Sunteți pe pagina 1din 48
Cadrul legislativ general referitor la securitate şi sănătate în munca
Cadrul legislativ general referitor la
securitate şi sănătate în munca
general referitor la securitate şi sănătate în munca H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de

H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr. 319/2006

Notă: Acest material nu este şi nici nu poate fi considerat un substitut al reglementarilor legale sau al.standardelor. El este elaborat în vederea formării de securitate şi sănătate în muncă, in baza prevederilor legale, reflectand experienta şi bunele practici cunoscute de trainer.

LEGEA nr. 319/2006 legea cadru în domeniul securit ăţii ş i să n ă t

LEGEA nr. 319/2006 legea cadru în domeniul securităţii şi nătăţii în muncă

domeniul securit ăţii ş i să n ă t ăţii în munc ă Principii generale 

Principii generale

Principiul responsabilităţii angajatorului

Principiile generale de prevenire

Coordonarea activităţilor de prevenire şi protecţie

Consultarea şi participarea echilibrată a lucrătorilor

reprezentanţi ai lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor

comitetul de securitate şi nătate în mun

Protecţia grupurilor sensibile la riscuri specifice: femei

gravide, lehuze, femei care alăptează, tineri, persoane cu

dizabilităţi

Supravegherea sănătăţii lucrătorilor

femei care al ă pteaz ă, tineri, persoane cu dizabilit ăţ i  Supravegherea s ă
femei care al ă pteaz ă, tineri, persoane cu dizabilit ăţ i  Supravegherea s ă
Pentru implementarea î n mod unitar a Legii securit ăţii ş i s ă n

Pentru implementarea în mod unitar a Legii

securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006,

au fost elaborate Normele metodologice aplicare, aprobate prin

Hotărârea de

Guvern nr.1425/2006

ă nr.319/2006, au fost elaborate Normele metodologice aplicare, aprobate prin Hot ă r â rea de
ă nr.319/2006, au fost elaborate Normele metodologice aplicare, aprobate prin Hot ă r â rea de
ă nr.319/2006, au fost elaborate Normele metodologice aplicare, aprobate prin Hot ă r â rea de
H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 CAP.

H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 CAP. 1 Dispozi ţ ii generale – defini

CAP. 1

Dispoziţii generale definiţii

CAP. 2

Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă

CAP. 3

Servicii de prevenire şi protecţie

CAP. 4

Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă

CAP. 5

Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în

muncă

CAP. 6

Pericol grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi specific

CAP. 7

Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea şi

evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor

profesionale

CAP. 8

Avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi

instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006 Capitolul II

H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006

Capitolul II

Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi

nătăţii în muncă

vedere al securit ăţii ş i să n ă t ăţii în munc ă Î nainte

Înainte de începerea oricărei activităţi

angajatorii

a u ob li ga ţi a

de la

obţi

ITM autorizaţia de funcţionare din

punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă

ţ i nă ITM autoriza ţ ia de func ţ ionare din punct de vedere al
Autorizarea func ţi on ă rii din punct de vedere al securit ăţii ş i

Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi nătăţii în muncă

al securit ăţii ş i să n ă t ăţii în munc ă N u s

N u s e autorizea

la

I T M

persoanele fizice

asociaţiile familiale

persoanele juridice - comercianti

acestea se autorizează, inclusiv din punct de vedere al

securităţii şi sănătăţii în muncă, în temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la

înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor

fizice, asociiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscaa acestora, precum şi la autorizarea funionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare

Autorizarea func ţi on ă rii din punct de vedere al securit ăţii ş i

Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi nătăţii în muncă

al securit ăţii ş i să n ă t ăţii în munc ă Asumarea de c

Asumarea de către angajator a responsabilităţii

privind legalitatea desfăşurării activităţii din

punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în

munse face pentru activităţile care se

desfăşoala sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora

În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul are obligaţia să depună o cerere si o declaratie pe propria raspundere la

Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza ruia îşi

desfăşoaactivitatea

Autorizarea func ţi on ă rii din punct de vedere al securit ăţii ş i

Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi nătăţii în muncă

al securit ăţii ş i să n ă t ăţii în munc ă Certificatul constatator, emis

Certificatul constatator, emis în baza declaraţiei pe propria răspundere, dă dreptul angajatorilor să

desfăşoare activităţile pentru care au obţinut certificatul

oare activit ăţ ile pentru care au ob ţ inut certificatul În cazul în c are

În cazul în care în cadrul controalelor se constată abateri de la respectarea prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorul de muncă

sistează activitatea şi propune inspectoratului teritorial

de muncă înscrierea menţiunii în certificatul constatator

activitatea ş i propune inspectoratului teritorial de munc ă î nscrierea men ţ iunii î n
activitatea ş i propune inspectoratului teritorial de munc ă î nscrierea men ţ iunii î n
H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006 Capitolul III

H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006 Capitolul III

Servicii de prevenire şi protecţie

Capitolul III Servicii de prevenire ş i protec ţie Angajatorul trebuie s ă asigure planificarea, organizarea

Angajatorul trebuie să asigure

planificarea, organizarea

şi mijloacele necesare activităţii de prevenire şi protecţie

mijloacele necesare activ ităţ ii de prevenire şi protecţie î n unitatea ş i / s

în unitatea şi/sau întreprinderea sa

LEGEA nr. 319/2006 Principiul responsabilit ăţii angajatorului Angajatorul are obliga ţ ia de a asigura

LEGEA nr. 319/2006 Principiul responsabilităţii angajatorului

nr. 319/2006 Principiul responsabilit ăţii angajatorului Angajatorul are obliga ţ ia de a asigura securitatea ş

Angajatorul are obligaţia de a

asigura securitatea şi nătatea

lucrătorilor în toate aspectele

legate de muncă

În cazul în care un angajator apelează

de mu ncă Î n cazul î n care un angajator apeleaz ă la servicii externe

la servicii externe de prevenire şi protecţie, acesta

nu este

exonerat de responsabilităţile sale în domeniul

securităţii şi sănătăţii în

muncă Obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi

sănătăţii în muncă nu aduc atingere principiului

responsabilităţii angajatorului

ăţ ii ş i s ă n ă t ăţ ii î n munc ă nu
ăţ ii ş i s ă n ă t ăţ ii î n munc ă nu
 asumarea de c ătre angajator a desfăş ur ăr ii activ ităţ ilor de
 asumarea de c ătre angajator a desfăş ur ăr ii activ ităţ ilor de
 asumarea de c ătre angajator a desfăş ur ăr ii activ ităţ ilor de

asumarea de către angajator a desfăşurării activităţilor de prevenire şi protecţie

desemnarea unuia sau mai multor

lucrători pentru a se ocupa de activităţile

de prevenire şi protecţie

se ocupa de activit ăţile de prevenire şi protec ţ ie  în fiin ţ area

înfiinţarea unui serviciu intern de

prevenire şi protecţie

ţ area unui serviciu intern de prevenire şi protec ţ ie  apelarea la servicii externe

apelarea la servicii externe de

prevenire şi protecţie

unui serviciu intern de prevenire şi protec ţ ie  apelarea la servicii externe de prevenire
unui serviciu intern de prevenire şi protec ţ ie  apelarea la servicii externe de prevenire
 angajator  lucr ă tori desemn aţi  serviciu intern  serviciu extern +
 angajator  lucr ă tori desemn aţi  serviciu intern  serviciu extern +
 angajator  lucr ă tori desemn aţi  serviciu intern  serviciu extern +

angajator

lucrători desemnaţi

serviciu intern

serviciu extern

tori desemn aţi  serviciu intern  serviciu extern + serviciu extern 1 – 9 lucratori

+ serviciu extern

1 9 lucratori 1 - 49 luctori

riscuri minore

1 - 49 luctori

activităţi din Anexa nr.5 din H.G.1425/2006

50

- 249 luctori

lucrători desemnaţi

serviciu intern

serviciu extern

lucrători desemnaţi

serviciu intern

serviciu extern

+ serviciu extern

+

serviciu extern

+ serviciu extern

+ serviciu extern

50

- 249 luctori

activităţi din Anexa nr.5 din

H.G.1425/2006

peste 250 luctori

serviciu intern

serviciu intern

+ serviciu extern

+ serviciu extern

În ce condi ţii îş i poate asuma un angajator desf ăş urarea activit ăţi
În ce condi ţii îş i poate asuma un angajator desf ăş urarea activit ăţi
În ce condi ţii îş i poate asuma un angajator desf ăş urarea activit ăţi

În ce condiţii îşi poate asuma un angajator desfăşurarea activităţilor de prevenire şi protecţie din întreprinderea sa?

Trebuie îndeplinite cumulativ urtoarele condiţii:

microîntreprinderi sau întreprinderi mici

activităţile desfăşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevăzute în anexa nr.5 din H.G. nr.1425/2006

riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate

angajatorul îşi desfăşoaactivitatea profesională în mod efectiv şi cu regularitate în întreprindere şi/sau unitate

ş i cu regularitate în î ntreprindere ş i/sau unitate  angajatorul î ndepli neş te

angajatorul îndeplineşte cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi nătăţii în muncă, corespunzătoare cel

puţin nivelului de bază

în domeniul securit ăţii ş i să n ă t ăţii în mu ncă , corespunz

13

În ce situa ţii angajatorul trebuie s ă desemneze unul sau mai mul ţi luc
În ce situa ţii angajatorul trebuie s ă desemneze unul sau mai mul ţi luc
În ce situa ţii angajatorul trebuie s ă desemneze unul sau mai mul ţi luc

În ce situaţii angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi

protecţie?

1. microîntreprinderi şi întreprinderi mici unde:

angajatorul nu şi-a asumat el însuşi desfăşurarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie

nu a fost organizat serviciu intern de prevenire şi protecţie

nu s-a apelat la servicii externe pentru desfăşurarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie

2. întreprinderi/unităţi care au între 50 şi 249 de lucrători şi nu au organizat serviciul intern de prevenire şi protecţie

au organizat serviciul intern de prevenire ş i protec ţie Cum se face desemnarea luc rătoril

Cum se face desemnarea lucrătorilor pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie?

Angajatorul desemnează nominal lucrătorii pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie, prin decizie

14

Desemnarea lucrătorilor pentru a se ocupa de

Desemnarea lucr ă torilor pentru a se ocupa de activ ităţi le de prevenire ş i

activităţile de prevenire şi protecţie

se ocupa de activ ităţi le de prevenire ş i protec ţie Ce condi ţii trebuie

Ce condiţii trebuie să îndeplinească lucrătorul desemnat ? Lucrătorul desemnat trebuie să aibă pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare, cel puţin, nivelului mediu

Câţi lucrători trebuie desemnaţi ?

mărimea întreprinderii şi/sau unităţii

riscurile la care sunt expuşi lucrătorii

distribuţia riscurilor în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii

numărul de lucrători desemnaţi

mijloacele pe care angajatorul le pune la dispozia lucrătorilor desemnaţi

timpul de care dispun pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire şi protecţie

ăş urarea activit ăţi lor de prevenire ş i protec ţie Cum se procedeaz ă dac

Cum se procedează dacă lucrătorii desemnaţi nu au capacitatea necesapentru

efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie? Angajatorul trebuie să apeleze la unul sau mai multe servicii externe

În ce situa ţii este obligatorie organizarea serviciului intern? • Î ntreprinderi ş i/sau unit
În ce situa ţii este obligatorie organizarea serviciului intern? • Î ntreprinderi ş i/sau unit
În ce situa ţii este obligatorie organizarea serviciului intern? • Î ntreprinderi ş i/sau unit

În ce situaţii este obligatorie organizarea serviciului intern?

Întreprinderi şi/sau unităţi care au între 50 şi 249 de luctori şi care

desfăşoară activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr.5 din HG nr.1425/2006

Întreprinderi şi/sau unităţi care au peste 250 de luctori

Care este forma de organizare?

Structură distinctă, în subordinea directă a angajatorului

Ce activităţi desfăşoară?

Activităţi de prevenire şi protecţie şi, cel mult, activităţi complementare

(prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia mediului)

ş i stingerea incendiilor, protec ţ ia mediului) Care este structura? • luc ră tori care

Care este structura?

luctori care îndeplinesc cerinţele minime de pretire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului mediu şi/sau superior

alţi luctori care desfăşoară activităţi auxiliare, după caz

Cum se procedează atunci nd serviciul intern nu are capacitatea să efectueze toate activităţile de prevenire şi protecţie?

Se apelează la unul sau mai multe servicii externe

Servicii externe de prevenire şi protecţie

Servicii externe de prevenire ş i protec ţie C â nd se apeleaz ă la unul
Servicii externe de prevenire ş i protec ţie C â nd se apeleaz ă la unul

Când se apelează la unul sau mai multe servicii externe?

a) angajatorul nu şi-a asumat desfăşurarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie

b) lucrătorii desemnaţi nu au capacitatea şi aptitudinile necesare

pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie

c) serviciul intern de prevenire şi protecţie nu are capacitatea necesară pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire

şi

protecţie

Ce condii trebuie să îndeplinească serviciile externe?

Trebuie fie abilitate de tre Comisia de abilitare a

serviciilor externe de prevenire şi protecţie

Ce

activităţi de prevenire şi protecţie desfăşoaserviciul

extern în întreprindere?

Activităţile se stabilesc prin contractul încheiat cu angajatorul

ile se stabilesc prin contractul în cheiat cu angajatorul Ce obliga ţie are angajatorul fa ţă

Ce obligaţie are angajatorul faţă de serviciul extern?

Angajatorul trebuie să asigure serviciului extern accesul la

toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii de prevenire

şi protecţie

 1. identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor (executant, sarcina de     

1. identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor (executant, sarcina de

munca, mijloace de munca/ echipamente de munca şi mediul de munca)

pe locuri de munca/posturi de lucru;

2. elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;

3. elaborarea de instrucţiuni proprii;

4. propunerea atribuţiilor şi raspunderilor în domeniul securităţii şi

sănătăţii în munca, ce revin lucrătorilor, care se consemnează în fişa

postului, cu aprobarea angajatorului;

5. verificarea cunoaşterii şi aplirii de tre toţi lucrătorii

a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie,

a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul SSM;

6. întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de

informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul SSM;

7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, a periodicitatii,

asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor şi verificarea cunoaşterii şi

aplirii de tre lucrători a informaţiilor primite;

8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii

şi/sau unităţii;

9. asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi

iminent, şi asigurarea ca toţi lucrătorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;

10 evidenta zonelor cu risc ridicat

i

s

ecific

11. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate ş i s ă n ă tate

11.

stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate şi sănătate în

12.
12.

13.

munca, si tipul acesteia;

evidenta meseriilor şi a profesiilor care necesita autorizarea;

evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale

suplimentare;

14. evidenta posturilor de lucru care necesita testarea aptitudinilor şi/sau

control psihologic periodic;

15.

monitorizarea functionarii sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a

aparaturii de măsura şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a

altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de munca;

16. verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare,

semnalizare de urgenta, precum şi a sistemelor de siguranta;

17. informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în

timpul controalelor efectuate la locul de munca şi propunerea de măsuri

de prevenire şi protecţie;

18. întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de cerintele minime

de SSM (inclusiv azbest, vibratii, zgomot şi santiere temporare şi mobile);

19. evidenta echipamentelor de munca, şi urmărirea efectuarii

verifirilor, incercarilor periodice de persoane competente;

20. identificarea EIP necesare şi întocmirea necesarului de dotare a

lucrătorilor;



21.

urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitarii adecvate a EIP şi a

înlocuirii lor la termenele stabilite;

22.

participarea la cercetarea evenimentelor;

23.

întocmirea evidentelor;

24.

elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de

lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate;

25.

urmărirea realizării măsurilor dispuse de tre inspectorii de munca,

cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;

26.

colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile

externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea

coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;

27.

colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe

ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori isi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de munca;

28.

urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi

prevenire şi a planului de evacuare;

29. propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători;

30. propunerea de clauze privind SSM la încheierea contractelor de prestări

de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;

31. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea

acestor activităţi.

LEGEA nr. 319/2006 Consultarea ş i participarea luc răt orilor Angajatorii trebuie să consulte lucr

LEGEA nr. 319/2006 Consultarea şi participarea lucrătorilor

nr. 319/2006 Consultarea ş i participarea luc răt orilor Angajatorii trebuie să consulte lucr ăt orii
nr. 319/2006 Consultarea ş i participarea luc răt orilor Angajatorii trebuie să consulte lucr ăt orii

Angajatorii trebuie consulte lucrătorii şi/sau

reprezentanţii lor şi să permită participarea acestora la

discutarea tuturor problemelor referitoare sănătatea în mun

la securitatea şi

întreprinderi cu mai puţin de 50 de lucrători

şi în treprinderi cu mai pu ţ in de 50 de lucr ăt ori lucr ă

lucrători şi/sau reprezentanţi ai lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor

întreprinderi cu mai mult de 50 de lucrători

ăt orilor în treprinderi cu mai mult de 50 de lucr ăt ori comitet de securitate

comitet de securitate şi sănătate în muncă

LEGEA nr. 319/2006 Consultarea ş i participarea luc răt orilor Reprezentant al lucr ă torilor,

LEGEA nr. 319/2006 Consultarea şi participarea lucrătorilor

nr. 319/2006 Consultarea ş i participarea luc răt orilor Reprezentant al lucr ă torilor, cu r

Reprezentant al lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor persoană aleasă, selectata sau desemnade către lucrători , în conformitate cu prevederile legale, să îi reprezinte în ceea ce priveşte problemele referitoare la protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în muncă

ce pri veş te problemele referitoare la protec ţia securit ăţii ş i sănătăţii lucr ă
ce pri veş te problemele referitoare la protec ţia securit ăţii ş i sănătăţii lucr ă
ce pri veş te problemele referitoare la protec ţia securit ăţii ş i sănătăţii lucr ă

H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor

H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006 Capitolul III Sec

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006

Capitolul III Secţiunea a 9-a Reprezentant al lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor

securit ăţii ş i sănă t ăţii lucr ă torilor  Care este modalitatea de alegere

Care este modalitatea de alegere ?

Care este numărul de reprezentanţi ?

de alegere ?  Care este num ă rul de reprezentan ţ i ? se stabilesc

se stabilesc prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare

Ce condiţii trebuie să îndeplinească reprezentanţii lucrătorilor ?

pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare, cel puţin, nivelului de bază

Reprezentan ţii lucr ă torilor, cu r ăspunde ri specifice în domeniul securit ăţii ş

Reprezentanţii lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor

securit ăţii ş i sănă t ăţii lucr ă torilor Ce ac ţiuni des făş oar

Ce acţiuni desfăşoară reprezentanţii lucrătorilor?

colaborează cu angajatorul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de

securitate şi nătate în muncă

însesc echipa/persoana care efectuează evaluarea riscurilor

ajulucrătorii să cotientizeze necesitatea aplirii măsurilor de

securitate şi nătate în muncă

aduc la cunoştinţă angajatorului sau comitetului de securitate şi

nătate în muncă propunerile lucrătorilor referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă

urmăresc realizarea măsurilor din planul de prevenire şi protecţie

informează autorităţile competente asupra nerespectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi nătăţii în muncă

domeniul securit ăţii ş i să n ă t ăţii în munc ă Î n uni

În unităţile care au mai puţin de 50 de lucrători, atribuţiile CSSM-ului revin reprezentanţilor lucrătorilor

24

H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006 Capitolul IV

H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006 Capitolul IV Organizarea Comitetului de securitate şi nătate în muncă

Comitetului de securitate ş i să n ă tate în munc ă • Ce este CSSM-ul?

Ce este CSSM-ul?

organ paritar, constituit la nivelul angajatorului, în

vederea participării şi consultării periodice în

domeniul securităţii şi sănătăţii în mun

Cum se constituie CSSM-ul în cazul în

care activitatea se desfăşoară în unităţi

dispersate teritorial?

se pot înfiinţa mai multe comitete de securitate şi sănătate în mun

comitete de securitate şi s ă n ăta te î n mun că num ă rul

numărul acestora se stabileşte prin contractul colectiv de

muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare

C â nd se constituie CSSM-ul?  în uni tăţ ile care au un num
C â nd se constituie CSSM-ul?  în uni tăţ ile care au un num
C â nd se constituie CSSM-ul?  în uni tăţ ile care au un num

Când se constituie CSSM-ul?

în unităţile care au un număr de cel puţin 50 de lucrători,

inclusiv cu capital străin, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României

în unităţile cu un număr mai mic de 50 de lucrători,

inspectorul de muncă poate impune constituirea comitetului de

securitate şi sănătate în muncă în funcţie de natura activităţii şi

de riscurile identificate

în unităţile care desfăşoară temporar activităţi, cu o durată

mai mare de 3 luni

În ce scop se constituie?

pentru asigurarea particirii şi consulrii periodice a reprezentailor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

nţ ilor lucr ători lor cu r ă spunderi specifice în domeniul securi tăţ ii ş

26

Angajator Secretar Medic medicina muncii Reprezentantii lucratorilor Lucratori desemnati 27
Angajator Secretar Medic medicina muncii Reprezentantii lucratorilor Lucratori desemnati 27
Angajator Secretar Medic medicina muncii Reprezentantii lucratorilor Lucratori desemnati 27

Angajator

Angajator Secretar

Secretar

Medic medicina

muncii

Reprezentantii

lucratorilor

Lucratori

desemnati

Angajator Secretar Medic medicina muncii Reprezentantii lucratorilor Lucratori desemnati 27
Angajator Secretar Medic medicina muncii Reprezentantii lucratorilor Lucratori desemnati 27

Comitetul de securitate şi nătate în muncă

Comitetul de securitate ş i să n ă tate în munc ă Care este modalitatea de
Comitetul de securitate ş i să n ă tate în munc ă Care este modalitatea de

Care este modalitatea de desemnare a reprezentanţilor lucrătorilor în CSSM ?

se stabileşte în contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau

regulamentul de organizare şi funcţionare

se desemnează de către şi dintre reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi

specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor

Câţi reprezentanţi ai lucrătorilor fac parte din CSSM ?

50 -

100 lucrători - 2 reprezentanţi

101

-

500

lucrători - 3 reprezentanţi

- 1.000

501

lucrători - 4 reprezentanţi

1.001 - 2.000

2.001 - 3.000

3.001 - 4.000

peste 4.000

lucrători - 5 reprezentanţi

lucrători - 6 reprezentanţi

lucrători - 7 reprezentanţi

lucrători - 8 reprezentanţi

- 5 reprezenta nţi luc răt ori - 6 reprezenta nţi luc rători - 7 reprezenta
Comitetul de securitate ş i sănă tate în munc ă Cum se nominalizea ză membrii

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă

Comitetul de securitate ş i sănă tate în munc ă Cum se nominalizea ză membrii CSSM-ului

Cum se nominalizeamembrii CSSM-ului ?

Preşedintele CSSM nominalizează membrii acestuia prin decizie scrisă

Cum funcţioneaCSSM-ul?

În baza regulamentului propriu de funcţionare

Când se întrunte CSSM-ul?

Cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar

Cine poate participa la întruniri?

âte ori este necesar Cine poate participa la întru niri?  lucr ăt orii desemna ţi

lucrătorii desemnaţi

reprezentanţii serviciului intern de prevenire şi protecţie

reprezentanţii serviciilor externe de prevenire şi protecţie

inspectorii de muncă

29

LEGEA nr. 319/2006 legea cadru în domeniul securit ăţii ş i să n ă t

LEGEA nr. 319/2006

legea cadru în domeniul securităţii şi nătăţii în muncă

domeniul securit ăţii ş i să n ă t ăţii în munc ă Accidentele de munc

Accidentele de muncă pun în pericol viaţa

persoanelor şi aduc grave prejudicii umane,

sociale şi economice

Pentru a evita accidentele de muncă şi bolile profesionale este necesară

sociale ş i economice Pentru a evita accidentele de munc ă ş i bolile profesionale este

Prevenirea

30

LEGEA nr. 319/2006 Principiile generale de prevenire Ce este prevenirea? ansamblul de dispozi ţ ii

LEGEA nr. 319/2006 Principiile generale de prevenire

LEGEA nr. 319/2006 Principiile generale de prevenire Ce este prevenirea? ansamblul de dispozi ţ ii sau

Ce este prevenirea?

ansamblul de dispoziţii sau măsuri luate prevăzute în toate etapele procesului de muncă, în scopul evitării sau diminuării

riscurilor

profesionale

Prevenire

ă rii sau diminu ă rii riscurilor profesionale Prevenire furnizarea de instruc ţ iuni corespunz ăt
ă rii sau diminu ă rii riscurilor profesionale Prevenire furnizarea de instruc ţ iuni corespunz ăt

furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor

LEGEA nr. 319/2006 Principiile generale de prevenire Când se realizeaz ă instruirea ?  la

LEGEA nr. 319/2006 Principiile generale de prevenire

LEGEA nr. 319/2006 Principiile generale de prevenire Când se realizeaz ă instruirea ?  la angajare

Când se realizează instruirea ?

la angajare

la schimbarea locului de muncă sau la transfer

la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor

modificări ale echipamentului existent

la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru

la executarea unor lucrări speciale

Prin ce se caracterizează instruirea ?

trebuie să fie adaptaevoluţiei riscurilor sau apariţiei unor

noi riscuri

se realizează periodic şi ori de câte ori este necesar

nu poate fi realizape cheltuiala lucrătorilor şi/sau a

reprezentanţilor acestora

se realizează în timpul programului de lucru

lucr ă torilor ş i/sau a reprezentan ţ ilor acestora  se realizeaz ă în timpul
lucr ă torilor ş i/sau a reprezentan ţ ilor acestora  se realizeaz ă în timpul
lucr ă torilor ş i/sau a reprezentan ţ ilor acestora  se realizeaz ă în timpul
H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006 Capitolul V

H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006

Capitolul V Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi nătăţii în muncă

domeniul securit ăţii ş i să n ă t ăţii în munc ă Care este scopul

Care este scopul instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în

muncă ?

însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi nătate în muncă

Ce metode şi tehnici de instruire se utilizează la instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ?

expunerea, demonstraţia, studiul de caz, vizionări de filme, diapozitive, proiecţii, instruirea asistade calculator, etc.

Care sunt fazele instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în mun?

instruirea introductiv-generală

instruirea la locul de muncă

instruirea periodică

instruirea suplimenta

introductiv-general ă  instruirea la locul de munc ă  instruirea periodic ă  instruirea suplimenta

33

Instruirea introductiv – gener ală Care este scopul instruirii introductiv-generale ? informarea despre activit ăţ

Instruirea introductiv generală

Instruirea introductiv – gener ală Care este scopul instruirii introductiv-generale ? informarea despre activit ăţ

Care este scopul instruirii introductiv-generale ?

informarea despre activităţile specifice întreprinderii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii, în general

Când se face instruire introductiv-generală ?

la angajarea lucrătorilor lucrătorilor detaţi de la o întreprindere la alta lucrătorilor delegaţi de la o întreprindere la alta lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar

Cine poate face instruirea introductiv-generală ?

angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii

în muncă

lucrătorul desemnat

un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie

serviciul extern de prevenire şi protecţie

Cum se face ?

individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane

serviciul extern de prevenire ş i protec ţ ie Cum se face ? individual sau în
serviciul extern de prevenire ş i protec ţ ie Cum se face ? individual sau în

34

Instruirea introductiv – gener ală Care este durata instruirii introductiv - generale ?  angajatorul

Instruirea introductiv generală

Instruirea introductiv – gener ală Care este durata instruirii introductiv - generale ?  angajatorul stabile

Care este durata instruirii introductiv - generale ?

angajatorul stabileşte prin instrucţiuni proprii durata instruirii

introductiv-generale în funcţie de specificul activităţii şi de riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii

durata nu va fi mai mică de 1 oră

î ntreprinderii  durata nu va fi mai mic ă de 1 or ă Care este

Care este conţinutul instruirii introductiv - generale ? trebuie să fie în conformitate cu tematica aprobade către angajator şi se vor expune, în principal, următoarele:

legislaţia de securitate şi sănătate în muncă

consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de

securitate şi sănătate în muncă

riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice

întreprinderii

măsuri la nivelul întreprinderii privind acordarea primului ajutor,

stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor

Cum se face verificarea ?

prin teste

rezultatul se consemnează în fişa de instruire

35

Instruirea la locul de mun că Care este scopul instruirii la locul de mun că

Instruirea la locul de mun

Instruirea la locul de mun că Care este scopul instruirii la locul de mun că ?

Care este scopul instruirii la locul de mun?

prezentarea riscurilor pentru securitate şi nătate în muncă, precum şi

măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fierui loc de muncă, post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate

Când se face instruire la locul de mun?

la angajarea lucrătorilor

lucrătorilor detaţi de la o întreprindere la alta

lucrătorilor delegaţi de la o întreprindere la alta

lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar

la schimbarea locului de muncă în cadrul întreprinderii

Cine poate face instruirea la locul de mun?

conducătorul direct al locului de muncă

Cum se face ?

în grupe de maximum 20 de persoane

la locul de mun că ? conduc ă torul direct al locului de munc ă Cum
Instruirea la locul de mun că Care este durata instruirii la locul de munc ă

Instruirea la locul de mun

Instruirea la locul de mun că Care este durata instruirii la locul de munc ă ?

Care este durata instruirii la locul de muncă?

durata nu va fi mai mică de 1 oră

se stabileşte prin instrucţiuni proprii în funcţie de riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi de măsurile şi activităţile

prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru

şi/sau fiecărei funcţii exercitate

de

se stabileşte de către conducătorul locului de muncă respectiv,

împreună cu:

ă torul locului de munc ă respectiv, î m preună cu:  angajatorul care ş i-a

angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul

securităţii şi sănătăţii în muncă

lucrătorul desemnat

un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie

serviciul extern de prevenire şi protecţie

Cum se face verificarea cunoştinţelor ?

şeful ierarhic superior celui care a făcut instruirea

rezultatul verificării se consemnează în fişa instruire

individuală

Instruirea la locul de mun că Care este con ţ inutul instruirii la locul de

Instruirea la locul de mun

Instruirea la locul de mun că Care este con ţ inutul instruirii la locul de munc

Care este conţinutul instruirii la locul de muncă?

în conformitate cu tematicile aprobate de către angajator şi întocmite de către:

angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

luctorul desemnat

serviciul intern de prevenire şi protecţie

serviciul extern de prevenire şi protecţie

ţ ie  serviciul extern de prevenire ş i pro tecţ ie Va cuprinde : 

Va cuprinde:

locului de muncă / postului de lucru

prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă / postul de

lucru

măsurile la nivelul locului de muncă / postului de lucru de acordare a primului

ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor

prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind

activităţile specifice locului de muncă / postului de lucru

demonstraţii practice privind activitatea pe care lucrătorul o va desfăşura

exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a

mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor

informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesiona lă specifice

ş i de prim ajutor informa ţ ii privind riscurile de accidentare ş i î m
ş i de prim ajutor informa ţ ii privind riscurile de accidentare ş i î m
Instruirea period ică Care este scopul instruirii periodice ? re î mpros păta rea ş

Instruirea periodică

Instruirea period ică Care este scopul instruirii periodice ? re î mpros păta rea ş i

Care este scopul instruirii periodice ?

reîmprospătarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Cine poate face instruirea periodică ?

conducătorul direct al locului de muncă

Care este intervalul dintre două instruiri periodice ?

se stabileşte prin instrucţiuni proprii, în funcţie de condiţiile locului de muncă / postului de lucru nu va fi mai mare de: 6 luni - pentru lucrători 12 luni - pentru personalul tehnico-administrativ

Cine face verificarea instruirii periodice ?

şeful ierarhic al celui care efectuează instruirea şi prin sondaj de către:

angajator lucrătorul desemnat

serviciul intern de prevenire şi protecţie

serviciile externe de prevenire şi protecţie care vor semna fişele de instruire ale lucrătorilor, confirmând astfel că instruirea a fost cută corespunzător

39

Instruirea period ică Care este durata instruirii periodice ?  se stabil eşte prin instr

Instruirea periodică

Instruirea period ică Care este durata instruirii periodice ?  se stabil eşte prin instr ucţ

Care este durata instruirii periodice ? se stabileşte prin instrucţiuni proprii în funcţie de riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate

se stabileşte de către conducătorul locului de muncă respectiv,

împreucu:

ăt orul locului de munc ă respectiv, î mpreu nă cu:  angajatorul care ş i-a

angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

lucrătorul desemnat

un lucrător al serviciului intern de prevenire şi

protecţie

serviciul extern de prevenire şi protecţie

Instruirea period ică Care este con ţ inutul instruirii periodice ? în conformitate cu tematicile

Instruirea periodică

Instruirea period ică Care este con ţ inutul instruirii periodice ? în conformitate cu tematicile aprobate

Care este conţinutul instruirii periodice ?

în conformitate cu tematicile aprobate de tre angajator şi întocmite de către:

angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii

şi sănătăţii în muncă

lucrătorul desemnat

serviciul intern de prevenire şi protecţie

serviciul extern de prevenire şi protecţie

ţ ie  serviciul extern de prevenire ş i protec ţ ie Va cuprinde obligatoriu demons

Va cuprinde obligatoriu demonstraţii practice

Cum se face verificarea cunoştinţelor ?

şeful ierarhic superior celui care a cut instruirea se consemnează în fişa instruire individuală

ş eful ierarhic superior celui care a fă cut instruirea  se consemneaz ă în fi
ş eful ierarhic superior celui care a fă cut instruirea  se consemneaz ă în fi
Instruirea suplimentar ă Când se face instruire suplimentar ă ?  c â nd un

Instruirea suplimentară

Instruirea suplimentar ă Când se face instruire suplimentar ă ?  c â nd un lucr

Când se face instruire suplimentară ?

când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare

când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în

muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă / postului ale instrucţiunilor proprii

de lucru sau

datorievoliei riscurilor sau la apariţia de noi riscuri

la reluarea activităţii duaccident de muncă

la executarea unor lucrări speciale

de munc ă  la executarea unor lucr ări speciale  la introducerea unui echipament de

la introducerea unui echipament de muncă sau la modificarea

echipamentului existent

la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru

la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru

42

Instruirea suplimentar ă Care este con ţ inutul instruirii suplimentare ? în conformitate cu tematicile

Instruirea suplimentară

Instruirea suplimentar ă Care este con ţ inutul instruirii suplimentare ? în conformitate cu tematicile aprobate

Care este conţinutul instruirii suplimentare ?

în conformitate cu tematicile aprobate de către angajator şi întocmite de tre:

angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în

muncă

lucrătorul desemnat

serviciul intern de prevenire şi protecţie

serviciul extern de prevenire şi protecţie

Care este durata instruirii periodice ?

se stabilte în instrucţiuni proprii de tre conducătorul locului de muncă respectiv, împreună cu:

angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii

în muncă

lucrătorul desemnat