Sunteți pe pagina 1din 1

Făclia Unirii celei Mari

pentru biblioteca ta
Abonează-te pe trei luni la ediţia print a ziarului Făclia de Cluj şi primeşti volumul
Făclia Unirii celei Mari, coordonat de academicianul prof. univ dr. Ioan Aurel Pop.
Sună la numărul de telefon 0729.354.557 sau trimite un e-mail la conta@ziarulfaclia.ro
şi un angajat al ziarului Făclia de Cluj te va contacta în cel mai scurt timp.
Prețul abonamentului:

30 40
PERSOANE FIZICE PERSOANE JURIDICE

lei/lună + taxa difuzare lei/lună + taxa difuzare

vineri, 6 martie 2020 • anul XXXI, nr. 8887 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Ne-am întins mai mult


de cât ne ţine plapuma?
Obiectivul municipiului Cluj-Napoca
în 2020 „Sunt încântată să anunţ înce-
perea căutării pentru succesorul
orașului Nantes, pentru cel mai
Primarul municipiului Cluj- inovativ oraș european al anului
Viorel DĂDULESCU Napoca, Emil Boc, a anunţat 2020, aici, la Cluj-Napoca. Sunt
miercuri, într-un briefing de convinsă că povestea voastră de
presă, că oraşul va aplica, în acest succes are puterea să inspire alte
an, în cadrul competiţiei „Capitala orașe. Într-un timp foarte scurt,
europeană a inovării”, care, în aţi construit ecosisteme dinamice,

p rintre tot felul de mesaje cvasi-isteri- 2019, a fost câştigată de oraşul cu rezultate tangibile pentru cetă-
ce privind infecţiile cu coronavirus francez Nantes. Decizia a fost ţenii voștri și aţi putea împărtăși
(cu certitudine “personajul public” luată după ce comisarul european
pentru inovare, cercetare, cultură,
o lecţie valoroasă. Dorinţa mea
cel mai vizibil în ultima vreme), validă- este să văd exemple de acest gen
rile și invalidările în Parlament ale noii educaţie şi tineret, Mariya
Gabriel, a dat startul acestei pe toată harta Europei, nu doar în
garnituri guvernamentale sau numirea lui unele părţi ale sale. Vă rog să fiţi
Florin Cîţu în funcţia de premier, a apărut competiţii cu ocazia participării
la conferinţa „StartUpCity Cluj- curajoși și să ne arătaţi că sunteţi
încă o veste rea, că doar nu se putea altfel, Napoca”. În această competiţie se foarte inovativi, că puteţi face di-
care riscă să treacă aproape neobservată: pot înscrie oraşe europene care ferenţa și îmbunătăţi viaţa oame-
Comisia Europeană a declanșat procedura au peste 100.000 de locuitori. nilor”, le-a spus comisarul Mariya
de deficit excesiv pentru România, din ca- Candidaturile pot fi depuse până Gabriel reprezentanţilor orașelor
uza depășirii procentului de 3% din PIB. în data de 23 iunie. continuare în pagina a 4-a
Faptul în sine nu constituie cine știe ce
mare noutate - o atitudine în acest sens
fiind anticipată de mai toată lumea - însă
acum, când lucrurile chiar s-au întâmplat, Proiectul privind metroul merge mai departe CFR Cluj i-a tras țeapă
lui Becali și a făcut un
poate că situaţia merită o minimă discu- Proiectul privind realizarea ța)  – METRANS Engineering tan, inclusiv legătura dintre aces- megatransfer de 2500
ţie. Mai întâi o scurtă recapitulare. metroului la Cluj-Napoca (România) a  câștigat licitația tea și studiile conexe viitoarelor de lei!
Conform Tratatului privind funcţio- poate continua. Şi asta după deschisă organizată în vederea obiective de investiții”.
narea Uniunii Europene, România “are atribuirii contractului având Compania SC Metroul SA, PAGINA 4
ce a câştigat în instanţă
dreptul” la un deficit de 3% din PIB. Dacă ca obiect “Servicii de elaborare plasată pe locul doi a  contestat
procentul este depășit semnificativ, Comi- acţiunea formulată împotriva
deciziei Consiliului Naţional Studii de Pre-Fezabilitate, Feza- licitaţia, obţinând la Consiliul Clujeni în expoziţie...
sia Europenaă cere reducerea acestuia, iar Naţional de Soluţionare a Contes-
dacă asta nu se întâmplă trece la adoptarea de Soluţionare a Contestaţiilor bilitate, impact asupra mediului
unor măsuri mai drastice. Comisia a con- prin care s-a decis ca asocierea și evaluarea strategică adecvată taţiilor (CNSC) excluderea asocie- PAGINA 6
siderat că depășirea de 3,8% înregistrată plasată pe locul 2 la licitaţia pentru obiectivul de investiţii rii SWS Engineering Spa (Italia) – 
anul trecut nu este “nici excepţională și nici pentru metrou, anume „Tren Metropolitan Gilău – Flo- SYSTRA (Franța)  – METRANS
rești  – Cluj-Napoca  – Baciu  – Engineering (România). În urma Mega-proiect în
temporară”, dar a cerut o “ajustare” (a se Metroul SA – Padeco, să devină infrastructura de apă
citi reducere) treptată a deficitului, de 3,6% câștigătoare. Apahida – Jucu – Bonţida”- etapa deciziei CNSC, Primăria Cluj-Na-
în 2020, 3,4% în 2021 și 2,8% în 2022. I  a sistemului de transport me- poca s-a adresta instanţei, obți-
Asocierea SWS Engineering tropolitan rapid Cluj: Magistrala nând câștig de cauză. PAGINA 12
continuare în pagina a 12-a
Spa (Italia)  –  SYSTRA (Fran- I  de Metrou și Tren Metropoli- continuare în pagina a 4-a

Consiliul Judeţean Cluj a găsit teren pentru Spitalul Pediatric Monobloc Dintr-o regretabilă eroare de
redactare, pe care ne-o asu-
Consiliul Județean Cluj a început către președintele Consiliului Jude- măm, în ediţia din 4 martie
demersurile pentru a prelua țean și rectorul U.S.A.M.V., domnul 2020 a cotidianului nostru,
un teren aflat în administrarea profesor Cornel Cătoi. Universitatea titlul Coronavirusul trimi-
Universității de Științe Agricole și a exprimat disponibilitatea de a ofe- te în „vacanţă” studenţii
Medicină Veterinară – U.S.A.M.V. ri Consiliului Județean Cluj acordul UMF Cluj-Napoca a apărut
şi pe care să construiască noul pentru transferul terenului din pro- fără ghilimelele de rigoare,
Spital Pediatric Monobloc. prietatea Statului român, în proprie- care, oricum, erau subînţele-
tatea județului, acesta fiind un acord se. De altfel, articolul prezin-
În acest sens, președintele Alin esențial, fapt pentru care adresăm
Tișe a iniţiat un proiect de hotărâ- tă, aproape integral, anunţul
mulțumiri U.S.A.M.V. și domnului
re ce vizează transferul terenului cu făcut de Universitatea de
rector Cătoi.
suprafața de circa 16 hectare aflat în În vederea aprobării documente- Medicină şi Farmacie „Iuliu
zona Becaș din proprietatea statului lor necesare obținerii terenului în Haţieganu” privind măsurile
român și administrarea USAMV în ților nr. 66 – 68. Acestea urmează a diatrie pentru următorii 50 de ani, cauză, președintele Consiliului Ju- luate în contextul apariţiei co-
proprietatea Consiliului Judeţean fi predate U.S.A.M.V. imediat după servicii moderne, integrate, de care dețean a convocat o ședință extra- ronavirsului. UMF Cluj-Napo-
Cluj. În schimbul acestui teren, eliberarea lor ca urmare a finalizării vor beneficia copiii din municipiul ordinară care se va desfășura vineri, ca a decis ca, în perioada 3-15
Consiliul Judeţean Cluj va ceda în construcției noului Spital Pediatric Cluj-Napoca, județul Cluj și zonele 13 martie, a.c’’, a anunţat Consiliul martie, cursurile să se desfă-
favoarea USAMV terenul și imobile- Monobloc. „Acest pas concret este învecinate. Judeţean Cluj. şoare online la toate cele trei
le care actualmente sunt ocupate de vital și urmărește o viziune de dez- Proiectul este inițiat în urma dis- C.P. facultăţi-Medicină, Medicină
Spitalul Pediatric de pe strada Mo- voltare a serviciilor medicale de pe- cuțiilor purtate în ultimele luni de continuare în pagina a 4-a Dentară şi Farmacie.

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 9-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324