Sunteți pe pagina 1din 15

ISSN–L 2343 – 8460

Prietenii
Contabilității
MEDIU EXECUTIV
Ediție 2019

Nr. 26 / 26 Iunie 2019

PC
Abonamente aici:
Publicație de excelență
www.taxare.ro în contabilitate

Tel: 0765 216 760; 0723.530.139 www.itva.ro Cuprins


Motto:
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

De ce trebuie să respecți un
contabil?
❖ Contabilul este un prieten tăcut, ce
preia din greutatea stresului fiscal
obligația ta. O preia, o poartă, iar ție
îți transferă doar strictul necesar.
❖ Un contabil găsește o soluție astăzi
pentru ca afacerea ta să funcționeze
și mâine, chiar dacă tu poate nici nu
știi despre acest fapt.
❖ Un contabil este acel mic geniu al
cifrelor neînțelese, al unor simboluri
ce par să combată matematica, iar
din munca lui rezultă alte cifre
minunate cu care tu poți să continui
viața.
Adrian Bența

2 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Cuprins
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

I. Noi modificări legislative în domeniul financiar contabil

II. Declarația fiscală a perioadei


➢ Depunerea formularului 394 - Declarație informativă privind
achizițiile și livrările pe teritoriul național, până în ziua de luni 01
iulie 2019.

III. Analiza zilei


➢ Exportul unor mostre. Documente justificative și alte aspecte
relevante.

IV. Praxis în contabilitate


➢ Înregistrări contabile aferente penalităţilor de întârziere pentru
impozite achitate la bugetul de stat.

V. Analiză fiscală.
➢ Refacturare bilete de avion pentru transport internațional de
persoane ruta București – Berlin. Tratament fiscal 2019.

VI. Adresa cabinetului/echipa redacțională

3 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Capitolul I – Reglementări recente în domeniul financiar
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

❖ Au fost publicate multiple acte normative în ultima


săptămână din anul trecut, iar în acest număr analizăm
următoarele:

➢ OMFP nr. 2287/2019 pentru stabilirea criteriilor potrivit cărora


membrii cooperatori beneficiază de scutirile prevăzute la art.
76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004.

❖ Noutățile și modificările aduse de aceste acte normative


sunt:

1. În luna ianuarie 2019, prin legea nr. 21/2019 au fost


modificate și reglementate facilitățile fiscale de care beneficiază
o cooperativa agricolă, respectiv membrii cooperatori.

Cooperative agricole și cooperatori beneficiază de următoarele


facilități fiscale:

• Scutire la plată a impozitului pe profit pentru 5 ani de la


înființare pentru cooperativele ce au ca obiect de activitate
producția agricolă care produce material genetic sau o
activitate de creștere sau reproducție;
• Pentru celelalte cooperative scutirea de la plata impozitului
pe profit pentru 5 ani pentru celelalte cooperative agricole în
limita unei cifre de afaceri anuale de 3.000.000 euro;
• Scutirea membrilor participanți la cooperativă pentru plata
impozitului pe venit, când aceștia valorifică producția agricolă
printr-o cooperativă. Această scutire se acordă la membrii
cooperativei, când aceștia sunt persoane fizice, inclusiv
persoane fizice autorizate sau microîntreprinderi;

4 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

2. Se acordă scutire la impozitul pe venitul din arendă pentru


acei membrii ai cooperativei când dau terenurile în arendă la
cooperativă;

3. Se acordă o scutire la plata impozitului pe clădiri și terenuri


pentru membrii cooperatori ce obțin o producție agricolă
valorificată prin cooperativa agricolă.

Scutirea de la plata taxelor locale se acordă dacă minim 50% din


producția realizată în anul anterior este valorificată prin
cooperative agricole.

4. Prin Ordin comun al Ministerului Agriculturii, al Ministerului


Dezvoltării Regionale, respectiv al Ministerului Finanțelor Publice
au fost reglementate condițiile de acordare a acestei scutiri,
condiții ce fac obiectul actului normativ analizat astăzi.

5. Fac obiectul scutirii de impozit pe clădiri cu condiția


valorificării a minim 50% din producția anului anterior prin
cooperative următoarele categorii de clădiri:

• Magazii, pătule, silozuri;


• Barăci, șoproane, cabane cu destinație agricolă;
• Clădiri destinate activității agro-zootehnice;
• Amenajări piscicole;
• Depozite de îngrășăminte minerale sau naturale;
• Ateliere și hale de reparații sau stocare a utilajelor agricole;
• Sere, solare, răsarnițe, ciupercării;
• Stații de pompare, construcții hidrotehnice;

5 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


6. În aceiași măsură, beneficiază de scutirea la impozitul pe
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

terenuri când se comercializează prin cooperative agricole în anul


anterior minim 50% din producție următoarele categorii de
terenuri:
• Terenuri agricole productive;
• Vii, livezi, pepiniere;
• Terenuri cultivate cu plante ornamentale pajiști permanente
respectiv sere sau solare;
• Terenuri acoperite cu vegetație forestieră, respectiv terenurile
ocupate cu construcții și instalații agro-zootehnice.

7. Pentru a beneficia de scutire, persoanele interesate depun la


direcția de Taxe locale următoarele documente justificative:

• adeverință eliberată de cooperativa agricolă din care să rezulte


calitatea de membru și cantitățile vândute;
• Declarație pe propria răspundere întocmită de contribuabil
din care să rezulte cantitățile produse în anul anterior și
cantitățile valorificate prin cooperativă. Tot în această
declarație vor fi enumerate bunurile ce fac obiectul scutirii de
impozit. Declarația se depune până la data de 31 martie din
anul curent pentru care se dorește scutirea de impozit.

De reținut:
• direcția de taxe locale analizează și compară datele transmise
de contribuabil cu producțiile medii agricole ale respectivei
unități geografice;
• O cooperativă agricolă nu poate să fie microîntreprindere, prin
urmare scutirea la impozitul pe profit este bine venită.

6 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Capitolul II – Declarația fiscală a perioadei
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

❖ Depunerea formularului 394 - Declarație informativă


privind achizițiile și livrările pe teritoriul național, până în ziua
de luni 01 iulie 2019.

➢ Până în ziua de luni 01 iulie 2019, persoanele impozabile


înregistrate în scopuri de TVA au obligația depunerii Declarației
informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe
teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente
(luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru
depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 322 din Legea nr.
227/2015) - formular 394.

➢ Modelul declarației, dar și instrucțiunile de completare sunt


adoptate prin Ordinul ANAF nr. 3769/2015 privind declararea
livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional
de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea
modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind
livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de
persoanele înregistrate în scopuri de TVA, cu modificări
ulterioare.

➢ Câteva aspecte relevante privind conținutul declarației:

• Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă în


România pentru care este emisă o factură, inclusiv pentru
avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică
sistemul TVA la încasare.

7 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


• Declaraţia trebuie să conţină facturile care au fost emise în
perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea
"taxare inversă" sau "TVA la încasare", indiferent de data la
care intervine exigibilitatea TVA.
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

• De asemenea, în declaraţie se înscriu, pentru livrările de


bunuri/prestările de servicii taxabile în România, următoarele
informaţii:
- baza impozabilă şi TVA aferente facturilor emise prin
autofacturare;
- valoarea totală a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate
şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi
simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de
înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;
- valoarea totală a documentelor emise pentru livrări de
bunuri/prestări de servicii pentru care nu există obligaţia
emiterii unei facturi şi nici a bonului fiscal.

• Nu se înscriu achiziţiile intracomunitare de bunuri şi servicii


pentru care există obligativitatea înscrierii în declaraţia 390.

• Declaraţia trebuie să conţină facturile care au fost primite în


perioada de raportare, indiferent de data la care intervine
exigibilitatea TVA, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea
"taxare inversă" sau "TVA la încasare", precum şi borderourile
de achiziţii de bunuri, filele din carnetele de comercializare a
produselor din sectorul agricol în cazul achiziţiilor efectuate de
la persoane fizice, contracte încheiate cu persoane fizice şi/sau
alte documente.

Foarte important: declarația se depune inclusiv dacă în perioada


respectivă nu au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac
obiectul declaraţiei.

8 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Capitolul III – Analiza zilei
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

❖ Exportul unor mostre. Documente justificative și alte aspecte


relevante.

➢ Societatea TEHNICIENI INTELIGENȚI UNICI SRL este persoană


juridică română, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind
societățile, înregistrată în scopuri de TVA, ce aplică sistemul cu
exigibilitate normală. Aceasta este unic distribuitor în România și în
Republica Moldova al produselor unei societăți din Germania.
Periodic, societatea din Germania acordă societății din România
diverse mostre de produse. Societatea din România exportă aceste
mostre în Republica Moldova, pe care le acordă gratuit către clienți.
Uneori societatea efectuează vânzarea mostrelor primite cu titlu
gratuit. Ce procedură de export este aplicabilă în anul 2019 și ce alte
aspecte fiscale urmărim în legătură cu această situație?

➢ Din punct de vedere normativ, exportul unor bunuri trebuie


justificat în anul 2019 prin următoarele documente enumerate de
OMFP nr. 103/2016 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a
scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute
la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, după cum urmează:
• factură corect întocmită;
• declarație vamală de export certificată de Biroul vamal de
export;
• documentul ce atestă transportul bunurilor din România în
Republica Moldova;
• documentația comercială aferentă tranzacției din care să rezulte
în principal valoarea bunurilor, condițiile de transport, condițiile
de livrare INCOTERMS și alte aspecte semnificative.

9 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

➢ În esență, reglementările fiscale privind exportul bunurilor


reglementate de art. 294 alin. (1) din Codul fiscal nu introduc
derogări pentru bunurile exportate ca și mostre, astfel:

”(1) Sunt scutite de taxă:

a) livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii


Europene de către furnizor sau de altă persoană în contul său;

b) livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii


Europene de către cumpărătorul care nu este stabilit în România
sau de altă persoană în contul său (...)”.

➢ Astfel, din punctul nostru de vedere, și pentru aceste mostre


trebuie ca societatea să dețină documentele enumerate mai sus.

➢ Cu toate acestea, practica de zi cu zi ne arată că autoritățile


vamale se așteaptă să primească din partea societății o factură
proformă pentru bunurile acordate ca și mostre, având o valoare
simbolică pentru acestea. Desigur, prin repetabilitate, procedura
devine cutumă.

➢ În același context, amintim faptul că pentru societate aceste


mostre sunt bunuri primite cu titlu gratuit, iar reglementările
contabile obligă societatea să le înregistreze în patrimoniu la
valoarea justă.

➢ Valoarea de export a mostrelor este valoarea justă de


intrare.

10 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Capitolul IV – Praxis în contabilitate
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

❖ Înregistrări contabile aferente penalităţilor de întârziere


pentru impozite achitate la bugetul de stat.

În luna iunie 2019, societatea IEPURAȘUL DE PLUȘ SRL, persoană


juridică română, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind
societățile, a fost supusă unei verificări din partea autorității fiscale,
privind impozitul pe profit aferent anului 2018. Din cauza faptului că
nu s-a permis deducerea unor cheltuieli, autorităţile au calculat o
sumă pentru impozitul pe profit şi au stabilit o sumă pentru
penalităţi de întârziere. Debitul suplimentar este în sumă de 471 lei,
iar majorările şi dobânzile de întârziere în sumă de 210 lei. Cum se
înregistrează aceste sume în contabilitate?

În vederea stabilirii unui tratament contabil, avem în vedere planul


de conturi și instrucțiunile adoptate prin OMFP nr. 1802/2014
privind contabilitatea, cu modificări ulterioare.
Pentru impozitul pe profit, se va utiliza contul de cheltuială 691
”Cheltuieli cu impozitul pe profit”, a cărui funcționare este după
cum urmează:
”Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit"
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe
profit.

În debitul contului 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" se


înregistrează:
- valoarea impozitului pe profit (441).”

Astfel, din punct de vedere contabil, impozitul pe profit se constituie


prin înregistrarea contabilă:

11 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


✓ 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” = 4411 „Impozit pe
profit” cu suma de 471 lei.
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

Amenzile şi penalităţile se includ în categoria altor cheltuieli de


exploatare şi se înregistrează cu ajutorul contului 6581
„Despăgubiri, amenzi şi penalităţi”, conform planului de conturi și
instrucțiunilor adoptate prin OMFP nr. 1802/2014 privind
contabilitatea, după cum urmează:

”Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare"


Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor cheltuieli de
exploatare.

În debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" se


înregistrează: (...)

- valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor, datorate sau


plătite terţilor şi bugetului (401, 404, 448, 462, 408, 512); (...)”
Înregistrare contabilă:

6581 „Despăgubiri, amenzi şi penalităţi” = 446 „Alte impozite şi


taxe – analitic penalităţi” cu suma de 210 lei.

Plata diferenţei de impozit şi a penalităţilor de întârziere se


înregistrează astfel:

✓ 4411 „Impozit pe profit” = 5121 „Conturi la bănci în lei” cu suma


de 471 lei.

✓ 446 „Alte impozite şi taxe – analitic penalităţi” = 5121 „Conturi


la bănci în lei” cu suma de 210 lei.

12 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Capitolul V – Analiză fiscală
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

❖ Refacturare bilete de avion pentru transport internațional de


persoane ruta București – Berlin. Tratament fiscal 2019.

➢ Societatea AVIONUL ALBASTRU SA este o persoană impozabilă


înregistrată în scopuri de TVA în Germania, companie de transport
aerian. Această companie facturează bilete de avion către
societatea ALFABETUL SRL persoană impozabilă înregistrată în
scopuri de TVA în România. Compania din România refacturează
biletele de avion către persoane fizice. Ce tratament fiscal este
aplicabil privind TVA la refacturarea acestor bilete de avion pentru o
cursă de transport internațional către clienți persoane fizice?

➢ Din punctul de vedere al TVA, considerăm definitoriu stabilirea


unui tratament fiscal în sensul determinării dacă biletele de avion
refacturate sunt asimilate unei livrări de bunuri sau sunt
considerate prestări de servicii. Deoarece biletul de avion în sine
nu are valoare intrinsecă decât prin efectuarea unui transport de
persoane, considerăm că aceste bilete nu au tratament de vânzare
de bunuri financiare (tichete valorice), ci reprezintă refacturarea
unor servicii de transport internațional. În același timp, trebuie să
urmărim dacă tranzacția prin natura ei este în sfera TVA. Astfel,
analizăm exemplul din normele pentru art. 286 din Codul fiscal,
adoptat prin Legea nr. 227/2015 cu modificările ulterioare și
identificăm următoarea situație descrisă de legiuitor: ”(8) În cazul
sumelor încasate de persoana impozabilă în contul altei persoane,
dacă persoana impozabilă acționează în nume propriu, respectiv
emite facturi sau alte documente către clienți și primește facturi sau
alte documente pe numele său de la persoana

13 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


în numele căreia încasează sumele, se aplică structura de
comisionar prevăzută la pct. 7 alin. (4) sau, după caz, la pct. 8 alin.
(3), chiar dacă nu există un contract de comision între părți.
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

Exemplu: O companie B încasează contravaloarea taxei radio TV de


la clienți, pe care o virează apoi companiilor de radio și televiziune.
Această taxă este menționată pe factura emisă de compania B,
alături de propriile sale livrări/prestări efectuate. Întrucât taxa radio
TV reprezintă contravaloarea unei operațiuni scutite de TVA
conform art. 292 alin. (1) lit. o) din Codul fiscal, fiind efectuată de
posturile publice de radio și televiziune, compania B va păstra
același regim la facturarea acestei taxe către clienți. Conform
structurii de comisionar, posturile de radio și televiziune vor factura
către compania B serviciile pentru care aceasta a încasat sumele în
contul lor.”
Prevederile de la art. 294 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal stabilesc
faptul că serviciile de transport internațional de persoane sunt
scutite de TVA cu drept de deducere, după cum urmează:
”ART. 294 - Scutiri pentru exporturi sau alte operațiuni similare,
pentru livrări intracomunitare și pentru transportul internațional și
intracomunitar
(1) Sunt scutite de taxă: (...)
g) transportul internațional de persoane;”.

➢ În acest sens, la primirea facturii de la furnizorul din Germania,


societatea din România nu efectuează taxare inversă și nici nu are
obligația declarării facturii în declarația recapitulativă 390 privind
achizițiile și livrările intracomunitare.

➢ În momentul facturării biletelor către clienți persoane fizice,


tranzacția este scutită de TVA prin natura acesteia. Prin urmare,
tratamentul fiscal aplicabil la refacturarea către clienți este unul de
emitere a facturii în regim de scutire de TVA.

14 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


❖ Cum mă abonez?
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

1) Sunați la numărul 0765 216 760 – Marketing Prietenii


Contabilități și cereți un formular de contract, moment în care
puteți afla mai multe amănunte ce v-ar putea interesa.
2) Descărcați formularul de contract de pe site-ul www.taxare.ro
sau prin click aici!
3) Trimiteți un email la adresa office@taxare.ro prin care solicitați
un formular de contract sau mai multe informații.
4) Transmiteți contractul semnat și ștampilat prin:
➢ E-mail la: office@taxare.ro
➢ Fax: 0311.043.869
➢ Poștă destinatar: Revista Prietenii Contabilității, adresa:
Str. Aleea Posada, nr 8, Bl. 31, scara 2, ap. 19, Sector 5,
București, cod poștal 051414.

❖ Echipa redacțională Prietenii Contabilității

➢ Manager produs: Adrian Bența


➢ Manager Calitate: Mihaela Bența
➢ Consilier contabilitate: Alina Rizea
➢ Consultant afaceri: Horațiu Sasu
➢ Consultant fiscal: Dragoș Pătroi
➢ Manager proiect Laura Trandafir

Pentru alte informații vă stăm la dispoziție la urmatoarele


numere de telefon: 021 776 90 18 sau 0740 031 795

15 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins