Sunteți pe pagina 1din 83

8QLYHUVLWDWHDGH$UKLWHFWXUăúL8UEDQLVP³,RQ0LQFX´

)$&8/7$7($'($5+,7(&785Ă
*KLGXO
6WXGHQWXOXL
     
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ùI URBANISM „ION MINCU” BUCUREùTI

Facultatea de Arhitectură

Ghidul studentului 2017-2018

Editura universitară „Ion Mincu”


Bucureúti, 2017
Tehnoredactare / machetare / grafică: Dr. ing. Elena Dinu
© 2017 Editura Universitară „Ion Mincu”
str. Academiei nr. 18-20, 010014 Bucureúti, România

Ϯͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Cuvânt înainte

Ghidul studentului la Facultatea de Arhitectură cuprinde informaĠii sintetice privind


disciplinele studiate în cadrul programului de studii integrate de licenĠă úi masterat în
Arhitectură în limba română (6 ani), al programului de studii integrate de licenĠă úi
masterat în Arhitectură în limba engleză (6 ani) úi al programul de studii de licenĠă în
Conservare úi Restaurare de Arhitectură (3 ani) în anul universitar 2017-2018: planu-
rile de învăĠământ, planificarea activităĠilor de proiectare úi calendarul anului univer-
sitar în curs. De asemenea, acesta include „Regulamentul general privind activitatea
de proiectare” úi „Regulamentul privind examenele de finalizare a studiilor” în cadrul
celor trei specializări oferite de Facultatea de Arhitectură.

Ghidul de faĠă trebuie citit în corelare cu volumul care reuneúte principalele regula-
mente referitoare la activitatea studenĠilor UAUIM.

Cum anumite aspecte pot suferi în timp unele schimbări, altele necesitând precizări,
vă rugăm să urmăriĠi cu atenĠie anunĠurile care corectează diverse prevederi ale pre-
zentului Ghid, anunĠurile catedrelor úi titularilor de discipline, precum úi procedurile
afiúate de diverse servicii auxiliare (Secretariat, Contabilitate).

Alte informaĠii utile pot fi găsite úi pe site-ul UniversităĠii - www.uauim.ro.

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϯ
 

Cuprins

Planuri de învăĠământ 2017-2018 .......................................................................... 9


Discipline la alegere 2017-2018............................................................................ 23
Graficele activităĠilor didactice 2017-2018.............................................................. 26
Structura anului universitar 2017-2018 .................................................................42
Regulament general privind activitatea de proiectare ............................................... 45
Regulament privind disciplinele la alegere 2017-2018 .............................................. 53
Regulament privind examenele de finalizare a studiilor ............................................ 56

Anexa 1 - Precizări privind conĠinutul examenului de finalizare a studiilor ................... 63


Anexa 2 - Calendarul examenului de finalizare a studiilor 2017-2018
Specializarea Arhitectură, 6 ani ............................................................ 73
Anexa 3 - Calendarul examenului de finalizare a studiilor 2017-2018
Specializarea Conservare úi Restaurare de Arhitectură, 3 ani .................... 74
Anexa 4 - Prevederi referitoare la situaΌii apărute ca rezultat al modificărilor din
planurile de învăΌământ aprobate pentru anul universitar 2017-2018 ......... 75
Anexa 5 - Prevederi referitoare la recunoaΊterea disciplinelor promovate
pentru studenΌii care repetă anul .......................................................... 78
Anexa 6 - Înregistrarea rezultatelor studenΌilor....................................................... 82


'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϱ
 

Facultatea de Arhitectură
DECAN

Prof. dr. arh. Georgică MITRACHE

PRODECANI

Conf. dr. arh. Radu PANĂ


probleme profesionale

Lect. dr. arh. Horia DINULESCU


probleme administrative úi relaĠia cu studenĠii

Specializări în cadrul FacultăĠii de Arhitectură


Specializarea Arhitectură – secĠia în limba română
studii de LicenĠă úi Master în sistem integrat 6 ani (360 de credite)

Specializarea Arhitectură – secĠia în limba engleză


studii de LicenĠă úi Master în sistem integrat 6 ani (360 de credite)

Specializarea Conservare úi Restaurare de Arhitectură


studii de LicenĠă 3 ani (180 de credite)

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϳ
 

Muzeul UniversităĠii de Arhitectură úi Urbanism „Ion Mincu” - Bucureúti
ϴͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Plan de învăĠământ 2017-2018, anul I (sem. 1 úi 2)
Arhitectură în sistem integrat LicenĠă úi Master, 6 ani / SecĠia cu predare în limba română

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϵ
 

Plan de învăĠământ 2017-2018, anul II (sem. 3 úi 4)
Arhitectură în sistem integrat LicenĠă úi Master, 6 ani / SecĠia cu predare în limba română

ϭϬͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Plan de învăĠământ 2017-2018, anul III (sem. 5 úi 6)
Arhitectură în sistem integrat LicenĠă úi Master, 6 ani / SecĠia cu predare în limba română

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϭϭ
 

Plan de învăĠământ 2017-2018, anul IV (sem. 7 úi 8)
Arhitectură în sistem integrat LicenĠă úi Master, 6 ani / SecĠia cu predare în limba română
ϭϮͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Plan de învăĠământ 2017-2018, anul V (sem. 9 úi 10)
Arhitectură în sistem integrat LicenĠă úi Master, 6 ani / SecĠia cu predare în limba română

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϭϯ
 

Plan de învăĠământ 2017-2018, anul VI (sem. 11 úi 12)
Arhitectură în sistem integrat LicenĠă úi Master, 6 ani / SecĠia cu predare în limba românăϭϰͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Curriculum 2017-2018, 1st year (sem. 1 and 2)
Architecture - Master's Degree, 6 years / English Programme

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϭϱ
 

Curriculum 2017-2018, 2nd year (sem. 3 and 4)
Architecture - Master's Degree, 6 years / English Programme

ϭϲͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Curriculum 2017-2018, 3rd year (sem. 5 and 6)
Architecture - Master's Degree, 6 years / English Programme'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϭϳ
 

Curriculum 2017-2018, 4th year (sem. 5 and 6)
Architecture - Master's Degree, 6 years / English Programmeϭϴͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Plan de învăĠământ 2017-2018, anul I (sem. 1 úi 2)
Conservare úi Restaurare de Arhitectură – studii de LicenĠă, 3 ani
'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϭϵ
 

Plan de învăĠământ 2017-2018, anul II (sem. 3 úi 4)
Conservare úi Restaurare de Arhitectură – studii de LicenĠă, 3 aniϮϬͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Plan de învăĠământ 2017-2018, anul III (sem. 5 úi 6)
Conservare úi Restaurare de Arhitectură – studii de LicenĠă, 3 ani'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϮϭ
 

Muzeul UniversităĠii de Arhitectură úi Urbanism „Ion Mincu” - Bucureúti

ϮϮͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


DISCIPLINE LA ALEGERE 2017-2018 (primul semestru)
Arhitectură în sistem integrat LicenĠă úi Master, 6 ani


Număr
Nr. Dept. Cod Curs Titular
de locuri

AN IV
PACHET 1
1 ITACP IT-13 Concept – limbaj – discurs Augustin Ioan 120
2 ST ST-21 Structuri performante DragoΊ Marcu 120
3 ITACP IT-51 Istoria artei Celia Ghyka 120
PACHET 2
1 ITACP CP-39 Arhitectură Ίi arheologie Ήtefan Bâlici 130
Produse Ίi subansambluri tehnologice în arhitec-
2 ST ST-83 Ana Maria Dabija 130
tura contemporană
3 SFA SFA-117 Arhitectură parametrică IonuΌ Anton 60

AN V
PACHET 1
1 ITACP IT-30 Metode contemporane de organizare a spaΌiului Augustin Ioan 120
2 ST ST-60 TendinΌe actuale în domeniul structurilor DragoΊ Marcu 120
3 UP UP-6 Peisagistică Cerasella Crăciun 120
PACHET 2
Sergiu Nistor +
CP-9 InserΌii în zone construite protejate
Valeriu E. Drăgan
1 ITACP 120
Petru Mortu + Iri-
CP-28 Proiect InserΌii în zone construite protejate
na Tulbure
ST-54 Reabilitarea fondului construit Rodica CriΊan
2 ST Rodica CriΊan + 120
ST-81 Proiect Reabilitarea fondului construit
Zina Macri
UP-178 Design Urban Tiberiu Florescu
3 UP 120
UP-179 Proiect Design Urban Tiberiu Florescu

ATENğIE! DISCIPLINELE GRUPATE ÎNTR-UN PACHET SE VOR PROGRAMA SIMULTAN ÎN ORAR.

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϮϯ
 

DISCIPLINE LA ALEGERE 2017-2018 (al doilea semestru)
Arhitectură în sistem integrat LicenĠă úi Master, 6 ani

Număr
Nr. Dept. Cod Curs Titular
de locuri

AN IV
PACHET 1
1 ITACP IT-50 Modele globale, arhitecturi locale Toader Popescu 130
2 ST ST-70 Tehnologia habitatului sustenabil Zina Macri 130
3 SFA SFA-115 Discurs digital de arhitectură Andreea Iosif 60
PACHET 2
1 ITACP IT-40 Istoria aΊezărilor în România Nicolae Lascu 120
2 ST ST-99 Materiale contemporane Laura Dobrescu 120
3 ST ST-58 Metal Ίi sticlă în arhitectură Liviu Gligor 120

AN V
PACHET 1
Resursele proiectului contemporan – arte Ίi arhi-
1 ITACP IT-31 Celia Ghyka 120
tectură
2 ST ST-82 ExigenΌe Ίi performanΌe în construcΌii Gabriel Negoescu 120
3 BP BP3-17 LegislaΌie Daciana Daraban 120
PACHET 2
CP-10 Conservarea monumentelor istorice
1 ITACP Valeriu E. Drăgan 120
CP-49 Proiect Conservarea monumentelor istorice
ST-59 Eco-tehnologie arhitecturală Mihai Opreanu
2 ST 120
ST-84 Proiect arhitectură ecologică Daniel Armenciu
SFA-15 Arhitectura spaΌiului interior Sorin Vasilescu
3 SFA 120
SFA-116 Proiect Design-ul interior al spaΌiilor publice Codina DuΊoiu

ATENğIE! DISCIPLINELE GRUPATE ÎNTR-UN PACHET SE VOR PROGRAMA SIMULTAN ÎN ORAR.

BP - Bazele Proiectării de Arhitectură ST - ΉtiinΌe Tehnice


UP - Proiectare Urbană Ίi Peisagistică SFA - Studiul Formei Ίi Ambient
ITACP - Istoria & Teoria Arhitecturii Ίi Conservarea Patrimoniului

Ϯϰͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴMuzeul UniversităĠii de Arhitectură úi Urbanism „Ion Mincu” - Bucureúti
'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϮϱ
 

Graficul activităĠilor didactice 2017-2018, anul I (sem. 1)
Arhitectură în sistem integrat LicenĠă úi Master, 6 ani

Ϯϲͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴGraficul activităĠilor didactice 2017-2018, anul I (sem. 2)
Arhitectură în sistem integrat LicenĠă úi Master, 6 ani

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϮϳ
 

Graficul activităĠilor didactice 2017-2018, anul II (sem. 1)
Arhitectură în sistem integrat LicenĠă úi Master, 6 ani

Ϯϴͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Graficul activităĠilor didactice 2017-2018, anul II (sem. 2)
Arhitectură în sistem integrat LicenĠă úi Master, 6 ani

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϮϵ
 

Graficul activităĠilor didactice 2017-2018, anul III (sem. 1)
Arhitectură în sistem integrat LicenĠă úi Master, 6 ani

ϯϬͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Graficul activităĠilor didactice 2017-2018, anul III (sem. 2)
Arhitectură în sistem integrat LicenĠă úi Master, 6 ani

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϯϭ
 

Graficul activităĠilor didactice 2017-2018, anul IV (sem. 1)
Arhitectură în sistem integrat LicenĠă úi Master, 6 ani

ϯϮͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Graficul activităĠilor didactice 2017-2018, anul IV (sem. 2)
Arhitectură în sistem integrat LicenĠă úi Master, 6 ani

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϯϯ
 

Graficul activităĠilor didactice 2017-2018, anul V (sem. 1)
Arhitectură în sistem integrat LicenĠă úi Master, 6 ani

ϯϰͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Graficul activităĠilor didactice 2017-2018, anul V (sem. 2)
Arhitectură în sistem integrat LicenĠă úi Master, 6 ani

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϯϱ
 

Graficul activităĠilor didactice 2017-2018, anul I (sem. 1)
Conservare úi Restaurare de Arhitectură – studii de LicenĠă, 3 ani

ϯϲͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Graficul activităĠilor didactice 2017-2018, anul I (sem. 2)
Conservare úi Restaurare de Arhitectură – studii de LicenĠă, 3 ani

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϯϳ
 

Graficul activităĠilor didactice 2017-2018, anul II (sem. 1)
Conservare úi Restaurare de Arhitectură – studii de LicenĠă, 3 ani

ϯϴͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Graficul activităĠilor didactice 2017-2018, anul II (sem. 2)
Conservare úi Restaurare de Arhitectură – studii de LicenĠă, 3 ani

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϯϵ
 

Graficul activităĠilor didactice 2017-2018, anul III (sem. 1)
Conservare úi Restaurare de Arhitectură – studii de LicenĠă, 3 ani

ϰϬͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Graficul activităĠilor didactice 2017-2018, anul III (sem. 2)
Conservare úi Restaurare de Arhitectură – studii de LicenĠă, 3 ani

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϰϭ
 

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
pentru programele de licenΌă, licenΌă Ίi master integrat Ίi master
(exceptând anii de studiu terminali)

SEMESTRUL I
02 octombrie 2017 - deschiderea festivă a anului universitar 2017/2018
02 - 10 octombrie 2017 - înscriere în anul univ.2017/2018
02 octombrie - 22 decembrie 2017 - 12 săpt.- învăΌământ
23 decembrie 2017 - 07 ianuarie 2018 - 2 săpt. - vacanΌă
08 - 19 ianuarie 2018 - 2 săpt. - învăΌământ
22 ianuarie - 10 februarie 2018 - 3 săpt. - sesiune evaluare sem. I + PV1
12 - 18 februarie 2018 - 1 săpt. – vacanΌă
SEMESTRUL II
19 februarie - 30 martie 2018 - 6 săpt. – învăΌământ
02 - 06 aprilie 2018 - 1 săpt. - activităΌi practice
09 - 15 aprilie 2018 - 1 săpt. – vacanΌă
16 aprilie – 8 iunie 2018 - 8 săpt. – învăΌământ
- 4 săpt. - sesiune evaluare sem. I - restanΌe + PV1
11 iunie - 07 iulie 2018
+ evaluare sem. II + PV2
09 – 20 iulie 2018 - 2 săpt. - activităΌi practice (FU)
VACAN΋Ă DE VARĂ
- 2 săpt. - sesiune evaluare sem. II, restanΌe (PV2) refacere PV în
03 - 15 septembrie 2018
regim cu taxă sem. I úi sem. II
1 octombrie 2018 începerea noului an universitar 2018/2019

ϰϮͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
pentru programele de licenΌă, licenΌă Ίi master integrat Ίi master
(anii de studiu terminali)

SEMESTRUL I (Facultatea de Arhitectură, anul VI)


02 octombrie 2017 - deschiderea festivă a anului universitar 2017/2018
02 - 10 octombrie 2017 - înscriere în anul univ.2017/2018
02 octombrie - 22 decembrie 2017 - 12 săpt.- învăΌământ
23 decembrie 2017 - 07 ianuarie 2018 - 2 săpt. - vacanΌă
10 octombrie 2017 - test limbă străină Examen finalizare
16 octombrie 2017 - predare disertaΌii / pre-diplome studii sesiune martie
30 - 31 octombrie 2017 - susΌinere disertaΌii / pre-diplome 2018 (proba 1)
08 ianuarie - 02 februarie 2018 - 4 săpt. - învăΌământ
05 - 10 februarie 2018 - 1 săpt. - sesiune evaluare sem. I
12 - 18 februarie 2018 - 1 săpt. – vacanΌă
SEMESTRUL II (Facultatea de Arhitectură, anul VI)
19 - 24 februarie 2018 - 1 săpt. - restanΌe, măriri de notă
26 februarie - 02 martie 2018 - încheierea situaΌiei Ίcolare
19 februarie - 7 aprilie 2017 - 7 săpt. - elaborare prediplomă
Examen finalizare
23 februarie 2018 - predare proiect diplomă
studii sesiune martie
28 februarie – 1 martie 2018 - susΌinere proiect diplomă
2018 (proba 2)
26 martie 2018 - predare disertaΌie
02 - 06 aprilie 2018 - 1 săpt. - sesiune de prediplomă + disertaΌie
16 aprilie - 02 iunie 2018 - 6 săpt. - elaborare proiect diplomă
04 - 08 iunie 2018 - 1 săpt. - evaluare proiect diplomă (admis /respins)
11 - 29 iunie 2018 - 3 săpt. redactare finală proiect diplomă + machetă
29 iunie 2018 - predare proiect diplomă + CD
03 iulie 2018 - sesiune restanΌe studiu fundamentare prediplomă
04 - 05 iulie 2018 - susĠinere proiect diplomă (+ machetă)

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϰϯ
 

Galeria „ArhitecĠi români creatori de patrimoniu cultural”, UAUIM


ϰϰͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


REGULAMENT GENERAL
privind activitatea de proiectare

Prezentul Regulament detaliază prevederile Regulamentului general privind activitatea profesiona-


lă a studenĠilor UAUIM, cu referire la specificul activităĠii de proiectare în cadrul programelor de
studii oferite de Facultatea de Arhitectură UAUIM.
Pe baza prevederilor Regulamentului general privind activitatea profesională a studenĠilor
UAUIM, Decanatul úi Directorii departamentelor au elaborat prezentul document intitulat Regu-
lament general privind activitatea de proiectare aferent anului úi/sau ciclului de studiu, după
caz.
Organizarea jurizării proiectelor, modul de evaluare úi notare a proiectelor de arhitectură
sau de specialitate, sunt prezentate în detaliu în Procedurile de jurizare (1, 2, 3, 4, 5a, 5b,
5c, 5d). Acestea au fost elaborate astfel încât să asigure următoarele obiective didactice propu-
se: obiectivitate maximă în crearea clasamentelor, transparenĠă úi dialog.

Procedurile vizează următoarele proiecte:

Proiecte de arhitectură generală:


xproiecte de atelier (proiecte scurte – Procedura de jurizare 1)
xproiecte de an (proiecte lungi – Procedura de jurizare 2)
xproiecte de o zi (schiĠă de schiĠă – Procedura de jurizare 3)
xproiecte de verificare (anul I – Procedura de jurizare 4)

Proiecte de Specialitate:
Sunt acele proiecte promovate de Departamentul Planificare úi Dezvoltare Urbană úi Teritorială,
Departamentul Proiectare Urbană úi Peisagistică, Departamentul Istoria & Teoria Arhitecturii úi
Conservarea Patrimoniului, Departamentul ΉtiinΌe Tehnice, Departamentul Proiectare de Interior
úi Design úi Departamentul Studiul Formei úi Ambient, astfel:
x Procedura de jurizare 5a - privind jurizarea, evaluarea úi notarea proiectelor de speciali-
tate - Departamentul Proiectare Urbană úi Peisagistică si Departamentul Planificare úi Dez-
voltare Urbană úi Teritorială;

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϰϱ
 

x Procedura de jurizare 5b - privind jurizarea, evaluarea úi notarea proiectelor de speciali-
tate - Departamentul Proiectare de Interior úi Design úi Departamentul Studiul Formei úi
Ambient;
x Procedura de jurizare 5c - privind jurizarea, evaluarea úi notarea proiectelor de speciali-
tate - Departamentul Istoria úi Teoria Arhitecturii úi Conservarea Patrimoniului;
x Procedura de jurizare 5d - privind jurizarea, evaluarea si notarea proiectelor de speciali-
tate - Departamentul ΉtiinΌe Tehnice.
Aceste proceduri sunt elaborate úi transmise de către Decanat, la începutul fiecărui an universitar,
Directorilor de departament în vederea informării profesorilor din departament úi a studenΌilor.
De asemenea, prin grija departamentelor, acest Regulament general úi procedurile de jurizare vor
fi făcute cunoscute prin afiúare úi/sau publicare pe site-ul UniversităĠii la începutul fiecărui an uni-
versitar.

1. Obiectivele úi conΌinutul activităĠii de proiectare

Activitatea de proiectare reprezintă principala activitate formativă în domeniul de studii „arhitec-


tură”, având o pondere de cca. 50% din totalul activităĠilor didactice; în cadrul activităĠii de pro-
iectare se realizează sinteza úi exerciĠiul aplicării practice a competenĠelor dobândite la alte disci-
pline.
Obiectivele activităĠii de proiectare trebuie înĠelese ca seturi de competenĠe profesionale ce
urmează a fi conferite viitorului absolvent în diverse etape ale procesului de învăĠare, având ca
Ġintă finalităĠile formative specifice programelor de studii oferite de Facultatea de Arhitectură (la
nivel de studii de licenĠă úi master integrat, úi de studii de licenĠă), stabilite de Decanat. Pentru
atingerea acestor obiective cadrele didactice responsabile cu activitatea în atelierele de proiectare
ale facultăΌii desfăΊoară următoarele acΌiuni principale:
- îndrumă studenΌii în procesul de realizare a proiectelor;
- susΌin prelegeri – cursuri de teorie a proiectului, având o tematică în strânsă legătură cu
proiectul aflat în desfăΊurare.
În cadrul fiecărui program de studii, activitatea de proiectare este organizată în module semestri-
ale úi ani de studiu, cu finalităĠi formative proprii specializării; aceste finalităĠi formative (la nivel
de an úi semestru) sunt stabilite de către Directorii departamentelor de proiectare, sub coordona-
rea Decanatului. FinalităĠile formative la nivel de semestru (reprezentând obiectivele activităĠii de
proiectare din acel semestru), precum úi conĠinutul activităĠii (exerciĠiile propuse pentru atingerea

ϰϲͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


obiectivelor) sunt precizate în fiúa disciplinei „proiectare de arhitectură” întocmită pentru fiecare
semestru în parte de către Directorul departamentului (ca titular al disciplinei).
În cadrul fiecărui modul semestrial se pot propune mai multe tipuri de exerciĠii – proiecte de
arhitectură generală, proiecte integrate, proiecte de specialitate – menite să asigure însuúirea de
către student a seturilor de competenĠe stabilite ca Ġintă formativă pentru fiecare semestru úi an
de studiu în parte. Proiectele de arhitectură generală úi cele integrate sunt coordonate de către
departamentele de proiectare; proiectele de specialitate sunt coordonate de către departamentele
de profil.
Proiectele de arhitectură generală pot fi proiecte de atelier úi proiecte de an, proiecte lungi,
proiecte scurte úi proiecte de o zi (schiĠă de schiĠă). De asemenea, la anul I activitatea de proiec-
tare include úi proiecte de verificare programate în sesiunile de evaluare de la finalul semestrelor.
În cazul proiectelor de arhitectură generală, pentru fiecare exerciĠiu (proiect) în parte, obi-
ectivele specifice úi conĠinutul activităĠii aferente vor fi stabilite prin tema proiectului, la propune-
rea responsabilului de temă desemnat de Directorul departamentului coordonator úi cu aprobarea
Directorului departamentului, urmărindu-se concordanĠa dintre obiectivele proiectului úi obiective-
le formative ale semestrului. În cazul proiectelor integrate, obiectivele specifice úi conĠinutul acti-
vităĠii aferente vor fi stabilite prin tema întocmită în comun de către responsabilii de temă de-
semnaĠi de Directorii departamentelor implicate úi aprobate prin consens de Directorii departa-
mentelor respective. În cazul proiectelor de specialitate, obiectivele specifice úi conĠinutul activi-
tăĠii aferente, stabilite prin „fiúa disciplinei”, vor fi detaliate prin tema proiectului întocmită de că-
tre titularul acestuia, cu aprobarea Directorului departamentului de profil.
Pentru fiecare dintre proiectele programate se alocă credite. În alocarea numărului de credi-
te se va avea în vedere, în exclusivitate, cantitatea de muncă (workload) pe care o solicită stu-
dentului mediu activitatea respectivă, raportată la totalul cantităĠii de muncă necesară pentru a
promova un an întreg de studiu. Cantitatea de muncă a studentului include orele-contact (respec-
tiv orele de prezenĠă fizică la activităĠile de atelier), precum úi orele de studiu individual (docu-
mentare, lucru efectiv la proiect, redactare, realizare machete, pregătirea susĠinerii proiectului
etc.), necesare pentru atingerea obiectivelor formative proprii proiectului; de regulă unui credit îi
corespund 25-30 de ore de muncă a studentului mediu, iar 60 de credite reprezintă cantitatea
normală de muncă într-un an universitar.
Directorii departamentelor de proiectare au obligaĠia ca până la data de 1 octom-
brie a fiecărui an universitar să întocmească, sub coordonarea Decanatului, „graficul
desfăúurării activităĠilor de proiectare” ilustrând exerciĠiile (proiectele) planificate în

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϰϳ
 

raport cu obiectivele formative stabilite pentru fiecare an de studiu úi fiecare semestru
în parte, succesiunea lor în timp úi numărul de credite alocate fiecărei activităĠi. „Grafi-
cul” care include activităĠi de proiectare de diverse specialităĠi se va întocmi împreună cu Directo-
rii departamentelor de profil implicate. „Graficul desfăúurării activităĠilor de proiectare” se va co-
rela cu verificările pe parcurs aferente disciplinelor teoretice, prin consens între Directorii depar-
tamentelor de proiectare úi ai celorlalte departamente implicate. La începutul anului universitar
„graficul desfăúurării activităĠilor de proiectare”, incluzând úi programarea verificărilor pe parcurs
la discipline teoretice, se face public prin afiúare, pe site-ul UniversităĠii úi/sau în broúura tipărită
anual (Ghidul Studentului). Orice fel de modificări în desfăúurarea activităĠilor se vor face numai
în cazuri temeinic justificate úi numai cu acordul studenĠilor.

2. Participarea studenĠilor la activitatea de proiectare úi predarea proiectelor

Continuitatea activităĠii de învăĠare este o condiĠie absolut necesară în acest domeniu esenĠial al
formării viitorului arhitect. Ca atare, studentul are obligaĠia să frecventeze în mod continuu
toate activităĠile didactice organizate în cadrul atelierelor de proiectare (corecturi, pre-
legeri, dezbateri, prezentări la panou etc.) úi să acorde o atenĠie corespunzătoare pregătirii
individuale complementare.

PrezenĠa la activitatea de proiectare este obligatorie. CondiĠia acceptării predării úi ju-


rizării proiectelor este ca studentul să aibă corecturi susĠinute în cel puĠin 50% din nu-
mărul total al úedinĠelor de atelier alocate proiectului respectiv úi cel puĠin o corectură
susĠinută la panou.

Această prevedere a fost stabilită, în directă legătură cu evaluarea activităĠii studentului pe par-
cursul semestrului úi este adusă la cunoútinĠa studenĠilor prin fiúele disciplinelor publicate pe site-
ul UniversităĠii (www.uauim.ro), prin regulamentele detaliate ale departamentelor de proiectare,
comunicate la începutul fiecărui an universitar, prin temele proiectelor úi prin informarea verbală
a studenĠilor la începutul activităĠii în atelier.
Titularii proiectelor (respectiv Directorii departamentelor sau úefii de ateliere, după caz) au
obligaĠia de a asigura respectarea condiĠiilor comunicate la începutul activităĠii; eventualele modi-
ficări se fac numai în situaĠii justificate úi numai cu acordul studenĠilor.

ϰϴͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Nerespectarea de către student a prevederilor privind prezenta úi condiĠia minimă
obligatorie de realizare a corecturilor se sancĠionează cu neacceptarea predării proiectului úi
cu obligaΌia de a-l reface în anul universitar următor.

Predarea proiectelor se face în locul úi în intervalul de timp stabilit. Nu se admit de-


păúiri ale termenului de predare úi nici completarea ulterioară cu planúe a proiectului
predat.

În cazuri întemeiate absenĠele se pot motiva pe baza actelor justificative úi a cererii individuale a
studentului, adresată Decanului, cerere vizata în prealabil de Directorul de departament úi de
conducătorul de atelier. AbsenĠele se motivează pentru cazuri medicale (justificate prin certificate
vizate de cabinetul medical al UniversităĠii úi prezentate în termen de maxim 10 zile de la încheie-
rea perioadei de scutire) úi alte situaĠii deosebite. Studentului care a absentat motivat i se poate
aproba recuperarea activităĠilor în măsura în care este posibil (funcĠie de lungimea perioadei de
absenĠă úi caracteristicile activităĠii pe perioada absenĠei). Studentului care a participat la peste
50% din activitatea de atelier dar, din motive justificate, nu poate preda lucrarea finalizată la
termenul stabilit, i se poate aproba evaluarea fără susĠinere a proiectului în stadiul în care se afla
în momentul întreruperii activităĠii, cu condiĠia predării acestuia la termenul stabilit.

3. Predarea

Ͳ toate proiectele de arhitectură, proiectele de verificare úi schiĠele de schiĠă sau proiectele de


specialitate se predau în ateliere, în intervalul stabilit de către Departament;
Ͳ nu se admit proiecte, planúe sau piese aduse după ora predării;
Ͳ predarea proiectelor se face în interval de o oră, la începutul ultimei zile de atelier a săptămâ-
nii;
Ͳ predarea proiectelor de verificare ale anului I úi a schiĠelor anilor II-III-IV-V se face în interva-
lul stabilit de către Departament;
Ͳ listele de predare cu semnături úi proiectele se depun la Departament, imediat după încheierea
intervalului de predare; pe toate planúele se va aplica útampila Departamentului;
Ͳ proiectele nepredate în termen nu vor fi notate úi se consemnează ca absenĠă;

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϰϵ
 

Ͳ pentru proiectele nepredate, dar motivate de scutire medicală pentru o perioadă mai mică de
50% din timpul alocat studiului, vor fi notate mapele de corecturi, tot în juriul Departamentu-
lui;
Ͳ disertaΌiile, proiectele de prediplomă úi cele de diplomă se predau în locul úi în intervalul orar
stabilite de către Decanat.

Alte detalii legate de predarea proiectelor sunt prezentate în Procedurile de jurizare (1, 2, 3,
4, 5a,5b,5c,5d).

4. Evaluarea úi promovarea

Evaluarea proiectelor studenΌilor se face pe întreg parcursul activităĠii de proiectare desfăúurate


de-a lungul semestrului, în cadrul atelierului de proiectare. ModalităΌile de evaluare pe parcurs a
proiectelor studenΌilor sunt precizate în fiúele disciplinelor „proiectare de arhitectură”, respectiv în
fiúele „proiectelor de specialitate” publicate pe site-ul UAUIM úi actualizate permanent prin grija
titularilor. Evaluarea finală a proiectelor se face de către comisiile de jurizare stabilite la nivelul
fiecărui Departament.
Organizarea jurizării proiectelor, modul de evaluare úi notare a proiectelor de arhitectură
sau de specialitate, sunt prezentate în detaliu în Procedurile de jurizare (1, 2, 3, 4, 5a, 5b,
5c, 5d). Aceste proceduri sunt elaborate úi transmise de către Decanat, la începutul fiecărui an
universitar, Directorilor de departament în vederea informării profesorilor din departament úi a
studenΌilor.
Prezentul Regulament împreună cu procedurile de jurizare se vor face cunoscute la începu-
tul anului universitar, prin afiúare úi/sau publicare pe site-ul UniversităĠii, precum úi prin informa-
re verbală la prima úedinĠă de atelier. Respectarea acestora este obligatorie; eventualele modifi-
cări se fac numai în cazuri temeinic justificate úi numai cu acordul Decanatului úi în consultare cu
reprezentanΌii studenĠilor.
Pentru fiecare proiect predat se acordă note (corespunzătoare nivelului de performanĠă atins
de student în însuúirea finalităĠilor formative proprii disciplinei) úi credite (care reflectă ponderea
disciplinei în cadrul cantităĠii de muncă necesară unui student mediu pentru a promova întregul
an de studiu). Creditele sunt acordate numai după obĠinerea notei minime de promovare.
Evaluarea finală a proiectelor elaborate de studenĠi se face de către de comisii (jurii) în con-
formitate cu procedurile prevăzute în Procedurile de jurizare. Astfel membrii comisiei acordă note
ϱϬͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


între 1 úi 10, având valori întregi sau cu o zecimală. Nota finală este media cu două zecimale fără
rotunjiri a notelor acordate de membrii comisiei.

Din nota finală, 10% reprezintă nota obĠinută în urma evaluărilor având ca obiect pre-
legerile de Teorie a proiectului.

Nota minimă de promovare a proiectului este 5.00. Nerespectarea unor date de tema a proiecte-
lor se penalizează de către juriu cu un număr de puncte hotărât de către acesta, puncte care se
vor scădea din media obĠinută în urma jurizării.
Pentru proiectele de o zi (schiĠă de schiĠă), promovarea este condiĠionată de obĠinerea notei
minime 5.00 la cel puĠin una din cele trei schiĠe programate pe parcursul unui semestru. Elabora-
rea, predarea úi notarea schiĠei restante sunt condiĠionate de înscrierea, achitarea creditelor res-
tante úi prezentarea dovezii plăĠii la secretariatul departamentului până la termenele stabilite.
Proiectele de verificare planificate la anul I se pot susĠine în două sesiuni de evaluare conse-
cutive; nota minimă de promovare este 5.00.
Rezultatele evaluărilor (jurizărilor) se comunică studenĠilor prin secretariatele departamen-
telor în cel mai scurt timp posibil úi fără a depăúi 7 zile de la predarea proiectului; rezultatele se
afiúează la avizierul departamentului úi/sau pe site-ul UniversităĠii. Titularii proiectelor (respectiv
Directorii de departamente sau úefii de ateliere, după caz) sunt obligaĠi să afiúeze în mod explicit
modul de calcul al notei finale ca rezultantă a mai multor evaluări, acolo unde este cazul, în con-
formitate cu regulamentul comunicat studenĠilor la începutul activităĠii.
StudenĠii au obligaĠia de a semnala titularilor úi Directorilor de departament, prin secretaria-
tul departamentului, eventuale erori de înregistrare în max. 3 zile de la data publicării rezultate-
lor; orice semnalări ulterioare (respectiv la mai mult de 10 zile după predarea proiectului) nu vor
fi luate în considerare.

Notele acordate prin jurizare nu pot fi contestate decât sub aspectul unor eventuale vi-
cii de procedură sau erori de înregistrare/calcul.

Cataloagele cu notele obΌinute de studenΌi în urma jurizării sunt semnate de către membrii comi-
siei-examinatori, după care vor fi depuse de către secretarii comisiilor la secretariatele departa-
mentelor în cel mai scurt timp posibil úi fără a depăúi o săptămână de la încheierea jurizării. Pro-
fesorii, secretarii comisiilor de jurizare, secretarii de departament sunt cu toΌii responsabili de

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϱϭ
 

predarea in termen a notelor către responsabilul cu programul Academica pe Facultate (termenele
sunt stabilite in prevederile Procedurii de gestionare a notelor in sistem Academica).
Nepromovarea unui proiect implică refacerea activităĠii în anul universitar urmă-
tor, în perioada în care este programat respectivul proiect, cu taxă. În astfel de cazuri,
studentul trebuie să se înscrie la Departamentul de care aparĠine proiectul, la începutul semestru-
lui în care acesta este planificat, prin completarea unui formular-tip (ce poate fi descărcat de pe
www.uauim.ro), în conformitate cu prevederile Regulamentului UAUIM privind frecventarea unor
discipline în afara planului de învăĠământ al anului de studiu curent. Nota obĠinută nu va fi recu-
noscută dacă nu a fost respectat termenul de înscriere úi plată a creditelor restante sau termenul
de depunere a înscrierii pentru refacere.

Numărul maxim de credite restante la activitatea de proiectare de arhitectură cu care


studentul se poate înscrie într-un an superior este:
- 7 credite, începând cu seria înscrisă în anul I universitar, 2016-2017;
- 10 credite pentru seriile înscrise în anul I, 2015-2016 úi anterior (fără menĠiuni
privind úcolaritatea), indiferent de anul de studiu căruia îi aparĠin respectivele credite.

Refacerea studiului de fundamentare se organizează într-o sesiune specială programată


înaintea susĠinerii proiectelor de diplomă - sesiunea de vară.

Directorii de departament, Ίefii de atelier úi îndrumătorii proiectelor de specialitate au obligaĠia de


a face cunoscut studenĠilor acest Regulament úi Procedurile de jurizare.

ϱϮͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


REGULAMENT
privind disciplinele la alegere 2017-2018

Art.1.
Disciplinele la alegere ce fac obiectul prezentului Regulament se adresează studenΌilor FacultăΌii
de Arhitectură, specializarea Arhitectură (6 ani).
Numărul minim obligatoriu al disciplinelor la alegere – cursuri Ίi proiecte – care trebuie
urmate într-un anumit semestru este stabilit prin planul de învăΌământ corespunzător speci-
alizării Ίi anului de studiu:

ł Anul IV – semestrul 1 – 2 discipline la alegere / Anul IV – semestrul 2 – 2 dis-


cipline la alegere;
ł Anul V – semestrul 1 – 2 discipline la alegere / Anul V – semestrul 2 – 2 disci-
pline la alegere; disciplinele din pachetul al 2-lea au fiecare asociat câte 1 proiect
de specialitate

Art.2.
Disciplinele la alegere sunt grupate în două liste corespunzătoare celor două semestre ale anului
universitar: semestrul „de iarnă” (primul semestru) Ίi semestrul „de vară” (al doilea semestru).
În cadrul listei de discipline, pentru fiecare semestru sunt evidenΌiate câte două “pachete”
de câte 3 discipline care se vor desfăΊura simultan; studentul trebuie să aleagă disciplina pe care
doreΊte să o frecventeze din fiecare pachet.
Disciplinele sunt identificate în liste prin coduri corespunzătoare unor finalităΌi formative
distincte, indiferent de eventuale modificări în timp ale denumirilor. ConΌinutul disciplinelor propu-
se studenΌilor este prezentat succint în fiΊele ce pot fi consultate pe site-ul UniversităΌii, la avizie-
rul pentru discipline la alegere (Decanatul FacultăΌii de Arhitectură), precum Ίi la avizierele De-
partamentelor (respectiv disciplinele la alegere oferite de fiecare departament în parte).

Art.3.
(1) OpΌiunile pentru disciplinele la alegere pentru anul universitar 2017-2018 se fac electronic,
prin e-mail, conform procedurii detaliate în Art. 7.
(2) Pentru semestrul I (de iarnă) opΌiunile se fac în perioada 14-19 septembrie 2017.
(3) Pentru semestrul al II-lea (de vară) opΌiunile se fac în perioada 18-24 ianuarie 2018.

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϱϯ
 

Art.4.
(1) La o disciplină sunt admiΊi maximum 40% din numărul de studenΌi din anul respectiv. Fac
excepΌie unele discipline care, din motive particulare, admit un număr mai mic de studenΌi (v. ru-
brica „nr. de locuri”).
(2) Repartizarea studenΌilor la fiecare disciplină se face în funcΌie de opΌiunile exprimate, respec-
tând pe cât posibil opΌiunea „1” a fiecărui student.
(3) În cazul în care pentru o disciplină sunt mai multe opΌiuni „1” decât numărul locurilor dispo-
nibile, selecΌia studenΌilor se face de către titularul disciplinei, pe baza listei studenΌilor care Ίi-au
exprimat opΌiunea „1” pentru acea disciplină. Nu se aplică criteriul ordinii înscrierii (“primul venit,
primul servit”), dar sunt luate în considerare numai fiΊele de opΌiune primite în timpul alocat în-
scrierilor.
(4) Toate cursurile propuse în anul universitar 2017-2018 se vor activa.
(5) Listele finale ale studenΌilor înscriΊi la fiecare disciplină se fac publice prin afiΊare la avizierele
Departamentelor de care aparΌin disciplinele, se trimit prin mail reprezentanΌilor de an ai studen-
Όilor Ίi se publică pe site-ul UAUIM.
(6) StudenΌii au datoria să verifice listele finale de înscrieri imediat după publicarea lor,
semnalând în termen de 3 zile lucrătoare eventuale erori sau omisiuni, printr-o cerere scrisă
adresată Prodecanului FacultăΌii de Arhitectură sau prin e-mail la adresa optiona-
le.uauim@gmail.com; erorile semnalate după acest termen nu vor fi luate în considerare.
Pe baza listelor finale, secretariatele departamentelor vor întocmi cataloagele de discipline la ale-
gere.

Art.5.
(1) StudenΌii restanΌieri la discipline la alegere vor urma o procedură similară de înscriere, însă
vor indica în formularul de înscriere la MenΌiuni « refacere ».
În plus, aceΊti studenΌi se vor adresa Secretariatului departamentului de apartenenΌă a
disciplinei alese ca «restanΌă » Ίi vor îndeplini procedurile de înscriere pentru « refacere disciplină
» cu achitarea taxei aferente creditelor care urmează să fie recuperate.
(2) Pentru cazurile excepΌionale (studenΌi Erasmus, reînmatriculaΌi, transferaΌi etc.) înscrierea
după termenele stabilite se face printr-o cerere individuală adresată decanului, cu acordul titulari-
lor de disciplină.

ϱϰͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Art.6.
(1) Flexibilitatea acestei zone de formare profesională face necesar ca studenΌii să-Ίi asume cu
toată seriozitatea responsabilitatea planificării Ίi gestionării corecte, an de an, a propriului parcurs
de studii la alegere.
(2) StudenΌii care nu optează pentru unul sau mai multe cursuri în termenul precizat
vor fi repartizaΌi automat de către Decanatul facultăΌii.

Art.7.
Pentru înregistrarea opΌiunilor trebuie parcurΊi următorii paΊi:
1. descărcarea fiΊei tip de opΌiuni (document Word), corespunzătoare anului de studii 2017-2018
(IV sau V), disponibilă pe site-ul UAUIM:
https://www.uauim.ro/facultati/arhitectura/arhitectura/discipline-la-alegere/;
2. completarea datelor de identificare – nume, prenume, număr matricol etc.;
3. indicarea opΌiunilor, prin completarea preferinΌei (1, 2 sau 3) pentru fiecare din cele 3 discipli-
ne din fiecare pachet;
4. indicarea eventualelor menΌiuni suplimentare (restanΌă, curs deja promovat etc.);
5. tipărirea fiΊei, semnarea acesteia Ίi trimiterea prin mail (scan sau foto), până la data limită, pe
adresa de e-mail optionale.uauim@gmail.com.

Datele limită pentru trimiterea opΌiunilor:


- semestrul I: 19 septembrie 2017, ora 23:59
- semestrul II: 24 ianuarie 2017, ora 23:59

Studentul confirmă prin semnătură opΌiunile sale, luarea la cunoΊtinΌă a prezentului Regulament,
precum Ίi faptul că nu a mai obΌinut notă de promovare la aceeaΊi disciplină într-un an universi-
tar anterior.

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϱϱ
 

REGULAMENT
privind examenele de finalizare a studiilor
Specializarea Arhitectură - Studii de LicenĠă úi Master în sistem integrat, 6 ani
Specializarea Conservare úi Restaurare de Arhitectură – Studii de LicenĠă, 3 ani

Art. 1.
Examenele de finalizare a studiilor sunt organizate úi se desfăúoară pe baza metodologiei aproba-
te de Senatul UAUIM, în conformitate cu prevederile Legii învăĠământului nr. 84/1995 republicată,
cu modificările úi completările ulterioare, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universi-
tare, cu modificările úi completările ulterioare, OMEC 3235/2005 privind organizarea ciclului de
studii de licenĠă, Legii EducaΌiei NaΌionale nr. 1/2011, Ordinul MEN 6125/20.12.2016 privind
aprobarea metodologiei cadru de organizare úi desfăúurare a examenelor de licenĠă/diplomă úi
disertaĠie, precum úi în conformitate cu prevederilor Regulamentului general privind activitatea
profesională a studenĠilor UAUIM.

Art. 2.
Pot susĠine examenul de finalizare a studiilor studenĠii care au acumulat numărul total de credite
prevăzute pentru respectivul program de studii, mai puĠin cele alocate examenului de finalizare a
studiilor.
Lista studenĠilor care îndeplinesc condiĠiile cerute pentru susĠinerea examenului de finali-
zare a studiilor va fi făcută publică de către secretariatul facultăĠii, pe baza situaĠiei úcolare înche-
iate în urma celor două sesiuni de evaluare aferente semestrului 11, la sfârúitul lunii februarie.

Neîndeplinirea condiĠiilor de susĠinere a examenului de finalizare a studiilor după 3


(trei) înscrieri succesive în ultimul an de studiu atrage după sine exmatricularea stu-
dentului.

SusĠinerea examenului presupune înscrierea prealabilă a candidaĠilor, cu cel puĠin 15 zile


înaintea începerii examenului.

Art. 3.
CandidaĠii la examenul de finalizare a studiilor trebuie să prezinte la înscriere un certificat de
competenĠă lingvistică într-o limbă de largă circulaĠie internaĠională, eliberat de Departamentul
de profil sau de către o instituĠie specializată recunoscută de catre Departamentul de profil. În caz
ϱϲͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


de nepromovare a examenului, certificatul de competenĠă lingvistică îúi păstrează valabilitatea în
următoarele sesiuni, în condiĠiile precizate de prezentul Regulament.

Art. 4.
Pentru elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor (disertaĠie, proiect de prediplomă, proiect de
finalizare a studiilor de licenĠă) studenĠii beneficiază de îndrumare de arhitectură úi de îndrumare
de specialitate (structuri, instalaĠii, tehnologie).
Îndrumătorul disertaĠiei respectiv îndrumătorul proiectului de prediplomă úi di-
plomă se aleg de către student din lista publicată de către Decanat; pot îndruma toate cadrele
didactice arhitecĠi care au cel puĠin gradul didactic de lector/úef de lucări úi titlul de doctor; un
îndrumător având gradul didactic de lector/úef de lucrări poate accepta un număr de max. 4 stu-
denĠi, iar un conferenΌiar/profesor poate accepta un număr de max. 8 studenĠi.
Pe perioada elaborării lucrărilor/proiectelor în vederea susĠinerii Probei 1 (vezi Art.4.1.a),
îndrumătorul disertaĠiei úi îndrumătorul de prediplomă se vor consulta în legătură cu dezvoltarea
integrată, teoretică úi practică, a acestora.

Îndrumătorii de specialitate (structuri, instalaĠii etc.) se aleg din listele propuse de către De-
partamentul de ùtiinĠe Tehnice care stabileúte úi numărul maxim de studenĠi ce poate fi acceptat
de un îndrumător.

Art. 4.1.
Examenele de finalizare a studiilor au un conĠinut adaptat ciclului de studii úi specializării, după
cum urmează:

a) Studiile universitare de licenĠă úi masterat în sistem integrat (Specializarea Arhitectură, 6


ani, 360 credite) se încheie cu examen de diplomă; acesta cuprinde 2 probe:

PROBA 1 - evaluarea cunoútinĠelor fundamentale úi de specialitate (10 credite) prin:

1a) susĠinerea unei disertaĠii – 5 credite;


1b) susĠinerea proiectului de prediplomă – 5 credite.

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϱϳ
 

Evaluarea candidaĠilor se face de către o comisie de specialitate; fiecare membru al comisiei
acordă note între 1 úi 10, având valori întregi sau cu o zecimală. Nota corespunzătoare fiecărei
evaluări este media notelor acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjiri.
Nota minimă de promovare a Probei 1 (10 credite), calculată ca medie aritmetică, cu două
zecimale, fără rotunjire, a rezultatelor celor două evaluări (disertaĠie úi prediplomă) este 5.00, cu
condiĠia obĠinerii notei minime 5.00 la fiecare din cele două evaluări din cadrul probei.

PROBA 2 - proiect de diplomă (20 credite1):


2a) susĠinere proiect diplomă;

Evaluarea candidaĠilor se face de către o comisie de specialitate; fiecare membru al comisiei


acordă note între 1 úi 10, având valori întregi sau cu o zecimală. Nota minimă de promovare a
probei, calculată ca medie a notelor acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotun-
jiri, este 5.00.
Media minimă de promovare a examenului de finalizare a studiilor, calculată ca medie a
valorilor corespunzătoare probelor 1 úi 2 ponderate cu numărul creditelor aferente, cu două zeci-
male, fără rotunjiri, este 6.00.
AbsolvenĠii studiilor universitare de licenĠă úi masterat în sistem integrat în specializarea
Arhitectură care au acumulat 360 de credite (inclusiv examenul de finalizare a studiilor) primesc
„Diploma de Arhitect”, însoĠită de Suplimentul la Diplomă, întocmit conform legislaĠiei în vigoare
úi normelor europene.
ConĠinutul minim al disertaĠiei, proiectului de prediplomă úi al proiectului de diplomă, pre-
cum úi criteriile de evaluare sunt detaliate în Anexa 1.

Dreptul unui student de a susΌine examenul de finalizare a studiilor, respectiv Proba 1


úi Proba 2, se obΌine doar dacă acesta a îndeplinit condiΌiile prevăzute la Art. 2.
SusĠinerea probelor 1 úi 2 este condiĠionată de Avizul scris al îndrumătorilor.

Pentru Proba 1, cu minimum 3 (trei) zile înaintea predărilor lucrărilor respective, stu-
denĠii vor obĠine Avizul scris pentru susĠinerea publică. Pe baza Avizelor úi a situaĠiei consemnate
la termenul de predare, Secretariatul facultăĠii întocmeúte úi publică lista studenĠilor care urmea-
ză să susĠină Proba 1.


FUHGLWHSHQWUXFDOLWDWHDDUKLWHFWXUDOăJOREDOăúLFUHGLWHSHQWUXFRQFHSĠLDWHKQLFăDIHUHQWăSURLHFWXOXLLVHDFRUGăRXQLFăQRWăFăUHLDvLFRUHVSXQG
FUHGLWH
ϱϴͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Pentru Proba 2, cu minim o săptămână înaintea predării lucrării, studenĠii vor prezenta
îndrumătorilor proiectul de diplomă în vederea obĠinerii Avizului scris pentru susĠinerea publică.
Avizul va conĠine úi evidenĠa corecturilor efectuate pe parcursul elaborării lucrării pen-
tru etapa respectivă. În cazul în care studentul nu a participat la cel puĠin 7 corecturi
pentru elaborarea diplomei, îndrumătorul nu va aviza susĠinerea publică.
Testul de limbă străină se va programa cu cel puĠin două săptămâni înaintea începerii Pro-
bei 1.
Pe baza Avizelor îndrumătorilor, a rezultatelor testului de limbă úi a situaĠiei consemnate la
termenul de predare, Secretariatul facultăĠii întocmeúte úi publică lista studenĠilor care urmează
să susĠină Proba 2.
Proba 2 se va susΌine într-o limbă străină, la alegere: engleză sau franceză.

b) Studiile universitare de licenĠă (Specializarea Conservare úi Restaurare de Arhitectură, 3


ani, 180 credite) se încheie cu examen de licenĠă; acesta cuprinde 2 probe:
 Proba 1 - evaluarea cunoútinĠelor fundamentale úi de specialitate, prin susĠinerea
unei lucrări teoretice scrise – 5 credite;
 Proba 2 - susĠinerea proiectului de finalizare a studiilor de licenĠă – 5 credite.
La fiecare probă, examinarea se încheie prin acordarea unor note între 1 úi 10, având valori în-
tregi sau cu o zecimală; media minimă de promovare a unei probe este 5,00; media minimă de
promovare a examenului de finalizare a studiilor este 6,00.
AbsolvenĠii studiilor universitare de licenĠă în Specializarea Conservare úi Restaurare de
Arhitectură care au acumulat cele 180 de credite + 10 credite aferente examenului de finalizare a
studiilor primesc „Diploma de LicenĠă” în specializarea respectivă, însoĠită de Suplimentul la Di-
plomă.
ConĠinutul minim al lucrării teoretice, precum úi criteriile de evaluare, sunt detaliate prin
tema furnizată studenĠilor de către Departamentul de Conservarea Patrimoniului în cursul semes-
trului 6.
La elaborarea lucrării, studenĠii beneficiază de îndrumare din partea Departamentului de
Conservarea Patrimoniului.
Proiectul de finalizare a studiilor de licenĠă include 2 etape. Prima etapă se desfăúoară în
cursul semestrului 6 úi este îndrumată de către Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii úi
Conservarea Patrimoniului; conĠinutul proiectului úi criteriile de evaluare sunt detaliate prin tema
aferentă proiectului; nota primei etape úi creditele aferente sunt incluse în creditele necesar a fi

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϱϵ
 

acumulate pentru susĠinerea examenului de finalizare a studiilor. A doua etapă, neîndrumată, in-
clude redactarea finală a proiectului úi susĠinerea lui publică.

Art. 5.
În fiecare an universitar, examenele de finalizare a studiilor se organizează în două sesiuni. Pen-
tru Specializarea Arhitectură (6 ani) aceste sesiuni sunt programate în lunile iulie (sesiunea 1)
úi martie (sesiunea 2). Pentru Specializarea Conservare úi Restaurare de Arhitectură, cele două
sesiuni sunt programate în lunile septembrie (sesiunea 1) úi ianuarie (sesiunea 2). Datele
exacte se stabilesc anual la propunerea Decanatului, cu aprobarea Senatului úi se fac publice cu 6
luni înaintea examenului.
Pentru anul universitar 2017-2018, calendarele examenelor de finalizare a studiilor la Spe-
cializarea Arhitectură (6 ani) úi la Specializarea Conservare úi Restaurare de Arhitectură (3 ani)
sunt prezentate în Anexa 2, respectiv Anexa 3 (vezi úi Structura anului universitar).
Programarea studenĠilor pe zile úi comisii pentru susĠinerea evaluărilor din cadrul exame-
nelor de finalizare a studiilor se publică cu minimum 24 ore înaintea începerii probei. StudenĠii
sunt obligaĠi să respecte data úi ora la care au fost programaĠi pentru susĠinere; se admit modifi-
cări/replanificări numai în cazuri de forĠă majoră, pe baza unor cereri depuse în timp util la Deca-
nat.

Art. 5.1.
Refacerea Probei 1 – DisertaĠie/Prediplomă – în urma nepromovării în prima sesiune, refacerea
Probei 2 – Proiect de diplomă – în urma nepromovării în prima sesiune, refacerea integrală a
examenului de diplomă – în urma nepromovării în prima sesiune, precum úi susĠinerea examenu-
lui de diplomă într-o sesiune ulterioară primelor două sesiuni consecutive programate în vederea
susĠinerii examenului de diplomă implică achitarea taxei rezultată din înmulĠirea valorii unui credit
stabilită în anul universitar respectiv cu numărul de credite aferent probelor în cauză.
În cazul nepromovării examenului, probele promovate úi creditele aferente îúi păstrează
valabilitatea în următoarele sesiuni.
Absolventul care nu a promovat examenul de finalizare a studiilor poate primi, la cerere,
un certificat de studii însoĠit de foaia matricolă, cuprinzând notele úi creditele acumulate în pro-
gramul de studii urmat.

ϲϬͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Art. 6.
Rezultatele evaluărilor se comunică prin afiúare la sfârúitul zilei de susĠinere úi nu la mai mult de
48 ore de la data susĠinerii.
Eventualele contestaĠii privind vicii procedurale se depun la secretariatul facultăĠii / depar-
tamentului unde s-a desfăúurat examenul în cauză, în termen de 24 de ore de la comunicarea /
afiúarea rezultatelor úi se rezolvă în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii contes-
taĠiilor, de către o Comisie numită în acest scop; decizia Comisiei este definitivă.

Art. 7.
Comisiile de examen se stabilesc pe specializări, prin decizia Rectorului, la propunerea
Decanatului.
Pot fi membri ai comisiilor cadre didactice UAUIM cu titlul çtiinጔific de doctor úi grad didactic de
profesor, conferenĠiar sau lector universitar, precum úi specialiúti recunoscuĠi din afara universi-
tăĠii. Secretarul comisiei de examen poate fi asistent.
Proiectele de diplomă aferente finalizării studiilor universitare de licenĠă úi masterat în sistem in-
tegrat în specializarea Arhitectură se susĠin de către candidaĠi în faĠa unor jurii cu componenĠă
internaĠională.

SusΌinerea proiectelor de diplomă va fi făcută de către student obligatoriu în limba en-


gleză sau franceză.

ToΌi membri comisiei trebuie sa cunoască limba engleză sau franceză la un nivel mediu. PreΊedin-
tele comisiei este un cadru didactic din corpul UAUIM având gradul de conferenΌiar / profesor.

Art. 8.
Calendarul probelor, procedurile úi termenele de înscriere, precum úi alte elemente ce privesc or-
ganizarea úi susĠinerea examenelor de finalizare a studiilor se stabilesc úi se comunică anual de
către Decanat, prin afiúare úi pe site-ul universităĠii, cu cel puĠin 6 luni înaintea începerii perioadei
de evaluare.

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϲϭ
 

Art. 9.
AbsolvenΌii din promoΌiile anterioare ale specializării Arhitectură – studii universitare de lungă du-
rată din cadrul FacultăĠii de Arhitectură din cadrul UAUIM, fără examen de diplomă, se pot pre-
zenta pentru susΌinerea acestuia prin înscriere în aceleaΊi sesiuni planificate úi în aceleaΊi condiΌii
ale prezentului Regulament, pentru promoΌia 2018, în cazul promovării examenului de diplomă,
aceútia urmând să primească o diplomă de arhitect pentru studii universitare de lungă durată.

Art. 10.
Lucrările elaborate úi evaluate în cadrul examenelor de finalizare a studiilor (lucrări teoretice úi
proiecte) se depun la Arhiva UAUIM imediat după susĠinerea probelor, în varianta tipărită origina-
lă úi în variantă digitală.

ϲϮͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Anexa 1

Precizări privind conĠinutul examenului de finalizare a studiilor


Specializarea Arhitectură - Studii de LicenĠă úi Master în sistem integrat, 6 ani

1. LUCRAREA TEORETICĂ (DISERTAğIA)

DisertaΌia este o dezvoltare teoretică cu sensul de a argumenta dintr-o perspectivă culturală mai
largă o anumită atitudine în faΌa proiectului de diplomă.
Legătura dintre lucrare Ίi elaborarea proiectului nu se poate rezuma la chestiuni tehnice Ίi
normative.
Utilizarea parĠială sau integrală a oricărei baze documentare (publicate sau nu), inclu-
siv a documentaĠiilor de urbanism úi a studiilor istorice, fără precizarea explicită a sur-
sei (autorul, titlul lucrării, data elaborării) reprezintă plagiat, fraudă care atrage după
sine eliminarea din examen (ADC – afară din concurs).

DisertaĠia va cuprinde:

a) Titlu (Ίi subtitlu, dacă e cazul);


b) Cuprins (titlurile capitolelor si numărul paginii de început a fiecărui capitol);
c) Plan de idei detaliat (detaliere a cuprinsului; expunere sistematică úi explicită a ideilor
principale ale lucrării);
d) Lucrarea propriu-zisă;
e) Text – cca. 10.000 de cuvinte, la 1,5 rânduri;
f) IlustraĠii – cu explicaĠii úi puse explicit în legătură cu textul;
g) Note de subsol în josul paginii (footnotes);
h) Bibliografie (include Ίi webografia).

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϲϯ
 

Alegerea subiectului
Subiectul de studiu se poate alege din orice domeniu teoretic care aparΌine arhitecturii (teoria Ίi
istoria arhitecturii, urbanism, conservarea patrimoniului, tehnologie arhitecturală etc.) sau are
legătură clară cu arhitectura/domeniul de studiu (sociologie, geografie urbană, antropologie
culturală, istorie, istoria artei etc.).
Alegerea trebuie astfel făcută încât studiul respectiv să vină în sprijinul proiectului de
diplomă: fundamentarea teoretică a subiectului, a temei, a atitudinii faΌă de subiect, a modului de
proiectare ales etc.
Această motivaΌie trebuie afirmată explicit de la începutul lucrării, iar concluziile trebuie să
reflecte sensul lucrării pentru proiect.

Bibliografia (include Ίi webografia)

Trebuie să fie semnificativă pentru subiectul lucrării. Din bibliografie nu trebuie să lipsească studii
recente (cărΌi, articole critice etc.) privitoare la subiectul/domeniul de studiu ales.
Trebuie redactată conform uzanΌelor academice Ίi organizată critic: alfabetic, cronologic
(caz în care se ia în considerare anul primei apariĠii), după tipurile de surse (cărΌi, articole,
studii/cercetări, dosare de arhivă etc.), după sensul în care sunt folosite diversele titluri în lucrare
(de ex., lucrări care sunt considerate de referinΌă pentru demersul lucrării, lucrări a căror poziΌie
este respinsă etc.).
Se pot face foarte scurte comentarii referitoare la modul în care diversele surse
documentare consultate au fost folosite în lucrare.
Sursele documentare din internet (webografia) trebuie úi ele indicate conform regulilor în
uz. CărΌile descărcate integral de pe internet pot fi menΌionate la fel ca bibliografia tipărită (e ca
Ίi cum le-aΌi citit la bibliotecă).
În bibliografie se notează toate sursele consultate în legătură cu subiectul, nu numai cele
din care se dau citate în text.

ϲϰͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Titlul

Trebuie să exprime subiectul tratat. Se poate pune un titlu mai larg sau metaforic, dar subtitlul
trebuie să expliciteze domeniul precis al studiului.

Dezvoltarea subiectului

Dezvoltarea subiectului trebuie să fie logică, coerentă, argumentată, documentată úi


convingătoare.
Prima imagine a coerenΌei demersului este structura lucrării (logica capitolelor Ίi
subcapitolelor), reflectată în planul de idei.
Sensul Ίi motivaΌia lucrării trebuie afirmate clar de la început.
Din concluzii trebuie să reiasă modul în care subiectul tratat se integrează în studiul
proiectului de diplomă sau modul în care studiul proiectului se integrează preocupării teoretice
mai largi care a constituit subiectul disertaĠiei.
Redactarea lucrării va respecta rigorile textelor útiinĠifice.
Recomandări pentru scriere:
 nu formulaĠi fraze lungi; despărΌiΌi-le în propoziΌii mai scurte Ίi clare;
 nu redactaĠi subcapitole de o frază;
 referinΌele se dau în note de subsol (folosiΌi funcΌia insert footnotes din Word).

Desfăúurarea susĠinerii úi evaluării disertaĠiei

Lucrarea se predă cu o săptămână înaintea susΌinerii. Fiecare lucrare este citită de doi
referenĠi/membri ai comisiei. ReferenĠii fac observaĠii pe marginea fiecărei lucrări.
Lucrarea úi observaĠiile făcute de cei doi referenΌi sunt prezentate comisiei înaintea fiecărei
susĠineri.
DisertaΌia se susΌine oral în faΌa comisiei de evaluare. Se compune din: prezentarea
succintă a sensului Ίi structurii lucrării (10 minute), discuΌii Ίi răspunsuri la observaΌiile/întrebările
comisiei.

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϲϱ
 

Criterii de evaluare

1. Interesul subiectului Ίi motivaĠia lui prin prisma subiectului de diplomă.


2. Calitatea Ίi coerenΌa demersului teoretic:
claritatea titlului
calitatea structurării lucrării:
- adecvarea planului de idei la subiect Ίi claritatea lui,
- interesul perspectivei de abordare.
3. Calitatea bibliografiei:
- interesul lucrărilor consultate în relaĠie cu tema aleasă;
- modul de organizare a bibliografiei (corectitudinea scrierii bibliografiei).
4. Calitatea dezvoltării subiectului:
- coerenĠa dezvoltării planului de idei din perspectiva propusă;
- claritatea úi calitatea argumentaĠiei;
- referinĠele folosite;
- exemplele folosite;
- semnificaΌia concluziilor pentru lucrarea de diplomă.
5. DecenĠa/corectitudinea exprimării/redactării.
6. Calitatea Ίi claritatea susĠinerii orale.

2. PROIECTUL DE PREDIPLOMĂ

Proiectul de prediplomă succede proiectului de fundamentare a prediplomei desfăΊurat în


semestrul I al anului VI úi precede elaborarea úi susĠinerea proiectului de diplomă.
Scopul prediplomei este elaborarea conceptului proiectului de diplomă úi argumentarea lui
prin interpretarea corelată a informaĠiilor furnizate încă din faza proiectului de fundamentare a
prediplomei, a diferitelor categorii de analize referitoare la amplasament, în relaĠie cu programul
arhitectural avut în vedere.
Se recomandă abordarea unor teme si programe de arhitectură de actualitate, realiste ca
tip úi complexitate. De asemenea se recomandă să fie evitate amplasamentele cu suprafeΌe foarte
mari úi temele de prea mare anvergură, care depăΊesc în complexitate atributele unui proiect de
diploma úi pe care studenΌii nu le pot controla în această fază. Profesorii îndrumători, împreună cu
studenΌii sunt responsabili pentru îndeplinirea acestor deziderate.

ϲϲͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Utilizarea parĠială sau integrală a oricărei baze documentare (publicate sau nu), inclu-
siv a documentaĠiilor de urbanism úi a studiilor istorice, fără precizarea explicită a sur-
sei (autorul, titlul lucrării, data elaborării) reprezintă plagiat, fraudă care atrage după
sine eliminarea din examen (ADC – afară din concurs).

ConĠinutul minimal al prediplomei

În urma promovării proiectului de fundamentare a prediplomei (nota minimă 5, inclusiv) studen-


tul obΌine avizul pozitiv de intrare în faza următoare – Proba 1: prediplomă úi disertaΌie.
În faza proiectului de prediplomă:
- se vor păstra amplasamentul úi programul de arhitectură alese în faza proiectu-
lui de fundamentare a prediplomei;
- tema proiectului (obligatoriu în limba romană úi engleză), regulamentul úi vari-
antele de arhitectură propuse prin proiectul de fundamentare a prediplomei vor fi
amendate, modificate sau dezvoltate în faza prediplomei, în funcΌie de recomandările
comisiei de jurizare, astfel:

a) Analiza critică a datelor de temă rezultată în urma promovării proiectului de fundamentare


a prediplomei úi conceperea temei finale de proiect în concordanĠă cu recomandările comisiei de
jurizare;
b) Analiza critică a concluziile semnificative pentru definirea conceptului viitorului proiect rezultate
în urma analizelor de amplasament realizate în faza proiectului de fundamentare a prediplo-
mei, în concordanĠă cu recomandările comisiei de jurizare;
c) Analiza critică a reglementărilor urbanistice rezultate din faza proiectului de fundamentare
a prediplomei în concordanĠă cu recomandările comisiei de jurizare.

Proiectul de prediplomă va aborda cel puĠin o variantă propusă de intervenΌie arhitecturală


care va fi detaliată prin următoarele:
1. Piese necesare înĠelegerii intervenĠiei arhitecturale care se propune (scheme conceptuale ale
intervenĠiei arhitecturale propuse cu exprimarea grafică a ideii arhitectural-urbanistice, ca rezul-
tantă a analizelor efectuate, planuri, secĠiuni, desfăúurări, cu eventuale variante posibile), cu in-
dicaĠii în limbile română úi engleză, la o scară care să permită înĠelegerea intenĠiilor arhitec-
turale (1/1000, 1/500, 1/200);

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϲϳ
 

2. Date tehnico-economice;
3. Macheta de sit - la o scară adecvată amplorii subiectului (1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000);
4. Alte piese care pot contribui la o cât mai bună înĠelegere a demersului úi a ideii proiectului.

Redactarea se va face pe planúe format A4 (tema de proiect obligatoriu în limba română úi în lim-
ba engleză), A3 sau A2 legate într-o mapă. Pe copertă se va menĠiona numele studentului úi al
îndrumătorului. Este obligatorie predarea către secretarul comisiei de jurizare a predi-
plomei sub forma unei copii în variantă electronică pe CD/DVD.
Proiectul de prediplomă face parte din proiectul de diplomă; în forma sa amendată, în ur-
ma discuĠiilor cu juriul, prediploma va fi inclusă în prezentarea finală a proiectului de diplomă.

Titlul

Trebuie să exprime subiectul tratat. Se poate pune un titlu mai larg sau metaforic. Titlul va
rămâne acelaúi de-a lungul desfăúurării întregului proiect (prediplomă úi diplomă). Titlul se poate
schimba numai în situaĠia în care comisia de evaluare a prediplomei solicită explicit acest lucru.

Notă: În cazul intervenĠiilor în zone protejate sau în zonele de protecĠie a unor monu-
mente istorice, pentru orientarea corectă către sursele cele mai potrivite de informare,
se recomandă studenĠilor consultarea Departamentului Istoria & Teoria arhitecturii úi
Conservarea Patrimoniului.

3. PROIECTUL DE DIPLOMĂ

Proiectul trebuie să decurgă cu claritate din conceptul conturat pe baza proiectului de prediplomă.
Se va acorda o atenĠie deosebită raportului între obiectul propus úi contextul său, natural
úi construit. În cadrul clădirii propuse se va urmări coerenĠa criteriilor estetice, funcĠionale úi teh-
nice. În particular, se vor avea în vedere criterii de sustenabilitate arhitecturală, cu referire la im-
pactul clădirii asupra mediului, comunităĠii úi economiei.

ϲϴͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Utilizarea parĠială sau integrală a oricărei baze documentare (publicate sau nu), inclu-
siv a documentaĠiilor de urbanism úi a studiilor istorice, fără precizarea explicită a sur-
sei (autorul, titlul lucrării, data elaborării) reprezintă plagiat, fraudă care atrage după
sine eliminarea din examen (ADC – afară din concurs).

ConĠinutul minimal al proiectului de diplomă

1. Sinteza demersului úi schemele conceptuale (din proiectul de prediplomă);


2. O "declaraĠie de intenĠie" (mission statement), cca 1000 cuvinte, în română úi engleză (sau
franceză), care să exprime sintetic poziĠia studentului faĠă de temă úi demersul conceptual al pro-
iectului;
3. Prediploma (cea originală + planúele refăcute în urma recomandărilor comisiei de jurizare la
Proba 1);
4. Plan de situaĠie - 1/500, 1/1000 etc.;
5. Toate planurile diferite, faĠadele úi secĠiunile caracteristice – sc. 1/50,1/100, 1/200 - în
funcĠie de mărimea proiectului;
6. Detaliu de plan (cca 200 mp) dintr-o zonă semnificativă a proiectului úi o secĠiune prin aceas-
tă zonă, redactată la nivel de proiect de execuĠie, sc. 1/50;
7. Detaliu de travee caracteristică (secĠiune verticală, secĠiuni orizontale diferite, elevaĠie), sc.
1/20;
8. Detalii de arhitectură semnificative (inclusiv rezolvarea problemelor de structuri úi insta-
laĠii), sc. 1/5-1/1;
9. Două perspective la nivelul ochiului (interioară úi exterioară), redactate în tehnici tradiĠiona-
le;
10. Machetă de clădire la o scară considerată ca fiind relevantă.

Se pot adăuga alte piese considerate utile pentru o cât mai bună înĠelegere a demersului úi a ideii
proiectului.

PlanΊele proiectului de diplomă vor conΌine obligatoriu indicaĠii în limbile română úi en-
gleză.

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϲϵ
 

ConĠinutul proiectului úi scara pieselor desenate se stabilesc prin consultare cu îndrumătorul,
funcĠie de complexitatea úi mărimea intervenĠiei.
N.B. Lipsa unor piese dintre cele care definesc conĠinutul minimal al proiectului atrage
după sine respingerea proiectului.

Redactarea úi predarea proiectului de diplomă

SuprafaĠa desfăúurată a planúelor proiectului va fi de 8-12 mp. Planúele diplomei vor fi expuse pe
2-3 panouri (1,80 x 2,40 m) la care se adăugă un panou pe care va fi expusă prediploma.
Planúele vor avea de regulă formatul A1 (597 x 841 cm), eventual A1 modificat prin majo-
rarea uneia dintre dimensiuni.
Pe planúe se va scrie titlul proiectului, numele autorului, precum úi numele îndrumătorilor
(îndrumătorul principal úi îndrumătorul/îndrumătorii de specialitate).
Proiectul printat pe hârtie se predă în locul úi la termenul anunĠat, într-un tub de carton de
90 cm lungime úi max. 12 cm diametru, procurat de candidat, pe care vor fi înscrise: titlul proiec-
tului, numele candidatului úi al îndrumătorului/îndrumătorilor, anul universitar. În plus, studenĠii
au obligaĠia de a preda un DVD care să conĠină toată diploma în fiúiere de tip .jpg, printabile la
acelaúi format cu originalele predate, úi un text format word de prezentare a conĠinutului proiec-
tului. Predarea machetelor se face în ziua programată pentru susĠinere.
Procurarea tuturor materialelor necesare pentru elaborarea úi redactarea proiectului de di-
plomă, precum úi printarea planúelor, cad în sarcina studenĠilor; aceútia îúi vor lua toate măsurile
de siguranĠă pentru printarea planúelor în timp util pentru respectarea termenului de predare.

Nu se admit depăúiri ale termenului de predare úi nici completarea ulterioară cu planúe


a proiectului predat.
Predarea proiectelor de diplomă la Arhiva universităĠii, după susĠinere, condiĠionează
eliberarea Diplomei de Arhitect.

ϳϬͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


4. PROIECTUL DE PREDIPLOMĂ ùI CEL DE DIPLOMĂ în cazul în care se prevăd inter-
venĠii asupra unor MONUMENTE ISTORICE (clădiri, ansambluri úi situri protejate)

Proiectul trebuie să parcurgă etapele cerute unui proiect de restaurare-reabilitare, atât în cadrul
studiului de fundamentare (prediplomă), cât úi în cadrul propunerii propriu-zise (proiectul de di-
plomă).
Proiectul trebuie să fie conceput conform principiului conservării integrate, urmărindu-se atât
conservarea valorilor istorice care au determinat protecĠia clădirii/ansamblului/sitului úi integrarea
acestora în cadrul social contemporan prin corectarea stării de degradare úi atribuirea unei
funcĠiuni compatibile, cât úi punerea în valoare prin intervenĠii arhitecturale contemporane (com-
pletări, extinderi, amenajări interioare úi exterioare, noi construcĠii în imediata vecinătate etc.)
justificate din punct de vedere urbanistic, funcĠional úi economic.

În acest caz, conĠinutul proiectului de diplomă se particularizează după cum urmează.

4.1 ConĠinutul prediplomei, în cazul în care se prevăd intervenĠii asupra unor MONU-
MENTE ISTORICE (clădiri, ansambluri úi situri protejate)
1. Sinteza documentaĠiei privind obiectul studiat (documente scrise, de arhivă, iconografice,
relevee), studii de încadrare a obiectului într-o anumită tipologie etc.
2. Analiza contextului construcĠiei/ansamblului din punctul de vedere al evoluĠiei istorice, al
caracteristicilor funcĠionale, urbanistice, plastice etc.
3. Elemente de analiză úi diagnoză la nivelul construcĠiei/ansamblului, cu precizarea etape-
lor istorice, a caracteristicilor stilistice, a stării fizice, a evoluĠiei utilizării etc.
4. Elemente de analiză pentru identificarea valorilor necesar a fi protejate din punct de ve-
dere urbanistic (Ġesut urban, cadru urban, spaĠii urbane) úi arhitectural (plastica arhitecturală in-
terioară úi exterioară, compoziĠia spaĠiilor, sistem constructiv), a elementelor nocive úi a zonelor
de intervenĠie.
5. Propuneri privind zonele care necesită cercetări arheologice sau arhitecturale suplimenta-
re.
6. Elemente de analiză privind potenĠialul de valorificare funcĠională a construcĠiei
/ansamblului / sitului úi identificarea funcĠiunilor compatibile, în concordanĠă cu regimul de pro-
tecĠie pe care îl deĠine obiectul.

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϳϭ
 

7. Sinteza analizei úi diagnozei, cu precizarea restricĠiilor úi a permisivităĠilor, la nivelul con-
textului în care se încadrează obiectul studiului úi din perspectiva doctrinei de restaurare adopta-
te, precum úi a intervenĠiilor necesare pentru valorificarea contemporană a obiectului.
8. Prezentarea úi justificarea opĠiunii de intervenĠie (propunere de principiu la nivelul con-
textului, reguli de intervenĠie, propunere de restaurare a unei construcĠii/ansamblu, propunere de
integrare a unei/unor construcĠii noi cu eventuale variante).
Scara pieselor desenate va fi stabilită împreună cu îndrumătorul, în funcĠie de caracteristici-
le obiectului de studiu.

4.2 ConĠinutul diplomei în cazul în care se prevăd intervenĠii asupra unor MONUMENTE
ISTORICE (clădiri, ansambluri úi situri protejate)
1. Sinteza analizei úi diagnozei întreprinse în cadrul studiului de fundamentare (prediplomă),
cuprinzând permisivităĠi úi restricĠii de intervenĠie asupra ansamblului/zonei (de tip regulament) úi
al construcĠiei, ca úi intervenĠiile necesare pentru valorificarea contemporană a obiectului.
2. Propunere de intervenĠie asupra contextului în care se află obiectul studiat: planuri, des-
făúurări, axonometrii. Scara va fi determinată de dimensiunile obiectului studiat.
3. Propunerea de intervenĠie asupra ansamblului/construcĠiei (stabilită prin prediplomă) re-
prezentând decizia de restaurare úi reabilitare, cu marcarea elementelor conservate, a elemente-
lor restaurate prin întregire, a elementelor reconstituite prin analogie, a elemente înlăturate etc,
cu indicarea rezolvărilor funcĠional-spaĠiale, a tratării arhitecturale, a soluĠiei de consolidare, a
detaliilor semnificative de rezolvări tehnice. În cazul propunerii unor completări ale edificiu-
lui/ansamblului studiat cu construcĠii/părĠi de construcĠie noi, se va evidenĠia relaĠia care se cre-
ează între vechi úi nou din punctul de vedere al protejării valorilor istorice pe care le deĠine mo-
numentul istoric.
Studiul se va materializa în planuri, secĠiuni, faĠade, detalii etc. (v. conĠinutul minimal al di-
plomei de arhitectură) redactate la o scară ce va fi precizată în funcĠie de dimensiunile obiectului
studiat.
4. Memoriu cuprinzând suportul de cercetare úi justificarea soluĠiei adoptate.
5. Prezentarea proiectului de diploma de către student in fata comisiei se va face obligatoriu
în limba engleză sau franceză.

ϳϮͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Anexa 2

Calendarul examenului de finalizare a studiilor 2017-2018


Specializarea Arhitectură - studii de LicenĠă úi Master în sistem integrat, 6 ani

Încheierea situaĠiei úcolare pe primul semestru úi afiúarea listelor cu studenĠii care


26 februarie – 02 martie 2018
pot susĠine examenul de diplomă/finalizare a studiilor

14 martie 2018 Test limbă străină

23 martie 2018 Termen limită avizare a participării la examenul de disertaĠie

26 martie 2018 Termen limită avizare a participării la examenul de prediplomă

26 martie 2018 Predare disertaĠie

02 – 06 aprilie 2018 SusĠinere prediplomă úi disertaĠie

Termen limită de modificare a titlurilor lucrărilor de diplomă exclusiv în urma solici-


20 aprilie 2018
tării acestui lucru de către comisia de evaluare a prediplomei

20 iunie 2018 Termen limită avizare a participării la examenul de diplomă

29 iunie 2018 Predare proiect de diplomă + CD

04 – 05 iulie 2018 SusĠinere proiect de diplomă (+machetă)

06 – 09 iulie 2018 Predare proiect de prediplomă + diplomă la Arhiva UAUIM

Notă:
x Sesiunea a 2-a de susĠinere a prediplomei úi disertaĠiei (Proba 1) se va programa în cursul lunii oc-
tombrie 2018;
x Sesiunea a 2-a de susĠinere a diplomei (Proba 2) se va programa la sfârúitul lunii februarie 2018;
x Datele exacte, ca úi perioada în care se fac înscrierile, se vor anunĠa de către Decanat în urma deci-
ziei Consiliului de AdministraΌie al UAUIM.

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϳϯ
 

Anexa 3

Calendarul examenului de finalizare a studiilor 2017-2018


Specializarea Conservare úi Restaurare de Arhitectură - studii de LicenĠă, 3 ani

Încheierea situaĠiei úcolare úi afiúarea listelor studenĠilor care pot susĠine exa-
10 – 13 iulie 2018
menul de licenĠă

20 septembrie 2018 Predare lucrare teoretică + proiect licenĠă (inclusiv versiunea digitală)

20 septembrie 2018 Test limbă străină

21 septembrie 2018 SusĠinere lucrare teoretică úi proiect licenĠă

Notă:
x Sesiunea a 2-a de susĠinere a examenului de licenĠă (Probele 1+2) se va programa în cursul lunii oc-
tombrie 2018 úi va avea loc după afiúarea rezultatelor sesiunii de restanΌe din toamna anului 2018;
x Datele exacte, ca úi perioada în care se fac înscrierile, se vor anunĠa de către Decanat în urma deci-
ziei Consiliului de AdministraΌie al UAUIM.

ϳϰͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Anexa 4


Prevederi referitoare la situaΌii apărute ca rezultat al modificărilor
din planurile de învăΌământ aprobate pentru anul universitar 2017-2018

1. StudenΌii care au restanΌe la discipline active în planul de învăΌământ dar care au fost mutate
în alte semestre sau ani de studiu, trebuie să le localizeze Ίi să le urmeze în semestrul / anul în
care se află acestea acum (identificarea se face după codul disciplinei). Pentru înscriere la
refacere Ίi plata taxei se va respecta Regulamentul privind frecventarea unor discipline în afara
planului de învăΌământ al anului de studiu curent (refaceri Ίi diferenΌe).

2. StudenΌii care repetă anul de studiu trebuie să promoveze disciplinele din planul de învăΌământ
2017-2018 corespunzător anului de studiu pe care îl repetă. Creditele disciplinelor promovate în
anul anterior care se regăsesc în planul de învăΌământ curent vor fi transferate automat pentru
anul curent.

3. Exclusiv pentru studenΌii anului VI care au restanΌe la discipline care au fost mutate în acest an
universitar din semestrul I în semestrul II se aprobă în mod excepΌional susΌinerea evaluării finale
la aceste discipline în sesiunea din ianuarie-februarie 2018, fără refacerea activităΌii, dar cu plata
creditelor restante.
Cei interesaΌi vor urma procedura conform Regulamentului privind frecventarea unor discipline în
afara planului de învăΌământ al anului de studiu curent (refaceri Ίi diferenΌe), respectând
termenele stabilite pentru semestrul I.

4. Pentru următoarele discipline care nu se mai regăsesc în planurile de învăΌământ 2017-2018,


susΌinerea examenelor restante se face conform tabelului următor:


'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϳϱ
 Eƌ͘ ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐƚĂŶƚĉ  ^ĞƌĞĨĂĐĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ 
Đƌƚ͘ ŽĚ ĞŶƵŵŝƌĞ ŶͬƐ ŽĚ ĞŶƵŵŝƌĞ Ŷ ^Ğŵ
ϭ ^&Ͳ 'ƌĂĨŝĐĉϮ /ͬϮ ^&ͲϮϯ DŽĚĞůĂƌĞǀŝƌƚƵĂůĉ΀&ĂĐƵůƚ͘ƌŚ͘ĚĞ/ŶƚĞƌŝŽƌ΁ / ϭ
ϭϬϱ
Ϯ ^&Ͳϲ ZĞƉƌĞnjĞŶƚĉƌŝŐĞŽŵĞƚƌŝĐĞ /ͬϭ ^&Ͳϭϭϴ 'ĞŽŵĞƚƌŝĞĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀĉ / ϭ
ϯ ^&Ͳϱ 'ĞŽŵĞƚƌŝĂĨŽƌŵĞůŽƌĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞ /ͬϮ ^&Ͳϭϭϴ 'ĞŽŵĞƚƌŝĞĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀĉ / ϭ
ϰ ^dͲϯ DĂƚĞƌŝĂůĞĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƜŝŝ /ͬϮ ^dͲϯϯ DĂƚĞƌŝĂůĞĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƜŝŝ΀&ĂĐƵůƚ͘ƌŚ͘ĚĞ/ŶƚĞƌŝŽƌ΁ / Ϯ
ϱ /dͲϮϬ /ƐƚŽƌŝĂĂƕĞnjĉƌŝůŽƌŠŶƵƌŽƉĂ /ͬϮ /dͲϰϬ /ƐƚŽƌŝĂĂƕĞnjĉƌŝůŽƌŠŶZŽŵąŶŝĂ;ĐƵƌƐůĂĂůĞŐĞƌĞͿΎ /s ϭ
ϲ ^&ͲϰϮ DŽĚĞůĂƌĞϯ;ϭͿ //ͬϭ ^&Ͳϴϳ sŝnjƵĂůŝnjĂƌĞĚĞĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĉ΀&ĂĐƵůƚ͘ƌŚ͘ĚĞ/ŶƚĞƌŝŽƌ΁ /// ϭ
ϳ ^&ͲϭϬ DŽĚĞůĂƌĞϯ;ϮͿ //ͬϮ ^&Ͳϴϳ sŝnjƵĂůŝnjĂƌĞĚĞĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĉ΀&ĂĐƵůƚ͘ƌŚ͘ĚĞ/ŶƚĞƌŝŽƌ΁ /// ϭ
ϴ ^&Ͳϳϲ WƌŽŝĞĐƚĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĉĚĞŝŶƚĞƌŝŽƌͬŵŽďŝůŝĞƌ ///ͬϭ W/ͲϮϴ WƌŽŝĞĐƚŵŽďŝůŝĞƌ΀&ĂĐƵůƚ͘ƌŚ͘ĚĞ/ŶƚĞƌŝŽƌʹĞƐŝŐŶĚĞ /s ϭ
WƌŽĚƵƐ΁
ϵ ^&Ͳϰϭ / ///ͬϭ ^&ͲϭϮϭ WƌŽŝĞĐƚĂƌĞĂƐŝƐƚĂƚĉĚĞĐĂůĐƵůĂƚŽƌ;ϯͿ;ĚŝƐĐŝƉůŝŶĉ /// ϭ
ĨĂĐƵůƚĂƚŝǀĉͿ
ϭϬ hWͲϲϮ WƌŽŝĞĐƚƵƌďĂŶŝƐŵͲůŽƚŝnjĂƌĞ ///ͬϭ hdͲϰϵ WƌŽŝĞĐƚĂƌĞĚĞƵƌďĂŶŝƐŵ;ϭͿ΀&ĂĐƵůƚ͘ĚĞhƌďĂŶŝƐŵ΁ // ϭ
ϭϭ ^&Ͳϭϰ ŽŵƵŶŝĐĉƌŝǀŝnjƵĂůĞ ///ͬϭ ^&Ͳϭϰ ŽŵƵŶŝĐĉƌŝǀŝnjƵĂůĞ;ĐƵƌƐůĂĂůĞŐĞƌĞͿΎ΀&ĂĐ͘ /// Ϯ
ƌŚ͘/ŶƚĞƌŝŽƌ΁
ϭϮ /dͲϭϬ ƌŚ͘ĚŝŶZŽŵąŶŝĂƐĞĐ͘ys///ƕŝy/yŠŶƚƌͲŽƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĉĞƵƌŽƉĞĂŶĉ ///ͬϮ /dͲϭϮ ƌŚŝƚĞĐƚƵƌĉŵŽĚĞƌŶĉƕŝĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĉŠŶZŽŵąŶŝĂ /// Ϯ
ϭϯ ^dͲϵ &ŝŶŝƐĂũĞ;ϭͿ ///ͬϭ ^dͲϴϴ &ŝŶŝƐĂũĞƕŝŵĂƚĞƌŝĂůĞ;ϭͿ /// ϭ
ϭϰ ^dͲϭϬ &ŝŶŝƐĂũĞ;ϮͿ ///ͬϮ ^dͲϴϵ &ŝŶŝƐĂũĞƕŝŵĂƚĞƌŝĂůĞ;ϮͿ /// Ϯ
ϭϱ ĐƵƌƐůĂĂůĞŐĞƌĞƐĞŵ͘ϭ ///ͬϭ hŶĂĚŝŶƵƌŵĉƚŽĂƌĞůĞŽƉƜŝƵŶŝ͗
  /dͲϮϰ ƌƚĉƕŝƐŽĐŝĞƚĂƚĞ;ĐƵƌƐůĂĂůĞŐĞƌĞͿΎ΀&ĂĐ͘ƌŚ͘/ŶƚĞƌŝŽƌ΁ /// ϭ
  ^&Ͳϯϱ &ŽƚŽŐƌĂĨŝĞ;ĐƵƌƐůĂĂůĞŐĞƌĞͿΎ΀&ĂĐ͘ƌŚ͘/ŶƚĞƌŝŽƌ΁ /// ϭ
  W/ͲϮϱ /ŶƚƌŽĚƵĐĞƌĞŠŶŐƌĂĨŝĐͲĚĞƐŝŐŶ;ĐƵƌƐůĂĂůĞŐĞƌĞͿΎ΀&ĂĐ͘ /// ϭ
ƌŚ͘/ŶƚĞƌŝŽƌ΁
ϭϲ ĐƵƌƐůĂĂůĞŐĞƌĞƐĞŵ͘Ϯ ///ͬϮ hŶĂĚŝŶƵƌŵĉƚŽĂƌĞůĞŽƉƜŝƵŶŝ͗
  W/ͲϮϬ ^ĐĞŶŽŐƌĂĨŝĞ;ĐƵƌƐůĂĂůĞŐĞƌĞͿΎ΀&ĂĐ͘ƌŚ͘/ŶƚĞƌŝŽƌ΁ /s Ϯ
  ^&ͲϯϮ ^ƚŝůƵƌŝ;ĐƵƌƐůĂĂůĞŐĞƌĞͿΎ΀&ĂĐ͘ƌŚ͘/ŶƚĞƌŝŽƌ΁ /s Ϯ
ϭϳ ^&Ͳϭϱ ƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂƐƉĂƜŝƵůƵŝŝŶƚĞƌŝŽƌ /sͬϭ ^&Ͳ ^ƉĂƜŝƵƉƌŝǀĂƚǀƐ͘ƐƉĂƜŝƵƉƵďůŝĐ;ĐƵƌƐůĂĂůĞŐĞƌĞͿΎ s Ϯ
ϭϴ ^dͲϳϳ &ŝnjŝĐĂĐŽŶƐƚƌƵĐƜŝŝůŽƌ;ϭͿ /sͬϭ ^dͲϴϱ /ŶƚƌŽĚƵĐĞƌĞŠŶĨŝnjŝĐĂĐŽŶƐƚƌƵĐƜŝŝůŽƌ /// ϭ
ϭϵ ^dͲϭϲ WƌŽŝĞĐƚƚĞŚŶŽůŽŐŝĞĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĉ;ϭͿ /sͬϭ ^dͲϭϲ WƌŽŝĞĐƚƚĞŚŶŽůŽŐŝĞĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĉ;ϮͿ /s ϭ
ϮϬ ^dͲϭϵ /ŶŐŝŶĞƌŝĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĉ;ϭͿ /sͬϭ ^dͲϭϵ /ŶŐŝŶĞƌŝĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĉ /// ϭ
Ϯϭ ^dͲϭϳ WƌŽŝĞĐƚƚĞŚŶŽůŽŐŝĞĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĉ;ϮͿ /sͬϮ ^dͲϭϳ WƌŽŝĞĐƚƚĞŚŶŽůŽŐŝĞĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĉ;ϯͿ /s Ϯ

ϳϲͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Eƌ͘ ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐƚĂŶƚĉ  ^ĞƌĞĨĂĐĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ 
Đƌƚ͘ ŽĚ ĞŶƵŵŝƌĞ ŶͬƐ ŽĚ ĞŶƵŵŝƌĞ Ŷ ^Ğŵ
ϮϮ ^dͲϮϬ /ŶŐŝŶĞƌŝĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĉ;ϮͿ /sͬϮ ^dͲϮϭ ^ƚƌƵĐƚƵƌŝƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞ;ĐƵƌƐůĂĂůĞŐĞƌĞͿΎ /s ϭ
Ϯϯ ^dͲϮϯ WƌŽŝĞĐƚƚĞŚŶŽůŽŐŝĞĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĉ;ϯͿ sͬϭ ^dͲϴϲ WƌŽŝĞĐƚĂƌĞĚĞĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĉͬdĞŽƌŝĂƉƌŽŝĞĐƚƵůƵŝ s ϭ
Ϯϰ WͲϰϱ ^ƚƵĚŝƵĚĞĂŵƉůĂƐĂŵĞŶƚʹnjŽŶĞĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞƉƌŽƚĞũĂƚĞ sͬϮ WͲϵ /ŶƐĞƌƜŝŝŠŶnjŽŶĞĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞƉƌŽƚĞũĂƚĞ s ϭ
Ϯϱ ^dͲϮϮ WƌŽŝĞĐƚĂƌĞĐŽŵƉůĞdžĉ sͬϭ ^dͲϴϮ džŝŐĞŶƜĞƕŝƉĞƌĨŽƌŵĂŶƜĞŠŶĐŽŶƐƚƌƵĐƜŝŝ;ĐƵƌƐůĂ s Ϯ
ĂůĞŐĞƌĞͿΎ
Ϯϲ /dͲϭϱ džŝŽůŽŐŝĂƕŝĨŝůŽnjŽĨŝĂĐƵůƚƵƌŝŝ sͬϭ /dͲϱϬ DŽĚĞůĞŐůŽďĂůĞ͕ĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌŝůŽĐĂůĞ /s ϭ

* Pentru disciplinele la alegere se vor respecta regulamentul Ίi procedura de opΌiune afiΊate pe
site-ul UAUIM.

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϳϳ
 

Anexa 5


Prevederi referitoare la recunoaΊterea disciplinelor promovate pentru studenΌii


care repetă anul

StudenΌii care repetă anul de studiu trebuie să promoveze disciplinele din planul de învăΌământ
2017-2018 corespunzător anului de studiu pe care îl repetă.
Disciplinele promovate anterior, care se regăsesc în planul de învăΌământ curent, vor fi preluate
pentru anul curent.
Dintre acele discipline unde numărul de credite sau denumirea diferă, vor fi preluate următoarele:

Ŷ/ϮϬϭϳͲϮϬϭϴ
Eƌ͘ ŝƐĐŝƉůŝŶĂƉƌŽŵŽǀĂƚĉĂŶƚĞƌŝŽƌ  ŝƐĐŝƉůŝŶĂŠŶϮϬϭϳͲϮϬϭϴ 
Đƌƚ͘ ŽĚ ĞŶƵŵŝƌĞ ŶĐƌ͘ ŽĚ ĞŶƵŵŝƌĞ ŶĐƌ͘
ϭ WϭͲ WƌŽŝĞĐƚĂƌĞĚĞĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĉͬdĞŽƌŝĂƉƌŽŝĞĐƚƵůƵŝ / ϯ WϭͲ WƌŽŝĞĐƚĂƌĞĚĞĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĉͬdĞŽƌŝĂƉƌŽŝĞĐƚƵůƵŝ / ϰ
ϭϬ ;ϭ͘ϯͿ ϭϬ ;ϭ͘ϯͿ
Ϯ WϭͲ WƌŽŝĞĐƚĚĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ;ϭͿ / Ϯ WϭͲ WƌŽŝĞĐƚĚĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ;ϭͿ / ϭ
ϵ ϵ
ϯ ^dͲϭ ^ƚĂƚŝĐĂĨŽƌŵĞůŽƌĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞ / ϰ ^dͲϭ ^ƚĂƚŝĐĂĨŽƌŵĞůŽƌĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞ / ϯ
ϰ /dͲϮ ŽŶƚŝŶƵŝƚĂƚĞƕŝĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝƚĂƚĞŠŶĞǀŽůƵƜŝĂ / Ϯ /dͲϮ ŽŶƚŝŶƵŝƚĂƚĞƕŝĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝƚĂƚĞŠŶĞǀŽůƵƜŝĂ / ϯ
ŝƐƚŽƌŝĐĉĂĨĞŶŽŵĞŶƵůƵŝĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂů;/Ϳʹ ŝƐƚŽƌŝĐĉĂĨĞŶŽŵĞŶƵůƵŝĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂů;/Ϳʹ
ŶƚŝĐŚŝƚĂƚĞĂƕŝǀƵůDĞĚŝƵ ŶƚŝĐŚŝƚĂƚĞĂƕŝǀƵůDĞĚŝƵ
ϱ /dͲϭ /ŶƚƌŽĚƵĐĞƌĞŠŶĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĉ / Ϯ /dͲϭ /ŶƚƌŽĚƵĐĞƌĞŠŶĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĉ / ϯ
ϲ WϭͲ WƌŽŝĞĐƚĂƌĞĚĞĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĉͬdĞŽƌŝĂƉƌŽŝĞĐƚƵůƵŝ / ϲ WϭͲ WƌŽŝĞĐƚĂƌĞĚĞĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĉͬdĞŽƌŝĂƉƌŽŝĞĐƚƵůƵŝ / ϳ
ϭϰ ;ϭ͘ϱͿ ϭϰ ;ϭ͘ϱͿ
ϳ WϭͲ WƌŽŝĞĐƚĚĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ;ϮͿ / Ϯ WϭͲ WƌŽŝĞĐƚĚĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ;ϮͿ / ϭ
ϭϯ ϭϯ
ϴ /dͲϱ ŽŶƚŝŶƵŝƚĂƚĞƕŝĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝƚĂƚĞŠŶĞǀŽůƵƜŝĂ / Ϯ /dͲϱ ŽŶƚŝŶƵŝƚĂƚĞƕŝĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝƚĂƚĞŠŶĞǀŽůƵƜŝĂ / ϯ
ŝƐƚŽƌŝĐĉĂĨĞŶŽŵĞŶƵůƵŝĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞƵƌŽƉĞĂŶ ŝƐƚŽƌŝĐĉĂĨĞŶŽŵĞŶƵůƵŝĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞƵƌŽƉĞĂŶ
;//ͿʹĚĞůĂZĞŶĂƕƚĞƌĞůĂZŽŵĂŶƚŝƐŵ ;//ͿʹĚĞůĂZĞŶĂƕƚĞƌĞůĂZŽŵĂŶƚŝƐŵ
ϵ WϭͲ ĐƚŝǀŝƚĉƜŝƉƌĂĐƚŝĐĞ;ĚĞƐĞŶĚĞĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĉͿ / ϭ WϭͲ ĐƚŝǀŝƚĉƜŝƉƌĂĐƚŝĐĞ;ĚĞƐĞŶĚĞĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĉͿ / Ϯ
ϯ ϯ
ϳϴͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


Ŷ//ϮϬϭϳͲϮϬϭϴ
Eƌ͘ ŝƐĐŝƉůŝŶĂƉƌŽŵŽǀĂƚĉĂŶƚĞƌŝŽƌ  ŝƐĐŝƉůŝŶĂŠŶϮϬϭϳͲϮϬϭϴ 
Đƌƚ͘ ŽĚ ĞŶƵŵŝƌĞ ŶĐƌ͘ ŽĚ ĞŶƵŵŝƌĞ ŶĐƌ͘
ϭ /dͲϮϱ ƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĉŠŶƐĞĐŽůƵůy/y // Ϯ /dͲϮϱ ƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĉŠŶƐĞĐŽůƵůy/y // ϯ
Ϯ /dͲϲ >ŝŵďĂũĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂů;ϮͿ // Ϯ /dͲϲ >ŝŵďĂũĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂů;ϮͿ // ϯ
ϯ hWͲϭ ŶĂůŝnjĉŵŽƌĨŽͲƚŝƉŽůŽŐŝĐĉƵƌďĂŶĉ // Ϯ hWͲϭ ŶĂůŝnjĉŵŽƌĨŽͲƚŝƉŽůŽŐŝĐĉƵƌďĂŶĉ // ϯ
ϰ ^dͲϱ ŽŶƐƚƌƵĐƜŝŝĚŝŶůĞŵŶƕŝŽƜĞů // Ϯ ^dͲϲ ŽŶƐƚƌƵĐƜŝŝĚŝŶůĞŵŶƕŝŽƜĞů // ϯ
ϱ ^dͲϲ ^ƚƌƵĐƚƵƌŝƐŝŵƉůĞĚŝŶůĞŵŶƕŝŽƜĞů // ϯ ^dͲϲ ^ƚƌƵĐƚƵƌŝƐŝŵƉůĞĚŝŶůĞŵŶƕŝŽƜĞů // ϭ
ϲ hWͲ &ŽƌŵĉƵƌďĂŶĉ // Ϯ hWͲ &ŽƌŵĉƵƌďĂŶĉ // ϯ
ϭϯϰ ϭϯϰ
ϳ WϮͲϯ ĐƚŝǀŝƚĉƜŝƉƌĂĐƚŝĐĞ;ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌĞĚĞ // ϭ WϮͲϯ ĐƚŝǀŝƚĉƜŝƉƌĂĐƚŝĐĞ;ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌĞĚĞ // Ϯ
ĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĉͿ ĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĉͿ

Ŷ///ϮϬϭϳͲϮϬϭϴ
Eƌ͘ ŝƐĐŝƉůŝŶĂƉƌŽŵŽǀĂƚĉĂŶƚĞƌŝŽƌ  ŝƐĐŝƉůŝŶĂŠŶϮϬϭϳͲϮϬϭϴ 
Đƌƚ͘ ŽĚ ĞŶƵŵŝƌĞ ŶĐƌ͘ ŽĚ ĞŶƵŵŝƌĞ ŶĐƌ͘
ϭ WϯͲ WƌŽŝĞĐƚĂƌĞĚĞĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĉͬdĞŽƌŝĂ /// ϳ WϯͲ WƌŽŝĞĐƚĂƌĞĚĞĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĉͬdĞŽƌŝĂ /// ϲ
ϭϲ ƉƌŽŝĞĐƚƵůƵŝ;ϯ͘ϮͿ ϭϲ ƉƌŽŝĞĐƚƵůƵŝ;ϯ͘ϮͿ
Ϯ /dͲϵ ƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂƚƌĂĚŝƜŝŽŶĂůĉŠŶZŽŵąŶŝĂ /// Ϯ /dͲϵ ƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂƚƌĂĚŝƜŝŽŶĂůĉŠŶZŽŵąŶŝĂ /// ϯ
ϯ hWͲϯ dĞŚŶŝĐĂƉƌŽŝĞĐƚĉƌŝŝƵƌďĂŶĞ /// Ϯ hWͲϯ dĞŚŶŝĐĂƉƌŽŝĞĐƚĉƌŝŝƵƌďĂŶĞ /// ϯ
ϰ ^dͲϵ &ŝŶŝƐĂũĞ;ϭͿ /// ϯ ^dͲϴϴ &ŝŶŝƐĂũĞƕŝŵĂƚĞƌŝĂůĞͲĚĞƚĂůŝĞƌĞĚĞ /// ϯ
ĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĉ;ϭͿ
ϱ ^dͲϭϯ WƌŽŝĞĐƚĂƌĞĂƐƚƌƵĐƚƵƌŝůŽƌĚĞƌĞnjŝƐƚĞŶƜĉ /// Ϯ ^dͲϭϯ WƌŽŝĞĐƚĂƌĞĂƐƚƌƵĐƚƵƌŝůŽƌĚĞƌĞnjŝƐƚĞŶƜĉ /// ϯ
ϲ ^dͲϭϮ ^ƚƌƵĐƚƵƌŝ;ϮͿ /// Ϯ ^dͲϭϮ ^ƚƌƵĐƚƵƌŝ;ϮͿ /// ϭ
ϳ WϯͲϮ WƌŽŝĞĐƚĂƌĞĚĞĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĉͬdĞŽƌŝĂ /// ϴ WϯͲϮ WƌŽŝĞĐƚĂƌĞĚĞĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĉͬdĞŽƌŝĂ /// ϳ
ƉƌŽŝĞĐƚƵůƵŝ;ϯ͘ϯͿ ƉƌŽŝĞĐƚƵůƵŝ;ϯ͘ϯͿ
ϴ hWͲϮ ŽĐƚƌŝŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĞ /// Ϯ hWͲϮ ŽĐƚƌŝŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĞ /// ϯ
ϵ ^dͲϭϬ &ŝŶŝƐĂũĞ;ϮͿ /// ϯ ^dͲϴϵ &ŝŶŝƐĂũĞƕŝŵĂƚĞƌŝĂůĞͲĚĞƚĂůŝĞƌĞĚĞ /// ϯ
ĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĉ;ϮͿ
ϭϬ ^dͲϭϰ ĐƚŝǀŝƚĉƜŝƉƌĂĐƚŝĐĞ;ƕĂŶƚŝĞƌͿ /// ϭ ^dͲϭϰ ĐƚŝǀŝƚĉƜŝƉƌĂĐƚŝĐĞ;ƕĂŶƚŝĞƌͿ /// Ϯ

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϳϵ
 

Ŷ/sϮϬϭϳͲϮϬϭϴ
Eƌ͘ ŝƐĐŝƉůŝŶĂƉƌŽŵŽǀĂƚĉĂŶƚĞƌŝŽƌ  ŝƐĐŝƉůŝŶĂŠŶϮϬϭϳͲϮϬϭϴ 
Đƌƚ͘ ŽĚ ĞŶƵŵŝƌĞ ŶĐƌ͘ ŽĚ ĞŶƵŵŝƌĞ ŶĐƌ͘
ϭ WͲϱ WƌŽƚĞĐƜŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝƵůƵŝ;ŶŽƜŝƵŶŝĚĞ /s Ϯ WͲϱ WƌŽƚĞĐƜŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝƵůƵŝ;ŶŽƜŝƵŶŝĚĞ /s ϯ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞͿ ĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞͿ
Ϯ hWͲϰ ^ƚƌƵĐƚƵƌŝƵƌďĂŶĞ /s Ϯ hWͲϰ ^ƚƌƵĐƚƵƌŝƵƌďĂŶĞ /s ϯ
ϯ ^dͲϭϲ WƌŽŝĞĐƚdĞŚŶŽůŽŐŝĞƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĉ;ϭͿ /s ϯ ^dͲϭϲ WƌŽŝĞĐƚdĞŚŶŽůŽŐŝĞƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĉ;ϮͿ /s Ϯ
ϰ ^dͲϭϵ /ŶŐŝŶĞƌŝĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĉ;ϭͿ /s Ϯ ^dͲϭϵ /ŶŐŝŶĞƌŝĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĉ /s ϭ
ϱ ^WϰͲ WƌŽŝĞĐƚĂƌĞĚĞĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĉͬdĞŽƌŝĂ /s ϱ ^WϰͲ WƌŽŝĞĐƚĂƌĞĚĞĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĉͬdĞŽƌŝĂ /s ϲ
ϰϮ ƉƌŽŝĞĐƚƵůƵŝ;ϰ͘ϰͿ ϰϮ ƉƌŽŝĞĐƚƵůƵŝ;ϰ͘ϰͿ
ϲ hWͲϳ ŽŵƉŽnjŝƜŝĞƵƌďĂŶĉ /s ϯ hWͲϳ ŽŵƉŽnjŝƜŝĞƵƌďĂŶĉ /s Ϯ
ϳ ^dͲϭϳ WƌŽŝĞĐƚdĞŚŶŽůŽŐŝĞƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĉ;ϮͿ /s Ϯ ^dͲϭϳ WƌŽŝĞĐƚdĞŚŶŽůŽŐŝĞƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĉ;ϯͿ /s Ϯ
ϴ ^dͲϳϳ &ŝnjŝĐĂĐŽŶƐƚƌƵĐƜŝŝůŽƌ;ϭͿ /s Ϯ ^dͲϴϱ /ŶƚƌŽĚƵĐĞƌĞŠŶĨŝnjŝĐĂĐŽŶƐƚƌƵĐƜŝŝůŽƌ /s ϭ
ϵ /dͲϭϰ ĐƚŝǀŝƚĉƜŝƉƌĂĐƚŝĐĞ;ĞdžĐƵƌƐŝĞĚĞƐƚƵĚŝŝͿ /s ϭ /dͲϭϰ ĐƚŝǀŝƚĉƜŝƉƌĂĐƚŝĐĞ;ĞdžĐƵƌƐŝĞĚĞƐƚƵĚŝŝͿ /s Ϯ

La cererea studentului pot fi preluate disciplinele la alegere promovate în anul IV anterior (o
disciplină / semestru), cu precizarea explicită în cerere a disciplinei promovate Ίi a pachetului în
care se doreΊte a fi preluată.


ŶsϮϬϭϳͲϮϬϭϴ
Eƌ͘ ŝƐĐŝƉůŝŶĂƉƌŽŵŽǀĂƚĉĂŶƚĞƌŝŽƌ  ŝƐĐŝƉůŝŶĂŠŶϮϬϭϳͲϮϬϭϴ 
Đƌƚ͘ ŽĚ ĞŶƵŵŝƌĞ ŶĐƌ͘ ŽĚ ĞŶƵŵŝƌĞ ŶĐƌ͘
ϭ /dͲϭϲ ƐƚĞƚŝĐĂ s Ϯ /dͲϭϲ ƐƚĞƚŝĐĂ s ϯ
Ϯ hdͲϭϭDĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵƌďĂŶ s Ϯ hdͲϭϭDĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵƌďĂŶ s ϯ
ϯ WͲϳ ĐƚŝǀŝƚĉƜŝƉƌĂĐƚŝĐĞ;ƌĞůĞǀĞƵͿ s ϭ WͲϳ ĐƚŝǀŝƚĉƜŝƉƌĂĐƚŝĐĞ;ƌĞůĞǀĞƵͿ s Ϯ


ϴϬͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ


La cererea studentului, pot fi preluate următoarele discipline care au devenit la alegere:

Eƌ͘ ŝƐĐŝƉůŝŶĂƉƌŽŵŽǀĂƚĉĂŶƚĞƌŝŽƌ  ŝƐĐŝƉůŝŶĂŠŶϮϬϭϳͲϮϬϭϴ 


Đƌƚ͘ ŽĚ ĞŶƵŵŝƌĞ ŶĐƌ͘ ŽĚ ĞŶƵŵŝƌĞ ŶĐƌ͘
ϭ hWͲϲ WĞŝƐĂŐŝƐƚŝĐĉ s Ϯ hWͲϲ ƵƌƐůĂĂůĞŐĞƌĞƐĞŵ͘ϭͬWĂĐŚĞƚϭ͗WĞŝƐĂŐŝƐƚŝĐĉ s ϯ
Ϯ ^dͲϮϮWƌŽŝĞĐƚĂƌĞĐŽŵƉůĞdžĉ s Ϯ ^dͲϴϮdžŝŐĞŶƜĞƕŝƉĞƌĨŽƌŵĂŶƜĞŠŶĐŽŶƐƚƌƵĐƜŝŝ s ϯ

La cererea studentului pot fi preluate disciplinele la alegere promovate în anul V anterior (una sau
două discipline / semestru), cu precizarea explicită în cerere a disciplinei promovate Ίi a
pachetului în care se doreΊte a fi preluată.

'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴͮϴϭ
 

Anexa 6

Înregistrarea rezultatelor studenΌilor

Începând cu semestrul II al anului universitar 2012-2013 a fost elaborată úi implementată Pro-


cedura de înregistrare a rezultatelor studenΌilor în format electronic în programul Aca-
demica. Aceasta se aplică tuturor facultăΌilor din cadrul UAUIM. Realizarea acesteia a fost dictata
de un deziderat principal, acela de a putea obΌine în timp util situaΌii Ίcolare corecte privind re-
zultatele studenΌilor. Procedura precizează clar etapele, responsabilităΌile úi subordonările, fixând
termenele de acΌiune în activităΌile de transmitere úi gestionare a rezultatelor studenΌilor. Proce-
dura a fost prezentată în ΊedinΌa organizată de Decanatul FacultăĠii de Arhitectură în data de 28
Martie 2013 tuturor celor implicaΌi úi responsabilizaΌi în proces, astfel (numerotare conform pro-
cedurii):

1.a. ReprezentanĠii studenĠilor


1.b. Profesorii titulari ai disciplinelor
1.c. Secretarii de departament
1.d. Secretarul specializării Conservare Restaurare, Sibiu
1.e. Secretarii de facultate
1.f. Secretarul responsabil cu studenĠii străini
1.g. Secretarul responsabil Academica pe facultate
1.h. Secretarul responsabil Academica pe universitate
1.i. Secretarul ùef al FacultăĠii de Arhitectură
1.j. Secretar ùef al UAUIM
1.k. Coordonatorul soft din partea UAUIM
2.a. Reprezentantul soft Academica
2.b. Comisia de echivalare a rezultatelor formative
2.c. Comisia ERASMUS
2.d. Registratura UAUIM
2.e. Directorii de departamente
2.f. Decanatele: Decanii úi Prodecanii facultăĠilor

ResponsabilităΌile din aceasta procedura ce revin studenΌilor FacultăĠii de Arhitectură sunt clare,
astfel:
 StudenΌii urmăresc rezultatele afiúate úi semnalează în timp util eventuale ne-
concordanĠe;

 ReprezentanΌii de an distribuie studenĠilor pe care îi reprezintă rezultatele în


format electronic primite de la secretarii responsabili Academica pe facultăĠi.

ϴϮͮ'ŚŝĚƵůƐƚƵĚĞŶƚƵůƵŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ