Sunteți pe pagina 1din 5

ACTE NECESARE PENTU

STIMULENTUL DE INSERȚIE:

 cerere (Anexa 1);


 decizia de reluare activitate;
 actul de identitate al solicitantului (copie şi original);
 actul de identitate al celuilalt părinte (copie şi original);
 certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original);
 certificat căsătorie (copie şi original);
 declaraţia celuilalt părinte (cu privire la luna celuilalt parinte )-ANEXA;
 declaratia privind regulamentul (UE) 2016/679 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal;
 pentru plata in cont bancar- extras de cont, deschis pe numele solicitantului la : B.C.R., B.R.D.,
FIRST BANK (fosta PIRAEUS BANK), TRANSILVANIA, I.N.G. BANK, ALPHA BANK,
C.E.C. BANK- cont card©, CREDIT EUROPE BANK ;
 dosar cu şina din carton (coperţi întregi);

 alte acte solicitate după caz !


ACTE NECESARE PENTRU
INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL

Pentru acordarea alocatiei de stat si a indemnizatie crestere copil se va depune un singur


dosar.
 cerere (Anexa 1);
 actul de identitate al solicitantului - (copie şi original);
 actul de identitate al celuilalt părinte - (copie şi original);
 certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original);
 certificat de căsătorie (copie şi original);
 adeverinţă eliberată de angajator (Anexa 2) din care să rezulte că persoana îndreptăţită:
- a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp
de 12 luni consecutiv, în ultimele 24 luni anterior datei naşterii copilului,
- prima şi ultima zi de concediu de maternitate,
- data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie,
- prima zi de concediu de creşterea copilului;
- sau - adeverinţă studii, în cazul persoanele care urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal;
 decizie de suspendare a activităţii (original sau copie conform cu originalul);
 angajamentul tip- al beneficiarului ca anunta in termen de 15 zile orice modificare;
 fotocopie dupa cerere facuta catre angajator in care beneficiarul solicita suspendarea contractului de munca;
 adeverinta de la medicul de familie pe numele mamei in care se specifica perioada concediului de maternitate;
 declaratia solicitantului- ca se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului pe teritoriul ROMANIEI si nu realizeaza alte
venituri decat cele declarate;
 declaratia celuilalt parinte cu privire la Art.11( luna celuilalt parinte) din O.U.G. nr.111/2010 si art.4 alin.8 din H.G.
nr.52/2011;
 declaratia privind regulamentul (UE) 2016/679, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
 pentru plata in cont bancar-extras de cont, deschis pe numele solicitantului la: B.C.R., B.R.D., FIRST BANK (fosta
PIRAEUS BANK), TRANSILVANIA, I.N.G. BANK, ALPHA BANK, C.E.C. BANK- cont card©, CREDIT EUROPE
BANK ;
 dosar carton cu sina (coperţi întregi).

 alte acte solicitate după caz !


ACTE NECESATE PENTRU
ALOCAŢIA DE STAT

 Cerere tip (Anexa 1);


 Actele de identitate ale reprezentanţilor legali - copie şi original (mama şi tatăl );
 Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită alocaţia de stat - copie şi original;
 Certificatul de căsătorie - copie şi original;

 declaratia solicitantului- ca se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului pe teritoriul ROMANIEI ;


 declaratia privind regulamentul (UE) 2016/679 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal;
 pentru plata în cont bancar - extras de cont, deschispe numele solicitantului la:
B.C.R., B.R.D., FIRST BANK (fosta PIRAEUS BANK), TRANSILVANIA, I.N.G. BANK,
ALPHA BANK, C.E.C. BANK- cont card©, CREDIT EUROPE BANK;
 dosar cu şina din carton (coperţi întregi);
 alte acte solicitate după caz:
BAZA LEGISLATIVĂ:

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru


creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 H.G. nr. 449/ 24.06.2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor O.U.G. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
 H.G nr. 52/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia
lunară pentru creşterea copiilor;
 Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată 2009, cu modificările şi
completările ulterioare.
 Hotararea Guvernului nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, cu modificările şi completările
ulterioare;

Dosarele se depune la PRIMARIA Chiajna - str. Pacii nr.75 şi se transmit spre soluţionare la
AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ ILFOV -Bd. Magheru nr.7,
Bucuresti
PROGRAM DEPUNERE DOSARE

LUNI, MIERCURI, JOI


ORELE 8:30--15:00
MARTI
ORELE 8:30--16:00

VINERI NU SE PRIMESC DOSARE