Sunteți pe pagina 1din 1

Antetul Solicitantului

ANEXA 7

Nr. de înregistrare solicitant


Data de înregistrare

Către: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice


Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative
În atenţia: Dnei/dlui…………………….., Director

Ref: proiectul cu titlul (se va menționa titlul proiectului) ………………………………………….……

(Adresa de înaintare a Cererii de finanțare pentru cererea de proiecte IP3/2015)

Urmare a lansării cererii de proiecte nr. IP3/2015 vă transmitem alăturat, în original,


format letric, îndosariat, opisat și pe suport CD/stick USB/ (sau alte tipuri de dispozitive
mobile de stocare a datelor), Cererea de finanțare și anexele acesteia pentru proiectul cu
titlul (se va menționa titlul proiectului) ………………………………………….……….

A. Cererea de finanțare și anexele acesteia în original, format letric, sunt prezentate după
cum urmează (rândurile 3, 5 și 6 din tabelul de mai jos se completează doar dacă
proiectul se implementează în parteneriat):

Nr. Tip document Nr. pagina


crt. (de la … până la…)
1. Formularul cererii de finanţare 1-…
2. Declaraţia de eligibilitate a solicitantului – anexa nr. 1 la …-…
cererea de finanțare
3. Declaraţia de eligibilitate a ….(partenerului)… – anexa nr. 1 …-…
la cererea de finanțare
4. Declarația privind eligibilitatea TVA - anexa nr. 3 la cererea …-…
de finanțare (a solicitantului)
5. Declarația privind eligibilitatea TVA - anexa nr. 3 la cererea …-…
de finanțare (a partenerului/partenerilor 1-N)
6. Acordul de parteneriat - anexa nr. 4 la cererea de finanțare …-…
7. Avizul conform al Comitetului Tehnico - Economic pentru …-…
Societatea Informaţională – anexa nr. 5 la cererea de
finanțare

B. Suportul CD/stick USB/(sau alte tipuri de dispozitive mobile de stocare a datelor)


conține următoarele documente:

1. Cererea de finanțare și anexele acesteia completate și semnate conform Ghidului


solicitantului pentru cererea de proiecte IP3/2015, depuse în format letric, scanate și
salvate în format pdf.;

2. Cererea de finanțare și anexele acesteia completate conform Ghidului solicitantului


pentru cererea de proiecte IP3/2015, în format editabil.

Semnătura reprezentantului legal

Ștampilă