Sunteți pe pagina 1din 5
on MINISTERUL SANATATII, MUNCII $I PROTECTIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA CENTRUL PENTRU ACHIZITIL PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE, Nr, sitions 03 2 Prin prezenta, grupul de lucru pentru achizitionarea dispozitivelor medicale in cadnul Centrului pentru Achi tel /fax 022 884 245, e-mail, office@eapes. md MD-2028,Repubtica Moldova. san. Chiginiu, str. Korotenko 2/1, IMSP Benefi conform listei de distributie OPERATORI ECONOMICL participangi la procedura LP 19/00105 privind Achizitionarea centralizata de dezinfectani (biodisiructivi) conform necesitatilor IMSP, pentru anul 2020. Publice Centralizate in Sanatate (CAPCS), urmare a desfisurarii procedurii de achizitie LP 19/00105 privind Achizitionarea centralizata de dezinfectanti (biodistructivi) conform necesitiilor IMSP, pentru anul 2020 Va comunica cd, conform deci urmiatoarele oferte: din 06.03.2020 in conformitate cu prevederile pet. 6.2 din EDA (fisa de date a achizitie’) au fost desemnate cistigitoare s en f Pret tira Stina fara] Suma ca] Model produsl Tara de z oe ae ie Poritie Canticatea Teva [PreeewT VAL yn | ava |) eagtacheesauenion Ofereemtel 1.1 (Dezinfectarea si curatarea 158434.00 Lit p. 23 0.2484 [36439.82 |39355.0056|Surfanios Premium [ERICON SRL iinstrumentelor medicale | | (0.25% cod- | (exceptie optice) (ambalaj <5L) | |1917.036/Franta/Labora | rories Anios | Page tof [2.1 [Dezinfectarea si curstarea |356384.00 [itr lo.269 0.2905 —5857.295|103529.552\Surfanios Premium _|ERICON SRL instrumentelor medicale | 0.25% cod- \{exceptie optice) (ambalaj < 2L) | |1917.029/Franta/Labora| | toriesAnios | 3.1 Dezinfectarea si curétarea '390164.00 Litru jo2 0.24 '78032.8 |93639.36 [Detro San SFCSL |ECOCHIMIE SRL uorafetelor sidispozitvelor \8680097102062/Turcia/ Imedicale (exceptie optice) | | [Detro Healthcare Kimya S/ ambalaj < SL) ISanaui AS. | | 4.1 Dezinfectarea si curatarea (445732.00 lLitru 0.24 (0.2592 (106975.68 115533.734 Steridez/Moldova/Chem DEZFARMTEH SR_ \suprafetelor si dispozitivelor | 4 listry Trading SRL | Imedicale (exceptie optice) if lambalaj < 11) | 5.1 [Dezinfectarea si curatarea [154830.00 litru lo.3800 0.4104 [s8835.4 |68542.232 Virodez DEZMED-CV SRL ‘suprafetelor si dispozitivelor | HIL/R.Moldova/Chemistr | medicale (exceptie optice) ly Trading SRL JA Kambalaj < SL) “ 6.1 [Dezinfectarea sicuratarea |1047927.0 titra [0.3800 0.4104 ——(398212.26/430069.240\Virodez ~ (DEZMED-CV SRL ‘suprafetelor sidispozitivelor 0 iB [1L/R.Moldova/Chemistr | Imedicale (excepiie optice) | ly Trading SRL i (ambalaj < 11) [7.1 |Dezinfectarea si curatarea 1115573.00 [titra ja ju-188 i127130.3 /137300.724|HMI Hygiene CE SKG/ _|HIVI-HIGIMED. lutilajului si dispozitivelor | Bulgaria/ Hygiene INDUSTRIE SRL imedicale (ambalaj < 5L/kg) |medical Industry Co. Ltd - 8.1 Dezinfectares | curdjares 1165273.00|Litru jt2045fi.aoz9— fuozs44.02|197154.161 OxFORTE, 50061 Turcia [DITA ESTFARM SRL lutilajului si dispozitivelor iss 7 ‘Kuzey saglik urunleri ve Imedicale (ambalaj s 1L/kg) kimya sanayia.s. Page? cf lo. [Dezinfectarea si curatarea |265530.00|Litru jo.s000 0.8640 212424 |229417.92 |HMI Hygiene CES KG/ |DEZMED-CV SRL lutilajului si dispozitivelor Bulgaria/ Hygiene imedicale (ambalaj < 5kg) |medical Industry Co. Ltd | _ | 10.1 |Dezinfectarea si curatarea 84980.00 Litru [0.8000 0.8640 67984 73422.72 |HMI Hygiene CE1KG/ |DEZMED-CV SRL lutilajului si dispozitivelor 'Bulgaria/ Hygiene medicale (ambalaj < 1kg) Imedical Industry Co. Ltd | 111 [Sterilizarea/dezinfectareade —_|821721.00 [Litru 601s [1.73 515364.86|556577.33 |Viuton pulver ISA M-INTER-FARMA\ rad inalt a dispozitivelor joo [Skg/Polonia/Medi-sept Imedicale (instrumente lsp.z0.0 |chirurgicale) (ambalaj < Skg) | v | - 12.1 |Sterilizarea/dezinfectarea de 274274.00|Litru |1.8056 1.95 1495229.13|534834.3 iuton pulver SA M-INTER-FARMA| rad inalt a dispozitivelor 44 [1kg/Polonia/Medi-sept medicale (instrumente sp.20.0 } chirurgicale) (ambalaj < ke) | 13.1 {Dezinfectarea dispozitivelor (60500.00 |Litru (0.8000 [0.8640 48400 [s2272. (HMI Hygiene CES KG/ |DEZMED-CV SRL |medicale (ambalaj < 5kz) Bulgaria/ Hygiene medical Industry Co. Ltd 14.1 Dezinfectarea dispozitivelor 9147.00 |Litru 0.8000 0.8640 \71317.6 |77023.008 |Pasdez [DEZMED-CV SRL medicale (ambalaj ¢ 1kg) Iike/R. Moldova/Dez Farm Teh SRL 15.1 [Dezinfectarea suprafetelor cu 11978198. \Litru (0.098 (0.1058 |1173863.4 /1267293.40/Sanifort |FARMINA SRL \sernificatie epidemiologicd cat $i/50 Iss i jtablete/Bulgaria/Zhivas y jalte tipuri de suprafete itd 16.1 [Dezinfectia suprafetelor cu [634792.00 Litru =. [0.4968 [292004.32|315364.665 Surfanios Premium 0.59 [ERICON SRL semnificatie epidemiologica cat sil 6 cod- - ah = Pages ots ite tipuri de suprafete (ambalaj /1917.036/Franta/Labora| lc 51) tories Anios [17.1 [Dezinfectia suprafetelor cu ——-(3716221.0 |Litru .24 0.2592 —(891893,04|963244.483|Clean Dez DEZFARMTEH SRL semnificatie epideriologicd cat si0 2 |New/Moldova/Chemistr alte tipuri de suprafete (ambalaj Trading SRL js 1L) | | {18.1 |Dezinfectia rapid’ pentru '580748.00 |Litru (0.269 (0.2905 /156221.21/168707.294/Surfanios Premium —_[ERICON SRL ‘suprafetele cu semnificatie 2 0.25% cod- jepidemiologica cat si alte tipuri |1917.092/Franta/Labora) ide suprafete (concentrat) ltoriesAnios | EXEMPLU: podea, pereti, etc.. ambalaj < 21) po. ~ Dezinfectia deseurilor medicale |28994.00 Kilogram 18.5 22.2 [536389 |643666.8 _|biodistructiv/Rominia/C |CHIMCONSULT SRL himcomplex S.A. IBorzesti 4 [21.2 [Peroxid de hidrogen 6% (ambalaj [47345.00 [Litru 110.0926 10.9 '477834.14|516060.5 [Peroxid de [FARMACIA SL) | 7 lhidrogen/RM/ElaDumPh|COJUSNA SRL jarma SRL 22.1 |Peroxid de hidrogen 6% (ambalaj /11833.00 |Litru 10.1389 /10.95 '119973.60/129571.35 Peroxid de FARMACIA lat) 37 hidrogen/RM/ElaDumPh|COWUSNA SRL | arma SRL v | 23.1 Dezinfectia igienica si chirurgicalé/19735.00 |Litru (64.3148 (70 11279120.0|1381450 MEDEA, 1 LITRU, CU SA M-INTER-FARMA| 73 [DOZATOR/RUSSIA/CSP 2 mainilor (ambalaj < 11) GHENIX Page tof |24.1 Dezinfectia igienicé (ambalaj< |47979.00 |Litru les le l4o7e215 |4404472,2 |chemidez Skin |DEZFARMTEH SRL | lat) \Gel/Moldove/Chemistry [Trading SRL [25.1 [Dezinfectia igienicd (ambalajs [49195 _Litru 64.8148 Pe [sssseto [3443650 |MEDEA,1LITRU,CU _SAM-INTER-FARMA| ‘aL) | 6 DOZATOR/RUSSIA/CSP | [GHENDK 27.1 DETERGENT '25102.00 |Litru hea 173.8 14041422 4362727.5 |Aniozyme Synergy 5 cod [ERICON SRL Dezinfectia/reprocesarea ref. | jautomata a endoscoapelor si | 2235.015/Franta/Labora, | linstrumentelor chirurgicale tories Anios | . (pentru masini de | ‘spalat)(ambalaj < SL) 128.1 [Dezinfectia/reprocesarea [7202.00 tru /254.18 (305.016 _|1830604.3|2196725.23|Detro Plus 500 mi IENDO-CHIRURGIE | jautomata 2 endoscoapelor si 6 2 (8680097100023/Turcia/ SRL | linstrumentelor chirurgicale [Detro Healtheare Kimya (pentru masini de Isanaui AS. A 'spalat){ambelaj < SL) fitru) si lotul nr. 12 Sterilizarea/dezinfectarea de grad inalt a Pentru lotul nr. 26 Dezinfectia preoperatorie a pielii (campul chirurgical)(ambalaj dispozitivelor medicale (instrumente chirurgicale)(ambalaj <1 kg ) nu au fost depuse oferte Loturile ramase fara oferte in cadrul procedurii Licitayie deschis nr. LP [9/0105 privind Achizitionarea centralizata de dezinfectanti (biodistructivi) conform necesitatilor IMSP, pentru anul 2020, la decizia grupului de lucru si in conformitate cu legislajia in domeniul achizitiilor publice in vigoare, vor fi achizitionate de catre IMSP. Totadati, in conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 "privind achizitiile publice in sfera de aplicare a prezentei legi pot fi incheiate numai dupa implinirea termenelor de asteptare”” Astfel, contractul de achizitie urmeazi a fi semnat incepand cu data de 20.03.2020, numarul maxim de zile pentru semnarea si prezentarea contractului clitre CAPCS este de 10 zile dup’ capirarca termenului de asteptare. Anexe: - Contract model - Lista de distributie Director interimar he Alina RUSSU Exe Serge Bata, tel: 022 881-328 age 05 “contractele de achizitii publice care intra