Sunteți pe pagina 1din 14

REMAT BRASOV S.A.

APROBAT,
Nr__________/__________2018 DIRECTOR GENERAL
ing. DUMITRU GHEORGHE
PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE
2018
N Persoana
r Acþiuni în care
. Loc de Mãsuri Termen
Mãsuri Mãsuri Mãsuri de scopul rãspunde
c muncã / post Riscuri evaluate igienico de
r tehnice organizatorice altã naturã realizãrii de
de lucru sanitare realizare
t mãsurii realizarea
.
mãsurii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Proiectarea
Caderea de sub
libera, Verificarea
Supravegherea si -Instruireade sudare-
Lucrarile Asigurare Ameajarea
-Verificarea -Elaborarea Permanent Conducator
particole(stropi,
efect gravitational a tehnica a
coordonarea personalului
taiere din punct
se executa a cu locurilor
si admitereade de loc de munca
aschii) in timpul
obiectelor cu EIP(mastide taiere
activitatii de vedere
numai a
cu aprobarea materiale munca
la lucru doar instructiiuni
executieifoarte
greutate operatiei
mare sudura,ochelari
de catre persoana conducatorului locului igienico- aconform proprii de Executant
DEPOZITE/ de sudare,
aflate de taiere
in procesul de protectie, manusi,
responsabila cu de
SSM munca, dupa
si verificarea sanitare
igienico-si instructiunilo
personalului SSM
propriiinde
cu atingerea
sudare, de taiere, de sort, incaltaminte
aceasta activitate cunoasterea
respectarii trusa de
sanitare(s rapt
proprii
din punct domeniu
SSM in ; Conducerea
Executant
SUDOR- sudorului. sau de
manipulare etc) documentatiei
instructiunilor tehnice
proprii prim
apun, Verificarea
de vedre si domeniu ; societatii
TAIETOR
TAIETOR/ transport cu lovirea Dotarea locului de in legaturaactivitatilor
specifice cu ajutor admiterea
medical si la -Cunoasterea
sudorului.. munca cu respectivele lucrari.
in care se desfasoara detergent, lucruintr-o
aflat a de catre
-Cunoasterea Inspector
INCARCATOR - mijloace mecanice unguent,e persoanelor
stare fizica si lucratori
de catre ai PM
DESCARCATOR apte din pvd
neuropsihica
de manipulare si Instruirea personalului tc) Planului
lucratori de
ai
transport a ce urmeaza sa fizic si psihic
corespunzato prevenire
Planului de si
obiectelor cu efectueze
-Utilizareaoperatii
EIP, de -Trusa de ar Protectie
prevenire si
greutate mare. sudare-taiere
corespunzatorsi prim- Protectie
verificarea respectarii ajutor -Dotarea cu
Utilizarea de instructiunilor proprii EIP
-Dotarea cu
dispozitive de specifice activitatilor EIP
prindere saustarii
Verificarea de in care se desfasoara
Instruirea personalului Elaborarea
Lovirea fixare a
tehnice aacestora. din punct de vedere a Utilizarea de
personalului de catre mijlocului de Utilizarea corecta a
SSM si verificarea mijloacelor instructiiuni La Conducator
mijloacele de transport E.I.P
respectarii de averizare proprii de termenul loc de munca
DEPOZITE/ transport aflate in Marcarea si instructiunilor proprii acustica si SSM in scadent.
miscare in incinta semnalizarea specifice activitatilor luminoasa domeniu ;
TOATE sau in afara incintei cailor de acces si in care se desfasoara inainte de Cunoasterea
unitatii. de circulatie Cunoasterea si efectuarea de catre

1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
precum si a respectarea de catre manevrelor lucratori ai
MESERIILE vitezei maxime intregul personal a mijlocului de Planului de Permanent. Executant
admise in incinta legislatiei privind transport prevenire si
societatii circulatia Protectie

Conducerea
societatii
Repartizarea executarii Asigurarea Verificarea si Elaborarea de Conducator
Repartizarea executarii operatiei de sudare-taiere cu admiterea la instructiiuni Permanent loc de munca
operatiei de sudura numai persoanelor materiale lucru doar a proprii de
unei persoane calificate igienico- personalului SSM in
DEPOZITE/ neautorizate sanitare si apt din punct domeniu ;
Instruirea si verificarea trusa de de vedre Executant
insusirii cunostintelor de prim ajutor medical si Cunoasterea
SUDOR- aflat intr-o
TAIETOR - SSM de catre
stare fizica si lucratori ai
Repartizarea sarcinii de neuropsihica Planului de
munca conform fisei corespunzatoa prevenire si
postului. re Protectie

Dotarea cu
EIP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Expunerea sudorului Verificarea Instruirea personalului Asigurare Amenajarea Elaborarea Permanent Conducator
la explozia buteliilor tehnica zilnica a conform instr. proprii a cu speciala a de si la loc de munca
de oxigen,propan, starii robinetilor si verificarea insusirii materiale locurilor de instructiuni termenele
acetilena recipientilor sub cunostintelor igienico- munca unde proprii de prevazute
DEPOZITE/ presiune, sanitare si se lucreaza SSM, pentru
reductoarelor si trusa de cu recipiente specifice verificare Executant
SUDOR- furtunelor. prim butelii activitatii de tehnica a
TAIETOR Utilizarea EIP ajutor conform manipulare EM
Echiparea si corespunzator instructiunilo transport
dotarea cu r proprii depozitare Conducerea
armaturi si privind ale societatii
dispoztitive de exploatarea recipientelor
siguranta si alte Depozitarea si cu gaze sub
componente recipientelor-butelii in manipularea presiune
conform locuri special acestora
prevederilor amenajate Dotare cu
prescriptiilor EIP
tehnice colectia corespunzato

2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ISCIR in vigoare r

Semnalizarea Urmarirea
locurilor cu graficului de
pericol de verificare a
explozie. EM
Repartizarea Verificarea si Asigurare Sanctionarea Verificarea Conducator
sudorului sa lucreze admiterea la lucru doar a cu personalului zilnicã a Permanent loc de munca
DEPOZITE/ in conditii psiho- a personalului apt din materiale conform personalului Executant
fizice punct de vedre medical igienico- Regulamentu la
-
SUDOR- necorespunzatoare si aflat intr-o stare sanitare si lui Intern prezentarea
TAIETOR fizica si neuropsihica trusa de la program
corespunzatoar prim
ajutor
DEPOZITE/ Mentinerea in Scoaterea din Instruirea personalului Asigurarea Planificarea si Cand este Conducator
functiune a unor EM functiune a EM din punct de vedere a cu realizarea cazul loc de munca
TOATE si dotari necorespunzatoare SSM si verificarea materiale operatiilor de Conducerea
MESERIILE necorespunzatoare si inlocuirea lor. respectarii instructiunilor igienico- - intretinere Lunar societatii
proprii specifice sanitare si preventiva a
d.p.d.v. tehnic si
activitatilor in care se trusa de EM La termenul
functional desfasoara prim ajutor scadent

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Proceduri de lucru Manipularea si Instruirea personalului Amenajarea Elaborarea
gresite la transportul conform instr. proprii Asigurare speciala a de Permanent
manipularea, tuburilor sau si verificarea insusirii a cu locurilor de instructiuni Conducator
transportul sau buteliilor cu gaze cunostintelor materiale munca unde proprii de loc de munca
DEPOZITE/ depozitarea tuburilor se face numai cu igienico- se lucreaza SSM,
de oxigen, ajutorul sanitare si cu recipiente specifice
SUDOR- acetilena, propan. carucioarelor trusa de butelii activitatii de
TAIETOR special amenajate Utilizarea EIP prim conform manipulare Executant
in acest corespunzator ajutor instructiunilo transport
sens.Depozitarea r proprii depozitare
tuburilorse va face privind ale
cu asigurarea exploatarea recipientelor
acestora in Depozitarea si cu gaze sub
vederea eliminarii recipientelor-butelii in manipularea presiune
pericolului de locuri special acestora
cadere. La amenajate
manevrarea

3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
tuburilor se va
avea in vedere sa
nu existe in zona
substante cu
continut de
grasime.
Reglarea Utilizarea de Instruire personal cu Verificarea Conducator
necorespunzãtoare a aparate de masura privire la utilizarea zilnica a Zilnic loc de munca
parametrilor de si control AMC AMC
lucru (debit de corespunzatoare Respectarea
DEPOZITE/ oxigen, debit de gaz) - - instructiunilo
r de utilizare Executant
SUDOR- AMC
TAIETOR

Realizarea Amenajarea Asigurarea instruirii Verificarea Conducator


operaþiilor de tãiere locurilor de personalului existentei Zilnic loc de munca
fãrã asigurarea munca conform permisului
condiþiilor de instructiunilor de lucru cu
- -
DEPOZITE/ prevenire a proprii foc deschis.
incendiilor, Utilizarea EIP Dotarea cu Executant
SUDOR- exploziilor extinctoare.
TAIETOR

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Caderea de la Iluminat Instruirea personalului Asigurare Verificarea si Pastrarea Conducator
inaltime sau in gol a corespunzator la si verificarea a cu admiterea la pardoselei Permanent loc de munca
personalului prin locurile de munca respectarii prevederilor materiale lucru doar a curate si
dezechilibrare, instructiunilor propri igienico- personalului uscate
DEPOZITE/ alunecare, Semnalizarea de sanitare si apt din punct
impiedicare avertizare a Instruirea personalului trusa de de vedre Amenajarea Executant
TOATE locurilor de asupra sarcinii de prim medical si locurilor de
MESERIILE munca unde exista munca a prevederilor ajutor aflat munca
pericol de cadere instrcutiunilor proprii intr-o stare conform
de la inaltime. precum si verificarea fizica si instructiunilo Conducerea
respectarii acestora neuropsihica r proprii societatii
Amenajarea corespunzato
locurilor de Utilizarea EIP ar Verificarea
munca conform corespunzator pentru aptitudinii
instructiunilor din punct de

4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
proprii vdere fizic si
lucru la inaltime psihic

Personal aflat intr-o Verificarea si Asigurare Sanctionarea Verificarea Inainte de Conducator


stare psiho-fizica admiterea la lucru doar a cu personalului zilnicã a inceperea loc de
necorespunzatoare(s a personalului apt din materiale conform personalului lucrului si munca
ub influenta punct de vedre medical igienico- Regulamentu la permanent
DEPOZITE/ alcoolului, - si aflat intr-o stare sanitare si lui Intern prezentarea
drogurilor, fizica si neuropsihica trusa de la program
TOATE medicamentelor, corespunzatoar prim
MESERIILE ajutor Executant
obosit, etc.) in
timpul lucrului
Instruirea privind Asigurar Sanctionare Verificarea Permanent Conducator
Utilizarea EIP utilizarea corecta a ea cu a si admiterea loc de
insotit de EIP. materiale personalului la lucru munca
Neutilizarea de catre certificatul de Depozitarea si igienico- conform doar a
DEPOZITE/ lucrator a conformitate. pastrarea EIP in sanitare Regulament personalului Executant
echipamentului conditii si trusa ului Intern ce poarta
TOATE individual de
MESERIILE corespunzatoare. de prim daca nu EIP Serv. Intern
protectie ajutor utilizeza Dotarea cu
EIP EIP SSM

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Surprinderea Verificarea si Amenajarea locurilor Asigurare - Elaborarea Conducator
executantului de autorizarea ISCIR de a cu de Permanent loc de munca
sarcinile ridicate a echipamentelor incarcare/descarcare si materiale instructiiuni si conform
datorita folosirii de tehnice. depozitare. igienico- proprii de scadentei Executant
DEPOZITE/ cabluri de tractiune sanitare si SSM in ISCIR
subdimensionate sau Supravegherea si trusa de domeniu ; Conducerea
INCARCATOR executate si prinse coordonarea prim Cunoasterea societatii
-DESCARCATOR necorespunzator. ajutor de catre
activitatii de Instruirea personalului
incarcare ce urmeaza sa lucratori ai
descarcare/depozit efectueze operatii de Planului de
are de catre incarcare prevenire si RSVTI
persoana descarcare/transport cu Protectie ; Sa
responsabila cu se utilizeze

5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
numai organe
aceasta activitate mijloace mecanizate de legare si
dispozitive
Utilizarea corecta a de prindere
E.I.P. verificate
corespunzato
are greutatii
sarcinilor

Expunerea Verificarea Instruirea personalului Asigurare Amenajarea Afisarea Conducator


executantului la foc periodica a privind respectarea a cu locurilor de planului de loc de munca
deschis ca urmare a instalatiilor instructiunilor proprii materiale munca in evacuare si Zilnic
producerii unui electrice si a de SSM si de PSI igienico- special a cunoasterea
DEPOZITE/ incendiu. aparatelor Verificarea tuturor sanitare si spatiilor planului de
electrice. locurilor de munca la trusa de unde se actiune. Executant
TOATE terminarea prim executa Dotarea cu Permanent
MESERIILE Semnalizarea programului de munca ajutor lucrari de mijloace
locurilor de pentru eliminarea sudura sau cu pentru
munca unde este riscurilor de incendiu foc deschis prevenirea si Conducerea
interzius accesul stingerea societatii
cu foc deschis incendiilor

Stabilirea si
semnalizarea
locurilor pentru
fumat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Expunerea Verificarea Amenajarea locurilor Asigurare - Inlocuirea Conducator
executantului prin cablurilor si de a cu cablurilor se loc de munca
DEPOZITE/ atingere directa la inlocuirea celor incarcare/descarcare si materiale va efectua Zilnic
curentul electric din defecte. depozitare. igienico- numai de
TOATE instalatiile electrice sanitare si personal
MESERIILE de iluminat sau de Instruirea personalului trusa de calificat si Executant
forta din dotarea ce urmeaza sa prim autorizat
atelierelor(defecte Asigurarea efectueze operatii de ajutor
de izolatie, cabluri panourilor incarcare
neizolate,panouri electrice descarcare/transport cu Lucrator

6
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
neasigurate,
improvizatii). mijloace nemecanizate desemnat

Utilizarea corecta a
E.I.P.
Expunerea Verificarea Amenajarea locurilor Asigurar Inlocuirea Conducator
executantului prin periodica a de incarcare/ ea cu cablurilor se Permanent loc de
atingere indirecta la prizelor de materiale va efectua si conform munca
curentul electric. pamant. descarcare si igienico- numai de scadentei
DEPOZITE/
Verificarea depozitare. sanitare - personal Executant
TOATE
cablurilor si si trusa calificat si
MESERIILE inlocuirea celor de prim autorizat Electrician
defecte ajutor

Repartizarea sarcinii Instruirea personalului Asigurare Verificarea si Conducator


de munca fara a fi privind sarcinile de a cu admiterea la loc de munca
respectate munca si atributiile ce materiale lucru doar a Permanent.
prevederile de le are in executarea igienico- personalului
DEPOZITE/ securitate si sanatate lucrarilor. sanitare si apt din punct
in munca. trusa de de vedre Executant
- -
INCARCATOR Verificarea insusirii prim medical si
-DESCARCATOR ajutor aflat intr-o
cunostintelor de SSM
stare fizica si
Instruirea privind neuropsihica
utilizarea EIP corespunzato
ar

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Repartizarea prin - Instruirea personalului Asigurare - Elaborarea Permanent Conducator
sarcina de munca a din punct de vedere a a cu de loc de munca
executantului pentru SSM materiale instructiiuni
efectuarea unei alte igienico- proprii de
DEPOZITE/ sarcini de serviciu si verificarea sanitare si SSM in
respectarii trusa de domeniu ; Executant
INCARCATOR instructiunilor proprii prim
-DESCARCATOR ajutor
specifice activitatilor Cunoasterea
in care se desfasoara de catre

7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Repartizarea sarcinii
de munca conform lucratori ai
fisei postului. Planului de
prevenire si
Protectie

Dotarea cu
EIP
Admiterea la lucru a Efectuarea controlului Asigurare Planificarea La angajare Conducator
executantului fara medical la angajare si a cu efectuarii loc de munca
DEPOZITE/ efectuarea periodic. materiale controlului
controlului igienico- medical de
TOATE medical(la angajare - sanitare si - medicina Anual
MESERIILE si periodic) si trusa de muncii la Conducerea
mentiunea ca este prim angajare si societatii
apt . ajutor periodic.

Deplasarea sau Semnalizarea Instruirea personalului Asigurare Semnalizare Afiºare Permanent Conducator
stationarea corespunzatoare a din punct de vedere a a cu pentru semnalizãri loc de munca
executantului intro zonelor cu grad SSM materiale atentionare de securitate
zona cu grad ridicat ridicat de pericol. igienico- si retragerea
DEPOZITE/ de pericol: si verificarea sanitare si tuturor
respectarii trusa de persoanelor Executant
TOATE - sub sarcina instructiunilor proprii prim din raza de
MESERIILE mijloacelor de specifice activitatilor ajutor actiune a
ridicat in care se desfasoara mijloacelor
de ridicat.
- pe caile de acces
auto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Executarea de alte - Instruirea personalului Asigurare Stabilirea Lunar Conducator
sarcini din proprie asupra sarcinii de a cu clara a loc de munca
initiativa decat cele munca a prevederilor materiale responsabilit
stabilite prin fisa instrcutiunilor proprii igienico- atilor prin
DEPOZITE/ postului. precum si verificarea sanitare si fisele de post
respectarii acestora trusa de si verificarea Executant
INCARCATOR prim respectarii
-DESCARCATOR ajutor acestora

8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inspector RU
BIROU/ Coliziunea, ca Instruirea personalului Respectarea Permanent Conducator
PERSONAL urmare a unui Conducere ca prin atitudinea Dotarea regimurilor si la termen loc de munca
TESA eveniment rutier, a preventiva pentru preventiva de vehicului de viteza in scadent.
mijlocului auto cu a reduce la minim conducere sa reduca la cu timpul
prinderea, lovirea implicarea minim implicarea materiale deplasarii si
sau strivirea acestuia in acestuia in evenimente igienico- a semnelor Executant
personalului. evenimente rutiere rutiere (Cod rutier) sanitare si de circulatie
trusa de
Efectuarea prim
verificarilor ajutor
tehnice ale - Planificarea
mijlocului auto in si realizarea
mod periodic. operatiilor de
intretinere
preventiva a
EM
Pericol de Dotarea Instruire personal Asigurare Verificarea Permanent Conducator
accidentare a perimetrului cu asupra modului de a cu functionarii loc de munca
paznicului, datorat instalatii comportare cu materiale instalatiei
lucrului/contactului antiefractie personalul din exterior. igienico- antiefractie
DEPOZITE/ accidental cu (semnalizare sanitare si
infractori(spray optica si acustica) trusa de Executant
PAZNIC paralizant) prim -
ajutor Anuntarea
firmei de
paza
specializata.
Firma paza
specializata.
BIROU/ Operaþii, procedee Utilizarea EIP -Amenajarea locurilor Efectuarea Elaborarea Inainte de Conducator
greºite în timpul corespunzator de munca conform controlului de operatiune loc de munca
INGRIJITOR curãþirii gemurilor, pentru lucru la instructiunilor proprii medical la instructiiuni si
(alegerea greºitã a inaltime angajare si proprii de permanent
CLADIRE scãrilor, suporþilor -Verificarea aptitudinii Dotarea periodic SSM in
platformelor pentru din punct de vdere cu domeniu ; Executant
lucrul la înãlþime) materiale

9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
igienico-
fizic si psihic sanitare si Dotarea cu
trusa de EIP
- Instruirea prim
personalului ajutor Efectuarea
controlului
din punct de vedere periodic de
ssm si verificarea medicina a
respectarii muncii
instructiunilor proprii specifice
pentru lucrul la meseriei ;
inaltime

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BIROU/ Electrocutare prin Verificarea Instruirea personalului Dotarea Elaborarea Inainte de Conducator
atingere indirectã a cablurilor si si verificarea cu de operatiune loc de munca
INGRIJITOR carcaselor inlocuirea celor respectarii masurilor materiale instructiiuni si la
echipamentelor de defecte. de securitate a muncii igienico- proprii de termenul
CLADIRE muncã în timpul prevazute de sanitare si SSM in scadent al
lucrului cu mâinile Asigurarea instructiunile proprii. trusa de domeniu ; masuratoril Executant
ude. panourilor prim or
electrice Interventii realizate ajutor -Cunoasterea
doar de personal de catre
Verificarea specializat si autorizat lucratori ai
periodica a d.p.d.. v. energetic si - Planului de
prizelor de ssm. prevenire si
pamant. Protectie

-Dotarea cu
EIP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
COLOANA Implicarea Conducere Instruirea personalului Dotarea Elaborarea Permanent Conducator
AUTO/ personalului intr-un preventiva pentru ca prin atitudinea vehicului instructiunilo loc de munca
eveniment rutier din a reduce la minim preventiva de cu r proprii de
CONDUCATOR vina altui participant implicarea conducere sa reduca la materiale SSM in
AUTO/ la trafic. acestuia in minim implicarea igienico- domeniu
evenimente rutiere acestuia in evenimente sanitare si Executant
Verificarea rutiere. trusa de Prelucrarea
tehnica a prim codului rutier
vehiculului la ajutor cu tot

10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
termenele
prevazute de personalul
legislatie

Dotarea Verificarea Luarea de Elaborarea Permanent Conducator


autovehiculelor cu diagramelor tahograf masuri instructiunilo loc de munca
Supradimensionarea tahograf. administrative, r proprii de
in cazul, in SSM in
sarcinii de munca si
COLOANA care soferul nu
nerespectarea domeniu
AUTO/ respecta
CONDUCATOR
diagramei(timpul de Instruirea soferului - viteza, durata Executant
AUTO privind siguranta de deplasare si
odihna) circulatiei pe timpul de
drumurile publice odihna pe Prelucrarea
parcurs. codului rutier
cu toti soferii
Nerespectarea de Instruirea soferului de Verificarea si Lunar si la Conducator
catre sofer a a respecta pe intreaga admiterea la fiecare loc de munca
prevederilor codului durata a parcursului, lucru doar a plecare in
rutier cu privire la cerintele codului rutier. personalului cursa
COLOANA conducerea apt din punct
AUTO/ autovehiculului. de vedere Executant
CONDUCATOR medical intr-
AUTO/ - - -
o stare fizica
si psihica
corespunza-
toare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
COLOANA Lipsa de reactie a Se va asigura prin Verificarea si Cunoasterea Permanent Conducator
AUTO/ soferului in cazul testare psihogica la admiterea la de catre Conform loc de munca
producerii unui angajare si periodic lucru a lucratori ai termenului
CONDUCATOR eveniment rutier, capacitatea de reactie a persoanelor Planului de scadent Executant
AUTO/ prin intarzierea sau soferului. apte din prevenire si
devansarea punct de Protectie Conducerea

11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
comenzilor de vedere fizic Efectuarea
conducere. si psihic controlului societatii
periodic de
medicina a Inspector
muncii PM
- specifice
meseriei ;

Expunerea soferului Atentionarea soferului Verificarea si elaborarea Permanent Conducator


la un iluminat prin instruire, de a admiterea la instructiunilo loc de munca
excesiv cu lumina reduce viteza de lucru doar a r proprii de
farurilor din sens deplasare, de a personalului SSM in Executant
COLOANA
invers semnaliza in mod - apt din punct domeniu
AUTO/
corespunzator de vedere cunoasterea Conducerea
- participantii la trafic si medical intr- de catre societatii
CONDUCATOR
AUTO de a se inscrie cat mai o stare fizica soferi a
mult pe partea dreapta si psihica Planului de Inspector
a carosabilului. corespunza- Prevenire si PM
toare Protectie
prelucrarea
codului rutier
cu toti soferii
Coliziunea, ca circulatie Atentionarea soferului Dotarea elaborarea Conducator
urmare a unui preventiva pentru prin instruire de a cu instructiunilo loc de munca
eveniment rutier, a evitarea coliziunii respecta prevederile materiale r proprii de
COLOANA mijlocului auto cu codului rutier pentru a igienico- SSM
AUTO/ prinderea, lovirea evita coliziunea cu alti sanitare si cunoasterea Permanent
CONDUCATOR sau strivirea participanti la trafic. trusa de de catre Executant
AUTO soferului. verificarea starii prim lucrator a
tehnice a ajutor Planului de
autovehiculului Prevenire si
Protectie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
COLOANA Rasturnarea Respectarea Instruirea soferului Dotarea Verificarea si elaborarea Conducator
AUTO/ mijlocului auto, cu regimurilor de privind cunoasterea cu admiterea la instructiunilo loc de munca

12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
lovirea soferului in viteza in timpul masurilor de SSM si materiale lucru a r proprii de
timpul deplasarii sau deplasarii pe cele prevazute de igienico- personalului SSM
lucrului pe terenuri drumuri codul rutier sanitare si apt din punct cunoasterea
accidentate, in amenajate si trusa de de vedere de catre Permanent Executant
CONDUCATOR
timpul ridicarii unei neamenajate prim medical si lucrator a
AUTO
sarcini mai mari corespunzator ajutor intr-o stare Planului de
decat cele autorizate, fizica si Prevenire si
datorita incarcarii psihica Protectie Conducerea
neuniforme. corespunza- societatii
toare
Organizarea Delimitarea prin Instruirea soferilor Verificarea si Prelucrarea Conducator
COLOANA necorespunzatoare la fisa postului a Verificarea cunoasterii admiterea la codului rutier loc de munca
AUTO/ nivel de unitate a responsabilitatilor de catre sofer a lucru doar a cu toti soferii
activitatii privind si obligatiilor atributiilor din fisa personalului
CONDUCATOR siguranta circulatiei. angajatilor care postului ce ii revin in apt din punct
AUTO/ concura la domeniul circulatiei pe de vedere Executant
asigurarea drumurile publice medical intr-
AUTOMACARA securitatii in o stare fizica
-GIU circulatie si psihica
corespunza- Inspector
toare RU
Permanent
Verificarea si Instruirea soferului Dotarea Elaborarea Conducator
Mentinerea in remedierea privind obligatia de a cu instructiunilo loc de munca
circulatie a defectiunilor anunta conducerea materiale r proprii de
autovehiculelor aparute la partile societatii de orice igienico- SSM
necorespunzatoare componente ale defectiune aparuta ce sanitare si Imediat
COLOANA dpdv al starii tehnice autovehiculelor de poate afecta siguranta trusa de Cunoasterea Executant
AUTO/
sau functionale catre o societate in functionare a vehic. prim de catre
autorizata ajutor lucrator a
CONDUCATOR
Intretinerea Planului de Permanent
AUTO
corespunzatoare a Prevenire si Conducerea
autovehiculului Protectie societatii

Nu se pleaca
cu vehiculul
defect in
cursa

13
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
COLOANA Admiterea la lucru a soferului
AUTO/ fara efectuarea controlului
medical(la angajare si
CONDUCATOR periodic) si mentiunea ca este IDEM PUNCTUL 20
AUTO
apt .

Pornirea sau conducerea Instruirea soferului Interzicerea Conducator


neautorizata de catre sofer a de a nu conduce conducerii loc de munca
unui alt mijloc auto. autovehicule care nu autovehiculului
se incadreaza in de catre soferi
COLOANA grupa pentru care s- care nu au
AUTO/ a eliberat permisul autorizatie sau Executant
auto permis de
CONDUCATOR - conducere
AUTO pentru grupa Permanent
autovehiculului
Scoaterea cheii
- -
din contact si
inchiderea
usilor
autovehiculelor
Verificarea Verificarea
Conducerea mijlocului auto si admiterea soferului
in conditii psiho-fizice Instruirea soferului la lucru a inainte de Conducator
necorespunzatoare(alcool, de a nu pleca in persoanelor plecare in cursa loc de munca
COLOANA
AUTO/ medicamente,oboseala,boala cursa obosit, bolnav Dotarea apte din privind starea
). sau sub influenta cu punct de fizica si psihica
CONDUCATOR - alcoolului sau materiale vedere in care se afla.
AUTO medicamentelor medical si Oprirea plecarii Executant
igienico-
sanitare intr-o stare in cursa a
si trusa fizica si persoanelor
de prim psihica inapte
Permanent
ajutor corespunza-
toare

C.S.S.M.

14