Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ......................................... S.R.

L
CIF RO ...............
RC: ....................
Cap soc. ...............lei
Adresa..........................
..............................
Inspector ITM:
Nr. dosar ITM:

DECIZIA
Nr. .../ ........

Subscrisa S.C. ................ S.R.L., COD FISCAL ...................., RC: ...............,


cu sediul social declarat .................................................., prin
reprezentantul ............................ in calitate de administrator, având în vedere ca
societatea îşi reduce personalul prin desfiinţarea postului de ............................. cod
COR: ..................:

DECIDE:
Art. 1 Începând cu data de ..................... încetează CONTRACTUL
INDIVIDUAL DE MUNCĂ al D-nului ..................... angajat in functia
de ................ COD COR:............... conform prevederilor art. 65 aliniatul ( 1 )
din Codul Muncii. La data incetarii activitatii, salariatul a beneficiat de
preavizul de 20 zile lucratoare, conform art.73 aliniatul (1) din Codul
Muncii. In perioada ............................... cat se afla in preaviz societatea ii
plateste drepturile salariatului conform Codului Muncii.
Art. 2 Prezenta decizie se va comunica salariatului si Inspectoratului
Teritorial de Munca.
Precizăm că fostul nostru salariat / fosta noastră salariată nu are debite faţă de
subscrisa.
Împotriva prezentei dispoziţii de încetare a contractului individual de muncă sus-numitul se poate
adresa cu contestaţie la *****TRIBUNALUL Bucuresti în termen de 30 de zile de la comunicare.
Salariat, DIRECTOR,