Sunteți pe pagina 1din 12
proiect GUVERNUL REPUBLICI MOLDOVA HOTARIRE nr. din 2019 cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea si desfisurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere si condifiile de admitere la traficul rutier aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1452/2007 in temeiul art. VI alin, (2) din Legea n acte legislative (Monitorul Oficial al Republi 584), Guvernul HOTARASTE: 138/2018 privind modificarea unor i Moldova, 2018, nr. 347-357, art. 1. Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea si desfisurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere si condifiile de admitere Ja traficul rutier aprobat prin Hotirirea Guvernului nr, 1452/2007, se modifica dupa cum urmeaza: 1) la punctul 2 textul _,,(cu exceptia subcategoriei AM)” se exclude: 2) la punctul a) litera a) se completeazi cu textul ,,cu inscrierea acesteia in permis”; b) Ia litera g) textul ,,si pentru autovehicule din subcategoria Al” se substituie cu textul ,,si pentru autovehicule din subcategoriile AM si Al, iar permisul pentru subeategoria Al este valabil si pentru autovehicule din subcategoria AM”; c) litera h) va avea urmatorul cuprins: wh) persoana care posed’ permis de conducere valabil pentru una din categoriile/subcategoriile, conform punctului 4 al prezentului Regulament (cu exceptia categorici/subcategoriilor Al, A2 si A), poate obtine si dreptul de a conduce autovehicule din subcategoria AM, cu conditia sustinerii probei practice a examenului pentru aceasti subcategori 3) La punctul 10 sintagma_,,unitati licentiate” se substituie cu textul unitati acreditate sau a c&ror functionare este autorizat& provizoriu”, 4) La punctul 13: a) litera a) alin. | va avea urmatorul cuprins: »de 16 ani —pentru subcategoriile AM, Al si B1” b) la litera d) textul ,organizate de unitati licentiate, in conditiile legii” se exclude, 5) Se completeaza cu punctul 16' cu urmatorul cuprins: »16', Nu se admite la examen si/sau nu se documenteazi cu permis de conducere solicitantul a carui dosar de examinare este incomplet, contine documente care nu sunt autentice sau documente cu careva divergente precum gi in cazurile in care la verificarea solicitantului prin intermediul evidentelor respective ale Institutiei Publice ,Agentia Servicii Publice” privind evidenta restrictiilor la documentarea cu permis de conducere, precum si ale Ministerului Afacerilor Interne privind evidenta restrictiilor aplicate asupra dreptului de a conduce vehicule, se constata inregistrate pe numele acestuia unele restrictii in acest sens”. 6) La punetul 17: a) litera a) va avea urmatorul cuprins: a) actul de identitate”; b) la litera b) textul ,(anexa nr.1)” se substituie cu textul ,(conform modelului aprobat de Institutia Publica ,,Agentia Servicii Publice”); ¢) la litera c) textul ,.figa de scolarizare” se substituie cu textul ,,certificatul de absolvire” d) litera d) va avea urmatorul cuprins: d) dovada freeventarii programului probational antialcoolic si antidrog cliberatii de c&tre subdiviziunile Inspectoratului National de Probatiune sau confirmarea respectiv ce se confine in sistemul informational, pentru persoanele care solicité redobandirea dreptului de a conduce vehicule dupa un termen de privare sau anulare a dreptului de a conduce vehicule, ca urmare conducerii vehiculului in stare de ebrietate produsa de alcool sau de alte substante. ¢) litera e) se completeaza cu alineatul doi cu urmatorul cuprins: »Pentru persoanele care solicita redobandirea dreptului de a conduce vehicule dupa un termen de privare sau anulare a acestui drept, ca urmare a conducerii vehiculului in stare de ebrietate produsa de alcool sau de alte substante, adeveringa medical a conducatorului de vehicul si a candidatului pentru objinerea permisului de conducere necesita a fi datat& cu cel mult 30 zile calendaristice inaintea solicitarii redobindirii dreptului de a conduce vehicule.”; f) litera f) va avea urmatorul cuprins sf) dovada achitarii tarifului stabilit; g) la litera h) textul ,,si copia autentificata a acestuia” se exclude; h) la litera i) textul copia autentificati a diplomei de absolvire gi certificatului” se substituie cu textul ,.diploma de studii si certificatul”; i) la litera j) textul ,.in vederea objinerii permisului de conducere in conditiile punctului 12'” se substituie cu textul ,si obfinerea permisului de conducere in condifiile punctului 12! si punctului 20 alineatul 2”, 7) La punctul 18: a) la litera e) textul ,(anexa nr.3)” se substituie cu textul (conform modelului aprobat de Institutia Publica ,,Agentia Servicii Publice”)"; b) la litera f) textul ,,copia autentificata a certificatului” se substituie cu textul »certificatul”. 8) Se completeaza cu punctul 18! cu urmatorul cuprins: »18', Permisele de conducere eliberate de etre structurile din stanga Nistrului si municipiul Bender se preschimba in permise nationale ale Republicii Moldova pentru cetijenii Republicii Moldova, care detin acte de identitate aprobate prin Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul national de pasapoarte, cu conditia sustinerii probei teoretice a examenului de objinere a permisului de conducere la subdiviziunea competent& a Institutiei Publice ,Agentia Servicii Publice”, conform categoriei/subcategoriei superioare din permis, solicitate, in cazul in care aceste documente au fost eliberate in conditii similare celor prescrise in prezentul Regulament.” 9) La punctul 26, litera b) va avea urmatorul cuprins: »b) Proba practic’ de conducere a autovehiculului in functie de categoria/subcategoria de vehicule pentru care se solicit permis de conducere: Pentru categoria B proba practica se desfSgoara initial pe poligon, privind dexteritatea suficienti 1a exercitarea unor manevre speciale de conducere si pe traseu. Persoana care nu sustine subproba pe poligon nu se admite la subproba pe traseu. Pentru categoriile/subcategoriile BE, Cl, CIE, C, CE, DI, DIE si D proba practica se desfigoaraé pe traseu, cu testarea in conditii de traseu a dexteritatii exercitarii unor manevre speciale de conducere, specifice testarii in conditii de poligon. Pentru categoria/subcategoriile AM, Al, A2, A si BI proba practicé se desfigoari pe poligon. 10) Punctul 29 va avea urmatorul cuprins: »29. Permisul de conducere se anuleazi de cAtre autoritatea competenta, in cazul in care se constata c& persoana a fost documentati cu permis de conducere cu: incdlearea actelor normative, precum gi la prezentarea informatiilor si documentelor frauduloase. La anularea permisului de conducere in baza de date a sistemului informational de stat »Registrul de stat al conducatorilor de vehicule”, se fac mentiunile respective de anulare. 11) Punctul 35 se completeaz cu urmatorul alineat: “Institutia Publicd ,,Agentia Servicii Publice,, efectueaza cercetiri tehnico- Stiintifice la toate etapele procesului de documentare a populatiei cu permis de conducere”, 12) Punctul 40 va avea urmatorul cuprins: v40. Permisele de conducere ale persoanelor condamnate printr-o hotarire Judecatoreasci rimasi definitiva, cu pedepse penale de anulare sau privare de dreptul_de a conduce vehicule, precum si ale persoanelor sanctionate contraventional cu privare de dreptul de a conduce vehicule, insofite de hotiririle Judecatoresti pe caz, de catre Inspectoratul National de Probatiune si respectiv de ctre autoritatea politieneasca competent4 a Ministerului Afacerilor Interne, in termen de 10 zile se remit in adresa Institutiei Publice ,Agentia Servicii Publice”, pentru anulare in sistemul informational de stat »Registrul de stat al conducatorilor de vehicule”, in ordinea stabiliti de catre aceasta autoritate. Un exemplar al hotararilor judecttoresti pe caz se remite in adresa serviciului specializat al Ministerului Afacerilor Interne, pentru evidenfa restrictiilor respective aplicate asupra dreptului de a conduce vehicule in Sistemului informational automatizat “Registrul informatiei criminalistice si criminologice. in cazul in care persoanele condamnate printr-o hotirire judecdtoreasca ramasi definitiva, cu pedeapsi penal de anulare sau privare de dreptul de a conduce vehicule, precum si persoanele sanctionate contraventional cu privare de Grepul de a conduce vehicule nu au predat permisul de conducere detinut, autoritatile indicate la alineatul precedent, in termen de 10 zile remit in adresa Institutiei Publice ,Agentia Servicii Publice”, hotaratile judecdtoresti pe caz, pentru anularea permiselor de conducere in cauza. Permisele de conducere ale Persoanelor, declarate de catre cadrele medicale abilitate inapte de a detine dreptul si de a conduce vehicule, se suspenda de citre Agentia Servicii Publice in momentul parvenirii acestei informatii, pana la adoptarea deciziei de anulare a dreptului de a conduce vehicule conform legislatiei 13) Se completeaza cu punctul 40! cu urmatorul cuprins: ~40' Persoanele condamnate printr-o hotirire judecdtoreascd, cu pedeapsa penala de anulare a dreptului de a conduce vehicule, precum si persoanele in privinja c&rora instanja de judecati a dispus anularea dreptului de a conduce vehicule, ca fiind declarate inapte de a conduce vehicule de catre autoritatea medical competenta pot redobandi dreptul de a conduce vehicule, la decaderea temeiurilor prevazute de lege, in conditii generale, urmare sustinerii probelor teoretica si practica ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, la categoriile/subcategoriile de permis solicitate. Persoanele condamnate printr-o hotarire judecitoreasc&, cu pedeaps’ penala sau sanctiune contrayentionala de privare de dreptul de a conduce vehicule, pe un termen de un an si mai mare, pot redobandi dreptul de a conduce vehicule, la expirarea termenului de privare, cu condifia sustinerii probei teoretice a examenului de obtinere a permisului de conducere, conform categoriei/subcategoriei superioare din permis, solicitate. Persoanele sanctionate contraventional cu privare de dreptul de a conduce vehicule, pe un termen mai mic de un an, la expirarea termenului de privare, redobandesc dreptul de a conduce vehicule, fard sustinerea examenului de obfinere a permisului de conducere. Persoanele, carora, pentru sivarsireainfractiunilor in domeniul transporturilor, sau utilizarii vehiculului la savarsirea infractiunii, pentru care se prevede pedeapsa privarii sau anularii dreptului de a conduce vehicule, li s-a aplicat masura preventiva de ridicare a permisului de conducere detinut sau alta restrictie, pe perioada ridicarii/suspendarii permisului de conducere nu se admit la examenul de obtinere a permisului de conducere si nu pot obfine un alt permis de conducere.”. 14) Se completeaza cu punctul 46 cu urmatorul cuprins: +46. Procedurile de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, proba teoretic’ si proba practica, pot fi inregistrate audio-video, cu stocarea informatici audio-video respective de pe camerele din clasele si autovehiculelor speciale de examinare, intr-un Complex informational, care va asigura stocarea si prelucrarea datelor cu caracter personal conform cerintelor stabilite in Legea nr.133/2011 privind protectia datelor cu caracter personal. In clasele de examinare si autovehiculele speciale de examinare dotate cu sistem de supraveghere video se afigeazi formular tipizat de informare privind efectuarea supravegherii video Termenul prelucririi (pastrarii) datelor cu caracter personal in Complex este de 6 luni.” . 15) anexele nr.1 si nr.3 se abrog’. 2. Agentia Servicii Publice, Ministerul Afacerilor Interne si Inspectoratul National de Probatiune vor asigura aplicarea modificarilor si completarilor operate in Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea si desf%gurarea examenului pentru objinerea permisului de conducere si conditiile de admitere la traficul rutier aprobat, prin Hotarirea Guvernului nr. 1452/2007, conform punctului 1, pe domeniile de competenta si in conformitate cu procedurile stabilite. 3.Ministerul Afacerilor Interne va asigura_evidenja__sanctiunilor contraventionale de privare de dreptul de a conduce autovehicule, pedepselor penale de privare si anulare a dreptului de a conduce vehicule, precum si a masutilor preventive de ridicare provizorie a permisului de conducere in Sistemul informational automatizat ,Registrul informatiei criminalistice si criminologice” si va asigura accesul la informatia respectiva a subdiviziunilor politiei, implicate la supravegherea si controlul traficului rutier (pe drumuri publice si la punctele de trecere a frontierei de stat), precum si a subdiviziunilor competente din cadrul Agentiei Servicii Publice 4. Prezenta hotarire intra in vigoare la | ianuarie 2020. PRIM-MINISTRU Maia SANDU Contrasemneaza: Ministrul afacerilor interne Andrei NASTASE, Ministrul economiei si infrastructurii Vadim BRINZAN Ministrul justitiei Olesea STAMATE NOTA INFORMATIVA Ia proicetul hotararii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea si desfagurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere si conditiile de admitere la traficul rutier aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1452/2007 (1. Denumirea autorului si, dupa caz, a participan{ilor la claborarea proiectului_| | Proiectul hotararii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului cu | privire la permisul de conducere, organizarea si desfaisurarca examenului pentru Obtinerea permisului de conducere si conditiile de admitere la traficul rutier aprobat | |prin Hotararea Guvernului nr. 1452/2007 a fost elaborat de citre Ministerul | Afacerilor Interne cu participarea Agentiei Servicii Publice '2. Condifiile ce au impus elaborarea pri Lurmarite ae ae Heer eee r Ser Conditiile care au servit drept temei pentru elaborarea proiectului au fost modificarile gi completarile operate prin Legea privind modificarea unor acte legislative nr.138/2018 (Monitorul Oficial 2018, nr.347-357, art. 584), in Codul | penal al Republicii Moldova nr. 985/2002, Codul de procedura penala al Republicii | | Moldova nr.122/2003, Codul contraventional al Republicii Moldova nr.218/2008, | Legea privind siguranta traficului rutier nr.131/2007 si Legea privind controlul si | Prevenirea consumului abuziv de alcool, consumul ilicit de droguri si de alte | | substante psihotrope nr.713/2001; | | Prezentul proiect a fost elaborat avand ca scop: | > armonizarea cadrului normativ national in domeniul examinarii si objinerii permisului de conducere la modificarile si completarile operate prin Legea 138/2018; asigurarea liberei circulajii a detinatorilor de permise moldovenesti, prin preluarea unor practici internationale, privind inscrierea in permisul de conducere, | inclusiv si a subcategoriei de vehicule, in cazul daca persoana detine permis valabil pentru conducerea autoyehiculelor din categoria de baz, care include subcategoria respectiva; | _~ asigurarea dreptului constitutional al cetatenilor Republicii Moldova cu domiciliul in stanga Nistrului, la libera circulatie pentru conducerea autovehiculelor in trafic international; ~ sporirea calit&tii serviciilor publice prestate prin reducerea numarului de documente si copii ale acestora ce urmeaza a fi prezentate pentru documentarea persoanelor cu permis de conducere si asigurarea schimbului electronic de date, la verificarea datelor despre solicitant; ~ conformarea procedurii de examinare a probei practice in vederea obtinerii dreptului de a conduce autovehicule, unor practici_ intenaionale si prevederilorHotaririi Guvernuluinr.388/2019 pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr-1127/2008, ca urmare inscrierii in permisul national al Republicii | Moldova a subcategoriei AM. |3. Prineipalele prevederi ale proiectului si evidenficrea clementelor nol ae ctului de act normativ si finalitatile La subpunctele 1), 2) b), ¢) si 3) din proiect: Modificarile privin - inscrierea in permisul de conducere moldovenese a subcategoriei. AM | (moped); | - conditiile de examinare si documentare cu permis de conducere valabil pentru |conducerea autovehiculelor din subcategoria AM, precum si pentru alte categorii/subcategorii, conform pet. 4 din Regulament; - conditiile de varsta de 16 ani pentru admiterea la examen si documentarea cu | permis de conduce valabil pentru conducere autovehiculelor din subcategoria AM (moped). sunt incluse in proiect in baza modificarilor operate in HotaréreaGuvenului nr. | 338/2019 cu privire la modificarea Hot&rarii Guvernului 1127/2008 cu privire la | aprobarea modelelor permiselor de conducere de tip nou. La subpunctul 2) a) din proiect: Modificarile privind inscrierea in permis inclusiv si a subcategoriei de vehicule, in cazul dac& persoana detine permis valabil pentru conducerea autovehiculelor din categoria de baz’, care include subcategoria respectiva, sunt propuse pentru asigurarea liberei circulatii a detinatorilor de permise moldovenesti in trafic _ international, prin preluarea unor practici internationale in acest sens. | | Ca exemplu in cazul dac& persoana detine permis de conducere valabil pentru | | categoria C (camioane cu masa autorizaté mai mare de 3500 kg si feiré limitd | maximd), atunci in permis se va inscrie inclusiv si subcategoria Cl (camioane cu masa autorizatii ce depageste 3500 kg, dar nu mai mare de 7500 kg) Modificarile privind: - utilizarea evidenjelor automatizate respective ale Agentiei Servicii Publice si ale Ministerului Afacerilor Interne, la verificarea solicitantuluiprivind lipsa restrictiilor aplicate asupra dreptului de a conduce vehicule, pentru excluderea cazurilor de admitere la examen si obtinere frauduloasi a permisului de conducere: ~ excludereaprezentarii copiei actului de identitate, la solicitarea serviciilor de examinare si documentare cu permis de conducere; - excluderea prezentarii copiei autentificate a permisului de conducere strain obtinut in alt stat, la solicitarea convertirii acestuia in permis de conducere moldovenesc; ~ excluderea prezentirii copiei autentificate a diplomei de studii, la solicitarea serviciilor de examinare si documentare cu permis de conducere, in baza acestui document; ~ excluderea prezentirii copiei autentificate a certificatului de conducator de tractoare, la solicitarea inscrierii in permis a categoriei ,,H” (tractor). Sunt incluse in project, in contextul realizarii programului_guvernamental privind sporirea calitatii serviciilor publice prestate prin reducerea numérului de documente si copii ale acestora ce urmeazi a fi prezentate si asigurarea schimbului electronic de date, la verificarea datelor despre solicitant. La subpunctul 6) d) din proiect: Modificarile privind prezentarea_la_subdiviziunea competent a Agentici a) 2 dovezii freeventarii programului probational antialcoolic si antidrog, eliberata de ctre subdiviziunile Inspectoratului National de Probatiune, pentru persoanele care solicita redobandirea dreptului de a conduce vehicule dupa un termen de privare sau | | j | anulare a acestui drept, ca urmare a conducerii vehiculului in stare de ebrietate, sunt propuse in contextul modificarilor operate prin Legea privind modificarea unor acte legislative nr.138/2010, in Legea privind siguranta traficului rutier nr.131/2007, precum si in Legea nr. 713/200] privind controlul si prevenirea consumului abuziv de alcool, consumul ilicit de droguri si de alte substante psihotrope. La subpunctul 6) e) din proiect: Modificarile privind prezentarea Ia subdiviziunca competent’ a Agentiei, a adeverinjei medicale a conducatorului de vehicul si a candidatului pentru obtinerea | | permisului de conducere dataté cu cel mult 30 zile calendaristice inaintea expirarii termenului de privare/anulare, pentru persoanele care solicita redobandirea dreptului | de a conduce vehicule dupa un termen de privare sau anulare a acestui drept, ca urmare a conducerii vehiculului in stare de ebrietate (anterior acest document era prezentat la subdiviziunea de politie competentd), sunt propuse in proiect in contextul modificarilor operate prin Legea privind modificarea unor acte legislative | nr.138/2018, in art. 36 al Codului contraventional nr.218/2008, ca urmare faptului cA pentru asemenea cazuri procedura de redobandire a dreptului de a conduce, este propusi pe bazi de examen, organizat de citre subdiviziunile competente ale | Agentiei (actuala procedura de redobandire a dreptului de a conduce vehicule dupa | un termen de privare, ca urmare a conducerii vehiculului in stare de ebrietate, nu | prevede conditia de examinare) | | La subpunctul 8) din proiect: Modificarile privind procedura de preschimbare a permiselor de conducere, eliberate de catre structurile respective din sténga Nistrului si mun. Bender, in permise nationale, pentru cetajenii Republicii Moldova care detin acte aprobate prin Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul national de pasapoart se propun in contextul asigurarii dreptului constitutional al cetifenilor Republi Moldova, cu resedinta/domiciliul in aceasta zona a ari, la libera circulatie si conducerea vehiculelor in trafic international. La subpunctul 9) din proiect: | Modificarile privind desfagurarea probei practice a examenului de obtinere a Greptului de a conduce autovehicule, se propun in contextul conformarii procedurii de examinare a probei practice in vederea obtinerii dreptului de a conduce autovehicule, unor practici internationale si prevederiloriotaririi Guvernului nr.388/2019 pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr.1127/2008, ca urmare inscrierii in permisul national al Republicii Moldova a subcategoriei AM. La subpunctul 10) din proiect: Modificarile privind anularea de catre autoritatea competent a permisului de conducere eliberat, in cazul in care se constati ci persoana a obtinut permis de conducere cu incalcarea normelor si legislatici in vigoare si la prezentarea |informatiilor si documentelor frauduloase, sunt propuse in contextul multiplelor | Lcazuri inregistrate la Agentie. La subpunctul 11) din proiect: Modificarrile privind efectuarea de citre Agentie a cercet&ti tehnico-stiintifice la | toate etapele procesului de examinare si documentare cu permis de conducere, sunt propuse in contextul multiplelor cazuri inregistrate in subdiviziunile competente ale Agentiei de prezentare a informatiilor si documentelor frauduloase, precum si a cazurilor de prezentare la examen si/sau la documentarea cu permis, a altor persoane decat cele pe numele carora au fost eliberate aceste permise. | La subpunctul 12) din proiect: | Modificarile privin | - remiterea de catre Inspectoratul National de Probatiune si de catre | subdiviziunea Ministerului Afacerilor Interne competent, in adresa Agentiei a _ permiselor de conducere ale persoanelor condamnate printr-o hotirire judecitoreasc& cu pedepse penale de anulare s-au privare de dreptul de a conduce vehicule, precum | si ale persoanelor sanctionate contraventional de privare de dreptul de a conduce vehicule; ~ retragerea de catre subdiviziunile de politie competente, a permiselor de | conducere de la persoanele condamnate printr-o hotarire judccdtoreasea cu pedeapsi penal de anulare sau privare de dreptul de a conduce vehicule, precum si persoanele sanctionate contraventional cu privare de dreptul de a conduce vehicule, care nu au predat permisul de conducere detinut; ~ suspendarea permiselor de conducere ale persoanelor, declarate de catre cadrele medicale abilitate ca inapte de a conduce vehicule, pana la adoptarea de catre instanta de judecata a deciziei de anulare a dreptului de a conduce vehicule conform | legislatiei | Sunt incluse in proiect, in contextul modificarilor operate prin Legea privind | modificarea unor acte legislative nr. 138/ 2010, in Legea privind siguranta traficului rutier nr.131/2007 si in art. 36 al Codului contraventional al Republicii Moldova | nr.218/2008. La subpunctul 13) din proiect: Modificirile privind: - redobandirea dreptului de a conduce vehicule, pe baz de examen teoretic si practic, la fiecare din categoriile din permis solicitate, pentru persoanele condamnate Printr-o hotatire judecdtoreasca, cu pedeaps& penala de anulare a dreptului de a| | conduce vehicule, precum si pentru persoanele in privinta cdrora instanta de judecata | a dispus anularea dreptului de a conduce vehicule, ca find declarate inapte de a conduce vehicule de catre autoritatea medical competenta; - redobandirea dreptului de a conduce vehicule, pe baz de examen teoretic, pentru persoanele condamnate printr-o hotirire judecatoreasea, cu pedeapsa penal sau sanctiune contraventionala de privare de dreptul de a conduce vehicule, pe un termen de un an si mai mare; - tedobandirea dreptului de a conduce vehicule, fair sustinerea examenelor de obtinere a permisului de conducere, pentru persoanele sanctionate contraventional de privare de dreptul de a conduce vehicule, pe un termen mai mic de un an; _+ tefuzul_admiterii 1a examen si la cliberarea permisului de conducere pentru persoanele, carora, pentru savarsirea infractiunilor in domeniul transporturilor, li sa aplicat masura preventiya de ridicare a permisului de conducere detinut; sunt incluse in proiect, in contextul modificarilor operate prin Legea privind | modificarea unor acte legislative nr.138/2018, in Legea privind siguranta traficului | rutier nr.131/2007, in art. 36 al Codului contraventional nr.218/2008, si in Codul de | procedura penal nr.122/2003. La subpunctul 14) din proiect Modificarile privind inregistrarea audio-video a procesului de examinare in vederea objinerii permisului de conducere, proba teoreticd si proba practica, cu stocarea informatici audio-video respective intr-un Complex informational, sunt incluse in proiect intru asigurarea legalitajii acestor inregistrari audio-video, reiesind din prevederile Legii nr,133/ 2011 privind protectia datelor cu caracter person: La subpunctele 6) b), 7) b) si 15 din proiect Modificarile privind abrogarea anexelor nr.1 si nr3 din Regulament, privind excluderea_modelelor de cereri conform anexei nr.] si anexei nr.3 din Regulament, se propune reiesind din faptul ci actualele modele de cereri privind admiterea la examen, preschimbare si restabilirea permisului de conducere, reprezinti: modele invechite, fari a se conjine in ele declaratia de proprie raspundere a solicitantului serviciului respectiv, iar aprobarea modelului acestor cereri de catre Agentie se propune in contextul cerintelor punctului 35' din Regulament, care prevede aceasta | procedura. on 4. Fundamentarea economico-financiara une ‘i Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din bugetul de stat sau din ‘ul altor institutii. 5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare _ | Proiectul a fost elaborat in corespundere cu dispozitiile legale si este in concordant cu cadrul juridic existent, 6. Avizarea si consultarea publica a proiectului in conformitate cu art. 32 si 34 din Legea nr. 100/2017, proiectul urmeazé a fi supus procedurii de avizare, consultare publica si expertizare. 7. Constatai expertizei de compatibilitate. Secretar de stat Tanus ERHAN Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova 4 Mi try of Internal Affairs of the Republic of Moldova mun. Chigind, ba. Stefaneel Mare, 75 tel 255-850, iN. GTS ‘email amar gov.ma ‘wow ma. gov.md e/d 210105010370133. MinisterlFinantelor, Trezoreria de Stat 1DNO 1006601000130 nr. 43 S4F din ZL? septembrie 2019 Cancelaria de Stat CERERE privind inregistrarea de citre Cancelaria de Stat a proiectelor de acte care urmeazi a fi anunfate in cadrul sedin{ei secretarilor generali de stat Nr. Criterii de Nota autorul 1. | Categoria si denumirea || Proiectul hotirari Guvernulut cu privire la modificarea Regulamentulal ea proiectului | privire la permisul de conducere, organizaren si desfSsurarea cxamenului pentru objinerea permisului de conducere si conditiile de admitere la traficul rutier aprobat prin Hotirarea Guvernului ne, 1452/2007 2, | Autoritatea care a inisterul Afacerilor Interne claborat proiectul | 3. | Justificarea depunerii || Proiectul hotirarii Guvernului a fost elaborat in vederea ajustinii cadrahul corerii normativ nafional in domeniul examindrii si objinerii permisului de conducere, la modificarile si completarile operate prin Legea nr. 138/2018 privind modificarea unor acte legislative, in Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002, Codul de procedura penala al Republicii Moldova nr. 12/2003, Codul contraventional al Republicii | Moldova nr. 218/2008 si Legea privind siguranta traficului rutier nr.131 12007. 4. | Lista autoritajilor si | Ministeres institutiilor a caror Ministerul Afacerilor Externe si Integrérii Europene | avizare este necesaré | Ministerul Economiei si Infrastructurii Ministerul Finanfelor Ministerul Justitiei Ministerul Agriculturii Ministrul Educatiei, Culturii si Cercetarii Ministerul Sanatajii, Muncii si Protecjiei Sociale Ministerul Agriculturii, Dezvoltirii Regionale si Mediului Autorititi administrative: Cancelaria de Stat (Biroul politici de reintegrate) Centrul National Anticorupyie Serviciul de Informafii si Securitate Centrul National pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal, Agen{ia | Servicii Publice ‘Termenul-limita pentru | 10 zile depunerea avizelor/expertizelor Persoana responsabilé | Elena Caraja, consultant principal al Direcjiel politic! in domeniul de promovarea cetitenici, evidentei populatiei, vehiculelor si conducatorilor de vehicule proiectului aMAl Tel: (022) 255 639 Email: elena.caraja@mai.gov.md ‘Anexe 1 Proicctul hotirarii Guvernului cu privire fa modificarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea si desfaigurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere si conditiile de admitere la traficul rutier aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1452/2007 (5 file); 2.Nota informativa (5 file). Data si ora depunerii cererii Semnatura