Sunteți pe pagina 1din 7

Serviciul alocatii si indemnizatii

Domeniu de activitate:
• alocaţie de stat (200 lei/lună - 0-2 ani, 42 lei/lună - 2-18 ani);
• alocaţie nou-născut (230 lei) ;
• contravaloare trusou (150 lei);
• indemnizaţie creştere copil (85% din media veniturilor, sau 600 lei/lună);
• stimulent creştere copil (100 lei/lună).

Servicii oferite
• primirea, înregistrarea şi transmiterea spre soluţionare a cererilor pentru
acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului (85% din media
veniturilor nete din ultimul an sau 600 lei/lună);
• primirea, înregistrarea şi transmiterea cererilor pentru acordarea stimulentului
lunar pentru creşterea şi îngrijirea copilului (100 lei/lună);
• primirea şi înregistrarea cererilor privind modificarea, încetarea sau
suspendarea indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea şi îngrijirea
copilului;
• primirea şi înregistrarea cererilor în vederea acordării alocaţiei de stat pentru
copil (200 lei/lună -0-2 ani, 42 lei/lună- 2-18ani);
• primirea şi înregistrarea cererilor în vederea acordării alocaţiei nou-născut
(230 lei);
• primirea şi înregistrarea cererilor în vederea acordării contravalorii în lei a
trusoului pentru nou-născuţi (150 lei);
• eliberarea adeverinţelor de ne/figurare cu cerere în vederea acordării alocaţiei
nou-născut şi/sau alocaţiei de stat.

Indemnizaţie/stimulent
Beneficiază de indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului până la 2 ani (3
ani pentru copilul cu handicap):

• persoanele care în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp


de 12 luni venituri profesionale* supuse impozitului pe venit potrivit Codului
Fiscal şi care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului pâna la 2 ani
(3 ani în cazul copilului cu handicap);

*prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit se intelege: venituri din


salarii, din activităţi independente, din activităţi agricole.

Cele 12 luni (…) pot fi constituite şi din perioade în care persoana îndreptăţită:

• şi-a însoţit soţul în misiune permanentă în străinătate;


• a beneficiat de indemnizaţie de şomaj;
• a beneficiat de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
• a realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii
(conf. Legii 19/2001);
• a beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului pînă la 2/3 ani;
• a beneficiat de pensia de invaliditate;
• a beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de
formare/perfecţionare profesională din iniţiative/cu acordul angajatorului;
• a urmat sau urmează cursurile de zi ale învăţământului universitar sau
preuniversitar organizat potrivit legii;
• se află în perioada de 60 zile de la absolvirea cursurilor de zi a invăţământului
universitar cu examen de diplomă/licenţă.
• alte situaţii prevăzute de OUG 148/2005 modificată.

De indemnizaţie/stimulent beneficiază opţional, oricare dintre părinţii fireşti ai


copilului, deasemenea beneficiază de indemnizaţie şi persoana care: a adoptat copilul,
căreia i s-a incredinţat în vederea adopţiei, care are copilul în plasament sau plasament
în regim de urgenţă, sau care a fost numit tutore (în situaţia acestora din urmă se are în
vedere îndeplinirea condiţiilor timp de 12 luni anterior adopţiei, plasamentului, tutelei
dupa caz).

Concediul şi indemnizaţia se acordă pentru primii 3 copii născuţi după 1 ianuarie


2006 (se iau în considerare şi copiii născuţi înainte de această dată, dacă solicitantul a
îndeplinit condiţiile de acordare a indemnizaţiei după 1 ianuarie 2006).

*Cuantumul indemnizaţiei este începând cu 01.01.2009, 85% din media


veniturilor nete relizate în ultimile 12 luni anterioare datei naşterii copilului, dar
nu mai mare de echivalentul a 3 salarii medii brute pe ţară, (4000 lei) sau 600
lei/ lună.

Indemnizaţie/stimulent se acordă dacă solicitantul îndeplineşte cumulativ urmatoarele


condiţii:

• este cetăţean român, străin sau apatrid;


• are, conform legii, domiciliul/reşedinţa pe teritoriul României;
• locuieşte împreună cu copilul.

Precizări referitoare la termenele de depunere a cererilor:


Indemnizaţie/stimulent:

Conform prevederilor OUG 148/2005 rep., drepturile reprezentând


indemnizaţie/stimulent se cuvin şi se plătesc:

• Începînd cu ziua următoare celei în care încetează conform legii concediul şi


indemnizaţia de maternitate (minim 42 zile calendaristice de la data naşterii
copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la
acea dată.
• Începând cu data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc
condiţiile legale pentru acordarea concediului şi indemnizaţiei aferente, dacă
cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată.
• Începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului
în regim de urgenţă, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare
de la acea dată.
• De la data depunerii cererii în celelalte cazuri.

Precizări referitoare la termenele de depunere a declaraţiilor privind


intervenirea unei modificări:

Beneficiarul drepturilor prevăzute de Legea 7/2007 este obligat să comunice în scris


orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau
suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acestora.

Acte necesare:
A). Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului
până la vârsta de 2 ani - 85% din media
veniturilor nete realizate în ultimul an anterior
naşterii copilului, dar nu mai mult de echivalentul
a 3 salarii medii brute pe ţară, sau 600 lei/lună.
• cerere (Anexa 1 la Ord. 68/2009 al MMSSF);
• actul de identitate al solicitantului - (copie şi original);
• certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi
original), hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de
încredinţare a adopţiei, hotărârea judecatorească sau hotărârea comisiei pentru
protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi
original);
• certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006
(copie şi original);
• actele doveditoare privind realizarea de venituri precum şi nivelul lunar al
acestora eliberate de angajatori sau autorităţi competente sunt următoarele:
• adeverinţă eliberată de angajator (Anexa 2 la Ord. 68/2009 al MMSSF)
din care să rezulte că persoana îndreptăţită:
o a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit
Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei naşterii copilului,
o nivelul lunar al acestora,
o prima şi ultima zi de concediu de maternitate,
o data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie,
o prima zi de concediu de creşterea copilului;

sau - dovadă privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a
născut copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a
impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente;
sau - dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează
venituri neimpozabile;
sau - dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul asociaţilor unici;
• dovada eliberată de autorităţile sau angajatori din care să rezulte data de la
care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului;
sau - adeverinţă studii/diplomă de absolvire, în cazul persoanele care au
urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar/preuniversitar;
• dosar cu şina din carton (coperţi întregi);
• alte acte după caz;
• pentru plata în cont bancar - extras de cont, deschis la B.C.R., ProCredit
Bank, Banca Transilvania, Romexterra Bank, B.R.D., Alpha Bank, Piraeus
Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac
Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank,
Romanian International Bank (RIB) pe numele solicitantului la o unitate
bancară din Bucureşti.

Cererea se depune la DGASPC sector 6, Orizont, Dr. Taberei 18. şi se transmite


spre soluţionare Agenţiei pentru Prestaţii Sociale Bucureşti.

AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE Bucureşti soluţionează cererea,


prin decizie de aprobare sau respingere a acesteia şi efectuează plata
indemnizaţiei pentru cererile aprobate, (aproximativ 2 - 2.5 luni prima plată).
Adresa Agenţiei pentru Prestaţii Sociale Bucureşti -str. Hambarului nr.6, sector
2 (zona stad. Lia Manoliu-Electroaparataj, capăt linie RATB 104, 90);
tel. 021.250.90.20, 021.250.90.21, 021.250.90.22, 021.250.90.23,
program de lucru cu publicul:
Luni, Marţi, Joi: 09.00 - 15.30; Miercuri, Vineri: 09.00 - 13.00

B). Stimulentul lunar pentru creşterea copilului până


la 2 ani - 100 lei/lună
• cerere (ANEXA 1 la H.G. 1682/2008, publicată în M.Of. 872/23.12.2008;
• actul de identitate al solicitantului (copie şi original);
• certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi
original); hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de
încredinţare a adopţiei, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru
protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi
original);
• certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006
(copie şi original);
• adeverinţă tip eliberată de angajator, din care să rezulte că persoana
îndreptăţită :
o a beneficiat de concediu de maternitate (pre şi postnatal), (să se
precizeze perioada),
o a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit
Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei naşterii copilului,
o realizează venituri în prezent, cu precizarea datei (zi/luna/an) de
reluare a activităţii;
• dosar cu şina din carton (coperţi întregi);
• pentru plata în cont bancar - extras de cont, deschis la B.C.R., ProCredit
Bank, Banca Transilvania, Romexterra Bank, B.R.D., Alpha Bank, Piraeus
Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac
Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank,
Romanian International Bank (RIB) pe numele solicitantului la o unitate
bancară din Bucureşti.

Cererea se depune la DGASPC sector 6, Orizont, Dr. Taberei 18. şi se transmite


spre soluţionare Agenţiei pentru Prestaţii Sociale Bucureşti.

AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE Bucureşti soluţionează cererea,


prin decizie de aprobare sau respingere a acesteia şi efectuează plata
indemnizaţiei pentru cererile aprobate, (aproximativ 2 - 2.5 luni prima plată).
Adresa Agenţiei pentru Prestaţii Sociale Bucureşti - str. Hambarului nr.6, sector
2 (zona stad. Lia Manoliu-Electroaparataj, capăt linie RATB 104, 90);
tel. 021.250.90.20, 021.250.90.21, 021.250.90.22, 021.250.90.23,
program de lucru cu publicul:
Luni, Marţi, Joi: 09.00 - 15.30; Miercuri, Vineri: 09.00 - 13.00

Alocaţia de stat (0-2 ani - 200 lei/lună, 2-18 ani - 42


lei/lună).
• Cerere tip;
• Actele de identitate ale reprezentanţilor legali - copie şi original; (mama şi
tatăl cu domiciliul în sectorul 6);
• Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită alocaţia de stat -
copie şi original;
• Dosar cu şină.

Alte acte solicitate dupa caz:

• Adeverinţă de la primaria de domiciliu al celuilalt părinte, în cazul în care


acesta nu are domiciliul în Municipiul Bucureşti;
• Certificat de căsătorie;
• Hotărâre de divorţ;
• Hotărâre judecătorească de încredinţare, încredinţare în vederea adopţiei, de
plasament, de plasament în regim de urgenţă, de instituire a tutelei;
• Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap;
• Extras de cont la una din băncile menţionate mai sus, daca se solicită plata în
cont bancar.

Cererea se depune la DGASPC sector 6, Orizont, Dr. Taberei 18. şi se transmite


spre soluţionare Agenţiei pentru Prestaţii Sociale Bucureşti.
AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE Bucureşti soluţionează cererea,
prin decizie de aprobare sau respingere a acesteia şi efectuează plata alocaţiei de
stat pentru copil pentru cererile aprobate, (aproximativ 2 - 2.5 luni prima plată).

Contravaloarea în lei a trusoului pentru nou născuţi (150


lei).
• Cerere tip;
• Declaraţie pe propria răspundere privind nesolicitarea anterioara a
contravalorii în lei a trusoului pentru nou-născuţi;
• Act de identitate solicitant (original şi copie);
• Act de identitate celălalt părinte (copie);
• Certificat naştere copil (original şi copie).

Alocaţia pentru copii nou-născuţi (230 lei)


• Cerere tip;
• Declaraţie pe propria răspundere privind rangul copilului nou născut;
• Actul de identitate al mamei - copie şi original;
• Certificatul de naştere al copilului nou-născut* - copie şi original;
• Copiile de pe certificatele de naştere ale copiilor născuţi anterior;
• Adeverinţă (negaţie) - în cazul în care naşterea a fost înregistrată în altă
localitate/sector decât în cea în care domiciliază mama, din care să rezulte că
nu a beneficiat de alocaţia pentru copilul nou-născut.

* prin sintagma copil nou-născut se înţelege copilul în vârstă de până la 12 luni.


Beneficiază de alocaţia nou născut, mamele pentru primii 4 copii născuţi vii.

Adeverinţă de nefigurare cu cerere alocaţie nou-născut


(negaţie)
Acte necesare pentru eliberarea adeverintei (negaţiei) din care să rezulte
nesolicitarea alocaţiei pentru copilul nou-născut de la Direcţia de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6:

• Cerere tip;
• Actul de identitate al mamei - copie;
• Certificatul de naştere al copilului nou-născut - copie .

Formulare
• Cerere/declaratie pe propria răspundere pentru acordarea
indemnizaţiei/stimulentului şi declaraţie celălalt părinte
• Adeverinţă indemnizaţie
• Adeverinţă stimulent
• Cerere alocaţie de stat
• Cerere/declaraţie contravaloare trusou nou-născuţi
• Cerere pentru adeverinţă nefigurare alocaţie nou-născut
• Cerere alocaţie nou-născut

Date de contact
Serviciul Alocaţii şi Indemnizaţii oferă servicii de informare şi relaţii publice
persoanelor/familiilor cu copii domiciliaţi în sectorul 6 şi funcţionează în cadrul
Direcţiei Protecţia Socială Sector 6.
Şef Serviciu - Ilie Mogîldea
Adresa : Drumul Sării nr.2, sector 6, Bucureşti
Telefon : 021.410.30.20/int.316
Adresa web: http://www.protectiacopilului6.ro/;
Adresa mail: dgaspc6alocatii@yahoo.com
Program de lucru - Luni, Marţi, Joi 8.00 - 16.30;
Miercuri 8.00 -18.30;
Vineri 8.00 -14.00.

servicii sociale cu caracter primar - au drept scop prevenirea sau limitarea unor
situatii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune
sociala;
- servicii sociale specializate - au drept scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea
capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala.
a) recuperare si reabilitare;
b) suport si asistenta pentru familiile si copiii aflati in dificultate;
c) educatie informala extracurriculara pentru copii si adulti, in functie de nevoia
fiecarei categorii;
d) asistenta si suport pentru persoanele varstnice, inclusiv pentru persoanele
varstnice dependente;
e) asistenta si suport pentru toate categoriile definite la art.25;
f) sprijin si orientare pentru integrarea, readaptarea si reeducarea profesionala;
g) ingrijire social-medicala pentru persoanele aflate in dificultate, inclusiv paleative
pentru persoanele aflate in fazele terminale ale unor boli;
h) mediere sociala;
i) consiliere in cadru institutionalizat, in centre de informare si consiliere;
j) orice alte masuri si actiuni care au drept scop mentinerea, refacerea sau
dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala

S-ar putea să vă placă și