Sunteți pe pagina 1din 1

Către

ASOCIŢIA PARINŢILOR DIN COLEGIUL NAŢIONAL “LIVIU REBREANU” BISTRIŢA


REBIS
În atenţia Consiliului Director,

Subsemnatul/ a ______________________________________________ domiciliat (a) în

_________________________ str. ____________________________________ nr. ____ Bl. ___

sc. ___ ap. ___ judetul_____________________________ identificat (a) cu _____ seria ____

număr ______________ eliberată de către _____________________ la data de

_________________ telefon_______________ e-mail ___________________________ membrul

al colectivului de parinţi al clasei _________________ formulez prezenta.

Locul de muncă actual: _____________________________________.

CERERE

Prin care solicit să aprobaţi primirea mea în cadrul Asociaţiei REBIS Bistriţa, în calitate de
membru asociat.

Data __________________________

Localitatea ______________________

Semnatura