Sunteți pe pagina 1din 2

Suma

Numele, Creditulu Soldul A fost achitat creditul


Nr Prenumele i Achitat contului total DA/NU
1 ALINA CARA 50000 50000 0 DA
RADU
2 VALENTINA 40000 40000 0 DA
3 FORTU VASILE 30000 25000 5000 NU
4 DACU VERA 80000 65000 15000 NU
5 SAVA MIHAIL 85000 85000 0 DA
6 FERARU ZINA 25200 25000 200 NU
7 Minimum 25200 25000  
8 Maximum 85000 85000  
9 Total 310200 290000  
Suma totala care nu a fost achitata la banca 20200

Persoane fizice
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
ALINA CARA RADU FORTU DACU VERA SAVA MIHAIL FERARU
VALENTINA VASILE ZINA

Achitare persoane fi zice


90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
ALINA CARA RADU FORTU DACU VERA SAVA FERARU
VALENTINA VASILE MIHAIL ZINA
Soldul contului
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
ALINA CARA RADU FORTU VASILE DACU VERA SAVA MIHAIL FERARU ZINA
VALENTINA

Achitat Soldul contului

Starea creditului
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
ALINA CARA RADU FORTU VASILE DACU VERA SAVA MIHAIL FERARU ZINA
VALENTINA

Suma Creditului Soldul contului