Sunteți pe pagina 1din 2

CAPITOLUL 5

CONCLUZII

Lucrarea de faţă conţine evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională


pentru trei locuri de munca din cadrul SC ABC SRL .
La baza evaluării au stat datele statistice referitoare la accidentele de muncă şi bolile
profesionale din unităţi similare.
Echipa de evaluare, conform metodei avizate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii
Sociale, a fost formată din:
 evaluator;
 reprezentantul lucratorilor;
 conducatorul locului de munca;
 -medic de medicina muncii
Realizarea lucrării a inclus următoarele etape:
 Analiza activităţii din unitate;
 Stabilirea principalelor locuri de muncă;
 Identificarea factorilor de risc pentru fiecare loc de muncă;
 Stabilirea consecinţei maxime previzibile a acţiunii factorilor de risc asupra
organismului uman, pentru fiecare factor în parte;
 Încadrarea în clase de gravitate;
 Încadrarea în clase de probabilitate (frecvenţă);
 Calculul nivelurilor de risc parţiale pentru fiecare factor de risc;
 Calculul nivelurilor de risc global pentru fiecare loc de muncă;
 Interpretarea rezultatelor evaluării pentru fiecare loc de muncă, prin prisma
legislaţiei actuale;
 Întocmirea fişelor de măsuri pentru fiecare loc de muncă, pentru factorii
de risc care depăşesc nivelul acceptabil.
Rezultatele evaluării sunt prezentate în lucrare în „Fişa de Evaluare” şi „Fişa de
măsuri” pentru fiecare loc de muncă în parte.

Ierarhizarea locurilor de muncă în funcţie de nivelurile de risc este prezentată in urmatorul


tabel.

Nr. NIVEL
Crt. LOCUL DE MUNCĂ DE RISC
GLOBAL
1. instalator 3.18
2. zidar 2.94
3. magazioner 2.71

Se observă din tabel că locurile de muncă au un nivel sub limita de acceptabilitate (3,5)
încadrându-se în categoria riscurilor medii.

1
CALCULUL NIVELULUI DE RISC GLOBAL PENTRU CELE TREI LOCURI DE MUNCA

Nivelul de risc global pentru întreaga unitate, calculat conform metodei este:
Acesta se calculeaza ca medie ponderata a nivelurilor globale de risc ale celor trei locuri de
munca.
Nivelul de risc global agregat este:

r rgi  N rgi
N rgA  i 1
3

N
i 1
rgi

unde :
Nrgi - reprezinta nivelul de risc global la locul de munca i
rrgi – reprezinta rangul locului de munca i (egal valoric cu nivelul de risc global al locului de
munca i)

1  (2.94  2.94)  1  (3.18  3.18)  1  (2.71 2.71) 8.64  10,11  7.34 26.1
N rgA     2,96
1  2.94  1  3.18  1  2.71 8.83 8.83
Nivelul de securitate agregat pentru cele doua locuri de munca este:

N sgA  8  2,96  5,04

Pentru a se atinge obiectivele politicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este


necesar să se acţioneze asupra elementelor componente ale sistemului de muncă:
 executantul – omul;
 sarcina de muncă;
 mijloacele de producţie – mijloacele de muncă şi obiectele muncii;
 mediul de muncă – mediul fizic ambiental şi cel social;

Implementarea de catre conducerea societatii a masurilor propuse in fisele de masuri va


determina inca scaderea nivelului de risc global agregat , fapt ce va trebui constatat cu ocazia
unei noi reevaluari a riscurilor profesionale .