Sunteți pe pagina 1din 37

Director: prof.

Timuş Jan,

Responsabil de catedră: prof. Pop Monica Dorina,

PLANIFICARE
LIMBA ROMÂNĂ
CLASA A VI-A

Anul şcolar 2014 – 2015

Profesor: Stoica Valentina


Şcoala Gimnazială “Alexandru Ceuşianu”, Reghin
Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu”, Reghin Profesor: Stoica Valentina
Disciplina: Limba şi literatura română Nr. de ore/săptămână: 4

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare


2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi
dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri
diverse

VALORI ŞI ATITUDINI

 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi
limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural
 Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

CONŢINUTURI
Unităţile de conţinut tipărite cu litere aldine constituie noţiuni noi pentru clasa a VI-a.
1. Lectura
1.1. Cartea - obiect cultural. *Structura cărţii: cuprins, prefaţă, postfaţă, note.
1.2. Teoria literară
1.2.1. Structura operei literare. Modurile de expunere. Naraţiunea (autor, narator, personaj; naraţiunea la persoana a III-a şi naraţiunea la persoana I; subiectul
operei literare, momentele subiectului; timpul şi spaţiul în naraţiune). Descrierea (portretul literar, tabloul). Dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor).
1.2.2. Figurile de stil (actualizare). Antiteza.
1.2.3. Versificaţia (actualizare). Tipuri de rimă (monorima, rima împerecheată, rima încrucişată, rima îmbrăţişată). Măsura.
1.3. Textul
1.3.1. Texte literare − populare şi culte − aparţinând diverselor genuri şi specii. Opera epică.
Opera lirică. Specii literare obligatorii: pastelul, fabula, doina populară.
1.3.2. Texte nonliterare: anunţul, ştirea.
Se vor selecta 6-8 texte literare de bază, destinate studiului aprofundat. Între acestea vor fi incluse în mod obligatoriu şi fragmente din operele scriitorilor
clasici ai literaturii române. Ele pot fi însoţite de scurte texte auxiliare (literare sau nonliterare, inclusiv contemporane). Se sugerează ca textul de bază să nu
depăşească, de regulă, două pagini. Din textele mai lungi pot fi oferite fragmente semnificative, lectura integrală urmând a constitui obiect al lecturii personale a
elevilor. Autorii de manuale şi profesorii au libertatea să aleagă texte-suport în măsură să evidenţieze noţiunile cuprinse la punctele 1.2.1 – 1.2.3 şi 1.3.1 – 1.3.2.
Aceste texte trebuie să respecte următoarele criterii: valoric, estetic, formativ, adecvare la vârsta elevilor.
2. Practica raţională şi funcţională a limbii
2.1. Comunicarea orală
2.1.1. Structurarea textului oral
Ordonarea ideilor în comunicare (actualizare).
2.1.2. Textul dialogat şi cel monologat.
Organizarea replicilor într-un dialog complex. Adaptarea la interlocutor. *Modalităţi de conectare a elementelor nonverbale la cele verbale.
Monologul: text narativ, text descriptiv, text informativ. Rezumatul oral (actualizare).
*Se recomandă ca elevii să poată realiza următoarele acte de vorbire:
- identificarea sau diferenţierea unui obiect de altul ori a unei persoane de alta;
- susţinerea unui schimb verbal într-o conversaţie de grup;
- exprimarea gusturilor, expunerea unor opinii despre ceva sau cineva, stabilirea unei analogii, a unei comparaţii, exprimarea unei impresii personale;
- formularea unei propuneri, acceptarea ori refuzul unei propuneri;
- descrierea unui obiect sau a unei persoane (a unui loc);
- prezentarea unei acţiuni complexe.
2.2. Comunicarea scrisă
2.2.1. Procesul scrierii
Organizarea unui text în funcţie de destinaţie (scrisoarea, anunţul).
Semnele de punctuaţie: punctul şi virgula, linia de dialog şi linia de pauză. Semnele ortografice: cratima, punctul ca semn ortografic.
2.2.2. Contextele de realizare
Relatarea. *Oferirea de informaţii privind diverse aspecte ale realităţii înconjurătoare.
Motivarea unei opinii privitoare la textele studiate sau la fapte/persoane din realitate. Descrierea de tip tablou, de tip portret. Povestirea.
Rezumatul. Aprecieri personale referitoare la textele epice şi lirice studiate.
3. Elemente de construcţie a comunicării
În toate clasele gimnaziului, modalitatea tradiţională sau de altă natură, de ordonare, de combinare şi de tratare didactică a unităţilor de conţinut din acest capitol
ţine exclusiv de opţiunea autorului de manual şi a profesorului. Se recomandă ca abordarea acestor aspecte să fie corelată cu studiul textului nonliterar şi literar,
inclusiv din punctul de vedere al valorilor stilistice, exigenţă absolut necesară, mai ales în cazul elementelor de lexic. Concepţia pe care s-a întemeiat prezentul
curriculum este că, în şcoală, predarea-învăţarea va urmări „limba în funcţiune”, în variantele ei orală şi scrisă, normată şi literară, iar nu „limba ca sistem
abstract”. Interesează viziunea comunicativ-pragmatică a prezentei programe, nu predarea în şi pentru sine a unor „cunoştinţe gramaticale”, ci abordarea
funcţională şi aplicativă a acestora în calitatea lor de elemente care contribuie la structurarea unei comunicări corecte şi eficiente. În acest sens, se recomandă, în
toate cazurile, exerciţii de tip analitic (de recunoaştere, de grupare, de motivare, de descriere, de diferenţiere) şi de tip sintetic (de modificare, de completare, de
exemplificare, de construcţie). Se vor evidenţia aspecte ţinând de ortografie, de punctuaţie şi de ortoepie, de exprimare corectă în toate situaţiile care impun o
asemenea abordare. Se sugerează ca, în prezentarea problemelor noi, profesorul să se sprijine de fiecare dată pe actualizarea cunoştinţelor asimilate anterior de
către elevi, pornind de la un text, de la o situaţie concretă de comunicare, şi nu de la noţiunile teoretice. Dimensiunea stilistică a faptelor de limbă se
preconizează a fi tratată la secţiunea consacrată studiului textelor literare şi de câte ori profesorul găseşte soluţia practică cea mai eficientă.
Începând cu anul şcolar 2006-2007 se vor respecta normele prevăzute de DOOM, ediţia a II-a.
3.1. Lexicul (actualizare)
Noţiunea de vocabular.
Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului.
a. Derivarea (actualizare).
Sufixarea. Sufixele diminutivale şi sufixele augmentative.
Prefixarea.
b. Compunerea.
Compunerea prin alăturare, subordonare1 şi abreviere.
c. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea).
Substantive provenite din alte părţi de vorbire. Adjective provenite din verbe la participiu.
Adverbe provenite din adjective şi din substantive.
Familia lexicală (derivate, compuse, cuvinte obţinute prin schimbarea valorii gramaticale). Câmpurile lexico-semantice (aplicativ). Sinonimele (actualizare).
Antonimele (actualizare).
Omonimele (omofone şi omografe).
Arhaismele şi regionalismele.
3.2. Noţiuni de fonetică (actualizare). Regulile de despărţire a cuvintelor în silabe. Ortografia pentru despărţirea în silabe (inclusiv folosirea cratimei şi a
apostrofului).
3.3. Noţiuni de sintaxă (actualizare). Felul propoziţiilor. Fraza. Propoziţia regentă. Elementul regent. Coordonarea şi subordonarea.
3.4. Morfosintaxa.
3.4.1. Verbul – (actualizare). Verbele predicative şi verbele nepredicative: copulative (numai a fi, a deveni) şi auxiliare.
Modurile personale: indicativ, imperativ, conjunctiv, condiţional-optativ. Timpuri.
Modurile nepersonale: infinitiv, gerunziu, participiu, supin.
3.4.2. Substantivul (actualizare).
Substantivele defective de singular sau de plural. Substantivele colective. Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivului.
3.4.3. Substituţi ai substantivului
3.4.3.1. Pronumele
Pronumele personal.
Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. Forme, cazuri şi funcţii sintactice.
Pronumele demonstrativ şi adjectivul pronominal demonstrativ. Forme, cazuri şi funcţii sintactice.
3.4.3.2. Numeralul (actualizare). Valoarea substantivală şi adjectivală a numeralului. Numeralul cardinal şi numeralul ordinal. Funcţii sintactice.
3.4.4. Determinanţii substantivului
Adjectivul (actualizare). Formele flexionare. Articolul demonstrativ (adjectival). Gradele de comparaţie. Funcţii sintactice.
3.4.5. Părţile de vorbire neflexionare
3.4.5.1. Adverbul (actualizare). Gradele de comparaţie. Funcţiile sintactice: complement circumstanţial de loc, de timp, de mod, atribut adverbial.
3.4.5.2. Prepoziţia (actualizare). Regimul cazual.
3.4.5.3. Conjuncţia (actualizare).
Exerciţii de folosire corectă a adverbului, a prepoziţiei şi a conjuncţiei.
1 Prin compunere prin subordonare se înţelege: 1. Subordonarea atributivă: a) substantiv + adjectiv; botgros, coate-goale, vorbă-lungă, acid clorhidric,lmaşul-
Mare ş.a. b) adjectiv + substantiv (în unele formaţii mai vechi): bună-credinţă, bună-cuviinţă, bunăvoinţă, rea-credinţă, rea-voinţă etc.; c) substantiv +
ubstantiv în genitiv: Calea Laptelui, ciuboţica cucului, gura-leului, floarea-soarelui, ochiul-boului, Gura Ocniţei, Neagra Şarului […], Delta Dunării ş.a.; d)
substantiv + substantiv cu prepoziţie: apă de plumb, bou de baltă, floare-de-colţ, Roşiori de Vede, Baia de Aramă etc.; 2. Subordonare completivă (rezultatul
unor izolări): fluieră-vânt, încurcă-lume, pierde-vară, zgâriebrânză, ducă-se pe pustii; 3. Subordonare faţă de un adjectiv, având ca rezultat un alt adjectiv: a)
adjectiv nume de culoare combinat cu determinanţii deschis, închis: roşu închis/deschis; două adjective nume de culoare: galben-portocaliu, galben-verzui; c)
adjectiv verbal precedat de un circumstanţial: bine-credincios, bine-venit, clar-văzător; 4. Subordonarea eterogenă prin care se formează numeralele: a)
subordonarea circumstanţială de la 11 la 19: doisprezece (doi „peste“ zece); subordonarea atributivă de la 20 la 90, unde numerele ca 2, 3, 4 sunt atributele lui
zece (22, 23, 24 etc.). (cf. art. Compunere, semnat de Angela Bidu-Vrănceanu, în Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Editura Nemira, 2001, p. 124-125).
3.4.5.4. Interjecţia (actualizare). Interjecţii predicative.
3.5. Sintaxa propoziţiei (actualizare).
3.5.1. Predicatul. Predicatul verbal şi predicatul nominal (numai cu verbele copulative a fi şi a deveni).
3.5.2. Subiectul
Subiectul exprimat şi subiectul neexprimat (subînţeles şi inclus). Acordul predicatului cu subiectul.
3.5.3. Atributul (actualizare). Atributul adjectival. Atributul substantival. Atributul pronominal. Atributul adverbial.
3.5.4. Complementul (actualizare). Complementele circumstanţiale. Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod. Complementele
necircumstanţiale. Complementul direct. Complementul indirect.
Structura anului şcolar 2014 - 2015
Semestrul al II-lea
Semestrul I
Săptămâna Data Săptămâna Data
I 15-19. 09. 2014 I 09-13. 02. 2015
II 22-26.09. 2014 II 16-20. 02. 2015
III 29.09-03.10. 2014 III 23 – 27.02. 2015
IV 6-10. 10. 2014 IV 02-06. 03. 2015
V 13-17. 10. 2014 V 09-13. 03. 2015
VI 20-24. 10. 2014 VI 16-20. 03. 2015
VII 27.10-31. 10. 2014 VII 23 – 27.03. 2015
VIII 03 – 07. 11. 2014 VIII 30.03-03.04.2015
IX 10- 14. 11. 2014 ŞCOALA ALTFEL 06-10.04. 2015
X 17 - 21. 11. 2014 VACANŢA DE 11 – 19.04.2015
PRIMĂVARĂ
XI 24-28. 11. 2014
Planificare calendaristică IX 20-24.04.2015
XII 01. – 05. 12. 2014
X 27.04-01.05.2015
XIII 8 – 12. 12. 2014 Clasa a VI-a XI 04- 08.05. 2015
XIV 15 – 19. 12. 2014
XII 11-15.05. 2015
VACANŢA DE IARNĂ 20.12.2014 –
4.01.2015 XIII 18-22.05. 2015
Structura anului şcolar: XIV 2014/2015
25 -29.05. 2015
XV 05-09.01.2015
Cursuri: 35 de săptămâni + XV 1; 140 de ore/an + 4 ore
01-05. 06.2015
XVI 12-16.01.2015
(Şcoala altfel) XVI 08-12.06.2015
XVII 19-23.01.2015
Semestrul I: 18 săptămâni, XVII 4 ore/săptămână 72 de
15-19.06. 2015
XVIII 26-30.01.2015
ore VACANŢA DE 20.06 – 13.09.2015
VACANŢA 31.01-8.02.2015 Semestrul al II-lea: 17 săptămâni 4 ore /
INTERSEMESTRIALA VARĂ
săptămână  68de ore (1 mai 2015 - zi liberă)
Săptămâna 6 – 10 aprilie 2015: ŞCOALA ALTFEL: Programul „SA ŞTIM MAI MULTE, SA FIM MAI BUNI!” (activităţi extraşcolare şi extracurriculare,
având orar specific);
Teze: sem. I, până pe 12 decembrie 2014; sem. II, până pe 25 mai 2015 (săpt. 17)
Zile libere: 1 Decembrie, 1 Mai 2014, 1 iunie (Rusaliile)

Semestrul I

Unitatea de CS Conţinuturi Nr. de Săptă Obser


învăţare ore mâna vaţii
alocate
Prezentarea 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a unui mesaj Prezentarea şi îndrumarea lecturii 6 I-II
programei şi a oral; Evaluare predictivă
manualului; 2.4. adaptarea vorbirii la situaţiile speciale sau Evaluarea competenţelor de lectură şi de
actualizarea neprevăzute de dialog sau monolog; înţelegere a unui text literar/nonliterar
cunoştinţelor 2.1. asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un Actualizarea cunoştinţelor
Evaluare mesaj oral;
predictivă
UNITATEA 1 1.1. distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de Cartea – obiect cultural 24 II -
Cartea detaliu dintr-un mesaj oral, stabilind legături sau La Medeleni, de I. Teodoreanu VIII
La Medeleni, de I. diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse; *Structura cărţii: cuprins, prefaţă, postfaţă, note
Teodoreanu 1.4. aplicarea principiilor ascultării active în
manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; Structurarea textului oral
2.2. utilizarea relaţiilor de sinonimie, de antonimie, Ordonarea ideilor în comunicare (actualizare)
de omonimie în organizarea mesajului oral;
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de
detaliu în cadrul textului citit;
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în
textele citite;
3.4. sesizarea organizării morfologice şi sintactice a Procesul scrierii
Comunicarea prin textelor citite (nonliterare şi literare); Semnele de punctuaţie: punctul şi virgula, linia
dialog 4.2. utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la de dialog şi linia de pauză.
categoriile semantice studiate şi la mijloacele de Semnele ortogafice: cratima, punctul ca semn
îmbogăţire a vocabularului, pentru exprimarea nuanţată; ortografic
4.3. înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat,
utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie; Noţiuni de fonetică (actualizare)
Foneticǎ
4.4. alcătuirea rezumatului unui text literar sau Regulile de despărţire a cuvintelor în silabe.
nonliterar; Ortografia pentru despărţirea în silabe (inclusiv
folosirea cratimei şi a apostrofului)

Lexic Lexicul
Actualizare. Noţiunea de vocabular. Mijloacele
interne de îmbogăţire a vocabularului.
a. Derivarea (actualizare). Sufixarea. Sufixele
diminutivale şi sufixele augmentative.
Prefixarea
b. Compunerea
Compunerea prin alăturare, subordonare şi
abreviere (conform programei şcolare în
vigoare, p. 18)
c. Schimbarea valorii gramaticale sau
conversiunea (actualizare)
Substantive provenite din alte părţi de
vorbire. Adjective provenite din verbe la
participiu. Adverbe provenite din adjective şi
din substantive
Familia lexicală (derivate, compuse, cuvinte
obţinute prin schimbarea valorii gramaticale)
Câmpurile lexico-semantice (aplicativ)
Sinonimele (actualizare). Antonimele
(actualizare)
Omonimele (omofone şi omografe)
Arhaismele şi regionalismele

Relatarea. *Oferirea de informaţii privind


Evaluare diverse aspecte ale realităţii înconjurătoare

Unitatea 2 1.4. aplicarea principiilor ascultării active în Structura operei literare VIII-
Structura operei manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; „Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă XIV
literare 2.1. înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog Modurile de expunere. Naraţiunea la persoana I. 26
„Amintiri din (narativ, descriptiv, informativ); Autor, narator, personaj. Timpul şi spaţiul în
2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în naraţiune
copilărie”, de Ion
diverse tipuri de propoziţii;
Creangă 3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de Motivarea unei opinii privitoare la textele
detaliu în cadrul textului citit; studiate sau la fapte/persoane din realitate
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic
şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un text Noţiuni de sintaxă (actualizare).
liric; Felul propoziţiilor. Fraza. Propoziţia regentă.
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în Elementul regent. Coordonarea şi
textele citite; subordonarea
3.4. sesizarea organizării morfologice şi sintactice a
textelor citite (nonliterare şi literare); Verbul (actualizare)
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse; Verbele predicative şi nepredicative: copulative
(numai a fi, a deveni) şi auxiliare.
Modurile personale: indicativ, imperativ,
Subiectul operei
conjunctiv, condiţional-optativ. Timpuri
literare Sobieski şi Modurile nepersonale: infinitiv, gerunziu,
românii, de participiu, supin
Costache Negruzzi Monologul (text narativ, text informativ)
Relatarea
Scrisoarea

Evaluare

Unitatea 3 2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în Structura operei literare 16 XV-
Structura operei diverse tipuri de propoziţii; „Sobieski şi românii”, de C. Negruzzi XVIII
literare 2.4. adaptarea vorbirii la situaţia concretă de dialog sau Naraţiunea la persoana a III-a. Subiectul operei
„Sobieski şi de monolog; literare. Momentele subiectului
2.5. participarea la diferite situaţii de comunicare, Rezumatul oral (actualizare)
românii”, de C.
manifestând o atitudine favorabilă progresiei Rezumatul
Negruzzi comunicării; Opera epică
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de Dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor)
Substantivul
detaliu în cadrul textului citit;
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic Substantivul (actualizare)
şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un text Substantive defective de singular sau de
liric; plural. Substantivele colective
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivelor
textele citite; Textul dialogat şi cel monologat
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse; Organizarea replicilor într-un dialog
4.2. utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la complex. Adaptarea la interlocutor
categoriile semantice studiate şi la mijloacele de *Modalităţi de conectare a elementelor
îmbogăţire a vocabularului, pentru exprimarea nuanţată; nonverbale la cele verbale
4.3. înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat,
utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie;
4.4. alcătuirea rezumatului unui text literar sau
nonliterar;
Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 3 X
Obs.: Discutarea tezei poate avea loc în altă săptămână, spre sfârşitul semestrului
Ore pentru dezvoltarea competenţelor de lectură 8 II-
XVIII
TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 72

Semestrul al II-lea

Unitatea de CS Conţinuturi Nr. de ore Săptă Obser


învăţare alocate mâna vaţii
Unitatea 4 2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de Versificaţia (actualizare). Tipuri de 16 I-IV
Text literar propoziţii; rimă (monorima, rima împerecheată,
„O, rămâi”, 3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul rima încrucişată, rima îmbrăţişată).
de M. textului citit; Măsura
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a Figurile de stil (actualizare). Antiteza
Eminescu
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric;
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite; Pronumele personal
4.4. alcătuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar; Pronumele posesiv şi adjectivul
pronominal posesiv. Forme, cazuri şi
funcţii sintactice
Pronumele şi adjectivul pronominal
demonstrativ. Forme. Cazuri şi
funcţii sintactice

Unitatea 5 2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de Determinanţii substantivului 9 V -VII
Descrierea propoziţii; Adjectivul (actualizare). Formele
2.4. adaptarea vorbirii la situaţia concretă de dialog sau de monolog; flexionare
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul Articolul demonstrativ (adjectival)
textului citit; Gradele de comparaţie
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a Funcţii sintactice
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric; Numeralul (actualizare)
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite; Valoarea substantivală şi adjectivală
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse; a numeralului
4.2. utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la categoriile Numeralul cardinal şi numeralul
semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului, ordinal. Funcţii sintactice
pentru exprimarea nuanţată;
Unitatea 6 2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de Pastelul 11 VII-X
propoziţii; Mărţişor”, de Ion Pillat
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul Descrierea (tabloul)
Pastelul textului citit;
„Mărţişor”, 3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a Părţile de vorbire neflexionare
de Ion Pillat procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric; Adverbul
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite; Prepoziţia (actualizare). Regimul
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse; cazual
Conjuncţia (actualizare)
Interjecţia (actualizare). Interjecţii
predicative

Unitatea 7 2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de Sintaxa propoziţiei (actualizare) 11 X- XII
Schiţa propoziţii; Predicatul. Predicatul verbal şi
„D-l Goe...” 2.4. adaptarea vorbirii la situaţia concretă de dialog sau de monolog; predicatul nominal (numai cu verbele
de I. L. 2.5. participarea la diferite situaţii de comunicare, manifestând o copulative a fi şi a deveni)
Caragiale atitudine favorabilă progresiei comunicării; Subiectul exprimat şi subiectul
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul neexprimat (subînţeles şi inclus).
textului citit; Acordul predicatului cu subiectul
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric;
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite;
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse;
4.2. utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la categoriile
semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului,
pentru exprimarea nuanţată;
4.3. înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat, utilizând corect
semnele ortografice şi de punctuaţie;
4.4. alcătuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar;
Unitatea 8 2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de Fabula 20 XIII-
Texte propoziţii; „Bivolul şi coţofana”, de G. XVII
literare. 2.4. adaptarea vorbirii la situaţia concretă de dialog sau de monolog; Topârceanu
Fabula 3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul Atributul (actualizare). Atributul
„Bivolul şi textului citit; adjectival. Atributul substantival.
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a Atributul pronominal. Atributul
coţofana”,
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric; adverbial
de G. 3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite;
Complementul (actualizare)
Topârceanu 4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse;
Complementele circumstanţiale.
4.2. utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la categoriile Complementele circumstanţiale de
semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului, loc, de timp, de mod
pentru exprimarea nuanţată; Complementele necircumstanţiale.
Complementul direct. Complementul
Doina indirect
populară
„Doina” Doina populară
„Doina”
Opera lirică

Părţile de vorbire neflexionare


Adverbul (actualizare)
Gradele de comparaţie
Funcţiile sintactice: complement
circumstanţial de loc, de timp, de
mod, atribut adverbial
Aprecieri personale referitoare la
textele epice şi lirice studiate
Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 3 XVII
Obs.: Discutarea tezei poate avea loc în altă săptămână, spre sfârşitul semestrului
Ore pentru dezvoltarea competenţelor de lectură 6 II-
Obs. Orele consacrate lecturii şi înţelegerii textelor literare/nonliterare pot fi repartizate de profesor în funcţie de XVII
necesităţile şi ritmul colectivului de elevi
Total ore pentru semestrul al II-lea 66

TOTAL ORE/AN 134

Sugestii de activităţi extraşcolare şi extracurriculare pentru săptămâna ŞCOALA ALTFEL


Competenţe specifice Activităţi Nr. de ore
1.1  Poveştile oraşului meu- atelier de scriere creativă, ca expresie a înţelegerii
1.5 literaturii 4
2.1  Concurs de postere : Citeşte şi tu! – campanie de promovare a cărţilor autorilor
2.2 locali şi ale autorilor copii din fiecare judeţ
2.4  Călătorie în jurul lumii– lectura scrierilor enciclopedice - proiect pluridisciplinar
2.5  Şcoala lecturii - copii, părinţi şi profesori-masă rotundă, dezbatere, joc de rol,
3.1 pentru promovarea lecturii, ca spaţiu al cunoaşterii lumii interioare şi exterioare
3.3 fiinţei umane.
4.1  În laboratorul unei cărţi – întâlniri cu autori de literatură beletristică şi ştiinţifică
4.3 şi cu editori (activităţile se vor înscrie în recomandările programei şi nu vor depăşi
particularităţile de vârstă ale elevilor).
 De la realitate la basm, prin ficţiune - cunoaşterea valorilor morale
fundamentale, reflectate în basme; dezbateri de caz la nivel transdisciplinar,
pornind de la relaţia persoană – personalitate – personaj ; model – antimodel în
basmele româneşti şi universale
 Literatura şi scena – lectura dramatizată ca modalitate de înţelegere a mesajului
şi a diferenţelor dintre arta cuvântului şi arta dramatică
 Cum citim o carte electronică? Exerciţii de lectură comprehensivă având ca
suport cartea electronică
 Internetul ca mijloc de cunoaştere – exerciţii de informare prin accesarea
internetului

*Activităţile dedicate lecturii vor fi evaluate prin: spectacole, reviste şcolare, concursuri de postere etc. Modalităţile de evaluare alternative
aplicate vor avea un caracter stimulativ şi vor avea ca obiectiv central construirea atitudinii pozitive a elevului faţă de lectura tradiţională sau de pe
internet. Totodată, aceste evaluări vor oferi feedbackul pentru proiectarea activităţilor didactice, desfăşurate pentru aplicarea programei şcolare.
Evaluarea va fi un moment aşteptat de elev, ca recompensă a efortului de lectură şi înţelegere şi ca măsură obiectivă a nivelului propriilor competenţe
de lectură.
Proiectul unităţii de învăţare

Săptămâna 1, 2:
Nr de ore alocate: 6

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr.ore) didactice organizare
Prezentarea manualului şi a 1.1 Observarea manualului 1 Programa Activitate frontală
programei 2.1 Stabilirea de relaţii între conţinuturile şcolară,
2.4 prevăzute în programă şi parcurgerea lor S1 manual
Verificarea competenţelor de 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragmente Activitate Aprecierea
lectură şi de înţelegere a unui text 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin de texte individuală răspunsurilor
literar/nonliterar participarea la discuţii pe marginea lor şi S1 literare/ Activitate frontală
prin rezolvarea unor cerinţe specifice nonliterare Activitate în grup
Actualizarea cunoştinţelor 1.1 Rezolvarea de exerciţii 1 Fişă de Activitate Aprecierea
2.1 lucru individuală răspunsurilor
S1 Activitate frontală
Activitate în grup
Actualizarea cunoştinţelor 1.1 Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor 1 Fişă de Activitate frontală Observarea
2.1 lucru Activitate sistematică
S1 Auxiliare individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor
Actualizarea cunoştinţelor 2.3 Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor 1 Fişă de Activitate Aprecierea
3.3 S2 lucru individuală răspunsurilor
Activitate frontală
Test predictiv 3.3. Rezolvarea exerciţiilor propuse 1 Test iniţial Activitate Evaluare
3.4. S2 individuală scrisă
4.2
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 1; Săpt. 2-8


Nr de ore alocate: 24

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr.ore) didactice organizare
„La Medeleni”,de I. Teodoreanu 3.3. Exerciţii de explicare a sensului cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Lectura aprofundată 3.4. în context Fişe de şi pe grupe sistematică
4.2. Exerciţii de identificare a cuvintelor cheie S 2 lucru
din textul studiat
Cartea, obiect cultural 3.3. Exerciţii de prezentare a unor cărţi 1 Manual Activitate frontală Aprecierea
*Structura cărţii: cuprins, prefaţă, Exerciţii de identificare a elementelor de Fişe de şi pe grupe răspunsurilor
postfaţă, note structură a unei cărţi S2 lucru la înterbări

„La Medeleni”, de I. Teodoreanu 3.3. Exerciţii de înţelegere şi interpretarea 1 Manual Activitate frontală Aprecierea
Lectura aprofundată 3.4. textului suport S3 Fişe de şi pe grupe răspunsurilor
4.2., 3.1, 3.3 lucru la întrebări
Procesul scrierii 4.3. Exerciţii de identificare a rolului semnelor 1 Manual Activitate frontală Aprecierea
Semnele de punctuaţie: punctul şi de punctuaţie şi de ortografie în texte date Fişe de şi pe grupe răspunsurilor
virgula, linia de dialog şi linia de Exerciţii pentru folosirea corectă a semnelor lucru Observarea
pauză. de punctuaţie şi ortografice S3 sistematică
Semnele ortogafice: cratima,
punctul ca semn ortografic
Lectură: „Cărţile au suflet”, de 3.3. Exerciţii de lectură. 1 Manual Activitate frontală Aprecierea
Nicolae Manolescu 3.4. Exerciţii de înţelegere a textului suport S3 Fişe de şi individuală răspunsurilor
4.2. lucru la întrebări
Lexicul 3.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Actualizare 4.2. referitoare la vocabularul limbii române Fişe de şi individuală sistematică
lucru Aprecierea
S3 Auxiliare răspunsurilor
didactice
Lexicul 3.3. Exerciţii de identificare a cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Noţiunea de vocabular. Mijloacele 4.2. derivate din texte date Fişe de şi individuală sistematică
interne de îmbogăţire a Exerciţii de actualizare a noţiunilor teoretice lucru Aprecierea
vocabularului referitoare la derivare Auxiliare răspunsurilor
a. Derivarea (actualizare) Alcătuirea de enunţuri în care să apară S 4 didactice
cuvinte obţinute prin derivare
Lexicul Exerciţii de identificare a cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
a. Derivarea 3.3. derivate din texte date Fişe de Activitate sistematică
Sufixarea. Sufixele diminutivale 4.2. Exerciţii de creare şi de integrare în context lucru individuală Aprecierea
şi sufixele augmentative a cuvintelor derivate cu sufixe diminutivale S 4 Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
şi augmentative didactice
Lexicul Exerciţii de identificare a cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
a. Derivarea 3.3. derivate din texte date Fişe de Activitate sistematică
Prefixarea 4.2. Exerciţii de creare şi de integrare în context S 4 lucru individuală Aprecierea
a cuvintelor derivate cu prefixe Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
didactice
Lectură: „Constantin 3.3. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Manual Activitate frontală Aprecierea
Brâncovanul” 3.4. colegi pe baza unei grile Fişe de şi individuală răspunsurilor
4.2. Discuţii asupra evaluării lecturii S4 lucru la întrebări
Exerciţii de vocabular
Lexicul
b. Compunerea Exerciţii de identificare a cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Compunerea prin alăturare, 3.3. compuse din texte date Fişe de Activitate sistematică
subordonare şi abreviere 4.2. Exerciţii de explicare a formării cuvintelor lucru individuală Aprecierea
(conform programei şcolare în compuse identificate în texte date Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
vigoare, p. 18) Exerciţii de integrare în context a cuvintelor S 5 didactice
compuse
Lexicul 1 Manual Activitate frontală Observarea
c. Schimbarea valorii gramaticale 3.3. Exerciţii de identificare a cuvintelor Fişe de Activitate sistematică
sau conversiunea (actualizare) 4.2. obţinute prin conversiune în texte date S5 lucru individuală Aprecierea
Substantive provenite din alte Exerciţii de integrare în context a cuvintelor Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
părţi de vorbire. Adjective obţinute prin conversiune didactice
provenite din verbe la
participiu. Adverbe provenite
din adjective şi din substantive
Lexicul
c. Schimbarea valorii gramaticale 3.3. Exerciţii de identificare a cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
sau conversiunea (actualizare) 4.2. obţinute prin conversiune în texte date Fişe de Activitate sistematică
Substantive provenite din alte Exerciţii de integrare în context a cuvintelor lucru individuală Aprecierea
părţi de vorbire. Adjective obţinute prin conversiune Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
provenite din verbe la Exerciţii de diferenţiere a sensurilor didactice
participiu. Adverbe provenite cuvintelor obţinute prin conversiune S 5
din adjective şi din substantive identificate în texte date
Lectură: „Parabola grăuntelui care 3.3. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Manual Activitate frontală Aprecierea
încolţeşte fără să ştie omul” 3.4. colegi pe baza unei grile Fişe de Activitate răspunsurilor
4.2. Discuţii asupra evaluării lecturii S5 lucru individuală la întrebări
Exerciţii de vocabular
Lexicul Exerciţii de identificare a cuvintelor Manual Activitate frontală Observarea
Familia lexicală (derivate, 3.3. aparţinând aceleiaşi familii lexicale în texte 1 Fişe de Activitate sistematică
compuse, cuvinte obţinute prin 4.2. date lucru individuală Aprecierea
schimbarea valorii gramaticale) Exerciţii de creare a unor familii lexicale S6 Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a unor didactice
cuvinte aparţinând unei familii lexicale
Lexicul
Câmpurile lexico-semantice 3.3. Exerciţii de identificare a cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
(aplicativ) 4.2. aparţinând unui câmp lexico-semantic în S6 Fişe de Activitate sistematică
texte date lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de integrare în context a unor Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
cuvinte aparţinând unui câmp lexico- didactice
semantic
Lexicul Exerciţii de identificare în texte date a 1 Manual Activitate frontală Observarea
Sinonimele (actualizare). 2.2. sinonimelor şi antonimelor Fişe de Activitate sistematică
Antonimele (actualizare) 3.3. Exerciţii de integrare în context a seriilor lucru individuală Aprecierea
4.2. sinonimice S6 Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
antonimelor
Lectură: „Mezul iernei”, de V. 3.3. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Manual Activitate frontală Aprecierea
Alecsandri 3.4. colegi pe baza unei grile Fişe de Activitate răspunsurilor
4.2. Discuţii asupra evaluării lecturii S6 lucru individuală la întrebări
Exerciţii de vocabular
Lexicul Exerciţii de diferenţiere a omografelor şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
Omonimele (omofone şi 2.2. omofonelor Fişe de Activitate sistematică
omografe) 3.3. Exerciţii de identificare în context a lucru individuală Aprecierea
4.2. omonimelor S7 Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
didactice
Lexicul Exerciţii de identificare a regionalismelor şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
Arhaismele şi regionalismele 3.3. a arhaismelor în texte date S7 Fişe de Activitate sistematică
4.2. Exerciţii de integrare în context a lucru individuală Aprecierea
regionalismelor şi a arhaismelor Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
didactice
Noţiuni de fonetică (actualizare) 4.3. Exerciţii de identificare a diftongilor, 1 Manual Activitate frontală Observarea
Regulile de despărţire a cuvintelor triftongilor şi hiatului. Fişe de Activitate sistematică
în silabe Exerciţii de despărţire corectă a cuvintelor lucru individuală Aprecierea
Ortografia pentru despărţirea în în silabe Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
silabe (inclusiv folosirea cratimei S7 didactice
şi a apostrofului)

Lectură: „Veneam la vale”, de 3.3. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Manual Activitate frontală Aprecierea
Geo Bogza 3.4. colegi pe baza unei grile Fişe de Activitate răspunsurilor
4.2. Discuţii asupra evaluării lecturii lucru individuală la întrebări
Exerciţii de vocabular S7

Lexic şi noţiuni de fonetică. 3.3. Exerciţii de lexic 1 Auxiliare Activitate frontală Observarea
Consolidare 4.2. Exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe didactice Activitate sistematică
4.3. Alcătuirea de enunţuri în care să apară Fişe de individuală Aprecierea
cuvinte obţinute prin derivare, compunere, S 8 lucru răspunsurilor
conversiune
Unitatea 1 3.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişe de Activitate Aprecierea
4.2. teoretice însuşite S8 evaluare independentă fişelor de
4.3. evaluare
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 2: săpt. VIII- XIV


Nr de ore alocate: 26; (teză în săpt. XIV)

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Structura operei literare Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de Manual Activitate frontală Observarea
Amintiri din copilărie, de Ion 3.1. colegi pe baza unei grile 1 Grila de Activitate sistematică
Creangă 3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii evaluare a individuală Aprecierea
Lectura textului suport 3.3. Exerciţii de vocabular S8 lecturii răspunsurilor
Amintiri din copilărie, de Ion Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Creangă 3.1. referitoare la modurile de expunere Fişe de Activitate sistematică
Lectura aprofundată a textului 3.2 Exerciţii de identificare a caracteristicilor lucru individuală Aprecierea
suport. Modurile de expunere. naraţiunii în textul studiat S8 răspunsurilor
Naraţiunea la persoana I
Amintiri din copilărie, de Ion 3.1. Exerciţii de identificare a autorului, 1 Manual Activitate frontală Observarea
Creangă 3.2. naratorului, personajului având în vedere Fişe de Activitate sistematică
Lectura aprofundată a textului textul studiat lucru individuală Aprecierea
suport. Autor, narator, personaj Exerciţii de identificare a indicilor de timp răspunsurilor
Amintiri din copilărie, de Ion şi de spaţiu în naraţiune S9
Creangă
Lectura aprofundată a textului-
suport selectat. Timpul şi spaţiul
în naraţiune
Amintiri din copilărie, de Ion 1.4. Exerciţii de interpretare a sensului global al 1 Manual Activitate frontală Observarea
Creangă 3.1. textului Fişe de Activitate sistematică
Lectura aprofundată a textului 3.2. Exerciţii de exprimare a opiniei în legătură lucru individuală Aprecierea
suport selectat. Motivarea unei cu semnificaţiile textului studiat răspunsurilor
opinii privitoare la textele S 9
studiate sau la fapte/persoane
din realitate
Noţiuni de sintaxă (actualizare). 2.3. Exerciţii de identificare a prepoziţiilor şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
Felul propoziţiilor. Fraza. 3.4. conjuncţiilor şi de explicare a rolului Fişe de Activitate sistematică
Propoziţia regentă. Elementul acestora în propoziţie şi frază lucru individuală Aprecierea
regent. Coordonarea şi Exerciţii de identificare a tipurilor de Auxiliare răspunsurilor
subordonarea propoziţii, de segmentare a frazelor didactice
Exerciţii de identificare a raporturilor S9
sintactice de coordonare şi de subordonare
în propoziţie şi în frază
Lectură: „Viaţa ca o pradă”, de 3.1. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
Marin Preda 3.2. colegi pe baza unei grile lucru Activitate sistematică
3.3. Discuţii asupra evaluării lecturii S9 individuală Aprecierea
Exerciţii de vocabular răspunsurilor
Verbul Exerciţii de identificare a modului şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
Modurile personale: indicativ, 3.4. timpului verbelor în texte date Fişe de Activitate sistematică
imperativ, conjunctiv, Exerciţii de identificare şi de analiză a lucru individuală Aprecierea
condiţional-optativ. Timpuri verbelor la modul indicativ şi la timpurile S 10 Auxiliare răspunsurilor
indicativului în texte date didactice
Verbul Exerciţii de identificare a modului imperativ 1 Manual Activitate frontală Observarea
Modurile personale: imperativ 3.4. în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a verbelor la modul lucru individuală Aprecierea
imperativ Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de diferenţiere a modului indicativ S 10 didactice
de modul imperativ
Verbul Exerciţii de identificare a modului 1 Manual Activitate frontală Observarea
Modurile personale: conjunctiv. 3.4. conjunctiv şi a timpurilor sale în texte date Fişe de Activitate sistematică
Timpurile modului conjunctiv Exerciţii de analiză a verbelor la modul lucru individuală Aprecierea
conjunctiv S 10 Auxiliare răspunsurilor
didactice
Verbul Exerciţii de identificare a modului 1 Manual Activitate frontală Observarea
Modurile personale: condiţional- 3.4. condiţional-optativ şi s timpurilor sale în Fişe de Activitate sistematică
optativ. Timpurile modului texte date S 10 lucru individuală Aprecierea
condiţional-optativ Exerciţii de analiză a verbelor la modul Auxiliare răspunsurilor
condiţional-optativ didactice
Lectură 3.1. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Manual Activitate frontală Aprecierea
3.2. colegi pe baza unei grile Fişe de Activitate răspunsurilor
3.3. Discuţii asupra evaluării lecturii S 11 lucru individuală la întrebări
Exerciţii de vocabular
Modul indicativ. Timpuri verbale Exerciţii de identificare a modului indicativ 1 Manual Activitate frontală Observarea
3.4. şi a timpurilor sale în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a verbelor la modul S 11 lucru individuală Aprecierea
indicativ Auxiliare răspunsurilor
didactice
Modul indicativ. Timpuri verbale Exerciţii de identificare a modului indicativ 1 Manual Activitate frontală Observarea
3.4. şi a timpurilor sale în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a verbelor la modul S 11 lucru individuală Aprecierea
indicativ Auxiliare răspunsurilor
didactice
Modul indicativ. Timpuri verbale Exerciţii de identificare a modului indicativ 1 Manual Activitate frontală Observarea
3.4. şi a timpurilor sale în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a verbelor la modul S 11 lucru individuală Aprecierea
indicativ Auxiliare răspunsurilor
didactice
Lectură: 3.1. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Manual Activitate frontală Aprecierea
3.2. colegi pe baza unei grile Fişe de Activitate răspunsurilor
3.3. Discuţii asupra evaluării lecturii S 12 lucru individuală la întrebări
Exerciţii de vocabular
Verbul Exerciţii de identificare a verbelor la modul 1 Manual Activitate frontală Observarea
Modurile nepersonale: infinitiv, 3.4. infinitiv şi la modul gerunziu în texte date Fişe de Activitate sistematică
gerunziu Exerciţii de analiză a verbelor la modul lucru individuală Aprecierea
infinitiv şi la modul gerunziu S 12 Auxiliare răspunsurilor
didactice
Verbul Exerciţii de identificare a verbelor la modul 1 Manual Activitate frontală Observarea
Modurile nepersonale: 3.4. participiu şi la modul supin în texte date Fişe de Activitate sistematică
participiu, supin Exerciţii de analiză a verbelor la modul lucru individuală Aprecierea
participiu şi la modul supin Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de diferenţiere a modului S 12 didactice
participiu de modul supin
Verbul. Consolidare 3.4. Exerciţii de identificare a verbelor la moduri 1 Manual Activitate frontală Observarea
personale şi nepersonale în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a verbelor la moduri lucru individuală Aprecierea
personale şi la moduri nepersonale S 12 Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de construire a enunţurilor în care didactice
să apară verbe la diferite moduri personale
şi nepersonale
Verbul. Consolidare 3.4. Exerciţii de identificare a verbelor la moduri 1 Manual Activitate frontală Observarea
personale şi nepersonale în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a verbelor la moduri lucru individuală Aprecierea
personale şi la moduri nepersonale S 13 Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de construire a enunţurilor în care didactice
să apară verbe la diferite moduri personale
şi nepersonale
Evaluare sumativă Unitatea 2 3.1. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea
3.2. teoretice însuşite evaluare individuală fişelor de
3.3. S 13 evaluare
3.4.
Pregătire pentru teză 3.1. Exerciţii de exprimare a opiniei în legătură 1 Manual Activitate frontală Aprecierea
3.2. cu semnificaţiile textului studiat Fişe de Activitate răspunsurilor
3.3. Exerciţii de ortografie lucru individuală
4.3 Exerciţii de despărţire corectă a cuvintelor Auxiliare
în silabe didactice
Exerciţii de identificare a cuvintelor
aparţinând unui câmp lexico-semantic în S 13
texte date
Teză 3.1. Rezolvarea subiectului de teză 1 Subiectul Activitate Evaluare
3.2. de teză individuală scrisă
3.3. S 13
4.3
Textul dialogat şi cel monologat Exerciţii de identificare a particularităţilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Monologul narativ 1.4. monologului Fişe de Activitate sistematică
2.1. Exerciţii de construire a unui monolog S 14 lucru individuală Aprecierea
narativ Auxiliare răspunsurilor
didactice
Monologul informativ Exerciţii de identificare a particularităţilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Anunţul. Ştirea 1.4. monologului informativ şi a modului de Fişe de Activitate sistematică
2.1. organizare a acestuia, ca situaţie de lucru individuală Aprecierea
4.1. comunicare monologată) Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
Exerciţii de identificare a caracteristicilor didactice
anunţului şi ştirii S 14
Exerciţii de redactare de anunţuri
Exerciţii de prezentare a unei ştiri
Discutarea tezei Discuţii 1 Lucrările Activitate frontală Observarea
S 14 de teză
Exerciţii 3.1. Exerciţii gramaticale Fişe de Activitate Observarea
3.2. 1 lucru individuală şi
3.3. S 14 frontală
4.3

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 3


Nr de ore alocate: 16; săpt. XV-XVIII

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Structura operei literare Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de Grila de Activitate frontală Observarea
„Sobieski şi românii”, de C. 3.1. colegi pe baza unei grile 1 evaluare a Activitate sistematică
Negruzzi -Lectura textului-suport 3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii S 15 lecturii individuală Aprecierea
3.3. Exerciţii de vocabular răspunsurilor
„Sobieski şi românii”, de C. Exerciţii de identificare a modurilor de 1 Manual Activitate frontală Observarea
Negruzzi -Lectura aprofundată. 3.1. expunere din textul studiat Fişe de Activitate sistematică
Moduri de expunere. Naraţiunea 3.2 Exerciţii de identificare a caracteristicilor S 15 lucru individuală Aprecierea
la persoana a III-a naraţiunii la persoana a III-a răspunsurilor
Exerciţii de diferenţiere a naraţiunii la
persoana I de naraţiunea la persoana a III-a
„Sobieski şi românii”, de C. 3.1. Exerciţii de identificare a momentelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Negruzzi -Lectura aprofundată a 3.2. subiectului Fişe de Activitate sistematică
textului-suport. Subiectul operei Exerciţii de identificare a caracteristicilor S 15 lucru individuală Aprecierea
literare. Momentele subiectului momentelor subiectului răspunsurilor
„Sobieski şi românii”, de C. 3.1. Exerciţii de formulare a ideilor principale 1 Manual Activitate frontală Observarea
Negruzzi -Lectura aprofundată a 3.2. Exerciţii de relaţionare a ideilor principale Fişe de Activitate sistematică
textului-suport. Rezumatul oral 4.4. cu ideile secundare lucru individuală Aprecierea
(actualizare) Exerciţii de rezumare orală a textului-suport răspunsurilor
Rezumatul Redactarea rezumatului textului studiat S 15
„Sobieski şi românii”, de C. 3.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Negruzzi -Lectura aprofundată a 3.2. operei epice, având în vedere textul studiat Fişe de Activitate sistematică
textului-suport. Opera epică S 16 lucru individuală Aprecierea
răspunsurilor
Lectura aprofundată a textului 3.2. Exerciţii de identificare a rolului dialogului 1 Manual Activitate frontală Observarea
suport selectat. Dialogul (mijloc 3.3. în caracterizarea personajelor dintr-un text Fişe de Activitate sistematică
de caracterizare a personajelor) literar lucru individuală Aprecierea
S 16 Auxiliare răspunsurilor
didactice
Substantivul (actualizare) 2.3. Exerciţii de identificare a substantivelor, a 1 Manual Activitate frontală Observarea
felului lor, a genului, numărului şi cazului Fişe de Activitate sistematică
acestora S 16 lucru individuală Aprecierea
Auxiliare răspunsurilor
didactice
Substantivul Exerciţii de identificare a substantivelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Substantive defective de 2.3. defective de singular sau de plural, a Fişe de Activitate sistematică
singular sau de plural. substantivelor colective S 16 lucru individuală Aprecierea
Substantivele colective Exerciţii de construire a unor enunţuri cu Auxiliare răspunsurilor
substantive defective de singular/plural şi cu didactice
substantive colective
Substantivul Exerciţii de identificare a cazurilor şi a 1 Manual Activitate frontală Observarea
Cazurile şi funcţiile sintactice ale 2.3. funcţiilor sintactice ale substantivului Fişe de Activitate sistematică
substantivelor (nominativ, 4.4. Exerciţii de construire de enunţuri pentru S 17 lucru individuală Aprecierea
vocativ) ilustrarea funcţiilor sintactice ale Auxiliare răspunsurilor
substantivului didactice
Substantivul Exerciţii de identificare a cazurilor şi a 1 Manual Activitate frontală Observarea
Cazurile şi funcţiile sintactice ale 2.3. funcţiilor sintactice ale substantivului Fişe de Activitate sistematică
substantivelor ( acuzativ) 4.4. Exerciţii de construire de enunţuri pentru S 17 lucru individuală Aprecierea
ilustrarea funcţiilor sintactice ale Auxiliare răspunsurilor
substantivului didactice
Substantivul Exerciţii de identificare a cazurilor şi a 1 Manual Activitate frontală Observarea
Cazurile şi funcţiile sintactice ale 2.3. funcţiilor sintactice ale substantivului Fişe de Activitate sistematică
substantivelor (genitiv, dativ) 4.4. Exerciţii de construire de enunţuri pentru lucru individuală Aprecierea
ilustrarea funcţiilor sintactice ale S 17 Auxiliare răspunsurilor
substantivului didactice
Substantivul- consolidare 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate frontală Aprecierea
3.1. teoretice însuşite lucru Activitate fişelor de
4.1. S 17 individuală lucru
4.4.
Pregătire pentru evaluare 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate frontală Aprecierea
3.1. teoretice însuşite lucru Activitate fişelor de
4.1. S 18 individuală lucru
4.4.
Evaluare Unitatea 3 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate frontală Aprecierea
3.1. teoretice însuşite evaluare Activitate fişelor de
4.1. S 18 individuală evaluare
4.4.
Textul dialogat şi cel monologat 1 Manual Activitate frontală Observarea
Organizarea replicilor într-un 2.4. Exerciţii de iniţiere, menţinere, încheiere a Fişe de Activitate sistematică
dialog complex. Adaptarea la 2.5. unei situaţii de comunicare dialogată pe lucru individuală Aprecierea
interlocutor 4.2. teme date S 18 Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de adaptare la interlocutor didactice
Recapitulare finală 2.3. Exerciţii recapitulative 1 Activitate frontală Aprecierea
3.1. S 18 Fişe de Activitate fişelor de
4.1. lucru individuală lucru
4.4.
SEMESTRUL al II-lea
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 4


Nr. de ore alocate: 16; săpt. I - IV

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
„O, rămâi”, de M. Eminescu 3.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Lectura aprofundată a textului 3.2. operei lirice având în vedere textul studiat Fişe de Activitate sistematică
suport selectat. Opera lirică S1 lucru individuală Aprecierea
răspunsurilor
„O, rămâi”, de M. Eminescu 3.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Lectura aprofundată. 3.2. speciei, având în vedere textul studiat Fişe de Activitate sistematică
Caracteristicile speciei S1 lucru individuală Aprecierea
răspunsurilor
„O, rămâi”, de M. Eminescu 3.1. Exerciţii de identificare a procedeelor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Lectura aprofundată. Interpretarea 3.2. artistice şi de explicare a rolului lor Fişe de Activitate pe grupe sistematică
semnificaţiei procedeelor artistice Exerciţii de comentare a sensului global al lucru Activitate Aprecierea
textului individuală răspunsurilor
Exerciţii de exprimare a opiniei despre S 1
mesajul textului
„O, rămâi”, de M. Eminescu 3.1. Exerciţii de recunoaştere a tipurilor de rimă 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
Lectura aprofundată a textului 3.2. în texte date lucru Activitate pe grupe sistematică
suport. Tipuri de rimă Exerciţii de identificare a măsurii versurilor S 1 Auxiliare Aprecierea
(monorima, rima împerecheată, în texte date didactice răspunsurilor
rima încrucişată, rima Exerciţii de formulare a unui punct de
îmbrăţişată). Măsura vedere personal asupra rolului elementelor
de prozodie în obţinerea expresivităţii unui
text în versuri
Pronumele personal 2.3. Exerciţii de identificare a pronumelui 1 Manual Activitate frontală Observarea
personal în texte date Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui lucru Activitate Aprecierea
personal S2 Auxiliare individuală răspunsurilor
Exerciţii de integrare în enunţuri a didactice
pronumelui personal
Pronumele posesiv şi adjectivul 2.3. Exerciţii de identificare a pronumelui şi a 1 Manual Activitate frontală Observarea
pronominal posesiv. Forme 4.1. adjectivului pronominal posesiv Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de diferenţiere a pronumelui lucru Activitate Aprecierea
posesiv de adjectivul pronominal posesiv Auxiliare individuală răspunsurilor
Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui şi S2 didactice
a adjectivului pronominal posesiv
Exerciţii de integrare în enunţuri a
pronumelui şi a adjectivului pronominal
posesiv
Pronumele posesiv. Cazuri şi 2.3. Exerciţii de identificare a cazurilor şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
funcţii sintactice (nominativ, 4.1. funcţiilor sintactice ale pronumelui posesiv Fişe de Activitate pe grupe sistematică
acuzativ) Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui lucru Activitate Aprecierea
posesiv în diverse contexte Auxiliare individuală răspunsurilor
Exerciţii de integrare în enunţuri a S2 didactice
pronumelui posesiv cu diferite funcţii
sintactice
Pronumele posesiv. Cazuri şi 2.3. Exerciţii de identificare a cazurilor şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
funcţii sintactice (genitiv, dativ) 4.1. funcţiilor sintactice ale pronumelui posesiv Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui lucru Activitate Aprecierea
posesiv în diverse contexte S2 Auxiliare individuală răspunsurilor
Exerciţii de integrare în enunţuri a didactice
pronumelui posesiv cu diferite funcţii
sintactice
Adjectivul pronominal posesiv. 2.3. Exerciţii de identificare a funcţiei sintactice 1 Manual Activitate frontală Observarea
Cazuri şi funcţii sintactice a adjectivului pronominal posesiv, în texte Fişe de Activitate pe grupe sistematică
date lucru Activitate Aprecierea
Exerciţii de integrare a adjectivului Auxiliare individuală răspunsurilor
pronominal posesiv în diferite enunţuri, didactice
pentru realizarea corectă a acordului cu S3
elementul regent
Pronumele şi adjectivul 2.3. Exerciţii de identificare a pronumelui şi a 1 Manual Activitate frontală Observarea
pronominal demonstrativ. 4.1. adjectivului pronominal demonstrativ Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Forme Exerciţii de diferenţiere a pronumelui lucru Activitate Aprecierea
demonstrativ de adjectivul pronominal Auxiliare individuală răspunsurilor
demonstrativ didactice
Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui şi S3
a adjectivului pronominal demonstrativ
Exerciţii de integrare în enunţuri a
pronumelui şi a adjectivului pronominal
demonstrativ
Pronumele demonstrativ. 2.3. Exerciţii de identificare a cazurilor şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
Cazuri şi funcţii sintactice 4.1. funcţiilor sintactice ale pronumelui Fişe de Activitate pe grupe sistematică
(nominativ, acuzativ) demonstrativ lucru Activitate Aprecierea
Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui S3 Auxiliare individuală răspunsurilor
demonstrativ în diverse contexte didactice
Exerciţii de integrare în enunţuri a
pronumelui demonstrativ cu diferite funcţii
sintactice
Pronumele demonstrativ. 2.3. Exerciţii de identificare a cazurilor şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
Cazuri şi funcţii sintactice 4.1. funcţiilor sintactice ale pronumelui Fişe de Activitate pe grupe sistematică
(genitiv, dativ) demonstrativ lucru Activitate Aprecierea
Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui S3 Auxiliare individuală răspunsurilor
demonstrativ în diverse contexte didactice
Exerciţii de integrare în enunţuri a
pronumelui demonstrativ cu diferite funcţii
sintactice
Adjectivul pronominal 2.3. Exerciţii de identificare a funcţiei sintactice 1 Manual Activitate frontală Observarea
demonstrativ. Cazuri şi funcţii a adjectivului pronominal demonstrativ, în Fişe de Activitate pe grupe sistematică
sintactice texte date lucru Activitate Aprecierea
Exerciţii de integrare a adjectivului Auxiliare individuală răspunsurilor
pronominal demonstrativ în diferite didactice
enunţuri, pentru realizarea corectă a S4
acordului cu elementul regent
Pronumele. Consolidare 2.3. Exerciţii de identificare a pronumelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
4.1. Exerciţii de utilizare corectă a pronumelor Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de integrare în enunţuri a lucru Activitate Aprecierea
pronumelor S4 Auxiliare individuală răspunsurilor
didactice
Aprecieri personale referitoare 2.3. Exerciţii de exprimare orală a opiniei 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
la textele epice şi lirice studiate 2.4. referitoare la textele studiate S4 lucru Activitate sistematică
4.2. individuală Aprecierea
răspunsurilor
Evaluare Unitatea 4 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişe de Activitate Aprecierea
2.4. teoretice însuşite S4 evaluare individuală fişei de
4.1. evaluare

Unitatea de învăţare: Unitatea 5


Nr. de ore alocate: 9; săpt. V- VII

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Invitaţie la lectură: „Amintiri
dintr-o călătorie”, de C. Hogaş/ 3.1. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate frontală Observarea
„Veneam la vale”, de G. Bogza 3.2. colegi pe baza unei grile evaluare a Activitate sistematică
Discuţii asupra evaluării lecturii S5 lecturii individuală Aprecierea
3.3.
Exerciţii de vocabular răspunsurilor
Descrierea (tabloul) 3.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
3.2. descrierii tip tablou Fişe de Activitate sistematică
4.1. Exerciţii de redactare de texte descriptive S 5 lucru individuală Aprecierea
tip tablou răspunsurilor
Adjectivul (actualizare) 2.3. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri 1 Manual Activitate frontală Observarea
4.1 de adjective Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de analiză morfologică lucru Activitate Aprecierea
S5 Auxiliare individuală răspunsurilor
didactice
Adjectivul –grade de comparaţie 2.3. Exerciţii de analiză gramaticală 1 Manual Activitate frontală Observarea
4.1 Fişe de Activitate pe grupe sistematică
lucru Activitate Aprecierea
S5 Auxiliare individuală răspunsurilor
didactice
Numeralul (actualizare) 2.3. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri 1 Manual Activitate frontală Observarea
Valoarea substantivală şi 4.1. de numerale Fişe de Activitate pe grupe sistematică
adjectivală a numeralului Exerciţii de identificare a valorilor lucru Activitate Aprecierea
morfologice ale numeralelor S6 Auxiliare individuală răspunsurilor
didactice
Numeralul cardinal şi numeralul 2.3. Exerciţii de scriere corectă a unor numerale 1 Manual Activitate frontală Observarea
ordinal. 4.1. Exerciţii de identificare a funcţiilor Fişe de Activitate pe grupe sistematică
sintactice ale numeralului lucru Activitate Aprecierea
S6 Auxiliare individuală răspunsurilor
didactice
Numeralul. Funcţii sintactice 2.3. Exerciţii de scriere corectă a unor numerale 1 Manual Activitate frontală Observarea
4.1. Exerciţii de identificare a funcţiilor Fişe de Activitate pe grupe sistematică
sintactice ale numeralului lucru Activitate Aprecierea
S6 Auxiliare individuală răspunsurilor
didactice
Adjectivul şi numeralul. Consolidare 2.3. Exerciţii de scriere corectă a unor numerale 1 Manual Activitate frontală Observarea
4.1. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri Fişe de Activitate pe grupe sistematică
de numerale S6 lucru Activitate Aprecierea
Exerciţii de identificare a valorilor Auxiliare individuală răspunsurilor
morfologice ale numeralelor didactice
Evaluare Unitatea 4 3.2. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea
4.1. teoretice însuşite evaluare individuală fişei de
4.4. S7 evaluare

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 6


Nr. de ore alocate: 11; săpt. VII-X
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Texte literare. Pastelul
„Mărţişor”, de Ion Pillat 3.1. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate frontală Observarea
Lectura textului suport 3.2. colegi pe baza unei grile evaluare a Activitate sistematică
Discuţii asupra evaluării lecturii S7 lecturii individuală Aprecierea
3.3.
Exerciţii de vocabular răspunsurilor
„Mărţişor”, de Ion Pillat 3.1. Exerciţii de identificare a cuvintelor-cheie 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Lectura aprofundată a textului 3.2 . Exerciţii de identificare a structurii textului Fişe de Activitate sistematică
suport. Caracteristicile operei Exerciţii de identificare a caracteristicilor lucru individuală Aprecierea
lirice operei lirice, având în vedere textul studiat S7 răspunsurilor

„Mărţişor”, de Ion Pillat 3.1. Exerciţii de identificare a procedeelor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Lectura aprofundată a textului 3.2. artistice şi de explicare a rolului lor în textul Fişe de Activitate pe grupe sistematică
suport. Resurse ale expresivităţii studiat lucru Aprecierea
artistice Exerciţii de formulare a unui punct de răspunsurilor
vedere personal asupra semnificaţiei S7
figurilor de stil
„Mărţişor”, de Ion Pillat 3.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Lectura aprofundată a textului 3.2. speciei având în vedere textul studiat Fişe de Activitate sistematică
suport. Caracteristicile speciei Exerciţii de motivare a apartenenţei textului S8 lucru individuală Aprecierea
studiat la specia pe care o ilustrează răspunsurilor
Adverbul 2.3. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri 1 Manualul Activitate frontală Observarea
4.1. de conjuncţii Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de utilizare corectă a conjuncţiilor lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de construire a unor enunţuri S8 Auxiliare răspunsurilor
corecte din punct de vedere sintactic didactice
Prepoziţia 2.3. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri 1 Manualul Activitate frontală Observarea
4.1. de conjuncţii Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de utilizare corectă a conjuncţiilor lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de construire a unor enunţuri S8 Auxiliare răspunsurilor
corecte din punct de vedere sintactic didactice
Conjuncţia (actualizare) 2.3. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri 1 Manualul Activitate frontală Observarea
4.1. de conjuncţii Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de utilizare corectă a conjuncţiilor S 8 lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de construire a unor enunţuri Auxiliare răspunsurilor
corecte din punct de vedere sintactic didactice
Portretul lui Ştefan cel Mare 3.1. Exerciţii de recunoaştere a figurilor de stil 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
-Lectura aprofundată a textului 3.2. în texte date lucru Activitate pe grupe sistematică
suport. Exerciţii de identificare a antitezei într-un Auxiliare Aprecierea
Figurile de stil (actualizare) text dat S9 didactice răspunsurilor
Antiteza Exerciţii de interpretare a semnificaţiei
figurilor de stil identificate în texte date
Interjecţia (actualizare). 2.3. Exerciţii de identificare a conjuncţiilor în 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Interjecţii predicative texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de analiză gramaticală a lucru individuală Aprecierea
interjecţiilor identificate în texte date S9 Auxiliare răspunsurilor
didactice
Părţile de vorbire neflexibile. 2.3. Exerciţii de utilizare corectă a părţilor de 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Consolidare 4.1. vorbire neflexibile Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de construire a unor enunţuri lucru individuală Aprecierea
corecte din punct de vedere sintactic S9 Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de utilizare expresivă a limbii didactice
Evaluare Unitatea 6 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea
4.1. teoretice însuşite S 10 evaluare individuală fişei de
4.4. evaluare

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 7


Nr. de ore alocate: 11; săpt. X – XII, teză- S 12

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
D-l Goe..., de I. L. Caragiale Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate frontală Observarea
Lectura textului suport 3.1. colegi pe baza unei grile evaluare a Activitate sistematică
3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii S 10 lecturii individuală Aprecierea
3.3. Exerciţii de vocabular răspunsurilor
D-l Goe..., de I. L. Caragiale. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Lectura aprofundată. 3.2. operei epice, având în vedere textul studiat Fişe de Activitate sistematică
Caracteristicile operei epice 3.3. S 10 lucru individuală Aprecierea
răspunsurilor
D-l Goe..., de I. L. Caragiale Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Lectura aprofundată. 3.2. speciei schiţa, având în vedere textul studiat Fişe de Activitate sistematică
Caracteristicile speciei 3.3. S 10 lucru individuală Aprecierea
răspunsurilor
D-l Goe..., de I. L. Caragiale 3.2. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Auxiliare Activitate frontală Observarea
Lectura aprofundată. 3.3. speciei schiţa, având în vedere un text dat S 11 didactice Activitate sistematică
Caracteristicile speciei Fişe de individuală Aprecierea
lucru răspunsurilor

Sintaxa propoziţiei (actualizare) 2.3. Exerciţii de identificare a predicatelor 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
Predicatul. Predicatul verbal. 4.1. verbale în texte date lucru Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a predicatelor verbale şi Auxiliare individuală Aprecierea
din texte date S 11 didactice răspunsurilor
Exerciţii de construire de enunţuri în care să
apară predicate verbale
Sintaxa propoziţiei (actualizare) 2.3. Exerciţii de identificare a predicatelor 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
Predicatul. Predicatul nominal 4.1. verbale şi nominale în texte date lucru Activitate sistematică
(numai cu verbele copulative a fi Exerciţii de analiză a predicatelor verbale şi Auxiliare individuală Aprecierea
şi a deveni) nominale din texte date didactice răspunsurilor
Exerciţii de construire de enunţuri în care să S 11
apară predicate verbale şi nominale
Subiectul exprimat 2.3. Exerciţii de identificare a subiectului în 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.1. texte date lucru Activitate sistematică
Exerciţii de construire de enunţuri în care să S 11 Auxiliare individuală Aprecierea
apară diferite tipuri de subiecte didactice răspunsurilor
Subiectul subiectul neexprimat 2.3. Exerciţii de identificare a subiectului în 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
(subînţeles şi inclus). Acordul 4.1. texte date lucru Activitate sistematică
predicatului cu subiectul Exerciţii de construire de enunţuri în care să S 12 Auxiliare individuală Aprecierea
apară diferite tipuri de subiecte didactice răspunsurilor
Evaluare 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea
4.1. teoretice însuşite S 12 evaluare individuală fişei de
4.4. evaluare
Pregătire pentru lucrarea scrisă 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Manual Activitate frontală Aprecierea
semestrială 4.1. teoretice însuşite S 12 Fişe de Activitate răspunsurilor
4.4. lucru individuală
Lucrare scrisă semestrial 2.3. Rezolvarea subiectelor propuse 1 Subiectul Activitate Evaluare
4.1. S 12 de teză individuală scrisă
4.4.

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 8


Nr. de ore alocate: 20; săpt. XIII - XVII

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Texte literare. Fabula „Bivolul şi Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate frontală Observarea
coţofana”, de G. Topârceamu 3.1. colegi pe baza unei grile evaluare a Activitate sistematică
Lectura textului suport 3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii S 13 lecturii individuală Aprecierea
3.3. Exerciţii de vocabular răspunsurilor
„Bivolul şi coţofana”, de G. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Topârceamu.Lectura 3.2. operei epice, având în vedere textul studiat Fişe de Activitate sistematică
aprofundată.Caracteristicile 3.3. S 13 lucru individuală Aprecierea
operei epice răspunsurilor
Discutarea tezei Discuţii 1 Activitate frontală Aprecierea
S 13 răspunsurilor
„Bivolul şi coţofana”, de G. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Topârceamu Lectura 3.2. speciei fabula, având în vedere textul studiat Fişe de Activitate sistematică
aprofundată. Caracteristicile 3.3. S 13 lucru individuală Aprecierea
speciei răspunsurilor
„Bivolul şi coţofana”, de G. 3.2. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Auxiliare Activitate frontală Observarea
Topârceamu Lectura 3.3. speciei fabula, având în vedere un text dat S 14 didactice Activitate sistematică
aprofundată. Caracteristicile Fişe de individuală Aprecierea
speciei lucru răspunsurilor
Atributul pronominal 2.3. Exerciţii de identificare a atributului 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.1. pronominal în texte date lucru Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a atributului pronominal Auxiliare individuală Aprecierea
Exerciţii de construire de enunţuri în care să didactice răspunsurilor
apară atribute pronominale, în diferite S 14
cazuri
Atributul adverbial 2.3. Exerciţii de identificare a atributului 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.1. adverbial în texte date lucru Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a atributului adverbial S 14 Auxiliare individuală Aprecierea
Exerciţii de construire de enunţuri în care să didactice răspunsurilor
apară atribute adverbiale
Lectură: 3.1. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Manual Activitate frontală Aprecierea
„Budulea Taichii”, de Ioan 3.2. colegi pe baza unei grile Fişe de Activitate răspunsurilor
Slavici 3.3. Discuţii asupra evaluării lecturii S 14 lucru individuală la întrebări
Exerciţii de vocabular
Complementul (actualizare) 2.3. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
Complementele circumstanţiale. 4.1. de complemente circumstanţiale în texte lucru Activitate sistematică
Complementele circumstanţiale date Auxiliare individuală Aprecierea
de loc, de timp, de mod Exerciţii de analiză a complementelor didactice răspunsurilor
circumstanţiale
Exerciţii de construire de enunţuri în care să S 15
apară diferite tipuri de complemente
circumstanţiale
Complementele 2.3. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
necircumstanţiale. 4.1. de complemente necircumstanţiale în texte lucru Activitate sistematică
Complementul direct. date Auxiliare individuală Aprecierea
Complementul indirect Exerciţii de analiză a complementelor didactice răspunsurilor
necircumstanţiale
Exerciţii de construire de enunţuri în care să S 15
apară diferite tipuri de complemente
necircumstanţiale
Sintaxa propoziţiei. Consolidare 2.3. Exerciţii de identificare a diferitelor părţi de 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.1. propoziţie lucru Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a diferitelor părţi de Auxiliare individuală Aprecierea
propoziţie S 15 didactice răspunsurilor
Exerciţii de integrare în enunţuri a părţilor
de vorbire cu diferite funcţii sintactice
Doina populară ”Doina” Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate frontală Observarea
3.1. colegi pe baza unei grile evaluare a Activitate sistematică
3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii S 15 lecturii individuală Aprecierea
3.3. Exerciţii de vocabular răspunsurilor
„Doina” 3.2. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
3.3. speciei doina, având în vedere textul studiat Fişe de Activitate sistematică
S 16 lucru individuală Aprecierea
răspunsurilor
Evaluare Unitatea 7 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea
4.1. teoretice însuşite S 16 evaluare individuală fişei de
4.4. evaluare
Lectură: „Veneam la vale”, de 3.3. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Manual Activitate frontală Aprecierea
Geo Bogza 3.4. colegi pe baza unei grile Fişe de Activitate răspunsurilor
4.2. Discuţii asupra evaluării lecturii S 16 lucru individuală la întrebări
Exerciţii de vocabular
Recapitulare finală 1.2. Exerciţii recapitulative 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.4. lucru Activitate pe grupe sistematică
3.4 S 16 Auxiliare Activitate individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor
Recapitulare finală 1.2. Exerciţii recapitulative 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.4. lucru Activitate pe grupe sistematică
3.4 S 17 Auxiliare Activitate individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor
Recapitulare finală 1.2. Exerciţii recapitulative 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.4. lucru Activitate pe grupe sistematică
3.4 S 17 Auxiliare Activitate individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor
Recapitulare finală 1.2. Exerciţii recapitulative 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.4. lucru Activitate pe grupe sistematică
3.4 S 17 Auxiliare Activitate individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor
Oră la dispoziţia profesorului 1.1 Discuţii. Indicarea lecturilor pentru vacanţă 1 Fişe Activitate frontală Observarea
S 17 sistematică