Sunteți pe pagina 1din 3

ALAI HUB

CONTRACT DE LIVRARI DE PRODUSE SI SERVICII IN CONTRAPARTIDA


(BARTER)
Nr. __________
Data: ___________________

CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE


Art.1 Furnizorul prim și Furnizorul secund
(1) Societatea ARTARIA HUB SRL,
Sediul: ___________________________________________________________________,
Înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului __________Nr. ___________________,
Cod Unic de Înregistrare/Cod fiscal: _____________________________________,
Cont bancar nr. ____________________________________________________,
Banca __________________________ sucursala _________________________,
Telefon _______________________ e-mail ______________________________,
reprezentată legal de:
Dl/D-na __________________________________________,
în calitate de: _______________________________________,
identificat(ă) prin: ___________________________________,
Telefon __________________________ e-mail _____________________________,
în calitate de FURNIZOR DE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII, denumită în continuare în prezentul
contract Furnizor prim,
și
(2) Societatea
________________________________________________________________,
Sediul: ___________________________________________________________________,
Înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului __________Nr. ___________________,
Cod Unic de Înregistrare/Cod fiscal: _____________________________________,
Cont bancar nr. ____________________________________________________,
Banca __________________________ sucursala _________________________,
Telefon _______________________ e-mail ______________________________,
reprezentată legal de:
Dl/D-na __________________________________________,
în calitate de: _______________________________________,
identificat(ă) prin: ___________________________________,
Telefon __________________________ e-mail _____________________________,
în calitate de FURNIZOR DE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII, denumită în continuare în prezentul
contract Furnizor secund,
având ca temei legal art.1763-1765 Cod Civil precum și legislația în materie, în vigoare, au convenit
încheierea prezentului contract în următoarele condiții:

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI


Art.2 Obiectul contractului
(1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă furnizarea de produse sau servicii între
Furnizorul prim și Furnizorul secund, în contrapartidă, astfel: Furnizorul prim va livra
Furnizorului secund produsele sau serviciile descrise în Anexa nr.1 pct. I la prezentul
contract iar Furnizorul secund va livra Furnizorului prim, în contrapartidă, produsele
sau serviciile menționate și descrise în Anexa nr. 1 pct. II la prezentul contract.
(2) Anexa nr.1 face parte integrantă din prezentul contract și poate fi modificată sau
completată periodic, conform convenției părților.
(3) Intenția de modificare sau completare a Anexei nr.1 trebuie să fie notificată de partea
care o solicită celeilalte părți cu cel puțin ___________ zile lucrătoare înainte de data
scadenței, cu respectarea raportului de schimb stabilit între părți.
Art.3 Raportul de schimb. Termene de livrare. Calitate. Garanție
(1) Raportul de schimb convenit între părțile contractante este stabilit în baza prețurilor
existente pe piața internă cu privire la produsele și serviciile furnizate, a

ALAI HUB
ALAI HUB
caracteristicilor și condițiilor specifice ale produselor, a valorii finanțării asupra
produsului, a loturilor de produse livrate în avans și a termenelor de livrare diferite.
(2) Raporturile de schimb, termenele de livrare și calitatea produselor sau serviciilor sunt
stabilite și se desfășoară conform convenției părților, în baza tabelelor înscrise în
Anexa nr.1, pct. I și II.
(3) În cazul în care, în urma completării sau modificării efectuate în condițiile art.2 al.(3),
valoarea prestațiilor se modifică, cealaltă parte are dreptul să solicite echivalarea
prestațiilor în contrapartidă, prin furnizarea de produse și/sau servicii de valoare egală
cu cele solicitate de cealaltă parte.
(4) Partea căreia i se solicită acceptarea completării sau modificării termenilor sau
condițiilor prevăzute în Anexa nr.1 poate să refuze completarea sau modificarea, fără
să justifice acest lucru, sau poate să o accepte în condițiile alineatului precedent.
(5) Atât Furnizorul prim cât și Furnizorul secund au dreptul să reclame, unul celuilalt, în
urma constatării, abaterile cantitative, calitative, defecțiunile produselor sau calitatea
necorespunzătoare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, determinate de
vicii ascunse sau alte cauze generate de părți.
(6) Calitatea produselor este cea înscrisă în certificatele de calitate. Produsele vor fi
însoțite de asemenea de certificat de garanție în care se vor indica:
a) începerea termenului de garanție și durata lui;
b) condițiile de acordare a garanției;
c) cazurile de încetare sau prelungire a termenului de garanție;
d) documente de atestare a calității produselor;
e) alte aspecte convenite de părți
_________________________________________.
(7) Neconcordanța livrărilor cu calitatea produselor specificată în contract conduce la
refuzul acestora de către partea căreia îi sunt destinate.
(8) Părțile răspund de ambalarea și transportul produselor și de cheltuielile aferente
acestor activități. Aceste taxe concură la valoarea totală a contractului și se iau în
considerare pentru echivalența operațiunii.
(9) Produsele vor fi livrate în locul indicat în Anexa nr.1 la prezentul contract și vor fi
predate pe bază de proces verbal de predare-primire, ce se constituie în anexa la
prezentul contract (ex. Anexa nr.2).
(10) Înăuntrul termenului de garanție, părțile se obligă sa acorde asistență tehnică pentru
produsele livrate și furnizarea de piese de înlocuire, aceste operațiuni efectuându-se
gratuit.
(11) Fiecare parte este răspunzătoare de viciile ascunse ale produselor livrate.

CAP. III VALOAREA CONTRACTULUI


Art.4 Garanția bancara
(1) Valoarea totală a produselor sau serviciilor oferite de Furnizorul prim este cea
prevăzută în Anexa nr.1 pct. I la prezentul contract, iar valoarea produselor sau
serviciilor livrate de Furnizorul secund în contrapartidă este cea prevăzută în Anexa
nr.1 pct. II la prezentul contract.
(2) Fiecare parte se obliga să deschidă o garanție bancară irevocabilă în valoare de
______________________ ce se stabilește la prețul aproximativ al serviciilor sau
produselor luate în calcul la stabilirea raportului de barter plus ____ % din
contravaloarea dobânzilor aferente.
(3) În cazul în care una din părți nu va efectua livrările de produse sau servicii cuvenite
celeilalte părți, în termen de _______________, partea lezată va trece la încasarea
garanției bancare, fără avizul părții în culpă, și se va acoperi de pe piață cu cantitatea

ALAI HUB
ALAI HUB
prevăzută în Anexa nr.1 la contractul de barter, urmând ca în cazul în care, din banii
pe care i-a încasat pentru garanția bancară, nu se acoperă contravaloarea cantității
prevăzută în contractul de barter, diferența să și-o acopere pe cheltuiala și riscul părții
în culpă, conform condițiilor din prezentul contract.
(4) Părțile pot stabili o altă modalitate de garantare a executării contractului și anume:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
CAP. IV DURATA CONTRACTULUI
Art.5 Perioada de desfășurare a contractului. Respectarea termenelor
(1) Prezentul contract se desfășoară pe o perioadă de _______________ (luni, ani),
începând cu data de ___________ până la data de ______________, cu
respectarea termenelor de livrare a produselor și serviciilor înscrise în Anexa nr.1.
(2) Părțile pot conveni modificarea duratei prezentului contract prin act adițional scris și
semnat de părți.
(3) La sfârșitul perioadei stabilite, prezentul contract încetează de drept, tăcerea uneia
dintre părți neechivalând cu acordul expres al acesteia spre continuarea
contractului, în vederea prelungirii contractului părțile obligându-se să întocmească
act adițional scris și semnat de părți.

CAP. V DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR


Art.6 Drepturile și obligațiile părților
Art.7 Penalități de întârziere. Clauza penală
Art.8 Forța majoră și cazul fortuit

CAP.VI DIVIZAREA , CESIONAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI


Art.9 Divizarea contractului
Art.10 Cesiunea contractului
Art.11 Încetarea contractului

CAP. VII DISPOZITII FINALE


Art.12 Notificări între părți
Art.13 Alte dispoziții finale

ACTE ANEXA LA PREZENTUL CONTRACT


1) Anexa nr.1 - Obiectul contractului - produse, servicii, cantitate, calitate, valoare, termene de
livrare;
2) Proces verbal de predare-primire.

ALAI HUB