Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCATIEI MINISTRY OF EDUCATION

AL REPUBLICII MOLDOVA OF' THE REPUBLIC OF' MOLDOVA


PiaJa Marii Adun[ri Nafionale, nr. I l, Marii Adundri Nalionale
Piafa
MD-2033 Chiginlu ChiEindu, MD-2033
Republica Moldova Republic of Moldova
tel. 23 -33 48. fax: 23 -3 5 -l 5 tel. +(373 22)23-3348, fax: +(373 22)23-35-15
www.edu.sov.md www.cdu..gov.md

n_r.

Instituliile de invildment superior


in atenfia Rectorilor
Ca urmare a discufiei in
cadrul gedinlei cu reprezentantii inititufiilor de invilimint superior,
responsabili de completarea Suplimentului la diploma de licenfi si master, dprobat prin Ordinul Ministnrlui

Educaliei nr. 06 din 11 ianuarie 2016 Cu privire Ia aprobarea modelului Suplimentului la Dilloma de studii
superioare de licenYd ;i la Diploma de studii superioare: de mt*ter, au fost operate unele modificiri/
completlri in suplimentul discutat, inclusiv, in diagrama cu sistemul de invlfimAnt din RM (Suplimentul
se anexeaz5.). in contexl solicitim sI aduieti la cunogtinla subdivizirinilor universitare aceasie variantd a
suplirnentului gi si asigurali corectitudinea completdrii acestuia.
Totodati, explicdm unele probleme puse in discutie de citre reprezen(aritii instituliilor de invd,tAmanl
superior cu privire la:

(pct. 4.3.2 din


Supliment):

1' Media examenului de licenfi se stabileqte ca media aritmetiii a mediei notelor obtinute la
probele examenului de licenfi gi a notei obfinute la susfinerea tez6i (proieitului) de licenli qi se calculeazl

cu doui zecimale.

Noti: La decizia senatului, examenul de licengi poate includc I probtr de examinare cu caracter
integrator sau 2 probe - una de sintezd la critrsrtri fundamentale gi ina de sintezi la cursuri de specialitate qi
/sau suslinerea tez€i /pioiectului de licenti. in cazul instruirii concohitente in doul domenii de fom,rare
profesionali inrudite la ciclul I, examenul de licenla se recomandi si includi dou[ probe la unitdJi de curs de
specialitate.

Modelul-tip de calculare a mediei examenului de licenti pentru absolvenJii programelor de studii


superioare de licen{i:

MEL=((E1 +E2)/ 2+TL)/2


Unde:

MEL - media examenului de licentd


El qi E2 - notele la probele examenului de licenti
TL - nota la suslinerea tezei de licenJd

- f,xemplu de calculare a mediei examenului de licenfi:


MEL = (8 + 7)/ 2 + 9)t 2= 8,25 (B, conf. ECTS)
2. Media generali de licenfi se stabile$te ca media aritmetic[ a mediei examenului de
licenfi (sau a notei la suslinerea tezei de licen{d) gi a mediilor aritmetice de promovare a anilor de
studii gi se calculeazd, cu doud zecrmale.
Modelul-tip de calculare a mediei generale de licenJl pentru absolventii programelor de

studii superioare de licenfd de 240 ECTS (4 ani de studii)i


MGL = (MEL + M1+M2+t\,I:t+M4)/ 5
Unde:
MGL - media generald de licenJd

MEL - media examenului de licenti


Ml, M2, M3, M4 - media arilmeticd de prolnovare a anilor I - IV de studii.

Exemplu de calculare a mediei generale de licen{5 (4 ani de studii):


MGL = (8, 2:5 + 9, 23 + 8, 78 + 8, 92 + 9, 3l)l 5 = 8, 898 = 8, 90 (B, conf. ECTS)

II: Modul de calculare a Mediei senerale de master (pct.4.3.2 din Supliment):

Media generali de master se stabilegte ca rnedia aritmeticd a notei ob{inute la sustiner€a tezei de
master si a mediei gdnerale pe semestrele d€ studii (pot.4.3 din Supliment), qi se calculeazi cu doui
zecimale.

MGM : (Nota la teza de master + Mg de studii )/ 2


Unde:
MGM - media generald de master
Mg de studii - media aritmeticd a mediei notelor pe semestre gi se calculeazd, dupl, cum urmeazS,'.

- Pentru programele de 90 FCTS: Mg de studii : (Ml + M2)l 2


- Pentru programele de 120 credite: Mg de studii : (Ml + M2 + M3)/ 3
Unde:
Ml-media notelor pentru semestrul 1

M2:media notelor pentru semestrul 2

M3:media notelor pentru semestrul 3

Exemplu de calculare a mediei generale de master (120 credite):


Mg de studii : (9,35 + 8,81 + 9,92)1 3:9,36 (A, conf. ECTS)
MGM : (9,36 +10,0)/ 2:9,68 (A, conf. ECTS)

III. Stagiile de practici de licen{i./ ceicet4re se iliclud ca unitate de cbnlinut in ulfimul semestru gi
nota acestora participd la calculul mediei pentru ultimul an de studii (nu este paxte componenti a oxamenului
de licenli).
IV. Fiecare paginl a Suplimentului (in partea de jos) se semneazS./ se pobte aplica gi facsimilul de
citre prorector/ decan qi se aplicd qtampila universitddi/ faculEtii. Data certificirii este data cind
prorectoruTdecanul semneazi Suplimentul (pct. 7 .L gi 7 .2 din Supliment).

Viceministru Vasile MARINA