Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul nr.

1cs-229/2019

Curtea Supremă de Justiţie


ÎNCHEIERE

04 decembrie 2019 mun. Chișinău

Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie


în componenţă:
Preşedinte Iurie Diaconu,
Judecători Liliana Catan, Ion Guzun,

examinând cererile privind strămutarea judecării cauzei penale la o altă


instanță egală în grad, declarată de președintelui Judecătoriei Chișinău, Țurcanu
Radu și inculpatul

Melniciuc Oleg XXXXX


învinuit în baza art. 3302 alin. (2) și
3521 alin. (2) Cod penal,

CONSTATĂ:

1. Președintele Judecătoriei Chișinău, Țurcanu Radu, a adresat Curții


Supreme de Justiție o cerere, în care solicită strămutarea judecării cauzei penale
de învinuire a lui Melniciuc O. în baza art. 3302 alin. (2) și 3521 alin. (2) Cod
penal, la o altă instanță egală în grad.
Motivul invocat este că, Melniciuc Oleg activează în calitate de judecător
în cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), și judecarea cauzei penale de
către Judecătoria Chișinău, ar putea trezi suspiciuni de către unii observatori
independenți cu privire la obiectivitatea instanței.
2. Soluționând cererea nominalizată, Colegiul penal al Curții Supreme de
Justiție concluzionează, că aceasta urmează a fi admisă, din următoarele
considerente.
Conform art. 46 alin. (1) Cod de procedură penală, Curtea Supremă de
Justiție strămută judecarea unei cauze penale de la instanța competentă la o altă
instanță egală în grad numai în cazul în care prin aceasta se poate obține
soluționarea ei obiectivă, rapidă, completă şi se asigură desfășurarea normală a
procesului.
Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, judecătorii
trebuie nu numai să îndeplinească criterii obiective de imparțialitate, ci să fie şi
percepuți ca fiind imparțiali. Miza este încrederea pe care instanţele trebuie să o
inspire justițiabililor dintr-o societate democratică. O instanţă de judecată trebuie
să reafirme încrederea publicului în integritatea corpului judiciar. Justiția nu doar
1
trebuie făcută, trebuie să se şi vadă că s-a făcut justiţie. Percepția de imparțialitate
se măsoară prin standardul observatorului rezonabil. Instanţa trebuie să fie
imparțială şi din punct de vedere obiectiv, adică trebuie să ofere garanţii
suficiente pentru a exclude orice îndoială legitimă în această privință ( Gregory vs
Marea Britanie, CtEDO, (1997) 25 EHRR 577). Ceea ce este în joc, e încrederea pe care
instanţele dintr-o societate democratică trebuie să o inspire populației, inclusiv şi
acuzatului (Castillo Algar vs Spania, CtEDO, (1998) 30 EHRR 827).
În asemenea împrejurări, ținând cont de funcția pe care o deține Melniciuc
O. în cadrul Judecătoriei Chișinău și de circumstanțele indicate în pct. 1. din
prezenta încheiere, întru asigurarea criteriilor obiective de imparțialitate a
judecătorilor la judecarea acestei cauze penale, a încrederii justițiabililor în actul
de justiție, evitarea tuturor suspiciunilor şi pentru obținerea soluționării obiective,
rapide şi complete a cauzei, asigurării desfășurării normale a procesului, se
impune strămutarea judecării cauzei respective de la Judecătoria Chișinău la o
altă instanță egală în grad.
3. În conformitate cu art. 39 alin. (6), 46-49 Cod de procedură penală,
Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție,

DISPUNE:

Admiterea cererii președintelui Judecătorie Chișinău, Țurcanu Radu, și


strămutarea judecării cauzei penale de învinuire a lui Melniciuc Oleg XXXXX în
baza art. 3302 alin. (2) și 3521 alin. (2) Cod penal, de la Judecătoria Chișinău la
Judecătoria Anenii Noi.
Încheierea este irevocabilă, fiind pronunțată integral.

Preşedinte Iurie Diaconu


Judecători Liliana Catan
Ion Guzun

S-ar putea să vă placă și