Sunteți pe pagina 1din 11

ISSN–L 2343 – 8460

Prietenii
Contabilității
BAZELE CONTABILITĂȚII
Ediție 2019

Nr. 26 / 26 Iunie 2019

P C
Abonamente aici: Publicație de excelență
www.taxare.ro în contabilitate

Tel: 0765.216.760; 0723.530.139 www.itva.ro Cuprins


Motto:
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

De ce trebuie să respecți un
contabil?
❖ Contabilul este un prieten tăcut, ce
preia din greutatea stresului fiscal
obligația ta. O preia, o poartă, iar ție
îți transferă doar strictul necesar.
❖ Un contabil găsește o soluție astăzi
pentru ca afacerea ta să funcționeze
și mâine, chiar dacă tu poate nici nu
știi despre acest fapt.
❖ Un contabil este acel mic geniu al
cifrelor neînțelese, al unor simboluri
ce par să combată matematica, iar
din munca lui rezultă alte cifre
minunate cu care tu poți să continui
viața.
Adrian Bența

2 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Cuprins
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

I. Contabilitatea specifică unei tranzacții: monografie sau studiu


de caz practic
➢ Formarea profesională a angajaților. Înregistrări contabile
aplicabile.

II...Analiza unei reglementări legale: efectul asupra


contribuabilului
➢ Fișa mijlocului fix – tipizat utilizat pentru evidența
mijloacelor fixe.

III. Speța săptămânii


➢ Să înțelegem noțiunile de venituri și cheltuieli, pentru a le
înregistra în mod corect! Definițiile prevăzute de
reglementările contabile.

IV. Subiecte de interes actual din activitatea financiar contabilă


➢ Modificarea contractului individual de muncă - aspecte
privind delegarea și detașarea salariaților.

VI. Adresa cabinetului/echipa redacțională.

3 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Capitolul I – Contabilitatea specifică unei tranzacții:
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

monografie sau studiu de caz practic

❖ Formarea profesională a angajaților. Înregistrări contabile


aplicabile.

Societatea BOMBONICA ROZ SRL este persoană juridică română,


înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile,
neînregistrată în scopuri de TVA, ce aplică reglementările contabile
conforme cu directivele europene adoptate prin OMFP nr.
1802/2014 privind contabilitatea, cu modificări ulterioare. Aceasta
are ca obiect de activitate producția și vânzarea de produse de
cofetărie – bomboane la kilogram. În vederea creşterii vânzărilor,
societatea intenționează producția de noi sortimente de
bomboane și pentru aceasta trimite la un curs de formare
profesională pe unul dintre salariați. Această persoană participă
pentru 2 luni la un curs organizat de o entitate autorizată, pentru
organizarea de cursuri de formare profesională pentru adulţi. La
finele cursului, persoana fizică susţine un examen şi în urma
absolvirii examenului, obţine o diplomă recunoscută de Ministerul
Muncii. Valoarea facturii este de 2.500 lei, emisă în data de 26 iunie
2019. Ce tratament contabil este aplicabil și care sunt aspectele de
care trebuie să ținem cont în această situație?

Din punct de vedere normativ, cursurile de formare profesională


pentru adulţi sunt reglementate de OG nr. 129/2000 privind
formarea profesională a adulților, republicată, cu modificări
ulterioare, ce atribuie participantului la curs dreptul de practica
meseria pentru care a absolvit cursul de formare profesională.

4 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Aceste cursuri de formare profesională nu sunt asimilate pregătirii
şi cursurilor urmate de persoane din sistemul de învăţământ,
analizate din punct de vedere fiscal. Pentru participarea la curs,
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

legislaţia specifică domeniului obligă la întocmirea unui contract


de pregătire profesională, iar pentru decontarea contravalorii
cursului, se va emite factura pentru servicii de instruire.

Notă: contractul şi factura reprezintă documentele ce atestă


cheltuiala cu pregătirea profesională. Diploma are rolul de a
constata pregătirea profesională dobândită de participant şi nu
reprezintă un document ce atestă cheltuiala.
Din punct de vedere contabil, avem în vedere planul de conturi și
funcționarea contului 615 "Cheltuieli cu pregătirea personalului",
conform instrucțiunilor adoptate prin OMFP nr. 1802/2014 privind
contabilitatea, cu modificări ulterioare, după cum urmează:
”Contul 615 "Cheltuieli cu pregătirea personalului"
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu pregătirea
personalului.
În debitul contului 615 "Cheltuieli cu pregătirea personalului" se
înregistrează:
- sumele reprezentând cheltuielile cu pregătirea personalului
(401).”

Monografie contabilă:
a) Înregistrarea contabilă a facturii reprezentând contravaloarea
cursului de pregătire profesională:
✓ 615 "Cheltuieli cu pregătirea personalului" = 401 „Furnizori”
cu suma de 2.500 lei.
b) Plata prin transfer bancar facturii privind cursul de pregătire
profesională:
✓ 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la bănci în lei” cu suma de
2.500 lei.

5 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Capitolul II – Analiza unei reglementări legale: efectul asupra
contribuabilului
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

❖ Fișa mijlocului fix – tipizat utilizat pentru evidența


mijloacelor fixe.

În materialul de astăzi ne propunem să continuăm analiza efectelor


prevederilor legale prin prezentarea unui tipizat pentru evidența
mijloacelor fixe ale unei entități. Ne raportăm desigur la
reglementarea valabilă în anul 2019, adoptată prin OMFP nr.
2634/2015 privind documentele financiar contabile. Fişa mijlocului
fix serveşte ca document pentru evidenţa analitică a mijloacelor
fixe și se întocmeşte pentru fiecare mijloc fix. Aceasta se
completează pe baza documentelor justificative privind mişcarea
mijloacelor fixe sau modificarea valorii de intrare a acestora, ca
urmare a completării, îmbunătăţirii, modernizării sau reevaluării
lor. În cazul mijloacelor fixe de aceeaşi natură şi de aceeaşi valoare,
care au aceleaşi cote de amortizare şi sunt puse în funcţiune în
aceeaşi lună, poate fi întocmită o singură fişă a mijloacelor fixe. Se
păstrează pe grupe de mijloace fixe, în ordinea codurilor din
clasificarea imobilizărilor corporale, iar în cadrul acestora, fişele
mijloacelor fixe se grupează pe locuri de folosinţă. Fişele
mijloacelor fixe scoase din funcţiune sau transferate se arhivează.
Notă: tot în legătură cu mijloacele fixe, reținem și tipizatul Bon de
mișcare a mijloacelor fixe, ce servește ca:
• document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe între
două locuri de folosinţă ale entităţii;
• document de însoţire a mijloacelor fixe pe timpul transportului
de la secţia sau subunitatea predătoare la cea primitoare;
• document justificativ de înregistrare în evidenţa responsabilului
cu mijloacele fixe la locurile de folosinţă şi în contabilitate.

6 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Capitolul III – Speța săptămânii
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

❖ Să înțelegem noțiunile de venituri și cheltuieli, pentru a le


înregistra în mod corect! Definițiile prevăzute de reglementările
contabile.

➢ În activitatea financiar-contabilă, întâlnim adesea noțiunile de


”venituri” și ”cheltuieli”. Pentru a le înțelege în vederea
contabilizării în mod corect, în materialul de astăzi analizăm
definițiile reglementate de art. 19 din OMFP nr. 1802/2014 privind
contabilitatea, cu modificări ulterioare.

➢ Una dintre componentele esențiale ce au legătură cu


evaluarea performanței financiare ale unei entități o reprezintă
contul de profit și pierdere, iar în cadrul acestuia se disting
veniturile și chleltuielile.

➢ Ce reprezintă veniturile?

Veniturile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice


înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări
sau creşteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se
concretizează în creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele
rezultate din contribuţii ale acţionarilor.

➢ Legat de această definiție, trebuie să înțelegem ce sunt


beneficiile economice. Beneficiile economice reprezintă
potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar
sau echivalente de numerar către entitate.

7 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


➢ Această contribuţie se reflectă fie sub forma creşterii intrărilor
de numerar, fie sub forma reducerii ieşirilor de numerar, de
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

exemplu, prin reducerea costurilor de producţie.

➢ Foarte important: veniturile sunt recunoscute în contul de


profit şi pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o
creştere a beneficiilor economice viitoare legate de creşterea valorii
unui activ sau de scăderea valorii unei datorii.

➢ Desigur, recunoaşterea veniturilor se realizează simultan cu


recunoaşterea creşterii de active sau reducerii datoriilor (de
exemplu, creşterea netă a activelor, rezultată din vânzarea
produselor sau serviciilor, ori descreşterea datoriilor ca rezultat al
anulării unei datorii).

➢ Ce reprezintă cheltuielile?

➢ Cheltuielile reprezintă diminuări ale beneficiilor economice


înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri sau
scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor, care se
concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele
rezultate din distribuirea acestora către acţionari.

➢ Foarte important: cheltuielile sunt recunoscute în contul de


profit şi pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o
diminuare a beneficiilor economice viitoare legate de o diminuare a
valorii unui activ sau de o creştere a valorii unei datorii.

➢ Recunoaşterea cheltuielilor are loc simultan cu recunoaşterea


creşterii valorii datoriilor sau reducerii valorii activelor (de exemplu,
drepturile salariale angajate sau amortizarea echipamentelor).

8 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Capitolul IV – Subiecte de interes actual din activitatea
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

financiar contabilă

❖ Modificarea contractului individual de muncă - aspecte


privind delegarea și detașarea salariaților.

➢ Ca și regulă generală, conform art. 41 din Codul muncii


adoptat prin Legea nr. 53/2003 cu modificări ulterioare, contractul
individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.
Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului
individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile
prevăzute expres de Codul muncii.

➢ Modificarea contractului individual de muncă se referă la


oricare dintre următoarele elemente:
• durata contractului;
• locul muncii;
• felul muncii;
• condiţiile de muncă;
• salariul;
• timpul de muncă şi timpul de odihnă.

➢ Notă: locul muncii poate fi modificat unilateral de către


angajator prin delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc
de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.

➢ Delegarea și detașarea.
Legiuitorul stabilește faptul că pe durata delegării, respectiv a
detaşării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi
prevăzute în contractul individual de muncă.

9 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia
angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini
corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de
muncă.
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

Ca și durată, delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel


mult 60 de zile calendaristice în 12 luni şi se poate prelungi pentru
perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu
acordul salariatului.

Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi


cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare.

Detaşarea reprezintă actul prin care se dispune schimbarea


temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt
angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia.

Foarte important: detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel


mult un an. Ca excepție, perioada detaşării poate fi prelungită
pentru motive obiective ce impun prezenţa salariatului la
angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul ambelor părţi,
din 6 în 6 luni.

Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi


cazare, precum şi la o indemnizaţie de detaşare, iar drepturile
cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a
dispus detaşarea.

Angajatorul care detaşează are obligaţia de a lua toate măsurile


necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detaşarea să îşi
îndeplinească integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariatul
detaşat, în caz contrar acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a
dispus detaşarea.

10 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


❖ Cum mă abonez?
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

1) Sunați la numărul 0765 216 760 – Marketing Prietenii


Contabilități și cereți un formular de contract, moment în care
puteți afla mai multe amănunte ce v-ar putea interesa.
2) Descărcați formularul de contract de pe site-ul www.taxare.ro
sau prin click aici!
3) Trimiteți un email la adresa office@taxare.ro prin care solicitați
un formular de contract sau mai multe informații.
4) Transmiteți contractul semnat și ștampilat prin:
➢ E-mail la: office@taxare.ro
➢ Fax: 0311.043.869
➢ Poștă destinatar: Revista Prietenii Contabilității, adresa:
Str. Aleea Posada, nr 8, Bl. 31, scara 2, ap. 19, Sector 5,
București, cod poștal 051414.

❖ Echipa redacțională Prietenii Contabilității

➢ Manager produs: Adrian Bența


➢ Manager Calitate: Mihaela Bența
➢ Consilier contabilitate: Alina Rizea
➢ Consultant afaceri: Horațiu Sasu
➢ Consultant fiscal: Dragoș Pătroi
➢ Director Marketing Ivașcu Roxana

Pentru alte informații vă stăm la dispoziție la urmatoarele


numere de telefon: 021 776 90 18 sau 0740 031 795

11 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins