Sunteți pe pagina 1din 5

Actualmente în Republica Moldova, sfera şi funcţiile contabilităţii suferă modificări successive şi adînci

impuse, pe de o parte de necesităţile sporite de informaţii la nivelul agenţilor economici, iar pe de altă parte de
evoluţia procedeelor tehnicii de înregistrare şi de prelucrare a informaţiei. Contabilitatea, ca instrument
principal de cunoaştere, gestiune şi control al operaţiilor patrimoniale, trebuie să asigure înregistrarea
cronologică şi sistematică, prelucrarea, păstrarea valorificarea şi prezentarea informaţiilor cu privire la
patrimoniu şi rezultatele obţinute, atît pentru necesităţi proprii, cît şi în relaţiile cu terţii.
Disciplina în cauză are ca prim obiectiv atingerea nivelului necesar de capacităţi, cunoştinţe şi deprinderi
practice pentru ţinerea contabilităţii pe fiecare compartiment.
Studiul acestei discipline oferă posibilitatea verificării sistematice a cunoştinţelor accumulate prin
rezolvarea unor probleme de generalizare care cuprind toate compartimentele contabilităţii financiare la
entitate şi presupune efectuarea operaţiunilor aferente întregului ciclu de lucrări contabile.
Prin obiectivul său disciplina “Stagiu de practică la …………” îşi propune să formeze la studenţi o
gîndire analitică şi deprinderi practice privind toate sectoarele de evidenţă a unităţilor economice, să ofere
modalităţile cele mai eficiente pentru înţelegerea şi aprofundarea problemelor de contabilitate financiară, să le
formeze o gîndire contabilă logică, precum şi deprinderile necesare pentru asimilarea şi valorificarea
informaţiei contabile. Prin scopul său disciplina dată îşi propune să formeze la studenţi deprinderi practice de
reflectare a operaţiunilor economice atît în documentele primare, cît şi în registre contabile, situaţii financiare
utilizate în contabiltatea entităţilor.
Fiecare entitate este obligată să ţină contabilitatea şi să întocmească situaţiile financiare în modul
prevăzut de Legea Contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 cu modificările şi completările ulterioare (în
continuare Legea Contabilităţii), de standardele de contabilitate, de planul de conturi contabile, de
regulamente, instrucţiuni, indicaţii metodice, reguli şi comentarii, de normele metodologice de întocmire şi
utilizare a documentelor primare şi registrelor contabile elaborate şi aprobate de Ministerul Finanţelor al
Republicii Moldova.
În conformitate cu art. 18 din LC ciclul contabil al entităţii cuprinde:
a) întocmirea documentelor primare şi centralizatoare;
b) evaluarea şi recunoaşterea elementelor contabile;
c) reflectarea informaţiilor în conturile contabile;
d) întocmirea registrelor contabile;
e) inventarierea elementelor contabile;
f) întocmirea balanţei de verificare, a Cărţii mari şi a situaţiilor financiare.
Documentele sunt acte scrise întocmite în momentul efectuării operaţiilor economice şi
financiare prin care se dovedeşte efectuarea acestor operaţii. Operaţiile consemnate în documente generează
relaţii de drepturi şi de obligaţii între parametrii de afaceri. Pentru ca un act sa fie considerat document de evidenta
trebuie sa indeplineascaurmatoarele conditii:- sa cuprinda o operatie care a determinat in realitate modificari sau transformari laun
element patrimonial.- sa fie intocmit cu respectarea dispozitiilor legale deosebita pentru contabilitatedeoarece:-
justifica operatiile economice si stau la baza inregistrarii lor in contabilitate;- f u r n i z e a z a d a t e n e c e s a r e o r g a n e l o r
d e c o n d u c e r e ; o r g a n e l o r d e p r o g n o z a economica si organelor de control (fiscale, bancare);- constituire proba in
justitie.Pe baza documentelor se stabileste:- realitatea operatiei economico-financiare (daca operatia economica
inscrisa indocument a avut loc in realitate; nu este financiara);- legalitatea (daca documentul este intocmit in conformitate cu
normele legale);- oportunitatea si rentabilitatea agentului economic;- raspunderea materiala si penala a persoanelor care se fac
vinovate de ilegalitateaintocmirii unor documente
Pina a trece nemijlocit la discutarea modului de intocmire a documentelor primare si centralizatoare ne
reamintim de la disciplinele anterioare ce este un document primar? (Aici sunt implicaţi în discuţie studenţii).
Conform art.3 al LC documentul primar reprezinta o confirmare documentară (pe suport de hîrtie sau în
formă electronică) care justifică efectuarea operaţiunii economice, acordă dreptul de a o efectua sau certifică
producerea unui eveniment. De ex: facturi, chitanţe, bonuri de consum etc.

1
In conformitate cu art. 19 al LC documentele primare se întocmesc în timpul efectuării
operaţiunii, iar dacă aceasta este imposibil – nemijlocit după efectuarea operaţiunii sau după producerea
evenimentului.
Entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare, aprobate de Ministerul Finanţelor. În lipsa
formularelor tipizate sau dacă acestea nu satisfac necesităţile entităţii, entitatea elaborează şi utilizează
formulare de documente, aprobate de conducerea ei, cu respectarea elementelor obligatorii prevazute in
alin.(6) din art.19 al LC.
Documentele primare întocmite pe suport de hîrtie sau în formă electronică au aceeaşi putere juridică.
În cazul întocmirii documentului primar în formă electronică, entitatea, la solicitarea utilizatorului, este
obligată să imprime copia documentului pe suport de hîrtie din cont propriu.
Documentele primare întocmite vor conţine următoarele elemente obligatorii:
a) denumirea şi numărul documentului;
b) data întocmirii documentului;
c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entităţii în numele căreia este întocmit documentul;
d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru persoanele fizice –
codul personal;
e) conţinutul faptelor economice;
f) etaloanele cantitative şi valorice în care sînt exprimate faptele economice;
g) funcţia, numele, prenumele şi semnătura, inclusiv digitală, a persoanelor responsabile de efectuarea şi
înregistrarea faptelor economice.
La întocmirea documentelor primare, pentru persoanele neînregistrate ca subiecţi ai activităţii de
întreprinzător, respectarea elementelor prevazute la punctul d) nu este obligatorie.
În documentele primare întocmite pentru necesităţile interne ale entităţii, respectarea prevederilor
punctului c) şi d) nu este obligatorie.
Documentele primare primite de entitate într-o limbă străină, alta decît cea engleză şi rusă, vor fi
traduse în limba de stat, cu expunerea tranzacţiei respective.
În funcţie de natura faptelor economice şi a tehnologiei de prelucrare a informaţiei, conducerea sau
organul executiv – în entitatea cu răspundere limitată; partenerii – în entitatea ai cărei proprietari au
răspundere nelimitată; proprietarul – pentru întreprinzătorii individuali; conducătorul entităţii pot include în
documentele primare elemente suplimentare.
Persoanele care întocmesc şi/sau semnează documentele primare răspund în conformitate cu art.44 al
LC.
Documentele de casă, bancare şi de decontare, datoriile financiare, comerciale şi calculate pot fi
semnate unipersonal de conducătorul entităţii ori de două persoane cu drept de semnătură: prima semnătură
aparţine conducătorului sau altei persoane împuternicite, a doua – contabilului-şef sau altei persoane
împuternicite. Semnăturile pe documentele menţionate, după caz, se confirmă prin aplicarea ştampilei entităţii
respective. În lipsa funcţiei de contabil-şef, semnătura pe documentele menţionate se aplică de conducătorul
entităţii respective sau de altă persoană împuternicită.
De reţinut! sau Important! Corectări în documentele primare care justifică operaţiunile de casă, bancare,
de livrare şi achiziţie a bunurilor economice şi a serviciilor nu se admit!
Contabilului-şef (şefului serviciului contabil) i se interzice să primească spre executare documente
privind faptele economice ce contravin actelor legislative şi normative, informînd despre aceasta în scris
conducătorul entităţii. Astfel de documente se primesc spre executare numai cu indicaţiile suplimentare în
scris ale conducătorului entităţii căruia, ulterior, îi revine răspunderea pentru aceasta.
În afară de documentele primare simple legislaţia prevede şi utilizarea documentelor primare cu
regim special (art.20 al LC). Acestea se utilizează în cazurile:
a) înstrăinării activelor cu transmiterea dreptului de proprietate, cu excepţia valorilor mobiliare;
b) prestării serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare,
organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut;
c) transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii
fără transmiterea dreptului de proprietate;
d) achiziţionării activelor şi serviciilor de locaţiune de la furnizori – cetăţeni;
e) transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune.

2
Modul de editare, eliberare, procurare, păstrare, evidenţă şi utilizare a formularelor tipizate cu regim
special se stabileşte de Guvern. Entitatea care desfăşoară activitate de întreprinzător şi dispune de un sistem
de imprimare automatizat imprimă formulare tipizate cu regim special de sine stătător, cu acordul Ministerului
Finanţelor, conform cerinţelor prevăzute de Guvern.
Pentru operaţiunile de export-import al activelor şi serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate
documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract.
Emiterea mai multor documente primare pentru unele şi aceleaşi operaţiuni se interzice, cu excepţia
cazurilor în care unul dintre documentele primare cu regim special este factura fiscală.
Documentele centralizatoare sunt documentele care cuprind date referitoare la operaţii de acelaşi fel
culese din mai multe documente primare. Ele se mai numesc cumulative deoarece cumulează de regulă mai
multe informaţii privind acelaşi fenomen sau proces economic. (de ex: borderoul sau registrul vînzărilor,
borderoul sau registrul cumpărărilor, borderouri de consum centralizatoare pentru materiale consumabile etc.)
Datele din documentele primare şi centralizatoare se înregistrează, se acumulează şi se prelucrează
ulterior în registrele contabile. Conform art.23 din LC nomenclatorul şi structura registrelor contabile se
stabilesc de către fiecare entitate de sine stătător, pornind de la necesităţile informaţionale proprii, ţinîndu-se
cont de normele metodologice şi cerinţele privind elementele obligatorii prevăzute de LC. Ministerul
Finanţelor stabileşte registre contabile obligatorii pentru unele categorii de entităţi, cu excepţia entităţilor care
aplică I.F.R.S.
Registrele contabile se întocmesc pe suport de hîrtie sau în formă electronică. Dacă registrul contabil
este întocmit în formă electronică, entitatea, la solicitarea organelor autorizate, este obligată să imprime pe
cont propriu copia acestuia pe suport de hîrtie. Registrele contabile obligatorii sînt Cartea mare sau balanţa de
verificare şi alte registre centralizatoare, care servesc drept bază pentru întocmirea situaţiilor financiare.
Nomenclatorul şi structura registrelor contabile pentru instituţiile publice se elaborează şi se aprobă de
Ministerul Finanţelor.
Erorile contabile pot apărea la contabilizarea şi prezentarea elementelor contabile în urma aplicării
incorecte a prevederilor actelor normative, comiterii greşelilor de calcul, neînregistrării, înregistrării multiple
sau interpretării greşite a faptelor economice, fraudelor şi delapidărilor.
Conform art.42 al LC nu se admit corectări nestipulate în documentele primare şi în registrele
contabile. Corectarea înregistrărilor contabile eronate se confirmă prin notă contabilă, cu condiţia respectării
elementelor obligatorii menţionate anterior.
În cazul corectării erorilor care generează pierderi contabile reportate, acestea vor fi acoperite pînă la
efectuarea oricărei repartizări de profit. În notele la situaţiile financiare vor fi prezentate informaţii
suplimentare cu privire la erorile constatate. Data corectării erorilor contabile se consideră data întocmirii
notei contabile. Data comiterii erorii contabile se consideră data întocmirii documentului primar la care se
face referire în nota contabilă.
Erorile constatate după aprobarea şi prezentarea situaţiilor financiare se corectează în conformitate cu
standardele de contabilitate.
Entitatea este obligată să păstreze pe suport de hîrtie sau în formă electronică documentele contabile
care includ: documentele primare, registrele contabile, situaţiile financiare şi alte documente aferente
organizării şi ţinerii contabilităţii.

3
Decont de avans:document primar intocmit la intoarcerea din deplasare a titularului de avans si
semnifica darea de seama a acestuia privind suma avansului utilizat. Se intocmeste intr-un exemplar, in care
se consemneaza destinatia avansului, suma cheltuielilor, suma ramasa/depasita. Se autentifica prin semnaturile
contabilului si a titularului de avans. La rindul sau ordinal de deplasare se autentifica de conducatorul entitatii.
Registrul de casa: se perfecteaza la sfirsitul zilei(saptaminii) unde se consemneaza toate dispozitiile de
incasare si plata aferente acestei perioade. Se completeaza de casier in doua exemplare prin foaia indigo,
partea detasabila inscrisa prin foaia indigo, impreuna cu disp. De plata/ incasare anexate se transmit in
contabilitate, iar partea de baza din registru serveste ca dare de seama a casierului.
Dispozitia de plata:un document care se intocmeste la eliberarea banilor din casa(achitarea salariilor,
acordarea avansului, platile serv. comunale, locatiune, lipsuri la inventariere, diverse plati marunte)la fel de
catre casier pe 2 parti care nu se detaseaza (partea de sus e completata de casier, iar cea de jos de persoana
care primeste banii). Nu e doc. de stricta evident, dar obligatoriu se autentifica prin 4 semnaturi:conducatorul,
contabilul sef, casierul si persoana care primeste bani.
Dispozitia de incasare – document primar perfectat la incasarea numerarului din diferite surse(cont
current, returnarea avansului neutilizat, incasari din vinzari, din darea in locatiune) de catre casier la sf zilei pe
2 parti, 1- partea de basa 2- chitanta.
Poate fi la sf decade, jumatate de luna, informatia din dispozitia de incasare e trecuta in jurnalul de casa , care
serveste ca dare de seama a casierului. Totodata informatia este predate in contabilitate pentru inregistrarile
contabile respective si itocmirea registrului pe contul 241.
E autentificata prin semnaturile: contabilului sef, si casier. Stampila se aplica pe ambele parti.
Ordin de plata: document primar (o dispozitie neconditionata), data de catre un titular de cont , bancii sale,
de a pune la dispozitia unui beneficiar o anumita suma de bani.
Emiterea ordinului de plata presupune existent unor disponibilitati cel putin egale cu valoarea sumelor
transferate.
Lista de plata: borderou de plata, e un document primar care se completeaza intr-un singur exemplar pentru
fiecar sectie, subdiviziune in parte (pt entitati mari) sau o singura lista pentru o entitate mica. In ea se inscriu
toti salariatii, suma salariului (indreptat spre achitare), semnatura fiecarui salariat.
Aceste document trebuie sa fie autentificat cu 2 semnaturi :1-contabilul care tine evident retribuirii muncii
(entitati mari), sau contabilul sef 2- conducatorul entit.
Extras de cont : inregistrarea tuturor tranzactii lor procesate de banca in cont in numele tau de la precedentul
extras.
Iti arata exact ce se intimpla in contul tau si iti permite sa verifici daca banca ti-a inregistrat correct
tranzactiile.
Extrasul iti arata cind si in ce suma:
-ai restras bani de la bancomat
-ai platit facturi prin ordin de plata sau direct debit. El contine si platile facute in contul tau. Aceste plati pot fi
salariul, diverse beneficii, depuneri in numerar, etc.
Factura - reprezintă documentul tipizat cu regim special sau de strictă evidență care se eliberează de furnizor
sau prestator de servicii . În cele mai dese cazuri se completează în 3 exemplare , 1 exemplar se arhivează la
furnizor , exemplarul 2 se transmite cumpărătorului , al 3- lea exemplar rămîne la transportator . Se întocmește
de către entitățile neplătitoare de TVA .
Factura fiscală - reprezintă documentul tipizat cu regim special sau de strictă evidență care
se eliberează de furnizor sau prestator de servicii . În cele mai dese cazuri se completează în 3 exemplare , 1
exemplar se arhivează la furnizor , exemplarul 2 se transmite cumpărătorului , al 3-lea exemplar rămîne la
transportator .
În cazul în care în tranzacția de livrare sunt implicați mai mulți intermediari , factura fiscală se întocmește în 5
exemplare . Factura fiscală dă dreptul de a trece în cont suma TVA calculată din valoarea livrării sau
serviciului prestat .
Delegatia-se intocmeste de cumparator avind drept scop imputernicirea persoanei de primire a
marfurilor de la furnizor, obligatoriu fiind anexate copia buletinului de identitate . Daca
cumparatorul vine dupa marfa cu delegatia, ștampila nu se mai aplica pe factura fiscala,
deoarece e pe delegatie ce se anexeaza pe exemplarul facturii fiscale a furnizorului.

4
PV de punere in functiune a MF(primire predare)- este doc primar perfectat la intrarea MF in evidenta
dupa ce au fost suportate toate costurile ulterioare si determinata VI a MF.
Se intocmeste intr-un exemplar unde comisia tehnica si cea financiara aplica semnaturile privind acordul darii
in exploatare.
Ulterior in baza PV in comtabilitate sunt efectuate inregistrarile contabile respective in registrul contului 123
PV de casare a MF-un doc de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a MF si se
intocmeste in 2 exemplare.
BASS-se intocmeste si se prezinta lunar pina la 25 a lunii urmatoare lunii gestionare. Se prezinta la CTAS
unde e la evidenta ca contribuabil entitatea. La primirea darii de seama colaboratorul CTAS autentifica prin
data primirii, semnatura si ștampila . Ulterior informatia e transmisa la CNAS. In ea se inscrie sumele
contributiilor asigurarilor calculate si transferate lunar de entitate 6,23% si sumele indemnizatiilor platite.
MED 08- se intocmeste si se prezinta trimestrial pina la data 30 a lunii urmatoaretrimestrului
gestionar. Se prezinta inspectoratului fiscal teritorial in raza caruia e deservita entitatea. Trebuie
obligatoriu sa fie autentificate cu 2 semnaturi a conducatorului si a contabilului sef.
In el se inscriu sumele PAM din fondul salarial pe 3 luni.