Sunteți pe pagina 1din 38

Analiza Cost Beneficiu (ACB) in

decizii tehnico - economice

mai, 2019
Violeta Simionescu
Date de intrare si date de iesire

Costuri Valoarea neta 
• capital (realizare investitie) actualizata
• operare, intretinere, mentenanata
• de‐investire
Analiza cost  Raportul cost 
beneficiu beneficiu
Beneficii
Fiscale Perioada de 
Rezultate
Economice recuperare a 
Sociale investitiei
Procesul
1. Determinarea 7.A Evaluare
obiectivelor Există beneficiu?

2. Stabilirea scopului
analizei NU DA

3. Analizarea și stabilirea
situațiilor alternative 10. Concluzii. Beneficii
socio-economice

4. Identificarea soluțiilor
alternative Efecte asupra 9. Analiza senzitivității
ecosistemului și Analiza de risc
Efecte asupra
5. Identificarea efectelor
comunitatii 8. Analiza părților
soluțiilor
interesate
Alte efecte
6. Sunt soluțiile bine
determinate ?
Analiza financiară
NU DA 7. B Evaluarea costurilor și
beneficiilor
Analiza socio-economică

3
ACB în 7 pași
1. Prezentarea contextului
(socio-economic, instituțional, politic)

2. Definirea obiectivelor
evaluarea necesității
relevanța pentru proiect

3. Identificarea Proiectului
activitățile din proiect
stabilirea răspunderii implementării

4. Fezabilitate tehnică și durabilitate


analiza necesităților
analiza opțiunilor
aspecte de mediu (impact, schimbări climaterice) 7. Evaluarea riscurilor
proiectare, estimare costuri, planificarea implementării analiza senzitivității
analiza riscurilor

5. Analiza financiară
cash-flow/costuri și venituri, inclusiv valoarea reziduală VENA>0 VENA<0
analiza costurilor și de oportunitate Societatea are nevoie Proiectul nu este
surse de finanțare de proiect și poate fi necesar și nu se poate
fiabilitate financiară și durabilitate finanțat finanța

VFNA<0 VFNA>0 6. Analiza economică


Proiectul nu este Societatea are nevoie corecții financiare
necesar și nu se de proiect preturile de pe piața de profil și evaluarea obiectivă
finanțează evaluarea impactului sub aspect economic
profitabilitatea economică

4
Obiectivul ACB
Identificarea și cuantificarea (exprimarea în termeni monetari) a tuturor tipurilor de
impact posibile ale investitiei, pentru a determina costurile și beneficiile aferente

Tipuri de impact: financiar, economic, social, de mediu ...

trebuie să prezinte
rezultatele dorite
îmbunătățiri preconizate
sporirea siguranței
creșterea capacității sistemului
costuri reduse
o mai bună detectare a riscurilor de sistem
creșteri calitative/cantitative
informațiile necesare, suficiente, verificabile și ușor de comparat
demonstrarea eficienței interventiei asupra societatii

5
Scopul ACB
Identificarea investitiilor care asigura
Maximizarea beneficiilor sociale nete
Stabilirea ordinii priorităților pentru realizarea interventiilor prin investitii intr-o
societate (ex: lucrări de infrastructură)

Analiza oportunității: Beneficii > Costuri

Analiza și selecția între mai multe variante de soluționare a unei probleme


determinarea opțiunii care prezinta raportul optim BENEFICII - COSTURI
se ia in calcul costul de oportunitate
oferă informaţiile necesare, suficiente, verificabile şi uşor de comparat
demonstrarea eficienței intervențiilor

6
Tipuri de ACB
ACB ex ante:
în perioada în care se determina fezabilitatea investitiei
înainte de luarea deciziei privind investitia

ACB ex post:
la finalul punerii in opera a investitiei
când toate resursele au fost deja utilizate in realizarea investitiei

ACB in medias res:


pe durata de viață a investitiei
în perioada de punere in opera a investitiei

7
Tipuri de ACB pe axa timpului
Monitorizare –
Ex-ante perioada
Ex-post
realizare
investitie

EUR EUR

Estimare costuri si Urmarire Confirmare costuri


beneficii materializare si beneficii
costuri si
actualitate
beneficii
Cine este
investitorul? Actualizare
Cat valoreaza informatii
investitia? Oprire investitie?
Se justifica Continuare?
investitia? Ajustare?
Rolul ACB in decizii tehnico-economice
Instrument economic pentru a evalua dacă investitiile prezintă
valoare pentru bani (eficienta, eficacitate, economicitate)
stabileste raportul beneficiu - cost
Instrumentul obligatoriu de utilizat in decizii tehnico-economice

0 1 2 3 4…..

Raport beneficiu-
cost

Nu se justifica Se justifica investitia


investitia
Ce inseamna raport cost-beneficii?

Toate costurile
necesare pentru
investitie
Mediul
Economic Social
inconjurator
Costuri – TOATE!!!
Beneficii – TOATE!!
Factorii cu impact in decizii tehnico-economice

Factori politici

Factori juridici / Legislație

Factori economici

factori financiari

Factori sociali

Factori comerciali

Factori tehnici

Factori instituționali

Factori de mediu

11
Abordarea metodologică a ACB

Identificarea investiției și definirea obiectivelor

Analiza opțiunilor

Analiza financiară

Analiza economică

Analiza de risc si senzitivitate

12
Identificarea investiției și definirea obiectivelor

Ce problemă trebuie rezolvată?


=> NEVOIA / NECESITATEA

Ce acțiuni sunt necesare pentru rezolvarea problemei?


=> Obiectiv general / Obiective specifice

13
Opțiuni și Alternative

situația ”nicio investiție” - Varianta zero


varianta fără investiție – continuarea activității fără nicio intervenție

situația ”cu investiție”

Varianta medie / varianta cu intervenție minima:

include toate costurile realiste necesare pentru întreținere/mentenanță plus o


valoare minimă a costurilor de investiție sau de îmbunătățiri necesare evitării
sau întârzierii deteriorării sau atingerii unui nivel minim în respectarea
conformității cu standardele de securitate

Varianta maximă / varianta cu intervenție maximă

implică susținerea integrală a investiției propuse

14
Analiza opţiunilor
1. Verificare toate opţiunile strategice alternative:
pe baza problemelor/nevoilor identificate şi a opţiunilor tehnologice
pentru atingerea obiectivelor prevăzute
Ex obiectiv: reducerea gradului de saracie cu “x” % pana la finalul
anului “y” prin constructia unei statii si retele de alimentare cu
apa/tratare a apei, etc
Insuficient pentru evaluare strartegica:
analiza opţiunilor pur "tehnică“:
Ex: materialele folosite pentru conducte, procesul tehnologic al
staţiei de epurare, turnare beton, etc.
2. Evaluarea investiţiei propuse pe baza unor criterii calitative cu
scopul de a elimina opţiunile nepotrivite
în termeni de costuri
în termeni de efecte externe posibile pentru societate care nu sunt
surprinse de analiza eficienţei costurilor
Ex: perturbarea traficului urban pe durata reabilitării reţelelor,
impactul alegerii amplasamentului şi numărul de staţii de epurare a
apelor uzate etc.
15
Evaluarea alternativelor în termeni de costuri
1. Cuantificare (+):
costurilor totale de realizare investiţie
costurile de funcţionare şi de întreţinere
de proprietate (inclusiv exproprieri şi/sau compensaţii plătite pentru schimbarea
folosinţei terenului
de proiectare şi construcţie
de achiziţie a echipamentelor pentru operare + costurile de înlocuire
corespunzătoare (când durata de viaţă economică este mai mică decât
perioada de referinţă)
O&I pentru instalaţii, inclusiv costul de eliminare finală a subproduselor (ex:
nămol din staţiile de tratare a apelor uzate)
aferente măsurilor de atenuare a impactului de mediu
pe o bază anuală, în termeni reali, pentru o perioadă care acoperă durata de viaţă a
investitiei (perioada de referinţă)
2. Deducere (-)
venituri din vânzarea de subproduse (compost sau electricitate)
valoare reziduala a instalaţiilor la sfârşitul perioadei de referinţă

16
Analiza opțiunilor și alternativelor

Pe baza criteriilor stabilite în funcție de considerații tehnice, politici ...


(listă scurtă de alternative optime și fezabile)

Ierarhizarea alternativelor optime:


atingerea obiectivelor la costul cel mai scăzut pe termen lung sau la cel mai scăzut cost sau
/cost-eficacitate

Analizarea fiecărui impact al fiecărei alternative


Impact Similar? - cel mai scăzut cost
Diferențe de Impact? - cel mai scăzut cost + externalitățile identificate

=> Alternativa evaluată în cadrul ACB


asigură atingerea obiectivelor stabilite la un cost total minim pentru societate)
=> Opțiunea recomandată

17
Analiza financiară
Obiectivele și scopul analizei financiare
Calcularea fluxurilor financiare
Principii pentru realizarea proiecțiilor financiare
Perioada de referință
Rata financiară de actualizare
Previziuni macroeconomice
Implica identificare costuri de realizare a investitiei
Implica identificare surse de recuperare a investitiei pe perioada de
exploatare:
Taxe, tarife și capacitatea de plată a utilizatorilor/beneficiarilor
Analiza profitabilității
Sustenabilitatea financiară

=> CONCLUZIE / analiză financiară - performanța financiară pe parcursul


perioadei de referință, cu scopul de a stabili cel mai potrivit sistem de finanțare
=> detalii asupra proiecțiilor financiare și concluziile analizei (“poluatorul
plătește”, disponibilitate, sustenabilitate financiară, indicatorii de profitabilitate)
=> Disponibilitatea propusă pentru beneficiari (ex: tarif/consumator)
18
Etape in realizarea analizei financiare

!!!!! evaluare performanţa financiară a investitiei în perioada de


referinţă, pentru stabilire:
grad de autosuficienţă financiară şi sustenabilitate pe termen lung,
indicatorii de performanţă financiară
1. estimare venituri şi costuri associate realizarii investitiei
2. determinare implicaţii venituri si costuri pentru fluxul de numerar;
3. determinare randament investiţie pe baza veniturilor potenţiale
nete generate de realizarea investitiei
4. definirea structurii de finanţare a investitiei
5. verificarea capacităţii fluxului de numerar previzionat pentru a
asigura:
funcţionarea în perioada de referinţă
respectarea obligaţiilor legate de:
investiţii
serviciului datoriei

19
Aspecte relevante in analiza financiara
Justificarea şi coerenţa datelor:
datele de intrare (beneficiari, cerere, costuri, venituri) trebuie justificate
Calculul tarifelor trebuie să reflecte aplicarea corectă a principiului
"poluatorul plăteşte“
Suportabilitatea:
efecte sociale, ecologice şi economice ale recuperării investitiei
Recuperarea integrala a costurilor
Sustenabilitatea financiară:
flux de numerar cumulat pozitiv pentru fiecare an al perioadei de previziune
Elasticitatea cererii
Colectarea veniturilor

20
Analiza economică
Obiectivele și scopul analizei economice:
Determinare contribuţie pozitivă pentru societate
Se efectueaza incremental, ca si analiza financiara

Necesita corecții fiscale și conversia prețurilor

Integrarea externalităților

 CONCLUZIE / analiză economică


 contribuţie pozitivă netă
(valoarea actualizată a beneficiilor economice associate investitiei trebuie să
depășească valoarea actualizată a costurilor economice ale investiției)
=> Beneficii - cuantificate în termeni monetari
 VENA (valoarea economică netă actualizată),
 raport B/C,
 RRE (rata de rentabilitate economică) ...

21
Externalitati
(+) Identificarea beneficiilor economice asociate:
beneficii din îmbunătăţirea accesului la apă potabilă, la infrastructura de
transport,
prevenirea poluării,
economii de costuri cu resursele:
pentru clienţi – exemplu: eliminare fântâni private, pompe private, apă îmbuteliată;
pentru operator - exemplu: economii de energie, etc.

(-) Identificarea externalităţilor negative:


posibile efecte asupra mediului:
generarea, în mod direct sau indirect, a unor emisii de gaze cu efect de
seră, distrugerea peisajului, impactul asupra naturii, pierderi de teren
local şi de valoare a proprietăţii imobiliare ca urmare a înrăutăţirii
condiţiilor)
impact negativ din cauza deschiderii şantierelor de construcţii (efect
temporar)
creşterea emisiilor în urma intensificării activităţilor declanşate de
investitie

22
Analiza de risc si senzitivitate

evaluare soliditate investitie în termeni de performanţă financiară şi


economică
analiza de senzitivitate:
urmăreşte identificarea variabilelor "critice" şi impactul lor în ceea ce
priveşte schimbările în indicatorii financiari şi economici
analiza de risc:
estimarea probabilităţii de apariţie a acestor modificări

23
Analiza de senzitivitate si risc - etape

determinarea gradului de incertitudine în ceea ce privește perioada de implementare

1. senzitivitate: identificarea variabilelor critice utilizate in procesul


decizional:
Exemplu: costuri de investiţii; date privind cererea - populaţia; costuri de
operare şi întreţinere; tarife, beneficii economice, dinamica preturilor
2. analiza calitativă de risc
identificarea efectelor adverse si elaborare matrice de risc corespunzătoare:
pentru a observa posibilele cauze ale riscului
pentru a atribui o probabilitate de apariţie fiecărui eveniment advers
3. analiza probabilităţii riscului
fiecărei variabile critice i se alocă o probabilitate
4. elaborare strategie de prevenire şi atenuare a riscului
ce nivel al riscului este acceptabil şi modul în care va fi gestionat, incluzând
măsurile specifice şi responsabilităţile privind atenuarea şi/sau prevenirea

24
Categorii de costuri ale unei investiții
Stabilirea costurilor de investiție implică luarea în considerare a tuturor
componentelor sau parametrilor implicați:
costuri cu energia, materii prime, materiale și echipamente
costuri financiare
costuri cu forța de muncă
costuri specifice legate de fazele proiectului
pregătirea proiectului - studierea amplasamentelor, evaluarea resurselor necesare și a
posibilităților de aplicare a proiectului (inclusiv studiu de prefezabilitate/oportunitatea
proiectului/criterii de eligibilitate), evaluarea aspectelor tehnice, economice, financiare,
manageriale)
evaluarea proiectului (evaluare economică generală) - evidențierea valorilor legate de
alocarea judicioasă sau optimă a resurselor necesare în raport cu alte oportunități
investiționale, evaluarea gradului de profitabilitate sau de utilitate publică a proiectului
precum și a impactului proiectului pe mai multe planuri
implementarea proiectului - cele mai importante și cu o pondere covârșitoare în totalul
costurilor și sunt alcătuite din costuri de construcție (materiale și forță de muncă), costuri
de asamblare, costurile echipamentului tehnic și tehnologic folosit, costurile mijloacelor
de transport utilizate și costurile altor mijloace sau active fixe folosite
costurile preinvestiționale, investiționale și postinvestiționale

25
Evaluarea costurilor investiției – aspecte
metodologice
Abordarea metodologică în evaluarea costurilor totale ale investiției
costuri de capital (relevate în bugetul proiectului și în devizul general de lucrări):
costuri preinvestiționale (asigurarea terenurilor și amplasamentelor, inclusiv resurse)
costuri investiționale (perioada de implementare, inclusiv resurse)
• costuri de construcție
• costuri ale echipamentelor utilizate
costuri postinvestiționale (de operare, de întreținere, garanții)

Resurse: terenuri, materii prime, tehnice, tehnologice, resurse umane ș.a.

Prețurile resurselor:
valori contabile - folosite pentru fondurile fixe neamortizate total / nu trebuie achiziționate
valori de piață - nu pot fi achiziționate la prețuri negociabile (angros)
valori negociabile – achiziționate de la producător sau prin licitații

De avut în vedere:
costuri marginale (costuri unitare de producție în funcție de volumul producției)
costuri de oportunitate (valoarea unei intrări sau resurse folosite în cea mai bună alternativă
a proiectului)

Costuri cu forța de muncă


26
10 (reguli) pentru ACB (ex.: ex-ante)

1. Specificarea setului de alternative


2. Identificarea subiecților care vor primi beneficiile și a acelora care vor
suporta costurile
3. Catalogarea inputurilor și outputurilor și selectarea indicatorilor de măsură /
rezultate economice
4. Estimarea cantitativă a inputurilor și outputurilor pe durata de viață a
investitiei/ rezultate economico-sociale
5. Evaluarea monetară a tuturor inputurilor și outputurilor
6. Actualizarea valorii beneficiilor și costurilor
7. Calcularea indicatorilor pentru fiecare alternativă
8. Efectuarea analizei de senzitivitate si risc
9. Formularea concluziilor

27
Indicatori
Indicatori financiari
Indicatori socio-economici

Rezultate financiare:
Rata internă de rentabilitate financiară a investiției (RIRFI sau FIRRI)
Rata internă de rentabilitate financiară a capitalului (RIRFC sau FIRRK)
Valoarea financiară netă actualizată a investiţiei (VFNAI sau FNVI)
Valoarea financiară netă actualizată a capitalului (VFNAC sau FNVK)
Raportul cost/beneficiu financiar (RF c/b sau FR c/b)

Rezultate economico-sociale:
Rata de rentabilitate economică a investiției (RREI sau EIRR)
Valoarea economică netă actualizată a investiţiei (VENAI sau NEVI)
Valoarea financiară netă actualizată a investiţiei (VFNAI sau FNVI)
Raportul economic cost/beneficiu (RE c/b sau ER c/b)

28
Analiza Cost-Beneficiu

ACB are la bază calculul valorii nete actualizata (VNA) = valoarea prezentă a
beneficiilor viitoare nete (diferența dintre beneficii și costuri) exprimată în
termeni monetari.
VNA = VNA(B) –VNA(C)

29
Analiza Cost-Beneficiu
Pentru a se putea calcula valoarea prezentă a costurilor și beneficiilor
viitoare se folosește rata de discount
“inversul” ratei dobânzii

nivelul ratei de discount este stabilit prin decizia autorităților publice și poate
fi ajustată în timp, în funcție de indicatorii macroeconomici

UE: 4% SUA: 7% România: 8-10%


calculul ratei de discount trebuie să ia în considerare inflația

30
Limitele analizei cost beneficiu

Se axează pe costuri şi beneficii şi mai puţin pe obiectivele politicii

Aplicabilitatea ei este redusa în cazul politicilor sociale

Uneori nu sunt suficiente informaţii şi date statistice la îndemână

Presupune existenţa unei expertize destul de aplicată

Riscul manipulării, în special dacă se foloseşte pentru proiecte cu beneficii


calitative intangibile şi pe termen lung

31
ACB – puncte forte
Permite exprimarea unei opinii asupra valorii economice şi sociale a
proiectului/variantei de soluţionare

Permite ierarhizarea investitiilor și opțiunilor

Încurajează practica identificării beneficiilor și costurilor economice, chiar


dacă nu sunt cuantificabile financiar imediat

Instrument în influențarea pozitivă a unei decizii publice (nu numai în


manipularea ei)

32
Criterii de evaluare (1/3)
Obiective
Generale
Specifice: volumele de resurse care devin disponibile, capacitatea totală a
resurselor pe termen lung asigurate într-un sistem
Tipul investiției
Analiza cererii
Evaluarea gradului în care proiectul este adecvat d.p.d.v. tehnologic
Studiul componentelor costurilor, veniturilor și beneficiilor
Cadrul teritorial de referință
Conformitatea investitiei
cu planificarea economico-financiară a unui sector/domeniu
cu politicile sectoriale naționale
cu politicile de mediu regionale și comunitare
Analiza SWOT
Posibilitățile proiectului
Riscurile ce derivă din context
Analiza sustenabilității
33
Criterii de evaluare (2/3)
Analiza de mediu
Emisii în atmosferă (gaz de seră)
Contaminarea solului (deversări)
Impact asupra biodiversității (arii protejate)
Impact asupra sănătății umane (poluare, contaminare mediu, tratare deșeuri)
Zgomote, mirosuri
Impact estetic
Management risc / incendii, explozii
Analiza senzitivității și riscului
Factori critici
Costul investiției
Costurile dinamice ale intrărilor cheie (energie, materii prime etc.)
Prețul produselor recuperate, costuri de remediere ș.a.
Variabile
Schimbări /noi produse, noi tehnologii, comportament, creșteri (economice,
populație)
Variații ale prețului de vânzare
Dinamica costurilor în timp (servicii critice)
34
Criterii de evaluare (3/3)
Analiza financiară
Venitul financiar / flux de intrare (dat de:)
Prețul plătit ulterior (de utilizatori/beneficiari)
Vânzări ale materialelor/produselor recuperate (secundare)
Producția ulterioară
Flux financiar de ieșire:
Costurile investiției (teren, clădiri, echipament), inclusiv SF
Valori nete reziduale (valoare reziduală minus costuri reamenajare și
decontaminare)
Stocuri de materii prime sau produse finale
Costuri de înlocuire pentru componente cu viață scurtă comparat cu orizontul de
timp a proiectului (utilaje)
Costuri întreținere
Costuri utilități
Costuri administrative și de management (inclusiv asigurări)
Costuri personal (tehnic, administrativ)

35
Evaluarea proiectelor de investiții adoptate de
instituțiile publice
Rentabilitate economică

Rentabilitate socială (bunăstare socială)

Maximizarea averii, pe baza impozitelor și a taxelor

36
Referințe legislative

HG 677/2017 - Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în


infrastructura de apă
REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 - dispoziții
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a
unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime
Art. 101 ”Înainte de aprobarea unui proiect major, autoritatea de management se asigură
că sunt disponibile următoarele informații (...)
(e) analiză a raportului cost-beneficii, inclusiv o analiză economică și financiară, și o
evaluare a riscurilor”
HG 907/2016 [mc] - etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice
Legislația aplicabilă domeniului/investitiei/activității, după caz.

37
Nulțumesc!
Violeta Simionescu
Violeta.Simionescu@utcb.ro
violeta.simionescu@in-in.ro