Sunteți pe pagina 1din 8

M IB

Moldova Agroindbank

Către grupul de pătimiţi în


urma jafului de la sucursala Chişinău-Buiucani „ J.,G " r/,r..(,U.,eRtI?}.{_ 2 o 19
a BC "Moldova Agroindbank" S.A. nr. C220/E Q()&QAf
şi reprezentantul grupului dl Şevciuc Veaceslav

Ref scrisoareafără număr din 03.10.2019


(număr intern C200/I04263 din 03.10.2019)
scrisoareafără număr din 28.1O.2019
(număr intern C200/I04640 din 28.101.2019)
scrisoarea fără număr din 28.11.2019
(număr intern C200/I05154 din 28.11.2019)

Stimaţi clienţi şi reprezentant al grupului,


BC "Moldova-Agroindbank" S.A. (în continuare - ,,Bancă") vă informează, că a recepţionat
scrisorile, după cum urmează:
1) fără număr din 03.10.2019, parvenită de la reprezentantul grupului de pătimiţi în urma
jafului de la sucursala Chişinău-Buiucani a BC "Moldova Agroindbank" S.A., dl Veaceslav
Şevciuc, (în continuare - ,,Scrisoarea /"), semnată nemijlocit de către reprezentantul grupului
nominalizat, dl Veaceslav Şevciuc;
2) fără număr din 28. I 1.2019, parvenită de la reprezentantul grupului de pătimiţi în urma
jafului de la sucursala Chişinău-Buiucani a BC "Moldova Agroindbank" S.A., dl Veaceslav
Şevciuc, (în continuare - ,,Scrisoarea II''), semnată nemijlocit de către grupul vizat, compus din:
a) Bulicanu Vera; h) Ganea Vitalie;
b) Onciu Valentin; i) Leah Ion;
c) Roman Sergiu; j) Kim Elena;
d) Roman Vitalii; k) Margareta Nahas;
e) Bendas Mihail; 1) Plamadeală Alexandru;
f) Alexeionoc Valentina; m) Chiţanu Andrei.
g) Harcomici Vladimir;

3) fără număr din 28.10.2019, parvenită de la grupul de pătimiţi în urma jafului de la


sucursala Chişinău-Buiucani a BC "Moldova Agroindbank" S.A., (în continuare - ,,Scrisoarea
III"), semnată nemijlocit de către grupul vizat, compus din:
a) Andrei Chiţanu; i) Lepădatu Elena;
b) Bulicanu Vera; j) Ganuşceac Dumitru;
c) Miriuţa Ruslan; k) Harcomici Vladimir;
d) Stancov Artiom; 1) Leah Ion;
e) Balaban Larisa; m)Bendas Mihail;
f) Margareta Nahas; n) Kim Elena;
g) Roman Sergiu; o) Ganea Vitalie.
h) Roman Vitalii;

1
În rezultatul examinării Scrisorii I, Scrisorii II şi Scrisorii III, Banca vă comunică următoarele:
1. În alineatul 2 al Scrisorii I se indică faptul, că „ Prin răspunsurile oferite de bancă, cît şi
la şedinţele comune din data de 04.09.2019 şi 13.09.2019 cu conducerea băncii nu s-a ajuns la
încheierea tranzacţiei de împăcare.". Atragem atenţia membrilor grupului de clienţi pătimiţi,
precum şi reprezentantului grupului, dl Veaceslav Şevciuc, că pe fonul solicitării dumneavoastră de
a încheia tranzacţii de împăcare cu Banca, acţiunile dumneavoastră de înaintare a multiplelor cereri
de atragere a Băncii la răspundere penală poartă un caracter de presiune asupra Băncii. Astfel, aceste
acţiuni de adresare către organele de resort lasă o impresie, că se urmăreşte forţarea Băncii de a
încheia tranzacţiile de împăcare, ca prin aceasta, în temeiul prevederilor art. 109 din Codul penal al
Republicii Moldova să fie încetat procesul penal, pornit faţă de Bancă în temeiul cererilor
dumneavoastră.
Banca consideră, că din momentul ce aţi sesizat organele de resort ar fi constructiv şi
logic să vă abţineţi de la careva acţiuni de negociere cu Banca, până la finalizarea procesului penal,
pentru a !}U crea confuzii şi pentru a evita perturbarea derulării normale a procesului penal desfăşurat
de către organele de resort competente. ·
În acest context, precum şi prin prisma celor relatate anterior, Banca reiterează poziţia sa
referitor la inoportunitatea-organizării cărorva şedinţe comune cu dumneavoastră sau negocierii unor
eventuale tranzacţii de împăcare, până la finalizarea anchetei pe marginea cauzei penale privind
comiterea furtului din 06.07.2019 în cadrul sucursalei Chişinău-Buiucani a Băncii;

2. În alineatul trei al Scrisorii I şi alineatul doi al Scrisorii II se menţionează faptul, că ,, ... am


rugat/rugăm banca să dezmintă informaţia prezentată public precum că grupul de protestatari „ nu
a respectat-înţelegerile la care s-au ajuns, au ieşit la protest".". Banca reiterează, că până în
prezent nu ajuns la nici o înţelegere cu membrii grupului de clienţi pătimiţi şi nici cu reprezentantul
grupului de clienţi pătimiţi. Dimpotrivă, Banca prin intermediul scrisorilor anterioare şi-a expus
poziţia aferentă respectării dreptului grupului de clienţi pătimiţi la protest.
Însă, Banca a precizat, că recomandă grupului de clienţi pătimiţi ca protestele să fie
desfăşurate cu respectarea prevederilor Legii cu privire la libertatea de exprimare nr. 64 din
23.04.2010, inclusiv a dreptului la respectul vieţii private şi de familie ale persoanelor cu funcţiei de
răspundere din cadrul Băncii, a salariaţilor antrenaţi în aceste procese/evenimente, precum şi a
acţionarilor Băncii, care sunt învinuiţi nejustificat, fără a se deţine documente justificative în acest
sens;

Ex. nr. 126221


3. În alineatul trei al Scrisorii I şi alineatul doi al Scrisorii II indicaţi, că „ Grupul de
păgubiţi/pătimiţi constată abateri repetate a băncii de la înţelegeri cu grupul de pătimiţi/păgubiţi".
Vă relatăm repetat, după cum am relatat anterior, atât membrilor grupului de clienţi pătimiţi cât şi
reprezentantului acestora, că Banca nu a avut nici o înţelegere cu niciunul din membrii grupului de
clienţi pătimiţi, şi că Banca nu îşi asumă responsabilitatea perceperilor eronate şi/sau nejustificate de
către careva membrii ai grupului de pătimiţi sau a reprezentantului acestui grup. În textul Scrisorii I
şi Scrisorii II doar sunt indicate alegaţiile nominalizate supra, fără a se prezenta careva dovezi şi/sau
probe ce înţelegeri ar fi avut Banca cu membrii grupului de clienţi pătimiţi şi/sau cu reprezentantul
grupului, dl Veaceslav Şevciuc şi că aceste înţelegeri ar genera careva obligaţii ale Băncii faţă de
membrii grupului de clienţi pătimiţi şi/sau reprezentantul acestui grup.

4. În acelaşi alineatul trei al Scrisorii I şi alineatul doi al Scrisorii II se menţionează faptul,


că ,,...în data de 04.09.2019 la şedinţa comună a protestatarilor cu conducerea băncii, banca afixat
termen pînă la 13.09.2019 pentru a oferi soluţia de compensare a clienţilor păgubiţi/pătimiţi".
Precizăm, că Banca nu a fixat careva termene de soluţionare a situaţiei create şi, că niciodată nu a
oferit promisiuni, că va rambursa integral sumele declarate de clienţii păgubiţi şi nu a oferit careva
promisiuni aferente încheierii unor eventuale tranzacţii de împăcare cu careva din membrii grupului
sau alte persoane păgubite în urma furtului. Oferirea unor astfel de promisiuni până la finalizarea
acţiunilor de urmărire penală de către organele competente, ar constitui un act de iresponsabilitate
din partea Băncii. În plus, Banca nu îşi asumă responsabilitatea pentru acţiunile infracţionale din
06.07.2019 deoarece serviciile de pază erau externalizate la o entitate juridică terţă, care urma să
aplice toate măsurile necesare să prevină comiterea furtului din 06.07.2019, prin prestarea adecvată
a serviciilor;

5. În alineatul patru al Scrisorii I şi alineatul trei al Scrisorii II indicaţi, că ,, . .. rugăm banca


să dezmintă informaţia prezentată public ca replică la protestul nostru precum că „ unii clienţi au
depus declaraţii repetate la poliţie în care au indicat sume mai mari decît cele iniţiale".". Vă
atragem atenţia, că chiar prin prisma declaraţiilor(verbale/scrise) membrilor grupului de pătimiţi se
constată faptul, că unii din ei au făcut la organele de resort declaraţii multiple, aferent bunurilor pe
care le păstrau în casetele de siguranţă din tezaurul sucursalei Chişinău-Buiucani a Băncii. Banca nu
cunoaşte declaraţiile făcute de către membrii grupului de clienţi pătimiţi la reprezentanţii organelor
de resort şi nici nu este organul competent de a se expune asupra veridicităţii/legalităţii declaraţiilor.
Fiecare din membrii grupului este responsabil de declaraţiile făcute în adresa Băncii şi în adresa
organelor de resort. Iar în caz de neveridicitate a acestor declaraţii personale responsabile pot fi
atrase la răspundere penală în conformitate cu prevederile art. 312 din Codul Penal al Republicii
3
Moldova. Cu toate acestea se constată situaţii când unii din clienţii pătimiţi au prezentat Băncii
declaraţii repetate care erau diferite una de cealaltă;

6. În alineatul patru al Scrisorii I şi alineatul trei al Scrisorii II indicaţi, că ,, ... noi am propus
încheierea tranzacţiei de împăcare, cu invitarea membrilor grupului de protestatari, separat
împreună cu reprezentantul grupului pentru a contrapune datele indicate în declaraţiile anterior
băncii cu anexa la scrisoare.". Întru continuitatea celor indicate în prezenta scrisoare, precum şi
relatate anterior, Banca reiterează poziţia sa referitor la inoportunitatea organizării cărorva şedinţe
comune cu grupul de pătimiţi şi/sau cu reprezentatul grupului, dl Veaceslav Şevciuc sau negocierii
unor eventuale tranzacţii de împăcare, până la finalizarea anchetei pe marginea cauzei penale privind
comiterea furtului din 06.07.2019 în cadrul sucursalei Chişinău-Buiucani a Băncii. Totodată, Banca
reiterează repetat, că anexa la procura din 12.08.2019, conţine date şi informaţii aferente sumelor
declarate, care nu corespund cu informaţiile şi datele indicate în declaraţiile, prezentate anterior
Băncii de către membrii grupului de clienţi pătimiţi şi, că Banca, nu va purcede la contrapunerea
cărorva date şi informaţii, deoarece consideră că �ecare membru al grupului de clienţi pătimiţi este
responsabil de acţiunile sale· şi este în posibilitate să efectueze această contrapunere de sine stătător,
ca ulterior să îşi expună o poziţie corectă, legală şi întemeiată, fără implicarea Băncii;

7. În alineatul cincţ al Scrisorii I şi alineatul patru al Scrisorii II indicaţi, că „ Clienţii trec


prin probleme foarte grave şi sunt afectaţi de asemenea abordare neobiectivă şi lipsită de bun
simţ.... ". Este o situaţie fără precedent, pe care Banca o regretă profund, dar reiterăm că situaţia
creată nicidecum nu a fost şi nici nu este generată de acţiunile/inacţiunile Băncii, ci de acţiunile unor
persoane necunoscute, care au comis infracţiunea din data 06.07.2019 la sucursala Chişinău­
Buiucani a Băncii. Însă, Banca consideră, că opinia grupului de clienţi pătimiţi şi a reprezentantului
grupului, Veaceslav Şevciuc, este fără suport factologic, nejustificată şi neîntemeiată. La fel ca şi
membrii grupului de clienţi pătimiţi, Banca are statut de victimă şi parte vătămată în cauza penală
privind comiterea furtului din 06.07.2019 în cadrul sucursalei Chişinău-Buiucani a Băncii,
recunoscută în temeiul prevederilor art. art. 60, 79 şi 255 din Codul de procedură penală al
Republicii Moldova.

În prezent, organele de resort desfăşoară acţiuni ample de urmărire penală pentru a stabili
persoanele \'.inovate în comiterea infracţiunii din data de 06.07.2019, cu atragerea acestora la
răspundere penală în conformitate cu legislaţia în vigoare;
8. Tot în alineatul cinci al Scrisorii I şi alineatul patru al Scrisorii II invocaţi faptul, că
,,... îndeosebi în situaţia în care banca este cea responsabilă de situaţia creată, nu clienţii ".
Alegaţiile precum, că Banca este responsabilă de situaţia creată nu sunt probate şi sunt pur
4
declarative. În contextul celor expuse supra, Banca recomandă membrilor grupului să se abţină de la
orice constatări, precizări, declaraţii neîntemeiate şi învinuiri aduse în adresa Băncii, în vederea
respectării principiului prezumţiei nevinovăţiei, garantat de prevederile art. 21 din Constituţia
Republicii Moldova, în temeiul cărora: ,, Orice persoană acuzată de un delict este prezumată
nevinovată pînă cînd vinovătia sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces iudiciar public,
în cadrul căruia i s-au asigurat toate garantiile necesare apărării sale".
Cazul de furt de la sucursala Chişinău-Buiucani a Băncii este un fapt extrem de regretabil şi,
după cum am comunicat la toate întâlnirile şi discuţiile cu dumneavoastră, precum şi în
corespondenţa anterioară adresată grupului de clienţi pătimiţi şi/sau reprezentantului grupului, dl
Veaceslav Şevciuc, Banca colaborează activ cu organele de anchetă şi face tot posibilul pentru
fumizarea cât mai promptă a tuturor informaţiilor solicitate de către acestea.
De asemenea, reiterăm, că în viziunea Băncii, sucursala Chişinău-Buiucani era dotată cu
echipamentele de securitate necesare la nivelul corespunzător şi, că pe marginea furtului de către
organele de resort competente a fost pornită cauza penală nr. 2019031095, în cadrul căruia se
întreprind acţiuni de urmărire penală, în vederea identificării persoanelor vinovate şi a tuturor
circumstanţelor, care au condus la survenirea acestei regretabile situaţii;
9. Banca consideră neîntemeiate şi lipsite de suport invocările din alineatul cinci al Scrisorii
II privind faptul, că Banca ,,... arătând în continuare în mod demonstrativ nepăsarea totală faţă de
clienţii săi cît şi de problemele cauzate de bancă clienţilor. ", deoarece nici un angajat al Băncii nu
şi-a permis vreodată să manifeste un comportament de nepăsare faţă de membrii grupului sau a altor
clienţi. Banca îşi gestionează relaţiile de afacere cu clienţii şi partenerii săi conform celor mai înalte
standarde de integritate şi profesionalism, în strictă conformitate cu prevederile legale,
reglementările şi practicile bancare general aplicabile. Banca a pus întotdeauna relaţia cu clienţii mai
presus ca orice, în centrul atenţiei sale, clienţii fiind motorul şi inspiraţia Băncii. Acest fapt este
confirmat de imaginea curentă a Băncii, activ consolidată de-a lungul anilor prin acţiunile pe care
Banca le-a întreprins zi de zi în raport cu toţi clienţii săi, prin multitudinea proiectelor financiare,
economice şi sociale implementate an de an, precum şi prin încrederea cu care Banca este investită
în prezent de clienţii, partenerii, salariaţii şi acţionarii acesteia.
Din momentul survenirii situaţiei regretabile, Banca a manifestat solidaritate faţă de toţi
clienţii pătimiţi. În contradictoriu cu cele specificate de dumneavoastră, Banca consideră acţiunile
grupului de clienţi pătimiţi, precum şi a reprezentantului grupului, dl Veaceslav Şevciuc, ca fiind o
tentativă de denigrare a imaginii Băncii.
Atestăm din păcate în comportamentul şi acţiunile grupului de pătimiţi, precum şi a
reprezentantului grupului, dl Veaceslav Şevciuc o atitudine tendenţioasă de punere cu rea-credinţă şi
5
într-o lumină nefavorabilă activitatea Băncii. Aceste constatări derivă din multitudinea de declaraţii
verbale, scrise, inclusiv pe bannere pe care le-aţi făcut până în prezent şi difuzate şi prin intermediul
surselor mass-media. Aceste acţiuni încalcă vădit drepturile Băncii garantate de prevederile art.7 din
Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64 din 23.04.2010;
10. În alineatul nouă al Scrisorii I indicaţi, că „Suntem puşi de bancă în situaţia de a
protesta non-stop, întrucît banca pînă în prezent nu a compensat clienţii săi". Vă comunicăm
repetat, că Banca respectă pe deplin dreptul la protest al grupului de pătimiţi, chiar şi al
reprezentantului grupului, dl Veaceslav Şevciuc, necăutând la faptul, că nu au fost prezentate acte
confirmative privind împuternicirile dlui Veaceslav Şevciuc de a protesta din numele membrilor
grupului de clienţi pătimiţi şi vă atenţionează, că protestele urmează a fi desfăşurate fără careva
declaraţii false şi denigratoare la adresa Băncii, reprezentanţilor acesteia, precum şi acţionari. Banca
nu limitează dreptul grupului de clienţi pătimiţi de a protesta, în condiţiile prevederilor legale. Însă,
reiterăm, că sesizarea organelor de anchetă aferentă comiterii cărorva acţiuni/inacţiuni de către
Bancă, nu este dovada faptului, că Banca se face vinovată de organizarea furtului din 06.07.2019. În
cazul, în care grupul de clienţi pătimiţi, precum şi reprezentantului grupului, dl Veaceslav Şevciuc,
sunt convinşi de vinovăţia Băncii, urmează să înainteze organelor competente probele de care
dispun în acest sens. În caz contrar, considerăm acţiunile grupului de clienţi pătimiţi ca fiind acţiuni
de PR negativ, cu atentarea la onoarea şi imaginea Băncii, pe care Banca nu este dispusă să le
tolereze.

În viziunea Băncii, aceasta din urmă nu este obligată să compenseze clienţii pătimiţi
deoarece nu se face vinovată şi/sau responsabilă de comiterea furtului din 06.07.2019 în cadrul
sucursalei Chişinău-Buiucani a-Băncii. Acţiunile infracţionale au fost comise de către persoane
necunoscute, care urmează a fi identificate de către organele de resort competente şi atrase la
răspundere penală, inclusiv cu încasarea de la acestea a cuantumului prejudiciilor materiale şi
morale suportate de către clienţii pătimiţi, Bancă şi alte persona terţe, după caz. Repetat atragem
atenţia membrilor grupului de clienţi pătimiţi, că nu există nici o hotărâre judecătorească irevocabilă
care ar demonstra vinovăţia Băncii la organizarea furtului comis la 06.07.2019 în incinta sucursalei
Chişinău-Buiucani a Băncii. Prin urmare, atâta timp, cât vina Băncii nu a fost demonstrată prin
careva acte judiciare definitive şi. irevocabile, considerăm ca inadmisibile acţiunile de impunere a
Băncii la careva plăţi/recompense/repararea prejudiciilor în adresa membrilor grupului de clienţi
pătimiţi.

În contextul redat supra, Banca recomandă membrilor grupului de clienţi pătimiţi, precum şi
reprezentantului grupului, dl Veaceslav Şevciuc să se abţină de la orice constatări, precizări,
6
declaraţii neîntemeiate şi învinuiri nefondate în adresa Băncii, în vederea respectării principiului
prezumţiei nevinovăţiei, garantat de prevederile art. 21 din Constituţia Republicii Moldova ş1
prevederile art. 12, alin. (1) din Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64 din 23.04.2010.

11. În textul Scrisorii I şi Scrisorii II invocaţi de multiple ori invocaţi faptul disponibilităţii
de încheiere a unor eventuale tranzacţii de împăcare în temeiul căreia Banca ar trebui să achite în
mod de urgenţă şi integral sumele prejudiciilor declarate de către membrii grupului de clienţi
pătimiţi ca fiind calificată de către aceştia din urmă responsabilă de situaţia creată, inclusiv
organizarea acţiunilor infracţionale. Vă relatăm, deja, în repetate rânduri, că Banca nu este
disponibilă să încheie careva tranzacţii de împăcare cu niciunul din membrii grupului de clienţi
pătimiţi deoarece nu se consideră responsabilă de situaţia creată şi de organizarea furtului din
06.07.2019, după cum aţi invocat în textul Scrisorii I şi Scrisorii li. Alegaţiile din scrisori sunt doar
declarative, fără respectarea principiului prezumţiei nevinovăţiei al Băncii, precum şi a drepturilor
fundamentale ale reprezentanţilor şi acţionarilor Băncii.

În viziunea Băncii, membrii grupului de clienţi pătimiţi, precum şi reprezentantul grupului,


dl Veaceslav Şevciuc, nu sunt organele abilitate care se pot expune asupra vinovăţiei/nevinovăţiei
Băncii privind comiterea furtului din 06.07.2019 în cadrul sucursalei Chişinău-Buiucani a Băncii.
Faptele care au fost comise la 06.07.2019 sunt examinate de către organele de resort abilitate cu
asemenea atribuţii în conformitate cu prevederile legale şi urmează să stabilească persoanele
vinovate pentru comiterea furtului din 06.07.2019 în cadrul sucursalei Chişinău-Buiucani a Băncii,
atragerea acestora la răspundere penală, inclusiv recuperarea prejudiciilor materiale cauzate în
rezultatul comiterii acţiunilor infracţionale vizate.

12. În textul Scrisorii III solicitaţi: ,,să transmiteţi acţionarilor BC „Moldova-Agroindbank"


S.A. scrisoarea ataşată în anexă". Prin prisma prevederilor Legii privind societăţile pe acţiuni
nr.1134-XIII din 02.04.1997, Banca va aduce la cunoştinţa acţionarilor Băncii, conţinutul Scrisorii
lll la următoare şedinţă a adunării generale a acţionarilor BC "Moldova-Agroindbank" S.A..

În concluzie. Banca consideră, că Scrisoarea I şi Scrisoarea II conţin alegaţii neîntemeiate,


denigratoare, la adresa Băncii, a reprezentanţilor şi acţionarilor acesteia.
În contextul celor relatate anterior, la toate întâlnirile şi discuţiile cu dumneavoastră, precum
şi în corespondenţa anterioară adresată grupului de clienţi pătimiţi şi/sau reprezentantului grupului,
dl Veaceslav Şevciuc, Banca reiterează poziţia sa referitor la inoportunitatea organizării cărorva
şedinţe comune cu dumneavoastră şi/sau negocierii unor eventuale tranzacţii de împăcare, până la

7
finalizarea anchetei pe marginea cauzei penale privind comiterea furtului din 06.07.2019 în cadrul
sucursalei Chişinău-Buiucani a Băncii.
Protestele la care faceţi referire în textul Scrisorii I şi Scrisorii II, în viziunea Băncii, au
fost/sunt desfăşurate cu încălcarea prevederilor art. 1 O din Legea cu privire la libertatea de
exprimare nr. 64 din 23.04.2010, aferente dreptului la respectul vieţii private şi de familie ale
persoanelor cu funcţiei de răspundere din cadrul Băncii, a angajaţilor antrenaţi în acest proces,
precum şi a acţionarilor Băncii, cărora le sunt aduse învinuiri nejustificate.
Astfel, Banca consideră, că toate învinuirile în adresa Băncii, făcute public de către membrii
grupului de clienţi pătimiţi, precum şi reprezentantul grupului, dl Veaceslav Şevciuc, sunt
defăimătoare şi cauzează Băncii un prejudiciu moral. În acelaşi timp, Banca îşi rezervă dreptul, ca
pe viitor să nu reacţioneze în nici o modalitate şi să nu examineze corespondenţa parvenită de la
membrii grupului de clienţi pătimiţi, precum şi a reprezentantului grupului, dl Veaceslav Şevciuc,
deoarece corespondenţa parvenită de la aceştia conţine doar alegaţii şi declaraţii false şi denigratoare
la adresa Băncii şi nu diferă după formă şi conţinut de corespondenţa anterioară transmisă în adresa
Băncii la care Banca a reacţionat prompt şi s-a expus anterior asupra fiecărei alegaţii invocate.
În cazul în care nu împărtăşiţi poziţia expusă de Banca, vă aducem la cunoştinţă faptul că
fiecare membru al grupului de clienţi pătimiţi, prin prisma cadrului legal, dispun de dreptul de a se
adresa instanţelor judiciare competente în vederea apărării drepturilor şi intereselor care în viziunea
acestora au fost încălcate.

Ex: Grăjdeanu C.
Tel: 022-303-264