Sunteți pe pagina 1din 1

Declaraţie privind prelucrarea datelor personale

Prin semnarea prezentei, subsemnatul/a_____________________________________,


domiciliat în ………………………………..……, telefon ………….……………, legitimat cu
BI/CI seria …..…, nr. …………..……, emis de………………..……………………………..…, la
data de ………………….………, CNP ……………………………………………….,
reprezentant al _____________________________, îmi exprim consimţământul în mod expres ca
SC ARTARIA HUB SRL cu sediul in Craiova, Calea Bucuresti, nr. 27, bloc 17B, sc.1, apt. 12,
jud. Dolj, J16/1488/2019, CUI 41117815, reprezentata prin administrator Dinu Stefan Alin, să
prelucreze datele cu caracter personal rezultate din contractul nr.______/___________.

Data
Numele/Semnatura _____________ ____________