Sunteți pe pagina 1din 36

Reabilitare medicală

2015

Revista profesioniștilor din Sănătate

Societatea Română de Reabilitare Medicală


în context european și internațional 6
4

Recuperare posttraumatică
la Călimaneşti – Căciulata 20
x

Publicaţie adresată 
cadrelor medicale

Tratmentul cu Coxibi
la pacienții cu leziuni vertebromedulare 24x
Sumar

10
Societatea Română de Reabilitare Medicală
în context european și internațional 6
Terapia ocupațională azi,
în România şi în lume 10
Terapia ocupaţională în asistenţa
medicală a pacientului cu patologie
reumatismală a genunchiului
12

Reumabloc® – Anti-inflamatorii
naturale și sigure 14

12 Recuperare posttraumatică
la Călimaneşti – Căciulata 20
Tratmentul cu Coxibi la pacienții
cu leziuni vertebromedulare 24
Managementul osteoartritei
– antiinflamatoare naturale sau chimice? 26

Reabilitarea pulmonară în România 30

20 Artroza - o problemă
de sănătate publică 32

Citeşte revista în format digital


Editor ISSN 2286-6498
Calea Rahovei, nr. 266-268,
Sector 5, Bucureşti,
Electromagnetica Business Park,
Corp 60, et. 1, cam. 19
Tel: 021.321.61.23
e-mail: redactie@finwatch.ro

www.revistamedicalmarket.ro
4
Articole de specialitate

Societatea Română de Reabilitare Medicală


în context european și internațional
În calitatea sa de reprezentantă oficială a comunităţii medi- al UEMS este apararea şi promovarea
intereselor profesionale ale medicilor
cilor specialişti din România, Societatea Română de Re- specialiști la nivel european.
abilitare Medicală este membră, cu drepturi depline în or- Cercetarea științifică și educația au
fost în mod tradițional, strâns legate
ganisme internaţionale şi europene ce promovează speci- de Societatea Europeană de Medicină
alitatea şi trasează direcţiile de dezvoltare pentru practica Fizică și Reabilitare, ESPRM (Euro-
pean Society of Physical and Rehabi-
profesională, educaţia academică şi cercetarea ştiinţifică din litation Medicine), care face parte din
Federația Europeană a Societatilor
domeniu. Dintre acestea aș menționa, Societatea Europeană științifice naționale și ISPRM (Interna-
de Medicină Fizică şi Reabilitare (ESPRM), Societatea tional Society of Physical and Rehabi-
litation Medicine) organizație umbrelă,
Internațională de Medicină Fizică și Reabilitare (ISPRM) şi care funcționează ca agenție globală
Uniunea Europeană a Medicilor Specialişti (UEMS), cea mai de promovarea a Reabilitării Medicale
la nivel mondial, în strânsă colaborare
mare şi cea mai veche organizatie medicală din Europa, ce cu OMS și ONU. ESPRM este respon-
reprezintă asociațiile profesionale ale medicilor specialiști sabilă de organizarea și găzduirea con-
greselor europene anuale, dar și de dez-
din 37 de țări din Uniunea Europeană şi ţările asociate, adică voltarea într-un mod cât mai unitar a
peste 1,6 milioane de medici din toate specialităţile medi- specialității la nivel european., trasând
direcțiile de dezvoltare ale practicii,
cale. Activităţile de promovare şi dezvoltare a specialităţii educației și cercetării de specialitate.
desfăşurate de cele 3 organizaţii se suprapun şi confluează În Europa, fiecare stat membru
este responsabil pentru organizarea
în mare parte, fapt consfințit de angajamente anuale de co- formării profesionale a medicilor. în
laborare, având la bază obiective şi principii comune. acest scop există programe nationa-
le de formare, centre de formare şi de
evaluare natională a competenţelor
medicale, cu scopul de a oferi medici-
lor posibilitatea unei instruiri adecvate,
Dr. Daiana Popa Conf. dr. Adrian Bighea atât teoretică cât și practică, ceea ce va
Secretar General SRRM Președinte SRRM
asigura calitatea îngrijirilor de sănătate
pentru toți cetătenii europeni. De aceea
UEMS s-a angajat sa contribuie la îm-

U
bunătăţirea și uniformizarea pregătirii
EMS este strâns legată de insti- alitatea de Reabilitare Medicală. Prin medicilor specialiști la nivel european
tutiile europene (Comisia Euro- documentele oficiale adoptate, UEMS prin dezvoltarea de standarde europe-
peană, Parlamentul European) stabileste standarde de înaltă calitate ne în diferite discipline medicale. Res-
precum şi de alte organizații re- în practica îngrijirilor de sănătate, care ponsabil cu aceste activități este Con-
levante, cum este Organizația Mondială sunt apoi transmise autorităților şi in- siliul secțiunii de Reabilitare Medicală
a Sănătății, implicate în conștientizarea stituţiilor UE, precum și asociațiilor din cadrul UEMS, ale cărui principale
nevoilor şi aşteptărilor profesionişti- medicale naționale, încurajând și sti- responsabilități sunt: armonizarea for-
lor din sănătate, în special a medicilor mulând implementarea recomandările mării specialiștilor de RM în Europa
din diferite specialități, inclusiv speci- sale. Unul dintre obiectivele principal prin elaborare unor standarde europe-

6 www.revistamedicalmarket.ro
Articole de specialitate

ne de pregatire și redactarea unor ghi- mentelor și resursei umane, în vederea Noțiunea de domeniu de competență
duri de curiculă, atât la nivel de licență creșterii calității și eficienței serviciilor (Field of Competence) este un termen
cât și la nivel postuniversitar, certifi- de reabilitare medicală. generic care descrie expertiza, aptitu-
carea specialiştilor prin examinare şi Tot în cadrul UEMS funcționează și dinile și profesionalismul specialiștilor
echivalarea diplomelor, certificarea for- un Comitet de Afaceri Clinice care are RM, precum și modul de cooperare și
matorilor în domeniul RM, certificare/ în centru activității calitatea îngrijilor interacțiune cu alte specialități şi alte
recertificarea centrelor de formare în medicale din domeniul reabilitării. categorii de cadre medicale. Pentru a
domeniul RM, acreditarea Congreselor Acest comitet a emis mai multe îndeplini planul de acțiune, Comitetul
Europene și a programelor de Educație documente de poziție pentru a pro- de Practica Profesională pregătește o
Medicală Continuă. mova îmbunătățirea calității servici- serie de lucrări care descriu domeniile
Ambele organisme europene, UEMS ilor în specialitatea noastră. În 2004, de competență pentru diferite condiții
și ESPRM, își aduc contribuția la elabo- Secțiunea de Reabilitare Medicală din medicale dizabilitante, lucrări ce vor fi
rarea unor standarde paneuropene în cadrul UEMS a decis să instituie un sis- publicate în Revista Europeană de Re-
sfera serviciilor de reabilitare cu ajutorul tem european de acreditare a progra- abilitare Medicală și vor fi parte a unui
unor autorități specializate, cum este Co- melor de îngrijire în reabiltare. După o nou Ebook ce va putea fi consultat pe
misia de Acreditare a Serviciilor de Rea- fază preliminară de studiu, mai multe site-ul SRRM.
bilitare (CARF – Commission on Accre- programe de reabilitare pentru diferite Comitetul de Practica Profesionala
ditation of Rehabilitation Facilities). Di- condiții medicale au fost acreditate de a contribuit la Cartea albă a Medicinii
ferite documente au fost create pentru a către un juriu european de experți. în Fizice şi Reabilitării în Europa care a
reflecta practica clinică de reabilitare din cadrul ficărui program sunt descrise fost publicat în 2007 și care se află în
diferitele state membre UEMS, în pre- problemele medicale specifice pentru prezent în curs de actualizare și reedita-
zent fiind în curs de finalizare două stu- fiecare tip de patologie abordat, meto- re. Aceasta carte descrie nevoia de rea-
dii pilot privind stadardele de practică în dele specifice de reabilitare, serviciile bilitare în Europa, rolul și competențele
asistența ambulatorie și spitalicească din conexe, resursele umane necesare în specialistului în medicina fizica şi rea-
domeniul reabilitării medicale. echipa multidisciplinară şi rolul speci- bilitare.
Un alt punct important al activității fic al specialiștilor de RM. Dintre cele mai recente proiecte de
UEMS, în care SRRM este implicată ac- Redactarea unui program de îngri- pe agenda UEMS, în care sunt implicați
tiv, îl reprezintă colaborarea cu organis- jiri de reabilitare înseamnă descrierea nemijlocit și delegații SRRM aș
me internaționale implicate în politicile practicii de specialitate de zi cu zi într- menționa un nou proiect de colaborare
pentru sănătate, cum este Organizația un cadru structurat, care va permite o cu OMS, coordonat de prof. Cristoph
Mondială a Sănătății. în cele mai recente mai bună înțelegere a obiectivelor și Gutenbrunner și prof. Gerold Stucki,
documente OMS se statuează faptul că naturii fiecărei intervenții terapeutice. care își propune descrierea conceptua-
Reabilitarea este una dintre cele patru Programele de îngrijiri din domeniul lă a strategiei de reabilitare în acord cu
strategii principale de sănătate. Raportul RM pot acomoda principiile generale clasificarea ICF, bazată pe activitate și
Mondial al Dizabilității identifică defici- din ghiduri și protocoale la nevoile și participare, precum și proiectul „Me-
tele din cadrul serviciilor de reabilitare specificul local din fiecare țară. Același dicina Bazată pe Dovezi în Reabilitarea
ca fiind o barieră importantă în calea comitet lucrează în prezent la docu- Medicală”, coordonat de prof. Stefano
incluziunii depline a persoanelor cu mentul de poziție care definește drep- Negrini de la Universitatea din Brescia.
dizabilități în societate. Pentru a depăși turile pacienților aflați în servicii de ESPRM împreună cu European Journal
aceste deficite din sistemele naționale reabilitare medicală. of Physical and Rehabilitation Medici-
și / sau regionale de reabilitare și de a La nivelul structurilor UEMS ne și UEMS, în colaborare cu Baza de
construi servicii de reabilitare medicală funcționează și un Comitet de Practi- Date Cochrane, o rețea globală inde-
de calitate, este esențial să se definească că Profesională al cărui scop este acela pendentă de cercetători, profesioniști și
criterii uniforme și un limbaj larg ac- de a asigura cele mai bune standarde pacienți din peste 130 de țări, au creat,
ceptat pentru descrierea și clasificarea în practica profesională de Reabilitare în Martie 2014, un Comitet științific de
acestor servicii. Actualmente, un grup Medicală în întreaga Europă. Acestea Medicină Bazată pe Dovezi în Reabili-
de experți UEMS, ESPRM și ISPRM includ accesul echitabil al persoanelor tarea Medicală. Scopul ei este acela de a
sunt implicați în crearea unui sistem cu dizabilități și boli cronice la servi- pune la dispoziție informație credibilă
unitar de clasificare a serviciilor de re- cii de RM, precum și descrierea unor despre sănătate și reabilitare, liberă de
abilitare medicală, în raport cu nevoile standarde profesionale comparabile orice conflict de interese, bazată mai
pacienților și gradul de complexitate a în UE, o condiție prealabilă pentru li- ales pe recenzii sistematice. Obiectivul
dizabilității (International classificati- bera circulație a medicilor specialiști. acestui comitet este realizarea unui do-
on system for service organisations for Principalul obiectiv al Comitetului de meniu Cochrane în Reabilitarea Medi-
health related rehabilitation - ICSO-R), Practică Profesională este descrierea și cală care să creeze premizele unei baze
sistem care va permite o mai judicioasă dezvoltarea domeniilor de competență de date cu recenzii sistematice de inte-
alocare a resurselor financiare, echipa- ale specialiștilor de RM din Europa. res în domeniul reabilitării medicale.

8 www.revistamedicalmarket.ro
Articole de specialitate

Terapia ocupațională azi,


în România şi în lume
constituită în 1952, reprezintă acum vocea
La scurt timp după anul 1990 terapia ocupațională a câștigat a peste 73 de organizaţii profesionale mem-
o mare simpatie și apreciere în cadrul serviciilor de protecție bre, conectate internaţional, printre care şi
și asistență socială, ca urmare a procesului de transformare a România, şi are statutul de Organizaţie Non-
Guvernamentală în cadrul O.M.S. de peste
orfelinatelor din țară și a dezinstituționalizării, proces sprijinit 50 de ani. WFOT promovează ştiinţa terapiei
de numeroși terapeuți ocupaționali internaționali veniți prin ocupaţionale prin: elaborarea Codului Etic;
stabilirea şi aprobarea standardelor minime
organizații caritabile sau umanitare din întreaga lume, pen- pentru educaţie, a programelor educaţionale
tru a susține procesul de reintegrare a copiilor cu dizabiliăți. de dezvoltare profesională continuă şi dez-
voltare profesională internaţională; elabora-
întreaga lume. În aceste ţări, asociaţiile pro- rea ghidurilor de practică profesională şi a
fesionale au un caracter liberal şi non-guver- strategiei community-based rehabilitation,
namental, fiind investite de către guvernele în colaborare cu OMS şi Naţiunile Unite.
Mirela Burllau, naţionale cu autoritatea de reglementare, re- 3) C.O.T.E.C. - «Consiliul Terapeuţilor
preşedinte APTOR prezentare şi juridiscţie profesională. Ocupaţionali din Ţările Europene» (www.
Profesia de «Terapeut Ocupaţional / cotec-europe.org), constituit în 1986, nu-
Occupational Therapist» s-a dezvoltat la mără 29 de asociaţii profesionale membre,
începutul anilor 1900 în America de Nord. printre obiectivele sale principale fiind: co-
Dispunând de o fundamentare unică de lectarea şi diseminarea informaţiilor, statis-
cunoştinţe medicale, ştiinţe ocupaţionale ticilor cu privire la numărul absolvenţilor, al
Daiana Popa, şi angajament social, profesia a evoluat în locurilor de muncă ocupate, nivelul de pre-
preşedinte onorific APTOR toată această perioadă de timp, contribuind gătire educaţională şi emergenţa sferelor de
permanent la promovarea sănătăţii şi susţi- practică în Europa.
nerii bunăstării persoanelor cu dizabilităţi, 4) E.N.O.T.H.E. - «Reţeaua Europeană

A
a vârstnicilor, a celor cu tulburări de comu- de Terapie Ocupaţională în Învăţământul
cești specialiști încep să promoveze nicare, precum şi a celor dependente de un Superior», fondată în 1995 la iniţiativa CO-
terapia ocupațională în țara noastră, sistem de sprijin sau protecţie socială. TEC. Are 190 de asociaţii membre din 46 de
punînd-o în aplicare în diversele sec- Această ocupaţie există şi este pozi- ţări, printre care şi România. (www.enothe.
toare ce abordează persoanele “cu han- ţionată legal, încă din anul 1958, în gru- eu). Scopul său principal constă în unificarea
dicap”. Ca urmare, îi găsim în școli speciale, pa „Specialiştilor din domeniul profe- programelor educaţionale în terapie ocupaţi-
spitale și centre de reabilitare, ONG-uri, centre siilor aliate Sănătăţii”, potrivit ISCO-88 onală la nivel european, în strînsă legătură cu
de plasament și instituții de îngrijire socială. (O.N.U.) şi ISCO-88-COM (Comunitatea procesul de la Bologna, contribuind la: imple-
Rezultatul muncii lor se regăsește în Economică Europeană), la codul2269. mentarea competenţelor la nivel curricular şi
prezent în ONG-uri și instituțiile / cen- Organizaţiile internaţionale stabilite ciclu de studii, folosirea sistemului de credite
trele medico-sociale pentru persoanele cu să reprezinte şi să dezvolte profesia de te- europene transferabile, utilizarea sistemului
dizabilități, ce includ terapia ocupatională rapie ocupaţională, sunt: de asigurare şi monitorizare a calităţii.
printre serviciile lor. 1) A.O.T.A. - «American Occupati- Profesia dispune de un mecanism de
onal Therapy Association», (www.aota. audit la nivel internaţional, standardele
Contextul internaţional org), constituită în 1917 şi C.A.O.T. - minime pentru educaţie fiind elaborate
«Canadian Association of Occupational şi aprobate de către World Federation of
Terapia Ocupaţională este o profesie re- Therapists», (www.caot.ca), constituită în Occupational Therapists (WFOT). Stabili-
glementată în aproape 90% din Statele Mem- 1926, pe continentul american. rea noilor programe educaţionale în terapie
bre ale Uniunii Europene (www.cotec-euro- 2) W.F.O.T. - «World Federation of ocupaţională în ţări fără tradiţie academică
pe.org/eng/627) şi în majoritatea ţărilor din Occupational Therapists» (www.wfot.org), în acest domeniu precum şi sprijinirea că-

10 www.revistamedicalmarket.ro
Articole de specialitate

tre un nivel superior a programelor exis- tenţă Socială, în parteneriat cu ENOTHE mului general de recunoaştere al calificărilor
tente reprezintă principala responsabilitate începe în anul 2003 primul şi singurul pro- profesionale.
a W.F.O.T., recunoscută atât de către OMS gram post-universitar de specializare în tera- Asociația Profesională a Terapeuților
cât şi de Naţiunile Unite. pie ocupaţională, derulat prin programul CE Ocupaționali din România /APTOR se con-
În Europa există la momentul actual şi «Socrates, Leonardo da Vinci and Youth», stituie în anul 2010, la inițiativa a 6 membri,
lucrează 124 723 de terapeuţi ocupaţionali, care implementează primul curriculum participanți în cadrul proiectului FPYP-
ceea ce reprezintă o medie de 30 de tera- în Terapie Ocupaţională, la nivel de studii DEE. După racordarea sa la organizațiile
peuţi ocupaţionali la 100 000 de locuitori. post-universitare. Contractat de Universi- profesionale internaţionale, ENOTHE
Aceştia studiază în cele aproximativ 400 tatea Hogeschool van Amsterdam, Olanda, (2011) şi WFOT (2012), Asociația de-
de instituţii de învăţământ, care oferă pro- proiectul se derulează și se finalizează cu vine vocea oficială a profesiei de terapie
grame de licenţă în terapia ocupaţională. ajutorul universităților partenere: Univer- ocupațională în cadrul acestor organizații.
Dintre aceste instituţii, 278 au un program sitatea din Oradea, Universitatea „Vasile Anii 2013 – 2014 ne permit dezvoltarea pe
educaţional de licenţă conform „standar- Alecsandri” din Bacău, Universitatea „Angel plan intern a unei comunități profesionale
delor minime pentru educaţie”, stability şi Kanchev“ din Ruse (BG) și Universitatea de inter/-naționale, prin conectarea spațiului
aprobat de W.F.O.T. Standardele profesio- Științe din Pécs (HU). Rezultatul proiec- academic cu activitatea de pionierat a
nale stabilite de WFOT sînt acceptate de tului constă în apariția primei generații de terapeuților ocupaționali internaționali,
13 guverne din cele 27 de ţări membre UE. terapeuți ocupaționali cu pregătire academi- ce încă activează în cadrul ONG-urilor
12 state membre UE recunosc în mod of- că în România, Bulgaria și Ungaria (www. și instituțiilor publice pentru persoanele
ficial şi au o lege ce reglementează profesia ri.uvt.ro/programe/programe-europene/al- cu dizabilități din țară. Acestă comunita-
de terapeut ocupaţional. te-programe europene/enothe). te inter/-națională ne sprijină în demara-
În ţările dezvoltate şi cu tradiţie, terapia Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Ba- rea «programului de educație continuă»,
ocupaţională este o profesie distinctă, care cău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Spor- începînd cu acest an 2015, destinat noii
necesită studii superioare, ghidată fiind de tului şi Sănătăţii, departamentul de Kinetote- generații de terapeuți ocupaționali aflați pe
standarde internaţionale pentru educaţie rapie şi Terapie Ocupaţională începe în anul piața de muncă a serviciilor sociale din țară.
şi practică, valori etice şi creşterea calităţii, 2010 primul program de licenţă în terapie
elaborate şi coordonate de către Federa- ocupaţională în cadrul unui proiect strate- Concluzie
ţia Mondială a Terapeuţilor Ocupaţionali gic finanţat prin programul POSDRU 2007
(World Federation of Occupational Thera- – 2013. (www.teoro.ub.ro). Proiectul implică Protecţia publică a consumatorului de
pists, WFOT). Cele mai multe dintre facul- încă două spaţii academice româneşti şi anu- servicii de terapie ocupaţională precum
tăţile de terapie ocupaţională din univer- me Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba şi egalitatea de şanse pe piaţa muncii prin
sităţi sînt incluse în domeniile Sănătate şi Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, recunoaşterea mutuală a profesiei de te-
Ştiinţe / Studii Sociale. În general, studiile Departamentul de Ştiinţe Sociale şi Univer- rapeut ocupaţional în cadrul profesiilor şi
academice de terapie ocupaţională fac parte sitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe, De- ocupaţiilor din domeniul de îngrijire a să-
din domeniul „Allied Health Professions”, partamentul de Psihologie. nătăţii, este o necesitate stringentă pentru
domeniu care în România nu există, deşi Introducerea specializării de „Terapie România secolului XXI, întrucât reglemen-
este prevăzut în declaraţia de la Bologna. ocupaţională”, în domeniul „Psihologie” în tarea legislativă serveşte drept standard al
oferta de studii de licenţă a acestor facultăţi profesionalismului şi responsabilităţii tera-
Contextul naţional de Ştiinte/Studii sociale, respectiv de Ştiinţe peuţilor ocupaţionali faţă de societate.
ale Mişcării şi Sportului are loc în baza unor În ciuda persistenței confuziilor, diver-
După anul 2000, când tot mai mulți acte normative, modificate sau înlocuite suc- genţelor şi decalajelor cu privire la ce este
clinicieni (medici, psihologi, asistenți so- cesiv (de la HG nr. 635/ 2008, până la HG nr. terapia ocupaţională și rolul terapeutului
ciali, fizio-kinetoterapeuți) sunt chemați și 493/ 2013), programul de studii fiind inclus ocupațional în echipa multidisciplinară,
implicați în reabilitarea și integrarea persoa- în tabelul celor autorizate sau acreditate pro- existența în universitățile românești a pro-
nelor cu dizabilități, necesitatea profesiei de vizoriu. Ca urmare, primii terapeuţi ocupa- gramelor de licență în terapie ocupațională,
terapeut ocupațional, similară ca educație ţionali din România cu pregătire academică, precum şi constituirea unei asociaţii pro-
țărilor europene cu tradiție, devine, sau dornici să profeseze există, profesia de tera- fesionale partenere la organismele inter-
ar trebui să devină o preocupare şi pentru peut ocupaţional fiind consacrată legal, indi- naţionale de profil, reprezintă un pas im-
universitățile din România. rect, prin introducerea şi poziţionarea acestei portant pentru dezvoltarea profesiei, a ser-
La aproximativ 70 de ani de la prima ocupaţii, în anul 2011, în cadrul Clasificării viciilor de sănătate și asistență socială din
şcoală de terapie ocupaţională din Europa Ocupaţiilor din România – C.O.R., în gru- țara noastră, concomitent cu racordarea
(1930 – UK. Dorset House School of Occu- pa de bază aparţinând „Specialiştilor în do- la standardele profesionale şi educaționale
pational Therapy în Bristol) şi la 80 ani de meniul juridic, social şi cultural”. La aceştia din țările cu tradiție.
la prima şcoală legitimată medical în SUA se adăugă cetăţeni străini din alte state care,
(1920 - Philadelphia School), Universitatea avînd diplomă de studii în terapie ocupaţi- 1. www.terapieocupationala.ro
de Vest din Timişoara, Facultatea de Socio- onală, ar dori să profeseze în România, în 2. www.wfot.org/Membership/
logie şi Psihologie, departamentul de Asis- contextual libertăţii de stabilire şi al siste- CountryandOrganisationProfiles.aspx

Reabilitare medicală 11
Articole de specialitate

Terapia ocupaţională în asistenţa


medicală a pacientului cu patologie
reumatismală a genunchiului
Articulaţie intermediară a membrului inferior, genunchiul paţionale care va trebui refăcută /
readaptată.
deţine un rol important atât în statică şi mers cât şi în Au fost descrise trei aspecte co-
diferitele activităţi zilnice ale oricărui individ (profesionale, relate cu noţiunea de performanţă
ocupaţională:
recreaţionale, de tip ADL, transferurile etc.) indiferent de •• ariile (domeniile) de performanţă
vârsta acestuia. - activităţi practice, recreaţionale,
lucrative şi ocupaţii care presupun
Mondiale a Terapeuţilor Ocupaţio- activităţi de tip ADL-uri, I-ADL-uri;
nali/ WFOT, 2010), în timp ce AOTA •• componentele de performanţă:
Rodica Trăistaru, (American Occupational Therapy ▶▶ senzori-motorie - senzorială (ste-
UMF din Craiova Association) defineşte terapia ocupa- reognozia, kinestezia, răspunsul
ţională ca fiind „forma de tratament la durere), neuro-musculosche-
care foloseşte activităţi şi metode spe- letală (amplitudinea de mişca-

Î
cifice pentru a dezvolta, ameliora sau re, forţa şi rezistenţa musculară,
ntreaga asistenţă medicală, mul- reface capacitatea de a desfăşura acti- diferenţierea stânga – dreapta,
tidisciplinară, a pacientului cu vităţile necesare vieţii individului, de controlul postural) şi motorie
un genunchi disfuncţional are a compensa disfuncţii şi de a limita (controlul motor, praxia, coordo-
ca scop final independenţa fizi- deficienţe fizice ”. narea motorie fină, dexteritatea,
că a acestuia, posibilă doar în con- Conceptele cu care „operează” integrarea vizual-motorie),
textul obţinerii celor trei deziderate terapia ocupaţională, indiferent ▶▶ cognitivă (memoria, secvenţiali-
ale oricărei patologii a genunchiului: de tipul de patologie, sunt: tate, operaţiile spaţiale),
indoloritatea, stabilitatea şi mobilita- •• ocupaţiile - activităţi practice de ▶▶ abilităţi psihosociale şi psihologi-
tea, cu creşterea indicelui de calitate tipul autoîngrijirea, munca, edu- ce (interesele, succesul lucrativ);
a vieţii sale. Asistenţa medicală este caţia, activităţile derulate în timpul •• contextul de realizare a perfor-
complexă, cuprinzând: măsuri edu- liber (jocuri, sporturi, activităţi so- manţei - factorii de mediu, socio-
caţionale şi igieno-dietetice, măsuri ciale), activităţi care dau sens vieţii culturali în care se formează, defini-
farmacologice şi nonfarmacologice. pacientului tivează, derulează viaţa pacientului,
Acestea din urmă sunt grupate în •• modelul (componenta) de per- statusul prezent cu disfuncţionali-
nonchirurgicale şi chirurgicale. Din formanţă ocupaţională caracteri- tate, variate condiţii existenţiale co-
categoria măsurilor nonchirurgicale, zat prin două categorii de scheme relate cu starea de sănătate, inclusiv
majoritatea aparţine recuperării me- - comportamentale învăţate şi de aspectele temporare.
dicale şi aspectelor conexe, respectiv mişcare. Dezvoltarea performan- Abordarea pacientului cu suferin-
terapia ocupaţională şi ortezarea – ţei ocupaţionale este condiţionată ţa genunchiului, în terapia ocupaţi-
protezarea. de dezvoltarea neuropsihică şi de onală, se face din punct de vedere al
„Terapia ocupaţională este o pro- funcţiile integrative (psihosociale, modelului de performanţă, apreciat
fesie de îngrijire a sănătăţii centrată- senzorimotorii, cognitive). Oricare la patru categorii de pacienţi, indife-
pe-client, preocupată de promovarea dintre aceste funcţii poate fi per- rent de tipul de patologie, şi anume:
sănătăţii şi bunăstării oamenilor prin turbată la pacientul cu afecţiune a pacientul cu disfuncţie fizică , paci-
intermediul ocupaţiei şi a activită- genunchiului, având impact nega- entul copil, pacientul vârstnic şi paci-
ţilor zilnice” (Definiţia Federaţiei tiv direct asupra performanţei ocu- entul cu boală mintală.

12 www.revistamedicalmarket.ro
Articole de specialitate

Terapia ocupaţională se înca- activităţilor practice, derulate în vităţilor vieţii cotidiene, adoptarea
drează în modalităţile terapeutice contextul performanţei ocupaţio- poziţiilor corecte şezând şi decubit
nonchirurgicale şi nonfarmacologice nale; pacientul va derula activităţi pentru repausul funcţional (sunt
performate la pacientul cu suferinţa cotidiene (igiena, îmbrăcatul, tran- indicate scaunele reglabile, adapta-
genunchiului, alături de celelalte mo- sferurile, comunicarea), diferite bile care permit unghiuri funcţio-
dalităţi din această categorie: măsuri meserii, jocuri, sporturi, activităţi nale la nivelul articulaţiilor mem-
educaţionale, dietoterapie, modalităţi profesionale, activităţi educaţiona- brului inferior, repausul periodic în
fizicale (electroterapie, termoterapie, le; terapeutul ocupaţional va trebui cursul zilei în decubit ventral), ac-
kinetoterapie, masaj), terapie ocupa- să cunoască condiţiile necesare a ceptarea şi folosirea corectă a mij-
ţională şi terapii alternative. fi îndeplinite de oricare activitate loacelor ajutătoare de mers (scaun,
La pacientul cu suferinţă reuma- practică (terapeutică); cadru, baston, cârjă).
tismală a genunchiului, programul •• stadiul 4 – realizarea / exprimarea Când pacientul prezintă un defi-
de terapie ocupaţională nu depinde performanţei ocupaţionale, avân- cit de flexie, cu impact negativ asupra
de tipul de afecţiune ci de consecin- du-se în vedere obţinerea unui ni- derulării activităţilor cotidiene, sunt
ţele clinico-funcţionale, mai exact de vel maxim de independenţă pentru necesare compensări de tipul bare de
disfuncţia generată. Rol deosebit în pacientul cu suferinţă a genunchiu- susţinere, adaptări ale mijloacelor din
alcătuirea programului îl deţin aspec- lui. Abordarea de revenire a paci- gospodărie (mătura flexibilă, mijloa-
tele generale ale pacientului: greuta- entului la „abilitate” (reabilitare), ce casnice flexibile).
tea, profesiunea exercitată, prezenta la maximul posibil al capacităţii Se recomandă şi adaptarea obiec-
automatismelor gestuale nefavorabile fizice, intelectuale, sociale, profe- telor de îmbrăcăminte precum şi
şi abordarea completă: biomecanică sionale şi economică este bazată „motorizarea” diferitelor obiecte de
(mecanismele deformării articulare, pe activităţi practice (terapeutice) mobilier pentru a reduce efortul de-
studiul în lanţ cinematic), senzorial şi măsuri prin care pacientul este plasării lor (masa pe rotile, găleata
motorie (etapele educaţiei gestuale) deprins să trăiască cu disfuncţiile rulantă). Trebuie să-i explice pacien-
şi aprecierea ADL şi I-ADL-uri. sale, disfuncţii reziduale compen- tului importanţa deprinderii princi-
Programul de terapie ocupa- sate, cât mai independent. piilor de protecţie articulară, aspecte
ţională, aplicat după stabilirea Prin activităţile cuprinse în obligatorii pentru educaţia gestuală:
„scopului final” şi a ariilor de per- programul de terapie ocupaţio- •• evitarea activităţilor care nu pot fi
formanţă la pacientul respectiv, nală se urmăreşte asigurarea sta- oprite brusc şi care necesită un efort
este structurat în mai multe stadii: bilităţii articulaţiei genunchiului deosebit pentru reluarea corectă,
•• stadiul 1 – sunt alese şi performate în condiţii de indoloritate şi com- •• folosirea celei mai corecte / antial-
metodele adjuvante, premergătoare pensarea deficitului funcţional gice posturi, cu evitarea poziţiilor
activităţilor practice (exerciţiile fi- cu / fără mijloacele ajutătoare care favorizează deformările arti-
zice, tehnicile de facilitare şi inhi- de mers, în condiţiile promovării culare şi a celor care menţin articu-
biţie, posturările, stimularea senzo- motivaţiei pozitive a pacientului. laţiile în poziţii fixe,
rială, proceduri de electroterapie şi Sunt recomandate: •• controlul greutăţii pentru stresul
/ sau termoterapie şi masaj); tera- •• ortezele de stabilitate şi de corecţie; articular,
peutul ocupaţional va realiza eva- •• activităţi lucrative, artizanale cu •• folosirea articulaţiei în planul său
luarea funcţională a pacientului, cu pacientul poziţionat în şezând (îm- anatomic cel mai stabil şi cel mai
aprecierea componentelor perfor- pletitul, ţesutul, cusutul la maşina funcţional,
manţei ocupaţionale; de cusut clasică, olăritul - pedalare •• “respectarea durerii” - activitate al-
•• stadiul 2 – alegerea şi performarea la roata olarului), ulterior cu pa- gogenă se opreşte şi se va alege al-
metodelor, instalaţiilor facilitatoa- cientul în ortostatism (tâmplăria ternativa optimă.
re, a echipamentelor speciale care - dulgheria la banc de lucru cu pe- Prin programul de terapie ocu-
pregătesc şi stimulează derularea dală, în cursul căreia este promova- paţională la pacientul cu disfuncţie
activităţilor practice; la pacientul tă stabilitatea tuturor articulaţiilor a genunchiului se asigură o indepen-
cu suferinţă a genunchiului sunt membrului inferior, în diferitele denţă a pacientului cu disponibilita-
deosebit de utile skating boards, si- planuri de mişcare – folosirea rin- tea optimă de derulare a activităţilor
mulatoare de activităţi profesiona- delei solicită grupele musculare din cotidiene. Totdeauna, programul de
le, scaunul cu rotile, ajutoare pen- plan sagital, iar fierăstrăului pe cele terapie ocupaţională va fi structurat,
tru mers, îmbrăcăminte specială, din plan frontal); cu obiective bine stabilite şi individu-
alte sisteme de asistare; •• activităţi de tip ADL pentru edu- alizate, adaptate mediului de viaţă şi
•• stadiul 3 – alegerea şi performarea caţia gestuală, antrenamentul acti- muncă pentru pacientul respectiv.

Reabilitare medicală 13
Articole de specialitate

Reumabloc® – Anti-inflamatorii naturale și sigure


Gama completă ce gestionează eficient durerea
Formula naturală şi sigură pentru ameliorarea durerii articulare și musculare

American Foundation of Pain estimează că aproximativ 70% din populaţia glob- •• extract de Mentha Piperita 2%
ului suferă de dureri cronice, toate „tratate”cu o multitudine de medicamente, în •• ulei de Eucalyptus Globulus 1%
special din categoria numită AINS. Aceste medicamente sunt concepute pentru •• ulei de Boswellia Serrata 0,5%
•• extract de Capsicum Oleoresin 0,1 %
a inhiba activitatea a ceea ce este cunoscut ca enzima COX2, un factor major în COMPOZIŢIA REUMABLOC Liniment
durere. Această enzimă este responsabilă pentru producerea de prostaglandine, Galangal oil (Alpinia Galanga) 2%
care induc durere și inflamație. Cassia/Cinnamon

D
oil (Cinnamomum
in nefericire, odată cu stoparea durerii, admi- arahidonic prin inhibarea activității lipooxigenazei
zeylanicum) 5%
nistrarea de anti-inflamatorii nesteroidiene și antagonizează efectul radicalilor liberi produși în Wintergreen
impactează asupra stomacului, a ficatului şi a urma metabolismului acidului arahidonic. Extractul oil (Gaultheria
rinichilor şi poate creşte riscul de atac de cord de Vitex inhibă ciclooxigenaza la nivelul țesuturilor fragrantissima) 15%
şi accident vascular cerebral. periferice, intervenind în mecanismul de transducție Boswellia oil
de la nivelul nociceptorilor aferenți primari. (Frankincenseoil)
„Lasă hrana să-ţi fie Ulei de Wintergreen (Gaultheria Fragrantissi- (Boswellia serrata) 12%
ma)- Salcie de Himalaya are proprietăţi antiinfla- Cajuput oil (Melaleuca
medicament.” – Hipocrates matoare şi antialgice, calmarea durerilor articulare; leucadendron.) 3%
Una dintre cele mai eficiente și cu efect foarte Uleiul esenţial de Wintergreen este compus în pro- Clove oil (Syzygium
puternic anti-inflamator natural este curcumina, porţie de 99% din salicilat de metil, având aceleaşi aromaticum) 2%
compusul bioactiv extras din rădăcina de Turme- proprietăţi ca şi aspirina. Acest compus natural Menthol (Mentha piperita) 3%
ric. Curcumina s-a dovedit științific a fi extrem special face din uleiul esenţial de salcie de Hima- Ginger oil (Zingiber officinale) 1%
de eficientă în ameliorarea durerii. Ca și AINS, laya un ulei foarte apreciat în aromaterapie şi me- Camphor (Cinnamomum camphora ) 3%
Curcumina inhibă COX2 dar spre deosebire de dicina sportivă- tendinită, muşchi obosiţi, crampe,
AINS, aceasta nu face acest lucru în mod selectiv. dureri reumatice; în prepararea uleiurilor de masaj Indicaţii:
Curcumina impactează activitatea altor factori destinate pregătirii musculaturii pentru efort şi •• boli reumatismale
cheie în inflamație, incluzând NF-kappaB, factori pentru calmarea durerilor şi eliminarea acidului
•• dureri musculare
de transcripție PPAR gamma, și 5-LOX. Prin in- lactic acumulat în ţesutul muscular după efort;
•• recuperare medicală
hibarea activității tuturor acestor aspecte ale infla-
•• medicina sportivă ( menţinerea condiţiei
maţiei, Curcumina oferă activitate mult superioară Extractul de Capsicum fizice sau situaţii patologice: afecţiuni ale
anti-inflamatoriilor nesteroidiene.
Rădăcina de ghimbir conține un număr semni- oleoresin ţesuturilor moi periferice, leziuni muscu-
ficativ de compuşi bioactivi în ceea ce priveşte redu- Compoziţie: Caroteni (β-caroten, capsorubi- lare şi tendinoase, accidente osteoarticu-
cerea durerii. Ghimbirul conține o proteină numită nă, capsantină, zeaxantină, luteină, criptoxantină), lare, afecţiuni ale nervilor periferici)
zingibain, care calmează durerea din artrită prin capsaicină lipide, vitamine liposolubile,enzime, REUMABLOC - INDICAŢII TERAPEUTICE
reducerea inflamaţiei. Rădăcina de ghimbir conţine uleiuri eterice, capsaicina, minerale. •• Reumatism articular acut
şi alţi compuşi, cu rol puternic antioxidant, compuşi Proprietăţi: Extractul din ardei iute se utilizea- •• Osteoartrită, artroză
activi - agenți anti-inflamatorii - ce contribuie la re- ză ca principiu activ în preparate dermo-cosmetice •• Sinovite, spondilite anchilozante
ducerea radicalilor liberi. Având în vedere că oxida- cu rol revulsiv și analgezic. •• Dureri musculare
rea şi inflamaţia sunt două procese comune tuturor COMPOZIŢIA REUMABLOC CAPSULE: POSOLOGIE REUMABLOC® CAPSULE
bolilor cronice degenerative, ghimbirul poate juca Extracte de: •• 1-2 capsule de 2 ori pe zi. Capsulele se
un rol-cheie în reducerea riscului de îmbolnăvire. •• Boswellia înghit întregi, cu o cantitate suficientă de
Extractul de Boswellia Serrata - studiu dublu- Serrata 200 mg apă. Reumabloc® capsule nu prezintă efec-
orb, placebo controlat demonstrează administrarea •• Curcuma Longa te adverse.
extractului de Boswellia în combinație cu Turmeric 100 mg POSOLOGIE REUMABLOC®GEL
(Curcuma Longa) pentru o durată de 3 luni, duce
•• Vitex Negundo •• Gelul se aplică de două ori pe zi pe supra-
la reducerea semnificativă a scorului de durere
50 mg feţele cutanate corespunzătoare articulaţi-
(p<0.01) și a scorului de dizabilitate (p<0.05). Ad-
ministrarea de Boswellia în reumatismul articular
•• Zingiber Officinalis 25 m ilor inflamate.
contribuie la reducerea dozei de antiinflamatoare COMPOZIŢIA REUMABLOC GEL: POSOLOGIE REUMABLOC®Liniment ulei
nesteroidiene la administrarea pe termen lung. •• ulei de Gaultheria Fragrantissima 8% •• Reumabloc Liniment se aplică extern, în
Extractul de Vitex Negundo - puternic antiin- •• ulei de strat subțire (aproximativ 1 ml ulei) de
flamator și analgezic natural. Studiile clinice atestă Cedrus 2-3 ori pe zi, la nivelul zonelor afectate.
faptul că acționează asupra tuturor etapelor pro- Deodara 4% •• Pentru a favoriza absorbția cutanată a uleiu-
cesului inflamator, blocând metabolismul acidului •• extract de Cinnamomum Camphora 4% lui se efectuează un masaj ușor și prelungit.

14 www.revistamedicalmarket.ro
Declarația
Declarația ESA
ESA privind
privind noua
noua recomandare
recomandare de de siguranță
siguranță emisă
emisă de
de
Declarația ESA privind
Agenția noua recomandare
Europeană pentru de siguranță emisă de
Medicamente
Agenția Europeană pentru Medicamente
Agenția
(EMA; Declarația PRACEuropeană pentru
din iunie 2013 Medicamente
și Declarația CMDh din iunie 2013)
(EMA; Declarația PRAC din iunie 2013 și Declarația CMDh din iunie 2013)
rația ESA privind (EMA; Declarația
Declarația
noua ESAPRAC
recomandare
privinddinnoua
de iunierecomandare
2013emisă
siguranță și Declarația CMDh din
dede siguranță iuniede
emisă 2013)
Agenția
Bruxelles, Europeană
9 decembrie 2013 pentru
Agenția
Medicamente
Europeană pentru Medicamente
; Declarația PRAC
Bruxelles, din
(EMA;
iunie
9 decembrie Declarația
2013 și Declarația
2013
Bruxelles, 9 decembrie 2013
PRAC dinCMDh
iunie 2013
din iunie
și Declarația
2013) CMDh din iunie 2013)
Diclofenacul este unul dintre cele mai utilizate medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) din Europa. În unele țări, aceste două alerte
Diclofenacul
privind siguranța esteauunul dintre multă
provocat cele mai utilizateînmedicamente
confuzie rândul medicilor, antiinflamatoare nesteroidiene
iar în unele instituții (AINS)odin
s-a introdus Europa. privind
interdicție În uneleutilizarea
țări, aceste două alerte
diclofenacului.
Diclofenacul
privind
Volumul siguranța este
considerabilauunul dedintre
provocat cele
datemultăși omai utilizateînmedicamente
confuzie
metaanaliză rândul antiinflamatoare
medicilor,
desfășurată în iar în unele
prezent nesteroidiene
au instituții
conduss-a (AINS)odin
la introdus
declarații Europa.
interdicție
clare În unele
privind
privind țări,cardiovasculare
aceste
utilizarea
riscurile două alerte
diclofenacului.
ale
e 2013 privindBruxelles,
Volumul siguranța
considerabil
diclofenacului au naproxenului).
(și9 ale provocat
de date
decembrie 2013multă
și oÎnconfuzie
metaanaliză
consecință, în rândul medicilor,
desfășurată
EMA a iar
emis oînalertă în privind
prezentuneleau instituții
conduss-a
siguranța. laÎnintrodus
schimb,odatele
declarații interdicție
clare privind
privind
privind utilizarea
riscurile
efectele diclofenacului.
cardiovasculare
secundare grave ale
ale
Volumul
altor AINS considerabil
diclofenacului sunt(și prea de date
ale naproxenului).
puțin și oÎnmetaanaliză
convingătoare consecință,
sau prea desfășurată
EMA a emis
puțin oînalertă
numeroase prezent au siguranța.
privind
pentru condus
a permite laÎnavertismente
declarații clare
schimb, datele privind riscurile
privind efectele
individuale. cardiovasculare
Pentrusecundare grave
toți inhibitorii ale
COX,
diclofenacului
ul dintre cele mai utilizate
altor AINS
avertismentul sunt(șinivel
Diclofenacul
la aleeste
medicamente
prea naproxenului).
unul
puțin
de Înde
antiinflamatoare
dintre cele
convingătoare
clasă emis consecință,
mai nesteroidiene
utilizate
EMA sau
se prea EMA
aplică a emis
medicamente
(AINS)
puțin
încă din o alertăÎnprivind
antiinflamatoare
Europa.
numeroase
nemodificat. unele
pentru
Toate siguranța.
nesteroidiene
țări, aceste
arecomandările
permite Înavertismente
două schimb,
(AINS)
alerte datele Înprivind
dindeclarațiile
și Europa. unele efectele
țări,
individuale.
actuale aceste
Pentru
se secundare
bazea-două
toți zăalerte grave
inhibitorii ale
COX,
pe observații
rovocat multă confuzie
altor privindîn
AINS siguranța
rândul medicilor,
au provocat
iar emis
în multă
unele confuzie
instituții
ses-a
înprea
rândul
introdus
medicilor,
o numeroase
interdicție
iar în privind
unele instituții
utilizareas-a
diclofenacului.
introdus oșiinterdicție privind utilizarea diclofenacului.
rezultate în sunt
avertismentul urma prea
la nivel puțin
de
utilizării de convingătoare
clasăAINS în de
doze EMA sau
mari șiaplică puțin
pentru încă nemodificat.
perioade lungi pentru
deToate
timp. arecomandările
permite avertismente individuale.
declarațiile actuale Pentru
se bazea-toți ză
inhibitorii COX,
pe observații
de date și rezultate
o metaanaliză
Volumul
avertismentul
în urmaconsiderabil
desfășurată
la nivel de
în AINS
de clasă
utilizării de prezent
date
emisși de
în au
o metaanaliză
doze condus
EMA mariseși laaplică
declarații
desfășurată
pentru încă clare
în privind
prezent
lungi riscurile
nemodificat.
perioade deau condus
Toate
timp. cardiovasculare
la declarații și
recomandările ale
clare privind riscurile
declarațiile actualecardiovasculare
se bazea- ză pe ale observații
aproxenului). În consecință,
diclofenacului
EMA (și
a emis
ale naproxenului).
o alertă privind
În siguranța.
consecință, În EMA
schimb,
a
rezultate în urma utilizării de AINS în doze mari și pentru perioade lungi de timp. emis
datele
o alertă
privind
privind
efectele
siguranța.
secundare
În schimb,
grave ale
datele privind efectele secundare grave ale
puțin convingătoarealtor
sauAINS
preasunt
puțin
prea
numeroase
puțin convingătoare
pentru a permite
sau preaavertismente
puțin numeroase
individuale.
pentru
Pentru
a permite
toți inhibitorii
avertismente
COX, individuale. Pentru toți inhibitorii COX,
Context:
de clasă emis de EMA
avertismentul
se aplică la
încă
nivel
nemodificat.
de clasă emis Toate
derecomandările
EMA se aplicășiîncă
declarațiile
nemodificat.
actuale
Toate
Pentru
se bazea-
practica
recomandările
noastră zilnică:
ză pe observații
și declarațiile actuale se bazea- ză pe observații
Context:
• EMA
ării de AINS în dozea emis
rezultate un
mari și în avertisment
pentru
urmaperioade la
utilizării de nivel
lungi
AINS de
de în clasă
timp. de medicamente pentru
doze mari și pentru perioade lungi de timp.
Pentru
• Înainte practica
de a noastră
prescrie zilnică:
diclofenac (sau orice alt AINS), trebuie să fie
Context:
• EMA
AINS adin emis un avertisment
cauza unei ușoare la nivel
creșteri de clasă de medicamente
a numărului de evenimente pentru Pentru
luate înpractica
• Înainte de a prescrie
considerare noastră diclofenac
următoarelezilnică: (sau orice alt AINS), trebuie să fie
contraindicații:
• EMA
AINS adin
emis
tromboembolice un avertisment
cauza unei ușoare
(EMA 2005, la EMA
nivel
creșteri de
2006, clasă de medicamente
a numărului
EMA 2012)dela evenimente
pacienții pentru cu • Înainte
luate înde a prescrie următoarele
considerare diclofenac (sau orice alt AINS), trebuie să fie
contraindicații:
AINS Context:
din
tromboembolice cauza unei
(EMA ușoare
2005, creșteri
EMA Pentru
2006, a practica
numărului
EMA 2012) noastră
dela evenimente
pacienții zilnică:
cu • luate
Pentru La practica
pacienții
în care prezintă
noastră
considerare zilnică:
următoarele factoricontraindicații:
de risc de dezvoltare a unor
boli cardiace sau circulatorii preexistente sau la cei cu factori pre- •alt LaAINS),pacienții care
tromboembolice
sment la nivel de clasă
•cardiace
EMAde medicamente (EMA 2005, EMA 2006, EMA
saudela2012) lacreier,
pacienții cu (sau orice evenimente vascularefieprezintă majore factori
(precum de riscfumatul,
de dezvoltare
să fie a unor
hipertensiunea
boli
existenți deariscemis
sau de uncirculatorii
avertisment
pentru preexistente
evenimente la nivel
vasculare •deÎnainte
clasă
majore a cei
prescrie
medicamente
(inimă, cu diclofenac
factori pentru
pre-
vase). • Înainte
• arterială,
de a trebuie
Laînpacienții
evenimente
prescrie
care
sădiclofenac
vasculare prezintă
(sau
majore
orice
factori(precum
alt AINS),
de riscfumatul,
trebuie
de dezvoltare a unor
hipertensiunea
ei ușoare creșteri a numărului
AINS
boli cardiace
existenți din
de risc saucauza
de evenimente
decirculatoriiunei
evenimente ușoare creșteri
preexistente
vasculare luatea în
saude
majore considerare
numărului
la(inimă, de
cei cucreier, următoarele
evenimente
factori pre- contraindicații:
luate considerare hipercolesterolemie,
următoarele diabet
contraindicații: zaharat), prescrierea
Aceste evenimente au apărut la 8 din2006, 1000 utilizatori de vase).
AINS. evenimentehipercolesterolemie,
arterială, vasculare majore (precum
diabet să fumatul,
zaharat), hipertensiunea
prescrierea
A 2005, EMA existenți
2006, EMA
Aceste
tromboembolice
2012) la
de risc de evenimente
evenimente
pacienții
(EMA 2005,
cu EMA
vasculare EMA
majore 2012)
de (inimă,
la pacienții
care creier,
cu
vase). diclofenacului (sau a altui AINS) trebuie înceapă doar după o
Acest boli
culatorii preexistente avertisment
sau cardiace
la cei cu sau laaunivel
factori
apărut la
pre-de clasă
circulatorii
8 din • este
preexistente
1000
La pacienții
deja utilizatori
sau lainclus
cei cu în
prezintăde AINS.
versiunile
factori
factori de •risc
pre-
Laarterială,
depacienții
dezvoltare
diclofenacului
care aprezintă
unor factori de risc
hipercolesterolemie,
(saumajorea altui(precum
AINS) trebuie
de dezvoltare
diabet zaharat),
săhipertensiunea
a unor
înceapă doar prescrierea
după o
Aceste
Acest evenimente
avertisment laau apărut
nivel de la 8
clasă din 1000
evenimente
este dejade utilizatori
vasculare
inclus în de AINS.
majore
versiunile (precum analiză
evenimente
fumatul, atentă.
hipertensiunea
vasculare fumatul,
actuale
venimente vasculare ale informațiilor
majore
existenți (inimă,
de risc creier, referitoare
de evenimente
vase). la produsmajore
vasculare pentru(inimă,diferitecreier,AINS. vase). diclofenacului
analiză hipercolesterolemie,
atentă. (sau a altui AINS) trebuie să înceapă doar după o
Acest avertisment ladenivel de clasă arterială,
este dejadehipercolesterolemie,
inclus în AINS.
versiunile diabet arterială,
• zaharat), prescriereadiclofenaculuidiabet zaharat),
în cazulprescrierea
au apărut la 8 actuale
din 1000 ale
Acestedeinformațiilor
utilizatori
evenimente referitoare
AINS.
au apărut la
la produs
8 din 1000pentru diferite
utilizatori de AINS. Administrarea
analiză atentă. (la fel ca tuturor inhibitorilor
• actuale
În funcție ale de raportul referitoare
informațiilor dintre inhibiția laclasă
produs COX 1 și diferite
diclofenacului
pentru inhibiția
(sau aAINS. COX
altui AINS) 2, trebuie diclofenacului
să înceapă doar
• Administrarea (sau dupăa altuio AINS) trebuie
diclofenacului săca
(lalafelcea înceapă
în cazul doar după o
tuturor inhibitorilor
a nivel de clasă este
• fiecare
În funcție Acest
deja avertisment
inclus
de are raportulîn versiunile
la nivel
dintre de
inhibițiaanaliză este deja
COXnumeroase inclus
1 și inhibiția în versiunile
COX 2, COX) trebuie să fie începută mai scăzută doză posibilă
AINS efecte secundare mai atentă. fie la nivel analiză
COX)atentă.
• Administrarea trebuie diclofenacului
să fie începută (lalafel ceaca în posibilă.
mai cazul
scăzută tuturor dozăinhibitorilor
posibilă
or referitoare•laÎnprodus actuale
funcție
fiecare
pentru
AINS de ale
diferite
informațiilor
raportul
are
AINS.
efecte
referitoare
dintre inhibiția
secundare
la produs
COX
mai
pentru
1 și
numeroase
diferite
inhibiția AINS.
fie COX
la nivel2, pentru cea mai scurtă perioadă de timp
cardio-/cerebrovascular, fie la nivel •gastrointestinal. Administrarea diclofenacului (la fel ca în COX)
pentru
• Administrarea
cazul trebuie
tuturor cea mai săscurtă
inhibitorilor
diclofenacului fie începută
(la fel calaînde
perioadă ceatimp
cazul mai scăzută
posibilă.
tuturor doză posibilă
inhibitorilor
fiecare
tul dintre inhibiția • În AINS
COX funcție
cardio-/cerebrovascular, are
de efecte
1 și inhibiția raportul
COXfie secundare
2,
dintre
la nivel inhibiția maiCOX numeroase
gastrointestinal. 1 și inhibiția fie COXla nivel2, • scăzută
Tratamentul tuturor pacienților
• Utilizarea naproxenului lanivel
cealasecundare
mai COX) trebuie să fie începută la cea mai COX) pentru trebuie cea
doză sămai scurtă
posibilă
fie începută perioadă
la cea mai decare
timpprimesc
scăzută posibilă. în mod regulat
doză posibilă
ecte secundare maifiecare
numeroase
cardio-/cerebrovascular,AINS are fie laefecte fie nivelridicată maidoză
gastrointestinal.
pentru cea
zilnică fie
numeroase
mai scurtă
(și exclusiv
la nivel
perioadă de timp • diclofenac
pentru Tratamentul
posibilă. cea mai tuturor
trebuie
scurtă să
perioadăpacienților
fie analizat
de timp care
cu primesc
atenție
posibilă. la în mod regulat
următoarea vizită
• Utilizarea
cular, fie la nivel naproxenului
lagastrointestinal.
această doză) determină
cardio-/cerebrovascular, la ceafieun mai ridicată
risc
la nivel ușordoză mai zilnică
gastrointestinal. scăzut(șideexclusiv eveni- • programată.
Tratamentul tuturor
diclofenac trebuie să pacienților
fie analizat care cu atențieprimesc în mod regulat
la următoarea vizită
• Utilizarea
la această naproxenului
doză) determină la cea mai
un ridicată
risc • ușor doză
mai
Tratamentul zilnică
scăzut
tuturor (șide exclusiv
eveni-
pacienților care • primesc
Tratamentul în mod tuturorregulatpacienților care primesc în mod regulat
ului la cea mai mente
ridicată cardiovasculare
• Utilizarea
doză zilnică naproxenului
(și exclusiv tromboembolice,
la cea mai ridicatădar doză unzilnică
risc crescut
(și exclusiv de diclofenac
programată. trebuie să fie analizat cu atenție la următoarea vizită
la această
mente
efecte doză) gastrointestinale.
cardiovasculare determină un risc diclofenac
tromboembolice, ușordar maiun scăzut
trebuie
risc să defie eveni-
crescut analizat
de cu atenție diclofenac la următoarea
trebuie să vizită
fie analizat cu atenție la următoarea vizită
etermină un risc ușorlasecundare
această
mai scăzut doză) de determină
eveni- un risc ușor mai scăzut de eveni- programată.
mente cardiovasculare programată. programată.
efectemente
are tromboembolice, secundare crescuttromboembolice,
risc gastrointestinale.
dar uncardiovasculare detromboembolice,dar dar un un risc crescutde
risc crescut de
Diclofenac:
astrointestinale. efecteefecte secundaresecundare gastrointestinale.
gastrointestinale. Acest avertisment se aplică în cazul diclofenacului aplicat siste-
Diclofenac:
• ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DICLOFENACUL, BENEFICIUL ESTE mic,Acest nu șiavertisment
aplicațiilor topice, se aplică în cazul
precum diclofenacului aplicat siste-
unguentele.
Diclofenac:
• ÎN
ÎN MOD Diclofenac:
CEEA CE PRIVEȘTE
CLAR MAI MARE DICLOFENACUL,
DECÂT Acest RISCURILE. BENEFICIUL
avertisment NICIO se aplică ESTE
AUTO- mic,Acest
în cazul diclofenacului
Acest nu șiavertisment
aplicațiilor
avertisment
aplicat se
siste- se aplică
topice,
aplică în diclofenacului
precum
în cazul cazul diclofenacului
unguentele. aplicat siste- aplicat siste-
• ÎN
EȘTE DICLOFENACUL,RITATE • ÎN PUBLICĂ
CEEA
MOD CE
CEEA
CLAR PRIVEȘTE
BENEFICIUL
CE MAI PRIVEȘTE
SAU ESTE
MARE DICLOFENACUL,
DICLOFENACUL,
DECÂT
GUVERNAMENTALĂ mic,RISCURILE. BENEFICIUL
BENEFICIUL
NUNICIO
nu și aplicațiilor topice,
A SOLICITAT ESTE
ESTE
AUTO-precum unguentele.
mic, mic,nu și nuaplicațiilor
și aplicațiilor topice, topice,
precum precum
unguentele. unguentele. PREDOMINANT
I MARE DECÂT RISCURILE.
ÎN PUBLICĂ
MOD CLAR
NICIO MAI
AUTO- MARE DECÂT RISCURILE. NICIO AUTO- ÎN REZUMAT, ESA SUBLINIAZĂ BENEFICIUL
ÎN
RITATEMOD
O INTERDICȚIE CLAR MAI SAU
ASUPRA MARE DECÂT
GUVERNAMENTALĂ
DICLOFENACULUI. RISCURILE. NUNICIOA SOLICITAT AUTO-
SAU GUVERNAMENTALĂ RITATE NUPUBLICĂ
A SOLICITAT ALÎN REZUMAT, ESA SUBLINIAZĂ
DICLOFENACULUI SAU BENEFICIUL BENEFICIUL PREDOMINANT
AL INHIBITORILOR COX, ÎN SPE-
RITATE
O PUBLICĂ
INTERDICȚIE SAUSAU
ASUPRA GUVERNAMENTALĂ
GUVERNAMENTALĂ
DICLOFENACULUI. ÎN REZUMAT, NUESA
NU AA SOLICITAT
SOLICITAT
SUBLINIAZĂ BENEFICIUL ÎN ÎN
AL
REZUMAT, PREDOMINANT
REZUMAT,
DICLOFENACULUI
ESA ESA SUBLINIAZĂ
SUBLINIAZĂ
SAU AL BENEFICIUL
INHIBITORILOR
PREDOMINANT PREDOMINANT
COX, ÎN SPE-
• Diclofenacul
SUPRA DICLOFENACULUI. O are
INTERDICȚIE un raport
ASUPRA COX 1: COX
DICLOFENACULUI.
AL 2 (1:50)
DICLOFENACULUI similar inhibitorilor
SAU AL INHIBITORILOR
AL CIAL ÎN
DICLOFENACULUI COX, CADRULÎN SPE- SAU UNUI AL REGIM
INHIBITORILOR TERAPEUTICCOX, ÎN ANALGEZIC
SPE-
O INTERDICȚIE ASUPRA DICLOFENACULUI. AL DICLOFENACULUI
CIAL ÎN CADRUL UNUI SAUREGIM ALniciodată
INHIBITORILOR
TERAPEUTIC COX, ÎN SPE-
ANALGEZIC
• Diclofenacul
COX 2
aport COX 1: COX•2Diclofenacul precum are
(1:50) similarare un raport
Celecoxib;
inhibitorilor COX prin 1: COX
urmare
CIAL 2 (1:50)
ÎN determină
CADRUL
un raport COX 1: COX 2 (1:50) similar inhibitorilor similar inhibitorilor
unUNUI risc de
REGIM MULTIMODAL.
TERAPEUTIC
CIAL ÎN CADRULANALGEZIC Nu
UNUI s-a solicitat
REGIM TERAPEUTIC o interdicție
ANALGEZIC generală cu
• Diclofenacul
COX 2 determină
precum are un raport
Celecoxib; COX 1: COX
prinprinurmare 2 (1:50)
determinăsimilar
Nu s-a inhibitorilor
un risc de
solicitat deniciodată CIAL
MULTIMODAL.
privire ÎN
la CADRUL
diclofenac.
o interdicție generală Nu s-a cuNu s-aUNUI
Totuși, REGIM
solicitat
o niciodată
metaanaliză TERAPEUTIC
o
solicitat niciodată o interdicție generală cua interdicție
confirmat ANALGEZIC
generală cu
contraindi-
elecoxib; prin evenimente
urmareCOX 2cardiovasculare
precum un risc de majore
Celecoxib; care este
MULTIMODAL.
urmare similar
determină inhibitorilor
un risc MULTIMODAL.
COX
evenimente 2 precum Celecoxib;
cardiovasculare prin
majore urmarecare
privire la determină
este similar
diclofenac. un risc
inhibitorilor
Totuși, o de
metaanaliză MULTIMODAL.
privire
cațiile
privirea la
deja
confirmat
la diclofenac.
diclofenac. Nu
binecunoscute
contraindi-
Totuși,s-a o solicitat
Totuși, și o niciodată
metaanaliză
recomandarea
metaanaliză a oainterdicție
confirmat confirmat
de siguranță,
contraindi- generală
acesteacu
contraindi-
asculare majore COX 2 (plus 3 evenimente, ceea ce înseamnă în total 11
care evenimente
este similar cardiovasculare
inhibitorilor majore care este similar inhibitorilor
venimente, ceea evenimente
COX 2înseamnă
ceCOX (plus cardiovasculare
2la(plus3 înevenimente,
3total
evenimente,
11 majoreceea ceea care
cațiile este
deja
cece înseamnă similar
binecunoscute
înseamnă inhibitorilor
în traditional și
total 11 recomandarea
11 privire
cațiile
cațiile de deja la
deja diclofenac.
siguranță, binecunoscute
binecunoscute
acestea Totuși,
și și o
recomandarea metaanaliză
recomandarea
fiind deja prezente în versiunile actuale ale informațiilor referitoare la de a confirmat
de
siguranță, siguranță,
acestea contraindi-
acestea
evenimente 1000 de utilizatori de AINS; Coxib andîn total
COX
de utilizatori evenimente
de AINS; 2Trialists’
(plus
evenimente
Coxib 3Collaboration,
and
la 1000 laevenimente,
1000
traditionalde utilizatori
de utilizatori ceeade fiind ce
deAINS;dejaînseamnă
AINS; prezente
Coxib and
Coxib înînversiunile
and total 11
traditional
traditional actuale ale fiindcațiile
fiind
dejadeja
informațiilor
produs deja
prezente
pentru binecunoscute
prezente
referitoare
în
AINS, înlaversiunile
versiunile
în special și recomandarea
actuale actuale
ale informațiilor
diclofenac: de
ale informațiilorsiguranță,
referitoare la acestea
referitoare la
NSAID Lancet, 2013).
aboration, Lancet, 2013).
evenimente
NSAID NSAID Trialists’
la 1000
Trialists’ Collaboration,
de utilizatori
Collaboration,
produs
Lancet,
de AINS;
Lancet,
pentru
2013).
2013).
AINS,
Coxib and traditionalîn special diclofenac: fiind
produs
produs deja
pentru prezente
pentruAINS, în
AINS, în versiunile
special
în special actuale
diclofenac:diclofenac: ale informațiilor referitoare la
• NSAID
AceastăTrialists’
observație a determinatLancet,
Collaboration, EMA să2013). publice actuala recoman- produs
Fiecare pentru
prescriereAINS, aîn special
medicamentului diclofenac: trebuie să fie analizată atent
a determinat EMA să • Această
publice actuala
observație
• dare
Această de observație
siguranță arecoman-
privind
a determinat EMA
determinat
utilizarea EMA săsăpublice
Fiecare
diclofenacului
publice actuala
prescriere
actuala
pentru
recoman-
aurmătoarele
medicamentului
recoman- trebuie
Fiecare să fie
Fiecare
prescriere
analizatăaatent
prescriere
medicamentului trebuie să fie analizată atent
a medicamentului trebuieale săacesteia
fie analizată atent
vind utilizarea diclofenacului
• dare
Această dare depentru
siguranță
observație următoarele
a privind
determinat utilizarea
EMA diclofenacului
pentru
să publice pentru
fiecarepentru
persoană
actuala următoarele
și riscurile personale
recoman- pentru
pentru alefiecarefiecare
acesteia șipersoană
persoană trebuie și riscurile
și riscurile personale personale
ale acesteia și trebuie și trebuie
de
ecte secundarecontraindicații
siguranță privind
sau efecte utilizarea
secundare diclofenacului
deja binecunoscute: următoarele
insuficiență Fiecare
pentru prescriere
fiecare persoană a medicamentului
și riscurile trebuie
personale săacesteia
ale fie analizată atent
deja binecunoscute:
dare
contraindicații
de siguranță
sau
insuficiență
privind
efecte secundare
utilizarea să deja
diclofenacului
binecunoscute:
înceapă de la
pentru cea insuficiență
mai
următoarele scăzută doză să să
posibilă înceapă
înceapă și de
pentru de
la cea la
cel cea
mai
mai mai
scăzută scăzută
doză doză
posibilă posibilă
și pentru mai și cel
șicelpentru trebuie
mai
sa NYHA II-IV),contraindicații
cardiacă
boală cardiacăstabilită sau efecte
(clasa
ischemică,
stabilită NYHA
(clasa secundare
boală NYHA II-IV), deja
boală
II-IV), boală
scurt
binecunoscute:
cardiacă
cardiacăde
interval
ischemică,
ischemică,
timp
insuficiență
boală Nu sescurt
boală
posibil. pentru

scurt înceapă
încurajează fiecare
interval
interval depersoană
de la cea
de
prescrierea
timp timp mai șiposibil.
posibil. riscurile
scăzută
Nu se personale
Nudoză se
încurajează aleprescrierea
posibilă
încurajeazăacesteia
și pentru și cel
trebuie
mai
prescrierea
contraindicații
cardiacă
arterială stabilită
periferică sau efecte
(clasa
sau sau NYHA
boală secundareII-IV), deja
boală
cerebrovasculară. binecunoscute:
cardiacă ischemică, insuficiență
boală să înceapă de la
u boală cerebrovasculară. arterială periferică boală cerebrovasculară.
automată a inhibitorilor COX pentru probleme scurt
automată
automată interval
legate a decea
inhibitorilor
a inhibitorilor
de durere. timp
COX maiCOX scăzută
posibil.
pentru pentru Nudoză
probleme posibilă
selegate
problemeîncurajează șidurere.
delegatepentru cel mai
prescrierea
de durere.
cardiacăperiferică
arterială stabilită (clasa sau boală NYHA II-IV), boală cardiacă ischemică, boală
cerebrovasculară. scurt interval de timp posibil. Nu se încurajează prescrierea
diu de cohortă la
• arterială• nivel
Doar
Doar unperifericănațional
un singur
singur studiu a examinat
studiu de cohortă
de cerebrovasculară. Prescripțiile
la nivel
cohortă la nivel național a examinat actuale
național trebuie
a examinat să fie reevaluate automată
Prescripțiilela
Prescripțiile a
următoarea
actuale inhibitorilor
actuale trebuie
vizită să
trebuie COX
fie să pentru
reevaluate
fie probleme
la
reevaluate următoarea
la legate
următoarea de
vizită durere.
vizită
sau boală automată a actuale inhibitorilor COXsăpentru probleme
scurt a diclofenacului.
Doar utilizarea
• utilizarea unComparativ
singur
pe pe studiu
termen termencu utiliza-
scurt scurt programată.
a diclofenacului.
dea cohortă
diclofenacului. Comparativ
național a cu
la nivelComparativ utiliza-
examinat
cu utiliza- Prescripțiile
programată.
programată. trebuie fie reevaluate la legate
următoarea de durere.
vizită
, acest studiu indicărea
• utilizarea
Doar ununpepe
risctermen
singur inițial
termen studiu chiar
lung,
scurt mai
deacest
a studiu la
cohortă
diclofenacului. indică
nivel unnațional
risc inițiala chiar
Comparativ examinat
cu mai
utiliza- Prescripțiile actuale trebuie să fie reevaluate la următoarea vizită
programată.
rea pe termen lung, acest studiu indică un risc inițial chiar mai
ente vasculare grave
pecrescut
utilizarea
rea în
pecazul
termen delung,
termen evenimente
utilizării
scurt
acest pe vasculare
a studiu
diclofenacului.indică graveun în cazul
Comparativ inițialutilizării
cu pe
utiliza- programată.
fenacului (Olson
crescut
AM, termen
de evenimente
Circulation,
scurt 2012).
a diclofenacului
vasculare (Olson
grave
AM,un
înrisccazul
Circulation, 2012).
chiar
utilizării mai
pe
rea
crescut pe
termen scurt termen
de evenimentelung,
a diclofenacului acest studiu
vasculare
(Olson AM, indică risc
graveCirculation, inițial
în cazul 2012). chiar
utilizării pe mai
crescut scurt
termen de evenimente
a diclofenacului vasculare
(Olson AM, graveCirculation,
în cazul 2012). utilizării pe
termen scurt a diclofenacului (Olson AM, Circulation, 2012).
Univ.Prof.Dr. Andreas Sandner-Kiesling Univ.Prof.Dr. Univ.Prof.Dr.
AndreasEberhard
Sandner-Kiesling Kochs Univ.Prof.Dr. Eberhard Kochs
Membru al Consiliului ESA Univ.Prof.Dr.
Membru alFostul Andreas
Consiliului ESA alSandner-Kiesling
președinte ESA Fostul Univ.Prof.Dr. Eberhard Kochs
președinte al ESA
Univ.Prof.Dr.
Membru Andreas
al Consiliului Sandner-Kiesling
ESA Univ.Prof.Dr. Eberhard
Fostul președinte al ESA Kochs
Prof. Dr. Markus W. Hollmann Univ.Prof.Dr.
Prof. Dr.Prof
Membru MarkusAndreas
Jan W. Sandner-Kiesling Prof Jan
vanHollmann
al Consiliului Zundert
ESA Univ.Prof.Dr.
ZundertEberhard
vanpreședinte
Fostul al ESA Kochs
Președintele Subcomitetului științific - Președintele
Membru Președintele
Subcomitetului
alMarkus
ConsiliuluiSubcomitetului
științific - științific – Președintele Subcomitetului
al științific
ESA –
Farmacologie Prof. Dr.Abordarea
Farmacologie W. ESA
Hollmann
terapeutică a durerii acute și cronice
Fostul
Abordarea
președinte
Profterapeutică
Jan van aZundert
durerii acute și cronice
Prof. Dr. Markus
Președintele W. Hollmann
Subcomitetului științific - Prof Jan van
Președintele Zundert științific –
Subcomitetului
Prof. Dr. Markus
Președintele
Farmacologie W. Hollmann
Subcomitetului științific - Prof Jan van
Președintele
Abordarea Zunderta durerii
Subcomitetului
terapeutică științific
acute– și cronice
Farmacologie
Președintele Subcomitetului științific - Abordarea
Președinteleterapeutică a durerii
Subcomitetului acute– și cronice
științific
Farmacologie Abordarea terapeutică a durerii acute și cronice
Articole de specialitate

Recuperare posttraumatică
la Călimaneşti – Căciulata
Sechelele posttraumatice ale membrului inferior şi în special ale şoldului tiţii pt toată musculatura membrelor infe-
rioare, inclusiv a muşchilor fesieri.
constituie una din multiplele cauze ale incapacităţii temporare sau de- Aprecierea mobilităţii articulare s-a făcut
finitive de muncă pentru că această articulaţie deţine un rol important prin goniometrie iar testarea musculară s-a
pentru static şi locomoţie. Abordarea metodologică în recuperarea aces- făcut după metoda obişnuită notând tonusul
muscular cu valori de la 1 la 5.
tor afecţiuni constituie tema lucrării de faţă, obiectivul principal al terapiei Având în vedere obiectivele terapiei re-
complexe recuperatorii fiind integrarea socio-profesională a pacientului. cuperatorii, am consemnat evoluţia pacien-
tului într-o fişă pe care o prezentăm în Fig 1.
•• Reducere fractură oase nazale; Timp de 30 zile s-au efectuat aceste seturi
•• Fractura de claviculă s-a imobilizat în de exerciţii crescând numărul de repetări şi
Dr. Carmen Enescu orteză tip Orliman. dificultatea lor în funcţie de starea generală
Medic Primar Reabilitare Medicală Se externează cu recomandarea de a a pacientului.
Director Medical SC CĂLIMANEŞTI-
efectua kinetoterapie pt. Mobilizare arti-
CĂCIULATA SA
culară şi refacerea tonusului muscular şi
cu interdicţie de a se sprijini pe membrele
inferioare minim 2 luni postoperator.
Prof. Pr. CFM. Furtuna Gheorghe Se începe prima etapă în cadrul pro-
gramului de recuperare (la 3 săptămâni de

V
la intervenţiile ortopedico-chirurgicale)
om prezenta pentru exemplificare având ca obiective:
cazul unui tânăr de 23 ani care a su- •• Combaterea durerii şi reducerea infla-
ferit un politraumatism prin acci- maţiei;
dent aviatic (accidental aviatic din •• Refacerea capacităţii de a respire correct
munţii Apuseni – ianuarie 2014) soldat cu: şi reeducarea musculaturii costale;
•• Fractură transversă şi perete posterior a •• Prevenirea edemelor şi a stazei venoase;
cetabul drept, cu deplasare; •• Menţinerea mobilităţii articulare şi a to-
•• Fractură cu segment intermediar 1/3 dis- nusului muscular.
tală, diafizara de femur stâng deschisă; Pentru combaterea durerii s-a utilizat
•• Fractură transversă 1/3 proximal a pe- antialgic de tip Paracetamol. Nu s-a putut
roneu stâng, fără deplasare; aplica tratament electroterapic datorită
•• Luxaţie posterioară şold drept; materialului de osteosinteză prezent pe
•• Fractură de claviculă stânga 1/3 medie ambele membre inferioare.
cu deplasare;
•• Fractură arc costal II,III,IV anterioa- Programul de
re în stânga cu deplasare şi încălecare,
kinetoterapie a constat în: Bilanţul funcţional şi
fractură arc costal V anterior stâng cu
disjuncţie condro-costală; •• Exerciţii de respiraţie pt redobândirea to-
controlul radiologic arată:
•• Fractură multifragmentară cu înfunda- tală a mişcărilor costale şi creşterea forţei •• O creştere a capacităţii de efort;
re oase proprii nazale. musculaturii inspiratorii şi expiratorii; •• Îmbunătăţire a mobilităţii şoldului dr.;
Pacientul a beneficiat în faza posttrau- •• Mobilizări pasive ale gleznelor prin exerci- •• Fenomenele inflamatorii de la nivelul ge-
matică de tratament ortopedico- chirurgi- ţii de flexie, extensie, inversii şi eversii, cir- nunchiului dr. au dispărut;
cal şi anume: cumducţii cu amplitudini mici şi ritm lent, •• Controlul RGF la nivelul claviculei stg.
•• Reducere închisă şi osteosinteză cu tijă fără a accentua durerile (10-15 repetări pt arată calus în curs de formare;
centromedulară blocată femur stg; fiecare mişcare); •• Slabă calusare la nivelul diafizei femurului
•• Reducere pe focar deschis, osteosinte- •• Flexii şi extensii din articulaţia genunchilor stg. pt că distanţa între segmentul interme-
ză cu placă de reconstrucţie şi şuruburi (genunchi dr=60 gr, genunchi stg = 90 gr) diar şi femur este mare la ambele capete de
acetabul drept •• Contracţii izometrice, 3 serii a 8 – 10 repe- fractură.

20 www.revistamedicalmarket.ro
Articole de specialitate

procedură care prezintă unele avantaje prin


BILANŢ ARTICULAR
reducerea stresului gravitaţional, reducerea
După a doua interv. durerilor, a contracturilor şi suprasolicitării
Articulaţii Mişcare Iniţial Final
chirurgicală musculare. S-au practicat aceleaşi exerciţii ca
Flexie 30°dr./imposibil pe stg. 90°dr/90°stg. 90°dr./125°stg. şi la sala de gimnastică: flexii, extensii, rota-
Extensie 10°dr./imposibil pe stg. 20°dr./10°stg. 20°dr./30°stg. ţii, circumducţii, pedalaj, mers în faţă-spate,
Abducţie 20°dr./imposibil pe stg. 40°dr./30°stg. 43°dr./45°stg. lateral, cu menţiunea că abducţia din articu-
Coxo laţia CF dr. nu s-a făcut mai mult de 25 gr,
Femural Interzisă din poziţia 0, iar adducţia s-a făcut de la 25 gr abducţie, cu
Adducţie 25°dr./15°stg. 25°dr./27°stg.
numai din abd. pe dr. şoldul dr. încărcat la apă adancă ( 1,70 m ).
Ri 5°dr./imposibil pe stg. 35°/imposibil pe stg. 35°dr./35°stg. Nu s-au neglijat exerciţiile pt member supe-
Re 5°dr./imposibil pe stg. 35°/imposilil pe stg 35°dr./ 30°stg. rioare, trunchi şi coloana lombară.
Flexie / 30°stg. 120°dr./25°stg. 120°dr./ 120°stg. O atenţie deosebită s-a acordat şi genun-
Genunchi chiului stg., cautând să se evite redoarea se-
Complete dr. /incomplete Completa /
Extensie /20° stg. cundară şi hipotrofia cvadricepsului.
stg.(flexum10°) completa
Această etapă de recuperare a durat 4
luni. Bilanţul funcţional este favorabil prin
TESTING MUSCULAR
creşterea mobilităţii articulare şi a forţei
După a doua interv. musculare de la nivelul membrelor inf. Mer-
Articulaţie Mişcare Muşchi Iniţial Final
chirurgicală sul a fost reluat treptat fără a se sprijinii cu
Coxo 2 Dr./Imposib.de cârja (cadru de mers).
Flexie Psoas-Iliac 4 Dr. /2 Stg. 5 Dr./4 Stg.
Femural Testat Pe Stg Controlul Radiologic arată în continuare
1 dr./imposib. o întârziere în consolidarea fracturii de di-
Extensie Marele fesier 4 dr. / 2 stg. 5 dr./5 stg. afiză femurală stg. De altfel, şi la examenul
de testat pe stg
obiectiv s-a constatat o instabilitate mode-
Fesier mic, 1 dr. /imposib.
Abducţie 4 dr./2 stg. 5 dr./4 stg. rată la nivelul şoldului şi genunchiului stg,,
mijlociu TFL de testat pe stg
motiv pt. care se ia decizia să se intervină
1 dr./imposib.de chirurgical prin debridarea ţesutului fibro-
Adducţie Muşchii adductori 4 dr./2 stg. 5 dr./4 stg.
testat pe stg sinterfragmentar, practicându-se autogrefo-
Flexie Ischiogambieri -/2 stg. 4 dr./2 stg. 5 dr./4 stg. nosos din creasta iliacă. Postoperator se re-
Genunchi
cvadriceps -/2 stg. 5 dr./1 stg. 5 dr./4 stg. comandă sprijin parţial pe membrul inf stg.
(30- 40 kg) pt. încă 4 săptămâni, cu ajutorul
Pe baza acestor informaţii medicale me- Menţinerea şi creşterea mobilităţii a unor cârje (cadru de mers).
dical ortoped decide că pacientul se poate fost realizată utilizând programul complex Revine în staţiune pt. continuarea pro-
sprijini pe membru inf. dr. cu ajutorul cârje- de kinetoterapie care a constat în mobilizări gramului de recuperare timp de 30 zile, mo-
lor (cadrului de mers), interdicţia rămânând pasive, activo-pasive, pasivo-active şi active ment în care începe etapa a III–a de recupe-
doar pt membrul inf. Stg. libere, în care s-a căutat să se antreneze arti- rare, urmărind aceleaşi obiective ca şi în etapa
Din acest moment începe a II-a etapă de culaţia în toate formele de mişcare permise. a II-a şi practicând aceleaşi exerciţii în sala de
recuperare când i se permite şi efectuarea hi- S-a introdus în program hidrokinetote- gimnastică şi la bazin, diferenţa constând în
drokinetoterapiei. rapia individuală în bazin cu apă termală, gradul de dificultate şi numărul de repetări.

În această etapă ne-am CONCLUZII: După 7 luni de tratament reluare a activităţii normale fiind un real
recuperator putem spune că: succes, ţinând cont că este o persoana de
propus ca obiective: Pacientul a beneficiat de tratament varstă activă, 24 ani.
•• Menţinerea şi consolidarea stabilităţii complex în staţiunea Călimăneşti- Este esenţial rolul unei echipe
şoldului; Căciulata (kineoterapeutic şi balneo- multidisciplinare formată din medic
•• Menţinerea şi cresterea mobilităţii ar- climatic). recuperaţionist, ortoped, kinetoterapeut pt
ticulare; Acţiunea benefică a sursei de apă ameliorarea prognosticului funcţional al
•• Reeducarea mersului. termo-minerală s-a datorat atât factorului pacientului şi reinserţia lui profesională.
Menţinerea şi consolidarea stabili- termic cât şic ompoziţiei chimice (cloro- Prin prezentarea acestui caz, am reuşit
tăţii articulare s-a făcut prin utilizarea tra- sodică, iodurată, sulfuroasă) constituind o să dovedim că tratamentul recuperator
tamentului postural liber şi fixat a mişcărilor verigă importantă în bunul management în afecţiunile traumatice ale şoldului este
passive şi active şi cel mai important fapt, to- al simptomatologiei articulare. foarte important şi rezultatele sunt foarte
Pacientul şi-a reluat activitatea după 9 bune dacă este aplicat corect, respectând
nifierea musculaturii şi anume – abductorii,
luni de zile de la accidentul aviatic, cu un toate etapele recuperării şi urmărind
pelvito-hanterieni, marele fesier, cvadriceps,
indice de recuperare de 95 %, indicele de etapă cu etapă obiectivele propuse pt el.
ischiogambieri, adductorii şi flexorii şoldului.

22 www.revistamedicalmarket.ro
Articole de specialitate

Tratamentul cu Coxibi la pacienții


cu leziuni vertebromedulare
O situație mai rar intâlnită în practica medicală din alte crescut. Chiar dacă cei mai mulți
dintre pacienții cu leziuni medula-
specialități și oarecum “rezervată” specialiștilor din do- re sunt persoane tinere, victime ale
meniul Reabilitării Medicale o reprezintă durerea acută și unor accidente rutiere sau de altă
natură, aceștia prezintă un risc sporit
cronică, la pacienții cu leziuni medulare. Durerea din lezi- de sângerare datorat tratamentului
unile medulare este o manifestare comună, întâlnită atât în anticoagulant pe termen mediu și
lung, necesar pentru profilaxia trom-
faza acută cât și în faza cronică, în general prin mecanisme bembolismului pulmonar. Dozele
de producere diferite. Durerea din leziunile medulare este recomandate variază în funcție de
severitatea manifestărilor algice și de
implicată în generarea unor complicații și condiții asoci- substratul anatomopatologic presu-
ate și are, alături de deficitul funcțional, un impact devas- pus. Constatarea pe care am făcut-o
în practica mea clinică corespunde
tator asupra calității vieții acestei categorii de pacienți. Pe cu datele din literatură; efectul an-
lângă durerea neuropată datorată afectării măduvei spinării tialgic se instalează din prima zi, iar
după două săptămâni de administare
și rădăcinilor nervoase, în leziunile medulare se înâlnește a tratamentului se constată o ameli-
frecvent durerea musculoscheletală, cu mecanism „noci- orare semnificativă a capacității de a
performa activități funcționale care
ceptiv”, localizată deasupra nivelului leziunii medulare și au fost limitate din cauza durerii. O
datorată fie suprasolicitării structurilor musculoscheletale altă constatare particulară la această
categorie de pacienți, la care durerea
din segmentele cu inervație păstrată, fie osteoporozei sau musculoscheletală se însoțește, de
instabilității coloanei vertebrale. Durerea musculoscheletală cele mai multe ori, de o componen-
tă neuropată, este aceea că terapia
apare și se accentuează în fazele în care pacientul combinată cu opioide, în special cu
dobândește noi deprinderi pentru mobilitate și autoîngrijire. tramadol, are o eficacitate și o tolera-
bilitate remarcabilă, pe termen lung.
durerii cronice în astfel de cazuri Aflată încă în fază de experiment, se
Dr. Daiana Popa conturează o nouă indicație a coxibi-
impune o abordare multidisciplinară
Medic primar Reabilitare Medicală, lor, la această categorie de pacienți;
Medic specialist Management și
coordonată de medicul specialist de
reabilitare și include pe lângă mijloa- este vorba despre osificările hetero-
Sănătate Publică, Spitalul Clinic de
cele nonfarmacologice ca exercițiul topice, o complicație de temut, lo-
Recuperare Medicală Băile-Felix
Secretar General al SRRM fizic și fizioterapia, terapia medica- calizată mai ales la nivelul șoldului

D
mentoasă cu agenți din clasa AINS. și genunchiului, a carui substrat îl
acă durerea neuropată este Între aceștia, coxibii se remarcă reprezintă procese inflamatorii la
încă incomplet înțeleasă și cel prin eficacitate cel puțin compara- nivelul tesuturilor moi pariarticu-
mai adesea greu de tratat, nu bilă cu a AINS nonselective, dar cu lare. Se mizează pe efectul AINS pe
la fel stau lucrurile cu dure- un profil de tolerabilitate digestivă temen lung pentru profilaxia acestor
rea musculoscheletală al cărui me- superioară, ceea ce îi recomandă ca complicații, iar dintre acestea coxibii
canism este cunoscut și care poate pe niște agenți terapeutici de elecție și-au demonstrat deja eficacitatea, în
fi tratată cu succes. Managementul la pacienții cu risc gastro-intestinal studii de laborator.

24 www.revistamedicalmarket.ro
Articole de specialitate

Managementul osteoartritei
– antiinflamatoare naturale sau chimice?
În 2014 a fost publicat în “Internaţi-
Când este vorba de artritele cronice, un antiinflamator natu- onal Journal of Clinical Rheumatology”
ral cu eficienţă dovedită va fi de preferat întotdeauna unui un articol intitulat “Future directions for
the management of pain în osteoarthri-
antiinflamator de sinteză, care aduce cu sine şi riscul unor tis” care atrage atenţia asupra posibilităţii
reacţii adverse deloc neglijabile. creşterii incidenţei OA în ultimii 30 de
ani odată cu creşterea incidentei obezită-
selective blochează ciclooxigenaza, res- ţii, dar şi cu şi utilizarea pe scară largă a
ponsabilă de producerea prostaglandine- antiinflamatoarelor nesteroidiene. Arti-
lor, dar nu intervin asupra lipooxigenazei, colul subliniază recomandările FDA de a
Dr. Luminiţa Paraschiv, astfel că acidul arahidonic este deviat ex- se utiliza antiinflamatoarele nesteroidiene
Product Manager Prisum - Himalaya clusiv pe calea 5-LOX. Creşterea produc- în doze cât mai mici şi pe termen cât mai
ţiei de leukotriene şi de tromboxani a fost scurt posibil tocmai datorită riscului cres-
asociată cu o serie de reacții adverse cum cut al reacţiilor adverse. Un studiu inițiat

E
ar fi gastrotoxicitatea şi riscul de trombo- în Marea Britanie pe 812 pacienţi cu os-
ste bine cunoscut riscul reacţiilor ză, dar şi cu creşterea nivelului de TNF- teoartrită a arătat că, după un an, 47% din
adverse gastro-intestinale sau car- alfa şi IL-1 beta, citokine care joacă un pacienţii aflaţi sub tratament cu un antiin-
dio-circulatorii reprezentat de anti- rol major în inflamaţie şi în degradarea flamator nesteroidian au prezentat radio-
inflamatoarele nesteroidine, iar une- cartilajului articular (3,4, 5). Se pune în- grafic progresia modificărilor OA faţă de
le ipoteze susţin chiar implicarea acestor trebarea dacă nu cumva efectul, pe termen 22% din pacienţii cu placebo (6,7).
medicamente în degradarea cartilajului scurt, de ameliorare a durerii al antiinfla- Antiinflamatorul ideal pentru artritele
articular şi în agravarea osteoartritei. matoarelor nesteroidine are drept preţ, pe cronice este, aşadar, cel care blochează de-
Osteoartrita este cea mai comună termen lung, daunele exercitate de aceste opotrivă prostaglandinele, tromboxanii,
formă de artrită şi principala cauză de citokine proinflamatorii. leukotrienele, TNF-alfa, IL-1beta.
dizabilitate a persoanelor în vârstă. OMS
estimează că, odată cu creşterea speranţei
de viaţă, această afecţiune va reprezenta
până în anul 2020 a patra cauză principală
de dizabilitate în populaţia generală din
întreaga lume (1). Conform unui raport
prezentat de “American College of Rheu-
matology” riscul de a dezvolta, de-a lun-
gul vieţii, osteoartrita genunchiului este
de 46%, iar pentru osteoartrita şoldului
de 25%.
Deşi nu există niciun tratament efici-
ent care să stopeze evoluţia acestei boli,
pentru ameliorarea simptomelor se folo-
sesc o serie de medicamente, cele mai uti-
lizate fiind acetaminofenul şi antiinflama-
toarele nesteroidiene.
Însă, unele studii au dovedit că antiin-
flamatoarele nesteroidiene alterează me-
tabolismul cartilajului articular, inhibând
sinteza proteoglicanilor, a colagenului şi a
glucazaminoglicanilor, precum şi prolife-
rarea condrocitelor (2). Antiinflamatoa-
rele nesteroidine neselective sau COX-2

26 www.revistamedicalmarket.ro
Articole de specialitate

bo controlat, ce a inclus 100 de pacienţi cu


osteoartrita genunchiului s-a dovedit că
grupul care a folosit Rumalaya forte a pre-
zentat îmbunătăţiri clinice şi radiologice
semnificative faţă de grupul cu placebo,
fără să determine reacţii adverse (8).
Până la descoperirea unor tratamen-
te eficiente care să stopeze osteoartrita şi
remedieze daunele produse, Rumalaya
forte reprezintă alternativa ideală pentru
combaterea simptomatologiei, protejarea
cartilajului articular şi încetinirea evoluţi-
ei acestei boli.

Bibliografie
1. Burden of major musculoskeletal conditions
Anthony D. Woolf1 & Bruce Pfleger2-Os-
teoarthritis: Diagnosis and Medical/surgical
Management- Roland W. Moskowitz)- Special
Theme – Bone and Joint Decade 2000 –2010
Rumalaya forte reprezintă combinaţia genaza, Boswellia serrata şi Zingiber of- 2. The Acceleration of Articular Cartilage De-
generation în Osteoarthritis by Nonsteroidal
de plante care exercită efect antiinflama- ficinalis blochează 5-lipooxigenaza, iar
Anti inflammatory Drugs Ross A. Hauser, MD
tor complex, prin blocarea ambelor căi de Glycyrrhiza glabra inhibă fosfolipaza A2. -Journal of Prolotherapy. 2010;(2)1:305-322.
transformare a acidului arachidonic-COX Efectul condroprotector al produsului Rheumatology 2004;43(Suppl. 1):i16–i20
şi LOX, astfel că exclude riscul dezechili- Rumalaya forte este dat atât de inhibarea doi:10.1093/rheumatology/keh104
brului între diferiți mediatori chimici ai mediatorilor proinflamatori, de acţiunea 3. Safety of anti-inflammatory treatment—new
inflamației şi apariţia reacţiilor adverse. imunomodulatoare, dar şi de prezenţa an- ways of thinking -K. Brune-Rheumatology
Astfel, Alpinia galanga, Zingiber offi- tioxidanţilor în cantitate crescută. 2004;43 (Suppl. 1):i16–i20
cilale şi Tribulus terrestris inhibă ciclooxi- Într-un studiu clinic dublu-orb, place- 4. Penglis PS, et al. Differential regulation of
prostaglandin E2 and thromboxane A2 pro-
duction în human monocytes: implications
for the use of cyclooxygenase inhibitors. J
Immunol. 2000 Aug 1; 165(3): 1605-11
5. Blood Synovial Membrane Cultures and
Whole Increase TNF Production în Rheuma-
toid Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs
-M. J. Foxwell, Keith P. Ray and Marc Feldman-
nEmma M. Timms, Julia J. Ingliş, Fionula M.
Brennan, BrianTheresa H. Page, Jeremy J. O.
Turner, Anthony C. Brown, J Immunol 2010
6. Future directions for the management of
pain în osteoarthritis “Internaţional Journal
of Clinical Rheumatology “Nidhi Şofat*,1
& AnasuyaKuttapitiya11Institute of Infec-
tion & Immunity, St George’s, University of
London,Cranmer Terrace, London, SW17
ORE, UK
7. Effects of antiinflammatory drugs on the pro-
gression of osteoarthritis of the knee. LINK
Study Group. Longitudinal Investigation of
Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs în
Knee Osteoarthritis. Huskisson EC1, Berry H,
Gishen P, Jubb RW, Whitehead J.- J Rheuma-
tol. 1995 Oct;22(10):1941-6. Evaluation and
Comparative Clinical Efficacy and Safety of
Rumalaya Forţe în Patients Suffering from Os-
teoarthritis of the Knee”- Nirbhay Srivastava*,
R Sadh**, BK Jain**, SĂ Kolhapure***Indian
Journal of Clinical Practice July 2005.

28 www.revistamedicalmarket.ro
Articole de specialitate

Reabilitarea pulmonară în România


Reabilitarea Pulmonară (RP) este parte componentă a nificativ simptomele, în special, dispneea, şi
complicaţiile, de a reduce decondiţionarea
Reabilitării Medicale, specialitate clinică independentă, care musculară şi de a creşte capacitatea de exerci-
este responsabilă de prevenirea, diagnosticarea, tratarea și ţiu și abilitatea de a realiza activități cotidiene,
de a reduce anxietatea şi depresia şi de a îm-
managementul reabilitării persoanelor cu afecțiuni dizabili- bunătăţi starea de bine emoţională, precum și
tante și comorbidități pentru promovarea capacităților și reinserția profesională a unor pacienți.
RP reprezintă standardul de îngrijire
performanțelor fizice și cognitive și creșterea calității vieții pentru pacienţii cu boli pulmonare cronice
acestora (Ordinele MS Nr. 360 și 361/2013). motivaţi să participe la programul de reabi-
litare pentru a deveni mai activi fizic şi mai
re fiind publicată în anul 2013. independenți, făcând parte integrantă din
Conf. Univ. Dr. Paraschiva Declarația ATS/ERS din 2013 are ca scop managementul clinic şi de menţinere a stă-
Postolache, MD, PhD, FCCP actualizarea documentului de referință de rii de sănătate a acestor pacienţi, care rămân
Universitatea de Medicină RP elaborat în anul 2005 și publicat în 2006 simptomatici şi cu afectarea semnificativă a
și Farmacie „Grigore T. Popa”, pe baza ghidurilor bazate pe evidențe ale calităţii vieţii şi a activităţilor zilnice după
Iași: Departamentul Medicale I ACCP și AACVPR, prin valorizarea exper- aplicarea tratamentului medical standard și
tizei științifice internationale și a experienței a măsurilor igieno-dietetice.

S
clinice, pentru a oferi ghiduri de bune prac- Această intervenție terapeutică implică
pitalul Clinic de Recuperare(SCR) tici privind modul și momentul aplicării o abordare multidisciplinară a pacienţilor cu
din Iași,la a cărui înființare și-au adus RP, enunțarea definiției actuale modificate, funcţia respiratorie compromisă din cauza
contribuția Dr. A. Socol, Prof. Asoc. Dr. evidențierea conceptelor cheie și a progrese- bolilor pulmonare obstructive (astm bron-
O.Petrescu, Dr. V. Bejan etc., și-a păstrat lor majore din acest domeniu. şic, bronşiectazii, bronşite cronice, emfizem,
până în prezent profilul inițial. Clinica de Re- Activitatea de RP în România se BPOC, fibroză chistică, sarcoidoză), restric-
cuperare Cardio-Pulmonari din cadrul spita- desfășoară după ghidurile și standardele tive (boli interstiţiale, ale peretelui toracic,
lului, înființată la ințiativa Prof. Dr. I. Lungu, internaționale, centrul Iași organizând cur- neuromusculare, sindroame postpoliomie-
a avut o pondere importantă de la începutul suri, simpozioane, conferinţe naționale, une- lită și post-tuberculoase şi anomalii ale cuti-
activității spitalului, având alocate inițial 144 le cu participare internațională sau sub patro- ei toracice), mixte sau a cancerului bronho-
de paturi din cele 500, număr care s-a redus naj internațional, fiind centru de referință în pulmonar stabil. RP este parte integrantă şi
semnificativ, din 2006 clinica fiind separată acest domeniu, promovând RP și în celelalte a tratamentelor pre- și postoperatorii pentru
în cele două componente existente în prezent: centre universitare (București, Timișoara, transplant pulmonar, reducerea volumului
Secția Clinică Recuperare Medicală Respira- Craiova, Constanța, Oradea, Sibiu, Târgu Jiu pulmonar, sau pentru orice intervenţie chi-
torie (SCRMR) și, respectiv,Cardiovasculară. etc.) și în unele spitale judetene, unde s-au și rurgicală toracică ori abdominală etc.
În ultimii ani, expertiza științifică și înființat departamente de RP. Programele de RP se aplică şi afecţiuni-
experiența clinică internațională au oferit o Ghidurile internaţionale, care se aplică lor pulmonare în stadii avansate sau irever-
creștere considerabilă a informațiilor privind și în țara noastră, prevăd și recomandă ca în sibile, cât mai precoce în exacerbările boli-
RP și eficacitatea ei pentru pacientul pulmo- programele de RP să fie incluse următoarele lor pulmonare, pe termen lung, în spital, în
nar cronic. Aplicabilitatea și importanța RP intervenții terapeutice: antrenamentul fizic, ambulatoriu şi la domiciliu, sunt individu-
este susținută de dovezi științifice conside- strategiile respiratorii, suportul psiho-soci- alizate şi realizate de o echipă de specialişti
rabile, studii randomizate controlate, me- al şi nutriţional, tehnicile de conservare ale în îngrijiri de sănătate (medici speciliști în
ta-analize, ghiduri elaborate de societățile energiei, şi educaţia, acestea presupunând reabilitare medicală și pneumologie, explo-
științifice internaționale (American Col- reantrenarea respiraţiei şi a tusei, antrena- raţionişti, asistenți medicali, balneo-fizio-
lege of Chest Physicians – ACCP/CHEST, mentul fizic pentru musculatura respiratorie kineto-terapeuţi, nutriţionişti, psihologi şi
American Association for Cardiovascular şi a extremităţilor, drenajul bronşic şi tehni- asistenţi sociali) în parteneriat cu medicul
and Pulmonary Rehabilitation-AACVPR, cile de relaxare. de familie și farmacistul, RP fiind o inter-
American Thoracic Society-ATS, Canadian Programele de RR au rolul de a îmbună- venţie multidisciplinară şi cuprinzătoare.
Thoracic Society-CTS, European Respirato- tăţi calitatea vieţii prin creşterea gradului de În anul 2006, când a fost publicată pri-
ry Societ-ERS etc.) și consensuri/declarații independenţă, de a reduce numărul exacer- ma Declarație comună ATS/ERS asupra RP,
elaborate inițial în anul 2006, pe baza docu- bărilor și a spitalizărilor datorate acutizări- a fost înființat și Grupul de Lucru de Reabi-
mentelor științifice existente anterior elabo- lor, precum şi durata acestora, cu reducerea litare Respiratorie (GLRR) al Societății Ro-
rate de ACCP și AACVPR, ultima actualiza- semnificativă a costurilor, de a ameliora sem- mâne de Pneumologie (SRP), ca urmare a

30 www.revistamedicalmarket.ro
necesității dezvoltării RP în România și apli- București, Poiana Brașov, Sibiu, etc. pentru Conf. Univ. Dr. Paraschiva
cării ei după standardele internaționale, la specialiști dar și întâlnirile cu pacienții cu POSTOLACHE, MD, PhD, FCCP
inițiativa Conf. Univ. Dr. Paraschiva Posto- afecțiuni respiratorii cronice și/sau fumători. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T.
lache de la Spitalul Clinic de Recuperare din Membrii GLRR al SRP au editat unTratat Popa”, Iași: Departamentul Medicale I
Iași, actualmente coordonator, și cu sprijinul de RP (coordonator Prof. Dr. Voicu Tudo- Spitalul Clinic de Recuperare, Iași: Șef Secție Clinică
conducerii SRP (Prof. Dr. P. Stoicescu, Prof. rache, Timișoara), o Monografie și unGhid Recuperare Medicală Respiratorie, Coordonator al
Dr. Fl. Mihălțan), care din 2012 are secretar operațional de RP (coordonator Conf. Dr. Centrului de Consiliere pentru Renunțare la Fumat;
pe Conf. Univ. Dr. Mimi Nițu de la Univer- Paraschiva Postolache) și sunt coordonatori Medic primar Medicină internă; Medic primar
sitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. sau colaboratori la Proiecte naționale și/sau Farmacologie clinică; Medic primar Pneumologie;
GLRR are o activitate intensă și perma- internaționale de RP. Medic specialist Reabilitare medicală; Consilier
nentă care s-a concretizat în această perioa- GLRR al SRP în parteneriat cu SRP, Antifumat, Societatea Română de Pneumologie
dă prin creșterea numărului de membri și a UMF „Grigore T. Popa” Iași, SCR și SCRMR (SRP): Fondator și Coordonator al Grupului de
numărului de centre în care s-au înființat de- Iași, Fundația ”Flacăra Speranței – Flame Lucru de Reabilitare Respiratorie și Membru al
partamente de RP (Iași, București, Timișoara, of Hope” Iași, a organizat în martie, la Iași, Comitetului Director al SRP
Craiova, Constanța, Târgu Jiu etc.). un proiect educaţional cu tema „REABILI- Ministerul Sănătății: Membru al Programului
Dintre activitățile științifice organizate TAREA PULMONARĂ: PROVOCĂRI ȘI Național „STOP FUMAT”
de GLRR remarcabile sunt cele 2 manifestări SOLUȚII”, care s-a adresat pacienților cu Board-ul Regenților American College of Chest
naționale cu participare internațională, sub afecţiuni pulmonare cronice și medicilor Physicians (ACCP)/CHEST: Imediat Fost Președinte
patronaj internațional (ACCP), la Iași, în 2010 specialiști și rezidenți, asistenților medicali al Consiliului Guvernatorilor Mondiali; Membru
și 2012 (Conf. Dr. Paraschiva Postolache, și sociali, psihologilor, nutriționistilor și al Comitetului Director al Pulmonary Physiology,
Iași), cursul de testare la efort la București în balneo-fizio-kinetoterapeuților implicați în Function, and Rehabilitation NetWork al ACCP/
2012 cu participare internațională (Dr. Dia- activitățile de RP, un concept extrem de ac- CHEST; Guvernator ACCP/CHEST pentru Romania
na Ioniță, București) și cursurile, simpozioa- tual și de important pentru un management și Fellow ACCP (FCCP)
nele, conferințele organizate anual în țară și corect al pacienților cu afecțiuni pulmonare European Respiratory Society: Lider Național
cu ocazia Congreselor SRP de la Constanța, cronice obstructive, restrictive și mixte. GOLD pentru România

Reabilitare medicală 31
Articole de specialitate

Artroza - o problemă
de sănătate publică
Artroza este cea mai frecventă dintre afecţiunile sistemu- La nivelul cartilajului articular
apar o serie de modificări din punct
lui musculoscheletal, reprezintă a doua cauză de invalidi- de vedere calitativ şi cantitativ la ni-
tate după afecţiunile cardiovasculare şi este o adevărată velul condrocitelor, alterări la nivelul
matricei extracelulare, care vor duce
problemă de sănătate publică prin implicaţiile socio-eco- la scăderea elasticităţii şi rezistenţei.
nomice. Reprezintă cea mai frecventă cauză de durere Concomitent, apar modificări la nive-
lul osului subcondral, apare o hiper-
cronică la populaţia vârstnică. La pacienţii din SUA, artro- plazie osoasă cu formare de osteofite
za determină peste 440.000 de protezări de genunchi şi marginale şi, în final, modificări la
nivelul întregii articulaţii. Acest pro-
200.000 de protezări de şold pe an, ceea ce înseamnă cos- ces poate să apară la nivelul oricăror
turi medicale şi economice ridicate. articulaţii, dar cu precădere la nivelul
articulaţiilor cu mobilitate crescută.
iau tratament de substituţie hormo- Debutul bolii este lent, asimptoma-
Dr. Szasz Simona nală. Obezitatea este un factor de risc tic mult timp. Tabloul clinic se carac-
Medic primar Recuperare, Medicină
major, mai evident la femei şi în for- terizează prin durere, care se accentu-
Fizică şi Balneologie, Specialist Reu-
matologie, Spitalul Clinic Judeţean mele de artroză localizată la nivelul ge- ează la suprasolicitările articulare, la
de Urgenţă Târgu-Mureş, Clinica nunchiului. Studiile arată că o scădere expunerea la frig, intemperii şi curenţi
Reumatologie UMF Târgu-Mureş ponderală cu 5 kilograme scade riscul de aer. O caracteristică a durerii este

S
de apariţie a gonartrozei cu 50%. meteorosensibilitatea, adică accentua-
e caracterizează printr-o degra- De asemenea, artroza se corelea- rea durerii la schimbarea frontului at-
dare progresivă a cartilajului ză cu o serie de afecţiuni, cum sunt mosferic, a presiunii atmosferice. Este
articular, o reacţie hipertrofică hipertensiunea arterială, diabetul o durere care la început are un carac-
la nivelul osului subcondral, în- zaharat, dislipidemia, hiperurice- ter mecanic, se ameliorează la repau-
soţită de modificări la nivelul întregii mia. Suprasolicitările articulare sunt sul postural, ulterior capată un carac-
articulaţii-capsula articulară, sinovi- implicate în apariţia precoce a unor ter mixt, devine permanentă, atât în
ală, meniscuri. forme severe de artroză. Eforturile repaus cât şi pe parcursul nopţii, apare
Până la vârsta de 55 de ani artro- fizice excesive, din cadrul unor acti- redoarea articulară, reducerea mobili-
za apare în aceeaşi măsură la bărbaţi vităţi sportive, activităţile profesiona- tăţii articulare, impotenţa funcţională
şi la femei, după această vârstă este le, microtraumatismele şi traumatis- marcată în stadiile avansate.
mult mai frecventă la femei, odată cu mele repetate, tulburările de statică, Cauzele durerii sunt multiple şi
instalarea menopauzei, cu excepţia entorsele repetate, luxaţiile, fracturile provin atât de la nivelul structurii
coxartrozei, care apare mai frecvent şi intervenţiile chirurgicale ortopedi- articulare cat şi de la nivel osos, liga-
la bărbaţi, indiferent de vârstă. ce predispun la apariţia artrozei de la mentar, capsular, sinovial, muscular,
Există o serie de factori favorizanţi vârste relativ tinere. Patologia artro- medular sau radicular prin compresie.
ai artrozei. Ereditatea, se consideră că zică poate să apara şi pe fondul unor La examenul obiectiv apare sen-
există o predispoziţie genetică, o agre- cauze anatomice - tulburări de statică sibilitate la palparea interliniului
gare familială a bolii, mai ales pentru şi boli congenitale musculoarticulare, articular sau la percutie, cracmente
formele poliarticulare, coxartroză şi boli infecţioase, endocrine, metaboli- şi crepitaţii, contractură musculară
artroza digitală. Vârsta, incidenţa bo- ce, neurologice etc. însoţitoare, limitarea mobilităţii, tu-
lii creşte odată cu înaintarea în vârstă. Frecvent există mai mulţi factori mefiere articulară sau noduli osoşi-
Sexul, femeile după menopauză au o favorizanţi implicaţi în etiopatogenia Hebereden şi Bouchard la nivelul
incidenţă crescută a bolii, scade dacă artrozei. mâinii, în stadiile avansate.

32 www.revistamedicalmarket.ro
Articole de specialitate

Diagnosticul bolii artrozice este La nivelul mâinilor frecvenţa ar- Un rol important de asemenea în
relativ simplu, se bazează pe simpto- trozei este mai mare la femei, afec- patologia artrozică îl are şi masajul
matologia pacientului, pe examenul tează articulaţiile mici: metacarpofa- medical, termoterapia rece în fazele
obiectiv. Analizele de laborator sunt langian I-rizartroza policelui, intrefa- acute ale bolii sau căldura în formele
în limite normale în general, poate să langian proximal şi distal, unde apar cronice. Tratamentul balnear, axat pe
apară un discret sindrom inflamator frecvent nodulii artrozici Bouchard şi factori naturali de cură - împachetări
din punct de vedere biologic pe baza Heberden, pentru ultima formă pre- sau băi cu nămol, oncţiuni cu nămol,
procesului inflamator de intensitate dipoziţia genetică este importantă. băi sărate, carbogazoase, sulfuroase,
mică sau moderată la nivelul sino- Formele de artroză localizate la nive- este recomandat pacienţilor diagnos-
vialei. Examenul lichidului sinovial, lul şoldurilor-coxartroză şi la nivelul ticaţi cu artroză de cel puţin două ori
atunci când genunchiul este tumefi- genunchilor-gonartroză, dau dureri pe an. Terapia ocupaţională, mijloa-
at ajută la susţinerea diagnosticului la mersul şi ortostastismul prelungit, cele ajutătoare pentru mers şi orte-
şi la diagnosticul diferenţial cu alte la urcatul, respectiv coborâtul scări- zele de asemenea sunt recomandate
afecţiuni. Dintre investigaţiile ima- lor. Pot fi forme idiopatice, cele mai pacienţilor cu artroză.
gistice, cea mai importantă explorare frecvente, sau secundare pe fondul Tratamentul farmacologic presu-
este cea radiologică, alte investigaţii unor tulburări de statică, osteonecro- pune un tratament simptomatic de
cum ar fi tomografia computerizată, za aseptică sau traumatice. ameliorare a durerii, care constă din
rezonanţa magnetică nucleară, scin- Tratamentul artrozei constă din paracetamol până în doze de 3-4 g/
tigrafia etc nu se justifică decât atunci asocierea terapiei medicamentoase zi, opioide slabe, asociere de parace-
când sunt probleme de diagnostic cu cea nonfarmacologică şi are ca şi tamol cu tramadol, ulterior, dacă nu
diferenţial. O investigaţie valoroa- obiective ameliorarea calităţii vieţii se ameliorează simptomatologia, se
să, mult mai ieftină şi accesibilă este pacientului, a durerii şi mobilităţii ar- administrează antiinflamatoare ne-
ultrasonografia musculoscheletală, ticulare, a procesului inflamator care steroidiene. Administrarea antiinfla-
care permite atât vizualizarea carti- apare în perioadele de decompensare matoarelor nesteroidiene trebuie fă-
lajului articular dar şi a structurilor a bolii. Tratamentul nonfarmacologic cută însă cu precauţie, ţinând cont de
periarticulare afectate - muşchi, liga- are în vedere educaţia pacientului, re- efectele nedorite asupra cartilajului,
mente, tendoane, meniscuri, capsula ducerea sau înlăturarea factorilor de efectele secundare la nivelul tubului
articulară. risc. Este foarte importantă reducerea digestiv, medular, renal, hepatic, ris-
Boala artrozică poate afecta orica- greutăţii ponderale pentru articulaţiile curile cardiovasculare şi trombem-
re dintre articulaţii, cel mai frecvent portane, a mersului pe teren denivelat, bolice. Tratamentul condroprotector
coloana vertebrală şi articulatiile cu a urcării şi coborârii scărilor pentru pe bază de condroitin sulfat, sulfat de
mare mobilitate. La nivelul coloa- articulaţiile membrelor inferioare, a glucozamină, diacerein, avocado, ulei
nei vertebrale, cel mai frecvent sunt mersului şi ortostatismului prelungit, de soia, acid hialuronic au un efect
afectate coloana cervicală şi lombară, a poziţiilor monotone prelungite, a ri- simptomatic, necesită însă o admi-
care au o mobilitate mai mare, la ni- dicatului de greutăţi şi a mişcărilor de nistrare prelungită 1-2 ani.
velul coloanei dorsale frecvenţa este torsiune, a expunerii la frig, curenţi de Terapia intraarticulară - vascosu-
mai redusă, aici durerile sunt cauzate aer şi intemperii. Un rol central în ca- plimentarea cu acid hialuronic şi pre-
în primul rând din cauza osteoporo- drul tratamentului nonfarmacologic îl paratele cortizonice sunt recomanda-
zei aparută la pacientele aflate în me- are tratamentul de recuperare. te la cei fără răspuns la tratamentul
nopauză, deşi corelaţia osteoporozei Tratamentul de recuperare vizea- nonfarmacologic şi farmacologic.
cu artroza este în sens negativ, adică ză un program de kinetoterapie indi- Infiltraţiie cu Diprofos se recomandă
osteoporoza nu este un factor de risc vidualizat, adaptat patologiei pacien- însă să nu depăşească 3-4 adminis-
pentru apariţia artrozei. Simptoma- tului, pe care acesta să şi-l însuşească trări pe an şi să se ţină cont de afec-
tologia pacientului cu patologie ar- şi să îl continue la domiciliu. Un rol ţiunile asociate ale pacientului, dato-
trozică localizată la nivelul coloanei important în ameliorarea durerii şi rită efectelor sistemice pe care le au.
vertebrale, mai ales cervical, poate creşterea mobilităţii articulare îl are În stadiile avansate, cu durere şi
fi polimorfă, ducând la tulburări de hidrokinetoterapia, tratamentul de dizabilitate persistentă se recomandă
sensibilitate, scăderea forţei muscu- electroterapie, axat pe curenţi de joa- intervenţia chirurgicală ortopedică,
lare, modificări ale reflexelor, cefalee, să, medie şi înaltă frecvenţă, fototera- care constă din tehnici cu caracter
ameţeli, tulburări de vedere, greţuri, pia, băile galvanice generale, Stanger paleativ, osteotomii şi endoproteze.
vărsături, sindroame anxioase şi de- mai ales pentru formele generalizate Este foarte important un diagnos-
presive, mai ales atunci când durerea de artroză sau băile galvanice patru tic precoce al artrozei şi instituirea
se cronicizează. celulare pentru formele periferice. unui tratament corespunzator.

34 www.revistamedicalmarket.ro