părul celui botezat (în semn de închinare
păcate, curată şi sfîntă. Cel botezat este îmbrăcat în haine albe şi lui Dumnezeu a celui botezat) şi rosteşte rugăciunile de
i se dă o cruce. Hainele albe simbolizează curăţenia sufletului încheiere a Tainei. După Botez şi Mirungere noul membru
după botez şi îi aminteşte că toată viaţa trebuie să păstreze al Bisericii se înbisericeşte: preotul îl aduce pe amvon,
această curăţie, iar crucea de la gît este semnul care arată înaintea uşilor împărăteşti şi în altar.
credinţa în Hristos.

20
Lecţia Sfintei Scripturi

Gh ic i tor i
B i b l ic e
bord
im nu avea la
Care vas marit nici motor?
pînze şi

Unde ne gasim
nici cîrmă, nici
)
(Corabia lui Noe
si în zbor,

comoara
Prima dată - so oc,
use mlădiţă în ci
A doua oară - ad rs
nu s-a mai înto
A treia oară - (Porumbelul)

Cine bătrîn
îi lingeau demult fiin
Care animale d,
ului Lazăr? Avea puter
Asemenea este împărăţia ceru- rănile sărman ea
(Cîinii) unui tînăr,
rilor cu o comoară ascunsă în Cu Dumnez
eu în
ţarină, pe care, gasind-o un om, nor vorbind
,
a ascuns-o, şi de bucuria ei se Cîţi ani avu
la
număr?
duce şi vinde tot ce are şi cum- (Moise, 120
ani)
pară ţarina aceea. (Matei 13, 44)

Cine a înce-
Avem o comoară care este mai preţioasă decît ori- tat să mai
ce bogăţie din această lume, pe care niciodată n-am fie zgîrcit
după prima
fi dobîndit-o, prin nici o străduinţă, dacă Însuşi Iisus
întîlnire cu
Hristos, din marea Sa dragoste, nu ne-ar fi ajutat.
Iisus?
Domnul ne-a dat-o cu preţul patimilor Sale. Această (Zaheu)
comoară este viaţa veşnică. Hristos a pătimit şi a
murit, pentru a ne dărui, celor care cred în El, viaţa
veşnică. Tot ea este şi credinţa în Dumnezeu. Cre-
dinţa este mai preţioasă şi mai necesară decît orice
bogăţie posibilă din această lume. Ea este bucuria şi
mîngîierea vieţii noastre şi calea spre viaţa veşnică.
Pocăinţa a propovăd
Viaţa veşnică – iată ce ne aşteaptă după scurta Născut în Vechiul
uit
şi împovărătoarea viaţă pămîntească! Iată răsplata, ui Testa-
ment fiind,
gătită nouă de preabunul Dumnezeu! Cît este de Din pîntecele mame
i sale, de
scurtă viaţa noastră pămîntească... Şi cîţi dintre noi Dumnezeu a fost iub
it,
Ioan cel ... (Înaint
muncesc cu ardoare s-o aranjeze şi s-o înfrumuseţe- ,
Cînd încep o rugăciune
emergător)
a fost numit.
ze? Cîtă lume lucrează în tinereţe pentru a-şi asigura Mă apropii de icoane.
o bătrîneţe liniştită şi fără de griji... Însă viitorul pă- Şi ridic în sus mînuţa,
crucii).
mîntesc este foarte incert, nimeni dintre noi nu ştie Făcînd ...(semnul sfînt al
urite
dacă va ajunge pînă a doua zi. Despre viaţa de după de icoane a
Un perete rte,
moarte se ştie sigur că va fi – ori fericire veşnică, ori naos despa
Altarul de
chinuri veşnice. Aşadar să ne îngrijim de ea, să ne cuminţi,
Ard candele ri de sfinţi.
străduim să trăim aşa cum ne-a poruncit Domnul. Să hipu
Luminînd c
ne rugăm neîncetat lui Dumnezeu să ne rînduiască fi e o are, ştiţi?
Se să
ul)
viaţa de după moarte după mare mila Sa. (Iconostas

21
Аrhanghel
Apostol
ABECEDAR
Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu ca să dea
altar, amin
iertare de păcate sufletelor noastre. Troparul (Glas 3)

APOSTOL - cuvîntul provine din greacă,


însemnînd «acela care este trimis». Apos-
tolul este trimisul lui Iisus Hristos pentru
a propăvadui Evanghelia şi adevărul despre
Mesia, Cel răstignit pentru mîntuirea
noastră. La început, Domnul a chemat 12
ucenici, dîndu-le misiunea de a propăvadui
adevărul. Iar apoi încă Şaptezeci de apos-
toli (descriere în Luca 10, 1-16). Apostolii
s-au nevoit în multe feluri şi chipuri pentru
adevăr şi s-au mutat la Domnul aşa cum se
arată la pomenirea fiecăruia.
Sfintii Arhangheli
Prin cuvîntul “arhanghel” înţelegem “mai mare peste în-
geri” sau “cel dintîi dintre îngeri”. Iar “înger” înseamnă “ves-
titor”, pentru că îngerii fac cunoscută oamenilor voia lui Dum-
nezeu. Ei sunt “duhuri slujitoare” cu trupuri nemateriale şi
AMIN - (ebr. Amen = «Aşa nemuritoare, fiind creaţi de Dumnezeu mai înainte de om şi
să fie»). În slujbele ortodoxe de lumea văzută. Îngerii au menirea de a-L slăvi neîncetat pe
Amin este adesea răspunsul Dumnezeu şi a împlini întru toate voia Lui.
poporului la o rugăciune pe Îngerii se împart în nouă cete, fiecare avînd numele şi
care o spune preotul. misiunea sa. Cetele îngereşti sînt împărţite în trei ierarhii
sau grupuri şi anume: ierarhia cea mai de sus, aproape de
Preasfînta Treime, este formată din Serafimi, Heruvimi şi
Tronuri. Ei stau în jurul tronului lui Dumnezeu, înconjuraţi
ALTAR - cea mai importantă parte a bisericii. Altarul este locul unde se
în văpaie de foc şi fac cunoscută voia Lui îngerilor de mai
săvîrşeşte Jertfa sfîntă a Liturghiei şi este rezervat slujitorilor (epi-
jos. Ierarhia din mijloc este formată din Domnii, Puteri şi
scopi, preoţi, diaconi). Înlauntrul lui se afla Sfînta Masa sau Prestolul.
Stăpînii. Ei domnesc peste îngerii de mai jos şi stăpînesc pu-
terile iadului şi întreg universul. Ierarhia cea mai de jos este

Îngerii formată din Începătorii, Arhangheli şi Îngeri. Aceştia sînt


cei mai aproape de oameni, cărora le fac cunoscută voia lui
Dumnezeu şi-i ajută să scape de cursele diavolilor.
O seară liniştită. Un băieţel de Sfinţii Arhangheli sînt în număr de opt, care stau îna-
şase ani pe nume Dănuţ desenează ce- intea tronului slavei lui Dumnezeu, aceştia fiind: Mi-
rul. În cer zboară îngerii. I-a desenat hail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil, Varahiil
în haine lungi cu aripile întinse, însă, şi Ieremiil.
deodată, începu a vopsi tot desenul cu Pomenirea Soborului Arhanghelilor Mihail şi
un creion albastru. Gavriil, şi al tuturor cereştilor puteri celor fără de
- Daniel, de ce colorezi îngerii cu trup se face la 21 noiembrie
albastru? Nu-ţi place cum i-ai desenat?
- Păi îngerii sînt nevăzuţi, - răs-
punse Dănuţ.
- Atunci de ce i-ai mai desenat?
- Ei cum nu înţelegeţi, - se miră Dănuţ, îngerii există, însă sînt
nevăzuţi.

22
Маi Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de biruinţă
23 aprilie (6 mai)
ÎNĂLŢAREA DOMNULUI
30 aprilie (13) mai
Sfînta Mare Muceniţă Irina.
Icoana Maicii Domnului «Potirul nesecat»
5 (18) mai
Mutarea moaştelor Sfîntului Mare Ierarh Nicolae,
Arhiepiscopul Mirelor Lichiei
9 (22) mai

POGORÎREA SFÎNTULUI DUH. CINCIZECIMEA


10 (23) mai
Ziua Sfîntului Duh
Sfinţii întocmai cu Apostolii Chiril şi Metodie,
învăţătorii slavilor.
11 (24) mai

Iulie Naşterea Sfîntului Prooroc Ioan, Înaintemergătorul


şi Botezătorul Domnului.
24 iunie (7 iulie)

Icoana Maicii Domnului Tihvinskaia.


26 iunie (9 iulie)

Sfinţii şi întru tot lăudaţii Apostoli Petru şi Pavel


29 iunie (12 iulie)

Soborul Sfinţilor, slăviţilor şi întru tot lăudaţilor


Doisprezece Apostoli.
30 iunie (13 iulie)

Sfîntul Mucenic Nicolae Ţarul împreună cu familia:


Alexandra, Alexei, Olga, Tatiana, Maria şi Anastasia
4 (17) iulie

Aflarea moaştelor cuviosului Serghie de Radonej.


Icoana Maicii Domnului «Economisa»
5 (18) iulie

Sfînta întocmai cu Apostolii Împărăteasa Olga, după


botez Elena
11 (24) iulie

23
stlfe@yandex.ru
împărtăşiţi, scrieţi-ne pentru rubrica “Scrisori la redacţie” pe adresa electronică: 24
Dragi cititori, dacă aveţi comentarii la articolele publicate sau gînduri pe care aţi vrea să ni le
Revistă editată de Frăţia Misionară “Sfîntul Ciprian” din Edineţ.
Aflarea moaştelor Cuviosului Serafim de Sarov, făcătorul
de minuni. Soborul Sfinţilor din Kursk.
19 iulie (1 august)
Sfîntul Prooroc Ilie.

Аugust
20 iulie (2 august)
Sfînta întocmai cu apostolii Maria Magdalena.
22 iulie (4 august)
Binecredincioşii cneazi Boris şi Gleb.
24 iulie (6 august)
Sfîntul Mare Mucenic Pantelimon. Cuviosul Gherman din
Alaska. Soborul Sfinţilor din Smolensk.
27 iulie (9 august)
Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului
1 (14) august
SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI.
6 (19) august
ADORMIREA PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE
DUMNEZEU ŞI PURUREA FECIOAREI MARIA.
15 (28) august
8
Începutul Postului Sfinţilor Apostoli
Petru şi Pavel
18 (31) iunie

Iunie
Binecredinciosul Mare Cneaz Dimitrie Donskoi.
19 mai (1 iunie)
Icoana Maicii Domnului Vladimirskaia. Soborul
sfinţilor din Carelia. Sfinţii întocmai cu apostolii
Împăraţi Constantin şi Elena
21 mai (3 iunie)
Cuviosul Nil Stolobenskii. Cuviosul Ioan Rusul,
mărturisitorul.
27 mai (9 iunie)
Icoana Maicii Domnului «Ajutătoarea păcătoşilor».
29 mai (11 iunie)
Cuviosul Varlaam Hutînskii.
6 (19) iunie
Ziua tuturor sfinţilor din pămîntul Rusiei.
8 (21) iunie
4