Sunteți pe pagina 1din 35

CUPRINS

Pag.
NOTE METODOLOGICE ............................................................................ ................................. 1
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL
I. INDUSTRIE
1. Indicii producţiei industriale ................................................................................................ 6
2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pe total (piaţa internă şi piaţa externă) din industrie ......... 6
3. Indicii preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) ..................... 6
II. COMERȚ INTERIOR. SERVICII
4. Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia
autovehiculelor şi motocicletelor) ....................................................................................... 6
5. Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea
şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; comerţul cu amănuntul al carburanţilor
pentru autovehicule .............................................................................................................. 7
6. Indicii volumului cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei .................... 7
III. COMERȚ INTERNAȚIONAL
7. Comerţul internaţional cu bunuri......................................................................................... 7
IV. TURISM
8. Sosiri în structurile de primire turistică ................................................................................ 8
9. Înnoptări în structurile de primire turistică ........................................................................... 8
10. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare .................................................................... 8
V. PREȚURI
11. Indicii preţurilor de consum al populaţiei............................................................................. 8
VI. FORȚĂ DE MUNCĂ
12. Evoluţia câştigului salarial mediu brut ................................................................................ 9
13. Efectivul salariaţilor din economie ..................................................................................... 9
14. Numărul şomerilor înregistraţi ............................................................................................ 10
15. Rata şomajului înregistrat................................................................................................... 10
VII. PROTECȚIE SOCIALĂ
16. Numărul mediu al pensionarilor şi pensia medie de asigurări sociale de stat ..................... 10
17. Mişcarea naturală a populaţiei ............................................................................................. 10
VIII. ALȚI INDICATORI
18. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris ....... 10

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL DE JUDEȚ


I. INDUSTRIE
1. Indicii producţiei industriale .....…………………………………………………………………… 12
2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) ……... 12
II. COMERȚ INTERNAȚIONAL
3. Comerţul internaţional cu bunuri.........................................................................................
12
I
III. TURISM
4. Sosiri în structurile de primire turistică ................................................................................
12
5. Înnoptări în structurile de primire turistică ...........................................................................
13
6. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare ....................................................................
13
IV. FORȚA DE MUNCĂ
7. Efectivul salariaţilor din economie ......................................................................................
13
8. Câştigul salarial mediu brut ................................................................................................
13
9. Câştigul salarial mediu net ................................................................................................
14
10. Numărul şomerilor înregistraţi ............................................................................................
14
11. Rata şomajului înregistrat...................................................................................................
14
V. PROTECȚIE SOCIALĂ
12. Numărul mediu al pensionarilor şi pensia medie de asigurări sociale de stat .....................
14
13. Mişcarea naturală a populaţiei .............................................................................................
14
VI. INVESTIȚII – CONSTRUCȚII
14. Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale ...............................................
15
15. Locuinţe terminate .............................................................................................................
15
VII. ALȚI INDICATORI
16. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris ……
15

COMENTARII ȘI TABELE STATISTICE LA NIVELUL JUDEȚULUI IAȘI


Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în judeţul Iaşi .......................................... 18
Grafice ............................................................................................................................... 22

Tabele
1. Exporturile de mărfuri (FOB) , pe secţiuni din nomenclatorul combinat (NC) ...................... 23
2. Importurile de mărfuri (CIF), pe secţiuni din nomenclatorul combinat (NC) ......................... 24
3. Exporturile FOB şi importurile CIF pe grupe de ţări ............................................................. 25
4. Sosiri şi înnoptări ale turistilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare
turistică, pe tipuri de structuri de primire turistică şi categorii de clasificare ........................ 26
5. Sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică pe ţări
de provenienţă ale turiştilor şi tipuri de structuri de primire turistică ……………………....... 27
6. Câştigurile salariale medii nominale, pe diviziuni CAEN Rev. 2 .......................................... 28
7. Câştigurile salariale medii nominale brute și nete, pe judeţe................................................ 29
8. Numărul şomerilor înregistraţi şi rata şomajului, la sfârşitul lunii, pe judeţe......................... 30
9. Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat, sumele cuvenite drept pensii
conform deciziilor şi pensia medie lunară, pe judeţe............................................................ 31
10. Mişcarea naturală a populaţiei, pe judeţe ............................................................................ 32
11. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris, pe
judeţe ................................................................................................................................... 33

II
Note metodologice

Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta,
acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui producţiei industriale se utilizează date cantitative privind producţia
unui număr însemnat de produse, care constituie un eşantion reprezentativ pe principalele grupe industriale. Calculul IPI se mai
poate realiza de asemenea şi pe baza valorii producţiei industriale realizată de unităţile din nomenclator. Valoarea producţiei
realizate se calculează din înmulţirea producţiei fizice realizate cu preţul mediu al producţiei livrate.
Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie caracterizează evoluţia veniturilor totale, înregistrate în perioada respectivă,
provenite atât din activităţile principale, cât şi din activităţile secundare ale întreprinderilor din eşantion. Cifra de afaceri nu
include TVA şi veniturile din vânzarea sau transferul de mijloace fixe. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul
central al întreprinderii furnizoare de date.
În conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1165/1998 amendat cu Regulamentul Parlamentului European
nr. 1158/2005 cu privire la statisticile pe termen scurt, în calculul indicelui cifrei de afaceri, se cuprind diviziunile
CAEN Rev.2: 05÷33. Conform recomandărilor europene indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculaţi ca indici
nedeflataţi, adică sunt exprimaţi în termeni nominali.
Comerţul internaţional cu bunuri. Statisticile de comerţ internaţional cu bunuri se stabilesc prin însumarea datelor din
sistemele INTRASTAT şi EXTRASTAT:
- sistemul INTRASTAT, pentru comerţul intra-UE, include schimburile de bunuri între România şi celelalte state
membre ale Uniunii Europene;
- sistemul EXTRASTAT, pentru comerţul extra-UE, include schimburile de bunuri între România şi statele care nu sunt
membre ale Uniunii Europene.
 Sfera de cuprindere

Comerţul INTRA-UE cuprinde expedierile de bunuri din România cu destinaţia alt stat membru UE şi introducerile de bunuri în
România provenind din alt stat membru UE.
Expedierile din România includ:
- bunuri în liberă circulaţie care părăsesc teritoriul statistic al României cu destinaţia alt stat membru UE;
- bunuri care au fost plasate sub procedura vamală de prelucrare activă (în interiorul ţării) sau prelucrare sub control
vamal în România şi care sunt destinate altor state membre.
Introducerile în România includ:
- bunuri în liberă circulaţie într-un stat membru UE, care intră pe teritoriul statistic al României;
- bunuri care au fost plasate sub procedura vamală de prelucrare activă sau prelucrare sub control vamal în alt stat
membru UE şi care intră pe teritoriul statistic al României.

Comerţul EXTRA-UE cuprinde schimburile de bunuri între România şi statele nemembre UE, având ca obiect: importul direct
de bunuri pentru consum, bunurile importate scoase din antrepozitele vamale sau zonele libere pentru a fi puse în consum,
exportul de bunuri de origine naţională, precum şi exportul de bunuri importate, declarate pentru consumul intern.
Se cuprind, de asemenea:
- importurile temporare de bunuri străine pentru prelucrare activă (în interiorul ţării);
- exporturile de produse compensatoare rezultate după prelucrarea activă;
- exporturile temporare de bunuri pentru prelucrare pasivă (prelucrare în alte ţări);
- importurile de produse compensatoare rezultate după prelucrarea în afara ţării şi bunurile importate sau exportate în
sistemul de leasing financiar (la valoarea integrală a bunurilor).
Nu sunt cuprinse în comerţul internaţional: bunurile în tranzit, bunurile temporar admise/scoase în/din ţară (cu excepţia celor
pentru prelucrare), bunurile achiziţionate de organizaţii internaţionale pentru utilizări proprii în România, bunurile pentru şi după
reparaţii şi piesele de schimb aferente.
 Valoarea bunurilor expediate/exportate şi introduse/importate
Se stabileşte pe baza preţurilor FOB la expedieri/exporturi şi a preţurilor CIF la introduceri/importuri.
 Repartizarea pe ţări a schimburilor internaţionale se determină astfel:
- pentru comerţul INTRA-UE, pe baza principiului „ţara de destinaţie” (la expedieri) şi „ţara de expediţie” (la introduceri);
- pentru comerţul EXTRA-UE, pe baza principiului „ţara de destinaţie” (la export) şi „ţara de origine” (la import, cu excepţia
cazului în care ţara de origine este un stat membru UE, caz în care se ia în considerare ţara de expediţie).
Se consideră „ţara de destinaţie”, ţara în care bunurile vor fi consumate, „ţara de expediţie”, ţara din care bunurile au fost
expediate şi „ţara de origine”, ţara în care a fost produs bunul sau în care bunul a suferit ultima transformare substanţială.

 Sursa datelor:
 Pentru comerţul INTRA-UE:
- declaraţiile statistice Intrastat, colectate de către INS direct de la operatorii economici care au realizat un volum valoric al
expedierilor intracomunitare de bunuri sau/şi un volum al introducerilor intracomunitare de bunuri superior nivelului
pragului statistic Intrastat stabilit pentru fiecare flux si an de referinţă;
- declaraţiile vamale colectate şi prelucrate de către Direcţia Generală a Vămilor (DGV), pentru comerţul intracomunitar
privind bunuri pentru prelucrare internă sau prelucrare sub control vamal; bunuri care se mişcă din/către părţi ale teritoriului
statistic al UE, dar care nu aparţin teritoriului fiscal al UE.
 Pentru comerţul EXTRA-UE:
- Direcţia Generală a Vămilor (DGV), care colectează şi prelucrează declaraţiile vamale de export şi import.

 Datele privind comerţul internaţional cu bunuri cu energie electrică şi gaze naturale sunt colectate pe formulare
statistice de la societăţile importatoare/exportatoare şi de la operatorii de reţea (CN Transelectrica SA şi SNTGN Transgaz
SA) de către INS. Importul şi exportul nu cuprind cantităţile fizice de energie electrică care tranzitează teritoriul naţional.

Datele privind comerţul internaţional cu bunuri pentru fiecare judeţ au fost stabilite în funcţie de sediul social din Registrul
Statistic al Întreprinderilor (REGIS) al agenţilor economici care au realizat exporturile/importurile de bunuri.
Comerţul cu amănuntul include revânzarea mărfurilor către consumatorii finali, în general în cantităţi mici şi în starea în care
au fost cumpărate.
În comerţul cu amănuntul nu se cuprind: vânzările de produse agricole pe piaţa ţărănească, vânzările de produse care nu sunt
bunuri de consum (cereale, petrol brut, seminţe, etc.), vânzări de produse alimentare şi băuturi pentru consumul pe loc,
vânzarea de autovehicule, piese de schimb pentru acestea, vânzările de carburanţi pentru autovehicule.
Serviciile de piaţă prestate pentru populaţie sunt acele activităţi care fac obiectul vânzării şi cumpărării pe piaţă – având ca
principal beneficiar populaţia – şi sunt produse de societăţi ale căror venituri provin în proporţie de cel puţin 50% din vânzarea
producţiei proprii, indiferent de denumirea preţurilor practicate (tarif, taxă, preţ de vânzare).
Cifra de afaceri totală din comerţul interior şi servicii reprezintă veniturile totale înregistrate de către întreprinderi în
perioada respectivă, provenite atât din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare exercitate de acestea.
Datele lunare se obţin pe baza cercetării selective a întreprinderilor care au activităţi principale de comerţ cu amănuntul,
respectiv servicii de piaţă pentru populaţie.
Indicii volumului cifrei de afaceri din comerţul interior şi servicii sunt calculaţi în condiţii metodologice şi de preţuri
comparabile. Datele publicate sunt provizorii şi periodic se rectifică pe baza corecturilor ce se efectuează retroactiv de către
întreprinderile din eşantion, asupra datelor completate anterior de către acestea.
Efectivul salariaţilor cuprinde persoanele cu contract de muncă/raport de serviciu pe perioadă determinată sau nedeterminată
(inclusiv lucrătorii sezonieri, managerul sau administratorul), existente în evidenţele unităţilor economico-sociale la sfârşitul
perioadei de referinţă. Nu sunt cuprinşi salariaţii detaşaţi la lucru în străinătate şi cei care cumulează mai multe funcţii şi
nu au funcţia de bază la unitatea raportoare. Pentru a evita dubla/multipla înregistrare se respectă definiţia din Codul fiscal
(cu modificările şi completările ulterioare) referitoare la activitatea dependentă la funcţia de bază, respectiv „orice activitate
desfăşurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca
funcţie de bază de către angajat; în cazul în care activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi angajatori, angajatul este obligat să
declare fiecăruia locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază”. Sunt excluse cadrele militare şi personalul asimilat
(M.Ap.N., M.A.I., S.R.I., etc.).
Efectivul salariaţilor din tabelul nr. 13 – secţiunea „Principalii indicatori economico-sociali la nivel naţional” a fost estimat prin
cercetarea statistică lunară asupra câştigurilor salariale, având ca sferă de cuprindere unităţile din „sectorul bugetar” cuprinse

2
exhaustiv în cercetare (excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale
comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ - cca. 820 de unităţi), respectiv unităţile din sectorul
economic, cu 4 salariaţi şi peste (care reprezintă 93,28% din numărul total al salariaţilor din acest sector).
Obiectivul cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale îl constituie evaluarea tendinţelor pe termen scurt ale
câştigurilor salariale medii lunare şi orare pe total economie şi sectoare de activitate.
Datele sunt agregate după activitatea omogenă a unităţilor; aceasta înseamnă că în activitatea de administraţie publică
conform CAEN Rev.2 nu sunt cuprinse toate activităţile secundare desfăşurate în administraţia publică centrală şi locală, de
tipul:
- asistenţă socială,
- activităţi culturale, sportive şi recreative,
- peisagistică şi servicii pentru clădiri,
- agricultură,
- distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare,
- construcţii,
- transport şi depozitare,
- producere şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat,
- închiriere şi sub-închiriere a bunurilor imobiliare etc.
Informaţiile aferente activităţilor secundare sunt cuprinse, fiecare, la activităţile economice conform CAEN Rev.2
corespunzătoare.
Informaţiile referitoare la „sectorul bugetar” trebuie utilizate cu atenţie, deoarece datele se referă la statisticile din activităţile
economice (agregate după activitatea omogenă) conform CAEN Rev.2 de administraţie publică, învăţământ şi sănătate şi
asistenţă socială (inclusiv sector privat pentru învăţământ - cca. 3%, respectiv sănătate şi asistenţă socială - cca. 9%),
exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (MApN, SRI, MAI etc.).
Aceste statistici nu ţin cont de forma de finanţare, scopul lor fiind cel de furnizare de informaţii pe activităţi economice
conform CAEN Rev.2.
Informaţiile corespunzătoare formei de finanţare sunt gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile
OUG nr. 48/2005, cu completările şi modificările ulterioare.
Efectivul salariaţilor din tabelul nr. 7 – secţiunea „Principalii indicatori economico-sociali la nivel de judeţ” a fost estimat pe baza
datelor obţinute din cercetarea statistică lunară asupra câştigurilor salariale, care au fost completate cu informaţiile existente în
Registrul Statistic al Întreprinderilor (REGIS), pentru unităţile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe, respectiv pe
sectoare de activitate, conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din 2014.
Diferenţa dintre numărul total al salariaţilor calculat prin însumarea efectivelor de salariaţi ale fiecărui judeţ din tabelul nr. 7 şi
efectivul de salariaţi din tabelul nr. 13 este determinată de includerea în sfera de cuprindere a unităţilor cu 1-3 salariaţi.
Câştigul salarial nominal brut cuprinde salariile, respectiv drepturile în bani şi în natură cuvenite salariaţilor pentru munca
efectiv prestată (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar) potrivit formei de salarizare aplicată, sporurile şi indemnizaţiile
acordate ca procent din salariu sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat
(indemnizaţiile pentru concediile de odihnă şi studii, zile de sărbătoare şi alte zile libere, sumele plătite din fondul de salarii
pentru concediile medicale), premiile, primele de vacanţă şi alte sume plătite din fondul de salarii conform actelor normative sau
contractelor colective de muncă, sumele plătite din profitul net şi alte fonduri (inclusiv tichetele de masă).
Câştigul salarial nominal net se obţine prin scăderea din câştigul salarial nominal brut a: impozitului, contribuţiei salariaţilor
pentru asigurările sociale de sănătate, contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei salariaţilor la bugetul
asigurărilor pentru şomaj.
Câştigul salarial mediu lunar reprezintă raportul dintre sumele plătite salariaţilor de către operatorii economici în luna de
referinţă, indiferent pentru ce perioadă se cuvin, şi numărul mediu de salariaţi. Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie
aritmetică simplă calculată pe baza efectivelor zilnice ale salariaţilor din luna respectivă. Salariaţii care nu sunt angajaţi cu
normă întreagă se includ în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă. În efectivul de
salariaţi luat în calcul se includ numai persoanele care au fost plătite pentru luna respectivă. Nu se iau în considerare: salariaţii
aflaţi în concediu fără plată, în grevă, detaşaţi la lucru în străinătate şi cei al căror contract de muncă/raport de serviciu a fost
suspendat.

3
Şomerii înregistraţi reprezintă persoanele înscrise la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în conformitate cu
legislaţia în vigoare (Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă).
Rata şomajului reprezintă proporţia numărului de şomeri înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în populaţia
activă civilă. Populaţia activă civilă se determină prin însumarea populaţiei ocupate civile cu numărul şomerilor înregistraţi.

Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor
prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. Aceasta se eliberează
beneficiarului lucrării, în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, în vederea începerii
lucrărilor de construcţii. Lucrarea se referă la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale.
Locuinţele terminate sunt locuinţele ridicate în cursul perioadei de referinţă, ale căror elemente, inclusiv fundaţia, s-au
construit pentru prima dată şi la care s-au finalizat toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnică şi au fost recepţionate de
beneficiar.
Turism - Sosirea unui turist într-o structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică se înregistrează când o
persoană este înscrisă în registrul structurii respective, pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi. În fiecare structură de
primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică se consideră o singură sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări
rezultate din şederea sa neîntreruptă.
Înnoptarea reprezintă intervalul de 24 de ore, începând cu ora hotelieră, pentru care o persoană este înregistrată în evidenţa
structurii de cazare turistică şi beneficiază de găzduire în contul tarifului aferent spaţiului ocupat, chiar dacă durata de şedere
efectivă este inferioară intervalului menţionat. Sunt avute în vedere şi înnoptările aferente paturilor instalate suplimentar
(plătite de turişti).
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică exprimă relaţia între capacitatea de cazare în funcţiune şi utilizarea
efectivă a acesteia de către turişti, într-o perioadă determinată. Rezultă din calcul prin împărţirea numărului total de înnoptări
realizate, la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă.
Sursa datelor pentru sosirile şi înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică o reprezintă
chestionare statistice Turism 1A completate de toate persoanele juridice şi fizice care au în proprietate sau administrează în
locaţie de gestiune astfel de structuri. Lista structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, care trebuie să
completeze chestionarul statistic este actualizată periodic, cu informaţii privind structurile nou clasificate sau reclasificate,
de Autoritatea Naţională pentru Turism.
Din anul 2010, cercetarea statistică referitoare la “Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare”
se adresează structurilor de primire turistică cu o capacitate de minim 10 locuri pat care funcţionează în luna de referinţă –
circa 4000 operatori economici.

4
PRINCIPALII INDICATORI
ECONOMICO-SOCIALI
LA NIVEL NAȚIONAL

5
I. INDUSTRIE
1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE
serie brută
%
luna corespunzătoare din anul precedent = 100
20171) 2018
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.1)

Total ţară 105,3 104,3 110,2 99,5 115,3 107,3 107,8 107,7 106,9 111,2 108,9 109,0 108,5
Industrie extractivă 98,4 100,6 95,6 109,3 120,2 118,8 113,2 117,3 112,8 116,1 108,7 112,8 105,9
Industrie prelucrătoare 105,7 103,7 111,6 97,3 116,4 107,4 108,3 108,3 107,0 112,8 110,9 111,1 112,7
Producţia şi furnizarea de
energie electrică şi termică,
106,1 109,0 107,8 110,0 105,3 101,7 102,2 100,2 103,2 99,4 97,7 99,2 92,6
gaze, apă caldă şi aer
condiţionat
1) Datele pentru anul 2017 au fost recalculate ca urmare a schimbării anului de bază şi sistemului de ponderare.
1) Date provizorii

2. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA
EXTERNĂ)
%
luna corespunzătoare din anul precedent = 100
20171) 2018
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.2)
Total ţară 110,3 107,6 115,0 101,4 118,0 108,3 109,7 113,6 111,4 117,1 112,6 111,0 120,7
1) Datele pentru anul 2017 au fost recalculate ca urmare a schimbării anului de bază şi sistemului de ponderare.
2) Date provizorii

3. INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)


%
luna precedentă = 100
20171) 2018
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.1) ian.2)
Total ţară 100,73 100,17 100,23 100,03 99,79 99,80 100,04 100,73 100,47 100,47 100,67 100,16 101,07
1) Datele pentru anul 2017 au fost recalculate ca urmare a schimbării anului de bază şi sistemului de ponderare.
2) Date provizorii

II. COMERŢ INTERIOR. SERVICII


*)
4. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI PENTRU COMERŢUL CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPŢIA
AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
serie brută
%

luna corespunzătoare din anul precedent = 100

20171) 2018
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.2)

Total ţară 106,6 107,2 109,5 105,6 114,0 108,2 110,2 115,0 114,4 112,8 112,1 114,9 111,4
Cu vânzare predominantă
de produse alimentare, 102,5 105,3 103,5 101,9 109,8 103,7 105,8 110,0 109,7 107,8 108,9 110,4 108,5
băuturi şi tutun
Cu vânzare predominantă
108,4 110,5 114,7 110,6 117,1 111,9 114,7 117,3 119,6 117,2 112,9 117,9 117,2
de produse nealimentare
1) Datele pentru anul 2017 au fost recalculate ca urmare a schimbării anului de bază şi sistemului de ponderare.
2) Date provizorii
*) Fără TVA

6
*)
5. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI PENTRU COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL,
ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI A MOTOCICLETELOR
serie brută
%
luna corespunzătoare din anul precedent = 100
20171) 2018
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.2)

Total ţară 110,4 115,5 121,5 105,9 119,0 110,5 107,3 112,2 107,3 112,5 109,8 107,3 113,1

Comerţul cu autovehicule 112,4 118,1 119,3 104,9 114,4 105,5 102,3 111,8 104,8 115,6 111,3 108,5 120,0
Întreţinerea şi repararea
119,2 125,3 133,3 115,9 137,0 139,4 123,3 120,4 118,2 122,9 114,6 109,2 97,7
autovehiculelor
Comerţul cu piese şi accesorii
103,0 107,0 120,5 102,8 117,8 106,9 108,2 108,3 106,2 102,0 103,9 103,2 109,4
pentru autovehicule
Comerţul cu motociclete, piese şi
accesorii aferente; întreţinerea şi 139,7 113,1 104,9 113,5 195,4 153,3 150,6 158,6 176,0 195,2 209,5 142,7 114,9
repararea motocicletelor
1) Datele pentru anul 2017 au fost recalculate ca urmare a schimbării anului de bază şi sistemului de ponderare.
2) Date provizorii
*) Fără TVA

6. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI*) PENTRU SERVICII DE PIAŢĂ PRESTATE POPULAŢIEI


serie brută
%
luna corespunzătoare din anul precedent = 100
20171) 2018
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.2)
Total ţară
107,4 103,4 111,4 111,8 116,9 113,9 119,4 122,1 115,0 119,7 118,0 120,3 109,7
din care:
Hoteluri şi restaurante 107,9 105,3 109,3 109,1 116,7 115,1 121,1 126,3 113,9 117,7 112,2 108,6 112,3
Jocuri de noroc şi alte
105,4 104,1 119,1 123,0 115,7 111,3 123,9 136,6 133,7 136,6 139,0 140,3 100,5
activităţi recreative
Activităţi ale agenţiilor turistice şi
ale tur-operatorilor; alte servicii 111,1 95,8 110,6 111,2 126,1 118,7 113,9 96,3 101,1 109,1 117,7 141,0 116,9
de rezervare şi asistenţă turistică
Coafură şi alte activităţi
106,3 92,2 90,8 82,2 83,9 77,5 80,3 75,1 74,7 76,9 70,8 89,7 104,1
de înfrumuseţare
Spălarea, curăţarea (uscată)
articolelor textile şi a produselor 103,1 106,6 106,0 103,6 115,3 113,9 112,3 117,3 114,6 101,4 98,4 112,8 119,3
din blană
1) Datele pentru anul 2017 au fost recalculate ca urmare a schimbării anului de bază şi sistemului de ponderare.
2) Date provizorii
*) Fără TVA

III. COMERŢ INTERNAŢIONAL


7. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI
mii euro
20161) 2017
dec. ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai2) iun.2) iul.2) aug.2) sep.2) oct.2) nov.2) dec.3) 1.I-31.XII3)
Exporturi FOB 4313166 4678894 5070278 5727750 4773436 5578852 5065397 5226239 4921038 5557578 5762497 5785635 4493578 62641172
Importuri CIF 5510894 5284136 5724322 6767737 5821755 6684455 6433557 6215002 5982655 6583677 7087177 6908699 6103712 75596884
Sold FOB/CIF -1197728 -605242 -654044 -1039987 -1048319 -1105603 -1368160 -988763 -1061617 -1026099 -1324680 -1123064 -1610134 -12955712
1) Date semidefinitive
2) Date revizuite
3) Date estimate

7
IV. TURISM
8. SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ,
PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ
număr

Tipuri de structuri de primire 2017 2018


turistică ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.
Total ţară
658975 679052 722271 808654 979702 1207731 1551502 1693940 1182055 957278 830911 784205 722072
din care:
Hoteluri 465257 489400 535912 585483 713100 873242 1079730 1157524 860853 708199 611834 544249 504386
Moteluri 14532 14806 16426 17905 20115 23642 30530 32495 23326 21582 18137 17551 16290
Vile turistice 22946 22922 20656 22407 27709 37143 63528 69550 40759 26892 24364 26972 26412
Cabane turistice 11057 9444 6090 6980 8360 11456 19301 23167 13119 8108 7351 10682 10229
Pensiuni turistice 69854 70451 71025 81907 91142 107376 133489 146684 104774 90179 82605 86954 78527
Pensiuni agroturistice 52761 48153 46197 64092 76845 95122 125572 149679 93824 67610 56395 70066 62596
Notă: Cercetarea statistică referitoare la „Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” se adresează tuturor structurilor de primire cu o capacitate de
cazare turistică de minim 10 locuri-pat.

9. ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE


TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ
număr

Tipuri de structuri de primire 2017 2018


turistică ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.
Total ţară
1242232 1300827 1342754 1587814 1911893 2727363 4138154 4537010 2691215 2078042 1768107 1590265 1361563
din care:
Hoteluri 880612 940551 1013251 1170908 1429012 2077623 3076540 3328989 2086029 1626165 1375573 1117662 950609
Moteluri 24036 25811 28069 30463 34345 38414 47486 52196 36545 34727 29411 27171 25486
Vile turistice 44208 44607 35372 41297 50574 75273 173857 194832 90642 53898 48282 52869 48993
Cabane turistice 18975 17036 10128 11911 14013 20655 35076 39424 20395 12815 11185 19791 18907
Pensiuni turistice 128708 130504 124519 146910 161690 191818 251856 278598 186662 160633 143889 165100 147879
Pensiuni agroturistice 99357 92532 79469 122547 139006 181104 254468 301178 172153 120645 98466 147260 117591
Notă: Cercetarea statistică referitoare la „Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” se adresează tuturor structurilor de primire cu o capacitate de
cazare turistică de minim 10 locuri-pat.

10. INDICII DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE


%
2017 2018
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.
Total ţară 20,1 23,0 21,3 25,1 26,5 33,2 43,6 47,8 34,4 30,7 27,7 24,3 21,7
Notă: Cercetarea statistică referitoare la „Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” se adresează tuturor structurilor de primire cu o capacitate de
cazare turistică de minim 10 locuri-pat.

V. PREŢURI
11. INDICII PREŢURILOR DE CONSUM AL POPULAŢIEI
%
luna precedentă = 100
2017 2018
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.
Total ţară 99,81 99,91 100,08 100,28 100,28 100,04 100,32 99,80 100,50 101,28 100,66 100,32 100,78
Mărfuri alimentare 100,91 100,65 100,23 100,19 100,61 99,82 99,61 99,14 100,54 101,30 100,57 100,44 100,64
Mărfuri nealimentare 99,07 100,08 99,87 100,40 100,07 100,07 100,93 100,14 100,54 101,74 100,86 100,28 100,08
Servicii 99,63 98,22 100,32 100,15 100,21 100,33 100,14 100,20 100,32 100,16 100,33 100,21 100,32

8
VI. FORŢĂ DE MUNCĂ
12. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT
lei
2017 2018
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.
Total ţară 3168 3108 3256 3291 3288 3313 3329 3290 3305 3327 3430 3662 4143
Agricultură, silvicultură şi pescuit 2317 2362 2461 2545 2631 2526 2741 2746 2743 2714 2734 2912 3251
Industrie 2891 2859 3089 3109 3108 3143 3141 3082 3114 3106 3273 3562 3797
Construcţii 2187 2232 2320 2383 2367 2373 2414 2430 2406 2404 2427 2550 3096
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea
2920 2715 2901 2910 2945 2934 2933 2920 2916 2939 3010 3290 3670
autovehiculelor şi motocicletelor
Transporturi terestre şi transporturi prin
2583 2625 2688 2751 2896 2814 2843 2851 2850 2865 2928 3125 3630
conducte
Transporturi pe apă 2980 2995 3198 3450 3223 3297 3350 3458 3474 3504 3678 3907 4428
Transporturi aeriene 6241 6270 6395 6459 6552 6615 6815 6903 6721 6695 6712 6583 8692
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport 4514 3901 3978 4320 4207 4433 4828 4409 4420 4454 4707 5631 5531
Activităţi de poştă şi de curier 2419 2394 2457 2595 2527 2504 2516 2526 2518 2534 2622 2680 3061
Hoteluri şi restaurante 1787 1862 1884 1925 1895 1934 1961 1943 1931 1955 1948 2050 2473
Informaţii şi comunicaţii 6202 5815 6069 6122 6034 6226 6174 6163 6263 6228 6328 6938 8096
Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor
6772 5780 5854 6663 6133 6715 6545 6048 5909 6092 6556 8053 7410
de asigurări şi ale fondurilor de pensii
Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale
fondurilor de pensii, cu excepţia celor din 8601 6034 7057 7080 6215 6090 6244 6191 6086 6366 6207 7348 8730
sistemul public de asigurări sociale
Tranzacţii imobiliare 3021 2761 2960 2920 2905 2927 2985 2915 2918 2935 3026 3659 3685
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
4656 4322 4605 4666 4638 4497 4558 4573 4616 4615 4729 5180 5692
din care:
Cercetare-dezvoltare 4354 4358 4485 4646 4687 4558 4760 4782 4784 4894 5220 5701 6110
Administraţie publică şi apărare; asigurări
4641 5034 5036 5002 5053 5109 5377 5412 5387 5433 5584 5616 6947
sociale din sistemul public
Învăţământ 3121 3208 3361 3253 3343 3303 3182 3110 3221 3364 3468 3316 4021
Sănătate şi asistenţă socială 3731 3692 3731 3772 3729 3751 3765 3743 3739 3760 3784 3897 4762
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 2470 2814 2820 2902 2893 2997 3054 3036 3047 3003 3072 3217 3692
Alte activităţi de servicii 2009 2168 2227 2274 2241 2283 2317 2305 2286 2288 2299 2463 2801
1) Date operative
*) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele
aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
Nota 1: Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2018, eşantionul cuprinde, pe total țară, circa 23.500 unităţi
economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul
consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste,
care reprezintă 90,66% din numărul total al salariaţilor din acest sector.
Nota 2: În luna ianuarie 2017 se aplică prevederile legale în vigoare referitoare la baza de calcul a contribuţiilor salariatilor pentru asigurarile sociale de sănătate (Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal cu modificările şi completările ulterioare), care se plafonează în limita a 5 câştiguri salariale medii brute stabilite prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Începând cu luna februarie
2017 se aplică prevederile legale în vigoare (O.U.G. nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal) referitoare la contribuţiile sociale individuale, respectiv
contribuţiile salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate.
Nota 3: Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de
sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al
câştigului salarial nominal. În consecință, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar” produs şi diseminat începând cu luna de referinţă ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date
anterioare anului 2018. Aceste prevederi legale nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seriile de „câştig salarial mediu net lunar.”

13. EFECTIVUL SALARIAŢILOR DIN ECONOMIE, la sfârşitul perioadei


mii persoane
20171) 20181)

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.
Total ţară 4781,4 4794,2 4824,4 4827,6 4846,1 4852,7 4859,5 4862,2 4869,5 4872,2 4872,1 4850,4 4888,0
Agricultură, silvicultură şi pescuit 109,3 109,6 111,5 111,7 112,3 113,7 113,8 113,8 114,6 114,4 113,9 112,9 113,4
Industrie 1371,4 1378,8 1385,1 1381,2 1383,9 1383,1 1384,6 1383,2 1383,0 1384,9 1388,1 1378,6 1387,9
Construcţii 374,6 376,2 383,7 385,7 388,5 389,3 389,3 389,2 388,2 386,5 383,7 379,7 378,8
Servicii şi alte activităţi 2926,1 2929,6 2944,1 2949,0 2961,4 2966,6 2971,8 2976,0 2983,7 2986,4 2986,4 2979,2 3007,9
Notă: Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2018, eşantionul cuprinde, pe total țară, circa 23.500 unităţi
economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul
consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care
reprezintă 92,86% din numărul total al salariaţilor din acest sector.
1) Date operative
*) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele

aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
9
14. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI, la sfârşitul perioadei
mii persoane
2017 2018
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.
Total ţară 421,2 413,7 398,9 380,8 367,2 364,6 366,6 366,5 362,1 353,3 349,7 351,1 349,0
Bărbaţi 248,5 244,7 235,3 223,6 216,3 213,2 212,8 211,9 208,5 202,1 199,6 201,9 202,5
Femei 172,7 169,0 163,6 157,2 150,9 151,4 153,8 154,6 153,6 151,2 150,1 149,2 146,5
Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

15. RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT, la sfârşitul perioadei


%
2017 2018
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.
Total ţară 4,8 4,7 4,6 4,4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0
Bărbaţi 5,2 5,1 4,9 4,7 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,2 4,2 4,2 4,2
Femei 4,4 4,3 4,1 4,0 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7
Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

VII. INDICATORI SOCIALI


16. NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ A PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

2015 2017
trim.I trim.II trim.III trim.IV trim.I trim.II trim.III trim.IV1)
Numărul mediu al pensionarilor - mii persoane 4679 4678 4676 4677 4672 4673 4678 4688
Pensia medie – lei 930 931 931 931 981 982 1070 1071
1) Date provizorii

17. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI (persoane cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România)
date absolute
număr
20171) 20181)
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.
Născuţi-vii 15096 13016 15051 12453 16053 15504 17610 20112 18156 17999 15319 15127 17128
Decedaţi 28800 22709 22471 20829 20724 19746 19569 20455 18638 21973 21715 23146 23623
Spor natural -13704 -9693 -7420 -8376 -4671 -4242 -1959 -343 -482 -3974 -6396 -8019 -6495
Căsătorii 4908 5548 5428 9737 12268 12304 20792 23617 20655 13143 7612 6589 5616
Divorţuri 903 2433 2691 2606 2693 2568 2152 2563 2693 2740 2447 2751 753
Decedaţi sub 1 an 160 105 108 108 123 113 121 108 122 95 93 105 110
1) Date provizorii

VIII. ALŢI INDICATORI


18. ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PARTICIPARE STRĂINĂ LA CAPITALUL SOCIAL
SUBSCRIS, în luna ianuarie 2018

Valoarea capitalului social total subscris exprimat în:


Înmatriculări de societăţi
comerciale Moneda naţională Valută
-număr- - mii lei - Dolari SUA EURO
Total ţară 445 5239,8 1338403,4 1129418,6
Sursa de date: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

10
PRINCIPALII INDICATORI
ECONOMICO-SOCIALI
LA NIVEL DE JUDEȚ

11
I. INDUSTRIE
1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE
serie brută
%

luna corespunzătoare din anul precedent = 100

20171) 2018
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.2)
Total judeţ 100,4 107,2 101,7 91,8 104,1 98,3 104,9 95,3 101,1 111,3 104,6 95,4 98,4
1) Date recalculate, ca urmare a schimbării anului de bază și a sistemului de ponderare.
2) Date provizorii
Notă: Sursa datelor o constituie capitolul PROD din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicii producţiei industriale (IPI)
caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la nivel de judeţ, în timp ce IPI, calculat la nivel naţional, caracterizează evoluţia valorii adăugate brute la costul factorilor,
realizată în activitatea industrială.

2. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA
EXTERNĂ)
%

luna corespunzătoare din anul precedent = 100

2017 1) 2018
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.2)
Total judeţ 106,4 108,9 116,1 102,5 115,9 103,8 118,3 106,8 115,6 120,4 102,2 94,8 109,1
1) Date recalculate, ca urmare a schimbării anului de bază și a sistemului de ponderare.
2) Date provizorii
Notă: Sursa datelor o constituie capitolul CA din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicele valoric al cifrei de afaceri din
industrie este calculat pe baza unei cercetări statistice selective care cuprinde toate întreprinderile cu peste 50 de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4-49 salariaţi.
Conform recomandărilor europene indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculaţi ca indici nedeflataţi. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul
central al întreprinderii furnizoare de date.

II. COMERŢ INTERNAŢIONAL


3. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI
mii euro
2016 1) 2017
nov. dec. ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai2) iun.2) iul.2) aug.2) sep.2) oct.2) nov.3) 1.I-30.XI3)
Total exporturi FOB 76576 59574 62939 68290 81875 70251 79260 79665 79010 73329 86198 88567 81934 851319
Total importuri CIF 72992 65906 58029 71688 71444 72117 77386 75572 76512 66636 81610 88426 81225 820644
Sold FOB/CIF 3584 -6332 4910 -3398 10431 -1866 1874 4093 2498 6693 4588 141 709 30675
1) Date semidefinitive; 2) Date revizuite; 3) Date provizorii.

III. TURISM
4. SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ,
PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ
număr
2017 2018
Tipuri de structuri de primire turistică
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.

Total judeţ 19067 20286 26240 24840 30096 29942 28049 28035 30471 35343 27529 20671 18303

din care:
Hoteluri 16284 17117 21544 20453 24557 24257 22189 22594 24615 29110 22689 16933 15226
Moteluri 227 186 281 279 330 358 346 338 375 392 297 233 239
Vile turistice 301 411 581 644 1110 1007 938 979 1366 964 866 548 366
Cabane turistice 79 65 85 109 100 115 115 121 154 175 120 110 104
Pensiuni turistice 1308 1578 2713 2345 2724 2564 2749 2867 2939 3283 2385 2077 1600
Pensiuni agroturistice 498 581 669 593 714 700 796 824 745 986 782 510 507

12
5. ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE
TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ
număr

2017 2018
Tipuri de structuri de primire turistică
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.

Total judeţ 31507 33497 44973 48426 51929 53337 50100 47367 47236 57275 46424 35697 27700

din care:
Hoteluri 27547 28819 38584 42025 44014 44091 40411 39958 38902 47737 38986 30023 23191
Moteluri 227 186 286 279 330 358 346 338 375 392 309 233 239
Vile turistice 464 557 876 1015 1483 1481 1251 1274 1716 1524 1223 807 675
Cabane turistice 109 75 85 109 140 199 199 144 268 205 408 164 104
Pensiuni turistice 1769 2136 3698 3307 3855 3526 3624 3775 4190 4807 3439 2979 2319
Pensiuni agroturistice 837 1015 930 1026 1224 1095 1279 1475 1293 1757 1450 1185 838

6. INDICELE DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE


%
2017 2018
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.
Total judeţ 24,5 28,7 35,1 39,3 40,4 42,9 39,1 38,2 40,5 45,1 38,3 29,6 23,6

IV. FORŢA DE MUNCĂ


7. EFECTIVUL SALARIAŢILOR - la sfârşitul perioadei
persoane
2017*) 2018*)
ian.1) feb.1) mar.1) apr.1) mai1) iun.1) iul.2) aug.2) sep.2) oct.2) nov.2) dec.2) ian.2)
Total judeţ 159195 159788 160929 161032 161615 161821 162035 162120 162350 162435 162433 161749 163788
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe,
3736 3750 3777 3779 3793 3798 3803 3805 3810 3812 3812 3796 3844
Silvicultură şi Pescuit
Industrie şi construcţii 44647 44814 45134 45163 45326 45384 45444 45468 45532 45556 45555 45364 45935
Servicii 110812 111224 112018 112090 112496 112639 112788 112847 113008 113067 113066 112589 114009
Notă: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2.
*) Date operative.

**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele

aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
1) Date reestimate. Datele pentru perioada ianuarie-iunie 2017 au fost reestimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în

Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra
costului forţei de muncă din anul 2016.
2) Începând cu luna iulie 2017, datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al

Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra cos tului forţei de
muncă din anul 2016.

8. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT


lei/persoană
2017*) 2018*)
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.
Total judeţ 2935 2997 3114 3122 3163 3227 3178 3139 3203 3238 3310 3400 4084
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe,
2075 2096 2158 2195 2111 2258 2389 2532 2522 2576 2506 2638 3138
Silvicultură şi Pescuit
Industrie şi construcţii *) 2350 2411 2559 2547 2565 2656 2602 2615 2661 2702 2727 2942 3379
Servicii *) 3191 3255 3360 3380 3438 3484 3432 3365 3439 3470 3562 3606 4370
*) Date operative
**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele

aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
Nota 1: Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2018, eşantionul cuprinde, pe total țară, circa 23.500 unităţi
economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul
consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste,
care reprezintă 90,66% din numărul total al salariaţilor din acest sector.
Nota 2: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2. Informaţiile privind câştigurile salariale pentru anumite activităţi economice conform
CAEN Rev.2 din cadrul industriei şi serviciilor (ex. extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, poştă şi de
curier, intermedieri financiare), în cea mai mare parte, sunt repartizate pe judeţe după sediul central al întreprinderii furnizoare de date.
Nota 3: În luna ianuarie 2017 se aplică prevederile legale în vigoare referitoare la baza de calcul a contribuţiilor salariaților pentru asigurările sociale de sănătate (Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal cu modificările şi completările ulterioare), care se plafonează în limita a 5 câştiguri salariale medii brute stabilite prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Începând cu luna februarie 2017 se aplică prevederile legale în vigoare (O.U.G. nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal) referitoare la contribuţiile sociale
individuale, respectiv contribuţiile salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate.
Nota 4: Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de
sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al
câştigului salarial nominal. În consecință, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar” produs şi diseminat începând cu luna de referinţă ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date
anterioare anului 2018.
13
9. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NET
lei/persoană

2017*) 2018*)
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.
Total judeţ 2115 2155 2241 2243 2273 2318 2286 2256 2302 2329 2380 2443 2453
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe,
1505 1513 1551 1577 1516 1619 1717 1817 1809 1845 1801 1893 1895
Silvicultură şi Pescuit
Industrie şi construcţii *) 1704 1740 1846 1836 1848 1915 1873 1882 1917 1948 1965 2113 2041
Servicii *) 2296 2338 2416 2426 2468 2500 2468 2418 2470 2494 2560 2591 2620

*) Date operative
**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie
2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
Vezi Notele 1-3 de la tabelul 8
Nota 4: Prevederile legale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare) referitoare la contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări
sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului, transferate în sarcina salariatului începând cu luna ianuarie 2018, nu influenţează comparabilitatea datelor pentru
seriile de „câştig salarial mediu net lunar.”

10. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI - la sfârşitul perioadei


persoane
2017 2018
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.
Total judeţ 13490 13674 13501 13213 12730 12512 12746 12861 12583 12392 12134 11960 11846
Bărbaţi 8198 8407 8269 8097 7731 7619 7679 7682 7452 7355 7150 6998 6984
Femei 5292 5267 5232 5116 4999 4893 5067 5179 5131 5037 4984 4962 4862
Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

11. RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT - la sfârşitul perioadei


%
2017 2018
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.
Total judeţ 4,7 4,7 4,7 4,6 4,4 4,3 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 4,1 4,1
Bărbaţi 5,2 5,4 5,3 5,2 4,9 4,9 4,9 4,9 4,7 4,7 4,5 4,4 4,4
Femei 4,0 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7
Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

V. INDICATORI SOCIALI
12. NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ A PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

2015 2017
trim.I trim.II trim.III trim.IV trim.I trim.II trim.III trim.IV
Numărul mediu al pensionarilor - persoane 147953 148060 148120 148490 148659 148766 149002 149517
Pensia medie – lei 911 911 911 912 959 959 1045 1045

13. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI (persoane cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România)
date absolute
număr
20171) 20181)
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.
Născuţi-vii 752 558 597 520 702 763 800 910 866 829 755 710 868
Decedaţi 1017 784 788 731 728 636 693 686 603 794 751 821 954
Spor natural -265 -226 -191 -211 -26 127 107 224 263 35 4 -111 -86
Căsătorii 258 260 188 386 547 527 949 1143 873 538 338 318 246
Divorţuri 67 63 99 95 107 92 106 139 77 75 68 84 56
Decedaţi sub 1 an 4 6 1 4 9 7 4 6 3 5 4 6 6
1) Dateoperative
Notă: Repartizarea pe judeţe s-a făcut astfel: născuţii-vii după domiciliul sau reşedinţa mamei, iar în lipsa acestora, după domiciliul sau reşedinţa tatălui, decesele după
domiciliul sau reşedinţa decedatului, căsătoriile după locul încheierii şi divorţurile după ultimul domiciliu comun al soţilor.

14
VI. CONSTRUCŢII
14. AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU CLĂDIRI REZIDENŢIALE
număr
2017 2018
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.
Total judeţ 113 180 205 219 309 253 238 301 259 195 169 149 129

15. LOCUINŢE TERMINATE


număr
2016 2017
trim.I trim.II trim.III trim.IV trim.I trim.II trim.III trim.IV 1)
Locuinţe terminate 1598 504 644 1105 723 810 935 895
mediul urban 939 104 184 348 385 273 472 212
mediul rural 659 400 460 757 338 537 463 683
1) Dateprovizorii
Notă: Indicatorul "Locuinţe terminate" se referă la totalul locuinţelor finalizate în cursul trimestrului.

VII. ALŢI INDICATORI


16. ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PARTICIPARE STRĂINĂ LA CAPITALUL SOCIAL
SUBSCRIS în luna ianuarie 2018

Valoarea capitalului social total subscris exprimat în:


Înmatriculări de
societăţi comerciale Moneda naţională Valută
-număr- - mii lei - Dolari SUA EURO

Total judeţ 7 5,6 1491,0 1214,4

Sursa de date: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

15
16
COMENTARII ȘI TABELE STATISTICE LA
NIVELUL JUDEȚULUI IAȘI

17
EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI
ECONOMICO-SOCIALI ÎN JUDEȚUL IAȘI
în luna ianuarie 2018

I. INDUSTRIE
a) Indicii producţiei industriale (cu baza 2015)
În luna ianuarie 2018, producţia industrială a scăzut cu 1,6% faţă de luna ianuarie 2017.

b) Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie (cu bază 2015)


În luna ianuarie 2018, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a crescut cu 9,1%
comparativ cu luna ianuarie 2017.

II. COMERŢ INTERNAŢIONAL

Luna noiembrie 2017

În luna noiembrie 2017, în judeţul Iaşi, exporturile FOB au însumat 81934 mii euro, fiind cu 7,0% (+5358
mii euro) mai mari comparativ cu luna noiembrie 2016, iar importurile CIF au însumat 81225 mii euro, în creștere
faţă de luna noiembrie 2016 cu 11,3% (+8233 mii euro).
Soldul operațiunilor de comerţ internaţional în luna noiembrie 2017 a fost de +709 mii euro (+3584 mii
euro în luna noiembrie 2016).

Perioada ianuarie – noiembrie 2017

Exporturile FOB realizate în judeţul Iaşi în perioada ianuarie - noiembrie 2017 au fost de 851319 mii euro,
cu 12,8% mai mari decât în aceeaşi perioadă din anul 2016 (+96753 mii euro), iar importurile CIF au însumat
820644 mii euro, cu 13,9% (+100395 mii euro) mai mari comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2016.
În perioada ianuarie - noiembrie 2017 a fost înregistrat un excedent comercial de 30675 mii euro (mai
redus cu 3642 mii euro faţă de aceeaşi perioadă din 2016).
Valoarea exporturilor şi importurilor către şi din ţări ale Uniunii Europene au însumat, în perioada ianuarie
- noiembrie 2017, 664275 mii euro (78,0% din total), respectiv 590940 mii euro (72,0% din total).
Ţările partenere situate pe primele 5 locuri în derularea exporturilor în perioada ianuarie - noiembrie
2017, (reprezentând 54,7% din total exporturi) au fost: Germania (24,0%), Franţa (12,0%), Belgia (6,9%), Polonia
(6,5%) şi Italia (5,3%), iar în derularea importurilor (reprezentând 53,8% din total importuri) au fost: Germania
(15,8%), Franţa (13,9%), Italia (10,1%), R. Moldova (8,2%) şi Turcia (5,8%).
Aşa cum rezultă din tabelele nr. 1 şi 2, în care este reprezentată distribuţia comerţului exterior al judeţului
Iaşi pe continente, în perioada ianuarie - noiembrie 2017, Europa (UE şi nonUE) se situează pe primul loc cu o
pondere de 86,2% din exporturi şi 90,3% din importuri, aceasta fiind urmată de Asia (11,3% din exporturi şi 8,7%
din importuri) şi America Centrală şi de Nord (1,8% din exporturi şi 0,6% din importuri).

Tabelul nr. 1 - mii euro -

EXPORTURI TOTAL ian.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 iun.17 iul.17 aug.17 sep.17 oct.17 nov.17

UE 664275 51992 55526 66678 54901 62194 61089 58610 55981 65947 67836 63521
Tari nedeterminate 43 0 0 0 8 0 35 0 0 0 0 0
Oceania 324 1 38 1 65 4 37 57 11 53 26 30
Europa - non UE 69355 3099 4211 5594 5417 6059 5770 8584 6061 7773 8743 8044
Asia 96077 6512 6583 7455 7622 9375 9529 10101 9801 10327 10217 8554
America de Sud 2316 106 212 81 310 206 156 290 247 257 337 114
America Centrala si de Nord 14917 1215 1362 1440 950 1235 2822 1282 852 1322 1007 1429
Africa 4013 13 358 625 978 188 227 85 376 520 402 242

TOTAL 851319 62939 68290 81875 70251 79260 79665 79010 73329 86198 88567 81934

18
Tabelul nr. 2 - mii euro -

IMPORTURI TOTAL ian.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 iun.17 iul.17 aug.17 sep.17 oct.17 nov.17

UE 590940 42585 53289 52075 52122 55787 57372 55968 42306 59345 63088 57003
Tari nedeterminate 40 1 0 0 0 0 0 0 12 3 4 20
Oceania 7 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1
Europa - non UE 150171 8683 12233 13516 12639 12414 11456 13342 16555 15124 17760 16450
Asia 71183 5868 5083 5229 6637 8364 6191 6586 6543 6573 6942 7166
America de Sud 1489 267 91 109 219 63 7 499 78 129 26
America Centrala si de Nord 4975 580 413 325 536 510 464 492 497 277 433 451
Africa 1839 313 401 208 74 91 24 117 224 209 70 109

TOTAL 820644 58029 71688 71444 72117 77386 75572 76512 66636 81610 88426 81225

Tabelul nr. 3 - mii euro -

SOLD TOTAL ian.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 iun.17 iul.17 aug.17 sep.17 oct.17 nov.17

Uniunea Europeană 73335 9407 2237 14603 2779 6407 3717 2643 13675 6602 4747 6518
Ţări nedeterminate 3 -1 0 0 8 0 35 0 -12 -3 -4 -20
Oceania 317 1 36 1 65 4 36 56 11 53 26 29
Europa - non UE -80816 -5583 -8022 -7922 -7222 -6355 -5686 -4758 -10494 -7351 -9017 -8406
Asia 24894 644 1500 2226 985 1010 3338 3515 3258 3754 3275 1389
America de Sud 827 106 -55 -10 201 -14 93 283 -252 178 208 88
America Centrală şi de Nord 9941 635 949 1116 414 725 2358 791 355 1045 575 979
Africa 2175 -300 -42 417 904 97 204 -32 152 310 332 133

TOTAL 30675 4909 -3397 10431 -1866 1875 4093 2498 6693 4589 141 709

Balanţa comercială pentru întreaga perioadă considerată este excedentară în ceea ce priveşte operaţiunile
de comerţ exterior derulate cu partenerii din Uniunea Europeană, Asia, America Centrală şi de Nord şi deficitară în
relaţia cu ţările din Europa care nu sunt membre ale UE, în special Republica Moldova, Turcia, Ucraina şi Federaţia
Rusă (tabelul nr. 3). Soldul balanţei de comerţ exterior a judeţului Iaşi a fost pozitiv în cea mai mare parte a
perioadei de referinţă, un uşor deficit fiind înregistrat doar la nivelul lunilor februarie și aprilie din 2017.

Pe grupe de produse, în perioada ianuarie - noiembrie 2017, ponderi mai importante în structura
exporturilor şi importurilor sunt deţinute de: maşini, aparate şi echipamente (59,1% la export şi 37,9% la import),
metale comune şi articole din acestea (10,5% la export şi 14,7% la import), produse ale industriei uşoare (13,6% la
export şi 11,1% la import) şi produse ale industriei chimice (6,1% la export şi 12,0% la import).

III. TURISM

Luna ianuarie 2018 comparativ cu luna ianuarie 2017

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna ianuarie 2018 au însumat 18303 persoane, în
scădere cu 4,0% față de cele din luna ianuarie 2017. Sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu
funcțiuni de cazare au reprezentat în luna ianuarie 2018, 77,2% din numărul total de sosiri (14131 persoane), în
timp ce turiștii străini au reprezentat 22,8% (4172 persoane), spre deosebire de 20,1% în luna ianuarie 2017;
turiştii străini provin în proporţie 82,0% din ţări situate în Europa.

În structurile de primire turistică în luna ianuarie 2018 au fost înregistrate 27700 înnoptări, în scădere cu
12,1% față de luna ianuarie 2017, durata medie a cazării în structurile de primire turistică fiind de 1,51 zile (1,50
zile turiști români, respectiv 1,55 zile turiști străini).

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna ianuarie 2018 a fost de 23,6% pe total structuri de
cazare turistică, mai scăzut cu 0,9% în comparație cu cel din luna ianuarie 2017 (24,5%).

19
IV. PREŢURI (date medii pe ţară)

Indicele preţurilor de consum din luna ianuarie 2018, faţă de luna decembrie 2017, a fost de 100,78%;
comparativ cu ianuarie 2017 indicele preţurilor de consum a fost de 104,32%, pe principalele categorii de mărfuri şi
servicii situaţia prezentându-se astfel:
 mărfuri alimentare 103,79%
 mărfuri nealimentare 106,23%
 servicii 100,90%
Faţă de octombrie 1990 (luna în care a început acţiunea de liberalizare a preţurilor în România), în luna
ianuarie 2018 preţurile de consum au crescut în medie de 4172 ori (mărfuri alimentare de 2834 ori, mărfuri
nealimentare de 4786 ori, servicii de 7718 ori).

V. FORŢA DE MUNCĂ

a) Efectivul de salariați din judeţul Iaşi la data de 31.I.2018, a fost de 163788 persoane, în creştere cu
4593 persoane (+2,9%) faţă de luna corespunzătoare din anul 2017 şi cu 2039 persoane comparativ cu sfârşitul
lunii decembrie 2017.
În luna ianuarie 2018, câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Iaşi a fost de 4084 lei , iar cel
mediu net de 2453 lei (+16,0% faţă de luna ianuarie 2017); comparativ cu luna decembrie 2017 s-a înregistrat o
creștere a câștigului net de 0,4% . Faţă de media pe ţară, câştigul salarial mediu net din judeţul Iaşi, realizat în luna
ianuarie 2018, a fost mai mic cu 1,2%.
Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (O.U.G. nr. 79 / 2017 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de
asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost
transferate în sarcina salariatului şi, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind
reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal. În consecinţă, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar”
produs şi diseminat începând cu luna de referinţă ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date
anterioare anului 2018.
Pe grupe mari de activităţi, evoluţia câştigului salarial mediu nominal net în luna ianuarie 2018 comparativ
cu ianuarie 2017, respectiv decembrie 2017, se prezintă după cum urmează:

Tabelul nr. 4
% ianuarie 2018 faţă de:
Câştigul salarial mediu nominal net
ianuarie 2017 decembrie 2017
Total 116,0 100,4
Agricultură+Silvicultură+Pescuit 125,9 100,1
Industrie+Construcţii 119,8 96,6
Servicii 114,1 101,1

Indicele câștigului salarial real pentru luna ianuarie 2018 faţă de luna ianuarie 2017, calculat ca raport
între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, în judeţul Iaşi a fost de 111,2%, ceea
ce înseamnă că puterea de cumpărare a salariului a crescut cu 11,2%.

b) Numărul şomerilor şi rata şomajului


Numărul şomerilor înregistraţi la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la sfârşitul lunii
ianuarie 2018, a fost de 11846 persoane, în scădere cu 1644 persoane comparativ cu ianuarie 2017 (-12,2%) şi cu
114 persoane faţă de luna decembrie 2017; din numărul total al şomerilor înregistraţi, 59,0% erau bărbaţi, iar
41,0% femei.
Rata şomajului înregistrată în judeţul Iaşi în luna ianuarie 2018 a fost de 4,1%, mai mică cu 0,6 puncte
procentuale faţă de luna ianuarie 2017 şi la același nivel cu luna decembrie 2017; pe sexe, rata şomajului
înregistrată pentru bărbaţi a fost de 4,4% (5,2% în ianuarie 2017), cu 0,7 puncte procentuale mai mare decât cea
înregistrată pentru femei.
Rata şomajului din judeţul Iaşi în luna ianuarie 2018 a fost mai mare cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea
înregistrată la nivel naţional.

20
VI. INDICATORI SOCIALI
Fenomene demografice
Evoluţia principalelor fenomene demografice înregistrate în judeţul Iaşi în luna ianuarie 2018,
comparativ cu luna ianuarie 2017, se prezintă astfel:

Tabelul nr. 5
Luna ianuarie
Indicator demografic
2018 2017 Diferenţa
- născuţi-vii 868 752 116
- decedaţi 954 1017 -63
- spor natural -86 -265 179
- căsătorii 246 258 -12
- divorţuri 56 67 -11
- decedaţi sub 1 an 6 4 2

Numărul mediu de pensionari şi pensia medie lunară


Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat din judeţul Iaşi în trimestrul IV 2017 a fost
de 149517 persoane, în creştere cu 1027 persoane (+0,7%) comparativ cu trimestrul IV 2016; faţă de numărul
mediu total pe ţară al pensionarilor de asigurări sociale de stat, judeţul Iaşi deţine o pondere de 3,2%.
Pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de stat din judeţul Iaşi, în trimestrul IV 2017, a
fost de 1045 lei, în creştere cu 14,6% faţă de trimestrul IV 2016; comparativ cu pensia medie pe ţară, în judeţul Iaşi
aceasta este mai mică cu 2,4%.

VII. CONSTRUCŢII

Autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale

În luna ianuarie 2018, în judeţul Iaşi s-au eliberat 129 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în
scădere cu 13,4% faţă de luna anterioară și în creștere cu 14,2% față de luna corespunzătoare din anul precedent.

VIII. ALŢI INDICATORI

În luna ianuarie 2018, în judeţul Iaşi au fost înmatriculate 7 societăţi comerciale cu participare străină la
capitalul social subscris, valoarea totală a acestuia însumând 5,6 mii lei (exprimat în valută: 1491,0 dolari SUA,
respectiv 1214,4 euro), ceea ce reprezintă 0,09% din valoarea capitalului social subscris pe total ţară.

21
22
1. EXPORTURILE DE MĂRFURI (FOB) , PE SECȚIUNI DIN NOMENCLATORUL COMBINAT (NC)
- mii euro -

Cod 2016 1) 2017


Sectiuni, capitole din NC
NC nov. dec. ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai2) iun.2) iul.2) aug.2) sep.2) oct.2) nov.3) 1.I-30.XI3)

Total judeţ 76576 59574 62939 68290 81875 70251 79260 79665 79010 73329 86198 88567 81934 851319
I Animale vii si produse animale 314 230 90 147 213 119 350 227 182 233 617 624 639 3440
II Produse vegetale 518 78 78 78 77 139 67 380 714 270 224 698 527 3252
III Grasimi si uleiuri animale sau vegetale 2 2 1 5 12 4 5 37 3 21 1 5 14 108
IV Produse alimentare, bauturi, tutun 1654 1603 1219 1087 1456 1445 1394 1254 1122 1061 1397 1513 1684 14631
V Produse minerale 11 9 16 1 5 1 8 7 10 3 16 7 25 100
Produse ale industriei chimice si ale industriilor
VI 6375 5122 4226 4234 4206 3602 4489 5448 3823 3979 3935 2951 3680 44572
conexe
Materiale plastice, cauciuc si articole din
VII 400 317 436 446 744 589 739 683 802 690 1086 743 818 7777
acestea
Piei crude, piei tabacite, blanuri si produse din
VIII 370 291 189 213 190 236 356 253 275 233 235 199 259 2639
acestea
IX Produse de lemn, pluta si impletituri din nuiele 346 255 269 220 360 357 439 308 307 287 226 295 271 3340
Pasta de lemn, deseuri de hartie sau de carton;
X 346 329 202 252 255 312 335 353 268 406 363 259 420 3426
hartie si carton si articole din acestea
XI Materii textile si articole din acestea 7082 5125 6476 7047 9004 8987 10074 11763 11796 11874 11661 11211 8952 108844
XII Incaltaminte, palarii, umbrele si articole similare 279 407 556 589 412 131 311 625 743 558 489 159 128 4702
Articole din piatra, ciment, ceramica, sticla si
XIII 114 45 24 25 113 62 93 257 348 368 281 286 178 2035
din alte materiale similare
XV Metale comune si articole din acestea 6826 4298 5739 7311 7730 7615 8334 7777 7951 5550 10081 10848 10794 89729
Masini, aparate si echip. electrice; aparate de
XVI 45976 35680 38759 40971 49407 40449 46386 44304 44345 41961 48353 51609 46541 493084
inregistrat sau de reprodus sunetul si imaginile
XVII Mijloace de transport 2054 2219 1490 1901 3418 3122 2088 2491 2131 2414 3110 2480 2202 26846
Instrumente si aparate optice, fotografice,
XVIII cinematografice, de masura, de control sau 670 456 516 787 1390 599 982 794 948 722 879 1485 1233 10336
precizie
XX Marfuri si produse diverse 3218 3084 2380 2682 2869 2460 2565 2683 2988 2662 3192 2961 3457 30898
XXII Alte produse nenominalizate in alta parte 21 25 273 295 14 22 246 20 253 38 50 236 112 1559
__________________________
1) Date semidefinitive; 2) Date revizuite; 3) Date provizorii

Nota:
Diferenţele între:
- datele pe total judeţ şi datele obţinute din însumarea secţiunilor pentru fiecare judeţ
- datele pe secţiuni şi datele obţinute din însumarea capitolelor pentru fiecare secţiune sunt datorate rotunjirii valorilor din euro în mii euro.
Datele pentru anul 2016 sunt semidefinitive.
Datele pentru lunile ianuarie-octombrie 2017 sunt revizuite, iar cele pentru luna noiembrie şi perioada 1.I-30.XI.2017 sunt provizorii (conform metodologiei de realizare a
statisticilor de comerţ internaţional.)

Structura exporturilor de mărfuri în perioada ianuarie - noiembrie 2017

23
2. IMPORTURILE DE MĂRFURI (CIF ), PE SECȚIUNI DIN NOMENCLATORUL COMBINAT (NC)
- mii euro -

Cod 2016 1) 2017


Sectiuni, capitole din NC
NC nov. dec. ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai2) iun.2) iul.2) aug.2) sep.2) oct.2) nov.3) 1.I-30.XI3)

Total judeţ 71644 72992 65906 58108 71697 71485 72142 77399 75543 76613 66715 81628 88298 739629
I Animale vii si produse animale 1260 937 1106 393 745 1241 1245 1028 1027 917 1019 2724 1037 11375
II Produse vegetale 2183 3494 3094 1929 3363 3873 1935 2180 1252 1281 1905 2569 2197 22484
III Grasimi si uleiuri animale sau vegetale 31 117 98 57 179 117 76 78 111 59 82 78 103 941
IV Produse alimentare, bauturi, tutun 3276 3478 2172 1381 2281 2623 1640 2724 2926 2143 2694 2584 3280 24277
V Produse minerale 1103 899 667 520 543 766 809 779 681 936 983 955 1224 8195
Produse ale industriei chimice si ale industriilor
VI 5584 6022 4626 4944 5412 5156 5447 5885 3924 5020 5610 7462 6052 54911
conexe
Materiale plastice, cauciuc si articole din
VII 3160 3247 2717 2705 3536 3526 3822 3422 2979 3573 3209 3711 3933 34417
acestea
Piei crude, piei tabacite, blanuri si produse din
VIII 173 246 129 221 196 78 190 131 267 122 219 97 166 1686
acestea
IX Produse de lemn, pluta si impletituri din nuiele 227 449 754 224 426 227 244 414 334 620 548 554 336 3926
Pasta de lemn, deseuri de hartie sau de carton;
X 925 872 800 683 811 627 623 796 772 558 624 780 853 7127
hartie si carton si articole din acestea
XI Materii textile si articole din acestea 6756 5531 4880 5750 6542 6327 8776 8082 11712 9003 6014 6077 7443 75726
XII Incaltaminte, palarii, umbrele si articole similare 566 470 271 592 514 450 439 301 298 414 553 636 625 4822
Articole din piatra, ciment, ceramica, sticla si
XIII 1322 1308 1016 894 873 1131 1039 1623 1595 1231 1167 1447 1511 12512
din alte materiale similare
XV Metale comune si articole din acestea 8216 9417 7711 7491 8185 9907 9097 10272 10154 10908 11087 14060 15394 106555
Masini, aparate si echip. electrice; aparate de
XVI 26893 26965 27178 23932 28622 24221 26411 26795 24686 28740 21869 25628 30848 261753
inregistrat sau de reprodus sunetul si imaginile
XVII Mijloace de transport 5828 4835 5015 3112 6400 7151 7352 9310 8510 6601 5518 8262 8603 70819
Instrumente si aparate optice, fotografice,
XVIII cinematografice, de masura, de control sau 2254 2248 2354 1797 1501 2046 1608 1805 2205 2552 1690 2348 2459 20011
precizie
XX Marfuri si produse diverse 1364 2249 1144 1317 1298 1509 1200 1462 1871 1594 1544 1481 1818 15094
XXII Alte produse nenominalizate in alta parte 525 207 175 165 269 508 189 313 242 341 379 177 415 2997
__________________________
1) Date semidefinitive; 2) Date revizuite; 3) Date provizorii

Nota:
Diferenţele între:
- datele pe total judeţ şi datele obţinute din însumarea secţiunilor pentru fiecare judeţ
- datele pe secţiuni şi datele obţinute din însumarea capitolelor pentru fiecare secţiune sunt datorate rotunjirii valorilor din euro în mii euro.
Datele pentru anul 2016 sunt semidefinitive.
Datele pentru lunile ianuarie-octombrie 2017 sunt revizuite, iar cele pentru luna noiembrie şi perioada 1.I-30.XI.2017 sunt provizorii (conform metodologiei de realizare a
statisticilor de comerţ internaţional.)

Structura importurilor de mărfuri în perioada ianuarie - noiembrie 2017

24
3. EXPORTURILE FOB ȘI IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ȚĂRI, ÎN PERIOADA 1.I-30.XI.20171)
- euro -
EXPORTURI IMPORTURI
Total judeţ, 851.319.041 Total judeţ, 820.643.901
UE, din care: 664.275.013 UE, din care: 590.939.810
Germania 204.275.304 Germania 129.309.366
Franta 102.007.989 Franta 113.880.934
Belgia 58.448.750 Italia 82.823.515
Polonia 54.926.942 Spania 35.335.039
Italia 44.852.875 Belgia 35.121.640
Marea Britanie 44.544.010 Ungaria 33.035.440
Cehia 38.288.916 Polonia 24.917.595
Ungaria 35.060.079 Bulgaria 24.604.040
Spania 21.329.950 Olanda 23.594.829
Olanda 15.592.787 Marea Britanie 19.117.963
Slovacia 11.896.612 Austria 17.761.386
Bulgaria 7.601.933 Cehia 11.243.300
Suedia 6.264.555 Slovenia 10.138.284
Danemarca 4.813.856 Grecia 8.255.863
Austria 4.725.974 Lituania 4.308.344
Europa - non UE, din care: 69.354.749 Europa - non UE, din care: 150.171.149
Moldova 32.612.387 Moldova 66.909.283
Turcia 12.752.062 Turcia 47.135.778
Federatia Rusa 8.268.215 Ucraina 13.888.154
Norvegia 2.993.913 Federatia Rusa 13.329.926
Albania 2.596.720 Liechtenstein 2.747.781
Ucraina 2.406.375 Elvetia 2.637.422
Elvetia 1.693.569 Serbia 1.370.411
Liechtenstein 1.346.573 Bielorusia 1.179.792
Serbia 1.316.059 Norvegia 430.835
Asia, din care: 96.076.861 Asia, din care: 71.183.179
India 44.600.414 China 47.363.271
China 21.633.815 Vietnam 13.587.118
Coreea Sud 21.385.719 India 4.546.335
Vietnam 3.415.749 Thailanda 1.091.282
Irak 1.448.348 Taiwan 979.878
Pakistan 521.379 Coreea Sud 835.732
Iran 410.390 Israel 666.499
Hong-Kong 377.324 Filipine 558.522
Bangladesh 282.205 Pakistan 446.567
Iordania 277.302 Hong-Kong 232.519
America Centrală şi de Nord, din care: 14.916.668 America Centrală şi de Nord, din care:: 4.975.364
S.U.A. 14.243.433 S.U.A. 4.859.379
Canada 421.875 Canada 81.363
Mexic 125.326 Mexic 26.915
Africa, din care: 4.013.434 Africa, din care: 1.838.917
Egipt 1.162.093 Maroc 1.140.102
Gabon 948.240 Tunisia 279.569
Camerun 600.000 Mauritius 223.437
Tanzania 549.252 Egipt 174.974
America de Sud, din care: 2.316.023 America de Sud, din care: 1.488.874
Columbia 752.558 Ecuador 1.304.332
Brazilia 577.916 Brazilia 172.903
Argentina 412.588 Argentina 10.430
Oceania, din care: 323.550 Oceania, din care: 6.581
Australia 321.295 Australia 6.556
__________________________
1) Date provizorii

25
4. SOSIRI ALE TURIŞTILOR ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE
TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE,
ÎN LUNA IANUARIE 2018

din total, pe categorii de clasificare:


Tipuri de structuri de primire Total structuri de
turistică primire turistică Neclasificate pe
5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea
stele
Total judeţ
Total 18303 575 6566 7757 2894 511 -
Români 14131 403 3776 6758 2693 501 -
Străini 4172 172 2790 999 201 10 -
Hoteluri
Total 15226 575 6228 5616 2566 241 -
Români 11234 403 3486 4695 2410 240 -
Străini 3992 172 2742 921 156 1 -
Moteluri
Total 239 - - 238 - 1 -
Români 239 - - 238 - 1 -
Vile turistice
Total 366 - 280 86 - - -
Români 315 - 232 83 - - -
Străini 51 - 48 3 - - -
Hosteluri
Total 261 - - - 96 165 -
Români 207 - - - 51 156 -
Străini 54 - - - 45 9 -
Cabane turistice
Total 104 - - - - 104 -
Români 104 - - - - 104 -
Pensiuni turistice urbane
Total 1600 - 10 1541 49 - -
Români 1527 - 10 1468 49 - -
Străini 73 - - 73 - - -
Pensiuni agroturistice
Total 507 - 48 276 183 - -
Români 505 - 48 274 183 - -
Străini 2 - - 2 - - -

26
5. SOSIRI ALE TURIŞTILOR ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE
TURISTICĂ PE ŢĂRI DE PROVENIENŢĂ ALE TURIŞTILOR ŞI TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE
TURISTICĂ, ÎN LUNA IANUARIE 2018

din total, pe tipuri de structuri de primire turistică:


Continente Total structuri de
Ţări primire turistică Pensiuni
Hoteluri Hosteluri Moteluri Vile turistice
turistice
Total turiști 18303 15226 261 239 366 1600
Turisti rezidenți in România 14131 11234 207 239 315 1527
Turisti nerezidenți in România 4172 3992 54 - 51 73
EUROPA 3423 3283 37 - 48 53
. Republica Moldova 704 634 11 - 15 44
. Italia 505 489 5 - 11 -
. Franta 442 440 - - 2 -
. Germania 432 421 2 - 4 5
. Regatul Unit 260 256 1 - 3 -
. Polonia 193 189 1 - 2 1
. Olanda 144 140 1 - 3 -
. Spania 138 138 - - - -
. Belgia 66 65 1 - - -
. Ucraina 64 64 - - - -
. Grecia 61 54 5 - 1 1
. Bulgaria 47 47 - - - -
. Federatia Rusa 46 42 4 - - -
. Ungaria 41 41 - - - -
. Turcia 40 40 - - - -
. Austria 38 35 - - - 1
. Serbia 37 35 - - 2 -
. Republica Ceha 24 24 - - - -
. Cipru 23 21 2 - - -
. Elvetia 23 20 - - 3 -
. Danemarca 16 15 - - - 1
. Irlanda 12 11 1 - - -
. Suedia 11 10 1 - - -
. Finlanda 10 8 - - 2 -
. Portugalia 8 7 1 - - -
. Norvegia 7 7 - - - -
. Slovacia 6 6 - - - -
. Croatia 5 4 1 - - -
. Alte tari din Europa 20 20 - - - -
AFRICA 35 35 - - - -
AMERICA DE NORD 191 182 5 - 3 1
. S.U.A. 177 168 5 - 3 1
. Canada 14 14 - - - -
AMERICA CENTRALA SI DE SUD 14 13 1 - - -
ASIA 499 470 10 - - 19
. Israel 359 335 5 - - 19
. China 83 82 1 - - -
. India 18 18 - - - -
. Japonia 8 6 2 - - -
. Alte tari din Asia 31 29 2 - - -
AUSTRALIA, OCEANIA SI ALTE TERITORII 2 1 1 - - -
TARI SI TERITORII NESPECIFICATE 8 8 - - - -

27
6. CÂŞTIGURILE SALARIALE MEDII NOMINALE ÎN LUNA IANUARIE 2018, PE DIVIZIUNI CAEN Rev.2
BRUT NET
% faţă de
LEI LEI
decembrie 2017
Total România 4143 2484 94,5
Agricultură, silvicultură şi pescuit 3251 1951 93,5
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 3024 1816 98,5
Silvicultură şi exploatare forestieră; pescuit şi acvacultură 3901 2338 84,1
Industrie total 3797 2288 89,6
Industria extractivă 5587 3308 59,2
Extracţia cărbunelui superior şi inferior 4695 2781 71,4
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 7605 4481 48,5
Extracţia minereurilor metalifere 4939 2989 99,3
Alte activităţi extractive 2832 1710 73,2
Activităţi de servicii anexe extracţiei 6987 4111 69,1
Industria prelucrătoare 3665 2212 92,9
Industria alimentară 2888 1742 92,7
Fabricarea băuturilor 4610 2756 104,2
Fabricarea produselor din tutun 7288 4342 89,5
Fabricarea produselor textile 3258 1968 94,3
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 2559 1570 100,4
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi
2892 1764 99,2
încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei;fabricarea
2803 1700 95,2
articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 3638 2192 85,7
Tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor 3465 2078 85,6
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 8187 4837 63,2
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 4265 2557 89,5
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 4887 2936 86,6
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 3994 2398 95,7
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 3931 2363 95,5
Industria metalurgică 4530 2713 83,4
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 3666 2205 92,1
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 4461 2672 84,7
Fabricarea echipamentelor electrice 3879 2335 95,7
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n,c,a 4541 2706 93,9
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 4386 2665 92,7
Fabricarea altor mijloace de transport 4624 2776 85,0
Fabricarea de mobilă 2863 1738 100,2
Alte activităţi industriale n,c,a, 3044 1850 99,3
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 4026 2410 93,3
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 5687 3400 83,2
Distribuţia apei; salubritate gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 3415 2058 94,4
Captarea, tratarea si distribuţia apei 3657 2206 90,9
Colectarea şi epurarea apelor uzate 3761 2273 90,3
Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile;
3162 1902 98,8
activităţi şi servicii de decontaminare
Construcţii 3096 1853 101,3
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 3670 2200 93,5
Transport şi depozitare 4064 2432 92,5
Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 3630 2175 97,4
Transporturi pe apă 4428 2730 95,6
Transporturi aeriene 8692 5103 110,2
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport 5531 3279 81,9
Activităţi de poştă şi de curier 3061 1875 96,3
Hoteluri şi restaurante 2473 1494 100,9
Informaţii şi comunicaţii 8096 4975 94,0
Activităţi de editare 7421 4618 96,5
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrǎri audio şi
activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare si transmitere de programe 5561 3264 91,1
Telecomunicaţii 6395 3799 94,0
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice 9826 6120 93,7
Intermedieri financiare şi asigurări 7381 4388 80,4
Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 7410 4406 77,3
Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public
de asigurări sociale) 8730 5176 99,5
Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii 5343 3184 89,5
Tranzacţii imobiliare 3685 2197 84,3
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 5692 3393 91,1
Din care:
Cercetare-dezvoltare 6110 3657 86,9
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 3178 1909 94,1
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public *) 6947 4101 103,2
Învăţământ 4021 2377 100,9
Sănătate şi asistenţă socială 4762 2848 102,6
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 3692 2188 95,5
Alte activităţi de servicii 2801 1677 94,7
*) exclusiv forţele armate şi asimilaţi

28
7. CÂŞTIGURILE SALARIALE MEDII NOMINALE BRUTE ŞI NETE, PE JUDEŢE, ÎN LUNA IANUARIE 2018
- lei -
Agricultură, Silvicultură,
Total Industrie, Construcţii Servicii
Judet Piscicultură
BRUT NET BRUT NET BRUT NET BRUT NET

Total Romania 4143 2484 3251 1951 3658 2202 4458 2668
Alba 3648 2201 3233 1964 3523 2140 3874 2317
Arad 3650 2196 3494 2064 3842 2319 3418 2050
Arges 3786 2282 3189 1934 3894 2356 3663 2195
Bacau 3680 2213 3390 2040 3027 1843 4068 2433
Bihor 3358 2009 3479 2067 3193 1923 3505 2087
Bistrita-Nasaud 3320 2000 3811 2291 3248 1970 3376 2017
Botosani 3228 1948 2889 1734 2658 1609 3601 2169
Brasov 3978 2384 3314 1996 3941 2366 4032 2413
Braila 3372 2033 3064 1838 3093 1883 3577 2148
Buzau 3306 1990 2774 1675 3085 1868 3557 2131
Caras-Severin 3204 1935 3409 2044 2890 1770 3433 2055
Calarasi 3609 2165 2985 1799 3114 1890 4008 2391
Cluj 4543 2750 3745 2232 3751 2270 4921 2979
Constanta 3602 2155 2680 1613 3746 2237 3592 2151
Covasna 3739 2242 3086 1894 2989 1818 4304 2560
Dambovita 3641 2189 3448 2071 3471 2110 3759 2245
Dolj 3666 2191 3055 1836 3432 2058 3781 2257
Galati 3769 2263 2699 1621 3343 2018 4071 2438
Giurgiu 3684 2199 3180 1916 3130 1887 3923 2333
Gorj 3687 2209 3838 2317 3807 2288 3591 2145
Harghita 3273 1957 3605 2145 3032 1817 3461 2066
Hunedoara 3334 1998 3120 1903 3189 1915 3466 2072
Ialomita 3387 2028 3317 1985 3143 1894 3505 2094
Iasi 4084 2453 3138 1895 3379 2041 4370 2620
Ilfov 4509 2682 4179 2490 3811 2258 4842 2884
Maramures 3337 2014 3224 1933 3018 1830 3696 2221
Mehedinti 3579 2151 3767 2280 3028 1833 3951 2365
Mures 3666 2214 3068 1857 3425 2084 3876 2328
Neamt 3230 1932 3335 2001 2774 1671 3568 2125
Olt 3653 2194 2448 1482 3557 2148 3881 2317
Prahova 3781 2268 3244 1934 3623 2181 3937 2355
Satu Mare 3347 2026 3127 1895 3273 1994 3442 2069
Salaj 3477 2118 3271 2009 3188 1956 3698 2241
Sibiu 4203 2516 3183 1891 4258 2551 4183 2502
Suceava 3212 1934 3616 2183 2780 1692 3393 2034
Teleorman 3357 1995 2900 1722 2888 1716 3606 2142
Timis 4347 2604 4054 2410 4485 2702 4235 2524
Tulcea 3450 2056 2975 1776 3735 2237 3346 1989
Vaslui 3303 1979 2699 1625 2805 1705 3596 2144
Valcea 3291 1976 3293 1962 3317 1993 3274 1965

Vrancea 3275 1971 3263 1976 2813 1715 3566 2131


Mun. Bucuresti 5403 3228 4067 2414 4410 2625 5673 3392

29
8. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI ŞI RATA ŞOMAJULUI,
LA SFÂRŞITUL LUNII IANUARIE 2018, PE JUDEŢE

Şomeri înregistraţi Rata şomajului *)


Judeţul - persoane - - procente -
TOTAL FEMEI BARBATI TOTAL FEMEI BARBATI

Total Romania 348963 146519 202444 4,0 3,7 4,2


Alba 6105 2559 3546 3,6 3,4 3,8
Arad 3077 1417 1660 1,4 1,5 1,4
Arges 10411 4518 5893 4,1 3,8 4,3
Bacau 14107 5272 8835 6,7 5,8 7,3
Bihor 6328 2883 3445 2,4 2,3 2,4
Bistrita-N 4096 1889 2207 3,1 3,2 3,0
Botosani 4966 1923 3043 3,6 2,9 4,2
Brasov 7344 3031 4313 2,8 2,8 2,8
Braila 6410 2362 4048 5,2 4,3 5,8
Buzau 14825 5610 9215 8,5 7,2 9,6
Caras-Seveverin 3340 1449 1891 3,0 2,9 3,1
Calarasi 4569 1938 2631 4,9 4,3 5,4
Cluj 7231 3668 3563 2,0 2,3 1,8
Constanta 9121 5450 3671 3,1 4,5 2,1
Covasna 3578 1480 2098 4,2 3,6 4,6
Dimbovita 10050 4463 5587 5,2 5,6 4,9
Dolj 23578 9411 14167 8,9 7,9 9,7
Galati 14875 5989 8886 7,7 6,9 8,3
Giurgiu 2604 1182 1422 3,1 3,1 3,2
Gorj 7517 3060 4457 5,5 5,0 6,0
Harghita 6361 2532 3829 4,7 4,3 5,0
Hunedoara 8077 3734 4343 4,5 4,5 4,4
Ialomita 6829 2874 3955 7,1 6,5 7,6
Iasi 11846 4862 6984 4,1 3,7 4,4
Ilfov 1216 586 630 0,7 0,7 0,6
Maramures 6143 2717 3426 3,1 3,0 3,2
Mehedinti 10187 3980 6207 9,8 8,3 11,1
Mures 9105 3280 5825 3,9 3,2 4,4
Neamt 9477 3792 5685 5,2 4,8 5,5
Olt 11837 4571 7266 7,3 6,1 8,3
Prahova 9060 4005 5055 3,1 3,1 3,0
Satu Mare 4755 1944 2811 3,2 2,9 3,5
Salaj 5091 1977 3114 4,9 4,3 5,5
Sibiu 4751 2017 2734 2,4 2,3 2,5
Suceava 12900 5155 7745 5,6 4,9 6,1
Teleorman 14609 5446 9163 9,8 7,5 12,0
Timis 3471 1784 1687 1,0 1,2 0,9
Tulcea 3801 1443 2358 4,5 3,7 5,3
Vaslui 13570 5056 8514 9,7 7,6 11,7
Valcea 6757 3157 3600 4,2 4,3 4,0
Vrancea 6738 2667 4071 4,9 4,0 5,6
Mun. Bucuresti 18250 9386 8864 1,5 1,6 1,5
__________________________
Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

30
9. NUMĂRUL MEDIU AL PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT, SUMELE CUVENITE
DREPT PENSII CONFORM DECIZIILOR ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ PE JUDEŢE ÎN TRIM. IV 2017

Sume Pensia medie lunară


Judeţul Nr. mediu persoane
-lei RON- - lei RON

TOTAL 4.688.293 15.066.103.095 1.071


Alba 85.228 269.779.246 1.055
Arad 101.048 296.030.546 977
Arges 146.935 481.826.768 1.093
Bacau 141.468 448.894.480 1.058
Bihor 141.725 431.466.731 1.015
Bistrita-Nasaud 58.924 157.284.394 890
Botosani 78.444 202.350.148 860
Brasov 144.992 556.237.391 1.279
Braila 79.334 238.671.925 1.003
Buzau 109.715 308.513.761 937
Caras-Severin 73.257 232.394.424 1.057
Calarasi 62.064 167.700.183 901
Cluj 169.348 572.863.336 1.128
Constanta 146.987 491.152.407 1.114
Covasna 45.868 137.868.336 1.002
Dambovita 111.790 343.356.437 1.024
Dolj 150.677 456.301.404 1.009
Galati 127.775 441.916.807 1.153
Giurgiu 55.843 144.708.894 864
Gorj 77.474 266.721.952 1.148
Harghita 74.455 223.943.520 1.003
Hunedoara 124.794 505.777.694 1.351
Ialomita 55.502 155.049.002 931
Iasi 149.517 468.765.318 1.045
Ilfov 72.792 219.550.162 1.005
Maramures 112.587 344.348.570 1.020
Mehedinti 58.761 182.553.333 1.036
Mures 132.868 405.129.140 1.016
Neamt 116.348 351.351.768 1.007
Olt 93.527 256.764.406 915
Prahova 197.459 679.772.049 1.148
Satu Mare 76.528 205.124.744 893
Salaj 55.010 162.224.876 983
Sibiu 97.124 318.778.596 1.094
Suceava 136.564 382.729.030 934
Teleorman 92.279 255.840.868 924
Timis 151.281 485.897.508 1.071
Tulcea 45.468 130.503.193 957
Vaslui 82.092 219.324.985 891
Valcea 99.096 298.414.626 1.004
Vrancea 70.234 186.613.023 886
Mun.Bucuresti 485.111 1.981.607.114 1.362

31
1)
10. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI, PE JUDEŢE, ÎN LUNA IANUARIE 2018

Judeţul Nascuti-vii Decese Spor natural Casatorii Divorturi Decese sub 1 an

Total 17128 23623 -6495 5616 753 110


Alba 263 393 -130 84 10 1
Arad 344 564 -220 114 1 3
Arges 519 710 -191 107 10 3
Bacau 522 812 -290 206 103 6
Bihor 483 697 -214 99 21 1
Bistrita-Nasaud 318 315 3 105 17 2
Botosani 316 516 -200 118 7 8
Brasov 603 582 21 126 20 2
Braila 216 474 -258 52 12 6
Buzau 343 629 -286 69 2 1
Caras-Severin 178 374 -196 90 5 3
Calarasi 239 390 -151 59 7 2
Cluj 602 729 -127 106 14 4
Constanta 601 699 -98 146 43 1
Covasna 211 233 -22 48 2 1
Dambovita 373 615 -242 75 9 -
Dolj 494 829 -335 124 22 7
Galati 480 677 -197 140 5 5
Giurgiu 198 408 -210 48 8 -
Gorj 237 348 -111 106 19 2
Harghita 289 301 -12 60 9 5
Hunedoara 266 502 -236 111 24 -
Ialomita 196 358 -162 38 2 1
Iasi 868 954 -86 246 56 6
Ilfov 426 351 75 80 11 2
Maramures 437 527 -90 180 14 2
Mehedinti 204 328 -124 72 8 1
Mures 489 633 -144 104 20 4
Neamt 370 656 -286 106 26 5
Olt 254 594 -340 72 6 2
Prahova 598 937 -339 145 41 6
Satu Mare 288 414 -126 71 27 1
Salaj 211 272 -61 39 17 2
Sibiu 364 388 -24 90 2 1
Suceava 714 752 -38 247 33 1
Teleorman 244 576 -332 53 19 1
Timis 625 503 122 173 19 -
Tulcea 153 279 -126 35 4 1
Vaslui 347 538 -191 153 21 2
Valcea 258 330 -72 73 1 3
Vrancea 252 443 -191 60 9 1
Mun.Bucuresti 1735 1993 -258 1386 47 5
__________________________
1) Date operative

Notă: Repartizarea pe judeţe s-a făcut astfel: născuţii-vii după domiciliul sau reşedinţa mamei, iar în lipsa acestora, după domiciliul sau reşedinţa tatălui, decesele după
domiciliul sau reşedinţa decedatului, căsătoriile după locul încheierii şi divorţurile după ultimul domiciliu comun al soţilor.

32
11. ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PARTICIPARE STRĂINĂ LA CAPITALUL SOCIAL
SUBSCRIS, PE JUDEŢE, ÎN LUNA IANUARIE 2018

Înmatriculări de Valoarea capitalului social total subscris


societăţi exprimat în: Ierarhia în funcţie de:
Judeţul comerciale monedă naţională valută
Numărul Capitalul social total
număr mii lei (RON) dolari SUA EURO
societăţilor exprimat în valută
Total Romania 380 6566,8 1732848,2 1410672,0
Alba 2 0,4 104,6 86,2 22 27
Arad 11 2,5 670,6 542,8 6 17
Argeş 2 0,3 79,5 64,3 22 29
Bacău 4 0,7 188,9 154,6 15 23
Bihor 15 2,7 710,9 582,8 5 15
Bistriţa-Năsăud 1 0,2 52,5 42,8 28 34
Botoşani - - - - - -
Braşov 10 5,9 1549,3 1270,6 7 12
Brăila 2 0,2 52,6 43,0 22 32
Buzău 1 1,0 262,4 214,2 28 20
Caraş-Severin 3 90,7 24064,2 19607,6 17 4
Călăraşi - - - - - -
Cluj 17 85,9 22503,8 18433,4 3 5
Constanţa 9 4,4 1163,0 950,1 8 14
Covasna 1 0,2 52,5 42,9 28 33
Dâmboviţa 3 0,8 209,5 172,4 17 21
Dolj 7 1,3 336,7 277,5 10 18
Galaţi 2 80,7 21210,1 17301,3 22 6
Giurgiu 6 51,4 13735,6 11067,1 13 8
Gorj - - - - - -
Harghita 2 0,3 84,6 68,9 22 28
Hunedoara 1 0,2 53,5 43,0 28 30
Ialomiţa 1 0,1 26,3 21,5 28 38
Iaşi 7 5,6 1491,0 1214,4 10 13
Ilfov 17 951,8 253977,2 204507,0 3 3
Maramureş 3 10,4 2723,1 2232,0 17 11
Mehedinţi 5 0,6 170,1 137,5 14 24
Mureş 3 0,8 203,6 165,3 17 22
Neamţ 1 0,1 36,2 30,2 28 37
Olt 1 0,2 53,1 43,2 28 31
Prahova 4 2,6 681,3 557,0 15 16
Satu Mare 7 24,7 6505,2 5318,2 10 9
Sălaj 1 0,2 51,7 43,1 28 36
Sibiu 9 62,2 16295,6 13337,2 8 7
Suceava 3 23,9 6390,2 5138,0 17 10
Teleorman 1 0,2 52,0 43,2 28 35
Timiş 33 1389,3 370441,6 297862,9 2 2
Tulcea 1 1,0 262,8 215,0 28 19
Vaslui - - - - - -
Vâlcea 2 0,4 104,9 85,9 22 26
Vrancea 1 0,5 133,6 107,6 28 25
Municipiul Bucureşti 181 3762,1 986164,2 808647,2 1 1
__________________________
Sursa de date: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Notă: În rândurile în care nu sunt înscrise cifre se reflectă situaţia potrivit căreia în luna curentă nu au avut loc operaţiuni.

33