Sunteți pe pagina 1din 8

În timp ce credincioșii sărută icoana Sfântului, iar

Preotul miruiește, psalții cântă troparele acestea, glasul


al 2-lea: „Când de pe Lemn”:
Bucură-te, nevoitorule al răbdării, sfeșnicul
mângâierii, dumnezeiască icoană a nădejdii, pe-
cetea credinței, plinirea dragostei, învățător
rugăciunii, dreptarul înfrânării, bogăție mult-
îndrăgită a curăției, cel pedepsit în cuptorul
leprei, strălucești neîncetat în lume, Nichifore cu-
vioase, mai minunat decât aurul.
Stăpână, primește rugăciunile robilor tăi și
ne izbăvește pe noi de toată nevoia și necazul.
Toată nădejdea noastră spre tine o punem,
Maica lui Dumnezeu, păzește-ne sub sfânt Aco-
perământul tău.
Tropar, glasul 1
„Locuitor pustiului”
Nevoințele și bărbăția în asceză ale Cuvio-
sului Nichifor cel lepros i-au mirat pe Îngeri, căci
ca un alt Iov a răbdat durerile slăvind pe
Dumnezeu. Iar acum este încununat cu slavă de
Acela spre săvârșirea de minuni. Bucură-te, povă-
țuitorule al monahilor; bucură-te, stâlp luminos;
bucură-te, mireasmă pricinuitoare de veselie, care
se revarsă din moaștele tale.

Paraclisul Sf. Nichifor Leprosul (4 ian.)

16
Preotul binecuvântează: Binecuvântat este rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi.
Dumnezeul nostru… Iar dacă nu este preot, zi- Apoi: Sfinte Dumnezeule… Preasfântă
ce: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților Treime… Tatăl nostru… și aceste Tropare, glasul
noștri… Amin. al 6-lea:
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns,
Adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân,
împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.
viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne Slavă...
curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine
mîntuieşte, Bunule, sufletele noastre. am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca
de moarte, miluieşte-ne pe noi. (de 3 ori) un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh și noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. poporul Tău; toţi lucrul mâinilor Tale şi numele
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Tău chemăm.
Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, Şi acum...
iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi Uşa milostivirii deschide-o nouă, bine-
vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. cuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca
Doamne, miluieşte. (de 3 ori) Slavă… Şi să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne
acum… izbăvim prin tine din nevoi, căci tu eşti mântuirea
Tatăl nostru care eşti în Ceruri, sfinţească-se neamului creştinesc.
numele Tău. Vie împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, Apoi Preotul rostește Ectenia întreită: Milu-
precum în Cer, așa şi pe pământ. Pâinea noastră iește-ne pe noi, Dumnezeule…, Încă ne rugăm
cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă pentru mila, viața…, Încă ne rugăm ca să se
nouă greșelile noastre, precum şi noi iertăm păzească sfânt locașul acesta…, Auzi-ne pe noi,
greșiților noştri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci Dumnezeule…, Că milostiv și iubitor de oa-
ne izbăveşte de cel viclean. meni…, după care face Apolisul mic, pomenind și
Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a pe Sf. Nichifor.
Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi
2 15
Dreptar de acrivie, pildă de înfrânare și de pururea şi în vecii vecilor. Amin.
smerenie, stâlp de priveghere, lucrător al răbdării Doamne, miluiește. (de 12 ori), Slavă… Și
și mare dascăl al rugăciunii te cunoaștem pe tine, acum…
Nichifore. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru
Pătimit-ai ca și Iov cu multă răbdare du- Dumnezeu.
rerile, pătimitorule Nichifore, pentru care, ca și Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos,
acela, te veselești veșnic, întru nespusa vedere de Împăratul nostru Dumnezeu.
Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși
Veniți dumnezeiasca mulțime a iubitorilor Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.
de Hristos, pe prietenul lui Hristos, pe Nichifor
cel lepros, cu vrednicie în cântări să-l lăudăm ca Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea,
pe un desăvârșit luptător. ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-
mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu
Ca un ciorchine copt ai fost zdrobit în chi- robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept
nurile dureroasei lepre, Nichifore minunate, și ai înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi
dat vinul cel dumnezeiesc al virtuților, care ve- viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locu-
selește inimile celor ce te laudă pe tine. iesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit
Având drept sprijin tare toiagul puterii lui e duhul în mine şi inima mea încremenită
Dumnezeu, Nichifore, ai alergat cu multă stăru- înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele
ință pe calea cea strâmtă a vieții și ai ajuns la cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale,
lărgimea dumnezeieștilor locașuri. la faptele mâi-nilor Tale m-am gândit. Întins-am
Ca o nicovală a răbdării, neînduplecat te-ai către Tine mâi-nile mele, sufletul meu ca un
arătat în chinuri, Nichifore pătimitorule, și în pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a
cuptorul durerilor fiind încercat, mai strălucitor slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la
ca aurul te-ai arătat. mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în
Astăzi puterile îngerești se bucură văzând mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine
dumnezeiescul tău suflet stând împreună cu ei la îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi
Tronul Stăpânului, cu slava curăției strălucind. merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-
Toate oştile îngereşti, Înaintemergătorul mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne.
Domnului, cei doisprezece Apostoli şi toţi Sfinţii, Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul
împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceţi meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la
14 3
pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, Sămânța Evangheliei în pământul cel bun al
dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din inimii tale primind-o, Nichifore milostive, a făcut
necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe rod de spice însutit.
vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc su- Candela sufletului tău, înțelepte Nichifore,
fletul meu, că eu sunt robul Tău. umplând-o cu untdelemnul răbdării, Mirele Hris-
Apoi aceste Tropare, glasul al 4-lea: „Cel ce Te-ai tos împreună cu fecioarele cele înțelepte te-a
înălțat pe Cruce”. numărat.
Cu bărbătească cugetare ca și Iov ai răbdat Slavă…
lepra trupului tău, Nichifore pătimitorule, Racla moaștelor tale, Părinte Nichifore,
curățindu-ți astfel în chip strălucit izvorăște harul Mângâietorului, mireasmă de
îmbrăcămintea sufletului tău; și suind pe scara viață, credincioșilor care se închină ei.
virtuților, ai ajuns, prin înfrânare, la petrecerea Și acum…
Îngerilor, neîncetat cântând lui Dumnezeu: Ție
slavă se cuvine, Treime deoființă. Ca o lună mult strălucitoare ai răsărit lumii
Lumina cea neapropiată, Născătoare de
Slavă… tot acesta, Și acum… a Născătoarei de
Dumnezeu:
Dumnezeu, ca ceea ce ai născut pe Soarele cel
mare al slavei.
Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu,
Apoi:
pururea a spune puterile tale noi, nevrednicii. Că
de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi Cuvine-se cu adevărat să te fericim,
izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi
păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru.
la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai
pururea din toate nevoile. slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care
fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut,
Psalmul 50: Miluieşte‑mă, Dumnezeule,
pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu,
după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor
te mărim.
Tale, şterge fărădelegea mea. Spală-mă întru totul
Mărimuri
de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă
curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi Pentru ca să te facă părtaș al veșnicei
păcatul meu este înaintea mea pururea. Ţie unuia bucurii din ceruri, Stăpânul, biciuirile și durerile
am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât leprei ți le-a dat în viață, ca un Părinte mult-
drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când milostiv.
4 13
Eumenie, care te-a văzut și împreună cu care vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m‑am
aduci laudă lui Dumnezeu în veci. zămislit, şi în păcate m‑a născut maica mea. Că
Și acum… iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascun-
Năstrapa cu mană te-a închipuit cu se ale înţelepciunii Tale mi‑ai arătat mie.
adevărat, Maică Fecioară Curată, căci în pânte- Stropi‑mă‑vei cu isop şi mă voi curăţi;
cele tău ai păzit Pâinea vieții celei veșnice, pe spăla‑mă‑vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi
Hristos Cel ce hrănește în chip de negrăit sufletele albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie;
credincioșilor. bucura‑se‑vor oasele mele cele smerite. Întoarce
Cântarea a 8-a faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădele-
„Pe Împăratul ceresc” gile mele şterge‑le. Inimă curată zideşte întru
Dumnezeieștile tale cuvinte și înțeleptele tale mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru
sfaturi dulceață și mângâiere pricinuiesc su- cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa
fletelor îndurerate, Cuvioase Nichifore. Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu‑L lua de la mine.
Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu duh
Neagoniseala a fost vistieria ta, Părinte stăpânitor mă întăreşte. Învăţa‑voi pe cei fără de
Nichifore, și făcându-te sărac cu inima, mult te-ai lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor
îmbogățit, fericite. întoarce. Izbăveşte‑mă de vărsarea de sânge,
Slavă… Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
Lucrurile îndepărtate aproape le vedeai cu bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta.
ochii sufletului, Nichifore fericite, pentru că ai Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va
fost împodobit cu dumnezeiasca înainte-vedere. vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi‑aş fi dat.
Și acum… Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui
Împodobită fiind cu dumnezeiasca slavă, Fe- Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi sme-
cioară, de-a dreapta Împăratului ceresc ai fost rită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne,
așezată, ca o Stăpână a lumii. întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească
Cântarea a 9-a zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa
„Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu” dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor
Cu lesnire ai ridicat povara cea grea a pune pe altarul Tău viţei.
leprei, biruitorule Nichifore, și te-ai mutat în ce- Cântarea 1
tatea lui Dumnezeu cea slobodă, cu ușurință Glasul al 8-lea: „Apa trecând-o”
zburând. Pe vasul cel curat al harismelor Duhului, pe
12 5
cel mai alb decât zăpada cu sufletul, veniți toți pe Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea
Nichifor cel lepros în cântări curate să-l mărim. păcatelor noastre.
Cu sfințita pecete a dragostei, calea credinței Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila
cu bărbăție săvârșind-o, în nădejdea dobândirii Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește fărădele-
Împărăției celei de sus, acum pe Nichifor cel gile noastre.
lepros îl fericim. Glasul al 8-lea
Slavă… Scara cerească a virtuților cu cuget
Cu sudorile nevoințelor tale, Părinte Nichi- dumnezeiesc și suflet tare ai suit-o, Nichifore cu-
fore, sufletul tău cel dumnezeiesc aur preacurat ți getătorule de Dumnezeu; căci suferind ca Iov
l-ai făcut, în mâinile Dumnezeului tău în- lepra trupului și vătămarea ochilor tăi, răni și
credințându-l. toată reaua pătimire a mădularelor, la înălțime te-
Și acum…
ai ridicat și frumusețea și slava celor cerești le-ai
văzut, pe care Domnul Dumnezeu le-a gătit celor
Cuvintele cele nespuse ale lui Gavriil cu ce săvârșesc poruncile Sale.
credință ascultându-le, Fecioară, pe Dumnezeu L- Cântarea a 7-a
ai născut lumii, neascultarea Evei îndreptând. „Tinerii cei ce au mers din Iudeea”
Cântarea a 3-a
Avut-ai în viață rugăciunea neîncetată ca pe
„Doamne, Cel ce ai făcut”
o lucrare desăvârșită, prin care ai vorbit cu
Din Creta răsărind ca un soare strălucitor, Dumnezeu, petrecerea Îngerilor urmând, Nichi-
toată lumea ai luminat cu petrecerea ta, și fore cugetătorule de cele cerești, și strigând:
împodobindu-te cu bună cuviință, fiule al luminii, Dumnezeul Părinților binecuvântat ești.
Nichifore strălucite, întunericul patimilor îl ri-
sipești de la noi. Povățuit fiind, fericite, de Antim vestitul, ai
săvârșit alergarea nevoinței în Hios și ai pus tro-
Înțelepțește sihăstrind, calea cea strâmtă ai fee mari de biruință, Nichifore biruitorule.
străbătut, cu multă înfrânare petrecând, prea- Pentru aceea, cununi ai primit de la mâna cea
fericite, și cetele celor fără de trup ai ajuns în purtătoare de viață.
trup fiind, Nichifore Cuvioase; pentru aceasta cu Slavă…
adevărat ai fost cinstit asemenea Îngerilor.
Slavă…
Aducând Domnului dumnezeieștile tale
rugăciuni cele de la miezul nopții, Nichifore, te-ai
Cel ce are noian nesfârșit de tămăduiri, Cel ridicat de la pământ, uimindu-l pe ucenicul tău,
ce îi pedepsește cu neputința pe cei pe care îi
6 11
maică. primește ca fii adevărați, Hristos, ți-a dat ție,
Condacul, glasul al 2-lea Nichifore, lepra trupului, spre încredințarea
„Ceea ce ești păzitoarea creștinilor”. dragostei Sale.
Pe calea cea strâmtă a bolii ai călătorit, Și acum…
Nichifore fericite, și din toată inima L-ai urmat pe Fecioară Curată, Stăpâna a toată lumea, su-
Stăpânul, ca un fiu supus și vrednic; jugul Său cel fletul meu cel robit de greșeli, cu rugăciunile tale
bun și povara cea ușoară pe umeri ridicând, de maică arată-l mai presus de patimi și la slava
pentru care ai intrat în slava cea veșnică, în cea dintâi iarăși mă ridică.
veselia nesfârșită, unde neîncetat te veselești. Apoi aceste tropare:
Prochimenul Tămăduiește patimile noastre cu rugăciunile
Cinstită este înaintea Domnului moartea tale, Părinte Nichifore, cel ce ai răbdat lepra tru-
Cuviosului Lui. pului tău cu măsura desăvârșită a răbdării.
Stih: Răbdând voi aștepta pe Domnul si va Caută cu milostivire, cu totul lăudată
lua aminte la mine. Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel
Evanghelia de la Matei (11: 27-30) cumplit al trupului meu și vindecă durerea su-
Zis-a Domnul către Ucenicii Săi: Toate Mi- fletului meu.
au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cu- Sedealna, glasul al 2-lea
noaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu „Ceea ce ești folositoare caldă”
-L cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi cel căruia Durerea îndelungată a leprei ai răbdat cu
va voi Fiul să-i descopere. Veniţi la Mine toţi cei suflet viteaz și cuget bărbătesc, lui Dumnezeu
osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. cântând, Nichifore fericite, cântare de bucurie și
Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de cu buze curate slăvind neîncetat dumnezeiasca
la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi bunătate.
găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu es- Cântarea a 4-a
te bun şi povara Mea uşoară este. Auzit-am, Doamne…
Slavă… Plăcerile trupului tău le-ai omorât, toată
Pentru rugăciunile Cuviosului Tău Nichifor, înfrânarea uneltind, Nichifore Cuvioase, și su-
Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre. fletul dumnezeiește ți l-ai înviat.
Și acum… Răspunzând chemării cerești, fericit te-ai
Pentru rugăciunile Născătoarei de făcut, Părinte Nichifore, biruind toate cetele
10 7
făcătorului de rele. Cântarea a 6-a:
Slavă… „Rugăciunea mea voi vărsa”.
Vătămarea ochilor tăi pătimind, Nichifore Întărit fiind de harul lui Dumnezeu, ai
văzătorule de Dumnezeu, vedeai în lăuntrul tău primit slăbănogirea trupului ca pe un dar al mi-
strălucirile Dumnezeiescului Duh și razele strălu- lostivirii Lui, Care dorește mântuirea muritorilor
citoare ale luminii celei neapropiate. pentru nemăsurata Sa milă.
Și acum… Ca o făclie a Treimii te cunoaștem, Nichi-
Graiurile Proorocilor întru tine s-au fore, deasupra muntelui așezată, care răspândești
împlinit, Preacurată, căci neispitită de bărbat ai tuturor lumina și strălucirea Duhului în ceața în-
purtat în pântece pe Cel ce de demult prin ei a tunecată a patimilor, luminând peste întinderea
grăit. pământului.
Cântarea a 5-a: Slavă…
Luminează-ne pe noi, Doamne… Biruit-ai înălțimile vrăjmașului cu
Pusu-ți-ai mintea pe piatra Domnului tău, dumnezeiasca ta smerenie, Părinte Nichifore, căci
Nichifore înțelepte, pentru aceasta ai rămas tare cu suflet recunoscător ai primit suferințele și
ca diamantul, neînfricoșându-te de dureri. defăimările, și te-ai făcut cu adevărat cu nease-
Lepra trupului ca și Iov o ai suferit, Părinte mănare mai alb decât zăpada.
Nichifore, pentru aceasta strălucești cu sufletul ca Și acum…
aurul și ca argintul cel de mult preț. Pântecele tău cel sfințit s-a făcut mai cu-
Slavă… prinzător decât cerurile, Marie, căci Dumnezeu în
Pusu-ți-ai nădejdea, Nichifore fericite, în el a încăput, pe Care nu-L încap cerurile. Pe Aces-
Dumnezeu, Apărătorul orfanilor și al văduvelor, ta înduplecă-L cu rugăciunile tale de maică să mă
Părintele milostivirilor, de la Care ai aflat izbăvească de strâmtorarea patimilor.
ocrotire. Și iarăși:
Și acum… Tămăduiește patimile noastre cu rugăciunile
Turn întărit împotriva vrăjmașilor ești, tale, Părinte Nichifore, cel ce ai răbdat lepra tru-
Stăpână, risipind meșteșugirile lor, ca ceea ce ai pului tău cu măsura desăvârșită a răbdării.
născut pe Cel nemăsurat întru putere. Curată, ceea ce în zilele din urmă prin cu-
vânt pe Cuvântul în chip de negrăit L-ai născut,
nu a înceta a te ruga, ca ceea ce ai îndrăznire de
8 9