Sunteți pe pagina 1din 6

Numele

Prenumele
MINISTERUL EDUCAŢIEI Patronimicul
AL REPUBLICII MOLDOVA Instituţia de învăţămînt

Localitatea

Raionul

ISTORIA
PRETESTARE
EXAMEN DE BACALAUREAT
Profilurile: real, sport, tehnologic
03 aprilie 2012
Timp alocat: 180 de minute.

Rechizite şi materiale permise: pix de culoare albastră, creion, riglă, radieră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Vă dorim mult succes!

Scor total acumulat _________


Citeşte cu atenţie sursele istorice propuse. În baza conţinuturilor documentelor expuse, a
cunoştinţelor, capacităţilor şi abilităţilor obţinute pe parcursul studiilor, răspunde la întrebările
propuse:

Doc. A. „…Aceasta este civilizaţia pe care Roma imperială o va lăsa moştenire Europei. O
civilizaţie care este în acelaşi timp produsul unei imense moşteniri - greacă, etruscă, italică, orientală,
celtică, iudeo-creştină, pe care romanii au păstrat-o, dar şi al propriului lor geniu. Lor li se datorează
faptul de a fi extins aria culturii greco-latine, apoi pe cea a creştinătăţii europene, ideea de la Imperiul
unificat care va obseda secole de-a rîndul lumea medievală şi modernă, concepţia de „stat suveran”,
concepţia unui „drept scris”, desprins de religie şi moderator al relaţiilor între indivizi, ca şi persoane
şi bunuri. ”
Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei

Doc. B. „… Ajungînd în fruntea neamului său, care era istovit de războaie dese, getul Burebista
l-a înălţat atît de mult prin exerciţii, abţinere de la vin şi ascultare faţă de porunci, încît, în cîţiva ani, a
făurit un stat puternic şi a supus geţilor cea mai mare parte din populaţiile vecine. Ba încă a ajuns să
fie temut şi de romani. Căci trecînd plin de îndrăzneală Dunărea şi jefuind Tracia – pînă în Macedonia
şi Iliria, a pustiit pe celţii care erau amestecaţi cu tracii şi cu ilirii şi a nimicit pe de-a întregul pe boii
aflaţi sub conducerea lui Critasiros şi pe taurisci. Spre a ţine în ascultare poporul, el şi-a luat ajutor pe
Deceneu, un şarlatan care rătăcise multă vreme prin Egipt, învăţînd acolo unele semne de prorocire,
mulţumită cărora susţinea că tălmăceşte voinţa zeilor. Ba încă de un timp fusese socotit şi zeu… ca o
dovadă pentru ascultarea ce i-o dădeau geţii este şi faptul că ei s-au lăsat înduplecaţi să taie viţa de vie
şi să trăiască fără vin. ”
Strabon, Geografia

Nr Item Scor
I. Timpul, spaţiul, personalitatea în baza analizei şi utilizării surselor istorice (43 puncte).
1. Indică statele la care se referă sursele A şi B. L L
0 0
Sursa A 1 1
Sursa B 2 2

2. Numeşte trei evenimente istorice, ce caracterizează civilizaţia romană în perioada L L


indicată în sursa A, datînd fiecare eveniment numit. 0 0
1 1
a)______________- ___________________________________________________ 2 2
b)______________- ___________________________________________________ 3 3
4 4
c)______________- ___________________________________________________
5 5
6 6
3. Construieşte axa cronologică, plasînd pe ea evenimentele indicate în itemul 2: L L
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
4 Enumeră, în baza a trei argumente, rolul lui Burebista în istorie. L L
1)___________________________________________________________________ 0 0
_____________________________________________________________________ 1 1
_____________________________________________________________________ 2 2
_____________________________________________________________________ 3 3
2)___________________________________________________________________ 4 4
_____________________________________________________________________ 5 5
_____________________________________________________________________ 6 6
_____________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Indică pe harta de contur teritoriul statului unificat condus de Burebista. (Vezi anexa) L L
0 0
Notă:La indicarea teritoriului se vor lua în consideraţie:haşurarea teritoriului, conturarea 1 1
hotarelor, aplicarea inscripţiilor (denumirea statului, capitala) şi completarea legendei 2 2
(orice inscripţie se explică în legendă). 3 3
4 4
5 5
6 6
6. Explică sensul noţiunii Imperiu. L L
_____________________________________________________________________ 0 0
_____________________________________________________________________ 1 1
_____________________________________________________________________ 2 2
_____________________________________________________________________ 3 3

7. Alcătuieşte două enunţuri, cu cuvintele subliniate în sursa A, în care vei reflecta L L


Politica externă a Imperiului Roman în perioada indicată în sursa nominalizată. 0 0
1)____________________________________________________________________ 1 1
_____________________________________________________________________ 2 2
_____________________________________________________________________ 3 3
4 4
____________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

8. Identifică cîte două aspecte, ce determină rolul civilizaţiei romane în istorie. L L


Aspect politic 0
1)____________________________________________________________ 0
_____________________________________________________________1 1
_____________________________________________________________2 2
3
2)____________________________________________________________ 3
_____________________________________________________________4 4
____________________________________________________________ 5 5
6 6
Aspect 7
1)____________________________________________________________ 7
economic _____________________________________________________________8 8
_____________________________________________________________9 9
10 10
2)____________________________________________________________
_____________________________________________________________11 11
_____________________________________________________________12 12

Aspect cultural 1)____________________________________________________________


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2)____________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
II. Relaţia cauză – efect (14 puncte).
8. Demonstrează relaţia de cauzalitate dintre „Noul curs” a lui Roosvelt şi ieşirea L L
SUA din criza economică. 0 0
1 1
Notă: La elaborarea relaţiei de cauzalitate se va ţine cont de: prezentarea fiecărui proces / 2 2
eveniment istoric; prezentarea relaţiei cauză-efect; utilizarea limbajului istoric adecvat, a 3 3
datelor cronologice; expunerea logică şi formularea concluziei. 4 4
___________________________________________________________ 5 5
___________________________________________________________ 6 6
___________________________________________________________ 7 7
___________________________________________________________ 8 8
9 9
___________________________________________________________ 10 10
___________________________________________________________ 11 11
___________________________________________________________ 12 12
___________________________________________________________ 13 13
___________________________________________________________ 14 14
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

III. Eseu (20 puncte).


9. Elaborează un eseu, încadrat în 1 pagină, la subiectul propus: L L
0 0
Revoluţiile de la 1848-1849:programe şi realizări. 1 1
Notă: La elaborarea eseului se va ţine cont de: utilizarea limbajului istoric; abordarea 2 2
subiectului în relevanţă tematică şi expunere logică; evidenţierea relaţiilor de cauzalitate; 3 3
plasarea corectă în timp şi spaţiu a evenimentelor şi personalităţilor istorice; argumentată 4 4
ştiinţific a punctului de vedere propriu şi formularea concluziei; reflectarea subiectului 5 5
abordat prin prisma de la naţional la universal; respectarea volumului indicat. 6 6
___________________________________________________________ 7 7
___________________________________________________________ 8 8
___________________________________________________________ 9 9
___________________________________________________________ 10 10
___________________________________________________________ 11 11
12 12
___________________________________________________________ 13 13
___________________________________________________________ 14 14
___________________________________________________________ 15 15
___________________________________________________________ 16 16
___________________________________________________________ 17 17
18 18
___________________________________________________________
19 19
___________________________________________________________ 20 20
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Total
Anexă