Sunteți pe pagina 1din 15

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1-BISTRIȚA

AVIZAT
Director,
Prof. MIHAIU ANCUTA IOANA

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ ADAPTATĂ LA DISCIPlLINA LIMBA ŞI


LITERATURA ROMÂNA PENTRU INTEGRAREA ELEVILOR CU
DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE LA CLASA a IIa
Conform Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

An şcolar 2019/2020

PENTRU ELEVII

ÎNVĂŢĂTOR ITINERANT/de sprijin:


IOANA GABRIELA DRĂGUŞ

ÎNVĂŢATORI:

SCRIDON CORNELUȚA
MOLDOVAN DORIS
FELDRIHAN MARIANA
MÂNZAT DANA
MATEAN LILIANA
Competenţe generale

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare


cunoscute

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare


Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

1.1.Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate


- selectarea unor enunţuri/ imagini corespunzătoare subiectului unui text audiat
- formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat
- alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de mesajul textului audiat, dintr-o pereche/ serie de variante date
- selectarea/ formularea unor titluri potrivite textelor scurte audiate
- povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment audiat
- ilustrarea printr-o imagine/ serii de imagini/ bandă desenată a mesajului transmis de un text audiat
1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text audiat
- identificarea enunţurilor adevărate/ false
- formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce
cauză?, Cu ce scop?” etc.)
- ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă momente ale acţiunii textului audiat
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul audiat
- precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind expresiile: la început, mai întâi, prima dată, apoi, după aceea, până
la urmă etc.
1.3. Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri rostite cu claritate
- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor
- identificarea vocalelor şi consoanelor în silabe şi cuvinte
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- formarea unor cuvinte din silabe date
- formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau sufixe (fără terminologie)
- jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate”
- despărţirea cuvintelor în silabe
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt
- identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final etc.
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii de 4-6 cuvinte
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin adăugarea/ eliminarea unor cuvinte
- schimbarea ordinii cuvintelor în propoziţie, fără a schimba mesajul transmis
- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, „ Obiecte mari, obiecte mici”,
„Propoziţia crescătoare” etc
2.Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

2.1.Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare


- alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare, o întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un
salut etc.
- oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, despre activităţile preferate etc., folosind enunţuri
- jocuri de rol
- reformularea unor propoziţii prin schimbarea intonaţiei sau a accentului, în funcţie de scopul comunicării
- schimbarea topicii propoziţiei, cu accentuarea unor detalii ale mesajului transmis
- transformarea/ completarea unor enunţuri după modele date
- identificarea şi corectarea greşelilor de exprimare
- formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind cuvinte date
- dramatizări ale unor fragmente din texte narative cunoscute
2.2.Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare
- participarea la discuţii în perechi/ în grup pe teme de interes (timpul liber, animalul preferat, cartea preferată,
prezentarea produselor activităţii şcolare etc.)
- formularea unor întrebări referitoare la subiecte de interes
- formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia de a primi informaţii/ lămuriri în legătură cu un aspect/ o
problemă din spaţiul familiar
- formularea unor enunţuri scurte, clare, prin care să solicite sprijin în condiţiile neînţelegerii unui mesaj oral
- utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de mulţumire, corespunzătoare unui anumit context
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi imaginare
- identificarea unor obiecte/ fiinţe prin descoperirea caracteristicilor acestora pe baza unor întrebări şi răspunsuri, în
cadrul unor jocuri de grup
- realizarea unor postere care să ilustreze reguli de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, ascultarea, păstrarea ideii)
3.Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute

3.1.Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut


- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire cu voce tare/ în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe roluri,
citire ştafetă etc.)
- citirea unor mesaje din mediul cunoscut: reclame, afişe, anunţuri, enunţuri, texte scurte etc.
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/ o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autorului unui text
- auto-corectarea greşelilor de citire atunci când cuvântul/ propoziţia citit(ă) nu are sens
- adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit (de căutare a unui cuvânt, a unei idei)
- exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi
- citirea unor cărţi, poveşti, poezii, reviste, articole din reviste electronice, enciclopedii etc. din iniţiativa copilului
- căutarea unei anumite cărţi la colţul de lectură sau la bibliotecă
- jocuri de tip „Loto”, „Domino”, „Bingo”, cu imagini, cuvinte sau simboluri
3.2.Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut
- formularea orală a mesajului/ învăţăturii desprinse dintr-un text citit
- discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând nume, cuvinte familiare şi expresii elementare
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit
- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment dintr-un text citit
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al textului citit
- identificarea unor informaţii previzibile în diverse materiale cotidiene
4.Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare


- copieri şi transcrieri de litere, silabe, cuvinte, propoziţii
- autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, prin compararea cu un model
- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii, respectarea proporţiei între litere şi a spaţiului între
cuvinte
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi individuale sau comune
- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/ a unui text scurt pe foaie tip II, dictando, velină, respectând încadrarea în
pagina de caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- realizarea unor planşe/ etichete/ postere/ afişe pe teme familiare, după modele date
- realizarea unor lucrări de tip proiect, cu sprijin din partea cadrului didactic
4.2.Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază
- scrierea cuvintelor obţinute prin completarea sau combinarea unor silabe
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de solicitare, cu respectarea convenţiilor
- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor corespunzătoare folosind
diverse instrumente (stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.)
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, materiale necesare în activitatea zilnică
- marcarea prin chenare sugestive/ elemente grafice a unor definiţii, motouri, formule, mesaje, anunţuri importante etc.,
cu scopul de a le pune în evidenţă
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme familiare/ care prezintă interes
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc. pe propriul caiet, pe un caiet
al clasei sau într-un spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de creaţie)
- activităţi care implică folosirea calculatorului pentru redactarea unor enunţuri/ texte scurte

CONŢINUTURI

Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune)


Acte de vorbire: a se prezenta şi a prezenta pe cineva, a identifica un obiect/ o persoană/ un loc, a cere şi a da
informaţii, a formula o idee/ o părere/ o opinie/ o solicitare
Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul
Introducerea cuvintelor noi în vocabularul propriu Intonarea propoziţiilor exclamative
Dialogul
Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog despre: şcoală, familie şi locuinţă, prieteni, colegi, mediul înconjurător,
igiena clasei şi a locuinţei, conduita în mijloacele de transport în comun, în sala de spectacol

Reguli de vorbire eficientă: elemente de politeţe verbală asociate actelor de limbaj utilizate (salutul, prezentarea,
formularea unei cereri, ascultarea şi respectarea opiniei celuilalt)
Forme ale discursului oral
Povestirea unor întâmplări trăite sau observate Repovestirea unor întâmplări citite
Descrierea unui obiect, fenomen sau a unei persoane
Reguli ale discursului oral
Pronunţie clară şi corectă
Acord de număr şi gen, fără terminologie
Citire/ lectură Cartea
Cuprinsul unei cărţi
Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
Alfabetul limbii române
Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte
Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări) Textul (de maxim 120 de cuvinte) Titlu. Autor. Alineate
Aşezarea textului în pagină Textul literar
Textul narativ
Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală Textul liric Poezii despre universul copilăriei
Textul nonliterar/ informativ

Scriere/ redactare Alfabetul limbii române Literele mici şi mari de mână


Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
Ortografia
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana m înainte de b şi p
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongii oa, ea, ia, ie, ua, uă (fără terminologie), Scrierea corectă a cuvintelor
care conţin literele â sau î, x
Scrierea corectă a cuvintelor într-un/ într-o, dintr-un/ dintr-o, sau/ s-au, sa/ s-a Punctuaţia
Semnul exclamării
Virgula (în vocativ şi enumerare) Două puncte
Organizarea textului scris
Scrierea pe liniatură tip II şi dictando
Aşezarea textului în pagina caietului: plasarea titlului, a autorului, folosirea alineatelor, respectarea spaţiului dintre cuvinte
Scrierea funcţională
Copieri (texte de maxim 50 de cuvinte) Transcrieri (texte de maxim 50 de cuvinte) Dictări (texte de maxim 40 de cuvinte)
Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare

Elemente de construcţie a comunicării


Vocabular
Cuvântul
Cuvinte cu sens asemănător Cuvinte cu sens opus
Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit Fonetică

Sunetele limbii române. Vocale şi consoane


Despărţirea cuvintelor în silabe la capăt de rând
Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări
SEMESTRUL I

Nr. Unități tematice Disci Conținuturi Săpt.


crt. plina

1. Bine te-am ● Citire/ lectură – Reactualizarea cunoştinţelor şi 2sapt.


regăsit, dragă CLR exersarea competenţelor clasei I I –II
școală! ● Cartea
Prezentarea manualului. Cuprinsul unei cărţi 9-20 sept.2019
Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
● Alfabetul limbii române
Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte:
● Texte suport:
Deşteaptă-te, române! de Andrei Mureşanu

● Evaluare iniţială

Numere naturale de la 0 la 1000, Corpul omenesc


● Reactualizarea cunoştinţelor şi exersarea
MEM competenţelor clasei I
Numere naturale de la 0 la 100.
Recunoaștere,formare,citire,scriere
Numere pare-impare.
Compararea, ordonarea și rotunjirea numerelor naturale 0-
100
Adunări şi scăderi de la 0 la 100
Forme geometrice. Măsurarea cu unităţi nestandard
Probleme care se rezolvă printr-o operaţie
Probleme care se rezolvă prin 2 operaţii de adunare/scădere
În tabără
La mare
La concert
Natura, prietena mea
● Evaluare iniţială
● Numere naturale de la 0 la 1000, recunoaștere,
formare, citire, scriere. Menţinerea sănătății (dietă, igiena
personală, exerciţiul fizic )
● Numere naturale de la 0 la 100 / Corpul omenesc
● Compararea și ordonarea numerelor naturale de la 0
la 1000. Boli provocate de virusuri
● Numere pare și impare
● Să repetăm ce am învățat
● Ce știu? Cât știu? Cum știu?

Propoziția. Comunicarea orală și comunicarea scrisă.


2. Poveștile cărții Dialogul 3 săpt.
CLR Cartea. Cuprinsul cărți III- V
Alfabetul
Texte support 23.09- 11.10.
„Prima zi de școală” după Ionel Teodoreanu 2019
,,Povestea cărții de povești” după Emilia Căldăraru
Recapitulare – Acum știu
Evaluare sumativă – Știu, pot, rezolv
Ne jucăm și învățăm
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare
Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 1000,
Plante și animale
MEM ● Adunarea și scăderea în concentrul 0 - 100 Plante și
animale
● Adunarea și scăderea în concentrul 0 - 1000, fără
trecere peste ordin. Nevoi de bază ale viețuitoarelor
● Adunarea și scăderea în concentrul 0 - 1000, cu trecere
peste ordin. Caracteristici comune vieţuitoarelor
(creștere, înmulțire)
Să repetăm ce am învățat
Ce știu? Cât știu? Cum știu?

● Textul literar (de maxim 120 de cuvinte)


3. Poveștile Titlu. Autor. Alineate . Aşezarea textului în pagină 3 sapt.
toamnei CLR Reguli ale discursului oral. Ascultarea si respectarea VI-VIII
opiniei celuilalt vorbitor.
Semnul exclamării 14-25.10.
Poezia. Poetul. Strofa. Versul 2019
Așezarea în pagina caietului a textului scris în versuri.
Silaba
04 – 15.11.2019
● Texte suport:
„Frunza”, după Emil Gârleanu
„Bradul”, Poveste populară românească
„Cântec” Șt. O. Iosif
„ Toamna dintâi” după Erskine Caldwel
Evaluare sumativă – Știu, pot, rezolv
Ne jucăm și învățăm
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare

● Înmulțirea numerelor naturale. Pământul: uscat, apă,


MEM atmosferă
● Adunarea repetată / Uscat și apă
● Operația de înmulțire
● Înmulțirea când unul dintre factori este 2
● Înmulțirea când unul dintre factori este 3 / Ce este
aerul?
● Înmulțirea când unul dintre factori este 4 / Ce este
aerul?
● Înmulțirea când unul dintre factori este 5 sau 6 /
Atmosfera
● Proprietățile înmulțirii
● Să repetăm ce am învățat
● Ce știu? Cât știu? Cum știu?
Povestirea unor intamplari trăite sau observate
4. Poveștile  Personaje din texte literare
prieteniei CLR  Descrierea unei persoane
 Folosirea virgulei
 Repovestirea unei întâmplări citite 3 sapt.
 Grupuri de litere

 Texte suport IX-XI

18.11- 06.12.
„Împreună” după Cristina Tohănean .2019
„Comoara”
„Cenușiul”
”Dințișor”, după Florin Colonaș
Recapitulare - Acum știu „Prietenul” de Grigore
Vieru
Evaluare sumativă – Știu, pot, rezolv
Ne jucăm și învățăm
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare

Înmulțirea numerelor naturale. Forme de relief


● Înmulțirea când unul dintre factori este 7 sau 8 /
Înfățișarea suprafeței pământului
MEM
● Înmulțirea când unul dintre factori este 9 sau 10 /
Câmpia
● Probleme cu operații de înmulțire / Dealurile și munții
● Să repetăm ce am învățat
● Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● Textul de informare (nonliterar)
5. Poveștile ● Vocale și consoane 2 sapt.
iernii CLR ● Scrierea corectă a cuvintelor care conțin consoana m
înainte de p sau b XII-XIV
● Semnul două puncte (:) 09-20.12.
● Formularea răspunsurilor la întrebări. 2019
● Scrierea imaginativă după benzi desenate

Texte suport
,,Iarna pe uliță”, (fragment), după George Coșbuc
,,La săniuș” după Ion Agârbiceanu
„Polul Nord”
„Scrisoare de la Moș Crăciun” după Mark Twain
Recapitulare - Acum știu
Evaluare sumativă – Știu, pot, rezolv
Ne jucăm și învățăm
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare

Împărțirea cu rest în concentrul 0-100. Medii de viață:


MEM lacul, balta, Marea Neagră, Delta Dunării
● Scăderea repetată. Medii de viață: lacul, balta
● Legătura dintre înmulțire și împărțire
● Împărțirea la 2. Doimea.
Marea Neagră
● Împărțirea la 3; împărțirea la 4. Delta Dunării
● Împărțirea la 5; împărțirea la 6
● Fracții. Doimea, pătrimea. Fracții echivalente
● Probleme cu operații de împărțire
● Să repetăm ce am învățat
● Ce știu? Cât știu? Cum știu?
Scrierea corectă a cuvintelor s-a/sa, într-un/într-o
6. Scrierea și pronunțarea corectă a cuvintelor care conțin 3 sapt.
CLR litera x
Descrierea unui loc XV-XVII
Texte suport
„Zburătorul din Carpați” 13.01-
„Despre Edison și becul inventat de el” 31.01.
Povești despre „Legenda muntelui Retezat” 2020
cunoaștere „Un mesaj neașteptat”
Recapitulare - Acum știu Istoria stiloului
Evaluare sumativă – Știu, pot, rezolv
Ne jucăm și învățăm
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare
● Recapitulare semestrială
Propoziția. Enunțul. Cuvântul. Silaba. Semnele de
punctuație
Textul. Povestirea orală a unui text
Povestirea unor întâmplări trăite sau observate
Reguli ale discursului oral
Pronunția clară și corectă
Textul nonliterar/informativ
Descrierea unui fenomen
Text suport „Pălăria Omului de Zăpadă” după Iuliu Rațiu

● Împărțirea numerelor naturale. Medii de viață.


Unde și vibrații
Împărțirea la 7.
Medii de viață. Pădurea.
MEM Împărțirea la 8 și 9.
Unde și vibrații. Intensitatea și tăria sunetului.
Cazuri speciale de împărțire.
Medii de viață. Deșertul.
● Să repetăm ce am învățat
● Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● Scrierea corectă a cuvintelor dintr-un/dintr-o, sau/s-au
7. Poveștile CLR ● Scrierea corectă a cuvintelor care conțin grupuri de 3 sapt.
naturii două sunete (oa, ea, ia, ie, ua, uă)
Scrierea imaginativă după un șir de întrebări I-III
Texte suport 03.02-
„Puiul de elefant”, după Rudyard Kipling 21.02.
„Legenda Soarelui și a Lunii” 2020
„Legendă” după Iulia Hasdeu
Recapitulare - Acum știu
Evaluare sumativă – Știu, pot, rezolv
Ne jucăm și învățăm
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare

MEM ● Probleme care se rezolvă prin una sau mai multe


operații Medii de viață:polul Nord și Polul Sud.
Probleme care se rezolvă prin una sau mai multe operații;
Probleme care se rezolvă prin mai multe operații
● Să repetăm ce am învățat
● Ce știu? Cât știu? Cum știu?
Prezentarea unei persoane
8. Poveștile CLR Scrierea corectă a cuvintelor care conțin literele î și â 4sapt.
familiei Scrierea imaginativă. Afișul
Povestirea orală IV-VII
Prezentarea unei persoane
24.02-
● Texte suport: 20.03.
„Poveste de alungat tristețea” 2020
„Mămici și copii”
„La bunicul”după Johanna Spyri
„D-l Goe” după I.L. Caragiale
Recapitulare - Acum știu „Bunica” Șt. O. Iosif
Evaluare sumativă – Știu, pot, rezolv
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare
● Figuri și corpuri geometrice. Forme de transfer de
MEM energie -electricitatea
Figuri plane - pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc, semicerc
Axa de simetrie.
● Corpuri și materiale care conduc electricitatea
Corpuri geometrice-cub, cuboid, cilindru, sferă, con
● Să repetăm ce am învățat
● Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● Sunetele limbii române
9. Cea mai CLR ● Vocale şi consoane 2sapt.
frumoasă ● Scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele î și â
poveste ● Scrierea corectă a cuvintelor sau/s-au
● Scrierea imaginativă a unui text pe baza unui șir de
întrebări VIII-IX
Identificarea mesajului unui text care povestește
întâmplări 23.03-
Identificarea însușirilor unui personaj 03.04
● Texte suport: 2020
„Țara unde oamenii nu visau niciodată”, după Petre
Crăciun
„Bătrâna și vasul”
„Sarea în bucate” după Petre Ispirescu
Recapitulare - Acum știu
Evaluare sumativă – Știu, pot, rezolv
Ne jucăm și învățăm
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare

MEM ● Măsurări. Forțe exercitate de magneți


Măsurarea lungimilor
Măsurarea capacității vaselor
Măsurarea masei corpurilor
Măsurarea timpului
Ceasul, ora minutul,
Săptămâna, luna, anul
Monede și bancnote
● Să repetăm ce am învățat
● Ce știu? Cât știu? Cum știu?
Prezentarea unei meserii, unei persoane și descrierea unor
10. Povești despre CLR obiecte 3sapt.
meserii Biletul de mulțumire, de informare, de solicitare
Înțelegerea unui text literar sau informative X- XII
Povestirea unor întâmplări trăite sau observate
Cuvinte cu acelasi sens și cu sens opus
Cuvinte cu aceeași formă dar cu înțeles diferit 22.04- 15.05.
2020
● Text suport:
„ Ce miros au meseriile”, după Gianni Rodari
„Cum se face o bicicletă” 04-08.05.2020 -
„Acul și barosul” după Ion Creang Sǎptǎmana
Recapitulare - Acum știu „Balerine mici cu vise mari” ,,Scoala altfel
Evaluare sumativă – Știu, pot, rezolv
Ne jucăm și învăță
Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare
Numere naturale de la 0 la 1000
MEM Adunarea si scăderea numerelor naturale în concentrul
0 - 1000
Înmultirea si împărțirea numerelor naturale în concentrul
0 - 100
Figuri si corpuri geometrice
Măsurarea cu unităţi standard
Probleme care se rezolvă prin două sau mai multe
operaţii de adunare, scădere, înmultire, împărtire
Corpul uman; Plante si animale; Pământul; Universul
● Evaluare finală

04-08.05.2020-Sǎptǎmana ,,Scoala altfel

11. Povești CLR RECAPITULARE FINALĂ 3 sapt.


înaintea ● Alfabetul limbii române
vacanței ● Grupurile de litere XIV- XV
● Textul narativ: titlu, autor, alineate
Aşezarea textului în pagină
Textul literar. Textul nonliterar 18.05-
Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală 12.06.
● Scrierea funcţională 2020
Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare
Felicitarea. Afişul
● Ortografia
Text suport
„Cartea cu Apolodor” de Gellu Naum
„Lizuca plănuiește o expediție” după Mihail
Sadoveanu

● Recapitulare
● Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!

MEM Recapitulare finală

Înmultirea si împărțirea numerelor naturale în concentrul


0 - 100
Figuri si corpuri geometrice
Măsurarea cu unităţi standard
Probleme care se rezolvă prin două sau mai multe
operaţii de adunare, scădere, înmultire, împărtire
Medii de viață
Plante si animale
Evaluare finală