Sunteți pe pagina 1din 12

ASOCIATIA DE PROPRIETARI MT RESIDENCE BLOC 1

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ

APLICABILITATE
1. Acest regulament (“Regulamentul”) are ca obiect regulile generale aplicabile proprietarilor
imobilelor edificate în condominiul situat în str. REZERVELOR 58 C, CHIAJNA, ILFOV.
În egală măsură, acest Regulament detaliază raporturile dintre Proprietari şi ASOCIATIA DE
PROPRIETARI MT RESIDENCE BLOC 1 si conţine:
(1)totalitatea instrucţiunilor, normelor, regulilor care stabilesc şi asigură ordinea şi buna
funcţionare a condominiului.
(2) În aplicarea prezentului regulament, organele asociaţiei de proprietari şi proprietarii din
condominiu vor ţine cont de următoarele principii:
a) principiul egalităţii în drepturi şi obligaţii, în condiţiile legii, indiferent de statutul social;
b) principiul tratamentului egal, al egalităţii între proprietari şi al excluderii oricăror privilegii sau
discriminări;
c) principiul colaborării pentru apărarea drepturilor şi a intereselor comune ce derivă din dreptul
de proprietate comună indiviză;
d) principiul asumării şi respectării hotărârilor şi deciziilor luate în cadrul organelor asociaţiei de
proprietari cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, indiferent de opinia personală sau de
modul în care au votat;
e) principiul transparenţei totale în ceea ce priveşte acţiunile sau inacţiunile care pot afecta dreptul
de proprietate comună indiviză sau condominiul;
f) principiul adoptării unei atitudini decente, corecte şi civilizate în toate raporturile din cadrul
asociaţiei de proprietari şi din cadrul condominiului;
g) principiul respectului reciproc în interacţiunea dintre proprietarii din condominiu.
2. Scopul principal al regulilor instituite prin Regulament este acela de a menţine gradul de confort şi
calitate existente în Condominiu.
3. Regulamentul va fi obligatoriu pentru fiecare dintre proprietarii imobilelor, înregistraţi în Registrul de
Carte Funciară, (“Proprietarii”), pentru succesorii legali ai acestora, precum şi pentru toate
persoanele care utilizează apartamentele/spatiile de birouri parcarile şi/sau Spaţiile Comune, ori
părţi din acestea, indiferent de titlul în baza căruia ocupă apartamentele/spatiile de birouri, parcarile
(chiriaşi, comodatari, toleraţi etc.) sau de durata şederii lor în Condominiu.
4. De asemenea, acest Regulament va fi pe deplin aplicabil şi obligatoriu pentru ASOCIATIA DE
PROPRIETARI MT RESIDENCE BLOC 1.
5. Regulamentul priveşte atât utilizarea Spaţiilor Comune, cât şi a Imobilelor, astfel cum acestea sunt
definite în acest Regulament.

1
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ
ASOCIATIA DE PROPRIETARI MT RESIDENCE BLOC 1

6. Toate obligaţiile prevăzute în sarcina Proprietarilor vor fi respectate de către membrii familiei
acestora, chiriaşi, vizitatori, toleraţi, precum şi de către orice altă persoană care utilizează Imobilul,
în tot sau în parte, şi indiferent de titlul în baza cărora îl utilizează. Responsabilitatea de a informa
toate aceste persoane în legătură cu obligaţiile ce trebuie respectate în interiorul
CONDOMINIULUI, revine în întregime Proprietarului. Neconformarea membrilor familiei
Proprietarilor, a vizitatorilor, toleraţilor, precum şi a oricărei alte persoane care utilizează Imobilul,
în tot sau în parte, cu obligaţiile prevăzute de Regulament, va antrena răspunderea patrimonială a
acestor persoane pentru prejudiciul creat, în solidar cu Proprietarii Imobilului respectiv.
7. Toate obligaţiile prevăzute în acest Regulament sunt pe deplin aplicabile subdobânditorilor
Proprietarilor, fie aceştia cu titlu universal sau particular. Prin subdobânditor se înţelege orice
persoană care dobândeşte, cu titlu oneros sau gratuit, prin acte între vii sau succesiune, drepturi în
virtutea cărora poate utiliza, în tot sau în parte, o Proprietate Exclusivă sau părţi din Spaţiile Comune.
8. Prin acest Regulament Proprietarul declară că a luat la cunoştinţă de prevederile conţinute în acest
Regulament, că le acceptă şi că le va respecta în totalitate,.
9. Regulamentul intră în vigoare de la data de ................. .
10. Acest Regulament va putea fi modificat de adunarea generala a ASOCIATIA DE PROPRIETARI
MT RESIDENCE BLOC 1, ori de cate ori este nevoie si conditiile o impun, prin votul majoritatii.

DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE
11. Alături de termenii definiţi în cuprinsul acestui Regulament, termenii de mai jos vor avea
următoarele semnificaţii:
“Asociaţia” reprezintă ASOCIATIA DE PROPRIETARI MT RESIDENCE BLOC 1
“Apartamentul / Spatiu reprezintă unitatea locativă /imobilul achiziţionată de fiecare dintre
Comercial/parcarea ” Proprietari, alcătuită din camere şi terase, potrivit Titlului;
“Cale de Acces” reprezintă drumurile de acces existente pe Teren potrivit planurilor
arhitecturale ale CONDOMINIULUI, inclusiv cele către Locurile de Parcare;
“Contractul de
Administrare” reprezintă contractul pe care ASOCIATIA DE PROPRIETARI MT
RESIDENCE BLOC 1l-a incheiat cu firma prestatoare , in numele tuturor
proprietarilor , având ca obiect servicii de administrare
“Cota de Proprietate
Indiviza ” reprezintă cota procentuală deţinută de fiecare Proprietar din Spaţiile Comune
Generale conform calcului in conf. Cu Legea 196/2018.
“Imobil” reprezintă imobilul , Locul/Locurile de Parcare, cota indiviză din Spaţiile
Comune ale Condominiului, cota indiviză din Spaţiile Comune Subterane şi
cota indiviză din Terenul aferent Condominiului, ale fiecăruia dintre
Proprietari;

2
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ
ASOCIATIA DE PROPRIETARI MT RESIDENCE BLOC 1

“Loc de Parcare” reprezintă locul individual de parcare deţinut de un Proprietar .


“Proprietatea Exclusivă” reprezintă imobilul şi Locul/Locurile de Parcare ale fiecăruia dintre
Proprietari;
“Spaţii Comune” reprezintă Spaţiile Comune Generale aferente Condominiului;

“Spaţiile Comune
Subterane” reprezintă acele suprafeţe construite din subsolul Condominiului care, prin
funcţionalitatea lor, folosesc tuturor deţinătorilor de immobile şi/sau Locuri
de Parcare din cadrul Condominiului şi numai acestora şi care, prin natura lor,
vor constitui proprietatea comună, forţată şi perpetuă, a tuturor deţinătorilor
de imobile şi/sau Locuri de Parcare din Condominiu.
“Statut” reprezintă statutul ASOCIATIA DE PROPRIETARI MT RESIDENCE
BLOC 1, asa cum a fost validat de adunarea generala la sedinta de constituire.
“Titlu” reprezintă actul juridic bilateral încheiat în formă autentică între constructor
şi fiecare dintre Proprietari prin care părţile s-au obligat să transmită
(antecontract de vânzare cumpărare) sau au transmis (contract de vânzare
cumpărare) dreptul de proprietate asupra fiecăruia dintre Imobile .
12. Toate referirile la Teren, Imobil, Corp, se referă şi la oricare părţi din acestea.
13. Toate referirile la plural vor include şi singularul şi viceversa.

DESCRIEREA CONDOMINIULUI
14. ASOCIATIA DE PROPRIETARI MT RESIDENCE BLOC 1, se compune din apartamente, avand
destinatia de locuinta, spatii comerciale, parcari exterioare si parcari subterane, în care există
proprietăţi comune si proprietati individuale.
15. Incinta este organizată ca un teritoriu privat, cu circuit închis şi supravegheat.
16. Aceste spaţii sunt destinate în exclusivitate proprietarilor Condominiului.
17. Condominiul va fi luminat pe timpul nopţii şi al serii.

REGULI GENERALE
18. Fiecare Proprietar va utiliza Proprietatea Exclusivă şi Spaţiile Comune potrivit destinaţiei
acestora, cu respectarea drepturilor celorlalţi Proprietari, precum şi a obligaţiilor prevăzute de
lege.
19. Fiecare dintre Proprietari va respecta normele legale, drepturile exclusive ale celorlalţi
Proprietari, drepturile convergente în cadrul coproprietăţii comune şi bunele moravuri.
20. Fiecare Proprietar înţelege şi acceptă faptul că menţinerea standardului de calitate a Ansamblului
Rezidenţial constituie nu numai o obligaţie morală, ci reprezintă un deziderat menit să prezerve
valoarea comercială a Condominiului şi a fiecăruia din Imobile. În consecinţă, nerespectarea
obligaţiilor asumate prin acest Regulament poate genera obligaţia de a achita daune.
21. Proprietarii din Condominiu se bucură de toate drepturile recunoscute de legea română. Nu mai puţin
însă, toţi Proprietarii vor tolera eventualele inconveniente cauzate de lucrările de conservare şi

3
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ
ASOCIATIA DE PROPRIETARI MT RESIDENCE BLOC 1

întreţinere a Spaţiilor Comune şi a celorlalte Proprietăţilor Exclusive în măsura în care acestea se


realizează potrivit normelor legale incidente.
22. Fiecare dintre Proprietari se va îngriji de întreţinerea Proprietăţii Exclusive în mod constant, astfel
încât să fie evitate premisele cauzării unor daune celorlalţi Proprietari, Administratorului sau terţilor.
Răspunderea pentru lucruri, astfel cum aceasta este prevăzută în Codul Civil Român, va fi pe deplin
aplicabilă, iar Proprietarul nu va putea invoca neutilizarea Proprietăţii Exclusive ca un caz de
exonerare de răspundere.
23. Este strict interzisă introducerea şi/sau depozitarea în cadrul Condominiului a unor substanţe chimice,
a explozibililor sau a substanţelor poluante, a deşeurilor, precum şi a oricăror materiale şi/sau bunuri
care, prin natura lor sau printr-o greşită întrebuinţare, pot conduce la apariţia unor situaţii
periculoase, punînd astfel în primejdie viaţa Proprietarilor şi/sau integritatea Condominiului.
24. Este strict interzisă deversarea sau depozitarea deşeurilor menajere în alte locuri decât cele special
amenajate.
25. Este interzisă producerea zgomotelor care pot afecta ceilalţi Proprietari.
26. Este interzisă (inclusiv pe Proprietatea Exclusivă) efectuarea oricăror experimente (fizice, chimice
etc.).
27. Este interzisă abandonarea (inclusiv pe Proprietatea Exclusivă) a oricăror obiecte care pot pune în
pericol viaţa sau integritatea Proprietarilor sau pot afecta estetica Condominiului. Este strict interzisă
depozitarea substanţelor chimice sau de orice natură, a explozibililor sau a substanţelor poluante, a
deşeurilor (cu excepţia încăperilor de depozitare special amenajate pentru deşeuri), precum şi a
oricăror materiale şi/sau bunuri care, prin natura lor sau printr-o greşită întrebuinţare, pot conduce
la apariţia unor situaţii periculoase, punînd astfel în primejdie viaţa Proprietarilor şi/sau integritatea
CONDOMINIULUI.
28. În cazul în care, oricare parte din Spaţiile Comune este deteriorată, Proprietarii vor proceda de îndată
la remedierea stricăciunilor, fără ca lucrările de reparaţii să fie condiţionate de recuperarea
prejudiciului de la cei vinovaţi.
29. Fiecare Proprietar va suporta în totalitate cheltuielile legate de utilizarea, întreţinerea şi conservarea
Proprietăţii Exclusive.
30. Conform Art. 31. – din Legea 196/2018

(1) Cu un preaviz motivat scris de 5 zile emis de comitetul executiv al asociației de proprietari, proprietarul
este obligat să permită accesul președintelui sau al unui membru al comitetului executiv, administratorului
și al unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de construcții/reparații, după caz, în proprietatea sa
individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din
proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectiva proprietate individuală. Fac excepție
cazurile de urgență când termenul pentru preaviz este de 24 de ore.

4
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ
ASOCIATIA DE PROPRIETARI MT RESIDENCE BLOC 1

(2) În cazul în care proprietarul nu permite accesul în proprietatea sa, în conformitate cu prevederile alin.
(1), acesta răspunde civil și penal, după caz, pentru toate prejudiciile create proprietarilor afectați, în
condițiile legii.

(3) Proprietarii din condominiu care suferă un prejudiciu ca urmare a executării lucrărilor prevăzute la
alin. (1) sunt despăgubiți de către asociația de proprietari, din fondul de reparații.

(4) În cazul în care prejudiciul este cauzat de către executantul lucrărilor de intervenție, persoană
fizică/juridică, despăgubirea va fi recuperată de la acesta, în condițiile legii.

(5) Lucrările de intervenție la elementele componente ale proprietății comune, efectuate în baza alin. (1),
se execută în condiții stabilite de comun acord și consemnate printr-un acord semnat de către proprietar și
asociația de proprietari.

(6) În situația în care, pe parcursul executării lucrărilor de intervenție în baza prevederilor alin. (1), se
afectează în orice mod proprietatea individuală, cheltuielile necesare pentru aducerea la starea tehnică
inițială a acestora se suportă în condițiile alin. (3) și/sau (4), după caz.

31. Art. 32. – din Legea 196/2018, privind modernizarea si consolidarea imobilului

(1) Proprietarii sunt obligați să ia măsuri pentru consolidarea și modernizarea condominiului,


modernizarea echipamentelor, instalațiilor și dotărilor aferente, montarea contoarelor pentru
individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuală, reabilitarea termică în scopul creșterii
performanței energetice, precum și reabilitarea structural- arhitecturală a anvelopei condominiului pentru
creșterea calității arhitectural-ambientale a acestuia, potrivit prevederilor legale, în condițiile menținerii
aspectului armonios și unitar al întregului condominiu, indiferent de natura intervențiilor.

(2) Înainte de modificarea aspectului fațadei condominiului, președintele asociației/administratorul


mandatat de proprietari solicită, în scris, autorității administrației publice locale toate informațiile și
restricțiile referitoare la culoare, aspect, materiale și altele asemenea, stabilite prin regulamentul local de
urbanism sau prin regulamentele de intervenție aferente zonelor de intervenție prioritară stabilite în cadrul
programelor multianuale privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor.

DESTINAŢIA, MODIFICAREA ŞI AMENAJAREA


IMOBILELOR
32. Funcţiunea exclusivă a fiecărui imobil este aceea de spaţiu de locuit.
33. În măsura în care Imobilul a fost achiziţionat de către o persoană juridică, locuinta va fi tratata ca un
activ.
34. Proprietarii pot utiliza imobilele pentru a derula afaceri comerciale şi/sau activităţi ori pentru a
exercita profesiuni independente şi nu vor deschide în imobile sedii sau puncte de lucru pentru

5
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ
ASOCIATIA DE PROPRIETARI MT RESIDENCE BLOC 1

persoane juridice şi/sau profesiuni liberale, care pot aduce incoveniente linistii publice, decât cu
acordul scris prealabil al Presedintelui Asociaţiei de Proprietari şi în mod obligatoriu, cu aprobarea
proprietarilor cu care se învecinează pe orizontală şi pe verticală, indiferent dacă Proprietarul care
intenţionează să facă această schimbare este sau nu este membru al Asociaţiei.
35. Cu excepţia lucrărilor curente de întreţinere, Proprietarii nu vor reamenaja imobilul decât în baza unei
autorizaţii de construire emisă de autorităţile competente, atunci cand este cazul şi în orice caz, nu
vor efectua nici un fel de lucrări în cazul în care acestea ar contraveni normelor legale ori ar putea
afecta siguranţa şi/sau estetica Corpului şi/sau a Ansamblului Rezidenţial.
36. Orice prejudiciu provocat Spaţiilor Comune ori Proprietăţilor Exclusive ca urmare a reamenajărilor
sau modificărilor efectuate în condiţiile acestui capitol, va fi imputat persoanei culpabile de
producerea lui, chiar dacă lucrările au fost efectuate în baza unei autorizaţii de construcţie.
37. Cu excepţia lucrărilor urgente, fără de care imobilul ar putea suferi pagube importante, lucrările de
reamenajare şi întreţinere se vor efectua numai între orele ............... în măsura în care acestea implică
un nivel de zgomot ce ar putea deranja vecinii. În zilele de sâmbătă şi duminică aceste lucrări sunt
interzise, fără acceptul vecinilor.
38. Conform legii nr 61 din 27/09/1991 privind sanctionarea actelor de incalcare a unor norme de
convietuire sociala , a ordinii si linistii publice va rugam sa pastrati linistea intre orele:
14:00-17:00 si 22:00- 8:00. Tulburarea linistii locatarilor intre aceste ore constituie contraventie
si se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 1500 lei.
39. Cu excepţia suporţilor de flori şi a coliviilor, este interzisă amplasarea pe terase, la geamuri sau pe
pereţii exteriori a unor obiecte care depăşesc limita peretelui imobilului. Montarea suporţilor de flori
şi a coliviilor se va face astfel încât să se evite producerea oricărui accident.

40. ANIMALE DE COMPANIE


Cresterea animalelor de companie In suprafetele individuale este permisa cu conditia respectarii
prevederilor legislatiei privind aspectele de vecinatate si regulilor bunelor intentii. Conditia
principala privind acest aspect este aceea ca aceste animale sa nu deranjeze ceilalti Proprietari, sa nu
distruga spatiile comune, sa nu fie tinute, legate, lasate Iibere In gradinile si spatiile comune sau ale
altor proprietari. Deasemenea nu pot fi plimbate in spatiile altor proprietari sau in spatiile comune
unde acesul acestora a fost interzis. In caz contrar, aceste animale nu se pot pastra, iar Proprietarii
lor vor fi actionati in judecata conform legislatiei in vigoare.
Este interzisa cresterea, pastrarea sau introducerea In cadrul Condominiului a oricarui animal care
ar putea afecta linistea celorlalti proprietari sau care ar putea pune In pericol viata si sanatatea
persoanelor care locuiesc In cadrul Condominiului. Este In special interzisa cresterea, pastrare sau
introducerea In cadrul Condominiului de animale care sunt periculoase (de exemplu, tigrii, lei, etc),
otravitoare sau incontrolabile precum animalele exotice (cum ar fi serpii, soparlele gigantice,
reptilele precum aligatorul,etc ) si animale domestice destinate consumului (bovinele, ovinele si
caprinele sau gainile si porcul etc.).Nu este incurajata cresterea, pastrarea sau introducerea In cadrul
Condominiului de caini din rase considerate violente sau de lupta. Proprietarii de animale de orice

6
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ
ASOCIATIA DE PROPRIETARI MT RESIDENCE BLOC 1

fel sunt responsabili pentru faptele savarsite de animalele in proprietate in conformitate cu


prevederile legale in vigoare.
Cainii se pot fi plimba in interiorul Condominiului numai insotiti de stapanii lor, obligatoriu cu
botnita pentru rasele considerate violente sau de lupta, tinuti in lesa si departe de locurile de joaca
pentru copii. Stapanii cainilor sunt direct raspunzatori de acestia si au obligatia sa evite ca latratul
continuu al acestora sa tulbure linistea celorlati locatari. Vor fi amenajate locuri speciale pentru
nevoile fiziologice ale cainilor, iar murdaria lasata de acestia va fi curatata obligatoriu de catre
stapani. Este strict interzis ca stapanii cainilor sa ii lase neinsotiti si fara lesa, sa patrunda pe spatiile
verzi sau in orice alt imobil, cu exceptia celor special amenajate in acest sens. Toate pagubele cauzate
de caini vor fi suportate in totalitate de catre stapanii acestora.
UTILIZAREA LOCURILOR DE PARCARE ŞI REGULI PRIVIND AUTOVEHICULELE
41. Accesul auto in incinta Condominiului se va face conform unui Tabel cu locurile de parcare si nr. de
inmatriculare auto aferent fiecarui loc de parcare. Proprietarii au obligatia de a comunica
Presedintelui/ administratorului nr. autovehiculului aferent locului de parcare aflat in proprietate,
precum si orice modificari ulterioare. Portarii (daca exista) vor permite accesul auto vizitatorilor
doar cu acordul proprietarului vizitat si se vor asigura de respectarea prezentului regulament de catre
vizitatori si proprietari. Orice abatere de la prevederile regulamentului privind utilizarea locurilor de
parcare si regulilor privind autovehiculele este imputabila.
42. Proprietarii sau vizitatorii temporari sau pe termen lung ai acestora isi vor parca autovehiculele
exclusiv in Spatiile de parcare Proprietate-exclusiva respective. Parcarea in afara locurilor de
parcare, este strict interzisa. Nu este permisa stationarea vehiculelor in afara Spatiilor de parcare
respective. Proprietarii sunt obligati sa foloseasca doar locurile de parcare personale si sa nu ocupe,
nici macar temporar, locurile de parcare ce nu sunt in proprietatea lor. Vehiculele nu pot ocupa,
permanent sau temporar, spatiile verzi, spatiile comune, iesirile de urgenta, trotuare, sau orice alt loc
nemarcat corespunzator. Asociatia de Proprietari are dreptul, fara notificare, sa blocheze sau sa
permita blocarea oricarui autovehicul parcat in locurile nepermise.
43. Ingradirea locurilor de parcare cu orice fel de obstacole, cum ar fi ziduri, garduri, lant, bariere, tevi si
alte dispositive este interzisa. Spatiile de parcare vor fi marcate coespunzator cu vopsea astfel incat
acestea sa se poata distinge. Proprietarii vor respecta aceste marcaje si isi vor parca masinile exact
in centrul locului aflat in proprietatea lor, fara a atinge rotile masinilor de Iiniile trasate si nu vor
abuza de drepturile vecinilor lor. Locurile de parcare ( Subterane si/sau deschise) nu vor putea fi
folosite ca locuri de depozitare, iar Asociatia de Proprietari are dreptul sa ridice orice lucru depozitat
pe acele locuri, fara notificare si fara a fi tinuta responsabila pentru aceasta actiune.
Proprietarii sunt responsabili de curatenia locurilor de parcare aflate in proprietatea lor. Cheltuielile uzuale
pentru intretinerea, repararea, exploatare etc. a parcarii auto se suporta de catre fiecare proprietar de loc
de parcare in parte.
44. Parcarea autovehiculelor în Locurile de Parcare se va face utilizând Căile de Acces, iar Proprietarii
vor evita, în exercitarea acestui drept, să aducă atingere sau să prejudicieze în vreun fel dreptul
celorlalte persoane de a utiliza în mod liber Locurile de Parcare, proprietatea acestor persoane, prin
blocarea Căilor de Acces sau a intrărilor în Locurile de Parcare.

7
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ
ASOCIATIA DE PROPRIETARI MT RESIDENCE BLOC 1

45. Este interzis accesul în cadrul CONDOMINIULUI al autovehiculelor cu o greutate mai mare de 3,5
tone. În cazuri excepţionale (mutări mobilier), Presedintele va permite accesul mijlocului de
transport necesar, solicitantul urmând a respecta indicaţiile referitoare la accesul acestuia (cale de
acces, ore staţionare).
SPAŢIILE COMUNE. DESTINAŢIE ŞI ÎNTREŢINERE
Generalităţi
46. Căile de Acces, Terenul liber de construcţii (gazon, spaţii de joacă etc.) şi Spaţiile Comune Subterane
reprezintă proprietatea comună, forţată şi perpetuă a tuturor Proprietarilor, vor fi utilizate în comun
de aceştia, iar cheltuielile de întreţinere vor fi suportate de toţi Proprietarii.
47. Spaţiile Comune din Condominiu reprezintă proprietatea comună, forţată şi perpetuă a tuturor
Proprietarilor din Tronsonul respectiv, vor fi utilizate în comun de aceştia iar cheltuielile de
întreţinere vor fi suportate de toţi Proprietarii .
48. Spaţiile Comune sunt delimitate prin planurile arhitecturale aferente Condominiului.
49. Proprietarii vor utiliza Spaţiile Comune numai potrivit destinaţiei acestora, fără ca prin exercitarea
acestui drept să aducă atingere drepturilor celorlalţi Proprietari, să contravină legislaţiei române sau
să pună în pericol siguranţa Condominiului sau a persoanelor din Condominiu.
50. Este interzisă folosirea unui anumit Spaţiu Comun în alt scop decât cel prevăzut prin proiectele
arhitecturale sau ocuparea permanentă ori mai mult decât este necesar, potrivit destinaţiei acestora.
51. Este interzisă extinderea Proprietăţii Exclusive pe Spaţiile Comune.
52. Este interzisă blocarea Spaţiilor Comune, prin depozitarea sau instalarea în acest perimetru a oricăror
obiecte.
53. Este interzisă organizarea de petreceri în aer liber sau în cadrul Spaţiilor Comune. Evenimentele pentru
copii vor fi organizate în spaţiile special destinate acestora si numai cu acordul Comitetului Executiv
al asociatiei despre un asemenea eveniment .
54. Sunt interzise accesul auto în afara Căilor de Acces ori staţionarea sau parcarea bicicletelor,
autovehiculelor sau a oricărui alt mijloc de transport în afara Locurilor de Parcare sau a locurilor
special desemnate .
55. Proprietarii nu vor desfăşura în Spaţiile Comune, nici o activitate generatoare de poluare fonică,
poluare prin emisii de noxe sau poluare de orice altă natură, care ar putea conduce la deteriorarea
acestor spaţii şi/sau la tulburarea liniştii celorlalţi Proprietari.

Reguli privind întreţinerea Spaţiilor Comune


56. Spaţiile Comune vor fi întreţinute şi îngrijite pe cheltuiala Proprietarilor prin intermediul serviciilor
specializate contractate de Asociatia de proprietari prin grija Administratorului .
57. Este interzisă reamenajarea sau modificarea Spaţiilor Comune, cu excepţia cazului în care
reamenajările sunt necesare pentru întreţinerea, conservarea sau îmbunătăţirea acestora. În orice
situaţie, lucrările vor trebui aprobate în prealabil de Asociaţia de proprietari şi, cu excepţia lucrărilor

8
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ
ASOCIATIA DE PROPRIETARI MT RESIDENCE BLOC 1

curente de întreţinere, vor fi realizate în baza unei autorizaţii de construire emisă de autorităţile
competente. Nu vor fi efectuate lucrări în cazul în care acestea ar putea afecta siguranţa şi/sau estetica
Corpului şi/sau a Condominiului.
58. Orice prejudiciu provocat Spaţiilor Comune ori Proprietăţilor Exclusive ca urmare a reamenajărilor
sau modificărilor efectuate în condiţiile acestui capitol, va fi imputat persoanei culpabile de
producerea lui, chiar dacă lucrările au fost efectuate în baza unei autorizaţii de construcţie.
59. Proprietarii şi ceilalţi utilizatori ai Spaţiilor Comune sunt obligaţi să adopte orice măsuri necesare
pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă şi de funcţionalitate a Condominiului.
60. Proprietarii şi ceilalţi utilizatori ai Spaţiilor Comune trebuie să contribuie la repararea sau, după caz,
la consolidarea şi la menţinerea în stare de siguranţă a acestora şi să permită accesul persoanelor
autorizate şi însoţite de reprezentanţii Comitetului Executiv pentru efectuarea reparaţiilor la
instalaţiile comune.
61. Proprietarii vor primi în cadrul Proprietăţii Exclusive persoanele care efectuează reparaţii la Spaţiile
Comune, în măsura în care aceste remedieri nu se pot face în afara Proprietăţii Exclusive.
CHELTUIELILE CU SPAŢIILE COMUNE
Generalităţi. Clasificarea cheltuielilor legate de Spaţiile Comune Generale
62. Următoarele cheltuieli sunt atribuite Spaţiilor Comune şi vor fi suportate de toţi Proprietarii din
Condominiu:
(a) întreţinerea şi curăţirea spaţiului verde, a Căilor de Acces, a copacilor, arbuştilor, plantelor
ornamentale etc.;
(b) întreţinerea, curăţirea şi buna funcţionare a echipamentelor electrice , instalaţiilor de alimentare
cu apa , etc.;
(c) consumul de materiale de curăţenie şi întreţinere;
(d) cheltuielile aferente consumului de energie electrică, apă, şi gaz contorizate pentru instalaţiile
şi echipamentele ce deservesc Spaţiile Comune Generale;
(e) supravegherea de către personal specializat a întregului perimetru suprateran si subteran
interior al Condominiului şi achiziţia şi întreţinerea echipamentelor de supraveghere;
(f) întreţinerea, repararea şi buna funcţionare a tuturor spaţiilor, instalaţiilor şi echipamentelor din
subsolul Condominiului aferente Spaţiilor Comune Subterane;
(g) întreţinerea, repararea şi înlocuirea tuturor instalaţiilor şi echipamentelor aferente sistemului
de canalizare; şi
(h) toate cheltuielile legate de salarizarea, remunerarea sau plata în orice mod a personalului ce
prestează servicii legate de întreţinerea Terenului (pază, grădinar, menajere, mecanici,
instalatori etc.).
(i) îndepărtarea gunoiului menajer;

9
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ
ASOCIATIA DE PROPRIETARI MT RESIDENCE BLOC 1

63. Toţi Proprietarii din Condominiu vor suporta în totalitate cheltuielile legate de utilizarea, întreţinerea
şi conservarea Căilor de Acces, Terenului şi Spaţiilor Comune Subterane , proportional cu cota
indiviza aferenta imobilului.
64. Cheltuielile legate de Proprietatea Exclusivă şi de Spaţiile Comune vor fi datorate de fiecare Proprietar
si se vor achita in conformitate cu listele de plata intocmite de Administrator.
65. Beneficiarii vor suporta contravaloarea tuturor cheltuielilor legate de Proprietatea Exclusivă şi de
Spaţiile Comune.
66. Cheltuielile asociatiei se impart in mai multe categorii:
- Cheltuieli pe numar de personae;
- Cheltuieli pe consum individual;
- Cheltuieli pe cota parte indiviza;
- Cheltuieli pe beneficiar etc.
67. Art 33 - Proprietarii din condominii care își înstrăinează locuințele sau spațiile cu altă destinație decât
aceea de locuință sunt obligați ca la întocmirea actelor de înstrăinare să facă dovada plății la zi a
cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și a utilităților publice.
68. La încheierea actului autentic sau, după caz, la pronunțarea hotărârii judecătorești ori a încheierii
actului de adjudecare, notarul public sau, după caz, instanța de judecată ori executorul judecătoresc va
menționa în act că noului proprietar îi revine obligația să prezinte președintelui asociației de
proprietari, în termen de 10 zile lucrătoare de la efectuarea transferului dreptului de proprietate,
informațiile necesare, conform actelor de proprietate, în vederea calculului cotelor de contribuție la
cheltuielile asociației de proprietari pentru respectiva locuință sau pentru spațiile cu altă destinație
decât aceea de locuință, și datele de contact ale proprietarului.

RESTANTIERII asociatiei - cf lg 196/2018

69. În cazul închirierii, constituirii unor drepturi reale de uz, uzufruct precum și în cazul unor contracte de
comodat pentru spațiile din condominiu, obligația de plată a cotelor de întreținere revine
proprietarului, acesta recuperând de la beneficiarii dreptului de folosință a spațiilor respective
contravaloarea acestora, în condițiile stabilite prin contractul de închiriere/constituire/comodat.
70. La solicitarea oricărui proprietar, președintele și/sau administratorul sunt/este obligați/obligat să
elibereze adeverința prevăzută la alin. (2) lit. a) care să dovedească achitarea la zi a cotelor de
contribuție la cheltuielile asociației de proprietari sau existența unor datorii către asociația de
proprietari sau către furnizorii de utilități publice, după caz, în termen de 3 zile lucrătoare de la
primirea solicitării acesteia.
71. Președintele sau administratorul asociației de proprietari are obligația solicitării notării în cartea
funciară a debitelor mai vechi de 3 luni și care depășesc valoarea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată. Birourile de cadastru și publicitate imobiliară vor proceda la notarea acestor debite
în cartea funciară a locuințelor sau spațiilor cu altă destinație.

10
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ
ASOCIATIA DE PROPRIETARI MT RESIDENCE BLOC 1

72. Notarea în cartea funciară a debitelor prevăzute la alin. (9) este scutită de plata taxei de timbru.
73. Cota de Proprietate reprezintă procentul deţinut de suprafaţa totală construită a imobilului în suprafaţa
totală construită a Corpului respectiv.
Fondul de rulment si reparatii
74. În scopul asigurării fondurilor necesare pentru plăţi curente, asociatia de proprietari , prin
Administrator va stabili cuantumul şi cota de participare a Proprietarilor la constituirea fondului de
rulment si reparatii . Fondul de rulment se va dimensiona astfel încât să poată acoperi cheltuielile
curente ale Condominiului la nivelul unei luni sau 2 calendaristice. ( se va hotari in Adunarea
generala)4R Pentru început, stabilirea cuantumului se face prin constatarea şi însuşirea experienţei
în domeniu a unor condominii echivalente ca mărime, urmând ca, ulterior, această determinare să se
efectueze prin echivalare cu suma care a fost necesară pentru acoperirea, la nivel de Condominiu, a
cheltuielilor lunare înregistrate în anul expirat, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate
cu rata inflaţiei. Cota din fondul de rulment aferenta fiecarui proprietar nu va fi mai mica decat cea
mai mare suma de plata a intretinerii Apartamentului respectiv din anul anterior.
75. Fondul de rulment se constituie prin plata anticipată a cotei-părţi ce revine fiecărui Proprietar, potrivit
hotărârii Asociatiei de proprietari . Reîntregirea fondului de rulment se face lunar, prin plata sumelor
afişate pe lista de plată.
76. Fondul de rulment deja încasat se restituie numai în situaţiile de schimbare a domiciliului sau a
dreptului de proprietate, dacă prin actele de transmitere a dreptului de proprietate sau a folosinţei
Imobilului nu se stipulează altfel.
Administratorul
77. Imobilul va fi administrat de către un Administrator , care poate fi persoana fizica si sau juridica . În
acest sens, asociatia de proprietari prin reprezentantul legal – presedinte va incheia un contract de
Administrare, în schimbul unei remuneraţii, va presta în beneficiul Proprietarilor anumite servicii.
78. Administratorul trebuie sa aiba Atestat, primit in conditiile legii, asigurare profesionala, autorizatie de
functionare.
SANCŢIUNI
79. Nerespectarea prevederilor acestui Regulament va constitui temeiul acţiunii în justiţie a
Administratorului, Asociaţiei şi/sau a fiecărui Proprietar în parte (după caz), împotriva celor vinovaţi
pentru recuperarea daunelor şi/sau obligarea acestora la conformare.
80. În cazul în care un chiriaş sau alt ocupant al imobilului nu respectă reglementările menţionate,
Administratorul şi/sau Asociaţia îl vor chema în judecată pe chiriaşul/ocupantul şi pe Proprietarul
respectivei Proprietăţi Exclusive, în solidar.
DISPOZIŢII FINALE
81. În cazul în care oricare dintre prevederile conţinute în acest Regulament se va dovedi contrară
normelor legale, clauza respectivă va fi nulă, iar celelalte prevederi vor fi pe deplin aplicabile.

11
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ
ASOCIATIA DE PROPRIETARI MT RESIDENCE BLOC 1

82. Cate 1 exemplar din prezentul regulament va fi in înmânata fiecarui proprietar, care va semna de
primire si care se va obliga sa-l respecte .

COMITETUL EXECUTIV
Preşedintele asociaţiei de proprietari:
Nume şi prenume: Adresă: Semnătura:
1.

________________________ _____________________________________ ________________


_ _ _
Membrii comitetului executiv al asociaţiei de proprietari:
Nume şi prenume: Adresă: Semnătura:
2.

________________________ _____________________________________ ________________


_ _ _
3.

________________________ _____________________________________ ________________


_ _ _

Prezentul regulament condominiului a fost iniţiat de Udrescu Irina Simina, a fost dezbătut şi adoptat în
adunarea generală a asociaţiei de proprietari din data de ........................, cu acordul majorităţii
proprietarilor din condominiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2018, şi va fi adus la
cunoştinţă, prin afişare la avizier sau prin înmânarea unei copii conforme a acestuia, tuturor
proprietarilor.

12
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ