Sunteți pe pagina 1din 59
Editat de: Institutul National de Cercetare - Dezvoltare oO i ei Economia G a Bucuresti — Sos. Pantelimon nr. 266 Telefon627.40.85/176 — redactie 116 — difuzare BULETINUL CONSTRUCTIILOR Vol. 1 1997 1. PRESCRIPTIL TEHNICE © ,Indrumator privind aplicarea prevederilor ,,Regulamentului de''verificare si expertizare tehnicd de calitate ‘a proiectelor, a ‘executiei lucrérilor si constructiilor“, aprobat de MLPAT ‘cu ‘ordinul nr. 77/N/ din 28 octombrie 1996. el @ ,Metodologie pentru determinarea indicelui californian de ca- Pacitate portant (CBR), indicativ IM003—96, aprobata de MLPAT cu ordinul nr. 50/N/ din 15 iulie 1996... . . @ ,Metodologie privind elaborarea cerintelor pentru mijloacele tehnice si echipamentele utilizate la executarea lucrarilor de con- eT ‘nr, 45/N/ din 15 iulie 1996". ee 2, INDICI VALORICI © Tabel sinoptic al indicilor de actualizare a valorii clddirilor i constructiilor speciale la data de 31121996 . 4 4. 2 : ‘planga la sfarsitul buletinulut @ Tabel cu indicii medi de actualizare a valorii clidirilor si ‘gonstructilor speciale, ca mijloace fixe evaluate in prejuri va~ Jabile 1a 01.01.1965 . |". 5 ce ec 88 112. 2 se come MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARIL ‘TERITORIULUI ORDIN Nr. 77/N/ » din 28.X.1996 Avand in: vedere prevederile :Legii ‘nr: 10/1995 privind calitatea in constructil si Regulamentul de verificare gi ex- pertizare tehnici de calitate a proiectelor, a executici lucrari jor si a constructiilor, aprobat prin Hotarérea Guvernului nr. 1925/1995 ; In vederea exercitarii de citre Ministerul Lucririlor Pu- blice si Amenajarii Teritoriului.a rdlului de organizator al activitatii de atestare tehnico-profesionald @ specialistilor cu activitate in constructii ; Avand in vedere Hotardrea Guvernului nr, 456/29.04.1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului ; In temeiul Hotirarii Parlamentului nr. 11/1992 gi a De- cretului nr, 23/1992, Ministrul Eucrarilor Publice si Amena- jarii Teritoriului emite urmatorul ORDIN Art. 1, Se 2proba Indrumatorul privind aplicarea preve- derilor ,Regulamentului de verificare si expentizare de calitate a proiectelor, executici lucrarilor si constructiilor* : — partea I — Verificarea tehnica de calitate a proiectelor de constructii si instalatiilor aferente (Anexa 1). Art. 2. Listele detaliate, cu precizirile gi procedurile de aplicare, pe baza cerintelor prevaizute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea constructiilor se intocmesc de Directia Gene- ralA Reglementari si Atestiri Tehnice si se public’ in Buletinul constructiilor si in brosura de alti agenti economici din con- structii. : Art, 3. Se aprobi Indrumatorul pentru atestarea tehnico- fesionalA a specialistilor cu activitate fm constructii — (Anexa ID). Art. 4. Comisiile tehnice de examinare a specialistilor cu activitate in constructii, in vederea atestarli, se stabilesc de Directia Generali Reglementari si Atestari Tehnice. Art. 5. Cu data prezentului Ordin se abroga prevederile art, 1 si art, 7 din Ordinul Ministrului nr. 39/D/05.03.1996. Art. 6, Prezentul Ordin se aduce la indeplinire de citre Directia Generali Reglementari si Atestari Tehnice. MINISTRU MARIN CRISTEA CUPRINS privind Ordinul MLPAT nr, 77/N/28.10.1996 Anexa I — Indrumitor privind aplicarea prevederilor Regula mentului de veriticare si expertizare tehnied de calitate a proiectelor, a execufiei Iucrarilor si construcfiilor® =. Cap. A — Detalierea prevederilor din HGR nr. 925/1995 Cap. B Comentarea prevederilor regulamentului de ve- rificare tehnicd a proiectelor de constructii si instalatii_aferente acestora aprobat prin HGR nr, 92/1995 ad 5 Anexa 1 — Cerinte la care se verificd tehnic proiectele de specialitate functie de categoria de important: a constructiei cae i Ancxa 2. — Proceduri privind continutul si modul de pre- zentare al documentatiei ce se prezinté de in- vestitor pentru verificarea de calitate a proiec. telor de constructii si instalatii aferente acestora Anexa 2a — Referat de verificare, Tabel —- Model de regis iru de evidenyi a proiectelor verificate Asiexa 2b — Liste minimale de control privind satisfacerea cerintelor de calitate urmarité la verificarea tehnici a proiecteior de constructii si instalati: aferente acestora (figele 1—6) é Anexa 2c — Verificarea de calitate a proiectelor pentru in- stalatii aferente constructiilor (figa 7). Indrumitor pentru atestarea tehnico-profesionals a Histilor cu activitate in constructii. . - - . . + Cap. A — Atestarea tehnico-profesionali’ a specialistiler verificatori. de constructii Cap, B — Atestarea tehnico-profesionalii_a_responsabililer tehnici cu executia lucrarilor de constructii . 13 20 Cap. € Cap. D Anexa Anexa Anexa 3 Anesa Anexa Anoxa 1 5 6 ~ Atestarea tehnico-profesionala a expertilor teh- nici cu calitatea in constructii — Dispozitii_ comune — Procedura de examinare de catre comisiile con- stituite de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajérii Teritorslui in vederea examinarii specialistilor cu activitate in constructii care solicita atestarea — Cerere tip pentrit soticitanti 5 — Macheti de certifieat de atestare pentru veri- ficatori de proiecte sau expertt cu activitate In constructii : — Macheta de certiicat de atestare pentru veri- ficatori de proiecte sau experti cu activitate in instalatii aferente constructiilor —. 3 —Machet de certificat de atestare penta res- ponsabili tehnici cu executia : — Modele de stampite 49 Bt 2¢ Ordiowl MLPAT nr, 777N/28.10.1996 ANEXA I INDRUMATOR privind aplicarea prevederilor ,Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si construcfiitor* Partea 1 Vorificarca tehnick de calitato a proicctelor i Cap. A — DETALIEREA PREVEDERILOR DIN H.G.R. Nr, 925/1995 1, GENERALITATL 11. Prezentul indrur claborat in baza Regula~ mentului de verificare si expertizare tehnici a proiectelor. a executici Iucririlor si constructiiior, aprobat cu H.G, nr. 925/ 1995 si se adreseaza verificatorilor de proiecte atestafi — ce- numiti in continuare verificatori, precum si factorilor care tre- buie s& asigure documentatiile necesare verificatorilor pentru ca accstia si-si poat& exercita atributiile (beneficiari, proiec- tanti). Indrumatorul are drept scop pe de o parte si detalioze unele prevederi ale Regulamentului susmentionat si pe de alta parte si ofere factorilor interesati (proiectnti si investitori), comentarii si Limurizi asupra prevederilor cuprinse in Regu- lament, constituind un manual de aplicare practicd sistemati- 4 a prevederilor acestuia 1.2. Verificarea proicetclor pentru constructii si _instala~ fille aferente se efectueaza in raport cu cerintele prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si anume : Rezistenta si stabilitate B, Siguranta in exploatare C, Siguranté Ja foc D, Igicna, snitatea oamenilor, refacerca si protectia mediului B, lzolatie termica, hidrofug’ si cconomie de energie F. Protectie impotriva zgomotului Aceste cerinte, numite si_,exigenfe esenfiale* corespund celor prevazute in’ Directiva Consiliutui CE. nr, 89/106 — privind calitatea produselor pentru constructii. Pentru fiecare din cerintele A... F proiectele se verificd de catre verificatorii atestati pentru ansamblul cerintei sau pentru specialitatca respectiva, La uncle cerinfe, verificarea se va face pe subspecialitati. 1.3. Analizarea si verificarea proicctclor sub alte aspecte decat cele prevaizute in lista de la pet, 1.2, cum ar fi proble- mele de functionalitate, economicitate a solutiilor constructive, grad de finisare superior conditiilor minimale, tehnologie de exccutie, 5.a. mu intra in obligatiile verificatorilor in spiritul Regulamentului susmentionat si sunt de competenta beneficia- rului fiecdrei lucrari, In misura in care acesta nu dispune de specialist in domeniu, pentru a-i reprezenta la luarea deci- ziilor in aceste probleme, se recomanda si apeleze, in caz de necesitate, la firme de consultanta specializate. 1.4, Obiectivele urmarite la verificarea proiectelor de con- structii si instalatiile aferente sub aspectul cerintelor enume- rate la pet. 1.2. sunt urmiatoarele : 14.1, Ceringa A (Rezistenf&i si stabilitatey Respectarea prevederilor reglementarilor de proiectare in vigoare in coca ce priveste conceptia general a structurii de rezistenti pentru constructii si instalatiile afercnte, calcul si dimensionarea ei in raport cu stirile limita statuate prin pres- criptii si alcdtuirea constructiva de detaliu Constructiile trebuie si asigure satisfacerea cerintelor uti- lizatorilor pe intreaga durati de serviciu in canditiiie unci ex- ploatéri normale. La constructiile de important vitald pentru societate, ve- catorul poate adanci analiza pentru a se avea certitudinea disponibilitatii performantelor pe toati durata normati de uti- lizare (inclusiv dup cutremur) Prin aceasta se intelege ci incdrcdrile susceptibile de a actiona asupra cladirii in timpul executici si exploatarii nu produe nici unul din urmitoarele evenimente ousirea par{ialé sau totala a cl b) deformatii de marime inadmisibi turale ; ©) detericrarea altor parti ale constructiilor, ale -instala- tiilor sau ale echipamentelor ca urmare a deformatiilor inari Ja clemcntele portante ; d) avarii la constructii disproportionate in raport cu. cau- zele care le-at putea produce Satisfacerea acestor cerinte impune aplicazea unor ansam- bluri de masuri in etapeic ce planificare, proicctare, executi si exploatare, di 14, a clementelo: struc- 14.2. Cerinfa B (Siguranta in exploatare) Respectarca prevederilor reglementirilor tehnice’ de pro- iectare in vigeare pentru climinarea cauzelor care pot conduce ja accidentarea utilizatorilor prin lovire, cidere, punere acci- dental sub tensiune, ardere, oparire in timpul efectuarii unor activitati normale sau a unor lucréri de intretinere sau curatenie. In cadrul acestei cerinte se includ si masurile legate de ruperea barierclor arhitecturale pentru persoancie haridicapate, facilitind posibilitatea desfisurarii de activitati de catre acestea. Se subliniazi ci problemele de conceptic general de ar- hitectura nu intra sub incidenta verificarii decdt in masura in care rezolvarile propuse sai materialele de finisaj folosite pot produce vitimari sau rinia In cazul in care procescle tehnologice impun luarea de misuri suplimentare prin insasi_concepyia constructici. si a detaliilor de rezolvare, se vor verifica si aceste masuri. 1.4.3. Cerin} € (Siguranta Ia foc) Constructia trebuie proiectata si realizat astfel ca in caz de incendiu sa se asigure : — evitarea picrderiler de vieti omenesti si bunuri_ ma- teriale ; stabilitatea elementclor portante ale clédirilor pe 0 pe~ rioada determinata ; 10 — limitarea izbuenirii si propagarii focului sia fumului in interiorul cladirii precum si limitarea extinderii incendiului la cladirile vecine ; — protectia ccupantilor clidirii starea de sinitate si riscul de incendiu, precum gi pos evacuirii in conditii de siguranta in caz de incendiu ; — protectia echipelor de interventii Aceasti cerint impune verificarca privind mésurile adop- tate privind @ reducerea riscului de izbucnire a incandiului ; ©@ cerintele de siguranta ale utilizatorilor in caz de in- cendiu ; @ comportarea Ja foc a constructiei si caracteristicile spe- cifice ale elementelor 5i materialelor utilizate ; © posibilitatea de interventie pentru stingerea incendiului si reducerca efectelor acestuia asupra'constructiilor si a veci~ natatilor ei. indnd seama de varsta, tea, 1.4.4, Cerinfa D (Igiena, sinatatea oamenilor, protectia si refacerea mediului) Constructia trebuie proicctatd si realizatd astfel incdt sa nu constituie o amenintare pentru igiena si sanatatea ocupan- filor, a vecinatifilor sia mediului prin : — degajarca de gaze toxice, a particulelor sau a gazclor periculoase (inclusiv in caz de incendix) ; — emisia de radiatii periculoase — poluarca sau contaminarea apei sau a solului ; — defectiuni in evacuarca apelor, a fumului sau a degeu- rilor solide sau lichide ; — prezenta umidititii in elementele de constructii sau pe suprafetele intcrioure ale acesteia In principal aceasta cerinta se refera la asigurarea calitatii aerului, apei si solului la evacuarea apeler uzate sia deseurilor. Deasemeni materialele utilizate nu trebuie si degaje noxe care pot afecta siinatatea vutilizatorilor sau calitatea produsclor depozitate. il Un alt aspect care trebuie urmirit se referd la relatia din- tre mediul inconjurdtor si constructia propusa, In acest scop se vor analiza si vecinitatile din planul de situatie. In cadrul pro- cedurii, se vor verifica solutii adoptate in functie de conditiile de mediu si-de activititile desfasurate in interiorul constructici. 1.4.5. Cerinfa E (Protecfia termicd, hidrofuga si economia de energie) In cadrul acestei cerinte se urmirese toate masurile ce pot conduce la reducerea-necesarului de energie pentru inedlzire/ frig, ventilare/climatizare, producerea de apa calda, iluminat fn conditii de control a temperaturii si umiditatii la nivelul impus de confortul:utilizatorilor sau de activitatile ce se des- fasoari seu impuse, de pstrarea bunurilor si produselor indi- ferent do conditiile de mediu exterior, In cadrul acestei verificiri se analizeazA modul de con- fonmars a constructici in ansamblu, precum si al fiecdrui ele- ment ce separa spatii cu, temperaturi diferite. Totodati prin verificarea proicctului ‘se urmaresc si rezolvirile de detaliu pentru eliminarea/limitarea pericolului de infiltratii de api din sol sau din precipitatii. Nu fac obiectul verificirii alegerea sistemului de incilzire/ventilare in conditiile in care mu sunt afectate ccrinta de igiend sau sinatate. 1.4.6, Cerinfa F (Protectia la zgomot) In cadrul acestei cerinte se examineazi modul in care sunt limitate efectele zgomotului provenit din exteriorul construc. tici sau din interior datorita activititilor ce se desfiigoara pre- cum si al functionarii instaletiilor si echipamentelor asupra utilizatorilor, In acelasi timp este mecesar si se verifice masurile Juate prin project pentru ca zgomotul produs in constructia verifi- cata sa nu constituie surse de disconfort pentru vecinatati Nu fac obiectul verificirii tratamentcle acustice ale sililor cu Gestinatie speciald. (Sali-spectacol, studiouri de inregistrare, etc) care riman in raspunderea proiectantului. 12 1.5. Verificarea unui proiect la cerintele impuse de Legea 10/1995 si in conformitate cu prevederile din Anexa 1 se in- cheie cu: @ referatul de veriticare intocmit, semnat si stampilat de verificator elaborat in urma consultarii si parcurgerii listelor minimale de control ; @ stampilarea notelor de calcul si a listing-urilor de la calculator ; @ stampilarea tuturor planselor in copie pe hartie ozalit sau xerox a proiectului si a memoriului cu precizirile de la punctele 2.5 si urmatoarele. Pentru constructiile din categoria A de importanté sau pentru cele care impun solutii speciale datorita naturii terenu- lui sau conditiilor de mediu verificatorul poate solicita pentru analizi si alte elemente de detaliu care fundamenteaz’ solu- tiile adoptate in proiect (integralitatea notelor de calcul, ana~ liza de citre proiectant a altor solutii alternative, verificarea de am&nunt a pieselor desenate, prevederile din caietele de sarcini sau etapizarea lucrarilor de executie, etc.) pentru a se avea certitudinea respectarii cerintelor de calitate. Cap. B COMENTAREA PREVEDERILOR REGULAMENTULUI DE VERIFICARE TEHNICA A PROIECTELOR DE CONSTRUCTI $I INSTALATII AFERENTE ACESTORA APROBAT PRIN HOTARAREA GUVERNULUI ROMANIEI Nr. 925/1995 24. In cele ce urmeazi, sunt reproduse integral articolele din Regulament care privese verificarea proiectelor (Art. 6...13), iar la fiecare articol sunt mentionate, cu alte cafactere, comen- tariile si indrumérile de detaliu aferente. 13 ce catitate a proiectelor se face Verificarea tehnic c pentru cerintele: stubilite prin lege, diferentiat in functie | de categoria de imgortanté a constructiei, de citre spe- cialisti verificatori de proiecte, atestafi potrivit legit. j Proiectantii vor preciza in proiectele pe care le elabo- | reazé cerintele pe care acestea trebuie sd le indeplineascd, pentru ca investitorul si poatd apela la specialistii veri- ficatoré’ de proiecte, ctestati corespunzitor, de la ince- putul elaborarii proiectului. Verificarea la cerinta ,,Rezistenta si stabilitate« este obligatorie pentru toate constructiile, cu exceptia preva- zuta la art. 2, alin. 2 din Legea nr. 10/1995. | Art. 6 | | | 2.2. Prin ,importanta constructiei* se intelege incadrarea in categoriile de importantA a constructiilor, de citre proiec- tant, und ca baz clasificarca din Regulamentul pentru sta- bilirea catogorici de importanté a constructiilor, aprobat cu HG. nr. 261/194 . In functie de categoria de importanta a constructiilor stabili performantelc specifice acestora precum $i al jor si materialeior de constructii utilizate. 4. Mentiunea din textul Regulamentului si poata apela la spevialistii... de la inceputul claborarii proicctului* trebuie Interprotata tn sensul ck verificatorul poate fi solicitat, in cali- tate de reprezentant al beneficiarului, pentru consultante pe parcursul elabordrii proiectului. Sunt supuse verificarii tehnice @ documentatia tehnici de proiectare necesaré ob- tinerit autorizatiei de construire ; ® documentatiile tehnice si detaliile de executie sub forma de planse, breviare de calcul, caiete de sar- cini$ necesare pentru constatarea respectirii cerin- felor impuse de lege. | Art. 7 | 4 { Verificarea teknicé se executi si la proiectele intoc- | mite in urma unor rapoarte de expertiza tehnici de cali- tate, dupé insusirea de ciitre respectivii experti, in vede- rea confirmarii ca stabilite de lege. Verificarea tehnicd a documentatiei necesare obfinerii autorizafiet de construire, in cazul cand nu contine detalii de execufie, nu se poate substitui verificarii tehnice a - | acestora, | Proiectantul, proprietarul, investitorul sau adminis- tratorul impreuna cu executantul raspund, potrivit legii, pentru supunerea ta verificare a intregului proiect pentru modificdrile efectuate fara acceptul verificatorului telnic, daca prin acestea se afecteazé calitatea constructiei. | proiectele respecta ansamblul cerintelor 2.5, Intrucdt legislatia in vigoare permite ca pentru obti nerea autorizatiel de construire si se prezinte o documentatie fara detalii de executie, rezulta implicit cA la aceasta faza nu se pot inci prezcnss clemente detaliate pentru verificarea teh- i infole impuse prin Legea nr. 10/1995, slampila verificatorului atestat aplicata pe do- ia de proiectare pentru obtinerea autorizatiei de con- i pe investitor de a prezenta pentru cumentatia la fazele PT si DDE inaintea transmi- terli spre executic a acesteia. in cazurite speciale, cind documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire se prezinta la nivel de detalii de exccutic sau Ia construetiite de important redusd, la aceasta fazii se face verificares finald, verificatorul aplicdind stampila in conformitate cu prevederile de la punctul 1.5. 2.6. Chietole de sarcini si documentatia privind urmirirea comportirii in timp vor face referiri concrete la reglementa- rile tehnice in vigoare pentru executarea si exploatarea con- structiilor, In cazul in care mu exist reglementari tehnice in vigoare proicctantii vor detalia situatiile respective urmind ca verifi ‘oral si coastate corectitudinea acestora. 2.7. Una din preblemele care trebuie si fie rezolvate in mod complet in documentstia pentru obtinerea autorizatiel de qe construire si verificate ca atare este cea a racordarii funda- tillor cladirii proiectate cu fundatiile clidirilor invecinate exis- tente. In acest scop documentatia va confine sectiuni verticale cu aratarea solutiei adoptate. 2.8. La proiectcle care au la baz o expertizi tehnicd, asa cum sunt cele de interventie la constructii existente (proiccte de schimbare sau de consolidare a unor clddiri_avariate de cutremure sau de transformare a modului de utilizare al con- structiei, etc.), inainte de prezentarea documentatiei pentru verificare, aceasta va trebui sd obtind acordul expertului prin semnarea $i stampilarea projectului. Se subliniazi ci acest acord nu reprezinta o verificare a proiectului de c&tre expert, deci nu se substituie verificarii finale, ci contine numai certificarea c& in proiect s-au respectat solutiile de principiu de interventie propuse in concluziile expertizei, Daca proiectantul introduce modificari fata de expertiza, rezultate dintr-o analizé mai detaliata in cadrul proiectului, sau constatarii unor situatii diferite de cele avute in raportul de expertiza, in timpul lucrarilor de punere in siguranta, ve- rificatorul va aprecia necesitatea sesizirii expertului pentru obfinerea acordului, In cazul unor modificdri de solutic de mai mica amploare, cand nu se apreciazi necesar acordul expertului, proiectantul si Verificatorul isi vor asuma responsabilitatea asupra acestora. La proiectele de modificare a unor constructii existente care se supun verificirii se va obtine obligatorit. si avizul proiectantului constructiei supuse acestor operatii. In cazul in care nu se poate obtine acest aviz, modificarile propuse vor fi supuse expertizarii. 2.9. Verificarea unui proiect la diferitele faze se va atribui de regula aceluiasi verificator atestat, cu exceptia cazurilor in care beneficiarul nu consider posibil acest lucru Art, 8 Verificatorul de proiecte atestat va efectua verificdri numai pentru cerintele si in specialititile i care a fost atestat. 16 ificarea modului cum sunt coordonate intre ele diferitele parti ale proiectului (arhitectura, structura de rezis- tenta, instalatii) nu intra in atributiile verificatorului atestat, ramaniind in raspunderea proiectantului. Aceste liste de control vor insoti documentatia prin grija investitorului, pe toate fazele de proiectare 2.11. Exceptie de la aceasta regula fac urmatoarele aspecte + @ verificatorul pentru rezistenta si stabilitate va compata proiectul de rezistenté cu planurile de arhitectura, pentru a verifica modul cum au fost determinate incarcarile de calcul ; ©@ verificatorul pentru rezistenta si stabilitate va examina corespondenta intre incirearile de ‘calcul considerate in proiec- tul structurii de rezistenta si cele date in tema de proiectare de catre proiectantii tehnologi sau instalatori, insusite in prea- labil de proiectantul general. 2.12. Conditionarile reciproce intre structura de rezistenta si traseele conductelor sau ale unor parti ale instalatiilor, in- clusiv a celor tehnologice 1a constructiile industriale (pozitio- narea conductelor in raport cu elementele de rezistent’, even- tualele traversari prin aceste elemente) nu fac obiectul veri- ficarii proiectului de catre verificatorul atestat, ramanand pe raspunderea proiectantilor. Inaintea emiterii referatului de verificare al ficcarei ce- inte, verificatorii vor atentiona proiectantul asupra eventua- lelor ‘modificari cu implicatii asupra altor cerinte si/sau regle- mentari tchnice convenind asupra modului de solutionarc, Art. 9 Verificatorul de proiecte atestat are obligatia ca, in cadrul verificérilor pe care le efectueazd, si urmareasca ©@ datele privitoare 1a condifiile specifice de ampla- sament si conditiile de exploatare tehnologica ; | | | | @ modu de respectare a reglementarilor tehnice in | vigoare, referitor la cerintele prevazute de lege, in functie de categoria de importan{a a constructiei, pe toaté durata de viatd a constructiilor, inclusiv in faza de postutilizarc. 2 ed. 1001 17 2.13. Pentru datele privitoare la conditiile din ampk ment sc vor adopta propunerile din modelul de ,,Referat* adoptat pentru fiecare ccrinta, 2.14, In afara celor mentionate se va verifica si respecta- rea de cditre proiectant a altor date provenind din tema tehno- logic (temperaturi tehnologice ridicate/scdzute, umiditate ri dicata in inedperi, emanatii de gaze sau lichide cu agresivitatea chimica, etc.), care pot influenta calculul si dimensionarea de detaliu a elementelor de rezistenta. In cazurile speciale cand agresivitatea chimicé are o im- portant deosebita (de exemplu : la unele constructii din in- dustria chimica), verificatorul va recurge la serviciile unui con- sultant specialist in domeniu si va mentiona in raportul de verificare limitele verificarii invocdnd efectele si implicatiile nerespectarii parametrilor tehnologici. Art, 10 In proiectul de arhitectura nu se supun verifica’ conceptia de arhitecturé, principiile de compozitie, parti- urile, solutiile volumetrice $i estetice stabilite de arhitect, in acord cu proiectantul structurii de rezistenta. 2.15. Accleasi_prevederi sunt implicit valabile si pentru conceptia structurii de rezistenta si a sistemelor de instalatii. Solutia din proiect nu poate fi respinsd pe motiv cd nu este cea optima in viziunea verificatorului atestat, daci se asiguré nivelele de performanta prevazute in reglementarile tehnice in vigoare pentru cerintele verificate, ea Verificatorul de proiecte atestat va semna si va stam- pila piesele scrise si desenate numai in conditiile in care documentatia transmisa de investitor este corespunzatoare din punct de vedere al cerinfelor stabilite in lege. 18 2.16. In cazurile cind verificatorul atestat constataé ci do- cumentatia prezentata nu cuprinde toate elementele necesare pentru a permite verificarca, va sesiza beneficiarul, stabilind un termen pentru primirea completirilor. Daca in termenul prescris completarile nu se predau, verificatorul va restitui bencficiarului intreaga documentatie. Art, 12 Verificatorul de proiecte va intocmi registrul de evidenta a proiectelor verificate. va tine la zi 2.17. Modelul wegistrului de evident este prezentat in tabelul ce insoteste anexa 2a a prezentului indrumator. Indiferent de statutul juridic al verjficatorului_precizat in articolul 4 al H.G.R. 925/1995, acesta trebuie si tind evi- denta tuturor contractelor pentru activitatea efectuaté conform legii, in registrul de evidentii a proiectelor verificate. Totodati va asigura evidenta si arhivarea contractelor incheiate. Art. 13 Verificatorul tehnic atestat nu poate stampila (veri- fica) proiectele intocmite de el sau la a céror elaborare a participat. 2.18. Conform art. 13 din Regulament un verificator atestat are calitatea sa verifice si proiecte elaborate de firma din care fac parte, cu conditia sa nu fi participat la elaborarea lor. Colaborarea prin consultanja pe parcursu! clabordrii unui pyoiect, de citre verificatorul atestat, ca reprezentant al be- neficiarului nu se considera ca participare la elaborarea_pro- iectului $i nu constituie o incdleare a prevederilor art. 13 din Regulament. 19 ANEXA 1 CERINTELE LA CARE SE VERIFICA TEHNIC PROIECTELE DE SPECIALITATE, FUNCTIE DE CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEL Legenda: @ verificare obligatorie © verificare optionala propus de proiectant | | Categoria de importanta PROIECT DE: | constructie! (conforms oF Instalatii_afe- rente construc tiilor |_Deosebita |_Normala Observatii iatindiferent de categoria de importanté a constructiei este obligatorie verificarea la toate cerinjele pentras ° Ottuetiel est sanateee ditt de locuit cu peste P'+ 1 etaje, cladiri de invatimant, SGnitate, turism sau care adapostese aglomerari de persoane : & constructii industriale in care se desfagoara proces tehnologice sau se depoziteazd substante ce pot pune in pericol siguranta st sandtatea personalului propriu sau a colectivitatiler Invecinate 2. Pentru constructiile la care respectarea uneia sau mai multor cerinfe nu este relevanta pentru asigurarea calitatii, situatie, men Hlonaté in memoriul projectului, nu se va face verificarea respectivelor 3. In cazul unor lucriti speciale de fundatii sau de infrastructura, de imbunatitire a stratului de fundare, verificatorul atestat la cerinta de_Rezistenta si stabilitate“ va aprecia fazele in care se impune Verificarea documentatiei si de un verificator atestat pentru. astfel de lucrdri speciale. 4. In cazul unor lucrari de constructii de importanta redusa sau Provizorii proiectul poate s4 nu fie verificat la cerinta A. ,Rezistenta si stabilitate pe raspunderea proiectantului . 20 ANPXA 2 PROCEDURI modul de prezentare al documentatici ce se prezint& de investitor pentru verificarea de calitate a proiectelor de constructii si instalatii aferente acestora 1, Documentatia pentru eliberarea autorizatiei de construire Continutul detaliat al documentatiei necesare eliberdrii_autori- zafiei de construire/desfiintare este precizat fn Ordinul MLFAT/DUAT nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare sia ‘continutului documentatiilor prevazute in Lege nr. 50/1991, cap. IIT. 3, publicat in Monitorul Oficial nr. 228/14.11.1991 si in brosura publicata de S.A. Monitorul Oficial si reglementérile ulterioare. 14. Cazul proiectelor pentru constructii noi. In cadrul proiectului se vor prezenta pentru fiecare constructie (obiect) ce urmeaza a fi verificat — mapi (dosar) cuprinzand piese écris — mapa (dosar) cuprinzand piese desenate. In cazul unor documentatii cu volum redus de piese ambele mape (dosare) pot fi prezentate sub forma unui volum, 1.1.1, Mapa (dosarul) piesélor scrise va contine : — denumirea firmei de proiectare ; — lista si semnaturile proiectantilor ; — tema de proiectare aprobata de investitor — studiul de impact de mediu (dupa caz) ; — certificatul de urbanism, si avizele 'primite conform Legii nr, 50/1991, respectiv 125/196 ; — memoriul general si’ memorii de specialitate elaborate de proiectant ; — notele de calcul ; — alte piese scrise (dupa az). In memorii se vor prezenta minimal : a) modul de rezolvare a prevederilor temei de proiectare ; b) caracteristicele proceselor tehnologice (dupa caz) ; ©) surse de rise in caz de avarie ca urmare a unor calize natu- rale sau tehnice (dupa caz) ; d) nivel noxe fn conditii de exploatare normala ; €) categoria de importanta a constructiei si clasa de importanté ; 1) necesarul resurselor pentru instalatii ; g) alte elemente care au fost avute in vedere In stabilirea masu- rilor pentru asigurarea cerintelor A ... F precizate de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii ; 97 hy cerinte pentru care se verific& proiectul ; i) alte clemente care au fundamentat solutiile constructive, Memoriile vor fi semnate de elaboratori. 1.1.2. Mapa (dosarul) pieselor desenate va contine : — planse desenate pe ozalid sau hartie in numarul de exemplare convenit prin contract, prezentind la o scara convenabila @ incadrarea in teritoriu si fisa cadastrala ; @ planul de fundatit ; @ planurile tuturor nivelurilor inclusiv al invelitorii ; © sectiuni si fatade _ @ scheme pentru ‘tipurile de instalatii cuprinse in proiect (dupa caz) ; @ desfasurarea de strazi, care ilustreazi modul de realizare @_ansambluluiconstructiei_ce ‘se proiecteazé. separat de proiectul de ‘rezisten{é, arhitecturd si instalafii aferente, cu respectarea con- difiilor din certificatul de urbanism, din avize si care asigura respec- tarea cerintelor de calitate fundamentate in memoriul general sau de specialitate. — Plangele vor fi semnate de colectivul elaborator. 1.2, Cazul proiectelor pentru constructii existente. 12.1. In_cazul interventiilor la constructiile _existente pentru Punerea in sigurantd, reabilitarea termotehnicd, modernizarea, Schim- barea functiunii sam, proiectele vor cuprinde conform punctului 1.4, mapele (dosarele) cu’piese scrise si desenate. 122, La confinutul mapei (dosarului) cu piese scrise si renee spei (dosarului) cu plese serise si desenate — raportul expertizei tehnice intoemit de un es care va contine si concluzile expertize!: — variante de interventii ii tehnice per ierea spectiicd® fii si solutii tehnice pentru remediere: — Treleveele tuturor nivelurilor cu indicarea dupi caz : felor inifiale care au impus expertizarea tehnica ae Raportul expertizei tehnice aldturi de tema de proiectare consti- tuie datele de bazd pentru realizarea protectului de interventie, 2, Documentatia pentru proiectul tehnic si detaliile de executie. La detalierea continutului fazei PT pentru lucrarile de construc. tii se Tecomanda a se avea in vedere Ordinul comun al Ministerului Finantelor si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Te torlului nr.’ 1743/1996, respectiv nr. 69/N/1996 pentru aprobarea Nor~ melor metodologice privind continutul cadru al proiectelor pe faze de projectare al documentafiilor de licitatie al ofertelor si al contractelor Pentru executia investitiilor publice publicat in Monitorul Oficial nr, 232 bis/26.09.1996 si reglementarile ulterioare. 2.1, Cazul proiectelor pentru constructii noi. In cadrul proiectelor se vor prezenta pentru fiecare constructie (obiect) ce urmeaza a fi verificat : “ — mapa (dosar) cuprinzind piese scrise ; — mapa (dosar) cuprinznd piese desenate, ert tehnic atestat 92 2A.1. Mapa (dosarul) pieselor scrise va contine — denumirea firmei ; . — lista si semnaturile proiectantilor + — autorizatia de construire ; = Muloreatla ee ecal gi memorii de specialitate elaborate de proiectant ; ‘“Mpreviarul notelor de calcul cu precizarea de la pet. 1.9. de la Cap. A — detalierea prevederilor din H.G.R. 925/955 — caictele de sarcini : = Gecumentatii privind urmarirea comport&rli si, interventiilor in timp, precum si misuri de postutilizare a constructiilor + i “Ppreviarele de calcul pentru instalatiile aferente constructiei —listé de materiale si echipamente pentru instalatii ; — alte piese scrise (dupa ca2). In memoriul general si memortile de specialitate se vor dezvolta elementele prezentate la pet. 1.1.1. literele a—i 24.2. Mapa (dosarul) pieselor desenate va contine —planse desenate pe ozalit sau hartie, in_numérul de exem- plare convenit prin contract prezenténd la 0 scar convenabilé : © documentatia pentru autorizarea de construire ; planuri si sectiuni de ansamblu complete pentru infra- structurd gi suprastructuré (sépaturé, umpluturd, compactari, fundatii, coftaje, montaj prefabricate, relatiile si sustinerea utilajelor tehno- logice, etc.) ‘© planuri si detalii de armare pentru elementele structurale, rosturi piese de prindere si fixare a elementelor de constructii si a lutilajelor, centuri, scdri, Duiandrugi, etanséri, protectii anticorozive, goluri si stripungeri precum si alte elemente necesare realizérii co- Tecte a structurii @ planuri, sectiuni gi detalii de arhitectura cu indicarea fini- sajelor pentru fi¢care nivel, zond sau tronson al constructiei inclusiv Structurile termoizolatoare a sUprafetelor perimetrale si pentru izo- larea fata de umiditatea si agresiunea solului, a activititii tehnologice ‘sau a mediului, izolajii acustice, etc. ; Planurile, sectiunile si detaliile vor fi cotate. ‘@ tablouri de finisaje interioare, exterioare, tablouri de tam- plarie si pentru alte confectii ce se monteaza in constructii ‘e planuri, scheme si detalii pentru toate instalatiile aferente constructiilor, protectii si izolari termice anticorozive si acustice ; @ planuri, scheme si detalii pentru retelele de legituré intre instalajiile aferente constructiei si sursele de alimentare ; @ planuri, scheme si detalii pentru instalatiile de pompare si stafiile locale de’ captare si tratare a apei, rezervoare de acumulare, Stafii locale de epurare si pompare a apelor uzate, centrale si puncte fermice, centrale de ventilare si climatizare, stafii $1 posturi de reglare A presiunii gazelor combustibile, stafii de transformare a energiei electrice, ete. 23 2. Cazul proiectelor pentru constructii existente. 224. Proiectele se vor prezenta in conformitate cu pet. 2.1. in doua mape (dosare) cuprinzind piese scrise si desenate, 22.2. La continutul mapelor (dosarelor) cu piese scrise gi desenaite se, vor adauga raportul expertizei tehnice intocmit de un expert tehnic autorizat cu comentarea modului in care concluziile expertizei au fost preluate in proiectul intocmit, Se vor prezenta eventuale situatii noi intlnite in urma interventiilor ulterioare expertizel are au fost avute in vedere, completénd sau modifieand in parte con. cluziile expertizei si modul in care sunt rezolvate prin proiect pre cum si acordul expertului in conformitate cu pet. 2. din prezentul indrumator. Totodata se vor prezenta si releveele pentru compararea situatiei existente i solutie: propuse. ANEXA 2 Numele yi prenumele verificatorului atestat : Nr. Data conform registrului de evident 2 . ee Adres, telefon, fax REFERAT jcarea de calitate a cerinta privind veri a proiectului faza ee face obiectul contractului (nr/an) 1. Date de identificare : — proiectant general — proiectant de specialitate eevee — investitor E eeecceeeeen . — amplasament : judet/sector localitate str. er eee cod postal — data prezentarii proiectului pentru verificare __ 2. Caracteristicile principale ale proicctului si ale construetiei 3, Documente ce se prezinti la verificare :** — Tema de proiectare : — Certificat de urbanism : nr emis de — Avize obtinute so. emisi de. — Autorizatia de construire: nr . Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere in sigu- rangi la actiunea seismelor, reabilitare termicd, extinderi, moder- nizivi, ete.) — Memoriut elaborat de proiectant in care se prezintd solutia adoptata pentru respectarea cerintei verificate. On — Plansele desenate in care se prezint& solutia constructiva = Nota de calcul fn care se fundamenteazi solutia propusé, a arumd |_| programul de calcul si listing-ul. a ap einygutuag |~ ‘amalte'documente = z [oP sais 4. Concluzii asupra verificSrii : *** | Se a) In urma verificarii se considera proiectul corespunziitor, sem- ae | | nandu-se si stampilandu-se conform indruméatorului ; BS ] b) In urma verificdrii se consideré projectul corespunziitor pen- oS | : tru faza verificaté semndndu-se si stampilandu-se conform indru- ag © 8 matorului, cu urmatoarele condifii obligatorii a fi introduse in proiect a prin grija investitorului de cdtre proiectant : =38 5 es ge | ee = og ge2 a a8 2 B= | ag g| 5,8 o* Am primit _exemplare Am predat _. exemplare 2| $82 Jol Bs Investitor/Proiéctant Verifica i¢ atestat 3 ag gs (Numele si stampila) pf] 2 & aE 5 a 3 ee) 2g a8 ag 8 a8 a | 8428 2S = 2) 3832 |- Be Chat ee ae 3 ae} a8s8 fg a3 o * 3s 3 J 3 3 z es? 3 og ag . 3 E s| §3 zs : Bge lo B= * Se vor preciza: | 888 | be © constructie noua /existenti/care se pune in siguranté / ees 5 modernizare, reabilitare, extindere, etc. 28 gq @ tipul si caracteristicile constructive. a #2 dimensiuni. | _ = a a functia principala. 4 @ conditii de amplasament si de vecinat&fi care au legatura yetieyuaumnoop cu cerinta verificaté (zona seismicd, naturé teren, zon Tpurid vyett| . Climatic, zonA eoliand, etc.). | g ** Se inscriu numai documentele prezentate de proiectant si a 3 verificate efectiv. Coney E ‘In cazul in care documentele prezentate sunt insuficiente Gepyeusg | 5 se cere investitorului completarea acestora, fixdndu-se termenul. Refe- a 8 Tatul se redacteaz& dup’ completarea documnentatici. _ | A * Se inscrie numai situatia specificd (a, sau b). Ww MN |o a OR 8 ANEXA 2b LISTA MINIMALA DE CONTROL PRIVIND SATISFACEREA CERINTELOR DE CALITATE URMARITE LA VERIFICAREA TEHNICA A PROIECTELOR DE CONSTRUCT SLINSTALATH AFERENTE ACESTORA 1. Pentru asigurarea unei evidente sintetice privind solutiile cons- tructive si dispozitiile continute in documentatia de proiectare in lega- tur cu respectarea cerintelor de calitate cuprinse in Legea nr. 10/199 privind calitatea in constructii, proiectele vor fi insofite de referatele de Verificare Intocmite conform anexei 2a prin grija investitorului 2. Lista minimalé de control va {i intocmita pentru fiecare ex genta de verificatorul tehnic atestat 1a faza documentatie pentru autori- zarea de construire detaliind referatul de verificare de calitate a pro- jectului si se preda investitorului 3. Continutul listei_minimale de control pentru cerintele A..F a proiectului de constructii este prezentat in fisele de la 1... 6 prezentate in continuare, iar pentru instalatiile aferente constructiei In fisa 7. 4. Urmarirea listei de specialistii verificatori se va face astfel — Lista de control pentru cerinta A rezistenta si stabilitate @ pproiectul de constructii de specialistul verificator — inginer ronstructor conform atestarii ; @ proiectul de instalatii/pecialitiji de instalatii de specialistul verificator inginer instalatii conform atestarii — Listeie de control pentru cerintele B..F ® proiectul de constructii si arhitecturdi de specialistii verifie fori ingineri constructor sau arhitecti conform atestarii ; @ proiectul de instalatii/specialitati de instalayii de specialistul verificator inginer instalatii conform atestarii ; In cazul specialistilor verificatori pentru cerinta C atestali pentru ansamblul cerintei acestia vor urmari ambele liste (pentru. constructii, arhitectura yi instalatii. on FISA 1 LISTA MINIMALA DE CONTROL A — Rezistenta 9 stabilitate — proicotul de constructi Nr, Criterii pentru satisfacerea cerintei ert 1. Incadrarea in zona seismic’ Stabilirea categoriei de importanta Stabilirea clasei de importanté Preluarea datelor din avizul geotehnic Solutii de fundatii si infrastructura Solutiile de protectic fata de agresiunea solului, mediului si acti- vitdjii curente Conceptia ansamblului structural si stabilitatea elementelor de compartimentare inclusiv a finisajelor 8. Calculul ansamblului structural 9. Calitatea materialelor structurale utilizate 10. Rezolvarea la nivel de detaliu Compietitudinea pieselor scrise si desenate 12. Alte criterii* 3 4. * verificatorul poate suplimenta figa 29 FISA 2 LISTA MINIMALA DE CONTROL B — Siguranta in exploatare — proiectul de constructii si arhitectur’ Nr. crt. u 12 13, 30 Criterii pentru satisfacerea cerintei ‘Misuri pentru impiedicarea alunecérii in timpul circulatiei pe orizontalé Masuri de protectie contra accidentarii 1a denivelari, scari sau rampe Separarea circulatiei pietonale de circulatia vehicolelor in inte- riorul incintei sau al constructiei Gabarite de trecere pentru cameni si vehicole inclusiv pentru accestl persoanelor handicapate Tuminat natural gi artificial interior si exterior Masuri de protectie antiefractie Masuri de protectie fafa de elemente proeminente Masuri de protectie la arsuri produse de suprafefe fierbinti, aburi, lichide fierbinji sau corozive §i explozii Masuri de electrosecuritate Eliminarea barierelor arhitecturale pentru circulatia liberé a per~ soanelor handicapate Completitudinea pieselor scrise si desenate calitatea rezolvarilor in detalii Instructiuni pentru urmarirea comportirii in exploatare a cons- tructiilor si pentru utilizarea in siguran{a a acestora Alte criterii* » verificatorul poate suplimenta fisa 10, LISTA MINIMALA DE CONTROL ja Ia foe — proiectul de constructii si arhitecturd Criterii pentru satisfacerea cerintei Protectia Ja foc fata de vecinatati Incadrarea in categoria de pericol de incendiu a proceselor tehno- logice Gradul de rezistenté Ja foc a cladirii, densitatea sarcinii termice de incendiu precum si corelarea acesteia cu destinajia, numdrul de etaje si aria construita Limitarea propagarii focului In interiorul clédirii si pe fatade, masuri pentru evacuarea fumului yi gazelor fierbinti ‘Asigurarea céilor de evacuare si de salvare a persoanelor si reali- zarea masurilor constructive de protectie la foc a ciilor respective Dotarea cu autospeciale de stingere a incendiului si mijloace de protectic si de salvare Cai de acces interioare si exterioare pentru interventie in caz de incendiu si masuri pentru securitatea echipelor de interventie Planut de autoaparare impotriva incendiilor Completitudinea pieselor scrise si desenate, calititea rezolvarilor de detaliu Alte criterii * * verificatoral poate suptimenta fisa 3 FISA 5 risa STA MINIMALA DE CONTROI. LISTA MINIMALA DE CONTROL a . fe D — igicna, sindtatca oamenilor si protcctia mediului E — Protectia termica, hidrofugé si economia de energie — Iniona, s itor si protectia mediulut eee era eee — proiectul de constructii si arhitec Co Se ae s. Criterii pentru satisfacerea cerintet pee eral Ne, Criterit pent satis 1. Inserierea in conditiile climatice 1. Masuri pentru protectia fa\a de noxele din exterior + Masuri pentra asigurarea conditiilor de mediu interior functie 2. Masur pentru acguraren caltati geruui functic de destnat Mr, pent vitatt gusau Humae ocupangi in regim de vard/iarns Spailor, activitati sic numar ocupanti (volum aerocupant, nr ati sisau Nummelin conditile asigurdri schimburi aer/ord, alte sisteme. de ventilareifiltrare aer) 3. Mauri, pentry mgrilor (erm si luminos) energetic prin confor- 3. Mésuri pentru asigurarea calitatii finisajelor far -desajiri_de confortul qruchiel sia elementelor de inchidere exterioard Coe eer et ee 4. Misuri pentru evitarea aparitiei condensului la partea interioard eaten) Masuri pemjor exterioare.si/sau_a cel0r spre spatit cu diferente 4. Masuri_ pentru asigurarea conditiilor de mentinerea igienet (cu; 3 Supravetford gi/sau a celor spre spatii ou diferente de tempera Miire igienizare “spatii, igiené ocupanti, euratire lenjerie, etc) de tempera tditate semnnificative 5. Mésuri pentru evacuarea apelor urate din _exteriorul interioruil ce eae aeivitaren snfitraiior de apa prin invelitoare constructiei fard a se afecta mediul sau sanatatea ocupantilor 6 Masuri pentru evacuarea degeurilor solide din exteriorut ‘interiorul constructiei fara a se afecta mediul sau sénétatea ocupantilor 7. Masuri pentru Impiedicarea poluarii mediutui exterior prin, dena- jarea de noxe din interior! constructiei f. Masuri pentru evitarea infiltratiilor de apa din sol 7 Completitudinea pieselor scrise si desenate, calitatea rezolvirilor de detaliu Alte criterii* 8 Masuri pentru asigurarea conditiilor de iluminat natural/artificial funetie de activitati pe timp de zi/noapte 9. Completitudinea pieselor scrise si desenate, calitatea rezolvarilo. de detaliu 10, Alte criterii * verificatorul poate suplimenta fisa * verificatorul poate suplimenta fisa 32 3 — ed. 1001 FISA 6 LIST:A MINIMALA DE CGNTROI. F — Protectia ta zgomot — proiectul de cons ‘acti arhitectara Criterii pentru satisfacerea cerintei ea in candifiile de meditt Misuri_ peat: Hora spe Canmdert foncie de uctaie oe 36 derino esteniovtll spatula considerat functie de activ in le ce se dest ‘Miasuri pentru evitare ar Masui pentru evitarea propagirit zzomotelon tn es " rigral 0) tru a nu se alecta conforiul ocupantilor din vecinat Completitudinea pieselor scrise si des Gompletiti p rise si desenate, calitalea rezolvdriiur Alte criterii * * verificatoral poate suplimenta fisa 34 . ANEXA 2¢ VERIFICAREA DE CALITATE A PROIECTELOR PENTRU INSTALATH AFERENTE CONSTRUCTHLOR: Instalatiile aferente constructiilor se supun verificdirii tehnice de calitate dupa cum urmeazii: A — Instalatii sanitare a. Proicctele de instalatii sanitare care se g8 — pe constructii, in interiorul Jor si in exterior pané la ciminul racord ; — in statiile locale de captare si tratare a apei din incinte/ansam- biuri ; — in stajii locale de tratare a apelor urate din incintefansambluri ; Tih centrale termice, puncte termice, puncte termice centrale de ributic, de mastture, de dispecerizare din incinte,ansam- — in stalii de pompare din incintefansambluri si rezervoarele de mulare ale acestora ¢ centrale de ventilare, matizare. b. Proiectete rejelelor de legatura dintre statiile enumerate | mai fnainte si instalatiile din interiorul cladirilor din incinte/ansambturi. B — Insta! {ii termice a. Proiectele de instalatii termice care se gasese : — pe consteuctii sat in inteiorul ler: = fh centraiele termice, punciele termice, punetele termice central de distributie, de masurare, de dispecerizare din incinte/ansam- bluri = in cen lele de ventilare ‘climatizare. b. Proiectele pentru —relelele de transport ale agentului termic dintre centralele si puncicle term’ee indicate mai inainte si instalatiile termice din interiorul constructitlor ale de ventilare care asigura admisia acrului pro evactiirea aerului Viciat, lu si de la cent si climatizare. pat si alele de ventilare € — Instalatii de a. Proiecteie de instalatii de gaze care se gisese — pe constructii sau in interiorul lor ; — in stutiile de reglare a gazelor care asigur presiunea necesaré jnstalatiilor de gaze din interiorul constructiilor. 35 b. Proiectele retelelor dintce staliile de rej FISA7 lintce stati glare a gazelor naturale arstate mai inane gi instalatle de gase din interiordl constructor D — instalatii electrice LISTA MINIMALA DE CONTROL a, Proiectele de instalatii electrice care se gasese Lota privind verificarea de calitate a proicctului de instalatii — pe construc{ii sau in interiorul lor ; — in statiile de transformare din constructii/incinte/ansambluri ; ee — in statiile locale de captare a apei din incinte/ansambluri ; — In stafii de pompare din incinte/ansambluri ; — in centrale/puncte termice din incinte/ansambluri ; — in centrate ventilare/climatizare. post ipletele retlelor de alimentare cu energie electricd dintre osturile de transformare din constructii/incinte/ansambluri 51 instalati electrice din interiorul cladirilor. oe Nr, Cerinte si criterii pentru satisfacerea cerintei A, Rezistent3i si stabilitate 1. Conceperea si reatizarea instalatiilor corespunziitor cerintelor de rezistenté si stabilitate impuse de zona seismic’, categoria de important, amplasarea si pozitia acestora in constructie. 2. Conceperea, realizarea, amplasarea si protectia instalatiilor pen~ tru, asigurarea rezistentei la activnile agentilor, chimici sau de mediu. 3. Conceptia si realizarea instalatiilor pentru a nu se distruge sau deforma la tasarea diferentiata a constructiilor sau_terenului, 4, Rezistenta mecanica a instalatiilor. 41 La presiunile interioare maxime fn exploatare, socuri interne sau externe ; 4.2 La ac{iunile exterioare ce pot surveni in timpul exploatarii in functie pozitia subterana sau aeriana ; 4.3 La manevrele de actionare, utilizare sau interventie pentru re parare, 5, Masuri de preluare a dilatirii ca urmare a cresterii, temperatu sau a. presiunii, inclusiv la trecerea prin elemente de constructii. 6 Completitudinea pieselor scrise si desenate, calitatea rezolvarilor de detaliv. B. Siguran{a in exploatare 7. Securitatea utilizatorilor constructiei, 71 Securitatea de contact cu. partile statice sau tn_miscare a insta- iatiilor pentru a nu produce arsuri, téleri, riniri saw socuri 7.2 Asigurarea fluminarii normale si de Siguran\ai necesara. 73 Protectia fata de pericolul de clectrocutare sau_explozie, inclusiv descareari atmosferice. 74 Renlizarea etansarii_instalatiilor in conformitate cu gradul de protectie al incaperilor sau spatiilor 37 9, 10. ut 12, 13. rT 15, 16. 17 18. 19, 20. 21 22. Amplasarea si realizarea instulatiilor pentru asigurarea securitatii la intruziune din exterior si efractic. Securitatea exploatarii instalaliilor. Masuri de protectie pentru evitarea pericuiului de explozie. Amplasarea si realizarea instalatiilor de alimentare cu comiusti- bil gazos, lichid si solid, inelusiv a instalatiilor de ardere, cosuri si canale'de {um pentru evitarea pericolulul de explozie. Asigurarea aerului necesar arderii 1a cazane sau incdlzitoure de apa pentru evitarea pericolului de asfixie sau explozie. Asigurarea functionatii instalatiilor sau opririi in conditii de siguranta in cazul intreruperii accidentale a energiei de alimen- tare, pentru cazuri speciaie. Protectia constructiilor la descarcairi atmosf Completitudinea prevederilor privind urmarirea comportarii in timp. Completitudinea pieselor scrise si desenate, calitatea rezolvarilor de detaliu. C. Siguranta ta foc Misurile pentru eliminarea riscului de civil Indicarea graduiui de rezistenta la foc a constructiei, densitatii sarcinii termice de incendiu in corelare cu destinatia, ‘numaruluii de etaje, ariei construite si prevederea instalatiilor de avertizare, semnalizare si actionare a sistemelor de stingere sau limitarea propagarii incendiilor. Asigurarea alimentdrii cu energie electric’ pe durata incendiului in conformitate cu gradul de importan|a al cladirii si echipa- mentelor, Rezolvaren amplasirii si realiziirij centralelor termice sia depo- zitelor de combustibil astfel incat s4 nu prezinte rericol de in- cendiu si/sau explozie Amplasarea si realizarea instalaliilor de ventilatie astfel incdt s& impiedice propagarea focului si fumulut dintr-un compartiment in altul Realizarea sistemului de evacuare + de pe caile de evacuare, Iluminarea de siguranta a cdilor de evacuare. Completitudinea pieselor scrise si cesenste, calilatea rezolvirilor de detaliu. cendiu Ja constructii turald/mecanied a fumului D. Igiend, sinatatea oamenilor si protectia mediulut Realizavea si amplasarea instalatiilor de ventilare/climatizare care sit asigure concentratiile admisibile de noxe specifice activititii des- fasurate in constructii Realizarea si amplasarea sistemelor de inedlzire care sa asigure temperatura de confort specified activitatii. Masuri pentru asigurarea potublititit apei si evitarea amestecului cu apa uzata, 23, 26, ee 28. 20. aL ar. 38 29, Coneeperea si realizare a instalatitior de distributie si stocare a Spel calde, inclusiv controlul temperaturil pentrit evitarea conta- mminarit cu Legionella Gonceperea, realizarea si amenajarea sistemelor de canalizare Sentry impiedicarea refuigri, # pitrunderil apelor in eladist si sigurarea nepoluarii mediulul Roslisarea ctanseitatit sia eficucitatii evaculrii produsctor de Trdere din sistemele de Incdlzize si preparare a apel calde me- inajere. Conccperea, relizarea si amplasarea copurilor de evacuare a go- folor de ardere. pent asigurarea dlispersiet corecie a substante- for poluante Conbeperea ‘st’ realizarea, instalatitlor de iluminat artificial pen- rua asigura nivelul de iluminat necesar, Completitudinea plesclor ‘crise si desenate, calitatea rezolviritor de detali, F. Protectia termicd, hidrotuga si economia de energic Calculul si dimensicnarea instalatiei de: inealzire corespunzitor conditillor climatice si rezistentei termice a eiementelor perimo- trale de inchidere. Masuri pentru asigurarea continuitatii functiondrii sistemelor de inealzire si asigurarea conditiilor cle confort termic prin solut evoluate de izolare si protectie. : Masuri pentru reducerea pierderilor de energie la transport agentului termic sau frigorific pe traseele de instalatii prin ra- tonalizarea si izolarea acestora. Masurt pentru monitorizarea/contorizarea consumului de_utilitati (apa rece si caldd, energie electrica, energie ter- aa Completitudinea pieselor alegerea armaturilor si gi a Ti ise si dlesenate, catitatea rezolvari- F, Protectia impotriva zgomotului sf se limiteze zgomo- Amplasarea si realizarea instalatiilor tul transmis in afara acestorn. Amplasaren i realizarea_montd ventilatoare, ‘motoare, compresoa: teze transmiterea zgomotuit agregatelor in miscare (pom™, ete.) astfel Inedt si se limi a9 40. 41 42 43. 44 45. Stabilirea vitezelor de circulatie a fluidelor prin conducte si cé pale in vederea reducerli nivelului de zgomot; masuri de ate- nuare si amortizare a 2gomotelor gi vibratiilor, Prevederea de armaturi — robinete, vane, clapete, etc. si pozi- tionarea lor astfel incdt sa se reducd nivelul de zgomot in timpul utilizarii Alegerea aparatelor si echipamentelor electri reducd nivelu! de zgomot Ja utilizare Realizarea prinderii instalatiilor de construc\ii cu elemente care sa amortizeze zgomotele si vibratiile. Completitudinea pieselor sarise si desenate, calitatea rezolvarilor de detaliu. astfel incat sa se Alte ul poate suplimenta A pe © pagina separata Ordinul MLPAT nr. 77/N/29.10.1996 ANEXA II INDRUMATOR pentru atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate in constructi ANEXA IL INDRUMATOR PENTRU ATESTAREA TEHNICO-PROFESIONALA A SPECIALISTILOR CU ACTIVITATE IN CONSTRUCT Art. 1. Prezentul indrumator detaliazi in conformitate cx +Regulamentul de verificare si expertizare tehnici de calitate a proiectclor, a exccutiei lucrarilor si consiructiilor aprobat cu HG nr, 925/1995, modalitatea cic atestare a specialistilor cu activitate in constructii. Verificarca si expertizarea tchni lor, executiei lucrarilor si a consiructiilor sc efectueazi de ci tre specialisti atestati, atél la lucrarile noi cat si la lucririle de modernizare, modificare, transformare, censolidare, de reparatii si imbunatatire a terenului de fundare de calitate a proiccte- Art. 2. Pentru asigura itatii proiccielor si detaliilor cutie pe baza cirora se exccuté constructiile, este obli- gatorie verificarea tehnicd de calitate a accstcra de’ citre spe- cialisti verificatori atestati, Verificarea tehnici de calitate a proiectclor are ca_scop realizarea unor constructii care sA corespunda calitativ cel pu tin unor nivele minime de performanta referitoare la ceri tele definite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in con- structii A — rezistenta si stabilitate ; B — siguranta in exploatare © — siguranta 1a foe ; D — igiena, sdnatatea ozmenilor, refacerea si pretectia mediului ; E — izolatia termicd, hidrofuga si economia de energic ; F — protectia impotriva zgomotu'ui Nivelele minime de performanta referitoare } rinfe sunt prevederile obligatorii din reglementa: valabile la data claborarii proiectelor. aceste co- toh 49 CAP. 1. ATESTAREA TEHN!CO-PROFESIONALA A SPECIALISTILOR VERIFICATORI D) PROIECTE DE CONSTRUCTII Art. 3, Atestarea tehnico-profesionala a specialisti rificatori de proiecte se face in functic de cerintele esen prevazute in lege, pe domenii de constructii si specialite instalatii, astfe Pentru constructii si arhitectura : ‘Al — Rezistent& si stabilitate pentru constructii_civile, jndustriate, agrozootehnice ; energetice ;_telecomunicatii ; mi- niere ; edilitare si de gospodarie comunalé — cu structura din eton, beton armat, zidarie, lemn ; ; ‘A2 — Rezistenta si stabilitate pentru. construct industriale, agrozootehnice ; energetice ; telecomunicatit niere ; edilitare si de gospodarie comunala — cu structurd rezistenta din metal, lemn ; — “A4 — Rezistent& si stabilitate pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie ; poduri ; tunele ; Ad — Rezistenta si stabilitate pentru constructi ferate ; ‘AG — Rezistenta si stabilitate pentru constructii de por- ‘turi si platforme marin AT — Rezistent najari hidrotehnice ; AQ — Rezistenta si stabilitate la constructii pentru im- bunatatiri funciare ; Af — Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant ; BI — Siguranta in exploatare pe industriale, agrozotehnice ; energetice niere ; “¥ B2 — Siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie ; poduri ; tunele ; B3 — Siguranta in exploatare pentru construetii de cai ferate ; ile, mi- de de slabilitate pentru constructit si ame- tru constructii civile, telecomunicatii ;_ mi- 43 _B4 — Siguranta in exploatare pentru constructii de por- turi si platforme marine ; ° B5 — Siguranta in exploatare pentru constructii si ame- jari hidrotehnice ani Siguranta in cxploatare la constructii pentru. im- ri funciare ; B9 — Siguranta in exploatare la constructii edilitare mum 4 ant; ane utilaje pe s ibe 0 ve ee 14 ani ih proiectare, cercetaro, executie, penal oe Be cu activitate in domeniul rezistentei si stabil At tere aaa fundare a constractilor $a masivelor de plans. Din perioada de 14 ani, este obligatoriu ca activitatea de protect: de minimum 4 ani ; _ a & exigentelor examinarli in si corespundi exigentel i co ica de atestare. pentra comeniul, domeniile saat spe nied de atestare, Pp solicitate. In erul geolog, CAP. 4. DISPOZITIT COMUNE Art, 15. Certificatul de atestare tehnico-profesionali va fi ‘mit conform modelului din anexcle 3, 4 si 5. tor pilele speciatstion verificator de protect, expertilor s bililor tehnick cu exeruiia vor fi co tehnici