Sunteți pe pagina 1din 2

Romania

Judetul Timis
Municipiul Timisoara
Directia Fiscala a Municipiului Timisoara
Timisoara, B-dul Mihai Eminescu nr 2B, C.I.F 21666630
Tel: 0256-408100, Fax: 0256-408191, www.dfmt.ro

WEB DEMO

STRADA IOACHIM MILOIA, Nr. 1, Ap. 21,


TIMISOARA,TIMIS,ROMANIA,

Nr. 40545 din 01.04.2019

DECIZIE DE IMPUNERE
pentru stabilirea impozitului pe terenuri in cazul persoanelor fizice,
datorat în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

NR. DE ROL NOMINAL UNIC 645414

D-lui/D-nei WEB DEMO, identificata prin actul de identitate BI/CI, serie , nr., CNP 7000000002670, domiciliat(a) în
ROMANIA, judetul TIMIS , codul postal ....................., municipiul/orasul/comuna TIMISOARA satul/sectorul ....................,
STRADA IOACHIM MILOIA, nr.1, bl. , sc. , et. ......, ap. 21, reprezentant prin , CNP cu domiciliul in pentru :
In fapt, avand in vedere bunurile impozabile inregistrate in evidenta organului fiscal ca fiind detinute in proprietate
de catre dvs. constand din terenuri, dupa caz,
Terenul/terenurile situata(e) la adresele: - Cont IBAN: RO81TREZ6212107020201XXX
1 TIMISOARA, STRADA LINISTEI Nr. 1, Ap. 1 Suprafata 150,0000 mp, Intravilan , Zona Imp. : Zona D,Cota Parte : 100.00

In drept, avand in vedere


- prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare - art. 93
alin. 1, alin 2 lit b si art 95
- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare - Titlul IX „Impozite si
Taxe locale”,- art. 455, 457, 458,459, dupa caz; art. 463,465; art. 468,470

Se stabilesc urmatoarele obligatii fiscale de plata:


Nr. Termene de plata
Categorie impozit/taxa Suma (lei) Conturi IBAN
Crt. 31.03.2019 30.09.2019
Terenul/terenurile 51.00 26.00 25.00 RO81TREZ6212107020201XXX
1 51.00 26.00 25.00
Total Impozit 51.00 26.00 25.00

Pentru neachitarea impozitelor/taxelor locale pâna la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal
local, începând cu ziua urmatoare scadentei, accesorii în cuantum de 1% pe luna sau fractie de luna de întârziere pâna la data
platii. Accesoriile reprezinta creante fiscale de plata în sarcina contribuabilului, cuantumul acestora urmand a fi calculat in
temeiul art. 227 alin 8 din Legea 207/2015 de catre organul de executare silita.
Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile legii.
Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune in termen de 45 zile de la
comunicare, la organul fiscal local emitent.
Mentiuni importante ale organului fiscal:
Prezenta Decizie de impunere cuprinde obligatii stabilite in sarcina contribuabilului pentru anul 2019, cu titlu de
impozit pe si NU obligatii fiscale restante ramase de achitat.
Prezenta constituie instiintare de plata, in conformitate cu prevederile art. 95 alin. 6 din Legea 207/2015 privind
codul de procedura fiscala, daca obligatiile fiscale stabilite prin prezenta nu au fost achitate.
Anticipand intelegerea dumneavoastra, va multumim pentru cooperare.
In cazul in care doriti sa efectuati plata impozitelor inscrise in prezenta Decizie prin Ordin de Plata, va rugam sa
virati sumele in conturile corespunzatoare inscrise mai sus, deschis/e la Trezoreria Timisoara - beneficiar fiind Municipiul
Timisoara - CUI 14756536.
Conducatorul organului fiscal,
DIRECTOR EXECUTIV SEF SERVICIU I.T.P.F SEF BIROU I.M.T
Ec. ADRIAN BODO Ec. Korbuly Ana-Maria Ec. Anton Camelia