Sunteți pe pagina 1din 3

Terenuri degradate și neproductive (N).

Această categorie cuprinde terenurile degradate și cu


procese excesive de degradare, care sunt lipsite practic de vegetație. Din această categorie fac parte:

a)nisipuri zburătoare - nisipuri mobile nefixate de vegetație și pe care vântul le poate deplasa dintr-un loc în
altul;

b)stâncării, bolovănișuri, pietrișuri - terenuri acoperite cu blocuri de stânci masive, îngrămădiri de bolovani
și pietrișuri care nu sunt acoperite de vegetație;

c) râpe, ravene, torenți - alunecări active de teren care sunt neproductive când nu sunt împădurite:

d)sărături cu crustă - terenuri puternic sărăturate care formează la suprafața lor o crustă albicioasă friabilă.

e)mocirle și smârcuri - terenuri cu alternanțe frecvente de exces de apă și uscăciune, pe care nu se


instalează vegetație. Terenurile cu mlaștini cu stuf nu se înregistrează la categoria terenurilor
neproductive, ci la categoria terenuri cu ape și stuf gropile de împrumut și cariere - terenuri devenite
neproductive prin scoaterea stratului de sol și rocă pentru diverse nevoi de construcții:

g)halde-terenuri pe care s-a depozitat material steril rezultat în urma unei activități industriale și exploatări
miniere.
Articolul 37, Alin. 6
„(6) Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea
funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea
construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există
proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unei
adeverințe/unui certificat de atestare a edificării construcției. În cazul
construcțiilor pentru care execuția lucrărilor s-a realizat fără autorizație
de construire, iar împlinirea termenului de prescripție prevăzut la art. 31
nu mai permite aplicarea sancțiunilor, certificatul de atestare/adeverința
privind edificarea construcției va fi emis/emisă în baza unei expertize
tehnice cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile
privind calitatea în construcții, inclusiv cu încadrarea în reglementările de
urbanism aprobate, care să confirme situația actuală a construcțiilor și
respectarea dispozițiilor în materie și a unei documentații cadastrale. În
situația în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor
cerințelor fundamentale și a celor relative la încadrarea în reglementările
de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare/adeverința privind
edificarea construcției.”

Cerințele fundamentale aplicabile, conform Art.5 din Legea 7/2020

1. Rezistență mecanică și stabilitate

2. Securitate la incendiu

3. Igienă, sănătate și mediu înconjurător

4. Siguranța și accesibilitate în exploatare

5. Protecție împotriva zgomotului

6.Economie de energie și izolare termică

7. Utilizare sustenabilă a resurselor naturale