Sunteți pe pagina 1din 12

DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT

SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE


PERMANENTĂ - DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT
LICEAL ȘI PROFESIONAL

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE


TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI
GIMNAZIAL

Nr. /

Se aprobă,
SECRETAR DE STAT,
Ionel – Florian LIXANDRU

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI NAȚIONALE DE LIMBA
GERMANĂ MODERNĂ
CLASELE VII - XII

CAPITOLUL I
PREVEDERI GENERALE
Art. 1 Prezentul regulament, elaborat în baza prevederilor Metodologiei-cadru de
organizare și desfășurare a competițiilor școlare în învățământul preuniversitar aprobate
prin OM nr. 4203/30.07.2018, definește cadrul specific de organizare şi desfă șurare a
olimpiadei școlare naționale la disciplina limba germană , organizate în învă ță mâ ntul
preuniversitar, la nivel gimnazial și liceal.
Art. 2 (1) Olimpiada de limba germană modernă este un concurs de excelență , care
urmă rește stimularea dezvoltă rii competențelor de comunicare în limba germană , a
competențelor sociale și civice, a coerenței lingvistice și a creativită ții elevilor.
Standardele de performanţă ale olimpiadei reflectă standardele înscrise în Cadrul
European Comun de Referinţă pentru Limbi, numit în continuare CECRL.

(2) Olimpiada de limba germană modernă urmă reşte să evalueze competențele de


comunicare, de receptare și de producere a mesajelor scrise și orale, precum și
competențele de comunicare interculturală .

(3) Olimpiada de limba germană se adresează atâ t elevilor din învă ță mâ ntul public, câ t
și celor din învă ță mâ ntul particular și confesional.
(4) La olimpiada de limba germană modernă pot participa elevi care au competențe
adecvate în domeniul limbii germane, participă la toate etapele organizate și îndeplinesc
condițiile de calificare de la o etapă la alta..
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 405 56 54; Fax: +40 (0)21 314 54 20; www.edu.ro
DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT
SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE
PERMANENTĂ - DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT
LICEAL ȘI PROFESIONAL

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE


TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI
GIMNAZIAL

(5) Nu sunt admiși la olimpiada de limba germană modernă concurenții care în anul
școlar curent au învă țat la clase cu predare în limba germană .
Art. 3. (1) Avâ nd în vedere situațiile complexe existente referitoare la modul de
însușire a limbii germane moderne de că tre elevii concurenți, aceștia vor fi împă rțiți pe
clase și, în cadrul fiecă rei clase, pe categorii, în funcție de numă rul de ore de învă țare a
limbii acumulate de elev, de la începerea învă ță rii limbii germane și pâ nă la momentul
desfă șură rii etapei pe școală /locală din anul școlar respectiv.
(2) La stabilirea categoriei la care este înscris elevul la olimpiadă , se ține cont de toate
orele acumulate de învă țare asistată a limbii (cu profesor), inclusiv orele de la discipline
non-lingvistice studiate în limba germană (la clasele cu profil bilingv/pentru elevii care
au frecventat anterior clase cu predare în limba germană maternă și care frecventează
în prezent clase cu predare a limbii germane în regim standard/intensiv/bilingv).
Stabilirea numă rului de ore se bazează pe documentele școlare (foi matricole și
adeverințe de studiu) și pe declarația scrisă a elevului, semnată de profesorul
îndrumă tor.
(3) Categoriilor le corespund niveluri de competențe, conform Cadrului European
Comun de Referință pentru Limbi (CECRL), stabilite în conformitate cu prevederile din
programele școlare în vigoare, așa cum sunt prezentate în tabelul urmă tor (în mod
progresiv):
Categorie: I II III IV V

Nivel CECRL: A1 A2 B1 B2 C1

Număr minim de 140 280 450 720 1100


ore de învățare:

Clase la care se VII, VIII VII, VIII, VIII, IX, X X, XI XI, XII
organizează proba: IX

(4) Elevii vor fi înscriși la olimpiada de limba germană modernă la nivelul


corespunză tor numă rului de ore de învă țare acumulate, sau, după caz, conform
preciză rilor din urmă torul paragraf.
(5) În scopul stabilirii corecte a categoriei în care se încadrează , concurenţii vor depune,
cu ocazia înscrierii, declaraţia prezentată în anexă , referitoare la experienţa de învă ţare
a limbii moderne, completată și semnată , o copie a foii matricole pentru anii şcolari
promovați, începâ nd cu clasa I-a pâ nă la clasa a VIII-a sau ultima clasă de liceu pentru
care a fost eliberată foaie matricolă și, după caz, o adeverință privind situația școlară ,
din care să reiasă disciplinele studiate în toate clasele de liceu pentru care nu s-a
eliberat foaie matricolă , inclusiv anul școlar curent. Autentificarea copiei foii matricole
se face prin semnă tura directorului și ștampila unită ții de învă ță mâ nt. Pentru elevii
calificați la etapa națională , cele două documente vor fi transmise secretarului comisiei
centrale de că tre președintele executiv al comisiei locale de organizare și evaluare a
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 405 56 54; Fax: +40 (0)21 314 54 20; www.edu.ro
DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT
SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE
PERMANENTĂ - DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT
LICEAL ȘI PROFESIONAL

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE


TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI
GIMNAZIAL

etapei județene, în formă scanată , în termen de 10 zile de la încheierea etapei județene


și în original, prin cadrul didactic însoțitor, la locul de desfă șurare a etapei naționale. În
cazul descoperirii de declaraţii false date în vederea încadră rii într-o categorie
inferioară celei reale, fapta va fi tratată drept fraudă sau tentativă de fraudă , iar elevii
respectivi vor fi descalificați și pierd dreptul de participare la competițiile din anul
urmă tor.
(6) Elevii care, conform preciză rilor anterioare, ar trebui înscriși la un nivel de
competențe superior nivelului maxim la care se organizează probe pentru clasa
respectivă , vor fi înscriși la nivelul maxim la care se organizează probe, adică B1 pentru
gimnaziu și C1 pentru liceu.
(7) Elevii au voie să se califice la fiecare etapă numai la categoria la care au participat la
etapa anterioară . În cazul în care se constată încadrarea greșită a unui elev la etapa
anterioară , pe un nivel inferior celui corect, acesta pierde dreptul de a participa la etapa
urmă toare.
(8) La etapa națională a olimpiadei de limba germană modernă se califică elevii de la
categoriile II, III, IV și V. Elevii de la categoria I participă pâ nă la etapa județeană a
competiției.
Art. 4. (1) Responsabilitatea organiză rii şi desfă şură rii olimpiadei de limba germană
modernă la etapa pe şcoală revine unită ţilor de învă ţă mâ nt preuniversitar.
(2) Responsabilitatea organiză rii şi desfă şură rii olimpiadei de limba germană modernă
la etapa locală revine inspectoratului școlar.
(3) Responsabilitatea organiză rii şi desfă şură rii olimpiadei de limba germană modernă
la etapa județeană /a sectorului municipiului București revine Comisiei judeţene/a
sectoarelor municipiului Bucureşti de organizare, evaluare şi de soluţionare a
contestaţiilor ale că rei atribuții și structură sunt prevă zute la art. 17 din Metodologia-
cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare în învățământul preuniversitar
aprobată prin OM nr. 4203/30.07.2018.
(4) Comisia centrală a olimpiadei de limba germană modernă se constituie conform
prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare în
învățământul preuniversitar aprobată prin OM nr. 4203/30.07.2018, este avizată de
secretarul de stat pentru învă ță mâ ntul preuniversitar și aprobată de ministrul educației
naționale.
(5) Structura și atribuțiile Comisiei centrale a olimpiadei de limba germană modernă
sunt cele prevă zute la art. 18 din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a
competițiilor școlare în învățământul preuniversitar aprobată prin OM nr.
4203/30.07.2018.

CAPITOLUL II

ETAPELE ȘI CALIFICAREA LA ETAPELE OLIMPIADEI DE LIMBA GERMANĂ


MODERNĂ

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti


Tel: +40 (0)21 405 56 54; Fax: +40 (0)21 314 54 20; www.edu.ro
DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT
SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE
PERMANENTĂ - DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT
LICEAL ȘI PROFESIONAL

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE


TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI
GIMNAZIAL

Art. 5. (1) Etapele olimpiadei de limba germană modernă , la nivel gimnazial și la nivel
liceal -secțiunile A și B, sunt urmă toarele:
 etapa pe şcoală ;
 etapa locală ;
 etapa județeană /pe sectoarele municipiului Bucureşti;
 etapa naţională ;
 etapa internațională .

(2) În cazul în care numă rul elevilor participanți este mic, inspectoratele şcolare pot
decide să nu organizeze etapele pe şcoală şi/sau locală ale olimpiadei de limba germană
modernă , organizâ nd direct etapa judeţeană /a sectoarelor municipiului Bucureşti.
(3) Datele/perioadele susținerii probelor la etapa locală /județeană /națională sunt
stabilite prin Calendarul competițiilor școlare naționale aprobat pentru fiecare an
școlar.

(4) Obligația înscrierii participanților pentru etapă pe școală /locală revine profesorilor
îndrumă tori. Înscrierea se face prin completarea declarației din anexă și predarea
acesteia președintelui executiv al comisiei de la etapa respectivă și prin completarea
datelor de identificare cerute conform formularului electronic. Ră spunderea pentru
corectitudinea datelor revine profesorilor îndrumă tori.

(5) În vederea asigură rii participă rii la olimpiadă a elevilor care nu au un profesor
îndrumă tor, conform art. 2, acești elevi vor putea să se înscrie la olimpiadă prin
completarea declarației din anexă și predarea acesteia inspectorului școlar de limbi
moderne, înaintea organiză rii etapei pe școală /locală , dar nu mai tâ rziu de 35 de zile
înaintea etapei județene. Acești elevi vor fi repartizați de că tre inspectorul școlar de
specialitate la o unitate de învă ță mâ nt unde se organizează olimpiada, pentru
participarea la etapa pe școală /locală .

(6) Ră spunderea pentru corectitudinea datelor participanților calificați pentru fiecare


etapă revine președintelui executiv al comisiei de la etapa anterioară .

(7) Comunicarea datelor elevilor calificați pentru etapele județeană și națională se face
în mod electronic, pe formulare puse la dispoziție de Comisia centrală și la termenele
anunțate de aceasta inspectorilor de specialitate din fiecare județ.

(8) Etapele anterioare etapei județene sunt organizate astfel încâ t, prin selecția
elevilor, pentru etapa județeană să se califice un numă r maxim de 10 participanți pe
toate nivelurile de competență (câ te un elev/clasă /categorie)/profesor evaluator
neutru din acel județ. Prin evaluator neutru se înțelege un cadru didactic care a
participat la formarea online organizată de inspectorul general responsabil cu limba
germană modernă din M.E.N. și care a fost înscris în comisia județeană în calitate de
evaluator neutru.
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 405 56 54; Fax: +40 (0)21 314 54 20; www.edu.ro
DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT
SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE
PERMANENTĂ - DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT
LICEAL ȘI PROFESIONAL

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE


TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI
GIMNAZIAL

(9) În cazuri justificate, inspectorul școlar responsabil cu limba germană modernă


dintr-un județ poate solicita sprijinul inspectorului general responsabil cu limba
germană modernă în Ministerul Educației Naționale, în vederea identifică rii, selectă rii și
nominaliză rii de evaluatori neutri calificați proveniți din alte județe.
Art. 6. (1) La etapele județeană /pe sectoarele municipiului București și națională , în
cazul egalită ții de puncte între candidații aflați pe ultimul/ultimele locuri
calificabil/calificabile, comisia de organizare și evaluare pentru etapa respectivă va
afișa, cu cel puțin cinci zile înainte de desfă șurarea fiecă rei probe, criteriile specifice de
departajare, după cum urmează :
pentru clasele a VII-a și a VIII-a:
- criteriul originalitate, creativitate și încadrare în temă ;
- criteriul coerenței textului elaborat;
pentru clasele a IX a, a X a, a XI a și a XII a:
- criteriul originalitate, creativitate și încadrare în temă a textului elaborat;
- criteriul coerenței textului elaborat;
- criteriul corectitudinii lexicale și gramaticale a textului elaborat.
- criteriul numă rului de cuvinte folosit în elaborarea textului.

(2) În cazul în care vor fi două lucră ri cu punctaje identice pe primul loc la o anumită
categorie, lucrarea cu punctajul cel mai mare la criteriul Originalitate, creativitate și
încadrare în temă (SP1), din cadrul probei de producere de text, va fi calificată la
Olimpiada națională de limba germană modernă .

(3) Elevii se califică la etapa naţională cu condiţia să obţină minim 14 puncte la proba
de producere de text (Schriftliche Produktion).

(4). La nivel gimnazial și liceal selecția participanților la olimpiadă , indiferent de etapă ,


se va face obiectiv cu respectarea prevederilor din Metodologia-cadru de organizare și
desfă șurare a competițiilor școlare în învă ță mâ ntul preuniversitar aprobată prin OM nr.
4203/30.07.2018 și ale prezentului regulament. La oricare etapă a olimpiadei de limba
germană modernă , un elev participant poate cumula maximum 34 de puncte. La primele
două etape – pe școală și locală , calificarea la etapa superioară se face prin acumularea
a minimum 9 de puncte (etapa pe școală ) și respectiv 11 puncte (etapa locală ), la proba
scrisă a fiecă rei etape. La etapa națională se califică elevii care au obținut cel puțin 14
puncte la etapa județeană .

Art.7. (1) La etapa națională a olimpiadei de limbă germană modernă se alocă ,


conform Metodologiei-cadru de organizare și desfă șurare a competițiilor școlare în
învă ță mâ ntul preuniversitar aprobate prin OM nr. 4203/30.07.2018, pentru fiecare
județ, câ te un loc/fiecare clasă /fiecare categorie. Vor fi selecționați elevii participanți la
etapa județeană , în ordinea descrescă toare a punctajelor finale, cu respectarea
punctajului minim prevă zut de preciză rile prezentului regulament.
(2) Municipiului București i se alocă potrivit Metodologiei-cadru de organizare și
desfă șurare a competițiilor școlare în învă ță mâ ntul preuniversitar aprobate prin OM nr.
4203/30.07.2018 un numă r de 6 (șase) locuri/ fiecare clasă /fiecare categorie (câ te 1
loc/sector).
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 405 56 54; Fax: +40 (0)21 314 54 20; www.edu.ro
DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT
SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE
PERMANENTĂ - DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT
LICEAL ȘI PROFESIONAL

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE


TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI
GIMNAZIAL

(3) La etapa națională a olimpiadei se atribuie maximum 23 locuri suplimentare în


ordinea descrescă toare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat
după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București şi calificarea
elevilor participanți pe locurile prevă zute la art. 6 din prezentul regulament.
(4) La etapa județeană , pentru elevii care au obținut punctaje egale/medii şi ocupă
poziții în clasamentul realizat la nivel național care le conferă o potențială calificare, nu
se face departajare, chiar dacă se depă șește numă rul de locuri suplimentare atribuite
conform alin. (3).
Art. 8. Fiecare comisie are obligația de a înainta comisiei de la etapa imediat
superioară , în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data încheierii etapei, baza
de date cuprinzâ nd lista cu elevii calificați pentru urmă toarea etapă a olimpiadei.
Art. 9. Numă rul profesorilor însoțitori ai lotului reprezentativ al fiecă rui județ/al
municipiului București la etapa națională va fi calculat astfel încâ t să fie respectată
norma legală în vigoare, respectiv un profesor pentru 10 elevi.
Art. 10. Cheltuielile aferente participă rii elevilor, profesorilor însoțitori și a celor
desemnați membri ai Comisiei centrale a olimpiadei de limbă engleză vor fi acoperite în
conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL III
STRUCTURA ȘI ELABORAREA SUBIECTELOR
Art. 11. (1) Olimpiada de limba germană modernă constă din probe individuale și
proba pe echipe, atâ t pentru nivelul gimnazial, câ t și pentru nivelul liceal.
(2) Probele individuale se organizează astfel:
 pentru etapa județeană - probă de redactare de text.
 pentru etapa națională - probă de redactare de text;
- proba pe echipe, care constă în realizarea și
prezentarea unui proiect.
(3) Subiectele de la olimpiadă sunt conforme nivelurilor de competență CECRL. Fiecă rei
categorii îi corespunde nivelul, conform CECRL, pe care elevii trebuie să -l atingă
după un numă r de ore de învă țare. Subiectele referitoare la redactarea de texte vor fi
astfel concepute, încâ t să favorizeze utilizarea corectă şi creativă a limbii în situaţii
reale de comunicare şi să nu permită învă ţarea bazată pe memorarea de texte.
(4) Echipele de proiect vor fi alcă tuite din concurenţi din judeţe diferite, aleși aleator, şi
vor concura în grupe mixte: clasele VII-X, respectiv clasele a XI-a şi a XII-a.
Art. 12. (1) Subiectele pentru proba scrisă și baremele de evaluare și notare vor fi
elaborate, conform nivelurilor stabilite, după cum urmează :

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti


Tel: +40 (0)21 405 56 54; Fax: +40 (0)21 314 54 20; www.edu.ro
DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT
SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE
PERMANENTĂ - DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT
LICEAL ȘI PROFESIONAL

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE


TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI
GIMNAZIAL

 pentru etapa pe şcoală – de că tre un grup de lucru format din cadre didactice de
specialitate din unitatea de învă ţă mâ nt, din cadrul Comisiei de organizare,
evaluare și soluționare a contestațiilor pentru etapa pe școală;
 pentru etapa locală – de că tre un grup de cadre didactice de specialitate din
cadrul Comisiei judeţene/a sectorului municipiului Bucureşti de organizare,
evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor;
 pentru etapa judeţeană / pe sectoarele municipiului Bucureşti și la etapa
națională un grup de lucru al Comisiei centrale a olimpiadei aprobat de secretarul
de stat pentru învă ță mâ ntul preuniversitar, grup coordonat științific de
reprezentantul Centrului Național de Evaluare și Examinare/inspectorul
responsabil din Ministerul Educației Naționale.

Art. 13. (1) În vederea realiză rii unei baze de subiecte pentru etapa locală , în fiecare
județ/municipiul București se constituie un grup de lucru format din 3-5 cadre didactice
de specialitate, coordonat de inspectorul școlar pentru limba germană /metodist, care va
elabora subiectele pentru toate secțiunile competiției. Acest grup de lucru va formula 2
variante de subiecte pentru fiecare clasă /categorie.
(2) Odată cu elaborarea subiectelor pentru fiecare etapă , grupurile de lucru vor elabora
şi baremele de corectare și notare şi descriptorii de performanță pentru evaluare.

CAPITOLUL IV
DESFĂȘURAREA ȘI EVALUAREA PROBELOR
Art. 14. (1) Desfă șurarea și evaluarea probelor se fac conform prevederilor
Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare în învățământul
preuniversitar aprobate prin OM nr. 4203/30.07.2018.
(2) La niciuna dintre etapele olimpiadei de limba germană modernă , elevilor
participanți nu le este permis să pă ră sească sala avâ nd asupra lor subiectele de la
probele de concurs.
Art. 15. (1) La probele scrise ale tuturor etapelor, care includ itemi subiectivi,
evaluarea itemilor subiectivi (text/eseu) se va efectua conform unei grile de notare
generale care va fi însoţită de o grilă de notare cu detalieri specifice, elaborată de
comisiile de corectori. Baremele de corectare și descriptorii pentru probele scrise se vor
afişa după încheierea probei scrise.
Art. 16. (1) La toate etapele olimpiadei de limba germană modernă , fiecare lucrare
va fi evaluată din perspectiva fiecă rui criteriu de evaluare de câ te doi profesori
evaluatori care nu au elevi calificaţi la clasa/nivelul și categoria respectivă, rude și
afini pâ nă la gradul al III-lea inclusiv.
(2) Evaluarea lucră rilor se desfă șoară cu urmă toarele preciză ri:
 punctajul total posibil de atins aferent fiecă rei probe la categorii diferite
poate varia și nu permite comparația între categorii;
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 405 56 54; Fax: +40 (0)21 314 54 20; www.edu.ro
DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT
SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE
PERMANENTĂ - DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT
LICEAL ȘI PROFESIONAL

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE


TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI
GIMNAZIAL

punctajul total de la proba de redactare de text este același pentru toate probele și
categoriile și permite comparații între categorii diferite, în special în privința
creativită ții și coerenței textelor;
(3) În vederea asigură rii evaluă rii calitative a lucră rilor la proba de redactare de text,
Comisia centrală coordonează , pentru etapa județeană , evaluarea neutră , conform unei
proceduri care este transmisă comisiilor județene cel puțin cu 5 zile înainte de
organizarea etapei județene. Prin evaluarea neutră se asigură evaluarea probei de
redactare de text în mod separat, pe criterii, de că tre evaluatori neutri, cel puțin doi
pentru fiecare criteriu, proveniți din alte județe decâ t cele din care provin participanții,
cu respectarea art. 5 alin (8) din prezentul Regulament.
(4) Pentru etapele județeană și națională , pot fi evaluatori la proba de redactare de text
(evaluatori neutri), numai profesorii care au participat anterior la formarea online
(calibrarea evaluă rii). Inspectorul M.E.N. responsabil cu limba germană modernă
pregă tește lista evaluatorilor neutri, pe care o transmite președinților executivi ai
comisiilor județene cu cel puțin 30 de zile înainte de desfă șurarea etapei județene.
Art. 17. La etapa națională a olimpiadei de limba germană modernă , evaluarea va fi
realizată de că tre profesori evaluatori instruiți în sesiuni organizate anterior susținerii
probelor.
Art. 18. (1) După finalizarea probei scrise a etapei pe școală /locală /județeană /pe
sectoarele municipiului București, Comisia de organizare, evaluare și soluționare a
contestațiilor pentru etapa pe școală , respectiv Comisia judeţeană /a sectorului
municipiului Bucureşti de organizare, evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor va afişa
rezultatele evaluă rii, în ordinea descrescă toare a mediilor.
(2) La toate etapele olimpiadei de limbă germană modernă , după finalizarea tuturor
probelor, înaintea contestațiilor, Comisia de organizare, evaluare și soluționare a
contestațiilor pentru etapa pe școală , Comisia judeţeană /a sectorului municipiului
Bucureşti de organizare, evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor, Comisia centrală a
olimpiadei de limba germană modernă vor afişa rezultatele inițiale ale evaluă rii, numai
în ordine alfabetică .

CAPITOLUL V
SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR
Art. 19. (1) Rezultatele obținute de concurenți la proba scrisă de la toate etapele
olimpiadei pot fi contestate.
(2) La proba de proiect nu se admit contestații.
(3) La fiecare etapă a olimpiadei, dreptul la contestație se referă numai la propria
lucrare și la itemii subiectivi.
(4) Elevii au dreptul să -și vadă propria lucrare, înainte de a decide dacă depun
contestație. La etapa națională , lucră rile scanate (de la proba de redactare de text) sunt
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 405 56 54; Fax: +40 (0)21 314 54 20; www.edu.ro
DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT
SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE
PERMANENTĂ - DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT
LICEAL ȘI PROFESIONAL

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE


TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI
GIMNAZIAL

transmise elevilor în momentul afișă rii rezultatelor, prin intermediul poștei electronice
sau prin încă rcarea (upload) acestora la o adresă de internet anunțată anterior.
(5) La evaluarea itemilor subiectivi (redactare de text) este afișat punctajul aferent
fiecă rui criteriu. Dintre criteriile de evaluare aferente itemilor subiectivi, elevul poate
contesta numai punctajul aferent acelor criterii care nu presupun compararea întregului
set de lucră ri de la categoria respectivă .
(6) Dacă , în urma reevaluă rii lucră rilor de că tre o echipă nouă , la contestații, se constată
o diferență mai mare cu peste 10% din punctajul maxim al probei respective față de
punctajul acordat de prima echipă de evaluatori, lucrarea respectivă primește punctajul
acordat de echipa de evaluatori de la contestații. În caz contrar, punctajul inițial este cel
definitiv.
(7) În cazul în care, în urma consultă rii baremului, elevul consideră că punctajul să u de
la evaluarea itemilor obiectivi este greșit, el poate cere verificarea lucră rii, în prezența
sa și a unui membru al comisiei. Dacă se constată greșeli de calcul a punctajului, acestea
sunt corectate imediat.
(8) Nota obținută în urma reevaluă rii lucră rii reprezintă nota finală .
(9) La etapa națională , elevii participanţi pot solicita să -și vadă propria lucrare, în
prezența unui membru al Comisiei centrale a olimpiadei de limba germană modernă,
înainte de a depune contestație, fă ră a li se elibera copii ale lucră rilor.
(10) La etapa națională , dacă , în urma vizualiză rii lucră rii, concurentul decide să
depună contestație, acesta completează și depune la secretariatul Comisiei centrale o
cerere de reevaluare a lucră rii scrise, semnată de el, într-un interval de timp de
maximum o oră de la afișarea rezultatelor.

(11) La toate etapele anterioare etapei naționale, elevii minori pot depune contestații,
fiind însoțiți de tutorele legal instituit.

(12) La etapa națională , elevii minori pot depune contestații, în prezența profesorului
însoțitor.

(13) Retragerea contestației se poate face în primele treizeci de minute după


expirarea termenului de depunere a acesteia şi numai de că tre elevul în cauză .

Art. 20. (1) La etapa pe școală /locală , Comisia de organizare, evaluare și soluționare a
contestațiilor pentru etapa pe școală, respectiv Comisia judeţeană /a sectorului
municipiului Bucureşti de organizare, evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor
stabilește termenele de analiză şi ră spuns la contestaţii, fă ră a depă și 72 de ore.
(2) La etapa județeană /pe sectoarele municipiului București, termenul de analiză şi
ră spuns la contestaţii nu poate depă şi 72 de ore de la încheierea depunerii
contestațiilor, după care se afișează rezultatele.
(3) La etapa națională , termenul de analiză şi ră spuns la contestaţii nu poate depă şi 24
de ore de la încheierea depunerii contestațiilor, după care se afișează rezultatele.
CAPITOLUL VI
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 405 56 54; Fax: +40 (0)21 314 54 20; www.edu.ro
DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT
SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE
PERMANENTĂ - DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT
LICEAL ȘI PROFESIONAL

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE


TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI
GIMNAZIAL

PREMIEREA
Art. 21. La toate etapele, ierarhia se stabileşte în ordinea descrescă toare a punctajelor
obţinute.
Art. 22. La etapele locală , judeţeană /pe sectoarele municipiului Bucureşti, modul de
acordare a premiilor este stabilit de organizatorii acestor etape ale competiţiei.
Art. 23. La etapa judeţeană /pe sectoarele municipiului București a olimpiadei de limba
germană modernă , grila de acordare a premiilor va fi stabilită de comisia judeţeană /a
municipiului București, cu respectarea ordinii descrescă toare a punctajului obţinut şi a
preciză rilor din Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare
în învățământul preuniversitar, aprobată prin OM nr. 4203/30.07.2018.
Art. 24. (1) Certificarea premiilor și mențiunilor acordate de Ministerul Educației
Naționale la etapa națională a olimpiadei de limba germană modernă se face prin
diplomă înregistrată .
(2) Pentru nivelul gimnazial, diplomele aferente premiilor I, al II-lea și al III -lea vor
preciza și nivelul lingvistic, în vederea recunoașterii și echivală rii rezultatelor obținute
la olimpiada de limba germană modernă cu nota 10 a probei de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv
de predare a unei limbi moderne de circulație internațională , conform legislației în
vigoare.
(3) La etapa națională a olimpiadei de limba germană modernă , pentru fiecare
secțiune, Ministerul Educației Naționale acordă , pentru fiecare clasă /categorie, de
regulă 3 premii (un premiu I, un premiu II și un premiu III) şi un numă r de menţiuni
reprezentâ nd 15% din numă rul participanţilor (rotunjit la numă rul întreg imediat
superior, în cazul unui numă r fracționar), cu respectarea ierarhiei valorice și a condiției
de punctaj stabilită prin regulamentul specific, conform OM 3768/20.04.2017. Fac
excepție situațiile în care doi sau mai mulți participanți obțin același punctaj în concurs,
fă ră posibilitatea de departajare, caz în care comisia poate decide acordarea aceluiași
premiu pentru punctaje egale.
CAPITOLUL VII
DISPOZIȚII FINALE
Art. 25. (1) Inspectoratul școlar va organiza, înaintea etapei naționale a olimpiadei de la
limba germană , o instruire la care vor participa elevii înscriși în competiție,
pă rinții/tutorii legal instituiți ai elevilor minori, precum și profesorii însoțitori. În cadrul
acestei instruiri, participanților li se aduc la cunoștință prevederile Metodologiei-cadru
de organizare şi desfășurare a competițiilor școlare aprobate prin OM nr. 4203/2018 și
ale Regulamentului specific de organizare și desfă șurarea a olimpiadei de limba
germană modernă .

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti


Tel: +40 (0)21 405 56 54; Fax: +40 (0)21 314 54 20; www.edu.ro
DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT
SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE
PERMANENTĂ - DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT
LICEAL ȘI PROFESIONAL

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE


TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI
GIMNAZIAL

    (2) La finalul instruirii, elevul şi un pă rinte/tutore legal instituit al elevului minor, în


cazul elevului minor, vor semna o declarație prin care să confirme că li s-au adus la
cunoștință normele de conduită şi consecințele nerespectă rii acestora.
(3)  La locul de organizare şi desfă șurare a etapei naționale a competiției școlare, elevii
participanți vor avea asupra lor actul de identitate/carnetul de elev vizat pe anul școlar
în curs (pentru elevii care nu au împlinit 14 ani), precum şi avizul epidemiologic,
eliberat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la competiție.
Art. 26. (1) Programul desfă șură rii etapei naționale a olimpiadei de limba germană
modernă va fi conceput de că tre președintele Comisiei de organizare a competiției
naționale din județul gazdă şi avizat de inspectorul de specialitate responsabil din
Ministerul Educației Naționale.
(2) Elevii care se califică la etapa națională a Olimpiadei de limba germană modernă au
obligația de a participa la toate probele, atâ t cele individuale, câ t și cele de echipă
(proiect), ca și la eventuale activită ți complementare legate de proba de proiect, din
programul olimpiadei naționale. În caz contrar, elevii sunt descalificați și nu vor mai fi
admiși să participe la olimpiadă în anul urmă tor.
Art. 27. La etapa națională a olimpiadei de limba germană modernă se elaborează site-
ul olimpiadei, în gestionarea că ruia vor fi implicați elevii, sub îndrumarea profesorilor
coordonatori, selecționați de Comisia de organizare a olimpiadei de limba germană
modernă, de la nivelul județului gazdă .
Art.28. (1) Toți elevii participanți la etapa națională vor primi o diplomă de participare,
concepută şi realizată de inspectoratul școlar gazdă .
(2) Profesorii care însoțesc grupurile de elevi din fiecare județ/municipiul
București la etapa națională vor primi o adeverință de participare, eliberată de
inspectoratul școlar gazdă .
Art. 29. Pentru participarea la Olimpiada Internațională de Limba Germană , criteriile de
evaluare a elevilor sunt anunțate de că tre comitetul de organizare, de fiecare dată , cu
minimum șase luni înaintea desfă șură rii acesteia. Avâ nd în vedere acest aspect,
criteriile de calificare suplimentare a elevilor din Româ nia pentru Olimpiada
Internațională de Limba Germană sunt stabilite și anunțate de comisia centrală a
competiției naționale, înaintea desfă șură rii etapei județene. În perioada respectivă se
organizează un seminar de pregă tire a olimpiadei, în colaborare cu Institutul Goethe din
București, la care participă membrii comisiei centrale.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL,

Corina MARIN Mihaela Tania IRIMIA

DIRECTOR,

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti


Tel: +40 (0)21 405 56 54; Fax: +40 (0)21 314 54 20; www.edu.ro
DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT
SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE
PERMANENTĂ - DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT
LICEAL ȘI PROFESIONAL

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE


TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI
GIMNAZIAL

Adrian Marius BĂRBULESCU

INSPECTOR GENERAL, INSPECTOR GENERAL,

Rodica Diana CHERCIU Manuela – Delia ANGHEL

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti


Tel: +40 (0)21 405 56 54; Fax: +40 (0)21 314 54 20; www.edu.ro