Sunteți pe pagina 1din 3
Procuratura Anticoruphie Domnului Viadislav Cojocaru Avtueoppytinnoanas [posyp! seem ear Procurorului gef al NR. DEWTRARE we Procuraturii Anticorupfie pata 3, 12 RAPORT Prin prezentul, Va raportez c& exercit urmirirea penalli in cauza nr. 2019928028 porniti tn 04.09.2019 de ciitre Procuratura Generali, in temelul banuiel rezonabile de comitere a infraotiunilor previizute de art, 361 alin.(2) sd) $i art, 243 alin. (3) lit.) sib) din Codul penal, pe faptul pretinselor actiuni ale factorilor de decizie din cadrul SA "Metalferos” SA, Borolcon SRL $i Anti Plus SRL. La 08.11.2019, ta prezenta cauzi penal a fost conexatd cauza penala nr. 2019978249 pomits Ia 06.11.2019 de eitre Procuratura Anticomipfic, in temeiul banuielii rezonabile de comitere a infractiunii prevaizute de art.29, art. 46 gi art. 190 alin, (5) din Codul penal, pe faptul pretinselor acfiuni ilicite de sustragere a milloacelor binesti in propor deosebit de mari de la intreprinderea cu capital ‘majoritar statal "Metalferos” SA. Potrivit materialelor cauzei penale, in perioada anilor 2015-2019, ex- directorul General "Metalferos” SA Alexei Timbrovschi, folosind situatia de servisiu, de comun acord gi prin infelegere prealabili cu Nicolae Pelin, Iurie Cecan, Cemii Roman, Siumbeli Petru, Vlas lurie, Mutruc Mihail, Borisov Alexandr, Zarejcaia Lilia, precum si alte persoane la moment neidentificate, constituind un grup criminal organizat si urmirind scopul realizirii unei sustrageri continue a mijloacelor financiare din bugetul Soeietitii pe Actiuni »Metalferos”, au elaborat si implimentat in acest sens, 0 schem& ir i bazatd pe achizitionarea si comercializarea degeurilor de metale sferoase $i neferoase prin intermediul unor activitiyi de intermediere fictiva, in. scopul cresterii artficiale a prejului la cumpirare de cdtre ”Metalferos” SA gi micsoririi artificiale a prefului la vinzare de c&tre "Metalferos" SA in adresa intermedrarilor de peste hotare, diferenja de bani in proportii deosebit de mari, fiind insusiti de e&tre membrii grupului criminal organizat, fapt prin care societijii "Metalferos™ SA, i-a fost cauzat un prejudiciu material in proportii deosebit de mari. in procesul efectuirii urmiririi penalede citre subsemaat, in prezenta cauzi penal, am constatat, tentative ale unor persoane de a mi influenta gi a im examinarea mukia trait Gd si obiectiva a renee nale, fapt despre care rmezx gi solicit si Iuati cireamnesesletoe omer Fe cu competenfcle detinute, Incuisy prim prines atitudine in con! ‘urméririi penale in cerii mele de Ia exercitarea a aearce sete data de 04.12.2019, in cada fect! acini de urmasire i — ridicarea documentelor de la "Metalferos’ ‘A. reprezentantul companie} scomtalatdecastahl ate a despre aceste ae pe ,cineva important , inform acest itol. (Gir a da nume)”, ca iia titdine 9 oem OP demers oficial semnat de mi context, la data de 12.12.2019, prin Rigi cea ang feneral interimar "Metalferos” SA si Consiliului $.A. am adresat Directorului soem a .Metalferos”, o solicitare prin care am descris suceint cireumstanfele cauzei gi am solicitat desemnarea de edtre "Metalferos” SA a unui reprezentat imputern procura cu dreptul dea reprezenta interesele intreprinderi in cadrul cauzei penale nr, 2019928028, inclusiv ea reprezentant al pSrjii vStimate, care a suferit un prejudiciu de pe urma actiunilorilcite al ex-direetorul General "Metalferos” SA Alexei Jimbrovschi sia altor membri, precum - Nicolae Pelin, lurie Cecan, Ceri Roman, Vlas Iurie, Mutruc Mihail, Borisov Alexandr, Zaretcaia Lilia, precum si a altor persoane neidentificate. Totodati, prin demersul sus mentionat am solicitat prezenja Teprezentantului desemnat de ”Metalferos” SA la “18” decembrie 2019, ora 10 si 00 min, Ia procurorul in Procuratura. Anticoruptie, Eugeniu Rurac, bir. 409, bd. Stefan cel Mare gi Sint, nr. 198 din mun. Chisinau, pentru a depune o cerere de recunoastere in calitate de parte civild si parte vatémata in cadrul prezentei cauze penale, inclusiv cu audierea acestuia. La “18” decembrie 2019, reprezentantul "Metalferos” SA nu s-a prezentat la procuror, insa in schimb am fost telefonat de avocatul companiei — care ma informat ca reprezentatul "Metalferos” SA nu reugeste s& se prezinte la sediul Procuraturii Anticorupjie, solicitind aminarea acfiunii pentru a doua zi. fn continuare, la 19.12.2019, am fosttelefonat de catre acelasi avocaliliNmes care mi-a comunicat, c& conducerea "Metalferos” SA nu doreste sii depund o cerere conereti prin care si fie recunoscuta oficial ca parte vatimatl, deoarece la moment - nu are pretentii fafi de persoanele care sunt urmérite penal ‘in prezenta cauza penal. La fel, din cuvintele acestuia, conducerea ”Metalferos” SA considera, cf actiunile organului de urmarire penal nu sunt in interesele companiei. {in aceeasi zi, adic& la. 19.12.2019 in biroul de serviciul al meu (nr.409) situat in Procuratura Anticoruptie, bd. $tefan cel Mare si Sfaint, nr. 198 din mun. Chisindu, in jurul unei 11,00 min a intrat avocatul Burlacu Silviu — care reprezinta ‘pe cauza penal data pe invinuifii - Zaretcaia Lilia (contabil al societatii ,Oragon- Met” SRL gi ulterior cea de administrator al societifii ,Demont Plus” SRL), Cocearovscaia Evghenia (reprezentanta SRL ,Norex-Grand” si ,,Comvictons” SRL), Tureac Eugenia (administrator al societafii ,Tenmetcom” SRL) gi a lui Borisova Olga (administratorul societ8fii Boroleon SRL), care fn prezenta ofiterului de urmarire penali detasat la Procuratura Anticoruptie Cuciag Dumitru, mi-a declarat ed: "Cunosc faptul edi cei de la Metal feros, au pregéitit © plingere pe tine si pe acfiunile tale si urmeazii sii o depund la General, care deja i-i asteapti in audienta pe parcursil zilei! La fel, conducerea Metal feros, vrea sé organizer de presd cu scopul de a discredita imaginea procurorului si ao iilor economici care figureazd in Jor. Mai mult ca atit, acesta (avocatul invinuifilor) chiar define si o copie a /cestei plingeri.” ‘Auzind aceasta, am contactattelefonie pe avocatul ”Metalferos” S gezI — mandatul c&ruia este anexat la dosar gi l-am intrebat dacd este adevairat faptul pregitirii plingerii pe subsemnat si pregatinea unei conferinfe de presi, la ce ultimul solicitind un termen de a discuta cu directorul financiar ”Metalferos” SA —Catand Sergi, ulterior revenind cu un apel, mi-a confirmat faptul dat, Pornind de la cele menfionate, se impun urmatoarele intrebari logice: CUM SE EXPLICA, CA ACTIUNILE PARTI VATAMATE METAL FEROS SUNT COORDONATE CU AVOCATII INVINUITILOR PE DOSAR att DE CE CONDUCEREA METAL FEROS NU ESTE COINTERESATA ‘TN MERSUL INVESTIGATIILOR?!! DE CE SE URMARESTE DISCREDITAREA MEA CU PLINGERI PE NUMELE PROCURORULUI GENERAL ?!! in contextul celor menfionate mai sus, calific actiunile demarate impotriva mea — drept © influenf& necorespunzitoare a mersului urmaririi penale, iar in ‘aceasta ordine de idei, - consider ¢ sunt temieuri de abjinerea mea de pe cauza penal, mai ales in contextul lipsei de incredere fai de mine a parfii vatimate. Totodati, pomind de la cele constatate, consider cf, in calitate de procuror pe aceasti cauzi penalA, in continuare nu voi putea fi obiectiv, fiind indignat de acfiunile concertate pornite in privinja mea, ceea ce va afecta mersul normal al procesului penal, - prin urmare in conformitate cu prevederile art. 53/1 alin. (1) lit. ¢) si art. 54 Cod de proceduri penal, solict respectuos, si luati act de cele mentionate supra gi s& dispuneti admiterea raportului de abjinere a mea, cu retragerea cauzei penale hr, 2019928028 din exercitarea subsemnatului, cu transmiterea acesteia unui alt procuror competetent. Cu respect, Procuror in Procuratura anticoruptie Eugeniu Rurac

S-ar putea să vă placă și