Sunteți pe pagina 1din 1

Făclia Unirii celei Mari

pentru biblioteca ta
Abonează-te pe trei luni la ediţia print a ziarului Făclia de Cluj şi primeşti volumul
Făclia Unirii celei Mari, coordonat de academicianul prof. univ dr. Ioan Aurel Pop.
Sună la numărul de telefon 0729.354.557 sau trimite un e-mail la conta@ziarulfaclia.ro
şi un angajat al ziarului Făclia de Cluj te va contacta în cel mai scurt timp.
Prețul abonamentului:

30 40
PERSOANE FIZICE PERSOANE JURIDICE

lei/lună + taxa difuzare lei/lună + taxa difuzare

miercuri, 4 martie 2020 • anul XXXI, nr. 8885 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

PNL și oamenii
străzii
Noul rector al UBB Cluj-Napoca
este psihologul Daniel David
Acesta a întrunit aproximativ psihologul Daniel David și teolo-
Cosmin PURIȘ 70% din voturile exprimate, gul Ioan Chirilă. Fiecare din cele
surclasându-l pe 21 de facultăţi ale Universităţii a
contracandidatul Ioan Chirilă, pus la dispoziţie alegătorilor câte
preot şi profesor în cadrul o secţie de votare, la care s-a mai

p
Facultăţii de Teologie Ortodoxă. adaugat o secţie suplimentară, am-
NL a ținut cu orice preț să schimbe Daniel David are 48 de ani şi
legea electorală astfel încâ alegerea plasată în clădirea Colegiului Aca-
este al 25-lea rector din istoria demic. Noul rector al Universităţii
primarilor să se poată face în două Universităţii “Babeş-Bolyai”.
tururi de scrutin. Pentru a-și atinge obiec- clujene “Babeș-Bolyai” preia ștafe-
tivul, liberalii au ales să fenteze procedu- Peste 1600 de cadre didactice, ta de la academicianul prof. univ.
rile normale de adoptare a legii, mergând cercetători și studenţi ai Universi- dr. Ioan Aurel Pop, care a exercitat
pe calea răspunderii în fața Parlamentul. tăţii “Babeș-Bolyai” din Cluj-Na- funcţia de rector al UBB Cluj-Na-
Bineînțeles că social democrații nu au stat poca s-au prezentat, marţi, la cele poca începând din anul 2012.
cu mâinile în sân, și profitând de incapaci- 22 de secţii de votare, pentru a ale- Ioan Aurel Pop a câștigat alegeri-
tatea PNL de a menține majoritatea parla- ge rectorul celei mai prestigioase le pentru rectoratul Universităţii
mentară, au înaintat moțiune de cenzură, instituţii de învăţământ superior Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în
reușind astfel să demită guvernul Orban din România în următorii patru anul 2012, fiind reales în 2016,
și să păstreze sistemul electoral introdus ani. După cum bine se știe, în cur- Cristian FOCȘANU
în 2011. sa pentru această funcţie s-au aflat continuare în pagina a 4-a
Dar de ce și-a dorit PNL atât de mult
să schimbe legea electorală și să se revină
USR Plus şi-a desemnat
la alegerea priamarilor în două tururi?
Pentru că ar da mai mare legitimitate O altă viziune asupra îmbunătăţirii candidatul la Primăria
Cluj-Napoca
celor aleși? Nicidecum. Liberalii sperau
că, în acest mod și prin felurite tertipuri
și combinații politice ce le-ar fi putut re-
sistemului de educaţie clujean Filiala Cluj a USR Plus a
organizat, marţi, o conferinţă
aliza după primul tur de scrutin, vor reuși În partea a doua a interviului ţământului preuniversitar clujean. problemele cu care se confruntă de presă, în cadrul căreia au
să pună mâna pe o halcă foarte mare din acordat ziarului nostru, Valentin Referindu-se la stabilitatea mana- învăţământul românesc. “Noi am fost nominalizaţi candidaţii
administrația locală. În special pe mari- Cuibus, inspectorul școlar gene- gerială, Valentin Cuibus situează pus cu adevărat în centrul acţiu-
ral, vorbește de stabilitatea mana- aceasta ca și condiţie a succesului. nilor noastre elevul, iar apoi cadrul pentru funcţiile de primar,
le orașe precum București, Craiova, Iași, președinte al Consiliului Ju-
Constanța, Baia Mare sau Galați, admi- gerială, neimplicarea politicului De asemenea, domnia sa se referă didactic. Știm că dacă nu ar exista
în deciziile luate la nivel judeţean în această a doua parte a interviu- elevul, nu ar exista nici meseria de deţean Cluj și pentru funcţiile
nistrate în prezent de primari PSD. După de consilieri judeţeni.
căderea Guvernului Orban prin moțiune sau la nivel local și colaborarea im- lui la măsurile în premieră luate dascăl. Tot ce am creat, propus sau
pecabilă cu toţi factorii locali de la nivel naţional pentru creșterea implementat, a fost bazat pe acest Alesul partidului pentru
de cenzură și menținerea sistemului de funcţia de primar al muni-
continuare în pagina a 12-a
decizie, care au avut o contribuţie calităţii învăţământului preuni- subiect central, elevul”.
majoră la creșterea calităţii învă- versitar clujean, dar punctează și Interviul îl puteţi citi integral în pagina 5
cipiului Cluj-Napoca nu re-
prezintă o surpriză, ci mai cu
seamă o confirmare, iar aces-
Coronavirusul trimite în vacanță studenţii UMF Cluj-Napoca ta este Emanuel Ungureanu.
Născut în Bucovina, acesta
Conducerea Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” locuiește de peste 20 de ani la
(UMF) a decis ca, în perioada 3 – 15 martie, cursurile să se desfăşoare Cluj-Napoca și este absolvent
online la toate cele trei facultăţi - Medicină, Medicină Dentară al Facultăţii de Istorie și Fi-
şi Farmacie -, ca măsură de prevenție a răspândirii infecţiiilor cu losofie din cadrul Universită-
coronavirus. ţii “Babeș-Bolyai”, obţinând
și titlul de doctor în Istorie.
Într-un comunicat al UMF se preci- zile a celor care se întorc din zone În anul 2007 a înfiinţat Aso-
zează că aplicarea acestei măsuri este cu risc rămân în vigoare. De aseme- ciaţia pentru Solidaritate și
necesară deoarece prezența studen- nea, insistăm asupra evitării locuri- Empatie „Delia Grădinaru”,
ților în spitale, unde pot prelua sau lor aglomerate (cinema, resturante, dedicându-se îngrijirii a peste
transmite virusul, constituie un factor mall-uri etc.)” se spune în comunica- 100 de copii și tineri cu insufi-
de risc important în lanțul infecției, și tul UMF. cienţă renală cronică, depen-
că tinerii fac forme ușoare sau asimp- Conducerea Universităţii afirmă denţi de hemodializă, dializă
tomatice, însă datorită mobilității lor că toate informaţiile referitoare la peritoneală sau transplant
ei reprezintă un factor important în desfășurarea procesului didactic vor renal din toată ţara. Pentru
răspândirea infecției, iar nivelul de fi transmise studenţilor pe grupurile funcţia de vice-primar opţiu-
contagiozitate este crescut chiar și în de studiu., iar orice nouă decizie pri- nea este Sergiu Hossu, mana-
absența manifestărilor clinice. vind activitatea didactică va fi posta- ger la mai multe firme IT.
“Restul reglementărilor privind tă pe site-ul universității și pe aplica- Cristian FOCȘANU
autoizolarea la domiciliu timp de 14 ţia InfoUtil. continuare în pagina a 4-a

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 9-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324