Sunteți pe pagina 1din 3
—==—_:_ — — — — —————E—E_Sls—=™s post 21ii-4593/19 1811125-12-21j:-131 1201941 INCHEIERE Judeedtoria Chisindu, seul Ciocana 03 decembrie 2019 mun, Chisindu Instanta formats din Vitor 8 Judecitor ictor Ratoi Greiier Daniela Cobilag Cu pani Alexandru Roibu Representantului penitenciarului nr. 13. al ANP al MJ Avocaiilor in prezena condamnatului Cristina Bancu, Viorel Berliba Vladimir Filat a examinat in gedinja de judecata inchisi demersul penitenciarului si cererea avocatilor J aplicarea prevederilor art, 91 Cod penal ~ liberarea condijionata inainte de termen de la in privinfa condamnatilud | discut la 6.05.1969, divorat, un copil minor la intrefinere, prvi texvcutarea pedepsei apli lat Vladimir Va domiciliat in mun, Chigindu, str, Gurie Grosu 27 51, - a constatat Penitenciarul nr. 13 al ANP al MJ a inaintat instanfei de judecatdi demers in care soli lor ant 91 Cod penal -léberarea conditionatd inainte de examina ict preveer termen, eu eliberarea di jar a condamnatului Filat Vladimir Vasile, 1 motivarea demersulti inaintat, se invoca urmatoarel Filat Viadimir Vasil iscut ki 06.05.1969 este condamnat prin sentinja Judecdtoriei Buiucani, mun, Chiginsiu din 27.06.2016, in basa an art. 324 alin. (3) lit. a) gi lit. b) Cod penal gi in baza acestei Legi ina fost stabilitd pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 8 (opt) ani cu amend in mirime de 3000 unitaji convenjionale, ceea ce constituie, in conformitate cu prevederile art. 64 alin, (2) din Codul penal - 60000 lei, eu privarea de dreptul de a ocupa anumite func{ii publice pe un termen de 5 ani, cu retragerea distinetie’ de stat Ordinul Republicii confe prin Decretul Pregedintelui Republivii Moldova nr. 932-VIl din 24.12.2013; in baza art. 326 alin. (3) lit. a) Cod penal i-a fost stabilita pedeapsd sub Forma de inchisoare pe un termen de 4 (patru) ani si in conform art. 84 alin, (1) Cod penal, ia fost stabilit lui Vladimir Filat, pentru concurs de ctiumi, prin cumul partial a pedepselor aplicate, pedeapsa definitiva sub forma de inchisoare pe un termen de 9 (nowi) ani, cu amenda in marime de 3000 unitati conventionale, ceea ce constituie in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (2) Cod penal - 60000 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funetii publice pe un termen de 5 ani, cu retragerea distinetiei de stat Ordinul Republicii, cont Devretul Pregedimtelui Republieii Moldova nr, 932-VII din 24.12.2013. Pedeapsa cu inchisoare numite lui Wladimir Filat sa hotdrat a fi executatd inte-un at posibilitai anciar de tip inchs Prin incheierile Judecdtoriei Chisinau, sediul Ciocana din 30.07.2019 si respectiv din 28.10.2019, in contormitate cu prevederile art. art. 385 alin, (5); 473/2 « 473/4 Cod de procedurd penalf, termenal de pedeapsi stabilit condamnatului Fil ir, a fost redus cu 682 zile si respectiv - 27 de zile, in total cu 709 zile, Termenul executarii pedepsei se ealeuleaz4 din data pronungarii semtinei = 27.06.2016, cu includerea in termenul de pedeapsd termenul aflarii in stare de arest de la 15.10.2015 pind la 27.06.2016. Data expiririi termenului de pedeapsd: 05.11.2022. Data posibild liberarii conditionate 2/3; 15.10.2021 (cu ineluderea termenului redus in suma de 709 zile: 06.11 20/9). La 08.11.2019 a executat efeetiv: 4 (patru) ani gi 24 (doudizeci si patru) zile; cu ineluderea termenului redus in sum de 709 (sapte sute noua) zile, a executat 6 (suse) ani gi 2 (doud) zile, cea mai mult de 2/3 din termenul de pedeapsd stabil ce constituie mentinerii acestor pedepse. Circumstanfele invocate in jisinetea aces titheare ¢ Peivitoare la persoana elientul lor, mente pe care acesta Te are si are terug, Au fest acordate, Faud a nega important accstora penta Proees, Instanta remareg faptul cd, aeeste date au existat 4 ke Momentul in care au fost aplicate pedepsele complement, denna ashe ed se prezumt cha fost uae incon “dopturea sentinfei. Doar exten caanOFa MU determind necesitatea si temene iberarit persoanei de ta executarea Pedepsclor in vate, instanta considera 8, important Reiesind din caracterulsubseovent al chestiunii an de constatat la acest Aspect este faptul daca mai este intemeiatd si necesara punerea in executare a Pedepselor respective in conditiile in care sa constatat deja Tipsa oportunitay continu; executrii pedepss principale. Instanta retine c8, fiecare Pedeapsa penala in parte urmareste peal S°PIN, ins consta ca non Iona: final. urmsnese scopul indicat in art 63 Cod Penal. in opinia instante, cate ea eA lor este intemeiata in situaia in care Se constatd ci fir 28 Pime in executare aceste pedapse og ans s-au se va atinge scopul urmarit prin aplicarea lor resoctatieg 2, 82) Cod penal “restabilirea echiatit — suviale, corectarea si resocializarea condanmmatitui, precum S! prevenivea savirsirii de noj infractiumi atit din partea condannatitor, eit si @ altor persoane rejine instanta cd :”... Eveemtarea pedepsei ny ebuie si causeze suferine pe $Me $i injaseascat demmuatea persoanes condammate.” Astfel dupa cum S-8 Mention; Anterior, datele administra 4, condamnatul prin Somportamentul stu a probat Soreclared si reeducarea sa, intentia de ase Fesocializa. Importana cfecuilut de resocializare # condamnatului si prevenire a ree divei prin aplicarea liberarea condiqionstd.s reamaret eXeetlatea pedepsea fost retern, astiel dupa cum Meumentat $i avocati, prin Prenmbutul din Recomandares Rac (2003) 22 4 Comitetului de init te tatele membre eu priine fe lbetarea conuiionata (Adoptaté de cates Comitetul de Minist ta 24 septembrie 2603 ta ea desa 853-a intrunine 4 Prim-ministrilor) potrivit caruia “statele recunose ed liberarea conditionata Precinid una din cele mai eficieome cai de prevenire a recidives si Promovare a plasarii, reintegrarit planificate NTN Si Supravegherii detinudat in. ‘comunitate”. Instanja considers 8, punerea jaquinuare in executare a pedepselor complementare Neexecutate pind la moment Putin probabil cd va contribu la resocializarea condamnatului in acest av. Lipsirea persoanei de Posibilitate de a mai activa in domenin in situatia in care S-a constat c& pernnl Dedepselor executate pari parc < fatins, nu va constitui o masurg ccchitabil in rapoet cu Persoana co est caz, La fel instanta constaté ed. pind la de mea cuit Motive necunoscute, nu a fost usa in eXecutare Pedeapsa retraperii. distinejiei de stat Ordinul Republicii conferit prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova ae $32-VIl din 24.12.2013. in situay actualé in care, s-a in lait Tntrunitea conditilor legate de liken conditionata de la executarea alinn edepse, Iuind in considerajie datele care indie Ie aprecierea Inalté data persoane! Condamnatulul de catre institutt publice si private najionate ve nationale, mertele pentru care a fost acordatd aceasta distinctie, i i it ionalitate juridica punerea in executare a {a executarea acesteia. Privaren vinta cdrora nu au fost Prezemtate date ¢& au fost contestate, nu va contibai a jsovializarea persoanei si nu ar putea aven ng mpaet ativ asupra scopului pedepsei de restabil sociale in acest caz me “tp Daze cele Sie, conform Prevederilor art. 4, 62, 91 Cod penal, art41, 469-471 Cod de Procedura penal, ar, 182, 188, 266-267 Cod de Neculare, instana de judecata DISPUNE. Admite demersul penitenciarului privind liberarea conclionata de la executarea pedepsei iit 1 Vladimir Filat. inchisori stabilité condarmatului Viadimir Flat, ; inchs Partial cererea avocatilor privind libe condamnatului Vladimir Filat, prin sentinja Judecdtori area de la executarea pedepselor stabilite ici Buiucani, mun, Chigindu din 27.06.2016, inne de tenmen, de la exceuarea pedepse inchisoilstabiité PCE un Chigin din 27 06 2016, pe condammatal Fiat Vladimir de pedcapst neexecutat de 2 ani 11 luni st 3 zile Sn re atarea pedepselor:privarea de dreptul d& Te etragerea distil stat Orditul in Moklova nr. 932-VIl din 24.12.2013 "2016, pe condamnatul Filat ‘ conditi fgg Judecstorie! Bui 2 gles niscut lt 06.08.1969, ew term Libereat conditional, inainte de terme 755 ocupa annie fae pbee pe unt {Rep cnet Decretul Pregedinelui Re stabilite prin senting Judecdtoriei Buiueani, mun. Cl 2 ee oa nen 608198 Cvs in g708 aoa inti » condamatulu si nu seme rs, isc oe lui de supraveghere a modulut Typhi Vian Flat preveerte at 9 alin) € (8) Dac interme de pede rmas een 4a) condammatul se eschiveaza eu premeditare de la int eo a apicara iberdn eomiionate de pedeapd nui oe We insania de ecu fa prayer eon inca ain ior print ince eu Prive la a soit coon prea nin ee fermen gt fd trimer condamnatulul dlomicitiul din mun, Chisindu, str. Gurie ile executare al pedepsei aplicate. ‘od penal potrivit cAruia, ndeplinirea obligaiior stabilte de camilarea pentru a execiuta term de peteapsii neesectta ‘yy camalamnatul scvirgrste din imprudent 0 non inractiine ‘amularea sau mentinerea ° hibernate de pds inne de rover se decide de intent de judecatd * ery nraciune, instants de deca stabileste 4 ‘e) condamatul saviryeste eu intentie pedeapsa in condiqile art 8S Jn acelusi mod se aplicd pedeap nga de jucdecatd anulecd libe Jimir Vasile se nya git cazul sdvisirii ume srarea conditions de Pee libereaea din i nok infractiuni din imprudent de termen” 03.12.2019, ziva dad inst deapsd nail Condamnatul Filat_ VI ychisoare Ia ij prezentei inche tie pronunt in vest, cererea avocatlul C Copi ici incheieri de eX} ‘condamnatului si Biroului de probatie e sect. Centr, incheierea este executor zile la Curtea de Apel Chigin Baneu se respinge: pedliat administrafiet Penitenciarului nr. 13 al ANP al MJ, wun. Chisinau pentru supraveghere fe fratacutd cu recurs in termen de 1S Chisinau, sediul Ciocana Victor Ratoi prezent ve din ziva pronungirit dar poat smediul Judecitorieh prin inte semmat Judecator 2 originalul : ccgetor Rati