Sunteți pe pagina 1din 4

Numele şi prenumele................................................................... Data.........................

EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2019-2020
Limba şi literatura română
Clasa a VII-a

I.
Citeşte textul cu atenţie:

,,Nimeni n-a rămas in strada A iesit de la răscruce


Norii negri stau gramada O femeie care duce
Zboara frunzele uscate Un copil de mână... Sună
In vazduh imprăştiate Porti izbite de furtună
Si salcâmii stau să cadă! Iar femeile-şi fac cruce:
Bate vantul – bate... Fulgeră şi tună...”

(G. Topirceanu, Pe furtună)


A.
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 1 punct
Cuvântul răscruce s-a format prin:
a) Derivare; b) compunere; c) conversiune.

2. Scrie sinonime pentru cuvintele: uscate=.......................... 1 punct


răscruce= ……………. izbite= ………………

3. Subliniază varianta corectă : 1 punct


frun-ze-le/fru-nze-le
i-zbi-te/ iz-bi-te
ra-scru-ce/ ras-cru-ce

4. Completează tabelul: 1 punct


Valoare morfologică Funcţie sintactică Caz/ Mod
frunzele
(în) văzduh
să cadă

5. Formulează un enunţ în care cuvântul nori să fie complement. 1. punct

……………………………………………………………………………………………

B.
1. Transcrie şi numeşte două figuri de stil din textul dat. 1 punct
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2. Evidenţiază, în 3 rânduri, sentimentele transmise de versurile date. 1. punct


……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

II.

1. Selectează 3 cuvinte din textul dat şi alcătuieşte o compunere de 7 rânduri cu titlul


Toamna, în care să descrii un peisaj. 2 puncte

………………,……………,…………………

.....................................................................

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Oficiu: 1 punct
EVALUARE INIŢIALĂ
Anul scolar 2011-2012
Disciplina Limba si literatura română
Clasa a VII-a
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total.
PARTEA I (48 de puncte)
A.
1 pentru răspunsul corect : 6 puncte
2. pentru fiecare sinonim scris corect câte 2 puncte (2×3=6 puncte)
3. pentru pentru fiecare variantă corectă câte 2 puncte (2×3=6 puncte)
4. pentru explicarea corectă :6 puncte, parţială, 4/2 puncte
5. pentru fiecare răspuns câte 1 punct (6 puncte)
B. 1. pentru răspuns corect: 6 puncte
câte 3 puncte pentru fiecare figură de stil identificată
(2×3=6 puncte)
câte 3 puncte pentru fiecare figură de stil identificată
(2×3=6 puncte)
2. câte 3 puncte pentru fiecare figură de stil identificata
(2×3=6 puncte)
3. pentru exprimare corecta si incadrare in spaţiu: 6 puncte
PARTEA A II-A
- câte 5 puncte pentru titlul sugestiv dat compunerii;
- conţinut ideatic, adecvat cerinţei (15 puncte) ⁄ tratare ezitantă, superficială a cerinţei
(5 puncte);
- coerenţă şi echilibruîn compoziţie (5 puncte) Redactarea întregii lucrări (12 puncte),
respectarea limitei de spaţiu indicată (3 puncte);
- respectarea normelor de exprimare şi de ortografie – 6 puncte (0-1 greşeli – 6 puncte;
2-3 greşeli – 4 puncte; 4-5 greşeli – 2 puncte, peste 6 greşeli – 0 puncte);

- respectarea normelor de punctuaţie (3 puncte) (0-1 greşeli – 3 puncte, 2-3 greşeli – 2


puncte; 4-5 greşeli – 1 punct; peste 6 greşeli – 0 puncte).