Sunteți pe pagina 1din 18

S.C. Depanero S.R.

L
Soseaua Orhideelor, Nr. 27-29, Sector 1, Bucuresti
Tel: 0742.726.843 (07GARANTIE) / *4114
E-mail: service@depanero.ro

CERTIFICAT DE GARANTIE Nr: 209916219543

Prin prezentul document se atesta ca produsele urmatoare:


PRODUS GARANTIE S/N
Mouse wireless Lenovo 520, Argintiu 24 luni 193268810273

Laptop 2 in 1 Lenovo YOGA 730-13IWL cu procesor Intel® Core™ 24 luni RSGEMAG3574214X

i7-8565U pana la 4.60 GHz, Whiskey Lake, 13.3", Full HD, IPS, Touch, 8GB,

256GB SSD, Intel® UHD Graphics 620, Microsoft Windows 10, Platinum,

Bluetooth Active Pen

cumparate cu factura 209905653891, beneficiaza de garantie in conditiile specificate pe verso.

Pentru o rezolvare rapida si eficienta legata de garantia produsului te rugam


sa urmezi instructiunile de mai jos:
1. Acceseaza link-ul: http://info.emag.ro/pick-up-return
2. Completeaza toate datele solicitate :
• Numele tau si nr. facturii
• Data facturii si denumirea produsului pe care doresti sa il trimiti in service
• Data si adresa de la care sa fie preluat produsul de catre firma de curierat
• Completeaza cu informatii despre defectul reclamat
• Selecteaza „Trimite”.
3. Curierul va prelua produsul defect
4. Noi vom repara produsul conform conditiilor de garantie
5. Produsul va fi inapoiat catre tine prin curier
Acceseaza contul tau de client de pe http://www.emag.ro ca sa urmaresti situatia produsului, inclusiv e-mailurile
pe care le primesti.
CONDITII DE GARANTIE • Alimentarea se va face numai de la o retea electrica cu impamantare si in
• Produsele identificate in acest certificat pe baza denumirii comerciale, a limitele de toleranta prevazute de producator. Vor fi folosite numai a
codului si a numarului unic de serie S/N, beneficiaza de garantie in elemente de cablaj originale ale echipamentelor. Vor fi respectate
termenul specificat pentru fiecare in parte, termenul de garantie calculandu- instructiunile de utilizare ale echipamentelor, conform indicatiilor tehnice
se de la data facturarii fiecarui produs in parte. date de vanzator, respectiv de executantul operatiilor de service. Va pastra
documentatia primita odata cu echipamentul, pe toata durata perioadei de
• Durata medie de utilizare a produselor este de 3 ani. garantie.
• Asigurarea garantiei se face gratuit la sediul furnizorului, in zilele • Recomandam ca produsul sa fie insotit de ambalajul original pentru a se
lucratoare. Aducerea la starea de conformitate se va face in primul rand asigura integritatea produsului pe durata transportului.
prin repararea produsului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la
data la care consumatorul, dupa caz, a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa • Modificarile de configurare si utilizare incorecta sau nelicentiata a
de conformitate a produsului sau a predat produsul vanzatorului ori produselor software exonereaza vanzatorul de orice raspundere.
persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare • Va receptiona produsul intr-un termen maxim de 30 de zile dupa
preluare. notificarea de reparare primita de la furnizorul de service.
• Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în • Defectiunile software nu fac obiectul acestui certificat de garantie.
cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de garanţie legală de
conformitate şi cel al garanţiei comerciale şi curge, după caz, din momentul GARANTIA PRODUSULUI NU ACOPERA
la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a URMATOARELE SITUATII
produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea
service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală şi,
respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului. • Deteriorari termice, mecanice si plastice ale produsului datorate
• Atunci cand produsele de folosinta indelungata, defectate in termenul de accidentelor, vibratiilor, intemperiilor, neglijentei in utilizare sau a altor
factori independent de Producator.
garantie legala de conformitate nu pot fi reparate sau cand durata
cumulată de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de • Utilizarea produsului in conditii neadecvate (ex. Tensiune de alimentare
garanţie legală de conformitate depăşeşte 10% din durata acestui termen, necorespunzatoare, impamantare inexistenta sau gresita, conectare la PC
la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui fara impamantare, actiuni ale substantelor chimice, noxe, fum, praf sau
consumatorului contravaloarea produsului respectiv. umiditate etc.).
• Produsele de folosinţă îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în • Utilizarea produsului in aplicatii ce necesita performante si calitati, altele
cadrul termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen de garanţie decat cele oferite de clasa si scopul pentru care acest produs este destinat
care curge de la data preschimbării produsului. sau in afara specificatiilor sale tehnice.
• Furnizorul nu va fi raspunzator, in cazul defectarii produsului, pentru • Nerespectarea instructiunilor de utilizare sau instalare prevazute in
pierderea informatiilor sau datelor, precum si pentru orice prejudicii suferite manualul produsului.
de beneficiar in urma acestor pierderi, obligatia furnizorului fiind numai de
a repara sau inlocui produsul defect. Furnizorul nu este raspunzator de • Utilizarea de baterii, surse de alimentare sau accesorii, altele decat cele
deblocarea echipamentelor care au fost protejate prin parole de catre produse, aprobate sau recomandate de catre Producator.
beneficiar. • Schimbarea starii originale a produsului prin interventii neautorizate.
• Acumulatorii (baterii recincarcabile) beneficiaza de 6 luni garantie de la • Reparatiile efectuate pentru remedierea defectelor aparute ca urmare a
data achizitiei, cu exceptia situatiilor in care se precizeaza altfel. motivelor de excludere de mai sus, vor fi supuse unor costuri suplimentare
pentru piese de schimb, manopera si transport, agreate in prealabil cu
OBLIGATIILE BENEFICIARULUI Consumatorul.
• Pentru a putea beneficia de garantie, este obligatorie prezentarea facturii ALTE INFORMATII IMPORTANTE
si a certificatului de garantie. Produsul va fi insotit de toate accesoriile cu
care s-a achizitionat si livrat. • Garantia furnizata nu afecteaza drepturile Beneficiarului consumator
• Sa pastreze integritatea sigiliilor vanzatorului/producatorului, respectiv ale conform cu legislatia aplicabila in vigoare privind vanzarea produselor si
executantului operatiilor de service. garantiile asociate acestora.
• Garantia este valabila doar pe teritoriul Romaniei.
INTERVENTII IN PERIOADA DE GARANTIE
Data intrarii Produsul Defect reclamat Defect constatat Observatii Data iesirii Semnatura si stampila Semnatura client

Semnatura vanzator Semnatura cumparator

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


CERTIFICAT DE GARANTIE

Denumire produs:
Laptop case HP Chroma Sleeve, 14", black/red (V5C26AA)
S/N produs: 889894991362
Perioada de garantie: 24 luni
Beneficiar: Gustea Alin
Nr. factura: 209905653891 Data 2019-11-21
Serie certificat: 2019_9_330480_EMAG
Vanzator: DANTE INTERNATIONAL SA Semnatura si stampila vanzatorului,

Produsele identificate in acest certificat pe baza denumirii comerciale, a Nu se oferă garanție pentru defecțiunile apărute ca urmare a manipulării
codului si a numărului unic de serie S/N, beneficiază de garanție in termenul defectuoase, lovirii produselor, accidentelor, ventilației necorespunzătoare,
specificat pentru fiecare in parte, perioada calculându-se fata de data greșelilor de instalare (lipsa împământării la priza, cuplarea oricărui periferic
emiterii prezentului certificat. Durata medie de utilizare a produselor este la calculator in timp ce echipamentele sunt in funcțiune) sau fluctuații ale
de 3 ani. tensiunii de alimentare, intervenții asupra produselor, indiferent de natura
Garanția produselor achiziționate se acorda in conformitate cu legile in lor, de către personal neautorizat in scris de furnizor, sau modificarea
vigoare la data cumpărării. Drepturile consumatorului sunt conforme cu seriilor din certificat.
prevederile legilor OG21/1992 și Legea 449/2003 actualizate. Asigurarea Furnizorul nu va putea fi făcut răspunzător, in cazul defectării produsului,
garanției se face gratuit la sediul furnizorului, in zilele lucrătoare. Aducerea pentru pierderea informațiilor sau datelor precum si pentru orice prejudicii
la starea de conformitate se va face in primul rând prin repararea ce ar putea suferi beneficiarul in urma acestor pierderi, obligația
produsului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la recepția in vânzătorului fiind numai de a repara sau înlocui produsul defect. Vânzătorul
service. Clientul are obligația de a respecta prevederile din specificațiile nu este răspunzător de deblocarea echipamentelor care au fost protejate
producătorului, referitoare la utilizarea produsului achiziționat. Garanția nu prin parole de către beneficiar.
se extinde si asupra consumabilelor. Accesoriile si produsele opționale pot
avea garanție diferita de cea a produsului, conform specificațiilor Obligațiile beneficiarului:
producătorului. Acumulatorii beneficiază de un termen de garanție de 6 Alimentarea de la rețeaua electrica cu împământare si in limitele de
luni. Garanția pentru persoanele juridice este de 12 luni. toleranta prevăzute de producător; Folosirea numai a elementelor de
Garanția se acorda doar pentru defecțiunile de natura hardware si nu cablare originale ale echipamentelor; Respectarea instrucțiunilor de
include operațiunile de curățire sau asistenta tehnica, cu excepția situațiilor utilizare ale echipamentelor, conform indicațiilor tehnice date de vânzător,
in care este precizat altfel într-un contract de service separat. Nu constituie respectiv de executantul operațiilor de service; Păstrarea integrității
obiectul garanției subansamblele si materialele consumabile (baterii, sigiliilor vânzătorului, respectiv ale executantului lucrărilor de service;
riboane, unități de formare a imaginii, capete de imprimare, cartușe toner Confirmarea pe documentele executantului, a lucrărilor efectuate, prin
sau cerneala). semnarea si stampilarea lor; Recomandam păstrarea documentației,
In cazul ecranelor LCD garanția se acorda in conformitate cu standardul ISO accesoriilor si a ambalajului primite odată cu echipamentul, pe toata durata
13406-2. garanției.
Pentru Copiatoare, Faxuri si Multifuncționale se vor folosi numai Pentru a putea beneficia de garanție, este obligatorie prezentarea
consumabile originale furnizate de partenerii autorizații de producătorul certificatului de garanție însoțit de factura de achiziție. Produsul va fi însoțit
echipamentului si numai tipuri de hârtie recomandate pentru respectivul de toate accesoriile cu care s-a livrat. Recomandam sa fie însoțit si de
echipament. Garanția privind consumabilele, rolele de pe traseul hârtiei si ambalajul original, pentru a asigura integritatea produsului in cazul
lămpile este limitata la o perioada de 60 de zile de la data vânzării. Utilizarea transportului. Produse fără etichetele sau sigiliile de garanție intacte sau cu
de consumabile reumplute, atrage după sine anularea garanției pentru defecte cauzate de manipulare sau stocare defectuoase, cum ar fi, dar fără
respectivul echipament. a se limita la următoarele: crăpături, spărturi, elemente torsionate,
Asigurarea garanției se face gratuit la sediul furnizorului, in zilele lucrătoare. desprinse sau lipsa, urme de arsuri, inundație - vor fi refuzate la recepția in
Timpul de nefuncționare prelungește in mod corespunzător termenul de vederea acordării garanției. Modificările de configurare si utilizarea
garanție si curge din momentul înregistrării in unitatea de service, pana la incorecta sau nelicențiată a produselor software exonerează vânzătorul de
aducerea produsului in stare de utilizare normala si al notificării in scris in orice răspundere.
vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către
consumator. Garanția este valabila doar pe teritoriul României.

Suport tehnic prin telefon


Produse din gama Telefon Orar
Produse pentru acasă și biroul de acasă: 0801 033 390 Luni -Vineri: 09:00 - 18:00
Imprimante, scannere, multifuncționale, notebook-uri Pavilion și Presario, 021 204 7090 (cu excepția sărbătorilor legale)
camere foto
Produse pentru întreprinderi: 021 315 4442 Luni -Vineri: 09:00 - 18:00
Imprimante, scannere, multifuncționale, notebook-uri, desktop-uri, servere (cu excepția sărbătorilor legale)

Lista cu unitățile de service autorizate HP poate fi consultată aici: http://h40056.www4.hp.com/parteneri/service.html

Am primit produsul în perfectă stare, însoțit de instrucțiuni în limba română,


am luat la cunoștință de prevederile acestui certificat,
Semnătura beneficiarului,
CERTIFICAT DE GARANTIE

INTERVENȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Nr. Dată Dată Service autorizat


Reparație
crt. solicitare remediere Semnătură și ștampilă

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


CERTIFICAT DE GARANTIE

Denumire produs:
Laptop case HP Chroma Sleeve, 14", black/red (V5C26AA)
S/N produs: 889894991362
Perioada de garantie: 24 luni
Beneficiar: Gustea Alin
Nr. factura: 209905653891 Data 2019-11-21
Serie certificat: 2019_9_330480_EMAG
Vanzator: DANTE INTERNATIONAL SA Semnatura si stampila vanzatorului,

Produsele identificate in acest certificat pe baza denumirii comerciale, a Nu se oferă garanție pentru defecțiunile apărute ca urmare a manipulării
codului si a numărului unic de serie S/N, beneficiază de garanție in termenul defectuoase, lovirii produselor, accidentelor, ventilației necorespunzătoare,
specificat pentru fiecare in parte, perioada calculându-se fata de data greșelilor de instalare (lipsa împământării la priza, cuplarea oricărui periferic
emiterii prezentului certificat. Durata medie de utilizare a produselor este la calculator in timp ce echipamentele sunt in funcțiune) sau fluctuații ale
de 3 ani. tensiunii de alimentare, intervenții asupra produselor, indiferent de natura
Garanția produselor achiziționate se acorda in conformitate cu legile in lor, de către personal neautorizat in scris de furnizor, sau modificarea
vigoare la data cumpărării. Drepturile consumatorului sunt conforme cu seriilor din certificat.
prevederile legilor OG21/1992 și Legea 449/2003 actualizate. Asigurarea Furnizorul nu va putea fi făcut răspunzător, in cazul defectării produsului,
garanției se face gratuit la sediul furnizorului, in zilele lucrătoare. Aducerea pentru pierderea informațiilor sau datelor precum si pentru orice prejudicii
la starea de conformitate se va face in primul rând prin repararea ce ar putea suferi beneficiarul in urma acestor pierderi, obligația
produsului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la recepția in vânzătorului fiind numai de a repara sau înlocui produsul defect. Vânzătorul
service. Clientul are obligația de a respecta prevederile din specificațiile nu este răspunzător de deblocarea echipamentelor care au fost protejate
producătorului, referitoare la utilizarea produsului achiziționat. Garanția nu prin parole de către beneficiar.
se extinde si asupra consumabilelor. Accesoriile si produsele opționale pot
avea garanție diferita de cea a produsului, conform specificațiilor Obligațiile beneficiarului:
producătorului. Acumulatorii beneficiază de un termen de garanție de 6 Alimentarea de la rețeaua electrica cu împământare si in limitele de
luni. Garanția pentru persoanele juridice este de 12 luni. toleranta prevăzute de producător; Folosirea numai a elementelor de
Garanția se acorda doar pentru defecțiunile de natura hardware si nu cablare originale ale echipamentelor; Respectarea instrucțiunilor de
include operațiunile de curățire sau asistenta tehnica, cu excepția situațiilor utilizare ale echipamentelor, conform indicațiilor tehnice date de vânzător,
in care este precizat altfel într-un contract de service separat. Nu constituie respectiv de executantul operațiilor de service; Păstrarea integrității
obiectul garanției subansamblele si materialele consumabile (baterii, sigiliilor vânzătorului, respectiv ale executantului lucrărilor de service;
riboane, unități de formare a imaginii, capete de imprimare, cartușe toner Confirmarea pe documentele executantului, a lucrărilor efectuate, prin
sau cerneala). semnarea si stampilarea lor; Recomandam păstrarea documentației,
In cazul ecranelor LCD garanția se acorda in conformitate cu standardul ISO accesoriilor si a ambalajului primite odată cu echipamentul, pe toata durata
13406-2. garanției.
Pentru Copiatoare, Faxuri si Multifuncționale se vor folosi numai Pentru a putea beneficia de garanție, este obligatorie prezentarea
consumabile originale furnizate de partenerii autorizații de producătorul certificatului de garanție însoțit de factura de achiziție. Produsul va fi însoțit
echipamentului si numai tipuri de hârtie recomandate pentru respectivul de toate accesoriile cu care s-a livrat. Recomandam sa fie însoțit si de
echipament. Garanția privind consumabilele, rolele de pe traseul hârtiei si ambalajul original, pentru a asigura integritatea produsului in cazul
lămpile este limitata la o perioada de 60 de zile de la data vânzării. Utilizarea transportului. Produse fără etichetele sau sigiliile de garanție intacte sau cu
de consumabile reumplute, atrage după sine anularea garanției pentru defecte cauzate de manipulare sau stocare defectuoase, cum ar fi, dar fără
respectivul echipament. a se limita la următoarele: crăpături, spărturi, elemente torsionate,
Asigurarea garanției se face gratuit la sediul furnizorului, in zilele lucrătoare. desprinse sau lipsa, urme de arsuri, inundație - vor fi refuzate la recepția in
Timpul de nefuncționare prelungește in mod corespunzător termenul de vederea acordării garanției. Modificările de configurare si utilizarea
garanție si curge din momentul înregistrării in unitatea de service, pana la incorecta sau nelicențiată a produselor software exonerează vânzătorul de
aducerea produsului in stare de utilizare normala si al notificării in scris in orice răspundere.
vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către
consumator. Garanția este valabila doar pe teritoriul României.

Suport tehnic prin telefon


Produse din gama Telefon Orar
Produse pentru acasă și biroul de acasă: 0801 033 390 Luni -Vineri: 09:00 - 18:00
Imprimante, scannere, multifuncționale, notebook-uri Pavilion și Presario, 021 204 7090 (cu excepția sărbătorilor legale)
camere foto
Produse pentru întreprinderi: 021 315 4442 Luni -Vineri: 09:00 - 18:00
Imprimante, scannere, multifuncționale, notebook-uri, desktop-uri, servere (cu excepția sărbătorilor legale)

Lista cu unitățile de service autorizate HP poate fi consultată aici: http://h40056.www4.hp.com/parteneri/service.html

Am primit produsul în perfectă stare, însoțit de instrucțiuni în limba română,


am luat la cunoștință de prevederile acestui certificat,
Semnătura beneficiarului,
CERTIFICAT DE GARANTIE

INTERVENȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Nr. Dată Dată Service autorizat


Reparație
crt. solicitare remediere Semnătură și ștampilă

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


CERTIFICAT DE GARANTIE

Denumire produs:
Laptop case HP Chroma Sleeve, 14", black/red (V5C26AA)
S/N produs: 889894991362
Perioada de garantie: 24 luni
Beneficiar: Gustea Alin
Nr. factura: 209905653891 Data 2019-11-21
Serie certificat: 2019_9_330480_EMAG
Vanzator: DANTE INTERNATIONAL SA Semnatura si stampila vanzatorului,

Produsele identificate in acest certificat pe baza denumirii comerciale, a Nu se oferă garanție pentru defecțiunile apărute ca urmare a manipulării
codului si a numărului unic de serie S/N, beneficiază de garanție in termenul defectuoase, lovirii produselor, accidentelor, ventilației necorespunzătoare,
specificat pentru fiecare in parte, perioada calculându-se fata de data greșelilor de instalare (lipsa împământării la priza, cuplarea oricărui periferic
emiterii prezentului certificat. Durata medie de utilizare a produselor este la calculator in timp ce echipamentele sunt in funcțiune) sau fluctuații ale
de 3 ani. tensiunii de alimentare, intervenții asupra produselor, indiferent de natura
Garanția produselor achiziționate se acorda in conformitate cu legile in lor, de către personal neautorizat in scris de furnizor, sau modificarea
vigoare la data cumpărării. Drepturile consumatorului sunt conforme cu seriilor din certificat.
prevederile legilor OG21/1992 și Legea 449/2003 actualizate. Asigurarea Furnizorul nu va putea fi făcut răspunzător, in cazul defectării produsului,
garanției se face gratuit la sediul furnizorului, in zilele lucrătoare. Aducerea pentru pierderea informațiilor sau datelor precum si pentru orice prejudicii
la starea de conformitate se va face in primul rând prin repararea ce ar putea suferi beneficiarul in urma acestor pierderi, obligația
produsului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la recepția in vânzătorului fiind numai de a repara sau înlocui produsul defect. Vânzătorul
service. Clientul are obligația de a respecta prevederile din specificațiile nu este răspunzător de deblocarea echipamentelor care au fost protejate
producătorului, referitoare la utilizarea produsului achiziționat. Garanția nu prin parole de către beneficiar.
se extinde si asupra consumabilelor. Accesoriile si produsele opționale pot
avea garanție diferita de cea a produsului, conform specificațiilor Obligațiile beneficiarului:
producătorului. Acumulatorii beneficiază de un termen de garanție de 6 Alimentarea de la rețeaua electrica cu împământare si in limitele de
luni. Garanția pentru persoanele juridice este de 12 luni. toleranta prevăzute de producător; Folosirea numai a elementelor de
Garanția se acorda doar pentru defecțiunile de natura hardware si nu cablare originale ale echipamentelor; Respectarea instrucțiunilor de
include operațiunile de curățire sau asistenta tehnica, cu excepția situațiilor utilizare ale echipamentelor, conform indicațiilor tehnice date de vânzător,
in care este precizat altfel într-un contract de service separat. Nu constituie respectiv de executantul operațiilor de service; Păstrarea integrității
obiectul garanției subansamblele si materialele consumabile (baterii, sigiliilor vânzătorului, respectiv ale executantului lucrărilor de service;
riboane, unități de formare a imaginii, capete de imprimare, cartușe toner Confirmarea pe documentele executantului, a lucrărilor efectuate, prin
sau cerneala). semnarea si stampilarea lor; Recomandam păstrarea documentației,
In cazul ecranelor LCD garanția se acorda in conformitate cu standardul ISO accesoriilor si a ambalajului primite odată cu echipamentul, pe toata durata
13406-2. garanției.
Pentru Copiatoare, Faxuri si Multifuncționale se vor folosi numai Pentru a putea beneficia de garanție, este obligatorie prezentarea
consumabile originale furnizate de partenerii autorizații de producătorul certificatului de garanție însoțit de factura de achiziție. Produsul va fi însoțit
echipamentului si numai tipuri de hârtie recomandate pentru respectivul de toate accesoriile cu care s-a livrat. Recomandam sa fie însoțit si de
echipament. Garanția privind consumabilele, rolele de pe traseul hârtiei si ambalajul original, pentru a asigura integritatea produsului in cazul
lămpile este limitata la o perioada de 60 de zile de la data vânzării. Utilizarea transportului. Produse fără etichetele sau sigiliile de garanție intacte sau cu
de consumabile reumplute, atrage după sine anularea garanției pentru defecte cauzate de manipulare sau stocare defectuoase, cum ar fi, dar fără
respectivul echipament. a se limita la următoarele: crăpături, spărturi, elemente torsionate,
Asigurarea garanției se face gratuit la sediul furnizorului, in zilele lucrătoare. desprinse sau lipsa, urme de arsuri, inundație - vor fi refuzate la recepția in
Timpul de nefuncționare prelungește in mod corespunzător termenul de vederea acordării garanției. Modificările de configurare si utilizarea
garanție si curge din momentul înregistrării in unitatea de service, pana la incorecta sau nelicențiată a produselor software exonerează vânzătorul de
aducerea produsului in stare de utilizare normala si al notificării in scris in orice răspundere.
vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către
consumator. Garanția este valabila doar pe teritoriul României.

Suport tehnic prin telefon


Produse din gama Telefon Orar
Produse pentru acasă și biroul de acasă: 0801 033 390 Luni -Vineri: 09:00 - 18:00
Imprimante, scannere, multifuncționale, notebook-uri Pavilion și Presario, 021 204 7090 (cu excepția sărbătorilor legale)
camere foto
Produse pentru întreprinderi: 021 315 4442 Luni -Vineri: 09:00 - 18:00
Imprimante, scannere, multifuncționale, notebook-uri, desktop-uri, servere (cu excepția sărbătorilor legale)

Lista cu unitățile de service autorizate HP poate fi consultată aici: http://h40056.www4.hp.com/parteneri/service.html

Am primit produsul în perfectă stare, însoțit de instrucțiuni în limba română,


am luat la cunoștință de prevederile acestui certificat,
Semnătura beneficiarului,
CERTIFICAT DE GARANTIE

INTERVENȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Nr. Dată Dată Service autorizat


Reparație
crt. solicitare remediere Semnătură și ștampilă

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


CERTIFICAT DE GARANTIE

Denumire produs:
Laptop case HP Chroma Sleeve, 14", black/red (V5C26AA)
S/N produs: 889894991362
Perioada de garantie: 24 luni
Beneficiar: Gustea Alin
Nr. factura: 209905653891 Data 2019-11-21
Serie certificat: 2019_9_330480_EMAG
Vanzator: DANTE INTERNATIONAL SA Semnatura si stampila vanzatorului,

Produsele identificate in acest certificat pe baza denumirii comerciale, a Nu se oferă garanție pentru defecțiunile apărute ca urmare a manipulării
codului si a numărului unic de serie S/N, beneficiază de garanție in termenul defectuoase, lovirii produselor, accidentelor, ventilației necorespunzătoare,
specificat pentru fiecare in parte, perioada calculându-se fata de data greșelilor de instalare (lipsa împământării la priza, cuplarea oricărui periferic
emiterii prezentului certificat. Durata medie de utilizare a produselor este la calculator in timp ce echipamentele sunt in funcțiune) sau fluctuații ale
de 3 ani. tensiunii de alimentare, intervenții asupra produselor, indiferent de natura
Garanția produselor achiziționate se acorda in conformitate cu legile in lor, de către personal neautorizat in scris de furnizor, sau modificarea
vigoare la data cumpărării. Drepturile consumatorului sunt conforme cu seriilor din certificat.
prevederile legilor OG21/1992 și Legea 449/2003 actualizate. Asigurarea Furnizorul nu va putea fi făcut răspunzător, in cazul defectării produsului,
garanției se face gratuit la sediul furnizorului, in zilele lucrătoare. Aducerea pentru pierderea informațiilor sau datelor precum si pentru orice prejudicii
la starea de conformitate se va face in primul rând prin repararea ce ar putea suferi beneficiarul in urma acestor pierderi, obligația
produsului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la recepția in vânzătorului fiind numai de a repara sau înlocui produsul defect. Vânzătorul
service. Clientul are obligația de a respecta prevederile din specificațiile nu este răspunzător de deblocarea echipamentelor care au fost protejate
producătorului, referitoare la utilizarea produsului achiziționat. Garanția nu prin parole de către beneficiar.
se extinde si asupra consumabilelor. Accesoriile si produsele opționale pot
avea garanție diferita de cea a produsului, conform specificațiilor Obligațiile beneficiarului:
producătorului. Acumulatorii beneficiază de un termen de garanție de 6 Alimentarea de la rețeaua electrica cu împământare si in limitele de
luni. Garanția pentru persoanele juridice este de 12 luni. toleranta prevăzute de producător; Folosirea numai a elementelor de
Garanția se acorda doar pentru defecțiunile de natura hardware si nu cablare originale ale echipamentelor; Respectarea instrucțiunilor de
include operațiunile de curățire sau asistenta tehnica, cu excepția situațiilor utilizare ale echipamentelor, conform indicațiilor tehnice date de vânzător,
in care este precizat altfel într-un contract de service separat. Nu constituie respectiv de executantul operațiilor de service; Păstrarea integrității
obiectul garanției subansamblele si materialele consumabile (baterii, sigiliilor vânzătorului, respectiv ale executantului lucrărilor de service;
riboane, unități de formare a imaginii, capete de imprimare, cartușe toner Confirmarea pe documentele executantului, a lucrărilor efectuate, prin
sau cerneala). semnarea si stampilarea lor; Recomandam păstrarea documentației,
In cazul ecranelor LCD garanția se acorda in conformitate cu standardul ISO accesoriilor si a ambalajului primite odată cu echipamentul, pe toata durata
13406-2. garanției.
Pentru Copiatoare, Faxuri si Multifuncționale se vor folosi numai Pentru a putea beneficia de garanție, este obligatorie prezentarea
consumabile originale furnizate de partenerii autorizații de producătorul certificatului de garanție însoțit de factura de achiziție. Produsul va fi însoțit
echipamentului si numai tipuri de hârtie recomandate pentru respectivul de toate accesoriile cu care s-a livrat. Recomandam sa fie însoțit si de
echipament. Garanția privind consumabilele, rolele de pe traseul hârtiei si ambalajul original, pentru a asigura integritatea produsului in cazul
lămpile este limitata la o perioada de 60 de zile de la data vânzării. Utilizarea transportului. Produse fără etichetele sau sigiliile de garanție intacte sau cu
de consumabile reumplute, atrage după sine anularea garanției pentru defecte cauzate de manipulare sau stocare defectuoase, cum ar fi, dar fără
respectivul echipament. a se limita la următoarele: crăpături, spărturi, elemente torsionate,
Asigurarea garanției se face gratuit la sediul furnizorului, in zilele lucrătoare. desprinse sau lipsa, urme de arsuri, inundație - vor fi refuzate la recepția in
Timpul de nefuncționare prelungește in mod corespunzător termenul de vederea acordării garanției. Modificările de configurare si utilizarea
garanție si curge din momentul înregistrării in unitatea de service, pana la incorecta sau nelicențiată a produselor software exonerează vânzătorul de
aducerea produsului in stare de utilizare normala si al notificării in scris in orice răspundere.
vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către
consumator. Garanția este valabila doar pe teritoriul României.

Suport tehnic prin telefon


Produse din gama Telefon Orar
Produse pentru acasă și biroul de acasă: 0801 033 390 Luni -Vineri: 09:00 - 18:00
Imprimante, scannere, multifuncționale, notebook-uri Pavilion și Presario, 021 204 7090 (cu excepția sărbătorilor legale)
camere foto
Produse pentru întreprinderi: 021 315 4442 Luni -Vineri: 09:00 - 18:00
Imprimante, scannere, multifuncționale, notebook-uri, desktop-uri, servere (cu excepția sărbătorilor legale)

Lista cu unitățile de service autorizate HP poate fi consultată aici: http://h40056.www4.hp.com/parteneri/service.html

Am primit produsul în perfectă stare, însoțit de instrucțiuni în limba română,


am luat la cunoștință de prevederile acestui certificat,
Semnătura beneficiarului,
CERTIFICAT DE GARANTIE

INTERVENȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Nr. Dată Dată Service autorizat


Reparație
crt. solicitare remediere Semnătură și ștampilă

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


CERTIFICAT DE GARANTIE

Denumire produs:
Laptop case HP Chroma Sleeve, 14", black/red (V5C26AA)
S/N produs: 889894991362
Perioada de garantie: 24 luni
Beneficiar: Gustea Alin
Nr. factura: 209905653891 Data 2019-11-21
Serie certificat: 2019_9_330480_EMAG
Vanzator: DANTE INTERNATIONAL SA Semnatura si stampila vanzatorului,

Produsele identificate in acest certificat pe baza denumirii comerciale, a Nu se oferă garanție pentru defecțiunile apărute ca urmare a manipulării
codului si a numărului unic de serie S/N, beneficiază de garanție in termenul defectuoase, lovirii produselor, accidentelor, ventilației necorespunzătoare,
specificat pentru fiecare in parte, perioada calculându-se fata de data greșelilor de instalare (lipsa împământării la priza, cuplarea oricărui periferic
emiterii prezentului certificat. Durata medie de utilizare a produselor este la calculator in timp ce echipamentele sunt in funcțiune) sau fluctuații ale
de 3 ani. tensiunii de alimentare, intervenții asupra produselor, indiferent de natura
Garanția produselor achiziționate se acorda in conformitate cu legile in lor, de către personal neautorizat in scris de furnizor, sau modificarea
vigoare la data cumpărării. Drepturile consumatorului sunt conforme cu seriilor din certificat.
prevederile legilor OG21/1992 și Legea 449/2003 actualizate. Asigurarea Furnizorul nu va putea fi făcut răspunzător, in cazul defectării produsului,
garanției se face gratuit la sediul furnizorului, in zilele lucrătoare. Aducerea pentru pierderea informațiilor sau datelor precum si pentru orice prejudicii
la starea de conformitate se va face in primul rând prin repararea ce ar putea suferi beneficiarul in urma acestor pierderi, obligația
produsului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la recepția in vânzătorului fiind numai de a repara sau înlocui produsul defect. Vânzătorul
service. Clientul are obligația de a respecta prevederile din specificațiile nu este răspunzător de deblocarea echipamentelor care au fost protejate
producătorului, referitoare la utilizarea produsului achiziționat. Garanția nu prin parole de către beneficiar.
se extinde si asupra consumabilelor. Accesoriile si produsele opționale pot
avea garanție diferita de cea a produsului, conform specificațiilor Obligațiile beneficiarului:
producătorului. Acumulatorii beneficiază de un termen de garanție de 6 Alimentarea de la rețeaua electrica cu împământare si in limitele de
luni. Garanția pentru persoanele juridice este de 12 luni. toleranta prevăzute de producător; Folosirea numai a elementelor de
Garanția se acorda doar pentru defecțiunile de natura hardware si nu cablare originale ale echipamentelor; Respectarea instrucțiunilor de
include operațiunile de curățire sau asistenta tehnica, cu excepția situațiilor utilizare ale echipamentelor, conform indicațiilor tehnice date de vânzător,
in care este precizat altfel într-un contract de service separat. Nu constituie respectiv de executantul operațiilor de service; Păstrarea integrității
obiectul garanției subansamblele si materialele consumabile (baterii, sigiliilor vânzătorului, respectiv ale executantului lucrărilor de service;
riboane, unități de formare a imaginii, capete de imprimare, cartușe toner Confirmarea pe documentele executantului, a lucrărilor efectuate, prin
sau cerneala). semnarea si stampilarea lor; Recomandam păstrarea documentației,
In cazul ecranelor LCD garanția se acorda in conformitate cu standardul ISO accesoriilor si a ambalajului primite odată cu echipamentul, pe toata durata
13406-2. garanției.
Pentru Copiatoare, Faxuri si Multifuncționale se vor folosi numai Pentru a putea beneficia de garanție, este obligatorie prezentarea
consumabile originale furnizate de partenerii autorizații de producătorul certificatului de garanție însoțit de factura de achiziție. Produsul va fi însoțit
echipamentului si numai tipuri de hârtie recomandate pentru respectivul de toate accesoriile cu care s-a livrat. Recomandam sa fie însoțit si de
echipament. Garanția privind consumabilele, rolele de pe traseul hârtiei si ambalajul original, pentru a asigura integritatea produsului in cazul
lămpile este limitata la o perioada de 60 de zile de la data vânzării. Utilizarea transportului. Produse fără etichetele sau sigiliile de garanție intacte sau cu
de consumabile reumplute, atrage după sine anularea garanției pentru defecte cauzate de manipulare sau stocare defectuoase, cum ar fi, dar fără
respectivul echipament. a se limita la următoarele: crăpături, spărturi, elemente torsionate,
Asigurarea garanției se face gratuit la sediul furnizorului, in zilele lucrătoare. desprinse sau lipsa, urme de arsuri, inundație - vor fi refuzate la recepția in
Timpul de nefuncționare prelungește in mod corespunzător termenul de vederea acordării garanției. Modificările de configurare si utilizarea
garanție si curge din momentul înregistrării in unitatea de service, pana la incorecta sau nelicențiată a produselor software exonerează vânzătorul de
aducerea produsului in stare de utilizare normala si al notificării in scris in orice răspundere.
vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către
consumator. Garanția este valabila doar pe teritoriul României.

Suport tehnic prin telefon


Produse din gama Telefon Orar
Produse pentru acasă și biroul de acasă: 0801 033 390 Luni -Vineri: 09:00 - 18:00
Imprimante, scannere, multifuncționale, notebook-uri Pavilion și Presario, 021 204 7090 (cu excepția sărbătorilor legale)
camere foto
Produse pentru întreprinderi: 021 315 4442 Luni -Vineri: 09:00 - 18:00
Imprimante, scannere, multifuncționale, notebook-uri, desktop-uri, servere (cu excepția sărbătorilor legale)

Lista cu unitățile de service autorizate HP poate fi consultată aici: http://h40056.www4.hp.com/parteneri/service.html

Am primit produsul în perfectă stare, însoțit de instrucțiuni în limba română,


am luat la cunoștință de prevederile acestui certificat,
Semnătura beneficiarului,
CERTIFICAT DE GARANTIE

INTERVENȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Nr. Dată Dată Service autorizat


Reparație
crt. solicitare remediere Semnătură și ștampilă

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


CERTIFICAT DE GARANTIE

Denumire produs:
Laptop case HP Chroma Sleeve, 14", black/red (V5C26AA)
S/N produs: 889894991362
Perioada de garantie: 24 luni
Beneficiar: Gustea Alin
Nr. factura: 209905653891 Data 2019-11-21
Serie certificat: 2019_9_330480_EMAG
Vanzator: DANTE INTERNATIONAL SA Semnatura si stampila vanzatorului,

Produsele identificate in acest certificat pe baza denumirii comerciale, a Nu se oferă garanție pentru defecțiunile apărute ca urmare a manipulării
codului si a numărului unic de serie S/N, beneficiază de garanție in termenul defectuoase, lovirii produselor, accidentelor, ventilației necorespunzătoare,
specificat pentru fiecare in parte, perioada calculându-se fata de data greșelilor de instalare (lipsa împământării la priza, cuplarea oricărui periferic
emiterii prezentului certificat. Durata medie de utilizare a produselor este la calculator in timp ce echipamentele sunt in funcțiune) sau fluctuații ale
de 3 ani. tensiunii de alimentare, intervenții asupra produselor, indiferent de natura
Garanția produselor achiziționate se acorda in conformitate cu legile in lor, de către personal neautorizat in scris de furnizor, sau modificarea
vigoare la data cumpărării. Drepturile consumatorului sunt conforme cu seriilor din certificat.
prevederile legilor OG21/1992 și Legea 449/2003 actualizate. Asigurarea Furnizorul nu va putea fi făcut răspunzător, in cazul defectării produsului,
garanției se face gratuit la sediul furnizorului, in zilele lucrătoare. Aducerea pentru pierderea informațiilor sau datelor precum si pentru orice prejudicii
la starea de conformitate se va face in primul rând prin repararea ce ar putea suferi beneficiarul in urma acestor pierderi, obligația
produsului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la recepția in vânzătorului fiind numai de a repara sau înlocui produsul defect. Vânzătorul
service. Clientul are obligația de a respecta prevederile din specificațiile nu este răspunzător de deblocarea echipamentelor care au fost protejate
producătorului, referitoare la utilizarea produsului achiziționat. Garanția nu prin parole de către beneficiar.
se extinde si asupra consumabilelor. Accesoriile si produsele opționale pot
avea garanție diferita de cea a produsului, conform specificațiilor Obligațiile beneficiarului:
producătorului. Acumulatorii beneficiază de un termen de garanție de 6 Alimentarea de la rețeaua electrica cu împământare si in limitele de
luni. Garanția pentru persoanele juridice este de 12 luni. toleranta prevăzute de producător; Folosirea numai a elementelor de
Garanția se acorda doar pentru defecțiunile de natura hardware si nu cablare originale ale echipamentelor; Respectarea instrucțiunilor de
include operațiunile de curățire sau asistenta tehnica, cu excepția situațiilor utilizare ale echipamentelor, conform indicațiilor tehnice date de vânzător,
in care este precizat altfel într-un contract de service separat. Nu constituie respectiv de executantul operațiilor de service; Păstrarea integrității
obiectul garanției subansamblele si materialele consumabile (baterii, sigiliilor vânzătorului, respectiv ale executantului lucrărilor de service;
riboane, unități de formare a imaginii, capete de imprimare, cartușe toner Confirmarea pe documentele executantului, a lucrărilor efectuate, prin
sau cerneala). semnarea si stampilarea lor; Recomandam păstrarea documentației,
In cazul ecranelor LCD garanția se acorda in conformitate cu standardul ISO accesoriilor si a ambalajului primite odată cu echipamentul, pe toata durata
13406-2. garanției.
Pentru Copiatoare, Faxuri si Multifuncționale se vor folosi numai Pentru a putea beneficia de garanție, este obligatorie prezentarea
consumabile originale furnizate de partenerii autorizații de producătorul certificatului de garanție însoțit de factura de achiziție. Produsul va fi însoțit
echipamentului si numai tipuri de hârtie recomandate pentru respectivul de toate accesoriile cu care s-a livrat. Recomandam sa fie însoțit si de
echipament. Garanția privind consumabilele, rolele de pe traseul hârtiei si ambalajul original, pentru a asigura integritatea produsului in cazul
lămpile este limitata la o perioada de 60 de zile de la data vânzării. Utilizarea transportului. Produse fără etichetele sau sigiliile de garanție intacte sau cu
de consumabile reumplute, atrage după sine anularea garanției pentru defecte cauzate de manipulare sau stocare defectuoase, cum ar fi, dar fără
respectivul echipament. a se limita la următoarele: crăpături, spărturi, elemente torsionate,
Asigurarea garanției se face gratuit la sediul furnizorului, in zilele lucrătoare. desprinse sau lipsa, urme de arsuri, inundație - vor fi refuzate la recepția in
Timpul de nefuncționare prelungește in mod corespunzător termenul de vederea acordării garanției. Modificările de configurare si utilizarea
garanție si curge din momentul înregistrării in unitatea de service, pana la incorecta sau nelicențiată a produselor software exonerează vânzătorul de
aducerea produsului in stare de utilizare normala si al notificării in scris in orice răspundere.
vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către
consumator. Garanția este valabila doar pe teritoriul României.

Suport tehnic prin telefon


Produse din gama Telefon Orar
Produse pentru acasă și biroul de acasă: 0801 033 390 Luni -Vineri: 09:00 - 18:00
Imprimante, scannere, multifuncționale, notebook-uri Pavilion și Presario, 021 204 7090 (cu excepția sărbătorilor legale)
camere foto
Produse pentru întreprinderi: 021 315 4442 Luni -Vineri: 09:00 - 18:00
Imprimante, scannere, multifuncționale, notebook-uri, desktop-uri, servere (cu excepția sărbătorilor legale)

Lista cu unitățile de service autorizate HP poate fi consultată aici: http://h40056.www4.hp.com/parteneri/service.html

Am primit produsul în perfectă stare, însoțit de instrucțiuni în limba română,


am luat la cunoștință de prevederile acestui certificat,
Semnătura beneficiarului,
CERTIFICAT DE GARANTIE

INTERVENȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Nr. Dată Dată Service autorizat


Reparație
crt. solicitare remediere Semnătură și ștampilă

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


CERTIFICAT DE GARANTIE

Denumire produs:
Laptop case HP Chroma Sleeve, 14", black/red (V5C26AA)
S/N produs: 889894991362
Perioada de garantie: 24 luni
Beneficiar: Gustea Alin
Nr. factura: 209905653891 Data 2019-11-21
Serie certificat: 2019_9_330480_EMAG
Vanzator: DANTE INTERNATIONAL SA Semnatura si stampila vanzatorului,

Produsele identificate in acest certificat pe baza denumirii comerciale, a Nu se oferă garanție pentru defecțiunile apărute ca urmare a manipulării
codului si a numărului unic de serie S/N, beneficiază de garanție in termenul defectuoase, lovirii produselor, accidentelor, ventilației necorespunzătoare,
specificat pentru fiecare in parte, perioada calculându-se fata de data greșelilor de instalare (lipsa împământării la priza, cuplarea oricărui periferic
emiterii prezentului certificat. Durata medie de utilizare a produselor este la calculator in timp ce echipamentele sunt in funcțiune) sau fluctuații ale
de 3 ani. tensiunii de alimentare, intervenții asupra produselor, indiferent de natura
Garanția produselor achiziționate se acorda in conformitate cu legile in lor, de către personal neautorizat in scris de furnizor, sau modificarea
vigoare la data cumpărării. Drepturile consumatorului sunt conforme cu seriilor din certificat.
prevederile legilor OG21/1992 și Legea 449/2003 actualizate. Asigurarea Furnizorul nu va putea fi făcut răspunzător, in cazul defectării produsului,
garanției se face gratuit la sediul furnizorului, in zilele lucrătoare. Aducerea pentru pierderea informațiilor sau datelor precum si pentru orice prejudicii
la starea de conformitate se va face in primul rând prin repararea ce ar putea suferi beneficiarul in urma acestor pierderi, obligația
produsului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la recepția in vânzătorului fiind numai de a repara sau înlocui produsul defect. Vânzătorul
service. Clientul are obligația de a respecta prevederile din specificațiile nu este răspunzător de deblocarea echipamentelor care au fost protejate
producătorului, referitoare la utilizarea produsului achiziționat. Garanția nu prin parole de către beneficiar.
se extinde si asupra consumabilelor. Accesoriile si produsele opționale pot
avea garanție diferita de cea a produsului, conform specificațiilor Obligațiile beneficiarului:
producătorului. Acumulatorii beneficiază de un termen de garanție de 6 Alimentarea de la rețeaua electrica cu împământare si in limitele de
luni. Garanția pentru persoanele juridice este de 12 luni. toleranta prevăzute de producător; Folosirea numai a elementelor de
Garanția se acorda doar pentru defecțiunile de natura hardware si nu cablare originale ale echipamentelor; Respectarea instrucțiunilor de
include operațiunile de curățire sau asistenta tehnica, cu excepția situațiilor utilizare ale echipamentelor, conform indicațiilor tehnice date de vânzător,
in care este precizat altfel într-un contract de service separat. Nu constituie respectiv de executantul operațiilor de service; Păstrarea integrității
obiectul garanției subansamblele si materialele consumabile (baterii, sigiliilor vânzătorului, respectiv ale executantului lucrărilor de service;
riboane, unități de formare a imaginii, capete de imprimare, cartușe toner Confirmarea pe documentele executantului, a lucrărilor efectuate, prin
sau cerneala). semnarea si stampilarea lor; Recomandam păstrarea documentației,
In cazul ecranelor LCD garanția se acorda in conformitate cu standardul ISO accesoriilor si a ambalajului primite odată cu echipamentul, pe toata durata
13406-2. garanției.
Pentru Copiatoare, Faxuri si Multifuncționale se vor folosi numai Pentru a putea beneficia de garanție, este obligatorie prezentarea
consumabile originale furnizate de partenerii autorizații de producătorul certificatului de garanție însoțit de factura de achiziție. Produsul va fi însoțit
echipamentului si numai tipuri de hârtie recomandate pentru respectivul de toate accesoriile cu care s-a livrat. Recomandam sa fie însoțit si de
echipament. Garanția privind consumabilele, rolele de pe traseul hârtiei si ambalajul original, pentru a asigura integritatea produsului in cazul
lămpile este limitata la o perioada de 60 de zile de la data vânzării. Utilizarea transportului. Produse fără etichetele sau sigiliile de garanție intacte sau cu
de consumabile reumplute, atrage după sine anularea garanției pentru defecte cauzate de manipulare sau stocare defectuoase, cum ar fi, dar fără
respectivul echipament. a se limita la următoarele: crăpături, spărturi, elemente torsionate,
Asigurarea garanției se face gratuit la sediul furnizorului, in zilele lucrătoare. desprinse sau lipsa, urme de arsuri, inundație - vor fi refuzate la recepția in
Timpul de nefuncționare prelungește in mod corespunzător termenul de vederea acordării garanției. Modificările de configurare si utilizarea
garanție si curge din momentul înregistrării in unitatea de service, pana la incorecta sau nelicențiată a produselor software exonerează vânzătorul de
aducerea produsului in stare de utilizare normala si al notificării in scris in orice răspundere.
vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către
consumator. Garanția este valabila doar pe teritoriul României.

Suport tehnic prin telefon


Produse din gama Telefon Orar
Produse pentru acasă și biroul de acasă: 0801 033 390 Luni -Vineri: 09:00 - 18:00
Imprimante, scannere, multifuncționale, notebook-uri Pavilion și Presario, 021 204 7090 (cu excepția sărbătorilor legale)
camere foto
Produse pentru întreprinderi: 021 315 4442 Luni -Vineri: 09:00 - 18:00
Imprimante, scannere, multifuncționale, notebook-uri, desktop-uri, servere (cu excepția sărbătorilor legale)

Lista cu unitățile de service autorizate HP poate fi consultată aici: http://h40056.www4.hp.com/parteneri/service.html

Am primit produsul în perfectă stare, însoțit de instrucțiuni în limba română,


am luat la cunoștință de prevederile acestui certificat,
Semnătura beneficiarului,
CERTIFICAT DE GARANTIE

INTERVENȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Nr. Dată Dată Service autorizat


Reparație
crt. solicitare remediere Semnătură și ștampilă

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


CERTIFICAT DE GARANTIE

Denumire produs:
Laptop case HP Chroma Sleeve, 14", black/red (V5C26AA)
S/N produs: 889894991362
Perioada de garantie: 24 luni
Beneficiar: Gustea Alin
Nr. factura: 209905653891 Data 2019-11-21
Serie certificat: 2019_9_330480_EMAG
Vanzator: DANTE INTERNATIONAL SA Semnatura si stampila vanzatorului,

Produsele identificate in acest certificat pe baza denumirii comerciale, a Nu se oferă garanție pentru defecțiunile apărute ca urmare a manipulării
codului si a numărului unic de serie S/N, beneficiază de garanție in termenul defectuoase, lovirii produselor, accidentelor, ventilației necorespunzătoare,
specificat pentru fiecare in parte, perioada calculându-se fata de data greșelilor de instalare (lipsa împământării la priza, cuplarea oricărui periferic
emiterii prezentului certificat. Durata medie de utilizare a produselor este la calculator in timp ce echipamentele sunt in funcțiune) sau fluctuații ale
de 3 ani. tensiunii de alimentare, intervenții asupra produselor, indiferent de natura
Garanția produselor achiziționate se acorda in conformitate cu legile in lor, de către personal neautorizat in scris de furnizor, sau modificarea
vigoare la data cumpărării. Drepturile consumatorului sunt conforme cu seriilor din certificat.
prevederile legilor OG21/1992 și Legea 449/2003 actualizate. Asigurarea Furnizorul nu va putea fi făcut răspunzător, in cazul defectării produsului,
garanției se face gratuit la sediul furnizorului, in zilele lucrătoare. Aducerea pentru pierderea informațiilor sau datelor precum si pentru orice prejudicii
la starea de conformitate se va face in primul rând prin repararea ce ar putea suferi beneficiarul in urma acestor pierderi, obligația
produsului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la recepția in vânzătorului fiind numai de a repara sau înlocui produsul defect. Vânzătorul
service. Clientul are obligația de a respecta prevederile din specificațiile nu este răspunzător de deblocarea echipamentelor care au fost protejate
producătorului, referitoare la utilizarea produsului achiziționat. Garanția nu prin parole de către beneficiar.
se extinde si asupra consumabilelor. Accesoriile si produsele opționale pot
avea garanție diferita de cea a produsului, conform specificațiilor Obligațiile beneficiarului:
producătorului. Acumulatorii beneficiază de un termen de garanție de 6 Alimentarea de la rețeaua electrica cu împământare si in limitele de
luni. Garanția pentru persoanele juridice este de 12 luni. toleranta prevăzute de producător; Folosirea numai a elementelor de
Garanția se acorda doar pentru defecțiunile de natura hardware si nu cablare originale ale echipamentelor; Respectarea instrucțiunilor de
include operațiunile de curățire sau asistenta tehnica, cu excepția situațiilor utilizare ale echipamentelor, conform indicațiilor tehnice date de vânzător,
in care este precizat altfel într-un contract de service separat. Nu constituie respectiv de executantul operațiilor de service; Păstrarea integrității
obiectul garanției subansamblele si materialele consumabile (baterii, sigiliilor vânzătorului, respectiv ale executantului lucrărilor de service;
riboane, unități de formare a imaginii, capete de imprimare, cartușe toner Confirmarea pe documentele executantului, a lucrărilor efectuate, prin
sau cerneala). semnarea si stampilarea lor; Recomandam păstrarea documentației,
In cazul ecranelor LCD garanția se acorda in conformitate cu standardul ISO accesoriilor si a ambalajului primite odată cu echipamentul, pe toata durata
13406-2. garanției.
Pentru Copiatoare, Faxuri si Multifuncționale se vor folosi numai Pentru a putea beneficia de garanție, este obligatorie prezentarea
consumabile originale furnizate de partenerii autorizații de producătorul certificatului de garanție însoțit de factura de achiziție. Produsul va fi însoțit
echipamentului si numai tipuri de hârtie recomandate pentru respectivul de toate accesoriile cu care s-a livrat. Recomandam sa fie însoțit si de
echipament. Garanția privind consumabilele, rolele de pe traseul hârtiei si ambalajul original, pentru a asigura integritatea produsului in cazul
lămpile este limitata la o perioada de 60 de zile de la data vânzării. Utilizarea transportului. Produse fără etichetele sau sigiliile de garanție intacte sau cu
de consumabile reumplute, atrage după sine anularea garanției pentru defecte cauzate de manipulare sau stocare defectuoase, cum ar fi, dar fără
respectivul echipament. a se limita la următoarele: crăpături, spărturi, elemente torsionate,
Asigurarea garanției se face gratuit la sediul furnizorului, in zilele lucrătoare. desprinse sau lipsa, urme de arsuri, inundație - vor fi refuzate la recepția in
Timpul de nefuncționare prelungește in mod corespunzător termenul de vederea acordării garanției. Modificările de configurare si utilizarea
garanție si curge din momentul înregistrării in unitatea de service, pana la incorecta sau nelicențiată a produselor software exonerează vânzătorul de
aducerea produsului in stare de utilizare normala si al notificării in scris in orice răspundere.
vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către
consumator. Garanția este valabila doar pe teritoriul României.

Suport tehnic prin telefon


Produse din gama Telefon Orar
Produse pentru acasă și biroul de acasă: 0801 033 390 Luni -Vineri: 09:00 - 18:00
Imprimante, scannere, multifuncționale, notebook-uri Pavilion și Presario, 021 204 7090 (cu excepția sărbătorilor legale)
camere foto
Produse pentru întreprinderi: 021 315 4442 Luni -Vineri: 09:00 - 18:00
Imprimante, scannere, multifuncționale, notebook-uri, desktop-uri, servere (cu excepția sărbătorilor legale)

Lista cu unitățile de service autorizate HP poate fi consultată aici: http://h40056.www4.hp.com/parteneri/service.html

Am primit produsul în perfectă stare, însoțit de instrucțiuni în limba română,


am luat la cunoștință de prevederile acestui certificat,
Semnătura beneficiarului,
CERTIFICAT DE GARANTIE

INTERVENȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Nr. Dată Dată Service autorizat


Reparație
crt. solicitare remediere Semnătură și ștampilă

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

S-ar putea să vă placă și