Sunteți pe pagina 1din 17

CONTRACT SUBSECVENT DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE DE LUCRĂRI

nr.

În temeiul Acordului-cadru nr. __________ din data de __________, a intervenit prezentul Contract
subsecvent, încheiat între:

1.Părţile contractante
DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul în strada
Calea Severinului, nr. 97, parter, et. 2,3,4 Craiova, telefon 0251 215002, fax 0251 215004, numar de
inregistrare la Registrul Comertului J16/148/04.03.2002, cod unic de inregistrare nr. RO 14491102,
cont RO03BRDE170SV26689741700, BRD Sucursala Dolj, reprezentata prin
_____________________, în calitate de Achizitor, denumita in continuare „Achizitorul”
şi
……………………………., cu sediul în………………….., telefon/ fax………………………, număr de
înregistrare la Registrul Comertului …………………………, cod fiscal……………….., cont
……………………………… deschis la............................., reprezentată legal de..........................,
functia…………………….., în calitate de Executant, denumită în continuare “Executantul” pe de altă
parte,
denumite în continuare în mod individual „Partea” şi împreună „Părţile”, a intervenit prezentul contract
de proiectare şi execuţie de lucrări („Contractul”), în termenii şi condiţiile detaliate mai jos.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract – prezentul contract subsecvent încheiat în baza Acordului-cadru; actul juridic care
reprezintă acordul de voinţă al celor două Părţi, încheiat între o entitate contractantă, în calitate de
Achizitor, şi un executant de lucrări, în calitate de Executant;
b) Achizitor şi Executant - Părţile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul Contract;
c) preţul Contractului - preţul plătibil Executantului de către Achizitor în baza Contractului pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract;
d) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini
şi în propunerea tehnică;
e) amplasamentul lucrării - locul în care executantul execută lucrarea;
f) Convenţia de lucrări – document, semnat de comun acord între Parti, care reglementeaza atributiile
si raspunderile pentru aplicarea si respectarea IPSM-1/2007 la executarea lucrarilor de catre
„personalul delegat” in instalatiile aflate in gestiunea si exploatarea Achizitorului si constituie cadrul
organizatoric pentru colaborarea si circulatia informatiilor intre cele doua structuri organizatorice
semnatare, inclusiv intre subunitatile acestora, in vederea realizarii lucrarilor contractate.
g) recepţia lucrării - componentă a sistemului calităţii în construcţii, este actul prin care Achizitorul
declară că acceptă, preia lucrarea, cu sau fără rezerve şi că acesta poate fi dată în folosinţă, prin actul
de recepţie certificându-se faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile
contractului şi ale documentaţiei de execuţie;
h) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul Părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre Părţi. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părţile convin în
mod expres că grevele nu vor fi considerate situaţii de forţă majoră.
i) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică
în mod diferit.

4. Obiectul şi preţul contractului


4.1 – (1) Executantul se obligă să proiecteze, să execute şi să finalizeze lucrarea: "Proiectare si
executie a lucrarilor de intarire retea in amonte de punctul de delimitare ca urmare a racordarii
1/17
de noi utilizatori", în baza Acordului-cadru cu obiect ”Proiectare si executie a lucrarilor de intarire
retea in amonte de punctul de delimitare ca urmare a racordarii de noi utilizatori pentru perioada
de 36 luni - judetul Argeș””, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract, caietul de
sarcini, documentaţia de atribuire şi propunerea sa tehnică, cu respectarea în elaborarea
documentaţiei tehnico-economice a prevederilor şi standardelor, a specificaţiilor tehnice, fişelor
tehnologice, îndrumarelor de proiectare şi a altor prescripţii energetice în vigoare.
(2) Activităţile ce vor fi îndeplinite prin prezentul contract sunt următoarele:
Valoare
Pret unitar
totala (lei
Nr.cr de executie
Nr.fisa Denumire operatie Cantitati fara TVA)
t (lei fara
(col.2*
TVA)
col.3)
0   1 2 3 4
1
2
3
4
5

6
7
8

10
    SUBTOTAL    
    PTE    
    PAC    
    GIS    
Valoare totala

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească Executantului preţul convenit pentru proiectarea şi execuţia
lucrării: "”Proiectare si executie a lucrarilor de intarire retea in amonte de punctul de delimitare
ca urmare a racordarii de noi utilizatori”.
4.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea corespunzătoare a Contractului, plătibil Executantului de către
Achizitor este de …………… lei fara TVA (din care PTE ,GIS, PAC si AC ……….. lei fără TVA).
4.4 – Prețul este ferm, neajustabil și neactualizabil pe toată durata contractului.

5. Durata contractului
5.1 - Executantul se obligă să proiecteze, să execute şi să finalizeze: "”Proiectare si executie a
lucrarilor de intarire retea in amonte de punctul de delimitare ca urmare a racordarii de noi
utilizatori” aşa cum este prevăzut în graficul de execuţie, în termen de ........., detaliat astfel:
- ...... zile PTE,GIS,PAC si AC inclusiv avizarea in CTE;
- ...... zile Executie;
(2) Durata contractuală de realizare a lucrării (PTE+PAC+AC+execuţie) curge de la data emiterii de
către Achizitor a Ordinului de începere, în baza Temei de proiectare, caietului de sarcini asociat
acesteia şi lista cu cantităţile de lucrări identificate în teren de către Executant, validată. Se vor emite
ordine de începere pentru fiecare fază în parte:
1. Ordin de Incepere pentru PTE şi obtinere AC, emis de SMAD zonal;
2. Ordin de Incepere pentru executie, emis de MPL zonal.
(3) Ordinul de începere se emite în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent
pentru faza de proiectare şi obţinere AC şi în 1 zi lucrătoare de la predarea AC, pentru faza de
execuţie, după constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului.
5.2 - Respectarea termenelor maxime de execuţie a lucrǎrilor, aşa cum sunt indicate mai sus,
reprezintǎ o obligaţie esenţialǎ pentru Executant în temeiul acestui Contract.

6. Documentele contractului
6.1 - (1) Documentele contractului sunt:

2/17
a) caiet de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor
ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de
evaluare;
c) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
d) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul;
e) contractele cu subcontractanţii, în măsura în care în contractul sectorial/acordul-cadru este
reglementat un mecanism de efectuare a plăţilor directe către subcontractanţi;
f) acordul de asociere, dacă este cazul.
(2) În cazul în care, pe parcursul executării contractului sectorial/acordului-cadru, se constată că
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în
caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.
6.2 – Dispozițiile prezentului contractului subsecvente se completează cu dispozițiile Acordului-cadru,
în temeiul căruia acesta a fost încheiat.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea
amplasamentului, în baza ordinului de începere a lucrărilor.

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional


8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind
proprietatea absolută a Achizitorului.
8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare
alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa Achizitorul despre această descoperire şi de
a îndeplini dispoziţiile primite de la Achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel
de dispoziţii Executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile
vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de execuţie la care Executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor
prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor
istorice.

9. Obligaţiile principale ale executantului


9.1 - (1) Executantul are obligaţia de a proiecta, executa şi de a finaliza lucrarea: "”Proiectare si
executie a lucrarilor de intarire retea in amonte de punctul de delimitare ca urmare a racordarii
de noi utilizatori" cu respectarea clauzelor prezentului Contract şi, în special, a standardelor de
calitate şi a specificaţiilor tehnice prevăzute sau referite în prezentul Contract sau agreate în mod uzual
pentru lucrări din aceeaşi categorie, cu respectarea graficului de execuţie şi a graficului de întreruperi
în alimentarea cu energie electrică, precum şi de a remedia viciile aparente şi ascunse ale lucrării,
astfel încât acestea să respecte asemenea standarde, secificaţii sau condiţii, în concordanţă cu
obligaţiile asumate prin Contract.
(2) Executantul are obligaţia de a coordona şi supraveghea lucrările, de a asigura întreaga forţă de
muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie
definitive cerute de şi pentru contract, necesare executării tuturor lucrărilor cerute a fi realizate în baza
prezentului Contract.
9.2 – Executantul are obligaţia întocmirii documentaţiilor de proiectare cu respectarea prevederilor
standardelor, specificaţiilor tehnice, fişelor de tehnologice, prescripţiilor energetice în vigoare, normelor
juridice, îndrumarelor de proiectare şi politicilor DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA, în conformitate
cu cerinţele minimale şi obligatorii ale Caietului de sarcini.
a) Documentaţia tehnică (PTE).
(1) Respectarea temei de proiectare şi a caietului de sarcini asociat acesteia este obligatorie, orice
modificare a acestora fiind posibilă doar cu acordul Achizitorului, în cazuri temeinic justificate.
Executantul declară şi garantează că, la data semnării prezentului Contract a studiat Tema de
proiectare şi caietul de sarcini asociat, ca acesta este corect, complet şi că acesta va fi realizat de
către Executant, cu respectarea graficului de execuţie. Executantul nu va putea solicita prelungiri ale
termenelor prevăzute în proiectul de execuţie invocând erori, omisiuni sau vicii ale proiectului de
execuţie care trebuiau şi puteau fi sesizate de către un contractor profesionist în domeniul său de
activitate la data semnării Contractului.
3/17
(2) Documentaţiile de proiectare vor respecta în partea financiară categoriile de lucrări stabilite
prin contractul subsecvent şi vor conţine piesele desenate aferente. Executantul va include în
documentaţie:
1. grafic de execuţie detaliat pe faze tehnologice, astfel încât durata ocupării terenurilor să fie
redusă la minimum necesar, respectiv retragerile din exploatare să necesite durate cât mai
mici;
2. documentarea costurilor necesare susţinerii execuţiei;
3. programul de verificare şi asigurare a calităţii pe faze tehnologice corelat cu graficul de
execuţie, în care se vor specifica în clar: părţile implicate, responsabilităţile privind convocarea
părţilor implicate în verificări, înregistrările generate, documentele de referinţă, parametrii
verificaţi şi metodele de verificare.
(3) Documentaţia de proiectare va respecta condiţiile impuse de avize şi acorduri.
(4) Executantul va întocmi la faza PTE închiderea tehnico-economică şi situaţia juridico-
financiară, cu valori prognozate prin PTE, urmând ca în baza acestora să completeze Anexa 1
din Ordinul 8/2016.
b) Întocmire PAC şi obţinere AC
(1) Executantul este obligat să obţină toate avizele şi acordurile necesare pentru realizarea
lucrărilor ce fac obiectul DTE. Proiectantul va obtine în numele Distributie Energie Oltenia SA:
- certificatul de urbanism;
- toate avizele prevăzute în certificatul de urbanism;
- toate acordurile necesare ocupării legale a amplasamentelor instalaţiilor proiectate;
- toate avizele necesare definirii condiţiilor de coexistenţa cu alte reţele de utilităţi, căi de
acces, construcţii, culoare de siguranţă;
- toate avizele necesare execuţiei lucrărilor proiectate;
- toate avizele necesare exploatării cu costuri minime a instalaţiilor proiectate.
(2) Executantul va obţine de la deţinătorii de utilităţi publice toate avizele şi acordurile
necesare executării lucrărilor, chiar dacă acestea nu au fost prevazute în Certificatul de
Urbanism. În acest sens, ca proiectant, are obligaţia de a se asigura, cu diligenţa unui bun
profesionist, cunoscând amplasamentul, că nu există omisiuni ale autorităţilor emitente cu
privire la avize, acorduri, etc. În caz contrar, în situaţia în care se constată, pe parcursul
executării lucrării, că pentru execuţia acesteia sunt necesare şi alte avize, acorduri, autorizaţii,
Executantul le va obţine pe cheltuiala sa.
(3) Valoarea necesară pentru obţinerea avizelor şi acordurilor va fi decontată de către
Achizitor pe baza chitanţelor şi facturilor depuse de Executant.
(4) Executantul va întocmi Documentaţia Tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire şi
o va depune, în numele Achizitorului, la autorităţile competente. Plata contravalorii AC se va
face de către Achizitor, Executantului revenindu-i sarcina de a ridica Autorizaţia de construire
şi de a o depune, în original, la Achizitor
(5) Neobţinerea de către Executant a avizelor şi autorizaţiilor impuse de legislaţia în vigoare dă dreptul
Achizitorului de a reţine din factura curentă sau din garanţia de bună execuţie a contractului
contravaloarea amenzilor aplicate Achizitorului de către autorităţi ca urmare a neobţinerii avizelor şi
autorizaţiilor.
(6) Totodată, neobţinerea autorizaţiei/autorizaţiilor de spargere de către Executant în numele
Achizitorului, executarea defectuoasă a lucrărilor sau fără respectarea autorizaţiei de construire şi a
condiţiilor din avize/autorizaţii şi termenele din acestea dă dreptul Achizitorului de a reţine din factura
curentă sau din garanţia de bună execuţie contravaloarea amenzilor aplicate Achizitorului de către
autorităţi ca urmare a nerespectării celor descrise mai sus.
(7) Plata taxelor pentru avize, inclusiv pentru obţinerea Autorizatiei de Construire, se va face de
Executant, fiind ulterior refacturate către Achizitor. Facturile aferente acestor taxe şi avize se vor emite
pe numele Executantului şi apoi se vor refactura către Achizitor, însoţite de copii ale acestor facturi.
(8) Semnarea convenţiilor pentru instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea Achzitorului sub
semnătură privata se va realiza prin grija proiectantului, cu suportarea cheltuielilor aferente de către
Achizitor, la faza PTE
c) Intocmire documentaţie GIS – Ridicări topo
(1) Prin personalul autorizat ANCPI/OCPI pentru ridicări topografice şi elaborare documentaţii
cadastrale, Executantul este obligat:

4/17
- să întocmească şi să predea Achizitorului documentaţia GIS întocmită în conformitate cu Metodologia
GIS a Achizitorului;
- să transmită spre avizare, odată cu Proiectul Tehnic, documentatia GIS, pentru emitere Aviz CTE
- la terminarea lucrarilor şi PIF, să depună documentaţia GIS (cu toate modificările făcute în partea de
execuţie) împreună cu Cartea ;
9.3 - (1) Executantul este obligat să predea şi să susţina DTE în Comisiile de Avizare ale Achizitorului,
faza de proiectare considerându-se finalizată după obţinerea avizului favorabil CTE Distribuţie Energie
Oltenia S.A.
(2) Executantul este obligat să întocmească modificările la documentaţia de proiectare ca urmare a
unor cauze care nu au putut fi prevăzute iniţial şi au apărut pe durata derulării execuţiei. Modificările
care presupun executarea de lucrări suplimentare faţă de cele cerute prin temele de proiectare si
caietele de sarcini ale contractelor subsecvente vor fi suportate de entitatea care le-a generat
(Achizitor, Executant).
(3) Executantul este obligat să efectueze, în cadrul valorii contractelor subsecvente, şi următoarele
activităţi conexe proiectării:
- susţinerea proiectului şi furnizarea datelor solicitate de către verificatorii de proiecte atestaţi;
- participarea la predarea amplasamentului instalaţiilor proiectate executantului;
- urmărirea fazelor determinante de execuţie şi intocmirea raportului de conformitate potrivit
prevederilor PCCVI;
- participarea la recepţia lucrărilor şi întocmirea raportului de conformitate.
(4) Documentaţiile se vor redacta în limba română şi se vor preda Achizitorului după cum urmează:
- 1 STICK cu documentatia completa de PTE cu valori semnata de catre proiectant
- 1 STICK cu documentatia completa de PTE fara valori semnata de catre proiectant
- 1 STICK cu fisiere sursa tip doclib, excel, dwg, word, proiectul cu semnaturi scanat pdf
- 1 STICK GIS
- 4 exemplare PTE (2 exemplare cu valori şi 2 fără valori)
- Faza PAC : 2 exemplare
Se va ordona continutulul proiectului la partea electronica, astfel incat sa poata fi usor urmarit si se va
atasa pe STICK proiectul semnat de catre proiectant.
9.4 - Predarea amplasamentului pentru execuţia lucrarilor C+M proiectate se va face de către
proiectant în prezenţa Achizitorului; în acest scop, proiectantul va asigura prezenţa unui topometrist
autorizat care va identifica bornele de amplasare a stâlpilor conform listei de coordonate STEREO 70
existentă în documentaţie.
9.5 – (1) Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului spre aprobare, înainte de începerea
execuţiei lucrării, graficul detaliat de realizare a lucrărilor în ordinea tehnologică de execuţie. Agrearea
graficului de execuţie reprezintă angajamentul ferm al Executantului de a efectua lucrările la termenele
stabilite.
(2) Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului spre aprobare, înainte de începerea execuţiei
lucrării, graficul detaliat de întrerupere în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor în ordinea
tehnologică de execuţie şi a soluţiilor de preluare consumatori care au fost avizate în CTE la faza PTE,
cu respectarea prevederilor Standardului de Performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei
electrice aprobat de ANRE, în ceea ce priveşte numărul şi durata întreruperilor necesare pentru
execuţia lucrărilor, precum şi termenele asumate pentru execuţia lucrărilor. Aprobarea graficului de
întrerupere şi a soluţiilor de preluare consumatori, de către Achizitor reprezintă angajamentul ferm al
Executantului de a efectua lucrările în termenele stabilite. Sumele reprezentând contravaloarea
compensaţiilor şi/sau despăgubirilor achitate de către Achizitor Consumatorilor, pentru nerespectarea
nivelului minim al indicatorilor de performanţă stabiliţi de ANRE prin Standardul de performanţă pentru
serviciul de distribuţie a energiei electrice ca urmare a încălcării de către Executant a obligaţiilor
asumate prin prezentul contract (din care enumeram exemplificativ şi nu limitative: depăşirea numărului
maxim sau a duratelor maxime admise ale întreruperilor în alimentarea cu energie electrică,
nerespectarea termenelor asumate privind proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire, execuţia şi
punerea în funcţiune a branşamentelor, etc.) vor fi imputate Executantului prin reţinerea acestora din
următoarea factură scadentă la plată şi/sau prin executarea garanţiei de bună execuţie.
9.6 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor
operaţiunilor executate, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor
şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii şi securitatea muncii.
(2) Un exemplar din documentaţia predată de către Achizitor Executantului va fi ţinut de acesta în
vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane
autorizate de Achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul va fi răspunzător pentru lucrările care nu corespund standardelor şi specificaţiilor
tehnice menţionate în prezentul Contract, atât în calitate de proiectant, cât şi de executant.
5/17
(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţie Achizitorului, la termenele precizate în anexele la
Contract, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele,
calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească
sau care sunt cerute de Achizitor în temeiul acestei clauze.
9.7 - Executantul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile Achizitorului în orice problemă,
menţionată sau nu în Contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Executantul consideră că
dispoziţiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are obligaţia de a ridica obiecţii în
scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa instrucţiunile primite, cu
excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
9.8 - (1) Executantul este răspunzător de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de
Achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor
umane necesare în vederea îndeplinirii obligaţiei respective.
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe
cheltuiala sa. Pentru verificarea trasării, Executantul are obligaţia de a proteja şi de a păstra cu grijă
toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
9.9 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligaţia:
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este
autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atâta timp
cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Achizitor) în starea de ordine necesară pentru
evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire,
alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte
autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurarii confortului riveranilor. Este de la
sine înţeles că Achizitorul nu va fi răspunzător în nici un fel pentru despăgubirile datorate în
conformitate cu legea, în legătură cu sau ca rezultat al unui accident sau prejudiciu cauzat unui lucrător
sau altei persoane angajate de către Executant ori terţelor persoane care au fost prejudiciate în orice
mod de executarea lucrǎrilor de cǎtre Executant;
c) de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita
orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare,
zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
9.10 - Executantul este răspunzător pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor,
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă de la data primirii ordinului de
începere a lucrării până la data semnării Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
9.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligaţia, în
masura permisă de respectarea prevederilor Contractului, de a nu stanjeni inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private care deservesc
proprietăţile aflate în posesia Achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu
obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine Executantului.
(3) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau
sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu
sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; Executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi
vehiculele, va limita şi va repartiza încarcaturile în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de pe şi pe
şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor şi podurilor respective.
(4) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau
care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau
altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotria tuturor reclamaţiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(5) Pe parcursul execuţiei lucrării, Executantul are obligaţia:
a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier;
b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
c) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare;
d) de a restitui către Achizitor, la depozitul indicat de acesta, toate materialele puse la dispoziţie şi
neînglobate în lucrare, până cel târziu la data notificării finalizării lucrării.

6/17
(6) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfarşitul perioadei de garanţie, numai acele
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii care îi sunt strict necesare în scopul îndeplinirii
obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
9.12 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrării, ivite intr-
un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi după implinirea acestui termen, pe toată durata de
existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi
detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. Se consideră viciu ascuns inclusiv defecţiunile apărute
la echipamentele livrate şi montate în cadrul prezentului contract, echipamente exploatate în
conformitate cu manualul de exploatare predat Achizitorului.
9.13 - Executantul nu va fi descărcat de obligaţiile din prezentul Contract din cauza oricărei:
(i) plăţi efectuate de Achizitor pentru lucrările executate de către Executant şi/sau
(ii) subcontractări ale lucrărilor de către Executant către subcontractanţi.
9.14 - Executantul se obligă să anunţe Achizitorul asupra imposibilităţii de îndeplinire a Contractului
datorită neobţinerii reatestării ANRE şi să suporte material realizarea cu o altă firmă atestată ANRE a
lucrǎrilor contractate şi nefinalizate, fără costuri suplimentare pentru Achizitor. În acest sens,
Executantul se obligă să ceară acordul Achizitorului pentru acceptarea unei alte firme atestate de
ANRE pentru continuarea lucrărilor, în calitate de subcontractor al Executantului, cu respectarea
termenul de finalizare a Contractului. În cazul în care firma propusă sa finalizeze lucrările nu este
acceptată de Achizitor sau nu respectă oricare din condiţiile prevăzute de prezentul Contract,
Achizitorul are dreptul de a rezilia Contractul, plata de daune-interese, Executantul fiind de drept pus în
întârziere.
9.15 - Executantul este obligat să urmarească lucrările proiectate pe tot parcursul executării lor,
conform notificarilor scrise ale Achizitorului privind începerea execuţiei, controlul pe faze determinante,
terminarea lucrărilor.
9.16 - Executantul este obligat să participe la recepţia lucrărilor în baza notificarii achizitorului şi să
întocmească RAPORTUL PROIECTANTULUI privind modul de execuţie a lucrărilor în conformitate cu
documentaţia de proiectare întocmită.
9.17 - Executantul va actualiza, la solicitarea Achizitorului, devizul general al lucrării Achizitorului, fără
costuri suplimentare.
9.18 - Executantul va respecta următoarele termene de întocmire și predare documentație:
- 30 - 75 zile PTE si documentatie GIS, din care 7 zile pentru avizarea CTE
- 30 - 75 zile Intocmire PAC si obtinere AC
- 30 - 180 - zile Executie si PIF
9.19 - Executantul îşi asumă toate celelalte obligaţii care rezultă din celelalte clauze ale prezentului
Contract şi care nu au fost enumerate în prezentul capitol.
9.20 – Executantul va include în proiect un plan de management al mediului aplicabil lucrării, precum şi
evaluarea costurilor în cadrul unui obiect distinct din devizul general pentru punerea acestuia în
practică.
9.21 - Executantul este răspunzător pentru prejudiciile produse din vina sa asupra mediului şi va
suporta toate cheltuielile de remediere a acestor daune.
9.22 - Executantul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.) sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau
utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente;
c) contravaloarea amenzilor date Achizitorului de ANRE sau alte autorităţi de reglementare, c/val.
compensatiilor acordate consumatorilor conform Ord. 11/2016 si Ord. 6/2017 emise de ANRE, daune
solicitate de terţe persoane ca urmare fie a nealimentării acestora cu energie electrică, fie a încălcării şi
distrugerii proprietăţii acestora, daune ca urmare a producerii de distrugeri în instalaţiile electrice
proprietatea terţilor, daune produse receptoarelor electrice ale terţilor, daune constând în distrugerea
bunurilor terţilor, daune constând în solicitarea de către terţi a producţiei nerealizate ca urmare a lipsei
energiei electrice, dacă se dovedeşte că între daunele solicitate de terţi şi modul de îndeplinire a
contractului subsecvent de către Executant există legatură de cauzalitate. Daunele menţionate la acest
punct nu sunt limitative, prin ele înţelegându-se orice fel de daună solicitată şi dovedită Achizitorului de
către un terţ, daună ce are legatură cu modul de îndeplinire a Contractului subsecvent.
9.23 - Dacă Executantul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane juridice, acestea
vor răspunde solidar de îndeplinirea obligaţiilor Contractului. Liderul de asociere, desemnat prin
acordul de asociere ce va fi anexă la Contract, va acţiona în numele acesteia în cadrul Contractului şi
va avea autoritatea de a reprezenta şi angaja contractual asocierea. Orice modificare a componenţei
asocierii, fără consimţământul scris prealabil al Achizitorului, va fi considerată o încălcare a
Contractului.
7/17
9.24 - Executantul declară că a luat la cunoştinţă şi îşi însuşeşte prevederile cuprinse în Codul
de Conduită pentru Furnizori, parte integranta a prezentului Contract, publicat pe site-ul
www.distributieoltenia.ro, obligându-se să respecte şi să se conformeze, atât el, cât şi
personalul şi subcontractanţii săi, prevederilor cuprinse în acesta. Încălcarea de către
Executant a prevederilor cuprinse în Codul de Conduitã pentru Furnizori poate conduce, în
funcţie de gravitatea abaterii, neconformităţii şi/sau a riscurilor generate (de exemplu: risc de
pierderi financiare, risc reputational, etc.), la rezilierea Contractului şi/sau la obligarea
Executantului la plata de daune-interese.
9.25 - Cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor.
(1) În condiţiile în care subcontractantul/subcontractanţii nominalizaţi în ofertă şi-au exprimat
opţiunea, prin contractul încheiat cu Executantul – anexă la prezentul Contract -, de a fi plătiţi
direct de către Achizitor pentru partea/părţile din contract pe care o îndeplineşte/îndeplinesc,
aceasta plată va opera dacă sunt respectate cumulativ următoarele condiţii:
a) prin oferta sa, Executantul a indicat denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale
acestora, partea/părţile din contract care urmează să fie îndeplinită/îndeplinite de către
aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respectivă/respective, precum şi acordul
subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte;
b) subcontractanţii au adresat Achizitorului o solicitare scrisă, până la data încheierii
contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie
publică, după caz, cu privire la efectuarea plăţii directe;
c) în contractele de subcontractare încheiate între Executant şi subcontractanţi sunt prevăzute
clauze clare, fără echivoc, privind cesionarea de către Executant a creanţelor rezultate din
prezentul Contract de achiziţie sectorială corespunzătoare părţii din Contract îndeplinită de
subcontractant, condiţiile şi momentul la care eventuala cesiune îşi produce efectele;
d) Achizitorul a fost notificat în scris, de către Executant sau de către subcontractantul
acestuia cu privire la momentul transferului creanţei şi la valoarea creanţei;
e) subcontractanţii au confirmat, prin documente agreate de cele 3 părţi (Achizitorul,
Executantul şi subcontractantul) că au executat partea din acordul de subcontractare la care s-
au angajat. În situaţia în care Executantul, în mod nejustificat, blochează confirmarea
executării obligaţiilor asumate de subcontractant, acesta din urmă poate dovedi prin orice
document îndeplinirea părţii din Contractul de achiziţie sectorială la care s-a angajat.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu diminuează răspunderea Executantului în ceea ce priveşte modul de
îndeplinire a prezentului Contract sectorial.
(3) Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorului orice modificări ale informaţiilor
prevăzute la alin. (1) lit. a) a prezentului articol, survenite pe durata contractului sectorial.

10. Obligaţiile Achizitorului


10.1 - La începerea lucrărilor, Achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare
în vederea execuţiei lucrărilor, cu excepţia celor care, conform prezentului Contract, ar cădea în
sarcina Executantului .
10.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie Executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit
altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării liber de orice sarcină;
b) materiale şi/sau echipamente menţionate în Caietul de sarcini ca fiind puse la dispoziţia
Executantuluii;
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului
şantierului.
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat
se suportă de către Executant.
(3) Materialele şi echipamentele menţionate în Caietul de sarcini ca fiind puse la dispoziţie vor fi
predate Executantului în termen de 5 zile de la solicitarea scrisă a acestuia, în baza unui proces verbal
de predare-primire semnat de reprezentanţii autorizaţi ai Părţilor contractante, şi vor fi însoţite de
documente de calitate şi conformitate, certificate de garanţie, buletine de verificari, etc. Recepţia
acestor materiale şi echipamente se va face în urma unei analize cantitative şi calitative care se va
consemna în procesul verbal.

8/17
10.3 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie Executantului întreaga documentaţie necesară
pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în 2 exemplare, la termenele stabilite prin graficul de
execuţie a lucrării.
10.4 - Achizitorul este răspunzător pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referinţă, a căilor de
circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţie Executantului, precum şi pentru materializarea cotelor
de nivel în imediata apropiere a terenului pe care se va executa lucrarea.
10.5 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5
zile de la notificarea Executantului. Examinarea acestor lucrări de către Achizitor nu îl exonerează pe
Executant de răspunderea pentru viciile ascunse ale lucrărilor.
10.6 - Achizitorul este pe deplin răspunzător de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii
furnizate Executantului, precum şi de instrucţiunile şi livrările sale.
10.7 - Achizitorul este obligat să emită Certificatul Constatator cu privire la îndeplinirea obligaţiilor
contractuale în conformitate cu legislaţia în domeniu şi să-l comunice conform legii.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor


11.1 - Oricare dintre părţi este pusă de drept în întârziere dacă, din vina sa exclusivă, nu-şi
îndeplineşte, total sau parţial, obligaţiile asumate şi la termenele stabilite în contract.
11.2 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul
părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără orice altă
formalitate prealabilă, precum şi de a pretinde plata de daune-interese
11.3 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul execută necorespunzător obligaţiile sale
contractuale, întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu finalizează lucrările
execuţie sau orice etapă intermediară a acestora conform graficului de execuţie aprobat de Achizitor,
Executantul va fi obligat să plătească o penalitate de 0,1 %/zi de întârziere din preţul Contractului faţă
de termenele asumate şi nerespectate (inclusiv cele intermediare din graficul de execuţie), Achizitorul
având dreptul ca, după o perioadă de 20 zile în care percepe penalităţi, să rezilieze Contractul printr-o
simplă notificare transmisă Executantului. În acest caz, Executantul este de drept pus în întârziere de
la data expirării oricărui termen contractual. Executantul va fi obligat să plătească toate prejudiciile
suferite de Achizitor ca urmare a rezilierii Contractului, inclusiv cheltuielile generate de încheierea de
către Achizitor a unui nou contract cu o terţă persoană.
11.4 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul depăşeşte durata de întrerupere în
alimentarea cu energie electrică, Achizitorul are dreptul de a percepe penalităţi în valoare de 0,1% din
preţul Contractului pentru fiecare oră de depăşire faţă de termenele asumate prin graficul de întreruperi
aprobat de Achizitor; în acelaşi timp, Executantul va suporta şi despăgubirile solicitate ori sancţiunile
aplicate Achizitorului de către alţi consumatori sau autorităţi, pentru daune provenite din întreruperea în
alimentarea cu energie electrică. Achizitorul are dreptul ca după o perioada de 30 ore, în care percepe
penalităţi să rezilieze Contractul printr-o simpla notificare transmisă Executantului, fiind înţeles că
Executantul este de drept pus în întârziere prin simpla expirare a termenului contractual de reluare a
alimentării cu energie electrică. Executantul va fi obligat sa plătească toate prejudiciile suferite de
Achizitor ca urmare a rezilierii Contractului, inclusiv cheltuielile generate de încheierea de către
Achizitor a unui nou contract cu o terţă persoană.
11.5 - Valoarea facturii de penalităţi emisă în luna curentă, calculata conform art. 11.3-11.4, se va
reţine din valoarea primei facturi scadentă la plată a Executantului şi/sau din garanţia de bună execuţie
a Contractului.
11.6 - În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu onorează facturile emise de Executant
potrivit clauzei 16.1, atunci acesta din urmă are dreptul de a solicita ca penalităţi o sumă echivalentă cu
o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor.
11.7 – In vederea executării obiectului Contractului subsecvent la standardele de calitate
solicitate de către Achizitor, se defines următorii indicatori de performanţă şi penalităţile
aferente pentru neîndeplinirea lor, după cum urmează:
- Fazele PTE+PAC+ obţinere AC + executie în instalaţii MT+JT
Nr. Indicator de performanta Penalitate Observatii
crt. (lei)
1 Neparticipare la predarea 50 lei/zi Proiectantul va fi convocat in scris la
amplasamentului a proiectantului, intarziere predarea amplasamentului
atât la faza de proiectare, cat si la
faza de executie

9/17
2 Neparticipare la fazele determinante 50 lei/zi Proiectantul va fi convocat cu minim 48
consemnate in PCCVI intarziere ore inainte de data la care este
programata actiunea
3 Neprezentarea raportului 50 lei/zi
proiectantului privind calitatea intarziere
executiei la receptia lucrarii
4 Neparticipare la predarea 50 lei/zi Proiectantul va fi convocat la predarea
amplasamentului a topometristului, intarziere amplasamentului cu minim 48 ore
valabil pentru lucrarile la care au fost inainte de data la care este programata
facute ridicari topo actiunea
5 Erori majore de proiectare 2% din -neconcordantele majore dintre situatia
valoarea descrisa in proiect si cea existentă pe
contractului teren, din culpa proiectantului, care prin
de intocmirea de NR si NCS conduc la
subsecvent suplimentarea contractului de executie
cu o valoare mai mare de 10%
6 Raspuns la solicitarile de clarificari, 500 lei/zi Termenul pentru raspuns este de 2 zile
intocmire dispozitii de santier, NR, intarziere lucratoare de la primirea solicitarii
NCS ca urmare a unor erori de
proiectare
7 Depasirea termenului de negociere 500 lei/zi Termenul curge de la expirarea
si/sau semnare contract subsecvent intarziere duratelor prevazute în acordul-cadru (4
zile pentru negociere si 2 zile pentru
semnarea contractului subsecvent)
8 Omiterea sau prevederea in plus de Vor fi In baza documentelor intocmite in
cantitati de materiale puse la achitate de cadrul executiei lucrarii.
dispozitie de DEO in cadrul unei catre
lucrari care conduc la costuri Executantu
suplimentare pentru beneficiar mai l serviciului
mari de 10% din valoarea de
contractului proiectare
9 Depăşirea cu mai mult de 7 zile 0.1% din Termenele sunt cele prevăzute la
calendaristice a termenelor de valoarea clauza 9.18
predare a documentaţiilor contractului
subsecvent

12. Garanţia de bună execuţie a contractului


12.1. În scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a
prezentului contract subsecvent, Executantul va constitui, obligatoriu, garanţia de bună execuţie,
reprezentând 10% din preţul contractului (fără TVA).
12.2. Începerea execuției Contractului Subsecvent, precum și producerea de efecte juridice a
acestuia, vor fi condiționate de constituirea garanției de bună execuție.
12.3. Garanţia de bună execuţie se constituie de către Executant, în termen de maxim 5 zile
lucrătoare de la semnarea prezentului contract subsecvent, in conditiile respectarii art. 46 din HG
394/2016, printr-una din următoarele modalităţi:
a. printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii în favoarea Achizitorului de o institutie
de credit sau de o societate de asigurări din Romania sau din alt stat, care devine anexă la contractul
subsecvent;
b. prin virament bancar în contul Distribuţie Energie Oltenia S.A.
nr. ....................................................................................................
c. prin reţineri succesive din valorile facturilor acceptate la plată.
12.4. În cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive (art. 12.3 lit. c),
Executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia Achizitorului, la o bancă agreată de
ambele Părţi şi de a depune suma iniţială ce nu poate fi mai mică decât 0,5% din preţul Contractului
Subsecvent. Executantul va face dovada deschiderii contului şi efectuǎrii vǎrsǎmântului iniţial în
termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea Contractului Subsecvent. Ulterior, pe parcursul îndeplinirii
contractului, Achizitorul urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din
sumele datorate şi cuvenite Executantului până la concurenţa sumei de 10% din valoarea Contractului
Subsecvent, cu obligaţia Achizitorului de a înştiinţa Executantul despre vărsământul efectuat, precum
şi despre destinaţia lui.
12.5 Garanţia de bună execuţie a contractului va fi restituită Executantului după cum urmează:
10/17
- 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru
vicii ascunse este minim;
- 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza
procesului-verbal de recepţie finală.
12.6 - Achizitorul va avea dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bunǎ execuţie, pentru a
asigura acoperirea eventualelor penalităţi sau a oricăror despăgubiri pentru prejudicii suferite ca
urmare a întârzierii Executantului în executarea lucrărilor, neexecutării totale sau parţiale, ori executării
defectuoase a acestora sau pentru neîndeplinirea oricăror alte obligaţii asumate de catre Executant
prin prezentul Contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul
are obligaţia de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost
respectate. Executarea totală sau parţială a garanţiei de bună execuţie nu limitează dreptul
Achizitorului de a solicita şi obţine plata tuturor penalităţilor şi/sau a despăgubirilor datorate de
Executant în temeiul prezentului Contract sau al legii.
12.7 – Executantul are obligaţia de a actualiza valoarea şi/sau termenul de valabilitate al instrumentului
de garantare ori de câte ori apar modificării ale valorii sau termenului specificate în prezentul Contract,
în termen de maxim 10 zile de la apariţia modificării. Această dispoziţie este aplicabilă şi în cazul în
care Achizitorul a executat, total sau parţial, garanţia de bună execuţie, Executantul fiind obligat să
reîntregească garanţia la valoarea stabilită, cu aceeaşi durată a valabilităţii.

13. Începerea şi execuţia lucrărilor


13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările după primirea ordinului de începere al
execuţiei din partea Achizitorului. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a emite ordinul de începere a
lucrărilor oricând după semnarea prezentului Contract şi primirea dovezii cu privire la garanţia de bună
execuţie.
(2) Executantul are obligaţia să notifice Achizitorului, autorităţii emitente a autorizaţiei de construire şi
Inspectoratului de Stat în Construcţii data începerii efective a lucrărilor.
13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la
data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuţie se consideră date contractuale
obligatorii pentru Executant şi acestea trebuie respectate, sub sancţiunea aplicării de penalităţi şi/sau
rezilierii Contractului.
(2) Executantul va prezenta, înainte de semnarea Contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit
în ordinea tehnologică de execuţie, atât fizic cât şi valoric. Acest grafic va trebui să fie aprobat de
Achizitor, după aprobarea acestuia depăşirea datelor intermediare de finalizare a lucrărilor fiind
purtătoare de penalităţi, conform art. 11.3 din prezentul Contract.
13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a constata
conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexele la Contract. Părţile contractante au obligaţia de a
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi
anume a responsabilului tehnic cu execuţia din partea Executantului şi a dirigintelui de şantier sau,
dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea Achizitorului.
Pentru Achizitor dirigenţia de şantier va fi asigurată de către prestatorul cu care Achizitorul are incheiat
contractul de prestari servicii de dirigentie de santier.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, în
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
Contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
13.4 - (1) Materialele trebuie să fie noi şi de calitatea prevăzută în anexele relevante la prezentul
Contract; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere
a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în caietele de sarcini.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul tuturor probelor şi încercărilor, inclusiv manopera
aferentă acestora revin Executantului.
13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea
Achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv
fundaţiile, sunt finalizate, cu minim 5 zile în avans de data planificată pentru acoperire, pentru a fi
examinate şi măsurate. Examinarea acestor lucrări de către Achizitor nu îl exonerează pe executant de
răspunderea pentru viciile ascunse ale lucrărilor.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, la dispoziţia Achizitorului, şi
de a reface această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul.

11/17
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate
conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de
către Achizitor, iar în caz contrar, de către Executant.
13.6 – (1) Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorul, lunar, pe toată durata de execuţie, cât şi la
finalizarea lucrării, cu privire la cantităţile materialelor rezultate din demontări.
(2) Executantul are obligaţia de a păstra în custodie, până la data preluării de către Achizitor prin
prestatorul extern a tuturor materialelor rezultate din demontări.

14. Finalizarea lucrărilor


14.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a acestora, prevăzut să fie finalizat
într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat la data convenită de Părţi („Data Ţintă
de Terminare a Lucrărilor”), termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
14.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, Executantul are obligaţia de a notifica în scris Achizitorului că sunt
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Achizitorul
va aprecia dacă sunt intrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se
constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se şi termenele
pentru remediere şi finalizare. Dacă remedierile necesare conduc la depăşirea termenelor stabilite prin
graficul de execuţie, Executantul va plăti o penalitate de 0,1% din valoarea Contractului/zi de întârziere
pe toata durata necesară remedierii lipsurilor sau deficienţelor constatate, începând cu prima zi
lucrătoare dupa data scadenţei. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă
solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepţie.
14.3. – (1) Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii Contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de
constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
(2) În cazul în care Achizitorul aprobă recepţia cu observaţii, depăşirea de către Executant a
termenelor de remediere prevăzute în anexele procesului-verbal de recepţie însuşite de către ambele
părţi, poate fi purtătoare de penalităţi, conform art. 11.3.
14.4. – La solicitarea Achizitorului, Recepţia se poate face şi pentru Părţi din lucrare, distincte din punct
de vedere fizic şi funcţional.
14.5 - (1) Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va respecta standardele de
calitate şi specificaţiile tehnice asumate în baza prezentului Contract, documentaţia de atribuire,
inclusiv caietul de sarcini, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi celor mai avansate
tehnici şi metode din industrie şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori
posibilitatea de utilizare conform condiţiilor normale de folosire şi/sau celor specificate în Contract.
(2) La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se
înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare şi/sau celor specificate în contract.
14.6 - În orice domeniu ori aspect cu privire la care nu este menţionat niciun standard sau
reglementare aplicabilă, Executantul se va conforma politicilor Achizitorului, aşa cum acestea sunt în
vigoare la data executǎrii lucrǎrii relevante şi standardelor sau altor reglementări autorizate în
România, cu condiţia ca prevederile acestora să fie cel puţin echivalente standardelor sau normelor
agreate pe plan mondial.

15. Perioada de garanţie acordată lucrărilor


15.1 - Perioada de garanţie acordată lucrărilor este de 24 luni şi curge de la data semnării Procesului-
verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor până la Recepţia finală. La expirarea perioadei de garanţie
acordată lucrărilor se va semna Procesul-verbal de Recepţie finală şi se va restitui restul garanţiei de
bună execuţie, conform art. 12.5.
15.2 - (1) În perioada de garanţie, Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, de a
executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză
este nerespectarea clauzelor contractuale. Costurile remedierilor vor fi suportate de Executant dacă
defecţiunile apar din cauze imputabile acestuia.
(2) Perioada de garanţie se prelungeşte în mod automat cu perioadele în care lucrările au făcut
obiectul oricăror lucrări de reparaţii datorate viciilor ori defectelor acestora (inclusiv înlocuire
echipamente).
15.3 - (1) În cazul apariţiei unui eveniment în instalaţia aflată în perioada de garanţie, la care prin
manevrele de izolare se ajunge la întreruperea alimentării cu energie electrică a consumatorilor,
Achizitorul este îndreptăţit să execute lucrările de remediere cu prestatorul de mentenanţă cu care are
încheiat contract de mentenanţă sau cu altă societate atestată ANRE, pe cheltuiala Executantului.
(2) În termen de două zile de la primirea unei notificări scrise din partea Achizitorului, Executantul are
obligaţia întocmirii unui raport tehnic prin care se evidenţiază cauzele evenimentului. Dacă raportul
12/17
tehnic nu este întocmit la timp sau nu este acceptat de Achizitor, cauza producerii evenimentului va fi
considerată ca imputabilă Executantului, iar costul lucrărilor va fi suportat de către acesta şi achitat în
termen de 30 zile de la emiterea facturii.
(3) Cauzele imputabile Executantului sunt:
a) utilizarea de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile Contractului;
sau
b) a unui viciu de concepţie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei Părţi din
lucrări; sau
c) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite
care îi revin în baza Contractului.
15.4 - Dacă Executantul nu achită în termenul specificat contravaloarea lucrărilor executate de terţi în
perioada de garanţie, Achizitorul va reţine valoarea din garanţia de bună execuţie şi întocmeşte
Certificat constatator, conform legii, cu privire la îndeplinirea de către Executant a obligaţiilor
contractuale, pe care îl transmite la ANAP.
15.6 - În cazul apariţiei unui eveniment în instalaţia aflată în perioada de garanţie la care, prin
manevrele de izolare defect, consumatorii rămân alimentaţi cu energie electrică, Executantul are
următoarele obligaţii:
a) în termen de 24 ore de la producerea evenimentului să dea curs convocării Achizitorului pentru
analiza evenimentului;
b) în termen de o zi lucrătoare de la constatare întocmeşte un raport tehnic. Dacă raportul tehnic nu
este acceptat de Achizitor, cauza producerii evenimentului va fi considerată ca imputabilă
Executantului, iar acesta va remedia defecţiunea pe propria cheltuiala şi fără costuri suplimentare
pentru Achizitor, după constatare, în următoarele termene, calculate de la data întocmirii raportului
tehnic:
 pentru circuite secundare şi reţele electrice de joasă tensiune 72 ore
 pentru circuite primare şi reţele de medie tensiune şi 110 kV 120 ore
c) întocmeşte proces-verbal de remediere deficienţă în termen de trei zile de la remediere.
15.7 - Dacă Executantul nu respectă oricare din clauzele pct. 15.6, evenimentul este tratat conform pct.
15.3 si 15.4.
15.8 - Executantul este responsabil de remedierea defectelor de orice natură care apar la partea de
instalaţie la care lucrează în timpul executarii lucrărilor. Înainte de a efectua orice activitate, proprietarii
de terenuri trebuie sa fie informaţi în scris cu privire la modul si la termenul de execuţie a activităţilor,
pe care Executantul de lucrări le va desfăşura în numele şi pentru DEO, conform Legii energiei
electrice. Informarea va fi efectuata de Executant de comun acord cu Achizitorul.

16. Modalităţi de plată


16.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Executant în termen de 60 de zile de la data
înregistrării facturii la Achizitor, pe baza recepţiei efectuate de acesta. La solicitarea Executantului, se
poate accepta plata unui avans, cu aprobarea prealabila a Achizitorului.
16.2 - Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 90 zile de la expirarea perioadei prevăzute
la clauza 16.1, Executantul are dreptul de a suspenda executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul
execuţiei.
16.3 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea Executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrărilor executate conform art.16.1 din prezentul Contract. Lucrările executate trebuie să fie dovedite
ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o verificare rapidă şi
sigură a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii, Achizitorul va putea face compensări pentru servicii
făcute Executantului sau orice alte sume datorate de către Executant Achizitorului.
(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 5 zile de la înregistrare.
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi
garanţia de bună execuţie a Executantului; ele nu se considera ca recepţie de către Achizitor a
lucrărilor executate.
16.4 - Plata c/v oricăror Cheltuieli diverse şi neprevăzute (în limita plafonului stabilit prin devizul general
10%) se face doar cu aprobarea expresă a Achizitorului, în baza documentelor care stau la baza
emiterii oricărui ordin de variaţie: dispoziţii de şantier emise de proiectant, măsuratori însoţite de
breviare de calcul (unde este cazul) semnate de proiectant şi de Executant, liste de cantităţi de lucrări
semnate de proiectant şi de Executant, planşe desenate cu viza verificatorilor atestaţi sau a expertului
tehnic (unde este cazul), memoriu tehnic din care să reiasă necesitatea emiterii ordinului de variaţie,
schimbării scopului lucrărilor, schimbării soluţiilor, materialelor, echipamentelor, utilajelor etc.
16.5 - Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către
Achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale
litigii, doar contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită. Decontarea echipamentelor
13/17
cuprinse în formularul F4 (C11) – Lista cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente se va face
numai dupa montarea acestora sau pe baza unui proces-verbal de custodie, dacă există o aprobare
scrisă din partea Achizitorului.
16.6 - Contractul nu va fi considerat terminat până cand Procesul-verbal de recepţie finală nu va fi
semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie
acordată lucrărilor.

17. Ajustarea preţului contractului


17.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de Achizitor Executantului sunt cele prevăzute la art.
4.3. din Contract.
17.2 - Preţul contractului este ferm, în lei.

18. Asigurări
18.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să
testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane
fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare agreată de ambele Pǎrţi. Contravaloarea
primelor de asigurare va fi suportată de către Executant.
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele
de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii, dacă este cazul, au încheiat asigurări
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor săi să prezinte Achizitorului, la
cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege,
în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate
de Executant, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate exclusiv din vina Achizitorului, a
agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

19. Subcontractanţi
19.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi
condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
19.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate
cu subcontractanţii desemnaţi. Contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
(2) Subcontractantii declarati, cu datele de recunoaştere ale acestora, sunt: nu este cazul.
Contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
19.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Executant de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
19.4 - Executantul poate înlocui oricare subcontractant numai cu acceptul Achizitorului, fără ca aceasta
să conducă la modificarea condiţiilor esenţiale ale prezentului contract.

20. Amendamente
20.1 - Orice modificare a clauzelor prezentului Contract este permisă în condiţiile legii, doar cu acordul
părţilor, prin Act adiţional.

21. Cesiunea
21.1 - Cesiunea obligaţiilor părţilor este interzisă.
21.2 - Executantul poate cesiona creanţele născute din Contract numai cu acordul expres al
Achizitorului; în lipsa acordului, cesiunea nu îi este opozabilă Achizitorului, prin urmare nu
produce efecte.
21.3 - Cesiunea creanţelor născute din contract nu va exonera Executantul de nicio
responsabilitate privind obligaţiile şi răspunderile asumate prin contract.

22. Încetarea contractului


14/17
22.1 - Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:
a) prin executarea contractului, la expirarea duratei acestuia;
b) prin convenţia părţilor;
c) prin reziliere unilaterală de către una dintre părţi, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii
defectuoase a obligaţiilor contractuale de către cealaltă parte;
d) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizaţiei de funcţionare a unuia dintre
contractanţi, caz în care Contractul poate fi reziliat, Părţile însă fiind ţinute a îndestula datoriile
uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenţiei cauzei de dispariţie.
22.2 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractual cu o notificare
prealabilă de 30 de zile. În acest caz, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data încetării lui.
22.3 - Partea care invocă o cauză de încetare a prezentului Contract o va notifica celeilalte
părţi cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
22.4 – În termen de maxim 15 zile de la denunţarea sau rezilierea contractului, Achizitorul va
convoca comisia de recepţie care va întocmi proces-verbal de preluare a lucrărilor executate
până la data încetării contractului, în care se va consemna starea părţilor din lucrare efectuate,
executantul rămânând răspunzător, potrivit legii, pentru viciile ascunse şi riscurile decurgând
din executarea necorespunzătoare.
22.5 - Încetarea contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile
contractante.

23. Forţa majoră


23.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
23.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de răspunderea pentru neîndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi
în mod complet, producerea acesteia în termen de 48 de ore şi de a lua orice măsuri care îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. Încetarea evenimentului de forţă majoră va fi notificată în
acelaşi mod.
23.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24. Caracterul confidenţial al Contractului


24.1 - (1) O Parte nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte Părţi:
a) de a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara
acelor persoane implicate în îndeplinirea Contractului şi numai după ce a informat aceste
persoane despre natura confidenţială a respectivei informaţii şi aceasta şi-a asumat obligaţii
de confidenţialitate similare celor incluse în prezentul Contract;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de
derulare a Contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea Contractului se
va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea
îndeplinirii Contractului.
24.2 - O Parte va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la
Contract dacă:
a) informaţia era cunoscută Părţii înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă Parte;
b) informaţia a fost dezvaluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte Părţi pentru
asemenea dezvăluire;
c) Partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia printr-o hotărâre judecătorească
sau decizie a unei autorităţi guvernamentale, emise în limitele competenţelor acestora, sau
conform reglementărilor burselor pe care Partea relevantă este listată.
24.3 - Prevederile 24.1 vor fi valabile pe durata nelimitată şi după încetarea, indiferent din ce cauză, a
Contractului.

15/17
25. Soluţionarea litigiilor
25.1 - Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe,
orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu
îndeplinirea prezentului contract.
25.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Părţile nu reuşesc să rezolve în
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, de
către instanţele competente de la sediul Achizitorului, în conditiile şi potrivit procedurilor
reglementate de legislaţia în vigoare.

26. Limba care guvernează contractul


26.1 - Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

27. Comunicări
27.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris, prin posta sau prin fax.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
27.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon sau e-mail, cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.
27.3. Dovada schimbării sediului ales pentru corespondenţă este în sarcina Părţii care
generează această modificare, în caz contrar, cealaltă parte fiind exonerată de răspundere.

28. Legea aplicabilă contractului


28.1 - Prezentul contract va fi guvernat şi interpretat conform legilor din România şi se
completează cu prevederile Codului Civil şi ale legilor aplicabile din România.
28.3 - Dacă, pe parcursul derulării contractului, apar modificari legislative a căror
implementare este imperativ impusă prin respectivele modificari legislative, părţile vor conveni
amendarea acestora prin Act adiţional. În orice situaţie, prevederile legale imperative
prevalează clauzelor contractuale.

29. Protecția datelor cu caracter personal.


Părțile vor respecta prevederile cap. 20 – Termeni și condiții privind activități ce implică
prelucrarea de date cu caracter personal din Acordul-cadru.

30. Alte clauze


30.1. Renunţarea la impreviziune
Executantul îşi asumă în mod expres riscul schimbărilor împrejurărilor Contractului, el
renunţând irevocabil la dreptul de a invoca impreviziunea, indiferent de momentul la care ar
putea interveni un asemenea caz şi de valoarea pe care o vor avea serviciile la acel moment.
30.2. Nicio despǎgubire
Executantul recunoaşte şi declarǎ cǎ sumele prevǎzute în prezentul Contract ca preţ,
despăgubiri sau cu orice titlu, reprezintǎ o plată sau, după caz, despăgubire corectǎ şi
suficientǎ. Executantul declară în mod irevocabil că, având cunoştinţă de prevederile din
Codul Civil, a încheiat prezentul Contract fără a se afla în stare de nevoie şi fără a fi lipsit de
experienţă şi/sau cunoştinţe în materie şi că a studiat condiţiile pieţei înainte de a încheia
acest Contract.
30.3. Niciun remediu adiţional
Executantul convine cǎ remediile detaliate prin prezentul Contract au caracter exclusiv şi că nu
va pretinde despǎgubiri adiţionale faţǎ de cele reglementate în prezentul.
30.4. Acceptare expresǎ
În conformitate cu prevederile Codului Civil, Executantul declarǎ cǎ a negociat, luat la
cunoştinţǎ şi acceptat în mod expres toate clauzele din prezentul Contract.
30.5. Clauze finale
Prezentul Contract conţine întreaga înţelegere a Părţilor cu privire la obiectul său, înlocuind
toate întelegerile şi negocierile anterioare. Nu există niciun element secundar cu privire la care
Pǎrţile să fi amânat negocierea pentru o datǎ ulterioarǎ încheierii prezentului.
16/17
Părţile declară că au participat în mod egal la redactarea prezentului Contract şi au avut
posibilitatea negocierii fiecărei şi tuturor prevederilor sale. Fiecare Parte confirmă faptul că a
înţeles şi acceptă fiecare şi toate prevederile sale, pe care le consideră echitabile.
În plus, prin semnǎtura de mai jos, fiecare Parte îşi exprimă acordul liber şi serios de a încheia
prezentul Contract, cu intenţia de a-şi asuma toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în acesta
şi de a executa întocmai toate prevederile acestuia.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în limba română, în patru exemplare originale,
două exemplare fiind pentru Achizitor şi doua fiind pentru Executant.

ACHIZITOR, EXECUTANT,
DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA

17/17

S-ar putea să vă placă și