Sunteți pe pagina 1din 4

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2020
Chișinău

Cu privire la modificarea anexei la Regulamentul de formare


a preţurilor de comercializare a produselor social importante,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2016
------------------------------------------------------------

În vederea asigurării accesului continuu al populației la produsele de uz


medical, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Anexa la Regulamentul de formare a preţurilor de comercializare a


produselor social importante, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2016
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 169-183, art. 834), cu
modificările ulterioare, se completează cu punctele 14, 15 și 16 cu următorul
cuprins:
„14. Măști medicale (6307, 4818)
15. Mănuși medicale (4015)
16. Produse biodistructive (dezinfectanți medicali) incluse în Registrul de
stat al produselor biodistructive (3808)”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru ION CHICU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor Serghei PUȘCUȚA

Ministrul economiei
și infrastructurii Anatol Usatîi

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\774\774-redactat-ro.docx
Notă Informativă la proiectul Hotărârii de Guvern
„Cu privire la modificarea anexei la Regulamentul de formare
a preţurilor de comercializare a produselor social importante,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 774/2016”
( număr u

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la


elaborarea proiectului

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea anexei la


Regulamentul de formare a preţurilor de comercializare a produselor social
importante, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 774/2016, a fost elaborat și se
înaintează spre aprobare de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale.

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi


finalităţile urmărite

La momentul actual pe piața națională a produselor de uz medical s–a


creat o situație artificială de speculare, legată de epidemia COVID–19 apărută
recent în China, și care, ulterior s–a extins în unele țări europene precum Italia.
Astfel, unii comercianți au profitat de situația creată pentru a majora în
mod nejustificat prețurile la unele produse de uz medical precum măștile
medicale de protecție, mănușile medicale sau produsele biodistructive ori
biocide (dezinfectanții medicali).
Situația respectivă a creat un impact social și a dus la majorarea
nejustificată a cheltuielilor suportate de către populația Republicii Moldova
pentru procurarea produselor menționate, aceste produse fiind indispensabile în
scop de protecție sanitară personală sau a familiei cetățenilor. Prin urmare, se
impune adoptarea unor măsuri de ordin social, pentru toate persoanele, și, în
special, pentru păturile social vulnerabile, în scopul asigurării accesului la
produse de uz medical la prețuri reale și rezonabile, cu reducerea implicită al
impactului social negativ care s–a creat.
Produsele menționate, măștile medicale de protecție, mănușile medicale
sau produsele biodistructive (dezinfectanții medicali) sunt produse social
importante, ceea ce impune la momentul actual stipularea lor în Regulamentul
de formare a preţurilor de comercializare a produselor social importante,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 774/2016. Astfel, stipularea produselor
respective poate fi efectuată prin completarea Listei produselor social
importante (poziții tarifare conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor)
anexată la Regulamentul prenotat.
Totalitatea argumentelor expuse au dus la necesitatea elaborării și
promovării în modul corespunzător al proiectului Hotărârii de Guvern cu privire
la modificarea anexei la Regulamentul de formare a preţurilor de comercializare
a produselor social importante, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 774/2016.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidenţierea elementelor
noi

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea anexei la


Regulamentul de formare a preţurilor de comercializare a produselor social
importante, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 774/2016, stipulează
completarea Listei produselor social importante (poziții tarifare conform
Nomenclaturii combinate a mărfurilor) anexată la Regulamentul prenotat cu 3
categorii noi de produse social importante, după cum urmează:
– Măști medicale;
– Mănuși medicale;
– Produse biodistructive (dezinfectanți medicali) incluse în Registrul de
stat al produselor biodistructive.
4. Fundamentarea economico–financiară

Pentru implementarea proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la


modificarea anexei la Regulamentul de formare a preţurilor de comercializare a
produselor social importante, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 774/2016,
nu vor fi necesare alocarea unor resurse financiare suplimentare din contul
bugetului public.

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea


anexei la Regulamentul de formare a preţurilor de comercializare a produselor
social importante, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 774/2016 nu va impune
modificarea altor acte normative.

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea anexei la


Regulamentul de formare a preţurilor de comercializare a produselor social
importante, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 774/2016, a fost avizat de
către Ministerul Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii și
Ministerul Afacerilor Interne.
La definitivarea proiectului s–au ținut cont de toate obiecțiile și
propunerile (recomandările) parvenite din partea autorităților publice prenotate,
astfel cum este expus în Sinteza obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la
proiect.
Concomitent, proiectul respectiv a fost plasat spre consultare publică de
către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în ordinea prevederilor
Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional.
7. Constatările expertizei anticorupţie

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea anexei la


Regulamentul de formare a preţurilor de comercializare a produselor social
importante, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 774/2016, a fost înaintat
pentru efectuarea expertizei anticorupție către Centrul Național Anticorupție.
Centrul Național Anticorupție nu a comunicat opinia asupra proiectului
prenotat.

8. Constatările expertizei juridice

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea anexei la


Regulamentul de formare a preţurilor de comercializare a produselor social
importante, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 774/2016, a fost înaintat
pentru efectuarea expertizei juridice către Ministerul Justiției.
Ministerul Justiției a comunicat lipsa de propuneri și obiecții asupra
proiectului respectiv.

Ministru Viorica DUMBRĂVEANU

şef Secția juridică ________________________________________


Andrei Șveț (semnătura)

S-ar putea să vă placă și