Sunteți pe pagina 1din 87

PIAÞA FORÞEI

DE MUNCÃ

LABOUR MARKET
3
Anuarul Statistic al României / Romanian Statistical Yearbook
CUPRINS TABELE Pagina TABLES CONTENTS
Page

FORÞA DE MUNCÃ LABOUR FORCE

3.1 Participarea populaþiei la forþa de muncã, Participation of population in


pe sexe ºi medii ..................................................................................... 113 labour force, by sex and area
3.2 Structura populaþiei ocupate, pe activitãþi ale Employment structure, by activity of
economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN ºi national economy at level of CANE section
pe grupe de vârstã, în anul 2005 ..................................................... 114 and by age group, in 2005
3.3 Structura populaþiei ocupate, pe activitãþi ale Employment structure, by activity of
economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN national economy at level of CANE section
ºi dupã statutul profesional, în anul 2005 ................................... 114 and by status in employment, in 2005
3.4 Structura populaþiei, dupã participarea la activitatea Population structure, by participation
economicã, pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, in economic activity, by age group, sex
în anul 2005 ............................................................................................. 116 and area, in 2005
3.5 Structura populaþiei ocupate, dupã nivelul de Employment structure, by educational
instruire ºi pe grupe de vârstã, în anul 2005 ............................... 117 level and by age group, in 2005
3.6 Structura populaþiei ocupate, pe grupe de ocupaþii, Employment structure, by occupation
grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2005 ............................... 118 group, age group,sex and area, in 2005
3.7 Structura populaþiei ocupate, dupã statutul Employment structure, by status in
profesional, pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, employment, by age group, sex and area,
în anul 2005 ............................................................................................. 122 in 2005
3.8 Populaþia ocupatã civilã, pe activitãþi ale economiei Civil employment, by activity of national
naþionale la nivel de secþiune CAEN .............................................. 123 economy at level of CANE section
3.9 Populaþia ocupatã civilã, pe activitãþi ale economiei Civil employment, by activity of national
naþionale la nivel de secþiune CAEN ºi pe forme economy at level of CANE section and by
de proprietate, în anul 2005 ............................................................. 123 type of ownership, in 2005
3.10 Numãrul mediu al salariaþilor, pe activitãþi ale Average number of employees, by
economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN ........................ 124 activity of national economy at level of CANE section
3.11 Numãrul mediu al salariaþilor, pe activitãþi ale Average number of employees, by activity
economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN of national economy at level of CANE section
ºi pe sexe .................................................................................................. 124 and by sex
3.12 Numãrul mediu al salariaþilor, pe activitãþi ale Average number of employees, by activity of industry at level
industriei la nivel de diviziune CAEN ............................................. 126 of CANE division
3.13 Numãrul mediu al salariaþilor, pe activitãþi ale Average number of employees, by activity of industry at level
industriei la nivel de diviziune CAEN ºi pe sexe ........................ 128 of CANE division and by sex
3.14 Salariaþii, pe activitãþi ale economiei naþionale la Employees, by activity of national
nivel de secþiune CAEN ºi pe sexe, economy at level of CANE section
la 31 decembrie 2005 .......................................................................... 129 and by sex, on December 31, 2005
3.15 Salariaþii, pe activitãþi ale industriei la nivel de Employees , by activity of industry at level
diviziune CAEN ºi pe sexe, la 31 decembrie 2005 ..................... 130 of CANE division and by sex, on December 31, 2005
3.16 ªomerii înregistraþi ºi rata ºomajului ............................................. 132 Registered unemployed and unemployment rate
3.17 Persoanele cuprinse în cursuri de Persons who attend vocational training courses
formare profesionalã ........................................................................... 132
3.18 ªomerii înregistraþi, beneficiari de indemnizaþii de Registered unemployed, receiving unemployment
ºomaj, dupã nivelul de instruire ºi pe grupe de indemnities, by educational level and by age group,
vârstã, la 31 decembrie 2005 ............................................................ 134 on December 31, 2005
3.19 ªomerii înregistraþi, beneficiari de indemnizaþii de Registered unemployed, receiving unemployment
3 ºomaj, pe grupe de vârstã ºi dupã durata ºomajului,
la 31 decembrie 2005 .......................................................................... 134
indemnities, by age group and by unemployment duration,
on December 31, 2005

CONDIÞII DE MUNCÃ WORKING CONDITIONS

3.20 Numãrul accidentaþilor în muncã, pe activitãþi ale Number of injured at work, by


economiei naþionale la nivel de secþiune ºi activity of national economy at level of CANE
diviziune CAEN, în anul 2005............................................................. 136 section and division, in 2005
3.21 Revendicãrile care au declanºat conflicte de interese. ............ 139 Claims which caused conflicts of interest
3.22 Conflictele de interese ºi frecvenþa lor lunarã............................. 140 Conflicts of interest and their monthly frequency
3.23 Greve declanºate, cu respectarea procedurii Strikes initiated by observing the procedure provided
prevãzute în Legea nr. 168 / 1999 ................................................... 140 by Law no. 168 / 1999
3.24 Conflictele de interese, pe activitãþi ale economiei Conflicts of interest, by activity of national economy at level of
naþionale la nivel de secþiune ºi diviziune CAEN........................ 142 CANE section and division

106
Pagina
Page

Teritorial Territorial

3.25 Participarea populaþiei la forþa de muncã, pe regiuni Participation of population in labour force, by development
de dezvoltare, sexe ºi medii .............................................................. 144 region, sex and area
3.26 Structura populaþiei, dupã participarea la activitatea Population structure, by participation in
economicã, pe regiuni de dezvoltare, grupe de vârstã, economic activity, by development region,
sexe ºi medii, în anul 2005 ................................................................. 152 age group, sex and area, in 2005
3.27 Structura populaþiei ocupate, pe regiuni de dezvoltare, Employment structure, by development
dupã nivelul de instruire ºi pe grupe de vârstã, region, by educational level and by age group
în anul 2005 ............................................................................................. 160 in 2005
3.28 Structura populaþiei ocupate, pe regiuni de dezvoltare, Employment structure, by development
dupã statutul profesional, pe grupe de vârstã, region, by status in employment, by age
sexe ºi medii, în anul 2005 ................................................................. 164 group, sex and area, in 2005
3.29 Structura populaþiei ocupate, pe regiuni de dezvoltare, Employment structure, by development region,
activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune activity of national economy at level of CANE section and
CAEN ºi pe grupe de vârstã, în anul 2005 .................................... 172 by age group, in 2005
3.30 Populaþia ocupatã civilã, pe regiuni de dezvoltare, Civil employment, by development region,
judeþe ºi pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel county and by activity of national economy
de secþiune CAEN, în anul 2005 ....................................................... 180 at level of CANE section, in 2005
3.31 Numãrul mediu al salariaþilor, pe regiuni de dezvoltare Average number of employees, by development region
ºi judeþe .................................................................................................... 184 and county
3.32 Numãrul mediu al salariaþilor, pe regiuni de dezvoltare, Average number of employees, by development region,
judeþe ºi pe sexe .................................................................................... 185 county and by sex
3.33 Numãrul mediu al salariaþilor, pe regiuni de dezvoltare, Average number of employees, by development region,
judeþe ºi pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel county and by activity of national economy at level of CANE
de secþiune CAEN, în anul 2005 ....................................................... 186 section, in 2005
3.34 Numãrul mediu al muncitorilor, pe regiuni de Average number of workers, by development region,
dezvoltare, judeþe ºi pe activitãþi ale economiei county and by activity of national economy at level
naþionale la nivel de secþiune CAEN, în anul 2005 ................... 190 of CANE section, in 2005
3.35 ªomerii înregistraþi ºi rata ºomajului, pe regiuni de Registered unemployed and unemployment rate, by
dezvoltare ºi judeþe, la 31 decembrie 2005 ................................ 194 development region and county, on December 31, 2005
3.36 ªomerii înregistraþi, pe regiuni de dezvoltare, judeþe, Registered unemployed, by development
categorii de personal ºi nivel de instruire, region, county, category of personnel
la 31 decembrie 2005 .......................................................................... 200 and educational level, on December 31, 2005
3.37 Rata locurilor de muncã vacante, pe activitãþi ale Rate of vacancies, by activity of national economy
economiei naþionale ºi regiuni de dezvoltare, and development region,
în anul 2005.............................................................................................. 204 in 2005
3.38 Rata locurilor de muncã vacante, pe grupe majore Rate of vacancies, by major occupation groups and
de ocupaþii ºi regiuni de dezvoltare, development region,
în anul 2005 ............................................................................................. 204 in 2005
3.39 Numãrul accidentaþilor în muncã, pe regiuni de Number of injured at work, by development
dezvoltare ºi judeþe, în anul 2005 ................................................... 206 region and county, in 2005
3.40 Conflictele de interese, pe regiuni de dezvoltare Conflicts of interest, by development region
ºi judeþe, în anul 2005 ......................................................................... 207 and county, in 2005

SURSA DATELOR DATA SOURCE


Cercetãri statistice: Statistical surveys:

 Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii,  Household labour force statistical survey, for data on
3
pentru datele privind populaþia ocupatã ºi ºomajul BIM employment and ILO unemployment (defined according to the
(definit conform criteriilor Biroului Internaþional al Muncii); International Labour Office criteria);
 Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã în  Labour cost statistical survey carried out in economic and
unitãþile economico-sociale, pentru datele referitoare la social units, for data regarding the number of employees;
numãrul salariaþilor;
 Cercetarea statisticã trimestrialã asupra locurilor de muncã  Quarterly statistical survey on vacancies, for data related to
vacante, pentru datele referitoare la rata locurilor de muncã rate of vacancies;
vacante;
 Balanþa forþei de muncã, pentru datele privind populaþia  Labour force balance, for data on civil employment by activity
ocupatã civilã pe activitãþi ale economiei naþionale, pe of national economy, by type of ownership and by county.
forme de proprietate ºi pe judeþe.

Surse administrative: Administrative sources:


 Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã, pentru  National Agency for Employment, for data on the number of
datele privind ºomajul înregistrat ºi numãrul persoanelor registered unemployment and the number of persons who
cuprinse în cursuri de calificare ºi recalificare; attend qualification and requalification courses;
 Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei, pentru  Ministry of Labour, Social Solidarity and Family, for data on
datele privind condiþiile de muncã. working conditions.

107
PRECIZÃRI METODOLOGICE METHODOLOGICAL NOTES

FORÞA DE MUNCÃ LABOUR FORCE

Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în Household Labour Force Survey (HLFS) is conceived as an
gospodãrii (AMIGO) este conceputã ca o sursã importantã de important source of inter-census information about labour force;
informaþii intercenzitare asupra forþei de muncã; ancheta the survey provides, in a coherent way, essential data about main
furnizeazã, într-o manierã coerentã, date esenþiale asupra population segments (economically active - employed and
principalelor segmente de populaþie (activã - ocupatã ºi în ºomaj unemployed - non-economically active), with numerous
- inactivã), cu numeroase posibilitãþi de corelare ºi structurare possibilities of correlation and structuring by demo-socio-
dupã caracteristici demo - socio - economice diverse, în condiþii economical features, under international comparability conditions.
de comparabilitate internaþionalã. Începând cu anul 1996, Beginning with 1996, households labour force survey is quarterly
ancheta forþei de muncã în gospodãrii se realizeazã trimestrial,
carried out, as a continuous research, resulting short-term data on
ca o cercetare continuã, permiþând astfel obþinerea de date
the labour force size and structure and point out seasonal
conjuncturale asupra mãrimii ºi structurii ofertei de forþã de
phenomena taking place on the labour market. Since 2004, the
muncã ºi evidenþierea fenomenelor cu caracter sezonier care se
sample volume is of 28080 households/quarter. The yearly data are
manifestã pe piaþa forþei de muncã. Din anul 2004, volumul
eºantionului pe care se realizeazã ancheta este de 28080 calculated as quartely data arithmetic means. Data series previous
gospodãrii/trimestru. Datele anuale se calculeazã ca medii to 2002 were recalculated taking into account the population
aritmetice ale datelor trimestriale. Seriile de date anterioare estimation at the Population and Housing Census of March 2002.
anului 2002 au fost recalculate avându-se în vedere estimarea Due to the revision of definitions applied since 2002, data are not
populaþiei la Recensãmântul Populaþiei ºi al Locuinþelor din comparable with previous series.
martie 2002. Datoritã revizuirii definiþiilor aplicate începând din
anul 2002, datele nu sunt comparabile cu seriile precedente.
Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã este o Labour cost survey is a complex yearly statistic survey which
cercetare statisticã anualã complexã care furnizeazã elementele provides the necessary elements for the analysis on the evolution of
necesare efectuãrii unor analize privind evoluþia diferitelor various components of labour force cost and correlations among
componente ale costului forþei de muncã ºi corelaþiile dintre ele, them, offering as well, necessary elements for the calculation of net
oferind totodatã, elementele necesare calculului mãrimii brute ºi and gross size, monthly and hourly, of the earning structured by
nete, lunare ºi orare, a câºtigului salarial structurat pe activitãþi ale national economy activities, ownership types, legal forms,
economiei naþionale, forme de proprietate, forme juridice, employees categories, sex, development regions and county. It is
categorii de salariaþi, sexe, regiuni de dezvoltare ºi judeþe. Se achieved on a sample of about 26000 economic and social
realizeazã pe un eºantion de circa 26000 de operatori economici operators, from all enterprise size classes, no matter the number of
ºi sociali, aparþinând tuturor claselor de mãrime a întreprinderii,
employees.
indiferent de numãrul de salariaþi.
Cercetarea statisticã asupra locurilor de muncã vacante The statistical survey on vacancies is a quarterly statistical
este o cercetare statisticã selectivã trimestrialã, având ca sample survey, having as reference period, the quarter middle
perioadã de referinþã luna de mijloc a trimestrului, furnizeazã month; it provides the necessary elements for the calculation of
elementele necesare calculãrii ratei trimestriale a locurilor de vacant jobs quarterly rate. It is carried out on a sample of about
muncã vacante. Cercetarea statisticã se realizeazã pe un eºantion 18000 enterprises / local units.
de circa 18000 de întreprinderi /unitãþi locale.
Balanþa forþei de muncã este o lucrare care se realizeazã Labour force balance is a paper drawn up based on the
pe baza informaþiilor din mai multe surse de date: statistica information from several data sources: demographic statistics,
demograficã; cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã; labour cost survey; households labour force survey (HLFS);
cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO); administrative sources.

3 surse administrative.
Populaþia ocupatã civilã cuprinde, potrivit metodologiei Civil employment includes, according to the methodology
balanþei forþei de muncã, toate persoanele care, în anul de used for the labour force balance, all persons who, during the
referinþã, au desfãºurat o activitate economico-socialã aducãtoare reference year, carried out a socio-economic profitable activity,
de venit, cu excepþia cadrelor militare ºi a persoanelor asimilate excepting military staff and similar (Ministry of Defence, Ministry of
acestora (personalul M.Ap., M.A.I., S.R.I., militari în termen), a Administration and Interior, Service of Romanian Intelligence staff,
salariaþilor organizaþiilor politice, obºteºti ºi a deþinuþilor. conscripts), political and community organisations employees and
the convicts.
Populaþia activã (persoanele active) - din punct de vedere Economically active population (active persons) comprises
economic - cuprinde toate persoanele de 15 ani ºi peste, care all persons aged 15 years and over, providing available labour force
furnizeazã forþa de muncã disponibilã pentru producþia de for the production of goods and services; it includes employed
bunuri ºi servicii; include populaþia ocupatã ºi ºomerii BIM. population and ILO unemployed.
Populaþia ocupatã cuprinde, conform metodologiei Employment includes, according to the methodology of
“Cercetãrii statistice asupra forþei de muncã în gospodãrii“, toate “Household labour force survey“ all persons aged 15 years and over,
persoanele de 15 ani ºi peste, care au desfãºurat o activitate who carried out an economic activity producing goods or services
1)
economicã producãtoare de bunuri sau servicii de cel puþin o of at least one hour during the reference period (the week previous
1)
orã în perioada de referinþã (sãptãmâna înaintea înregistrãrii), to the recording) in order to get income as salaries, payment in kind
în scopul obþinerii unor venituri sub formã de salarii, platã în or other benefits.
naturã sau alte beneficii.

1)
Pentru lucrãtorii pe cont propriu ºi lucrãtorii familiali neremuneraþi care lucreazã în agriculturã, durata minimã este de 15 ore. / For self-employed and contributing family
108 workers who work in agriculture, minimum duration is 15 hours.
ªomerii BIM, conform criteriilor Biroului Internaþional al ILO unemployed, according to International Labour Office
Muncii (BIM) sunt persoanele de 15-74 ani, care în perioada de (ILO) criteria, are persons aged 15-74 years who, during the
referinþã îndeplinesc simultan urmãtoarele condiþii: reference period, simultaneously meet the following conditions:
– nu au loc de muncã ºi nu desfãºoarã o activitate în scopul – have no job and are not carrying out any activity in order to get
obþinerii unor venituri; income;
– sunt în cãutarea unui loc de muncã, utilizând în ultimele 4 – are looking for a job, undertaking certain actions during the
sãptãmâni diferite metode active pentru a-l gãsi (înscrierea la last 4 weeks (registering at employment agencies, or private
agenþii de ocupare a forþei de muncã sau la agenþii particulare agencies for placement, attempts for starting an activity on
de plasare, acþiuni pentru începerea unei activitãþi pe cont own account, publishing notices, asking for a job among
propriu, publicarea de anunþuri, apel la prieteni, rude, colegi, friends, relatives, mates, trade unions a.s.o.);
sindicate etc.);
– sunt disponibile sã înceapã lucrul în urmãtoarele – are available to start work within the next 2 weeks, if they
2 sãptãmâni, dacã s-ar gãsi imediat un loc de muncã. immediately find a job.
Rata de activitate reprezintã raportul dintre populaþia activã Activity rate represents the ratio between active population
ºi populaþia totalã în vârstã de 15-64 ani, exprimat procentual. and total population aged 15-64 years expressed in percentages.
Rata de ocupare reprezintã raportul dintre populaþia Employment rate represents the ratio between employed
ocupatã ºi populaþia totalã în vârstã de 15-64 ani, exprimat population and total population aged 15-64 years expressed in
procentual. percentages.
Rata ºomajului BIM reprezintã raportul dintre numãrul ILO unemployment rate represents the ratio between the
ºomerilor BIM ºi populaþia activã, exprimat procentual. number of ILO unemployed and active population expressed in
percentages.
Statutul profesional reprezintã situaþia unei persoane Status in employment represents the situation of an
ocupate, în funcþie de modul de obþinere a veniturilor prin employed person, depending on the way of achieving income from
exercitarea unei activitãþi ºi anume: his activity, namely:
– salariat, persoana care-ºi exercitã activitatea pe baza unui – employee, a person who carries out his activity based on an
contract de muncã într-o unitate economicã sau socialã - employment contract into an economic or social unit - no
indiferent de forma ei de proprietate - sau la persoane matter of its ownership type - or for private persons, for a
particulare, în schimbul unei remuneraþii sub formã de remuneration as salary, in cash or in kind, as commission a.s.o.;
salariu, plãtit în bani sau naturã, sub formã de comision etc.;
– patron, persoana care-ºi exercitã ocupaþia (meseria) în – employer, a person who carries out his occupation (trade) in
propria sa unitate (întreprindere, agenþie, atelier, magazin, his own unit (enterprise, agency, workshop, shop, office, farm
birou, fermã etc.), pentru a cãrei activitate are angajaþi unul a.s.o.) for whose activity he has one or several employees;
sau mai mulþi salariaþi;
– lucrãtor pe cont propriu, persoana care-ºi exercitã – self-employed, a person who carries out his activity in his own
activitatea în unitatea proprie sau într-o afacere individualã, unit or in an individual business, without hiring any employee,
fãrã a angaja nici un salariat, fiind ajutat, sau nu, de membrii being helped, or not, by his family members, unpaid;
familiei, neremuneraþi;
– lucrãtor familial neremunerat, persoana care-ºi exercitã acti- – contributing family worker, a person who carries out his
vitatea într-o unitate economicã familialã condusã de un activity into a family economic unit, run by a member of the
membru al familiei sau o rudã, pentru care nu primeºte family or a relative, for which he gets no remuneration as
remuneraþie sub formã de salariu sau platã în naturã; gospo- salary or payment in kind; peasant (agricultural) household is
dãria þãrãneascã (agricolã) este consideratã o astfel de unitate; considered such a unit;
– membru al unei societãþi agricole sau al unei – member of an agricultural holding or of a non-agricultural
cooperative neagricole, persoana care a lucrat fie ca co-operative, a person who worked either as owner of
proprietar de teren agricol într-o societate agricolã agricultural land into an agricultural holding set up according
constituitã conform legii, fie ca membru al unei cooperative to legal provisions, or as a member of a craftsmen,
meºteºugãreºti, de consum sau de credit. consumption or credit co-operative.
Numãrul mediu al salariaþilor reprezintã o medie
aritmeticã simplã rezultatã din suma efectivelor zilnice ale
Average number of employees represents a simple
arithmetic mean resulted from the sum of daily employees number,
3
salariaþilor, inclusiv din zilele de repaus sãptãmânal, sãrbãtori including from the weekly rest days, legal holidays and other non-
legale ºi alte zile nelucrãtoare împãrþitã la numãrul total al zilelor working days divided to the total calendar days of the year (365
calendaristice (365 zile). Salariaþii care nu au fost angajaþi cu days). Employees who were not employed in full time are included
normã întreagã s-au inclus în numãrul mediu proporþional cu in average number of employees, proportionally with the working
timpul de lucru prevãzut în contractul de muncã. time from the labour contract.
Începînd cu anul 2003 din efectivele zilnice luate în calculul Beginning with 2003 out of the daily total number of average
numãrului mediu au fost excluºi salariaþii al cãror contract/raport de number were excluded the employees whose labour
muncã a fost suspendat, conform Legii nr.53/2003 Codul muncii, contract/agreement was suspended according to the Law no.
art. 49-54, privind “Suspendarea contractului individual de muncã” 53/2003 - Labour Code, art. 49-54, regarding the “Suspension of the
ºi Legea nr.161/2003 referitor la suspendarea raportului de serviciu individual labour contract” and the Law no. 161/2003 regarding
(exemple: concediu de maternitate, concediu pentru incapacitate suspension of the work agreement (examples: maternity leave,
temporarã de muncã, efectuarea serviciului militar obligatoriu, temporarily labour disability leave, compulsory military service,
exercitarea unei funcþii în cadrul unei autoritãþi executive, legislative exercising a function within an executive, legislative or judiciary
ori judecãtoreºti pe toatã durata mandatului s.a.). authority during duration of the mandate a.s.o.).
Numãrul salariaþilor la 31 decembrie (efectivul salariaþilor) Number of employees on December 31 (number of
reprezintã numãrul de salariaþi angajaþi cu contract individual de employees) represents the number of employees employed with
muncã pe duratã determinatã sau nedeterminatã, în program individual labour contract with definite or non-definite duration,

109
complet sau parþial (inclusiv cei cu contract/raport de muncã with full or part-time (including those with suspended labour
suspendat) existenþi în evidenþele întreprinderii la sfârºitul contract/agreement) existent in the enterprise evidence at the end
anului. Nu sunt cuprinºi salariaþii detaºaþi la lucru în strãinãtate ºi of the year. The employees detached abroad and those who hold
cei care cumuleazã mai multe funcþii ºi nu au funcþia de bazã la more than one position and are not having the main position at the
unitatea raportoare. reporting unit are not included.
Repartizarea salariaþilor pe activitãþi ale economiei The breakdown of employees by activities of the national
naþionale s-a realizat dupã activitatea omogenã a întreprinderii, economy was carried out according to homogeneous activity of the
iar pe judeþe în funcþie de localitatea în care aceºtia îºi enterprise and by counties according to the locality where they
desfãºoarã activitatea. work.
ªomerii înregistraþi reprezintã persoanele apte de muncã, Registered unemployed represent persons able to work, who
ce nu pot fi încadrate din lipsã de locuri de muncã disponibile cannot be employed because of lack of available jobs (Law no.
(Legea nr.1/1991 republicatã în anul 1994 ºi completatã prin 1/1991 republished in 1994 and completed by Government
Ordonanþa Guvernului nr.47/1997) ºi care s-au înscris la agenþiile Ordinance no. 47/1997) and who are registered at the territorial
teritoriale pentru ocuparea forþei de muncã. agencies for employment.
Începând cu 1 martie 2002 a intrat în vigoare Legea nr. Starting with March 1st 2002, the Law no.76/2002 came
76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi into force, concerning unemployment insurance system and
stimularea ocupãrii forþei de muncã. În sensul prevederilor incentives for employment. According to this law stipulations,
noii legi, ºomer înregistrat este persoana care îndeplineºte registered unemployed is the person simultaneously fulfilling the
cumulativ urmãtoarele condiþii: following conditions:
a) este în cãutarea unui loc de muncã de la vârsta de a) he is looking for a job from minimum 16 years old to pension
minimum 16 ani ºi pânã la îndeplinirea condiþiilor de pensionare; age;
b) starea de sãnãtate ºi capacitãþile fizice ºi psihice o fac aptã b) his health, his physical and psychical capacities make him
pentru prestarea unei munci; able to work;
c) nu are loc de muncã, nu realizeazã venituri sau realizeazã c) he has no job, he gets no income or, from legal activities, he
din activitãþi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât gets an income lower than unemployment indemnity
indemnizaþia de ºomaj ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi: corresponding to current law;
d) este disponibilã sã înceapã lucrul în perioada imediat d) he is available to start work in the next period if he finds a
urmãtoare dacã s-ar gãsi un loc de muncã; job;
e) este înregistratã la Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea e) he is registered at the National Agency for Employment or at
Forþei de Muncã, sau la alt furnizor de servicii de ocupare, care another supplier of employment services, legally functioning.
funcþioneazã în condiþiile prevãzute de lege.
Asimilaþi ºomerilor sunt: Assimilated unemployed are:
– absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt în vârstã de minim 18 – graduates of educational institutions aged minimum 18 years,
ani, care, într-o perioadã de 60 de zile de la absolvire, nu au who, during a 60 days period since graduation, did not succeed
reuºit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale; to be employed according to their professional training;
– absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt în vârstã de cel puþin – graduates of educational institutions aged 16 years at least, in
16 ani, în cazuri justificate de lipsa susþinãtorilor legali sau cases justified by lack of legal upholders or their proved
de imposibilitatea doveditã a acestora de a presta obligaþia imposibility to provide legal duty of uphold for the under-aged;
legalã de întreþinere datoratã minorilor;
– persoanele care înainte de efectuarea stagiului militar nu au fost – persons who, before carrying out their military service, were
încadrate cu contract de muncã ºi care într-o perioadã de 30 de not employed with labour contract and who, during a 30 days
zile de la data lãsãrii lor la vatrã nu s-au putut încadra în muncã; period since the end of military service, could not be employed;
– absolvenþii ºcolilor speciale pentru persoanele cu handicap, – graduates of special schools for disabled persons, who have no
care nu au loc de muncã. job.
Rata ºomajului înregistrat reprezintã raportul dintre Registered unemployment rate represents the ratio between
numãrul ºomerilor (înregistraþi la agenþiile pentru ocuparea the number of unemployed (registered at the agencies for
forþei de muncã) ºi populaþia activã civilã (ºomeri + populaþie employment) and civil economically active population
3 ocupatã civilã, definitã conform metodologiei balanþei forþei de
muncã).
(unemployed + civil employment, defined according to the
methodology of labour force balance).
Rata locurilor de muncã vacante reprezintã raportul Rate of vacancies represents the ratio between yearly average
dintre numãrul mediu anual al locurilor de muncã vacante ºi number of vacant jobs and yearly average number of occupied and
numãrul mediu anual al locurilor de muncã (ocupate ºi vacante), vacant jobs, expressed in percentages.
exprimat procentual.
Datele medii anuale privind numãrul locurilor de muncã Yearly average data on the number of vacant jobs and total
vacante ºi numãrul total de locuri de muncã se calculeazã ca number of jobs are calculated as simple arithmetic means of
medii aritmetice simple ale datelor trimestriale corespunzãtoare quarterly data corresponding to each of the two indicators.
fiecãruia dintre cei doi indicatori.
Numãrul locurilor de muncã vacante include numãrul Number of vacancies includes the number of vacant jobs,
posturilor neocupate care urmeazã a fi ocupate imediat sau în which are to be occupied immediately or in the next period during
perioada urmãtoare (în decurs de maximum 3 luni dupã luna de maximum 3 months after the reference month, as follows:
referinþã), ºi care sunt:
– nou create în cursul lunii de referinþã; – newly created jobs in the reference month;
– existente deja în unitate. – already existent in the unit.
Nu se considerã vacante posturile neocupate: Unoccupied jobs are not considered vacant jobs:
– pentru care angajatorul nu a întreprins acþiuni concrete spre – for which the employer did no concrete actions to occupy them
a le ocupa în perioada urmãtoarelor 3 luni; in the period of next 3 months;

110
– destinate exclusiv promovãrii persoanelor din interiorul – exclusively meant for the promotion of persons inside the
întreprinderii sau instituþiei; enterprise or institution;
– din unitãþile administraþiei publice, blocate printr-un act – from general government units, blocked by a normative
normativ. document.
Numãrul total al locurilor de muncã (ocupate ºi vacante) Total number of (occupied and vacant) jobs includes the
include efectivul salariaþilor la sfârºitul lunii (exclusiv cei cu number of employees at the end of the month (except those with
contract de muncã/raport de serviciu suspendat) ºi numãrul suspended labour contract / agreement) and number of vacant
locurilor de muncã vacante. jobs.

CONDIÞII DE MUNCÃ WORKING CONDITIONS

Accident de muncã reprezintã vãtãmarea violentã a Accident at work represents violent body injury as well as
organismului, precum ºi intoxicaþia acutã profesionalã, care s-au acute professional intoxication, taking place during labour process
produs în timpul procesului de muncã, în îndeplinirea or when accomplishing duties at work, nevertheless of legal nature
îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridicã a of contract on which the activity is based and which causes
contractului în baza cãruia se desfãºoarã activitatea ºi care temporary incapacity of work at least three days, invalidity or
provoacã incapacitatea temporarã de muncã de cel puþin trei death.
zile, invaliditate sau deces.
În raport cu urmãrile produse ºi cu numãrul persoanelor According to consequences and to the number of persons
accidentate, accidentul de muncã se clasificã, în: injured, accidents at work are classified as follows:
– accident care produce incapacitate temporarã de muncã de – accident causing temporary incapacity of work for at least 3
cel puþin 3 zile; days;
– accident care produce invaliditate; – accident causing invalidity;
– accident mortal; – fatal accident at work;
– accident colectiv, respectiv cel în care sunt accidentate în – collective accident, when at least 3 persons are injured at the
acelaºi timp ºi din aceeaºi cauzã cel puþin trei persoane. same time and due to the same cause.
Rata accidentelor de muncã reprezintã frecvenþa de Rate of accidents at work represents accidents frequency or
accidentare sau numãrul accidentaþilor ce revin la 1000 salariaþi. number of injured persons per 1000 employees.
Conflictele de interese se referã la întreruperile temporare Conflicts of interests refer to work temporary interruptions,
ale lucrului declanºate, în general, în scopuri revendicative sau generally for claiming purposes or in view to normalize the labour
pentru normalizarea raporturilor de muncã dintre unitate, pe de relationships between the unit, on the one side, and its employees,
o parte, ºi salariaþii acesteia, pe de altã parte conform Legii on the other side according to the Law no.168/1999.
nr.168/1999.
Greva constituie o încetare colectivã ºi voluntarã a lucrului Strike represents a collective and voluntary ceasing of work
care se încadreazã în prevederile Legii nr. 168/1999. according to the stipulations of the Law no. 168/1999.

POPULAÞIA OCUPATÃ CIVILÃ, PE PRINCIPALELE ACTIVITÃÞI ALE ECONOMIEI NAÞIONALE


3.G1 CIVIL EMPLOYMENT, BY MAIN ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY

100

90
31,2 31,6 33,9 35,7 38,0 39,1
80
3
70
4,1 4,0
4,4
60 4,8
5,1 5,5
23,2 23,5
50 25,5
24,8
24,9 23,5
40 0,1 *)
*) *)
*) *)
30

20 41,4 40,9 36,2 34,7 32,0 31,9

10

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Agriculturã, vânãtoare ºi silviculturã Pescuit ºi pisciculturã
Agriculture, hunting and sylviculture Fishery and pisciculture
Industrie Construcþii Servicii
Industry Construction Services

*)
Sub 0,1 %. / Under 0.1 %. 111
EVOLUÞIA NUMÃRULUI MEDIU AL SALARIAÞILOR
3.G2 EVOLUTION OF AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES

mii persoane / thou persons

6000

5000
4623 4619 4568 4591 4559
4469

4000

3000 2765
2543 2554
2261 2372
2055
2000

1000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Numãrul mediu al salariaþilor - total


Average number of employees - total

Numãrul mediu al salariaþilor din sectorul integral privat


Average number of employees from integral private sector

NUMÃRUL ªOMERILOR ÎNREGISTRAÞI ªI RATA ªOMAJULUI ÎNREGISTRAT


3.G3 NUMBER OF REGISTERED UNEMPLOYED AND REGISTERED UNEMPLOYMENT RATE

mii persoane / thou persons %


1400 14

1200 12
10,5
1000 10
10,1
3 8,8
8,4
800 8,4 7,4 8
1007 7,8
6,3
600 6,8 5,9 6

827 761 5,6


5,2
400 659 4
558 523

200 472 381 2


340 286
235 219
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Numãrul ºomerilor înregistraþi - total Rata ºomajului - total


Number of registered unemployed - total Unemployment rate - total
Numãrul ºomerilor înregistraþi - femei Rata ºomajului - femei
Number of registered unemployed - women Unemployment rate - women

112
3.1 PARTICIPAREA POPULAŢIEI LA FORŢA DE MUNCĂ, PE SEXE ŞI MEDII
PARTICIPATION OF POPULATION IN LABOUR FORCE, BY SEX AND AREA

1997 1998 1999 20001) 20011) 20021) 20031) 20041) 20051)

mii persoane / thou persons


Populaţia activă Active population
Total 11756 11577 11566 11283 11151 10079 9915 9957 9851 Total
Pe medii By area
Urban 5874 5751 5685 6089 5995 5525 5465 5471 5431 Urban
Rural 5882 5826 5881 5194 5156 4554 4450 4486 4420 Rural
Pe sexe 0 0 4554 By sex
Masculin 6368 6295 6262 5348 5279 5188 5151 5423 5361 Male
Feminin 5388 5282 5304 5935 5872 4891 4764 4534 4490 Female
Populaţia ocupată Civil employment
Total 11050 10845 10776 10508 10440 9234 9223 9158 9147 Total
Pe medii By area
Urban 5377 5220 5098 5633 5581 5031 5057 4980 5011 Urban
Rural 5673 5625 5678 4875 4859 4203 4166 4178 4136 Rural
Pe sexe 0 0 By sex
Masculin 6004 5885 5799 4756 4732 4607 4662 4906 4889 Male
Feminin 5046 4960 4977 5752 5708 4627 4561 4252 4258 Female

Şomeri BIM2) ILO 2) unemployed


Total 706 732 790 775 711 845 692 799 704 Total
Pe medii 0 By area
Urban 497 531 587 456 414 494 408 491 420 Urban
Rural 209 201 203 319 297 351 284 308 284 Rural
Pe sexe 0 0 By sex
Masculin 364 410 463 592 547 581 489 517 472 Male
Feminin 342 322 327 183 164 264 203 282 232 Female
procente / percentage
Rata de activitate Activity rate
Total 64,8 3) 63.6 3) 68,7 4) 68,84) 67,74) 63,64) 62,44) 63,24) 62,44) Total
Pe medii By area
Urban 59,3 57,7 63,4 75,7 74,1 70,7 69,6 70,2 69,5 Urban
Rural 71,5 70,8 75,9 62,1 61,3 56,7 55,3 56,2 55,3 Rural
Pe sexe By sex
Masculin 72,5 71,4 75,6 62,8 61,7 60,5 59,7 61,8 60,3 Male
Feminin 57,7 56,3 61,8 76,7 75,6 67,8 66,0 65,1 65,3 Female
Rata de ocupare Employment rate
3) 3) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)
Total 60.9 59.6 63,5 63,6 62,9 58,0 57,8 57,9 57,7 Total
Pe medii By area
Urban 54,3 52,3 56,8 69,5 68,5 64,1 64,1 63,6 63,9 Urban
Rural 68,9 68,4 72,7 57,8 57,3 52,0 51,5 52,1 51,5 Rural
Pe sexe By sex
Masculin 68,3 66,8 69,5 55,8 55,2 53,7 54,0 55,9 55,0 Male
Feminin 54,0 52,9 57,5 73,8 73,1 63,7 62,9 60,6 61,6 Female

Rata şomajului BIM 2),3) ILO 2),3) unemployment rate


Total 6,0 6,3 6,8 6,9 6,4 8,4 7,0 8,0 7,2 Total
Pe medii By area
Urban 8,5 9,2 10,3 7,5 6,9 8,9 7,5 9,0 7,7 Urban
Rural 3,6 3,5 3,5 6,1 5,8 7,7 6,4 6,9 6,4 Rural
Pe sexe By sex
Masculin 5,7 6,5 7,4 11,1 10,4 11,2 9,5 9,5 8,8 Male
Feminin 6,4 6,1 6,2 3,1 2,8 5,4 4,3 6,2 5,2 Female

Notă: Începând cu anul 2002, datele nu sunt comparabile cu seriile anilor precedenţi, datorită revizuirii definiţiilor aplicate.
Note: Beginning with 2002, data are not comparable with data series of previous years, because of revised definitions used.
1)
Începând cu anul 2000, datele au fost extinse pe baza rezultatelor Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor, din 18 martie 2002.
1)
Beginning with 2000, data have been extended based on the results of the Population and Housing Census, March 18, 2002.
2)
BIM = Biroul Internaţional al Muncii
2)
ILO = International Labour Office.
3)
Calculate pentru populaţia totală de 15 ani şi peste.
3)
Calculated for population aged 15 years and over.
4)
Calculate pentru populaţia în vârstă de muncă (15 - 64 ani).
4)
Calculated for working age population (15 - 64 years).
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO).
Source: Household Labour Force Survey (HLFS).
3.2 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE
LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN ŞI PE GRUPE DE VÂRSTĂ, ÎN ANUL 2005
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY
AT LEVEL OF CANE SECTION AND BY AGE GROUP, IN 2005

din care, în vârstă de muncă (%): din care, în vârstă de muncă (%):
Total
of which, at working age (%): Din total, of which, at working age (%):
populaţie 65 ani şi 65 ani şi
grupe de vârstă (ani) femei: grupe de vârstă (ani)
ocupată peste (%) peste (%)
age groups (years) (%) age groups (years)
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.1) (mii persoane) Total 65 years Total 65 years Activity (CANE Rev.1 sections)
Of total,
Total 15-64 ani and over 15-64 ani and over
women
employment years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 (%) years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 (%)
(%)
(thou persons)

Total 9147 94,9 9,4 27,6 25,4 23,0 9,5 5,1 45,2 42,5 3,9 12,3 11,5 10,6 4,2 2,7 Total

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 2939 84,7 10,4 20,2 17,2 18,4 18,5 15,3 46,5 38,3 4,0 8,7 7,2 8,8 9,6 8,2 Agriculture, hunting and sylviculture
1)
Pescuit şi piscicultură 100,0 3,5 34,3 38,3 16,9 7,0 - 16,7 16,7 - 8,8 3,2 4,7 - - Fishery and pisciculture
Industrie 2269 99,9 8,8 28,1 32,2 26,7 4,1 0,1 43,1 43,1 4,1 12,8 14,8 10,6 0,8 - Industry
Industrie extractivă 119 100,0 1,6 27,0 42,4 25,3 3,7 - 15,0 15,0 0,3 2,5 7,7 4,2 0,3 - Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 1960 99,9 9,9 28,8 31,2 26,3 3,7 0,1 46,7 46,7 4,7 14,2 15,7 11,3 0,8 - Manufacturing
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 190 100,0 2,5 21,2 36,3 31,9 8,1 - 23,3 23,3 0,5 5,0 9,9 7,0 0,9 - Electric and thermal energy, gas and water
Construcţii 507 99,9 10,1 30,7 26,2 27,0 5,9 0,1 9,3 9,3 0,5 2,4 2,9 3,1 0,4 - Construction
Comerţ 968 99,8 12,9 37,2 27,6 18,6 3,5 0,2 54,1 54,0 7,5 19,8 15,3 10,0 1,4 0,1 Trade
Hoteluri şi restaurante 151 100,0 19,1 33,0 25,5 19,7 2,7 - 65,4 65,4 11,8 19,7 18,2 14,6 1,1 - Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi comunicaţii 450 99,9 3,9 29,9 34,5 26,8 4,8 0,1 24,0 24,0 0,8 6,8 8,9 6,6 0,9 - Transport, storage and communications
Intermedieri financiare 86 100,0 4,7 33,5 29,8 24,8 7,2 - 64,7 64,7 2,5 20,3 20,8 17,6 3,5 - Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 232 99,7 8,3 37,8 27,8 20,6 5,2 0,3 39,9 39,8 2,8 13,8 12,0 9,3 1,9 0,1 Real estate and other services
Administraţie publică şi apărare 520 99,8 9,9 31,7 29,1 24,0 5,1 0,2 32,7 32,6 0,8 9,0 10,6 10,5 1,7 0,1 Public administration and defence
Învăţământ 413 99,6 3,8 28,8 22,6 32,1 12,3 0,4 73,3 73,2 3,0 22,8 16,8 24,2 6,4 0,1 Education
Sănătate şi asistenţă socială 353 99,5 2,9 31,6 27,0 28,9 9,1 0,5 77,2 76,9 2,5 24,5 21,2 22,7 6,0 0,3 Health and social assistance
Celelalte activităţi ale economiei naţionale 255 99,4 11,3 31,4 26,3 24,5 5,9 0,6 47,2 47,0 5,6 13,8 13,2 12,3 2,1 0,2 Other activities of national economy

1)
Datele calculate prin extindere nu sunt fiabile datorită numărului redus de cazuri observate.
1)
Weighted data are not reliable due to the low number of observed cases.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.3 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE
LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN ŞI DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL, ÎN ANUL 2005
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY
AT LEVEL OF CANE SECTION AND BY STATUS IN EMPLOYMENT, IN 2005

din care, după statutul profesional (%): din care, după statutul profesional (%):
of which, by status in employment (%): of which, by status in employment (%):
Total Membru al unei Membru al unei
Din total,
populaţie
Lucrător societăţi agricole femei: Lucrător societăţi agricole
ocupată
Lucrător familial sau al unei (%) Lucrător familial sau al unei
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.1) (mii persoane) Activity (CANE Rev.1 sections)
Salariat Patron pe cont neremunerat cooperative Of total, Salariat Patron pe cont neremunerat cooperative
Total
Employee Employer propriu Contributing Member of women Employee Employer propriu Contributing Member of
employment
(%)
(thou persons) Self-employed family an agricultural Self-employed family an agricultural
worker holding or of worker holding or of
a co-operative a co-operative

Total 9147 64,7 1,7 19,6 13,9 0,1 45,2 29,5 0,4 5,7 9,6 - Total
Agricultură, vânătoare şi silvicultură 2939 6,0 0,2 51,6 42,0 0,2 46,5 1,3 - 15,7 29,4 0,1 Agriculture, hunting and sylviculture
1)
Pescuit şi piscicultură 65,6 6,4 28,0 - - 16,7 13,5 - 3,2 - - Fishery and pisciculture
Industrie 2269 97,4 1,0 1,3 0,3 - 43,1 42,6 0,2 0,2 0,1 - Industry
Industrie extractivă 119 99,3 0,2 0,4 0,1 - 15,0 14,9 - 0,1 - - Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 1960 97,1 1,1 1,5 0,3 - 46,7 46,2 0,2 0,2 0,1 - Manufacturing
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 190 99,8 0,2 - - - 23,3 23,3 - - - - Electric and thermal energy, gas and water
Construcţii 507 80,2 2,0 17,0 0,7 0,1 9,3 8,9 0,2 0,2 - - Construction
Comerţ 968 82,2 8,4 7,6 1,7 0,1 54,1 48,3 2,3 2,5 0,9 0,1 Trade
Hoteluri şi restaurante 151 92,8 4,8 1,6 0,8 - 65,4 63,3 0,9 0,9 0,3 - Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi comunicaţii 450 92,5 1,9 5,5 0,1 - 24,0 23,6 0,3 0,1 - - Transport, storage and communications
Intermedieri financiare 86 98,8 0,2 1,0 - - 64,7 64,1 - 0,6 - - Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 232 92,4 3,5 3,9 0,1 0,1 39,9 36,9 1,1 1,9 - - Real estate and other services
Administraţie publică şi apărare 520 100,0 - - - - 32,7 32,7 - - - - Public administration and defence
Învăţământ 413 99,5 0,2 0,3 - - 73,3 73,2 0,1 - - - Education
Sănătate şi asistenţă socială 353 97,6 1,1 1,2 0,1 - 77,2 76,1 0,5 0,6 - - Health and social assistance
Celelalte activităţi ale economiei naţionale 255 78,1 2,2 17,8 1,5 0,4 47,2 36,8 1,2 8,0 1,0 0,2 Other activities of national economy

1)
Datele calculate prin extindere nu sunt fiabile datorită numărului redus de cazuri observate.
1)
Weighted data are not reliable due to the low number of observed cases.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.4 STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE GRUPE DE VÂRSTĂ,
SEXE ŞI MEDII, ÎN ANUL 2005
POPULATION STRUCTURE, BY PARTICIPATION IN ECONOMIC ACTIVITY, BY AGE GROUP,
SEX AND AREA, IN 2005
procente / percentage
Total Persoane active Persoane
populaţie Economically active persons inactive
Grupe de vârstă Age groups
Total Ocupate Şomeri BIM 1) Non-economically
Total 1)
population Employed ILO unemployed active persons
Total
Total 100,0 45,5 42,3 3,2 54,5 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 62,4 57,7 4,7 37,6 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 31,9 25,6 6,3 68,1 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 78,7 72,8 5,9 21,3 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 83,0 78,1 4,9 17,0 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 73,0 69,1 3,9 27,0 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 40,4 39,4 1,0 59,6 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 14,6 14,6 - 85,4 65 years and over
Masculin / Male
Total 100,0 51,5 47,5 4,0 48,5 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 69,5 63,9 5,6 30,5 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 37,0 29,4 7,6 63,0 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 85,8 79,0 6,8 14,2 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 90,1 84,7 5,4 9,9 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 81,2 76,5 4,7 18,8 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 48,4 46,7 1,7 51,6 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 16,8 16,8 - 83,2 65 years and over
Feminin / Female
Total 100,0 39,9 37,3 2,6 60,1 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 55,3 51,5 3,8 44,7 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 26,5 21,6 4,9 73,5 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 71,2 66,2 5,0 28,8 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 75,8 71,4 4,4 24,2 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 65,2 62,1 3,1 34,8 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 33,5 33,1 0,4 66,5 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 13,0 13,0 - 87,0 65 years and over
Urban
Total 100,0 45,2 41,2 4,0 54,8 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 60,3 55,0 5,3 39,7 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 25,4 18,7 6,7 74,6 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 80,8 73,8 7,0 19,2 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 84,3 78,8 5,5 15,7 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 72,5 68,0 4,5 27,5 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 26,2 24,9 1,3 73,8 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 1,9 1,9 - 98,1 65 years and over
Rural
Total 100,0 45,9 43,5 2,4 54,1 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 65,3 61,6 3,7 34,7 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 40,9 35,2 5,7 59,1 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 75,9 71,4 4,5 24,1 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 81,1 77,0 4,1 18,9 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 73,9 71,1 2,8 26,1 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 56,2 55,6 0,6 43,8 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 24,0 24,0 - 76,0 65 years and over

1)
BIM = Biroul Internaţional al Muncii.
1)
ILO = International Labour Office.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.5 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, DUPĂ NIVELUL DE INSTRUIRE ŞI PE GRUPE DE VÂRSTĂ
ÎN ANUL 2005
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY EDUCATIONAL LEVEL AND BY AGE GROUP, IN 2005

din care, în vârstă de muncă:


Total populaţie of which, at working age: 65 ani
ocupată grupe de vârstă (ani) şi peste
Nivel de instruire Total Educational level
Total age groups (years) 65 years
employment 15-64 ani and over
years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

mii persoane / thou persons


Total 9147 8683 858 2523 2328 2104 870 464 Total

procente / percentage
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total
Superior 12,6 13,2 4,7 16,4 12,9 14,0 11,1 1,7 Tertiary education
Postliceal de Speciality post high
specialitate sau school or technical
tehnic de maiştri 4,8 5,0 2,6 5,1 4,1 6,3 6,1 0,9 foremen education
Liceal 30,7 32,2 28,7 36,5 43,6 25,3 9,6 2,2 High school
Profesional, Vocational,
complementar complementary
sau de ucenici 25,5 26,7 27,3 25,5 27,8 30,6 17,1 4,3 or apprenticeship
Gimnazial 18,6 18,0 30,4 14,2 10,1 20,0 33,1 29,6 Secondary school
Primar sau fără Primary or without
şcoală absolvită 7,8 4,9 6,3 2,3 1,5 3,8 23,0 61,3 graduated school

Din total, femei: Of total, women:

Total 45,2 44,8 41,3 44,5 45,4 46,0 44,7 52,7 Total

Superior 6,1 6,4 2,6 8,5 6,4 6,5 3,8 0,4 Tertiary education
Postliceal de Speciality post high
specialitate sau school or technical
tehnic de maiştri 2,2 2,4 1,7 3,2 1,7 2,5 2,0 0,2 foremen education
Liceal 15,7 16,5 14,2 17,6 23,0 14,0 4,5 0,7 High school
Profesional, Vocational,
complementar complementary
sau de ucenici 7,8 8,1 9,1 8,2 8,9 9,1 2,7 0,6 or apprenticeship
Gimnazial 9,1 8,9 12,0 6,3 4,8 11,9 17,1 13,0 Secondary school
Primar sau fără Primary or without
şcoală absolvită 4,3 2,5 1,7 0,7 0,6 2,0 14,6 37,8 graduated school

Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.


Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.6 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE GRUPE DE OCUPAŢII, GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE ŞI MEDII,
ÎN ANUL 2005
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY OCCUPATION GROUP, AGE GROUP, SEX AND AREA, IN 2005

Total populaţie din care, în vârstă de muncă (%):


ocupată of which, at working age (%): 65 ani
(mii persoane) grupe de vârstă (ani) şi peste (%)
Grupe de ocupaţii Total Occupation groups
Total age groups (years) 65 years
employment 15-64 ani and over (%)
(thou persons) years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Total Total

Total 9147 94,9 9,4 27,6 25,4 23,0 9,5 5,1 Total
Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători Members of legislative body, executive,
ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari din unităţile leaders of public administration, leaders and clerks
economico-sociale şi politice 265 99,3 1,3 22,8 35,1 31,5 8,6 0,7 of socio-economic and political units
Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice 794 99,5 2,8 35,6 25,1 26,8 9,2 0,5 Specialists with intellectual and scientific occupations
Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi 830 99,8 6,6 31,2 26,2 28,5 7,3 0,2 Technicians, foremen and assimilated
Funcţionari administrativi 392 99,9 6,3 30,8 33,7 24,7 4,4 0,1 Administrative clerks
Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi 853 99,7 13,4 34,9 28,4 19,6 3,4 0,3 Operative workers in services, trade and assimilated
Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit 2463 83,1 10,5 19,5 16,2 17,6 19,3 16,9 Farmers and skilled workers in agriculture, forestry and fishery
Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, Artisans and handicraftmen in machinery and installations
de reglare şi întreţinere ale maşinilor şi instalaţiilor 1523 99,9 9,0 27,7 31,0 28,1 4,1 0,1 maintenance and adjustment
Alte categorii de ocupaţii 2027 98,2 12,0 29,5 28,3 22,0 6,4 1,8 Other categories of occupations
din care: of which:
Muncitori necalificaţi 958 96,3 13,4 26,6 24,5 22,7 9,1 3,7 Unskilled workers

Masculin Male

Total 5011 95,6 10,1 27,9 25,3 22,7 9,6 4,4 Total
Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători Members of legislative body, executive,
ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari din unităţile leaders of public administration, leaders and clerks
economico-sociale şi politice 188 99,3 1,2 22,2 35,2 30,6 10,1 0,7 of socio-economic and political units
Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice 383 99,2 2,4 33,6 24,3 27,2 11,7 0,8 Specialists with intellectual and scientific occupations
Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi 314 99,6 6,6 30,6 24,6 28,1 9,7 0,4 Technicians, foremen and assimilated
Funcţionari administrativi 110 99,8 8,4 33,3 31,5 20,9 5,7 0,2 Administrative clerks
Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi 284 99,6 12,8 40,2 25,9 16,0 4,7 0,4 Operative workers in services, trade and assimilated
Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit 1271 84,8 12,1 20,7 17,6 16,7 17,7 15,2 Farmers and skilled workers in agriculture, forestry and fishery
Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, Artisans and handicraftmen in machinery and installations
de reglare şi întreţinere ale maşinilor şi instalaţiilor 1116 99,9 8,3 27,0 30,0 29,5 5,1 0,1 maintenance and adjustment
Alte categorii de ocupaţii 1345 98,6 13,3 31,1 27,3 20,6 6,3 1,4 Other categories of occupations
din care: of which:
Muncitori necalificaţi 552 96,8 17,3 29,5 23,0 18,7 8,3 3,2 Unskilled workers

Feminin Female

Total 4136 94,1 8,6 27,1 25,6 23,4 9,4 5,9 Total
Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători Members of legislative body, executive,
ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari din unităţile leaders of public administration, leaders and clerks
economico-sociale şi politice 77 99,4 1,4 24,5 34,7 33,7 5,1 0,6 of socio-economic and political units
Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice 411 99,8 3,1 37,4 25,8 26,6 6,9 0,2 Specialists with intellectual and scientific occupations
Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi 516 99,9 6,6 31,6 27,1 28,8 5,8 0,1 Technicians, foremen and assimilated
Funcţionari administrativi 282 99,9 5,5 29,8 34,5 26,2 3,9 0,1 Administrative clerks
Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi 569 99,8 13,7 32,4 29,6 21,4 2,7 0,2 Operative workers in services, trade and assimilated
Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit 1192 81,3 8,8 18,2 14,8 18,5 21,0 18,7 Farmers and skilled workers in agriculture, forestry and fishery
Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, Artisans and handicraftmen in machinery and installations
de reglare şi întreţinere ale maşinilor şi instalaţiilor 407 100,0 10,9 29,8 33,6 24,5 1,2 - maintenance and adjustment
Alte categorii de ocupaţii 682 97,5 9,3 26,6 30,3 24,7 6,6 2,5 Other categories of occupations
din care: of which:
Muncitori necalificaţi 406 95,7 8,2 22,6 26,6 28,2 10,1 4,3 Unskilled workers

Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.


Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.6 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE GRUPE DE OCUPAŢII, GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE ŞI MEDII,
ÎN ANUL 2005 - continuare
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY OCCUPATION GROUP, AGE GROUP, SEX AND AREA, IN 2005
continued

Total populaţie din care, în vârstă de muncă (%):


ocupată of which, at working age (%): 65 ani
(mii persoane) grupe de vârstă (ani) şi peste (%)
Grupe de ocupaţii Total Occupation groups
Total age groups (years) 65 years
employment 15-64 ani and over (%)
(thou persons) years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Urban Urban

Total 4889 99,5 7,5 30,0 29,1 27,0 5,9 0,5 Total
Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători Members of legislative body, executive,
ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari din unităţile leaders of public administration, leaders and clerks
economico-sociale şi politice 224 99,6 1,5 23,9 35,0 31,3 7,9 0,4 of socio-economic and political units
Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice 718 99,5 2,7 35,7 25,4 26,9 8,8 0,5 Specialists with intellectual and scientific occupations
Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi 682 99,8 6,4 31,2 25,6 29,2 7,4 0,2 Technicians, foremen and assimilated
Funcţionari administrativi 329 99,9 6,0 31,2 32,8 25,4 4,5 0,1 Administrative clerks
Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi 630 99,9 12,5 34,7 28,4 21,1 3,2 0,1 Operative workers in services, trade and assimilated
Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit 124 88,4 7,5 16,4 22,9 25,2 16,4 11,6 Farmers and skilled workers in agriculture, forestry and fishery
Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, Artisans and handicraftmen in machinery and installations
de reglare şi întreţinere ale maşinilor şi instalaţiilor 1066 99,9 7,2 25,5 31,3 31,6 4,3 0,1 maintenance and adjustment
Alte categorii de ocupaţii 1116 99,7 10,3 29,4 30,6 24,6 4,8 0,3 Other categories of occupations
din care: of which:
Muncitori necalificaţi 399 99,3 13,1 25,2 27,0 27,7 6,3 0,7 Unskilled workers

Rural Rural

Total 4258 89,7 11,6 24,8 21,2 18,4 13,7 10,3 Total
Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători Members of legislative body, executive,
ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari din unităţile leaders of public administration, leaders and clerks
economico-sociale şi politice 41 98,1 0,2 17,4 35,5 32,5 12,5 1,9 of socio-economic and political units
Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice 76 99,7 3,9 34,0 22,1 26,4 13,3 0,3 Specialists with intellectual and scientific occupations
Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi 148 99,7 7,5 31,2 29,1 25,0 6,9 0,3 Technicians, foremen and assimilated
Funcţionari administrativi 63 99,9 8,1 28,9 37,9 21,4 3,6 0,1 Administrative clerks
Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi 223 99,2 16,0 35,6 28,2 15,5 3,9 0,8 Operative workers in services, trade and assimilated
Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit 2339 82,8 10,7 19,7 15,9 17,1 19,4 17,2 Farmers and skilled workers in agriculture, forestry and fishery
Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, Artisans and handicraftmen in machinery and installations
de reglare şi întreţinere ale maşinilor şi instalaţiilor 457 99,9 13,1 32,8 30,4 20,2 3,4 0,1 maintenance and adjustment
Alte categorii de ocupaţii 911 96,4 14,1 29,8 25,4 18,8 8,3 3,6 Other categories of occupations
din care: of which:
Muncitori necalificaţi 559 94,2 13,7 27,6 22,7 19,1 11,1 5,8 Unskilled workers

Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.


Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.7 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL, PE GRUPE DE VÂRSTĂ,
SEXE ŞI MEDII, ÎN ANUL 2005
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY STATUS IN EMPLOYMENT, BY AGE GROUP, SEX AND AREA,
IN 2005

Total populaţie din care, în vârstă de muncă (%): 65 ani


ocupată of which, at working age (%): şi peste
(mii persoane) grupe de vârstă (ani) (%)
Statutul profesional Total Status in employment
Total age groups (years) 65 years
15-64 ani
employment years and over
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
(thou persons) (%)
Total
Total 9147 94,9 9,4 27,6 25,4 23,0 9,5 5,1 Total
Salariat 5921 99,9 8,8 31,1 29,4 25,3 5,3 0,1 Employee
Patron 154 99,3 0,5 22,8 35,5 32,7 7,8 0,7 Employer
Lucrător pe cont propriu 1795 82,3 4,3 18,2 19,5 20,9 19,4 17,7 Self-employed
Lucrător familial Contributing family
neremunerat 1267 89,3 20,6 25,2 14,2 13,8 15,5 10,7 worker
Membru al unei societăţi Member of an
agricole sau al unei agricultural holding
cooperative 10 98,0 16,1 21,9 27,8 23,7 8,5 2,0 or of a co-operative
Masculin / Male
Total 5011 95,6 10,1 27,9 25,3 22,7 9,6 4,4 Total
Salariat 3225 99,8 9,0 30,7 28,4 25,2 6,5 0,2 Employee
Patron 117 99,5 0,5 23,4 36,5 31,0 8,1 0,5 Employer
Lucrător pe cont propriu 1274 84,2 4,3 19,0 20,6 20,9 19,4 15,8 Self-employed
Lucrător familial Contributing family
neremunerat 389 96,9 40,2 35,5 12,5 5,2 3,5 3,1 worker
Membru al unei societăţi Member of an
agricole sau al unei agricultural holding
1)
cooperative 99,2 9,6 30,1 27,1 21,5 10,9 0,8 or of a co-operative
Feminin / Female
Total 4136 94,1 8,6 27,1 25,6 23,4 9,4 5,9 Total
Salariat 2696 99,9 8,4 31,5 30,6 25,6 3,8 0,1 Employee
Patron 37 98,8 0,5 20,8 32,5 38,2 6,8 1,2 Employer
Lucrător pe cont propriu 521 77,5 4,1 16,4 16,9 20,9 19,2 22,5 Self-employed
Lucrător familial Contributing family
neremunerat 878 85,9 11,8 20,7 15,0 17,6 20,8 14,1 worker
Membru al unei societăţi Member of an
agricole sau al unei agricultural holding
1)
cooperative 95,9 27,8 7,3 29,0 27,5 4,3 4,1 or of a co-operative
Urban
Total 4889 99,5 7,5 30,0 29,1 27,0 5,9 0,5 Total
Salariat 4453 99,9 7,5 30,5 29,3 27,1 5,5 0,1 Employee
Patron 121 99,6 0,5 22,8 35,2 33,4 7,7 0,4 Employer
Lucrător pe cont propriu 242 95,2 8,2 24,8 26,4 25,0 10,8 4,8 Self-employed
Lucrător familial Contributing family
neremunerat 69 90,0 18,2 24,0 17,8 17,3 12,7 10,0 worker
Membru al unei societăţi Member of an
agricole sau al unei agricultural holding
1)
cooperative 95,6 23,8 8,2 43,1 17,2 3,3 4,4 or of a co-operative
Rural
Total 4258 89,7 11,6 24,8 21,2 18,4 13,7 10,3 Total
Salariat 1468 99,9 12,8 32,7 29,7 19,9 4,8 0,1 Employee
Patron 33 98,2 0,5 22,8 36,4 30,2 8,3 1,8 Employer
Lucrător pe cont propriu 1553 80,3 3,7 17,2 18,4 20,3 20,7 19,7 Self-employed
Lucrător familial Contributing family
neremunerat 1198 89,2 20,6 25,3 14,0 13,6 15,7 10,8 worker
Membru al unei societăţi Member of an
agricole sau al unei agricultural holding
1)
cooperative 99,2 12,2 28,8 20,1 26,9 11,2 0,8 or of a co-operative

1)
Datele calculate prin extindere nu sunt fiabile datorită numărului redus de cazuri observate.
1)
Weighted data are not reliable due to the low number of observed cases.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.8 POPULAŢIA OCUPATĂ CIVILĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE
LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN (la sfârşitul anului)
CIVIL EMPLOYMENT, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY AT LEVEL OF CANE SECTION
(end of year)
mii persoane / thou persons
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.1)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Activity (CANE Rev.1 sections)

Total 10840 10786 10458 10062 10011 9493 9379

Agricultură 3055 3116 3362 3537 3561 3187 3249


Agriculture
Silvicultură, exploatare forestieră
şi economia vânatului 89 89 81 77 86 78 71
Sylviculture, forestry and hunting
Industrie 4005 3803 3301 3030 2882 2714 2741
Industry
Industrie extractivă 259 277 272 259 256 250 250
Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 3613 3372 2865 2606 2456 2293 2302
Manufacturing
Energie electrică şi termică,
gaze şi apă 133 154 164 165 170 171 189
Electric and thermal energy,
gas and water
Construcţii 706 501 579 574 563 479 475
Construction
Comerţ 538 699 754 585 636 865 772
Trade
Hoteluri şi restaurante 186 213 175 131 136 123 116
Hotels and restaurants
Transport şi depozitare 667 594 556 497 462 458 448
Transport and storage
Poştă şi telecomunicaţii 97 96 93 95 94 98 99
Post and telecommunications
Activităţi financiare, bancare şi de
asigurări 39 44 57 66 59 71 71
Financial, banking and insurance activities
Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 388 421 441 417 438 324 257
Real estate and other services
Administraţie publică 88 99 113 117 125 131 125
Public administration
Învăţământ 411 426 432 432 437 437 441
Education
Sănătate şi asistenţă socială 320 311 306 308 333 333 337
Health and social assistance
Celelalte activităţi ale economiei naţionale 251 374 208 196 199 195 177
Other activities of the national economy
Sursa: Balanţa forţei de muncă - la sfârşitul anului.
Source: Labour force balance - end of year.
3.8 POPULAŢIA OCUPATĂ CIVILĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE
LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN (la sfârşitul anului) - continuare
CIVIL EMPLOYMENT, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY AT LEVEL OF CANE SECTION
(end of year) - continued
mii persoane / thou persons
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.1)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Activity (CANE Rev.1 sections)

Total 9023 8813 8420 8629 8563 8329 8306 8238 8390

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 3384 3349 3466 3570 3498 3011 2884 2634 2674
Agriculture, hunting and sylviculture
Pescuit şi piscicultură 6 6 3 5 4 4 4 4 4
Fishery and pisciculture
Industrie 2450 2317 2054 2004 2017 2122 2059 2052 1973
Industry
Industrie extractivă 184 169 146 140 140 133 125 117 106
Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 2079 1964 1734 1691 1711 1835 1797 1800 1732
Manufacturing
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 187 184 174 173 166 154 137 135 135
Electric and thermal energy, gas and water
Construcţii 439 391 338 353 340 366 396 419 463
Construction
Comerţ 802 835 756 776 804 855 906 938 1038
Trade
Hoteluri şi restaurante 130 98 100 93 79 95 105 133 133
Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi comunicaţii 505 461 405 419 401 401 402 404 418
Transport, storage and communications
Intermedieri financiare 73 76 69 74 68 69 72 82 90
Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 199 243 238 271 282 316 355 383 386
Real estate and other services
Administraţie publică şi apărare 130 134 141 147 143 148 155 159 173
Public administration and defence
Învăţământ 426 426 429 421 422 415 420 430 430
Education
Sănătate şi asistenţă socială 315 317 277 341 347 358 359 367 370
Health and social assistance
Celelalte activităţi ale economiei naţionale 164 160 144 155 158 169 189 233 238
Other activities of the national economy

Sursa: Balanţa forţei de muncă - la sfârşitul anului.


Source: Labour force balance - end of year.
3.9 POPULAŢIA OCUPATĂ CIVILĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE
LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN ŞI PE FORME DE PROPRIETATE, ÎN ANUL 2005 (la sfârşitul anului)
CIVIL EMPLOYMENT, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY AT LEVEL OF CANE SECTION
AND BY TYPE OF OWNERSHIP, IN 2005 (end of year)
mii persoane / thou persons
din care: din total, pe forme de proprietate:
femei of total, by type of ownership:
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.1) Total Activity (CANE Rev.1 sections)
of which: Majoritar de stat Majoritar privată
women State majority Private majority

Total 8390 1551 6839 Total


din care: femei 3965 839 3126 of which: women

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 2674 1395 50 2624 Agriculture, hunting and sylviculture
Pescuit şi piscicultură 4 - 4 Fishery and pisciculture
Industrie 1973 851 236 1737 Industry
Industrie extractivă 106 16 51 55 Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 1732 800 67 1665 Manufacturing
Energie electrică şi termică, Electric and thermal energy,
gaze şi apă 135 35 118 17 gas and water
Construcţii 463 60 41 422 Construction
Comerţ 1038 497 5 1033 Trade
Hoteluri şi restaurante 133 74 4 129 Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi comunicaţii 418 98 176 242 Transport, storage and communications
Intermedieri financiare 90 63 23 67 Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 386 149 58 328 Real estate and other services
Administraţie publică şi apărare 173 101 173 Public administration and defence
Învăţământ 430 286 395 35 Education
Sănătate şi asistenţă socială 370 292 323 47 Health and social assistance
Celelalte activităţi ale economiei Other activities of the national
naţionale 238 99 67 171 economy

Sursa: Balanţa forţei de muncă - la sfârşitul anului.


Source: Labour force balance - end of year.
3.10 NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE
LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN
AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY
AT LEVEL OF CANE SECTION
mii persoane / thou persons
Total salariaţi /Total employees Din care: muncitori / Of which: workers
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.1) Activity (CANE Rev.1 sections)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Total 8156 7574 6888 6672 6438 6160 5939 5597 5369 4761 4623 4619 4568 4591 4469 4559 6427 5825 5183 4875 4590 4292 4093 3807 3526 3056 2874 2894 2810 2734 2668 2635 Total

Agricultură 655 609 561 560 484 420 364 569 530 485 479 407 338 295 Agriculture
Agricultură, vânătoare şi silvicultură 352 311 240 196 189 159 152 143 144 279 235 179 145 140 116 109 97 99 Agriculture,hunting and sylviculture
Silvicultură, exploatare forestieră Sylviculture, forestry and
şi economia vânatului 107 99 93 88 91 83 78 83 75 69 64 66 59 55 hunting
Pescuit şi piscicultură 5 5 4 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 Fishery and pisciculture
Industrie 3846 3643 3245 3017 2856 2615 2586 2443 2272 1991 1873 1901 1891 1848 1741 1672 3367 3184 2818 2598 2442 2232 2201 2056 1897 1654 1550 1582 1558 1493 1415 1339 Industry
Industrie extractivă 267 278 271 263 260 253 251 225 181 154 140 141 136 128 118 114 236 246 241 232 229 222 221 196 155 131 120 120 114 107 96 93 Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 3452 3213 2811 2590 2426 2192 2148 2032 1907 1660 1560 1590 1594 1581 1491 1425 3024 2810 2440 2230 2072 1869 1829 1713 1598 1385 1296 1332 1322 1284 1222 1150 Manufacturing
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 127 152 163 164 170 170 187 186 184 177 173 170 161 139 132 133 107 128 137 136 141 141 151 147 144 138 134 130 122 102 97 96 Electric and thermal energy, gas and water
Construcţii 704 486 459 536 515 443 431 387 378 309 316 309 300 325 323 348 615 414 391 451 418 361 351 313 307 249 252 250 238 258 252 265 Construction
Comerţ 508 496 471 468 495 660 587 613 654 579 568 584 562 588 598 677 447 432 401 349 352 453 405 424 411 385 355 364 330 320 342 369 Trade
Hoteluri şi restaurante 195 172 122 112 124 115 109 118 94 91 84 68 76 81 89 90 186 161 110 97 107 99 89 97 73 70 62 54 57 52 62 58 Hotels and restaurants
Transport şi depozitare 632 580 514 478 448 420 398 585 532 469 432 399 366 342 Transport and storage
Transport, depozitare şi comunicaţii 462 440 374 370 358 348 344 319 319 393 366 308 301 287 273 256 232 224 Transport, storage and communications
Poştă şi telecomunicaţii 92 96 93 94 93 96 97 84 87 84 83 82 77 82 Post and telecommunications
Intermedieri financiare 74 76 69 71 64 66 68 68 77 8 6 4 3 3 4 5 4 4 Financial intermediations
Activităţi financiare, bancare Financial, banking and
şi de asigurări 38 41 51 62 56 67 69 22 17 14 5 5 9 8 insurance activities
Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 391 297 257 232 233 195 185 144 164 167 177 185 211 220 229 240 198 130 111 93 88 74 64 53 55 54 58 67 82 85 90 94 Real estate and other services
Administraţie publică şi apărare 130 134 141 148 143 147 152 155 167 16 14 14 13 10 12 14 14 16 Public administration and defence
Administraţie publică 80 93 106 110 123 130 125 15 13 15 17 20 21 14 Public administration
Învăţământ 368 440 428 427 428 427 432 423 414 415 407 403 390 390 381 381 40 48 47 45 42 41 40 37 34 34 29 28 30 31 37 40 Education
Sănătate şi asistenţă socială 316 315 304 306 329 328 335 321 311 283 305 304 313 313 306 321 45 46 41 40 50 63 55 52 54 39 48 50 55 54 59 62 Health and social assistance
Celelalte activităţi ale economiei Other activities of the national
naţionale 1) 224 207 184 182 163 161 143 125 116 98 105 109 102 107 115 120 171 156 128 122 112 99 92 75 70 63 56 57 53 55 62 63 economy 1)

1)
Pentru perioada 1990 - 1996, inclusiv pescuit şi piscicultură. / For 1990 - 1996 period, including fishery and pisciculture.
Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă. Source: Labour cost survey.
3.11 NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE
LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN ŞI PE SEXE
AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY
AT LEVEL OF CANE SECTION AND BY SEX
mii persoane / thou persons
Bărbaţi Femei
Total
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.1) Men Women Activity (CANE Rev.1 sections)
2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Total 4591 4469 4559 2456 2350 2413 2135 2119 2146 Total

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 152 143 144 115 101 108 37 42 36 Agriculture, hunting and sylviculture
Pescuit şi piscicultură 3 2 3 3 2 3 *) *) *) Fishery and pisciculture
Industrie 1848 1741 1672 1017 953 920 831 788 753 Industry
Industrie extractivă 128 118 114 110 101 97 18 17 17 Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 1581 1491 1425 804 754 723 777 737 702 Manufacturing
Energie electrică şi termică, Electric and thermal energy,
gaze şi apă 139 132 133 103 98 100 36 34 33 gas and water
Construcţii 325 323 348 283 283 301 42 40 47 Construction
Comerţ 588 598 677 280 272 323 308 326 354 Trade
Hoteluri şi restaurante 81 89 90 29 31 31 52 58 59 Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi comunicaţii 344 319 319 247 228 228 97 91 91 Transport, storage and communications
Intermedieri financiare 68 68 77 23 22 24 45 46 53 Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 220 229 240 145 151 154 75 78 86 Real estate and other services
Administraţie publică şi apărare 152 155 167 63 64 70 89 91 97 Public administration and defence
Învăţământ 390 381 381 120 118 120 270 263 261 Education
Sănătate şi asistenţă socială 313 306 321 74 64 67 239 242 254 Health and social assistance
Celelalte activităţi ale economiei naţionale 107 115 120 57 61 64 50 54 56 Other activities of national economy

Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă.


Source: Labour cost survey.
3.12 NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR, PE ACTIVITATI ALE INDUSTRIEI
LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN
AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES, BY ACTIVITY OF INDUSTRY AT LEVEL OF CANE DIVISION
mii persoane / thou persons
Total salariaţi / Total employees Din care: muncitori / Of which: workers
Activitatea (diviziuni CAEN Rev.1) Activity (CANE Rev.1 divisions)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Industrie - total 3846 3643 3245 3017 2856 2615 2586 2443 2272 1991 1873 1901 1891 1848 1741 1672 3367 3184 2818 2598 2442 2232 2201 2056 1897 1654 1550 1582 1558 1493 1415 1339 Total - Industry

Industrie extractivă 267 278 271 263 260 253 251 225 181 154 140 141 136 128 118 114 236 246 241 232 229 222 221 196 155 131 120 120 114 107 96 92 Mining and quarrying
din care: of which:
Extracţia şi prepararea cărbunelui 99 100 100 98 99 97 95 81 54 46 45 45 43 39 34 33 90 91 92 89 90 87 86 73 47 40 40 40 38 34 29 28 Coal mining and preparation
Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe 69 84 79 83 81 79 79 79 78 66 59 59 59 57 56 57 58 72 68 71 68 66 67 66 65 54 48 48 48 46 44 44 Hydrocarbons extraction and ancillary services
Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere 72 63 61 50 54 53 52 44 30 27 23 23 22 19 16 12 64 56 55 45 49 47 47 40 26 24 21 20 19 17 13 11 Metalliferous ores quarrying and preparation
Alte activităţi extractive 27 28 26 28 22 21 21 17 16 13 12 12 11 11 11 10 24 24 22 24 19 18 17 14 14 11 10 10 8 9 9 9 Other extractive activities

Industrie prelucrătoare 3452 3213 2811 2590 2426 2192 2148 2032 1907 1660 1560 1590 1594 1581 1491 1425 3024 2810 2440 2230 2072 1869 1829 1713 1598 1385 1296 1332 1322 1284 1222 1151 Manufacturing
Alimentară şi băuturi 259 256 243 255 244 231 219 213 214 187 169 160 163 162 161 166 231 227 215 223 209 195 188 180 179 152 138 132 133 123 126 126 Food and beverages
Produse din tutun 6 6 6 6 8 7 5 5 6 4 4 5 4 4 2 2 5 5 5 5 6 6 4 5 5 4 3 4 3 3 1 2 Tobacco products
Produse textile 414 394 328 273 221 185 189 159 128 102 95 98 91 84 78 67 379 362 299 249 199 166 169 143 114 90 84 87 80 72 68 57 Textile products
Articole de îmbrăcăminte 258 244 206 200 208 189 203 180 245 239 261 290 302 303 281 259 237 226 189 183 191 175 186 166 224 217 229 261 267 265 247 227 Clothing articles
Pielărie şi încălţăminte 127 125 105 96 98 83 83 83 83 76 85 98 101 102 100 93 119 115 96 88 89 76 75 75 74 68 76 89 92 90 90 80 Leather goods and footwear
Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn (exclusiv mobilă) 94 87 89 80 83 77 66 69 81 76 70 70 76 78 75 72 85 78 80 71 75 68 59 62 71 67 63 61 66 65 66 63 Wood and wooden products manufacturing (except furniture)
Celuloză, hârtie şi produse din hârtie 43 38 36 32 28 27 28 27 22 18 17 16 17 16 15 12 39 34 32 29 25 24 24 23 19 15 14 14 14 13 12 10 Pulp, paper and paper products
Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi Publishing houses, polygraphy and
a înregistrărilor 26 23 24 32 28 22 21 21 32 20 20 22 26 28 29 28 20 18 19 19 17 13 13 12 15 12 10 11 13 14 13 13 recording reproducible registrations
Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui Crude oil processing, coal coking and
şi tratarea combustibililor nucleari 33 33 32 35 36 36 35 39 27 24 22 21 18 15 15 14 28 28 28 30 30 30 29 32 22 19 18 17 14 11 11 10 nuclear fuel treatment
Substanţe şi produse chimice 183 159 156 151 143 126 126 133 93 83 73 69 64 58 51 49 158 135 133 127 118 105 104 107 74 65 56 52 48 42 37 34 Chemical substances and products
Produse din cauciuc şi mase plastice 86 76 70 55 54 49 48 45 40 35 33 32 35 37 37 37 75 67 61 47 46 42 40 38 33 28 27 27 28 29 30 29 Rubber and plastic products
Fabricarea materialelor de construcţii şi alte Manufacturing of construction materials and other
produse din minerale nemetalice 176 190 154 138 136 123 119 118 104 92 85 84 77 72 63 60 156 170 137 121 118 108 104 102 89 78 73 72 66 61 53 49 products of non metallic minerals
Metalurgie 173 175 175 164 165 147 149 146 129 107 95 95 85 76 63 57 151 152 152 142 142 126 128 124 110 90 80 79 71 63 53 47 Metallurgy
Construcţii metalice şi produse din metal 189 185 181 153 136 123 110 110 108 87 68 73 78 86 86 85 167 162 154 131 115 103 92 91 88 70 56 59 63 69 69 68 Metallic construction and metal products
Maşini şi echipamente (exclusiv echipamente electrice şi optice) 603 583 444 391 362 323 293 253 208 182 150 144 139 138 118 104 505 485 366 321 295 263 238 204 166 144 118 114 109 107 90 80 Machinery and equipment (except electrical and optical equipment)
Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 *) *) 1 1 1 1 1 IT and office means
Maşini şi aparate electrice 127 105 92 85 75 75 73 67 55 50 51 54 56 59 64 73 109 89 77 70 62 61 59 54 43 40 41 43 46 48 53 61 Electric machinery and appliances
Echipamente, aparate de radio, televiziune Radio, TV and communications equipment and
şi comunicaţii 40 31 27 26 24 18 15 17 16 10 11 11 10 10 8 8 33 25 21 20 18 13 10 11 10 6 7 7 6 6 5 3 apparatus
Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, Medical, precision, optical, watchmaking
optice şi ceasornicărie 50 44 38 25 26 20 18 19 18 12 14 13 15 15 14 14 42 36 31 20 20 15 14 15 13 9 10 9 10 10 9 10 instruments and apparatus
Mijloace de transport rutier 163 132 118 110 100 105 105 99 89 79 71 67 65 56 56 56 136 110 98 91 82 86 84 80 72 64 56 53 50 44 44 43 Means of road transport
Mijloace de transport neincluse la cele rutiere 184 131 114 109 91 75 85 82 73 67 61 59 62 63 58 57 154 109 94 90 74 62 70 66 59 54 48 48 50 51 47 47 Means of transport not included in road transport
Mobilier şi alte activităţi industriale neclasificate în altă parte 204 183 161 163 150 141 148 129 124 102 95 99 99 106 103 99 184 166 145 145 133 125 131 113 109 88 83 86 86 89 88 83 Furniture and other industrial activities not elsewhere classified
Recuperarea deşeurilor 10 9 8 8 7 7 7 15 10 6 8 8 8 10 11 10 8 8 6 6 6 6 6 9 8 5 6 6 6 8 9 8 Waste recovering

Energie electrică şi termică, gaze şi apă 127 152 163 164 170 170 187 186 184 177 173 170 161 139 132 133 107 128 137 136 141 141 151 147 144 138 134 130 122 102 97 96 Electric and thermal energy, gas and water
Producţia, transportul şi distribuţia de energie Electric and thermal energy, gas and hot water
electrică şi termică, gaze şi apă caldă 96 120 132 135 137 137 139 140 137 130 127 126 119 97 92 94 81 100 110 111 113 112 114 112 108 102 98 97 91 72 67 68 production, transport and distribution
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 31 32 31 29 33 33 48 46 47 47 46 44 42 42 40 39 26 28 27 25 28 29 37 35 36 36 36 33 31 30 30 28 Water catchment, treatment and distribution

Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă.


Source: Labour cost survey.
3.13 NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR, PE ACTIVITĂŢI ALE INDUSTRIEI
LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN ŞI PE SEXE
AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES, BY ACTIVITY OF INDUSTRY
AT LEVEL OF CANE DIVISION AND BY SEX
mii persoane/ thou persons
Bărbaţi Femei
Total
Activitatea (diviziuni CAEN Rev.1) Men Women Activity (CANE Rev.1 divisions)
2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Industrie - total 1848 1741 1672 1017 953 919 831 788 753 Industry - total
Industrie extractivă 128 118 114 110 101 97 18 17 17 Mining and quarrying
din care: of which:
Extracţia şi prepararea cărbunelui 39 34 33 34 29 29 5 5 4 Coal mining and preparation
Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe 57 56 57 49 48 48 8 8 9 Hydrocarbons extraction and ancillary services
Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere 19 16 12 16 14 10 3 2 2 Metalliferous ores quarrying and preparation
Alte activităţi extractive 11 11 10 9 9 9 2 2 1 Other extractive activities
Industrie prelucrătoare 1581 1491 1425 804 754 723 777 737 702 Manufacturing
Alimentară şi băuturi 162 161 166 82 82 83 80 79 83 Food and beverages
Produse din tutun 4 2 2 2 1 1 2 1 1 Tobacco products
Produse textile 84 78 67 19 18 15 65 60 52 Textile products
Articole de îmbrăcăminte 303 281 259 43 36 36 260 245 223 Clothing articles
Pielărie şi încălţăminte 102 100 93 25 25 24 77 75 69 Leather goods and footwear
Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn Wood and wooden products manufacturing
(exclusiv mobilă) 78 75 72 58 56 54 20 19 18 (except furniture)
Celuloză, hârtie şi produse din hârtie 16 15 12 10 9 7 6 6 5 Pulp, paper and paper products
Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi Publishing houses, polygraphy and recording
a înregistrărilor 28 29 28 14 15 14 14 14 14 reproducible registrations
Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui Crude oil processing, coal coking and
şi tratarea combustibililor nucleari 15 15 14 10 10 9 5 5 5 nuclear fuel treatment
Substanţe şi produse chimice 58 51 49 34 31 30 24 20 19 Chemical substances and products
Produse din cauciuc şi mase plastice 37 37 37 22 22 22 15 15 15 Rubber and plastic products
Fabricarea materialelor de construcţii şi alte Manufacturing of construction materials and other
produse din minerale nemetalice 72 63 60 46 41 40 26 22 20 products of non metallic minerals
Metalurgie 76 63 57 60 51 45 16 12 12 Metallurgy
Construcţii metalice şi produse din metal 86 86 85 69 69 68 17 17 17 Metallic construction and metal products
Maşini şi echipamente (exclusiv echipamente Machinery and equipment (except electrical and
electrice şi optice) 138 118 104 103 88 78 35 30 26 optical equipment)
Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou 3 3 3 2 2 2 1 1 1 IT and office means
Maşini şi aparate electrice 59 64 73 29 29 32 30 35 41 Electric machinery and appliances
Echipamente, aparate de radio, televiziune Radio, TV and communications equipment
şi comunicaţii 10 8 8 5 4 4 5 4 4 and apparatus
Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, Medical, precision, optical and watchmaking
optice şi ceasornicărie 15 14 14 9 8 9 6 6 5 instruments and apparatus
Mijloace de transport rutier 56 56 56 35 35 35 21 21 21 Means of road transport
Mijloace de transport neincluse la cele rutiere 63 58 57 52 48 47 11 10 10 Means of transport not included in road transport
Mobilier şi alte activităţi industriale neclasificate Furniture and other industrial activities
în altă parte 106 103 99 67 65 60 39 38 39 not elsewhere classified
Recuperarea deşeurilor 10 11 10 8 9 8 2 2 2 Waste recovering
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 139 132 133 103 98 99 36 34 34 Electric and thermal energy, gas and water
Producţia, transportul şi distribuţia de energie Electric and thermal energy, gas and hot water
electrică şi termică, gaze şi apă caldă 97 92 94 73 69 71 24 23 23 production, transport and distribution
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 42 40 39 30 29 28 12 11 11 Water catchment, treatment and distribution

Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă.


Source: Labour cost survey.
3.14 SALARIAŢII, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN ŞI PE SEXE,
LA 31 DECEMBRIE 2005
EMPLOYEES, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY AT LEVEL OF CANE SECTION AND BY SEX,
ON DECEMBER 31, 2005
mii persoane / thou persons
Total salariaţi Din care: muncitori
Total employees Of which: workers
din care: din care:
proprietate Din total: proprietate Din total:
Activitatea majoritar Of total: majoritar Of total: Activity
(secţiuni CAEN Rev.1) privată privată (CANE Rev.1 sections)
Total Total
of which: of which:
private Bărbaţi Femei private Bărbaţi Femei
majority Men Women majority Men Women
ownership ownership
Total 4790 3239 2509 2281 2760 2205 1665 1095 Total
Agricultură, vânătoare Agriculture, hunting
şi silvicultură 140 90 105 35 96 69 75 21 and sylviculture
Pescuit şi piscicultură 3 3 3 *) 2 2 2 *) Fishery and pisciculture
Industrie 1729 1493 934 795 1376 1197 745 631 Industry
Industrie extractivă 106 55 90 16 85 42 76 9 Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 1487 1421 743 744 1194 1143 590 604 Manufacturing
Energie electrică şi Electric and thermal
termică, gaze şi apă 136 17 101 35 97 12 79 18 energy, gas and water
Construcţii 360 320 310 50 274 243 260 14 Construction
Comerţ 736 730 349 387 409 406 197 212 Trade
Hoteluri şi restaurante 92 88 34 58 61 58 22 39 Hotels and restaurants
Transport, depozitare Transport, storage
şi comunicaţii 335 159 238 97 237 99 185 52 and communications
Intermedieri financiare 83 61 25 58 4 3 2 2 Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare Real estate and
şi alte servicii 258 199 164 94 102 87 76 26 other services
Administraţie publică Public administration
şi apărare 173 - 72 101 16 - 12 4 and defence
Învăţământ 403 8 126 277 43 2 19 24 Education
Sănătate şi Health and
asistenţă socială 340 17 72 268 65 3 22 43 social assistance
Celelalte activităţi ale Other activities of
economiei naţionale 138 71 77 61 75 36 48 27 the national economy

Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă.


Source: Labour cost survey.
3.15 SALARIAŢII, PE ACTIVITĂŢI ALE INDUSTRIEI LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN ŞI PE SEXE,
LA 31 DECEMBRIE 2005
EMPLOYEES, BY ACTIVITY OF INDUSTRY AT LEVEL OF CANE DIVISION AND BY SEX,
ON DECEMBER 31, 2005
mii persoane / thou persons
Total salariaţi Din care: muncitori
Total employees Of which: workers
din care: din care:
proprietate Din total: proprietate Din total:
Activitatea (diviziuni CAEN Rev.1)
majoritar Of total: majoritar Of total:
Activity (CANE Rev.1 divisions)
Total privată Total privată
of which: of which:
Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei
private majority private majority
Men Women Men Women
ownership ownership

Total 1729 1493 934 795 1376 1197 745 631

Industrie extractivă / Mining and quarrying 106 55 90 16 85 42 76 9

din care: / of which:

Extracţia şi prepararea cărbunelui 31 *) 27 4 27 *) 24 3


Coal mining and preparation

Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe 52 47 44 8 40 36 36 4


Hydrocarbons extraction and ancillary services

Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere 11 *) 9 2 9 *) 8 1


Metalliferous ores quarrying and preparation
Alte activităţi extractive / Other extractive activities 10 8 8 2 8 6 7 1

Industrie prelucrătoare / Manufacturing 1487 1421 743 744 1194 1143 590 604

Alimentară şi băuturi / Food and beverages 179 177 89 90 136 134 67 69


Produse din tutun / Tobacco products 2 2 1 1 2 2 1 1
Produse textile / Textile products 70 68 17 53 58 57 11 47
Articole de îmbrăcăminte / Clothing articles 278 276 38 240 244 242 28 216
Pielărie şi încălţăminte / Leather goods and footwear 99 99 27 72 87 87 22 65
Prelucrarea lemnului
şi a produselor din lemn (exclusiv mobilă) 75 75 56 19 64 64 49 15
Wood and wooden products
manufacturing (except furniture)
Celuloză, hârtie şi produse din hârtie 12 11 7 5 10 9 6 4
Pulp, paper and paper products
Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 30 28 14 16 15 13 8 7
Publishing houses, polygraphy and
recording reproducible registrations
Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui
şi tratarea combustibililor nucleari 13 13 9 4 9 9 6 3
Crude oil processing, coal coking
and nuclear fuel treatment
Substanţe şi produse chimice 48 40 28 20 33 27 20 13
Chemical substances and products
Produse din cauciuc şi mase plastice 38 37 23 15 29 28 18 11
Rubber and plastic products
Fabricarea materialelor de construcţii şi
alte produse din minerale nemetalice 60 59 41 19 49 48 34 15
Manufacturing of construction materials and
other products of non metallic materials

Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă - 2005. / Source: Labour cost survey - 2005.
3.15 SALARIAŢII, PE ACTIVITĂŢI ALE INDUSTRIEI LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN ŞI PE SEXE,
LA 31 DECEMBRIE 2005 - continuare
EMPLOYEES, BY ACTIVITY OF INDUSTRY AT LEVEL OF CANE DIVISION AND BY SEX,
ON DECEMBER 31, 2005 - continued
mii persoane / thou persons
Total salariaţi Din care: muncitori
Total employees Of which: workers
din care: din care:
proprietate Din total: proprietate Din total:
Activitatea (diviziuni CAEN Rev.1)
majoritar Of total: majoritar Of total:
Activity (CANE Rev.1 divisions)
Total privată Total privată
of which: of which:
Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei
private majority private majority
Men Women Men Women
ownership ownership

Metalurgie / Metallurgy 58 53 46 12 46 43 39 7
Construcţii metalice şi produse din metal 88 80 70 18 69 63 59 10
Metallic construction and metal products
Maşini şi echipamente
(exclusiv echipamente electrice şi optice) 103 86 77 26 79 66 62 17
Machinery and equipment
(except electrical and optical equipment)
Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou 3 3 2 1 1 1 1 *)
IT and office means
Maşini şi aparate electrice 83 80 35 48 67 65 27 40
Electric machinery and appliances
Echipamente, aparate de radio, televiziune şi comunicaţii 8 8 3 5 3 3 1 2
Radio, TV and communications equipment and apparatus
Aparatură şi instrumente medicale,
de precizie, optice şi ceasornicărie 14 13 9 5 10 9 6 4
Medical, precision, optical and watchmaking
instruments and apparatus
Mijloace de transport rutier / Means of road transport 57 57 35 22 44 44 27 17
Mijloace de transport neincluse la cele rutiere 58 46 48 10 46 37 40 6
Means of transport not included in road transport
Mobilier şi alte activităţi industriale
neclasificate în altă parte 101 100 60 41 85 84 51 34
Furniture and other industrial activities
not elsewhere classified
Recuperarea deşeurilor / Waste recovering 10 10 8 2 8 8 7 1

Energie electrică şi termică, gaze şi apă 136 17 101 35 97 12 79 18


Electric and thermal energy, gas and water
Producţia, transportul şi distribuţia de energie
electrică şi termică, gaze şi apă caldă 96 12 72 24 69 9 56 13
Electric and thermal energy, gas and hot
water production, transport and distribution
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 40 5 29 11 28 3 23 5
Water catchment, treatment and distribution

Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă - 2005. / Source: Labour cost survey - 2005.
3.16 ŞOMERII ÎNREGISTRAŢI 1) ŞI RATA ŞOMAJULUI (la sfârşitul anului)
REGISTERED UNEMPLOYED 1) AND UNEMPLOYMENT RATE (end of year)

persoane / persons
Total şomeri / Total unemployed din care: femei / of which: women
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Total 337440 929019 1164705 1223925 998432 657564 881435 1025056 1130296 1007131 826932 760623 658891 557892 522967 208457 563065 685496 693342 551492 355435 428620 485181 530119 471608 381139 339520 286271 234592 219224 Total

Beneficiari de ajutor de şomaj şi Recipients of unemployment benefits and


ajutor de integrare profesională 265978 602957 549785 504284 317142 202233 438044 402980 386517 307065 316413 213724 2) 294419 2) 225381 2) 215147 3) 158145 364032 313981 280726 174345 112547 200336 182865 173609 143042 138461 100314 2) 1305482) 976422) 95241 3) of allowance for vocational integration
Primar, gimnazial, profesional 223776 526305 470324 413951 247490 152655 327926 287194 267121 204674 217693 136649 187674 143322 143800 130590 313589 265599 228710 134164 81978 135967 115453 104454 81439 80012 54426 69136 51994 54509 Primary, secondary, vocational
Liceal şi postliceal 34198 65468 70260 79781 62429 44188 96696 102573 104421 86806 83505 62718 85754 65998 57779 23398 44208 43494 46385 36099 27608 57402 60689 61345 53003 50346 37437 49297 36594 32868 High school and post high school
Universitar 8004 11184 9201 10552 7223 5390 13422 13213 14975 15585 15215 14357 20991 16061 13568 4157 6235 4888 5631 4082 2961 6967 6723 7810 8600 8103 8451 12115 9054 7864 University
-
Beneficiari de alocaţie de sprijin - 239642 516059 564066 457079 259457 217959 390038 445992 391932 286214 122943 1595 31 1 - 142152 309190 318834 247820 134925 108240 185015 209953 182138 134815 57533 276 23 - Recipients of support allowance
Primar, gimnazial, profesional - 206850 441595 477595 380754 214973 169935 304979 341116 289742 208655 90694 1255 27 1 - 120658 260545 264189 201797 106579 79068 134101 145832 119657 85537 37426 193 19 - Primary, secondary, vocational
Liceal şi postliceal - 28268 66491 79903 72014 42475 45764 78239 96844 94048 69871 29228 328 4 - - 19051 44639 51142 43292 27190 27922 47264 59865 57934 44817 18433 79 4 - High school and post high school
Universitar - 4524 7973 6568 4311 2009 2260 6820 8032 8142 7688 3021 12 - - - 2443 4006 3503 2731 1156 1250 3650 4256 4547 4461 1674 4 - - University

Beneficiari de plăţi compensatorii Beneficiaries of compensatory payments


potrivit O.U.G.98/1999 - - - - - - - - 39042 52914 5063 7021 1571 1742 163 - - - - - - - - 16464 23172 1981 2372 703 656 56 according to G.U.O. no. 98/1999
Primar, gimnazial, profesional - - - - - - - - 27687 38168 3568 5218 1122 1322 105 - - - - - - - - 11097 15667 1369 1451 470 458 27 Primary, secondary, vocational
Liceal şi postliceal - - - - - - - - 8877 11882 1217 1417 407 366 38 - - - - - - - - 4383 6243 537 744 219 183 20 High school and post high school
Universitar - - - - - - - - 2478 2864 278 386 42 54 20 - - - - - - - - 984 1262 75 177 14 15 9 University

Şomeri neindemnizaţi 71462 86420 98861 155575 224211 195874 225432 232038 258745 255220 219242 416935 361306 330738 307656 50312 56881 62325 93782 129327 107963 120044 117301 130093 123256 105882 179301 154744 136271 123927 Unpaid unemployed
Primar, gimnazial, profesional - - - - - - - - 196351 193306 169225 351909 304811 275526 274505 - - - - - - - - 96795 91979 80635 147868 128867 106555 106678 Primary, secondary, vocational
Liceal şi postliceal - - - - - - - - 55165 56086 45062 58747 49714 42686 27022 - - - - - - - - 29369 28299 22782 28240 22597 22397 13788 High school and post high school
Universitar - - - - - - - - 7229 5828 4955 6279 6781 12526 6129 - - - - - - - - 3929 2978 2465 3193 3280 7319 3461 University

Rata şomajului (%) 3,0 8,2 10,4 10,9 9,5 6,6 8,9 10,4 11,8 10,5 8,8 8,4 7,4 6,3 5,9 4,0 10,3 12,9 12,9 11,4 7,5 9,3 10,4 11,6 10,1 8,4 7,8 6,8 5,6 5,2 Unemployment rate (%)

1)
La agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. / At the agencies for employment.
2)
Inclusiv beneficiarii de indemnizaţie de şomaj conform articolelor 39 şi 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
2)
Including recipients of unemployment indemnity according to the articles 39 and 40 of Law no. 76/2002, on unemployment insurance system and
on incentives for labour force employment.
3)
Beneficiarii de indemnizaţie de şomaj conform articolelor 39 şi 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
3)
The recipients of unemployment indemnity, according to the articles 39 and 40 of Law no. 76/2002, on unemployment insurance system and on incentives for labour force employment.
Notă: Categoriile: muncitori; persoane cu studii medii; persoane cu studii superioare au fost înlocuite cu "gruparea după nivelul de instruire",
respectiv: primar, gimnazial, profesional; liceal şi postliceal; universitar.
Note: Workers; high school graduates; university graduates categories were replaced by "training level groups", respectively: primary, secondary, vocational;
high school and post high school; university.
Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. / Source: National Agency for Employment.
3.17 PERSOANELE CUPRINSE ÎN CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ
PERSONS WHO ATTEND VOCATIONAL TRAINING COURSES

persoane / persons
Persoane cuprinse în pregătire / Persons attending training courses din care: s-au încadrat în activitate / of which: employed in activity
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Total 12758 45640 65458 45858 45298 49074 61479 70763 79295 87018 93786 99664 140256 75209 59780 Total
din care: of whom:
Şomeri 10460 37432 49470 25478 22794 20409 23575 27157 30559 26410 27698 19536 29992 36440 53077 Unemployed

Au încheiat pregătirea în cursuri organizate: 3663 31665 49082 31330 32403 34515 40391 46045 56103 61889 66645 67114 83215 52800 37859 1265 6970 8070 6453 6030 6975 5357 4853 6935 6539 10590 16095 14402 11567 16276 Accomplished their training in organized courses:

Şomeri indemnizaţi 1) - - - - - - - - - - - 9618 7767 6621 10399 - - - - - - - - - - - 7510 5713 3383 3551 Paid unemployed 1)
Şomeri neindemnizaţi 1) - - - - - - - - - - - 3693 6580 5728 12135 - - - - - - - - - - - 2200 4872 3305 4113 Unpaid unemployed 1)
Persoane care au început cursurile Persons beginning the training
în anul anterior - - - - - - - - - - - 15042 18733 39136 12464 - - - - - - - - - - - 6385 3817 4805 8449 in the previous year
Pe baza studiilor şi programelor de On the basis of researches and programmes of
perspectivă, privind piaţa muncii 1697 28327 45436 7044 5214 5263 7372 10650 11733 10296 5341 - - - - 214 4682 6375 1078 559 1899 1229 1612 2276 2465 1850 - - - - perspective on the labour market
La cererea persoanelor fizice interesate 987 840 1664 17116 19115 19153 21696 24622 29817 32794 30582 22531 31666 526 1464 183 181 154 2169 3002 2673 2176 1891 2521 2452 1912 - - - - At the request of interested natural persons
La cererea operatorilor economici 979 2498 1982 7170 8074 10099 11323 10773 14553 18799 30722 16230 16409 649 576 868 2107 1541 3206 2469 2403 1952 1350 2138 1622 6828 - - - - At the request of the economic operators
Şomeri care urmează cursuri organizate din Unemployed attending courses organized from
alte fonduri - - - - - - - - - - - - 2060 140 821 - - - - - - - - - - - - - 74 163 another funds

În pregătire (cursuri în derulare) 9017 11233 11019 11648 10512 14441 21046 24672 23192 20159 19357 20804 50777 15863 15189 Under training (on going courses)
Au întrerupt cursurile ... ... ... ... ... 118 42 46 - 4970 7784 11746 6264 59892) 36512) Interrupted the training

1)
Categorii corespunzătoare Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
1)
Categories according to the Law no. 76 / 2002 on unemployment insurance system and on incentives for labour force employment.
2)
Datele se referă numai la numărul şomerilor înregistraţi conform Legii nr. 76/2002.
2)
Data refer only to the number of registered unemployed according to the Law no. 76/2002.
Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. / Source: National Agency for Employment.
3.18 ŞOMERII ÎNREGISTRAŢI, BENEFICIARI DE INDEMNIZAŢII DE ŞOMAJ , DUPĂ NIVELUL DE INSTRUIRE
ŞI PE GRUPE DE VÂRSTĂ, LA 31 DECEMBRIE 2005
REGISTERED UNEMPLOYED, RECEIVING UNEMPLOYMENT INDEMNITIES ,
BY EDUCATIONAL LEVEL AND BY AGE GROUP, ON DECEMBER 31, 2005
persoane / persons
Grupe de vârstă Age groups
Total sub 25 ani 25 - 29 ani 30 - 39 ani 40 - 49 ani 50 - 55 ani peste 55 ani
under 25 years 25 - 29 years 30 - 39 years 40 - 49 years 50 - 55 years over 55 years

Total 215311 44938 15264 54276 59574 31703 9556 Total


din care: of which:
Femei 95297 20622 7084 25324 28323 12597 1347 Women
Primar, gimnazial, profesional 143906 24784 8502 37276 42453 23680 7211 Primary, secondary, vocational
din care: of which:
Femei 54536 8946 3135 14593 18187 8635 1040 Women
Liceal şi postliceal 57817 15113 4181 15137 14882 6655 1849 High school and post high school
din care: of which:
Femei 32888 8256 2356 9545 8976 3491 264 Women
Universitar 13588 5041 2581 1863 2239 1368 496 University
din care: of which:
Femei 7873 3420 1593 1186 1160 471 43 Women

Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. / Source : National Agency for Employment.
3.19 ŞOMERII ÎNREGISTRAŢI, BENEFICIARI DE INDEMNIZAŢII DE ŞOMAJ, PE GRUPE DE VÂRSTĂ
ŞI DUPĂ DURATA ŞOMAJULUI, LA 31 DECEMBRIE 2005
REGISTERED UNEMPLOYED, RECEIVING UNEMPLOYMENT INDEMNITIES, BY AGE GROUP
AND BY UNEMPLOYMENT DURATION, ON DECEMBER 31, 2005
persoane / persons
Durata şomajului cuprinsă între: Duration of unemployment:
Total 1 zi - 3 luni 3 - 6 luni 6 - 9 luni 9 - 12 luni 12 - 15 luni 15 - 18 luni 18 - 21 luni 21 - 24 luni 24 - 27 luni peste 27 luni
1 day - 3 months 3 - 6 months 6 - 9 months 9 - 12 months 12 - 15 months 15 - 18 months 18 - 21 months 21 - 24 months 24 - 27 months over 27 months

Total 215311 72517 69828 41743 27298 543 515 2151 716 - - Total

Bărbaţi 120014 42643 36985 22420 15836 328 314 1088 400 - - Men
Femei 95297 29874 32843 19323 11462 215 201 1063 316 - - Women

Sub 25 ani 44938 17134 26714 712 373 - 3 - 2 - - Under 25 years


Bărbaţi 24316 9489 14259 300 264 - 3 - 1 - - Men
Femei 20622 7645 12455 412 109 - - - 1 - - Women

25 - 29 ani 15264 7261 5331 2205 455 4 4 2 2 - - 25 - 29 years


Bărbaţi 8180 4243 2582 1101 248 2 1 2 1 - - Men
Femei 7084 3018 2749 1104 207 2 3 - 1 - - Women

30 - 39 ani 54276 18616 14294 13193 7457 155 107 408 46 - - 30 - 39 years
Bărbaţi 28952 10874 6731 6892 4121 77 54 177 26 - - Men
Femei 25324 7742 7563 6301 3336 78 53 231 20 - - Women

40 - 49 ani 59574 16914 13945 15694 11089 264 158 1084 426 - - 40 - 49 years
Bărbaţi 31251 9311 7206 7915 5981 150 74 431 183 - - Men
Femei 28323 7603 6739 7779 5108 114 84 653 243 - - Women

50 - 55 ani 31703 9495 7329 7778 6024 106 167 572 232 - - 50 - 55 years
Bărbaţi 19106 6069 4356 4350 3560 86 110 394 181 - - Men
Femei 12597 3426 2973 3428 2464 20 57 178 51 - - Women

Peste 55 ani 9556 3097 2215 2161 1900 14 76 85 8 - - Over 55 years


Bărbaţi 8209 2657 1851 1862 1662 13 72 84 8 - - Men
Femei 1347 440 364 299 238 1 4 1 - - - Women

Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.


Source: National Agency for Employment .
3.20 NUMĂRUL ACCIDENTAŢILOR ÎN MUNCĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE
LA NIVEL DE SECŢIUNE ŞI DIVIZIUNE CAEN, ÎN ANUL 2005
NUMBER OF INJURED AT WORK, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY
AT LEVEL OF CANE SECTION AND DIVISION, IN 2005
Număr accidentaţi Accidente colective
Number of injured Collective accidents at work
Rata
din care: Număr accidentaţi
accidentelor
Activitatea of which: Number of injured
Număr de muncă
(secţiuni/diviziuni CAEN Rev.1) Incapacitate
accidente Rate of
Activity temporară din care:
Total Number of accidents
(CANE Rev.1 sections/divisions) Mortal de muncă mortal
accidents Total at work
Fatal Temporary of which:
at work (‰)
incapacity fatal
of work
Total 5039 519 4520 48 234 61 0,85
Agricultură, vânătoare şi silvicultură 152 46 106 1 3 - 0,38
Agriculture, hunting and sylviculture
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 67 20 47 1 3 - 0,22
Agriculture, hunting and ancillary services
Silvicultură, exploatare forestieră
şi servicii anexe 85 26 59 - - - 0,87
Sylviculture, forestry and ancillary services
Industrie extractivă 557 27 530 - - - 3,48
Mining and quarrying
Extracţia şi prepararea cărbunelui 378 12 366 - - - 10,79
Coal mining and preparation
Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe 101 7 94 - - - 1,35
Hydrocarbons extraction and ancillary services
Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere 55 5 50 - - - 2,91
Metalliferrous ores quarrying and preparation
Alte activităţi extractive 23 3 20 - - - 0,80
Other extractive activities
Industrie prelucrătoare 2485 158 2327 17 103 40 1,15
Manufacturing
Alimentară şi băuturi 214 20 194 2 7 5 0,87
Food and beverages
Produse din tutun 1 - 1 - - - 0,14
Tobacco products
Produse textile 62 - 62 - - - 0,32
Textile products
Articole de îmbrăcăminte 138 19 119 2 32 16 0,44
Clothing articles
Pielărie şi încălţăminte 84 6 78 3 23 4 1,00
Leather goods and footwear
Prelucrarea lemnului şi a produselor
din lemn (exclusiv mobilă) 261 16 245 - - - 2,81
Wood and wooden products manufacturing
(excluding furniture)
Celuloză, hârtie şi produse din hârtie 49 7 42 1 6 3 2,71
Pulp, paper and paper products
Edituri, poligrafie şi reproducerea pe
suporţi a înregistrărilor 5 - 5 - - - 0,14
Publishing houses, poligraphy and
recording reproducible registrations
Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui
şi tratarea combustibililor nucleari 16 2 14 - - - 0,65
Crude oil processing, coal coking
and nuclear fuel treatment
Substanţe şi produse chimice 85 10 75 1 5 3 1,19
Chemical substances and products
Produse din cauciuc şi mase plastice 116 2 114 - - - 0,97
Rubber and plastic products
Fabricarea materialelor de construcţii şi
alte produse din minerale nemetalice 147 13 134 2 6 1 1,87
Manufacturing of construction material and
other products of non metallic minerals
Metalurgie / Metallurgy 241 12 229 2 6 1 2,62
Construcţii metalice şi produse din metal 232 15 217 2 9 4 1,90
Metallic structures and metal products
Maşini şi echipamente (exclusiv
echipamente electrice şi optice) 186 5 181 1 4 - 0,89
Machinery and equipment (except
electrical and optical equipment)
3.20 NUMĂRUL ACCIDENTAŢILOR ÎN MUNCĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE
LA NIVEL DE SECŢIUNE ŞI DIVIZIUNE CAEN, ÎN ANUL 2005 - continuare
NUMBER OF INJURED AT WORK, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY
AT LEVEL OF CANE SECTION AND DIVISION, IN 2005 - continued

Număr accidentaţi Accidente colective


Number of injured Collective accidents at work
Rata
din care: Număr accidentaţi
accidentelor
Activitatea of which: Number of injured
Număr de muncă
(secţiuni/diviziuni CAEN Rev.1) Incapacitate
accidente Rate of
Activity temporară din care:
Total Number of accidents
(CANE Rev.1 sections/divisions) Mortal de muncă mortal
accidents Total at work
Fatal Temporary of which:
at work (‰)
incapacity fatal
of work
Mijloace tehnice de calcul (birotică) 2 - 2 - - - 0,07
IT and office means
Maşini şi aparate electrice 110 1 109 - - - 1,48
Electric machinery and appliances
Echipamente, aparate de radio,
televiziune şi comunicaţii 7 - 7 - - - 0,44
Radio, TV and communications
equipment and apparatus
Aparatură şi instrumente medicale,
de precizie, optice şi ceasornicărie 10 3 7 1 5 3 0,48
Medical, precision, optical and
watchmaking instruments and apparatus
Mijloace de transport rutier 93 1 92 - - - 1,45
Means of road transport
Mijloace de transport neincluse la cele rutiere 164 10 154 - - - 2,04
Means of transport not included in
road transport
Mobilier şi alte activităţi industriale
neclasificate în altă parte 215 10 205 - - - 1,38
Furniture and other industrial activities
not elsewhere classified
Recuperarea deşeurilor 47 6 41 - - - 2,64
Waste recovering
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 161 16 145 4 17 4 3,37
Electric and thermal energy, gas and water
Producţia, transportul şi
distribuţia de energie electrică
şi termică, gaze şi apă caldă 118 13 105 3 14 4 0,93
Electric and thermal energy,
gas and hot water production,
transport and distribution
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 43 3 40 1 3 - 0,90
Water catchment, treatment and distribution
Construcţii 707 123 584 11 39 5 1,93
Construction
Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul,
repararea şi întreţinerea autovehiculelor
şi motocicletelor şi a bunurilor
personale şi casnice 256 36 220 5 34 6 0,36
Wholesale and retail, repair and
maintenance of motor vehicles and
motorcycles and of personal and
household goods
Vânzarea, întreţinerea şi repararea
autovehiculelor şi a motocicletelor,
comerţul cu amănuntul al
carburanţilor pentru autovehicule 44 5 39 3 12 2 0,50
Sale, maintenance and repair of
motor vehicles and motorcycles,
retail of fuels for motor vehicles
Comerţul cu ridicata - cu excepţia
autovehiculelor şi motocicletelor 150 22 128 2 22 4 0,98
Wholesale - excepting
motor vehicles and motorcycles
Comerţul cu amănuntul - cu excepţia
autovehiculelor şi motocicletelor, repararea
bunurilor personale şi gospodăreşti 62 9 53 - - - 0,13
Retail - excepting motor vehicles
and motorcycles, repair of
personal and household goods
Hoteluri şi restaurante 42 2 40 - - - 0,41
Hotels and restaurants
3.20 NUMĂRUL ACCIDENTAŢILOR ÎN MUNCĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE
LA NIVEL DE SECŢIUNE ŞI DIVIZIUNE CAEN, ÎN ANUL 2005 - continuare
NUMBER OF INJURED AT WORK, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY
AT LEVEL OF CANE SECTION AND DIVISION, IN 2005 - continued
Număr accidentaţi Accidente colective
Number of injured Collective accidents at work
Rata
din care: Număr accidentaţi
accidentelor
Activitatea of which: Number of injured
Număr de muncă
(secţiuni/diviziuni CAEN Rev.1) Incapacitate
accidente Rate of
Activity temporară din care:
Total Number of accidents
(CANE Rev.1 sections/divisions) Mortal de muncă mortal
accidents Total at work
Fatal Temporary of which:
at work (‰)
incapacity fatal
of work
Transport, depozitare şi comunicaţii 344 65 279 5 18 4 0,77
Transport, storage and communications
Transporturi terestre, transporturi
prin conducte 186 41 145 3 12 1 0,69
Land transport, pipe-line transport
Transporturi pe apă 5 2 3 - - - 0,44
Water transport
Transporturi aeriene 3 - 3 - - - 0,16
Air transport
Activităţi anexe şi auxiliare de
transport şi ale agenţiilor de turism 80 12 68 1 3 - 1,50
Ancillary and auxiliary activities of
transport and of travel agencies activities
Poştă şi telecomunicaţii 70 10 60 1 3 3 0,73
Post and telecommunications
Intermedieri financiare 10 3 7 - - - 0,09
Financial intermediations
Activităţi ale instituţiilor financiare
şi bancare (intermedieri financiare) 7 2 5 - - - 0,09
Activities of financial and banking
institutions (financial intermediation)
Activităţi de asigurări şi ale caselor de pensii 3 1 2 - - - 0,13
Insurances activities and of pension offices
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi
activităţi de servicii prestate în
principal întreprinderilor 104 16 88 1 6 - 0,62
Real estate transactions, renting and
service activities mainly rendered
to enterprises
Tranzacţii imobiliare 11 2 9 - - - 0,60
Real estate
Informatică şi activităţi conexe 1 1 - 0,04
Informatics and connex activities
Cercetare - dezvoltare 10 2 8 - - - 0,39
Research - development
Alte activităţi de servicii prestate
în principal întreprinderilor 82 11 71 1 6 - 0,92
Other services mainly rendered
to the enterprises
Administraţie publică şi apărare;
asigurări sociale din sistemul public 43 5 38 1 4 1 0,29
Public administration and defence;
public system social insurance
Învăţământ / Education 35 7 28 1 3 1 0,07
Sănătate şi asistenţă socială 60 4 56 1 3 - 0,21
Health and social assistance
Alte activităţi de servicii colective,
sociale şi personale 83 11 72 1 4 - 0,44
Other activities of collective, social
and personal services
Salubritate, activităţi similare 58 4 54 1 4 - 1,48
Salubrity and other similar activities
Activităţi asociative diverse 1 1 - - - - 0,04
Diverse associative activities
Activităţi recreative, culturale şi sportive 20 6 14 - - - 0,46
Leisure, culture and sport activities
Alte activităţi de servicii / Other services 4 - 4 - - - 0,06
3.21 REVENDICĂRILE CARE AU DECLANŞAT CONFLICTE DE INTERESE
CLAIMS WHICH CAUSED THE CONFLICTS OF INTEREST

Revendicări Pondere în total / Weight in total


Claims 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Salariale (neacordarea compensărilor, indexărilor, neplata
salariilor la termen, neacordarea unor prime de vacanţă etc.) 34,3 49,6 39,7 44,4 43,9 38,7 40,6 43,4 48,8 47,1 47,7 50,9 54,5 60,0
For salary reasons (non-payment of compensations,
of indexations, of wages in time, of holidays bonuses a.s.o.)
Utilizarea forţei de muncă (neasigurarea încărcării forţei de muncă,
redistribuirea personalului, disponibilizări şi
trimiteri în şomaj etc.) 10,3 4,7 7,5 5,0 3,9 6,4 5,4 5,2 2,4 2,0 4,1 1,2 1,5 -
Labour force use (lack of employment work load, redistribution of staff,
redundancies and sending in unemployment a.s.o.)
Organizarea muncii (revizuirea normelor de muncă, organizarea
timpului de lucru, programul de muncă, lipsa fişei postului) 9,5 6,1 8,2 12,0 5,6 8,4 7,1 7,5 5,3 1,3 2,9 7,2 5,5 1,6
Labour organisation (revision of labour norms, organisation
of working time, schedule, lack of position file)
Condiţii tehnico-materiale (neasigurarea cu comenzi şi contracte,
neasigurarea bazei materiale, starea tehnică necorespunzătoare
a utilajelor etc.) 7,8 7,4 5,3 4,6 6,1 6,0 7,6 4,3 1,4 0,6 - 1,2 - -
Technico-material conditions (lack of orders and
contracts, lack of material base, inadequate
technical situation of outfits a.s.o.)
Condiţii de muncă (neasigurarea condiţiilor normale de muncă
şi a condiţiilor sociale, acordarea grupelor de muncă etc.) 6,6 6,1 8,7 21,0 15,6 9,3 11,8 11,6 5,3 11,1 8,1 5,4 5,0 14,2
Working conditions (lack of normal labour and social conditions,
promotion in higher wage classes a.s.o.)
Timp de muncă (neacordarea zilelor libere, orelor suplimentare,
concediilor suplimentare, lucrul în schimburi etc.) 5,8 0,6 0,8 - 1,7 2,0 2,6 1,5 2,4 3,9 8,7 4,2 5,0 5,0
Working time (lack of days-off, additional hours and leaves,
shifts a.s.o.)
Drepturi sociale (lipsa unor măsuri de protecţie socială la nivelul
agenţilor economici, sisteme proprii de asigurări sociale,
acordare de locuinţe, bilete de tratament, fonduri pentru acţiuni
sociale etc.) 5,7 9,8 7,4 7,9 3,3 3,1 5,0 4,7 5,7 8,5 5,2 5,4 4,5 -
Social rights (lack of some social security measures
at economic units level, own systems of social insurance,
dwellings, treatment tickets, funds for social actions a.s.o.)
Viaţa sindicală (asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii
sindicale, amestecul patronatului în activitatea sindicală, măsuri
de sancţionare a liderilor, lipsa de transparenţă, prezenţa liderilor
la negocieri etc.) 3,8 4,9 7,8 2,4 3,9 7,2 4,6 3,2 3,8 1,3 2,9 3,0 7,0 -
Trade-union life (conditions for union activity, employers
involvement in the union activity, measures of leaders sanction,
lack of transparency, presence of leaders at negotiations a.s.o.)
Alte revendicări (modificări în structurile organizatorice,
negocierea contractelor colective etc.) 16,2 10,8 14,6 2,7 16,0 18,9 15,3 18,6 24,9 24,2 20,4 21,5 17,0 19,2
Other claims (changes in organisational structures,
negotiation of collective contracts a.s.o.)
Sursa: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
Source: Ministry of Labour, Social Solidarity and Family .
3.22 CONFLICTELE DE INTERESE ŞI FRECVENŢA LOR LUNARĂ
CONFLICTS OF INTEREST AND THEIR MONTHLY FREQUENCY

Număr salariaţi / Number of employees Număr salariaţi / Number of employees


Număr conflicte / Number of conflicts 1)
Total din care: participanţi la conflicte / of which: involved in conflicts
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Total 195 324 384 319 285 260 352 653 141 103 114 121 79 98 1403385 1194977 1281432 1075452 1273633 1052680 1557384 1620817 369059 394571 241974 259657 221369 323606 399918 498482 646478 771238 694358 614959 908616 1029500 236856 271291 165492 141509 177582 184072 Total

Ianuarie 6 12 47 15 21 10 30 23 13 8 12 13 7 6 47576 227481 134686 30669 220894 9738 85974 53561 79725 6444 17002 22690 27095 4853 5779 50148 89432 23056 144793 5755 34325 37868 48548 4658 11916 20611 25471 3351 January

Februarie 25 26 105 20 26 17 54 138 17 8 7 7 13 11 74948 69269 181399 129864 78986 24446 106869 347371 11594 23802 54538 20531 99891 12396 27158 47964 114871 99791 51855 21053 63184 233891 9249 13948 35589 3451 76410 10245 February

Martie 31 24 28 44 53 20 31 50 5 7 12 6 7 11 295284 105119 26780 54590 120299 57157 97167 147549 3324 2652 40456 4471 10700 5345 60590 96374 21155 34423 91189 37514 63037 88843 2165 2391 21895 2779 4539 3054 March

Aprilie 25 94 21 31 17 26 15 153 9 7 9 4 3 11 116526 119906 16718 142500 108330 343951 106524 443365 163920 7923 18798 6193 1795 202414 23846 82488 7146 129992 88830 184182 96141 317791 118664 6636 14890 4734 1400 112673 April

Mai 22 31 18 54 30 23 26 83 12 13 13 8 6 15 174790 387966 26308 288806 30156 30184 31795 126566 36095 114996 26409 2102 10386 16656 132307 48508 17935 232209 18221 21833 22114 93466 8005 107507 17489 1306 6321 9968 May

Iunie 34 37 37 53 42 27 27 42 16 7 14 17 9 3 610277 92348 315712 101377 35807 177711 27569 86411 12895 4272 45728 14538 3396 9680 103760 61263 125268 62802 27360 74058 20016 41057 10414 2166 34740 9132 2780 6264 June

Iulie 12 38 31 17 31 17 23 36 15 10 10 17 4 7 29115 72298 34413 13196 108305 18720 166661 37586 17740 5553 8166 14270 6762 11130 13671 27472 20237 7901 75720 13430 101964 26801 12096 4688 6492 10223 4983 8383 July

August 6 12 26 20 22 17 24 37 19 13 4 15 7 5 2963 15825 55263 46311 395043 24595 171182 30014 18743 18367 3717 25981 2433 1463 2349 13412 45269 15979 153829 17222 38618 23978 11719 9717 3397 18650 2038 985 August

Septembrie 9 8 24 16 18 21 21 31 15 6 7 11 4 8 14934 15016 25248 67129 26157 70260 42788 117696 11068 2236 4614 22524 2326 41257 10259 12234 16072 44841 21069 35768 18675 23130 6723 1371 3792 16180 1740 15666 September

Octombrie 4 8 14 13 12 31 57 17 12 11 14 6 7 9 11660 18060 136112 14259 9675 176615 370392 156965 9702 28303 11503 1355 1594 4185 4144 8510 23801 10954 8035 136716 206391 85520 5955 13812 5713 953 1220 3256 October

Noiembrie 11 18 23 24 4 39 23 29 4 10 8 10 7 10 11060 44262 130403 179910 4277 105743 124432 58535 1266 178035 4997 10353 32849 11047 7660 30313 112753 105170 3276 57716 93754 46320 874 102724 4357 8932 31556 9037 November

Decembrie 10 16 10 12 9 12 21 14 4 3 4 7 5 2 14252 27427 198390 6841 135704 13560 226031 15198 2987 1988 6046 114649 22142 3180 8395 19796 52539 4120 10181 9712 150397 10835 2444 1673 5222 44558 19124 1190 December

1)
Aferent unităţilor în care au avut loc conflicte de interese. / For the units where conflicts of interest took place.
Sursa: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. / Source : Ministry of Labour, Social Solidarity and Family.
3.23 GREVE DECLANŞATE, CU RESPECTAREA PROCEDURII PREVĂZUTE ÎN LEGEA NR. 168 / 1999
STRIKES INITIATED BY OBSERVING THE PROCEDURE PROVIDED BY LAW NO. 168 / 1999

Număr salariaţi / Number of employees Număr salariaţi / Number of employees


Număr greve / Number of strikes 1)
Felul grevei Total din care: participanţi la greve / of which: involved in strikes Type of strike
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Total 9 30 33 27 15 15 54 85 10 5 13 9 11 13 13660 50041 161347 53187 217908 59428 318947 429045 47772 4398 60775 27045 17308 7052 4057 22517 69157 38259 59848 52007 119659 232217 24964 1848 35195 11786 12357 4393 Total

Grevă de avertisment 1 10 7 1 6 3 5 22 2 3 10 4 3 9 116 14137 9889 1430 204495 8992 10741 33332 775 4025 47760 6256 7946 4882 85 5063 7631 1028 48675 5152 9142 20982 740 1669 30911 4578 6790 2808 Warning strike
Grevă de avertisment urmată Warning strike followed
de grevă propriu-zisă 2 9 5 7 6 9 37 26 6 2 3 5 4 42) 1654 15278 38753 11283 11523 9272 231084 152504 45492 373 13015 20789 5465 21702) 724 8300 31854 9009 9308 6217 77803 67435 23147 179 4284 7208 2944 13152) by proper strike
Grevă propriu-zisă 6 11 21 19 3 3 12 37 2 - - - 4 4 11890 20626 112705 40474 1890 41164 77122 243209 1505 - - - 3897 2170 3248 9154 29672 28222 1865 40638 32714 143800 1077 - - - 2623 1585 Proper strike

1)
Aferent unităţilor în care au avut loc greve. / For the units where strikes took place.
2)
Din care: greve de avertisment./ Of which: warning strikes.
Sursa: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. / Source : Ministry of Labour, Social Solidarity and Family.
3.24 CONFLICTELE DE INTERESE, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE
CONFLICTS OF INTEREST, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY

Număr salariaţi / Number of employees Activity


Activitatea Număr conflicte / Number of conflicts
Total 1) din care:participanţi la conflicte / of which: involved in conflicts (CANE Rev.1
(secţiuni/diviziuni CAEN Rev.1)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 sections/divisions)

Total 324 384 319 285 260 352 653 141 103 114 121 79 98 1194977 1281432 1075452 1273633 1052680 1557384 1620817 369059 394571 241974 259657 221369 323606 498482 646478 771238 694358 614959 908616 1029500 236856 271291 165492 141509 177582 184072 Total

Agricultură 17 44 17 14 - - - - - - - - - 10370 16259 5400 3692 - - - - - - - - - 4802 9674 4021 1884 - - - - - - - - - Agriculture
Agricultură, vânătoare şi silvicultură *) 6 21 39 11 4 1 1 2 - - - - - 3957 80953 19987 1264 728 300 890 1014 - - - - - 3373 69694 17063 854 678 250 400 830 - Agriculture, hunting and sylviculture* )
Silvicultură, exploatare forestieră şi Sylviculture, forestry and
economia vânatului - - - 1 - - - - - - - - - - - - 600 - - - - - - - - - - - - 560 - - - - - - - - - hunting
Pescuit şi piscicultură *) - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 110 - - - - - - - - - - - - 90 - - - Fishing and pisciculture* )
Industrie extractivă 8 18 13 35 21 20 36 3 5 7 - 2 - 121737 285528 69340 171512 110450 90089 296504 2575 8786 23243 - 24048 - 110958 267360 48783 113612 80281 70967 234857 1920 8029 8172 - 23665 - Mining and quarrying
din care: of which:
Industria extractivă de produse energetice 5 12 7 26 8 12 25 - 4 4 - 1 - 81825 36792 26353 95252 46798 64611 256938 - 7751 11311 - 16852 - 79775 34980 22165 76844 45858 59936 210770 - 7488 4520 - 16500 - Mining and quarrying of energetic products
Industria extractivă de produse neenergetice Mining and quarrying of non-energetic products
-extracţia şi prepararea minereurilor metalifere 3 6 6 9 13 8 11 3 1 3 - 1 - 39912 248736 42987 76260 63652 25478 39566 2575 1035 11932 - 7196 - 31183 232380 26618 36768 34423 11031 24087 1920 541 3652 - 7165 - -metalliferous ores quarrying and preparation
Industrie prelucrătoare 164 211 179 157 149 170 325 74 63 58 77 47 56 329335 638899 313919 289805 275073 250182 530327 92599 92818 70509 183344 62380 49969 220905 249106 210152 233919 182973 179782 324510 53748 62408 56585 106110 48535 35663 Manufacturing
din care: of which:
Alimentară, băuturi şi tutun 18 19 16 25 12 5 23 3 4 1 6 3 3 12518 10158 12834 18471 7787 2779 19714 596 778 250 749 663 5858 8948 6693 6812 14616 4468 2237 9537 480 634 250 638 630 1330 Food, beverages and tobacco
Textilă şi produse textile 21 27 19 21 - - - - - - - - - 46357 36495 30709 25238 - - - - - - - - - 33693 28117 24649 18343 - - - - - - - - - Textiles and textile products
Produse textile *) - - - - 24 25 42 11 14 9 4 5 5 - - - - 20536 21363 42188 10225 14314 14612 5655 4436 4138 14442 16711 34443 8495 11675 12179 4893 3773 3172 Textile products * )
Pielărie şi încălţăminte 2 2 2 4 3 6 12 - - - 2 1 1 1900 5094 1200 2928 4341 11021 14749 - - - 12335 172 1661 235 4110 650 2222 2760 8792 12325 - - - 10190 120 1528 Leather goods and footwear
Prelucrarea lemnului şi a produselor Wood and wooden products
din lemn (exclusiv mobilă)*) - - - - 16 14 16 7 - 1 5 2 3 - - - - 15611 11616 14497 6197 - 830 1588 997 1394 - - - - 13181 7926 7516 5517 - 821 1507 880 1095 manufacturing (except furniture)* )
Prelucrarea lemnului - inclusiv mobilă 21 23 28 23 - - - - - - - - - 30608 36404 27121 28400 - - - - - - - - - 28234 20207 17083 23537 - - - - - - - - - Wood processing - including furniture
Celuloză, hârtie şi produse din hârtie - - - 1 1 1 2 1 - 2 1 - - - - - 1127 800 350 778 710 - 776 544 - - - - - 800 800 320 512 429 - 425 370 - - Pulp, paper and paper products
Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui Crude oil processing, coal coking
şi tratarea combustibililor nucleari 2 6 5 11 1 1 3 - 1 1 1 1 1 2500 15570 2944 37697 2700 3237 5563 - 184 617 1140 945 2268 1800 12560 1788 33339 2700 1998 4801 - 124 500 350 786 2200 and nuclear fuel treatment
Substanţe şi produse chimice*) - - - - 10 9 16 2 6 3 6 6 7 - - - - 15148 8887 25277 2376 7844 11751 9378 6627 13143 - - - - 6423 4890 14103 2303 6466 9880 7790 5070 10226 Chemical substances and products* )
Chimie şi fibre sintetice şi Chemistry and synthetic and
artificiale 11 15 22 14 - - - - - - - - - 15692 27830 26817 21173 - - - - - - - - - 8308 19224 18472 15243 - - - - - - - - - man made fibres
Produse din cauciuc şi Ruber and plastic
mase plastice*) - - - - - 4 6 2 1 1 1 2 - - - - - - 5474 5246 2067 1575 1350 225 2378 - - - - - - 4326 3585 1662 1570 1073 200 1584 - products* )
Fabricarea materialelor de Manufacturing of construction
construcţii şi alte produse din materials and other products
materiale nemetalice*) - - - - 7 7 14 6 2 4 6 4 5 - - - - 3441 5706 11662 6140 321 2410 3189 1102 2601 - - - - 2707 4261 7458 5192 270 1951 2327 396 2265 of non metallic materials* )
Alte produse din minerale Other nonmetallic mineral
nemetalice - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1347 - - - - - - - - - - - - 774 - - - - - - - - - products
Metalurgie 13 3 4 1 - - - - - - - - - 27991 9800 5734 783 - - - - - - - - - 17622 5076 3962 650 - - - - - - - - - Metallurgy
Construcţii metalice şi Metallic construction and
produse din metal 542) 822) 422) 5 - - - - - - - - - 1577612) 1791542) 1050392) 9351 - - - - - - - - - 955802) 1234572) 734872) 4152 - - - - - - - - - metal products
Industria metalurgică şi a Metallurgy and metal products
produselor din metal*) - - - - 26 30 99 21 10 12 14 7 10 - - - - 75538 80678 183111 28359 8043 16150 81856 31131 4791 - - - - 59998 65767 83322 9877 7043 10864 40035 24119 4008 industry* )
Maşini şi echipamente - - - 34 24 21 53 15 14 13 14 10 14 - - - 121764 60947 40621 125196 27324 21960 11384 11371 10373 11558 - - - 100439 28026 20867 91407 15132 7458 9898 8885 8660 8283 Machinery and equipment
Echipamente electrice Electric and optical
şi optice 7 14 29 12 16 22 16 6 6 9 10 3 6 11594 125268 39169 13065 20254 22651 12469 8605 11937 7576 7065 2075 2197 7841 12851 31734 11650 17403 17595 9328 4661 7583 6099 3510 1385 1396 equipment
Mijloace de transport - - - 4 9 7 7 - 2 - 7 3 1 - - - 8390 47970 21345 55192 - 24070 - 48249 1481 360 - - - 8104 30065 13029 34306 - 18065 - 25415 1132 160 Means of transport
Alte activităţi industriale 15 20 12 1 - 18 16 - 1 2 - - - 22414 193126 62352 71 - 14454 14685 - 1500 2803 - - - 18644 16811 31515 50 - 11063 11867 - 100 2645 - - - Other industrial activities
Energie electrică şi termică, Electric and thermal energy,
gaze şi apă 10 5 9 7 10 16 26 6 4 5 5 6 5 45049 4297 240135 217576 327301 312808 204772 158836 160056 4770 3341 33440 2796 2047 1803 200341 93278 162867 175266 109999 114809 159150 4712 3017 32052 2021 gas and water
Construcţii 6 4 17 8 6 5 28 6 1 4 2 3 3 12556 3430 11700 2318 2803 1132 8827 2529 318 1492 229 6955 1330 7810 1408 8933 1384 2413 890 7177 1691 257 1248 158 1305 789 Construction
Comerţ, hoteluri şi restaurante 4 4 4 6 7 2 17 6 2 - 1 2 1 1605 875 2101 1188 3100 1477 4259 1947 972 - 44 294 230 815 780 1695 826 1956 1037 2812 1307 585 - 43 153 163 Trade, hotels and restaurants
Transport, depozitare şi comunicaţii*) - - - - 21 19 57 4 9 8 4 11 23 - - - - 232657 497189 296112 3217 98894 75080 44149 84410 246088 - - - - 152731 236343 191381 1848 25716 53899 15830 65897 131566 Transport, storage and communications* )
Transporturi, poştă şi telecomunicaţii 55 28 39 35 566447 203666 351550 571932 - - - - - - - - - 90493 51369 257363 237947 - - - - - - - - - Transport, post and telecommunications
Intermedieri financiare*) - - - - 4 1 16 - - 1 2 - 1 - - - - 10360 4000 8722 - - 3333 4060 - 3000 - - - - 5636 2000 6570 - - 1500 2410 - 1050 Financial intermediations* )
Activităţi financiare, bancare Financial, banking and
şi de asigurări - - - 2 - - - - - - - - - - - - 5855 - - - - - - - - - - - - 4800 - - - - - - - - - insurance activities
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi Real estate transanctions, rentings and services
de servicii prestate în principal activities mainly rendered
întreprinderilor - - - 2 13 2 14 1 1 4 1 1 1 - - - 675 5487 1596 3796 112 204 370 250 152 9300 - - - 598 3482 1381 2313 60 71 336 250 144 6000 to enterprises
Administraţie publică şi apărare*) - - - - 1 4 1 - 1 3 3 1 1 58 211 1600 - 1500 1916 1805 560 560 - - - - 47 195 300 - 100 544 829 521 80 Public administration and defence* )
Administraţie publică 31 26 - - - - - - - - - - - 40756 44929 - - - - - - - - - - - 25467 22014 - - - - - - - - - - - Public administration
Învăţământ 9 10 13 2 8 31 16 8 3 4 - 2 3 24081 48345 51605 2120 72507 230403 119950 72585 24960 50786 - 6530 9300 22939 23473 20812 1748 13408 134083 61640 42681 11324 31209 - 3116 6240 Education
Sănătate şi asistenţă socială 8 6 14 3 5 47 59 14 6 10 15 - 1 25832 11124 15042 2382 3100 73923 113739 28641 4223 6414 18960 - 481 9985 3970 8913 1010 1689 32472 61482 15114 1966 4189 10824 - 200 Health and social assistance
Alte activităţi 12 28 14 13 9 14 19 8 4 8 10 2 3 17209 24080 14660 3978 5827 13421 12222 4754 1112 3651 2585 1586 552 2261 15521 10225 2792 4103 4506 9396 2824 1007 2758 1638 1364 300 Other activities

Notă: Pentru "Intermedieri financiare", "Activităţi financiare,bancare şi de asigurări", "Administraţie publică şi apărare" şi "Administraţie publică", sfera de cuprindere este aceeaşi,
diferă numai denumirea în funcţie de versiunea CAEN.Pentru perioada 1993 - 1996, conform CAEN, pentru perioada 1997 - 2005, conform CAEN Rev.1.
Note: For "Financial intermediation","Financial banking and insurance activities","Public administration and defence" and "Public administration", coverage is the same,
differs only name according to CANE version.For 1993 - 1996 period, according to CANE for 1997 - 2005 period, according to CANE Rev.1.
1)
Aferent unităţilor în care au avut loc conflicte de interese. / For the units where conflicts of interest took place.
2)
Inclusiv maşini şi echipamente / Including machinery and equipment.
*) Conform clasificării CAEN Rev. 1 / According CANE Rev.1
Sursa: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. / Source : Ministry of Labour, Social Solidarity and Family.
3.25 PARTICIPAREA POPULAŢIEI LA FORŢA DE MUNCĂ, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, SEXE ŞI MEDII
PARTICIPATION OF POPULATION IN LABOUR FORCE, BY DEVELOPMENT REGION, SEX AND AREA

1998 1999 20001) 20011) 20021) 20031) 20041) 20051)

1. Nord - Est 1. North - East


mii persoane / thou persons
Populaţia activă Economically active population
Total 2055 2078 2044 2032 1781 1763 1814 1790 Total
Pe sexe By sex
Masculin 1094 1108 1089 1072 952 941 961 941 Male
Feminin 961 970 955 960 829 822 853 849 Female
Pe medii By area
Urban 771 760 699 678 646 647 719 717 Urban
Rural 1284 1318 1345 1354 1135 1116 1095 1073 Rural
Populaţia ocupată Employment
Total 1891 1924 1914 1919 1645 1652 1701 1688 Total
Pe sexe By sex
Masculin 1010 1019 1013 1005 874 876 891 878 Male
Feminin 881 905 901 914 771 776 810 810 Female
Pe medii By area
Urban 655 660 608 594 564 578 647 647 Urban
Rural 1236 1264 1306 1325 1081 1074 1054 1041 Rural
Şomeri BIM2) ILO 2) unemployed
Total 164 154 130 113 136 111 113 102 Total
Pe sexe By sex
Masculin 84 89 76 67 78 65 70 63 Male
Feminin 80 65 54 46 58 46 43 39 Female
Pe medii By area
Urban 116 100 91 84 82 69 72 70 Urban
Rural 48 54 39 29 54 42 41 32 Rural
procente / percentage
Rata de activitate Activity rate
3) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)
Total 68,9 71,9 72,4 70,9 65,5 64,3 66,9 65,5 Total
Pe sexe By sex
4)
Masculin 74,3 77,2 77,7 75,6 70,2 68,9 70,9 68,9 Male
Feminin 63,7 66,6 67,1 66,2 60,8 59,7 62,8 62,14) Female
Pe medii By area
Urban 59,1 62,4 62,4 60,1 57,1 56,8 60,6 58,94) Urban
Rural 76,6 80,5 80,5 79,8 72,5 70,6 72,4 71,64) Rural
Rata de ocupare Employment rate
3) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)
Total 63,4 65,9 67,1 66,4 60,1 59,9 62,4 61,5 Total
Pe sexe By sex
4)
Masculin 68,6 70,3 71,5 70,2 64,0 63,8 65,4 64,0 Male
Feminin 58,4 61,4 62,6 62,5 56,1 56,0 59,3 59,04) Female
Pe medii By area
Urban 50,2 54,1 54,2 52,7 49,8 50,7 54,5 53,24) Urban
Rural 73,7 76,4 77,7 77,7 68,5 67,5 69,4 69,24) Rural
Rata şomajului BIM2),3) ILO 2),3) unemployment rate
Total 8,0 7,4 6,4 5,6 7,6 6,3 6,2 5,7 Total
Pe sexe By sex
Masculin 7,7 8,0 7,0 6,3 8,2 6,9 7,2 6,7 Male
Feminin 8,3 6,7 5,7 4,7 7,1 5,6 5,1 4,6 Female
Pe medii By area
Urban 15,0 13,1 13,1 12,4 12,7 10,7 10,1 9,7 Urban
Rural 3,8 4,1 2,9 2,2 4,8 3,8 3,7 3,0 Rural

Notă: Începând cu anul 2002, datele nu sunt comparabile cu seriile anilor precedenţi, datorită revizuirii definiţiilor aplicate.
Note: Beginning with 2002, data are not comparable with data series of previous years, because of revised definitions used.
1)
Începând cu anul 2000, datele au fost extinse pe baza rezultatelor Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor, din 18 martie 2002
1)
Beginning with 2000, data have been extended based on the results of the Population and Housing Census, March 18, 2002
2)
BIM = Biroul Internaţional al Muncii.
2)
ILO = International Labour Office.
3)
Calculate pentru populaţia totală de 15 ani şi peste.
3)
Calculated forl population aged 15 years and over.
4)
Calculate pentru populaţia în vârstă de muncă (15 - 64 ani).
4)
Calculated for working age population (15 - 64 years).
Sursa: Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO).
Source: Household Labour Force Survey (HLFS).
3.25 PARTICIPAREA POPULAŢIEI LA FORŢA DE MUNCĂ, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE,
SEXE ŞI MEDII
PARTICIPATION OF POPULATION IN LABOUR FORCE, BY DEVELOPMENT REGION,
SEX AND AREA
continuare / continued
1998 1999 20001) 20011) 20021) 20031) 20041) 20051)

2. Sud - Est 2. South - East


mii persoane / thou persons
Populaţia activă Economically active population
Total 1415 1442 1440 1400 1295 1280 1276 1246 Total
Pe sexe By sex
Masculin 803 799 793 788 744 728 737 722 Male
Feminin 612 643 647 612 551 552 539 524 Female
Pe medii By area
Urban 745 749 709 698 698 694 710 701 Urban
Rural 670 693 731 702 597 586 566 545 Rural
Populaţia ocupată Employment
Total 1322 1332 1320 1294 1160 1175 1151 1147 Total
Pe sexe By sex
Masculin 751 733 722 727 670 664 658 660 Male
Feminin 571 599 598 567 490 511 493 487 Female
Pe medii By area
Urban 675 663 609 609 604 619 626 633 Urban
Rural 647 669 711 685 556 556 525 514 Rural
Şomeri BIM2) ILO 2) unemployed
Total 93 110 120 106 135 105 125 99 Total
Pe sexe By sex
Masculin 52 66 71 61 74 64 79 62 Male
Feminin 41 44 49 45 61 41 46 37 Female
Pe medii By area
Urban 70 86 100 89 94 75 84 68 Urban
Rural 23 24 20 17 41 30 41 31 Rural
procente / percentage
Rata de activitate Activity rate
3) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)
Total 61,0 65,7 66,9 65,3 62,1 61,1 61,0 59,6 Total
Pe sexe By sex
Masculin 70,3 73,4 74,5 74,0 71,6 69,6 70,7 69,4 Male
Feminin 52,1 58,0 59,3 56,6 52,7 52,6 51,3 49,8 Female
Pe medii By area
Urban 56,2 60,9 60,8 59,4 59,1 58,6 59,6 58,5 Urban
Rural 67,5 73,1 75,8 73,9 66,6 64,8 63,2 61,3 Rural
Rata de ocupare Employment rate
3) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)
Total 57,1 60,3 60,8 59,9 55,3 55,8 54,7 54,7 Total
Pe sexe By sex
Masculin 65,8 66,9 67,3 67,9 64,2 63,1 62,7 63,2 Male
Feminin 48,6 53,7 54,3 52,0 46,5 48,5 46,7 46,2 Female
Pe medii By area
Urban 51,0 53,9 52,2 51,8 52,1 52,2 52,5 52,8 Urban
Rural 65,2 70,1 73,4 71,8 61,4 61,1 58,1 57,5 Rural
Rata şomajului BIM2),3) ILO 2),3) unemployment rate
Total 6,5 7,6 8,3 7,5 10,4 8,2 9,8 7,9 Total
Pe sexe By sex
Masculin 6,4 8,2 8,9 7,7 9,9 8,9 10,8 8,6 Male
Feminin 6,7 6,9 7,6 7,3 11,1 7,4 8,5 7,0 Female
Pe medii By area
Urban 9,4 11,4 14,1 12,7 13,4 10,8 11,9 9,7 Urban
Rural 3,4 3,5 2,7 2,5 6,9 5,1 7,3 5,6 Rural

Notă: Începând cu anul 2002, datele nu sunt comparabile cu seriile anilor precedenţi, datorită revizuirii definiţiilor aplicate.
Note: Beginning with 2002, data are not comparable with data series of previous years, because of revised definitions used.
1)
Începând cu anul 2000, datele au fost extinse pe baza rezultatelor Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor, din 18 martie 2002
1)
Beginning with 2000, data have been extended based on the results of the Population and Housing Census, March 18, 2002
2)
BIM = Biroul Internaţional al Muncii.
2)
ILO = International Labour Office.
3)
Calculate pentru populaţia totală de 15 ani şi peste.
3)
Calculated forl population aged 15 years and over.
4)
Calculate pentru populaţia în vârstă de muncă (15 - 64 ani).
4)
Calculated for working age population (15 - 64 years).
Sursa: Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO).
Source: Household Labour Force Survey (HLFS).
3.25 PARTICIPAREA POPULAŢIEI LA FORŢA DE MUNCĂ, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE,
SEXE ŞI MEDII
PARTICIPATION OF POPULATION IN LABOUR FORCE, BY DEVELOPMENT REGION,
SEX AND AREA
continuare / continued
1998 1999 20001) 20011) 20021) 20031) 20041) 20051)

3. Sud - Muntenia 3. South - Muntenia


mii persoane / thou persons
Populaţia activă Economically active population
Total 1829 1847 1817 1791 1600 1563 1566 1556 Total
Pe sexe By sex
Masculin 1004 1011 1000 980 890 891 872 879 Male
Feminin 825 836 817 811 710 672 694 677 Female
Pe medii By area
Urban 696 702 664 654 646 634 651 643 Urban
Rural 1133 1145 1153 1137 954 929 915 913 Rural
Populaţia ocupată Employment
Total 1715 1714 1684 1674 1443 1443 1417 1414 Total
Pe sexe By sex
Masculin 941 936 921 911 797 818 780 797 Male
Feminin 774 778 763 763 646 625 637 617 Female
Pe medii By area
Urban 634 620 584 592 559 565 570 562 Urban
Rural 1081 1094 1100 1082 884 878 847 852 Rural
Şomeri BIM2) ILO 2) unemployed
Total 114 133 133 117 157 120 149 142 Total
Pe sexe By sex
Masculin 63 75 79 69 93 73 92 82 Male
Feminin 51 58 54 48 64 47 57 60 Female
Pe medii By area
Urban 62 82 80 62 87 69 81 81 Urban
Rural 52 51 53 55 70 51 68 61 Rural
procente / percentage
Rata de activitate Activity rate
3) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)
Total 64,8 70,2 70,6 69,2 65,1 63,4 64,6 64,3 Total
Pe sexe By sex
Masculin 73,7 78,3 78,9 77,0 73,3 73,0 72,5 73,1 Male
Feminin 56,5 62,2 62,2 61,4 56,9 53,7 56,7 55,5 Female
Pe medii By area
Urban 59,9 64,8 64,6 63,0 62,5 60,8 62,8 61,3 Urban
Rural 68,3 74,7 75,3 74,2 67,3 65,4 66,0 66,9 Rural
Rata de ocupare Employment rate
3) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)
Total 60,7 64,6 64,7 64,0 58,2 58,1 58,1 58,1 Total
Pe sexe By sex
Masculin 69,0 71,9 72,0 70,9 65,2 66,6 64,5 65,9 Male
Feminin 53,0 57,2 57,4 57,2 51,3 49,6 51,6 50,2 Female
Pe medii By area
Urban 54,5 57,0 56,7 56,8 54,0 54,1 55,0 53,6 Urban
Rural 65,1 70,8 71,1 69,8 61,7 61,4 60,6 61,8 Rural
Rata şomajului BIM2),3) ILO 2),3) unemployment rate
Total 6,3 7,2 7,3 6,6 9,8 7,7 9,5 9,2 Total
Pe sexe By sex
Masculin 6,3 7,4 7,9 7,1 10,5 8,2 10,5 9,4 Male
Feminin 6,2 7,0 6,6 5,9 9,0 7,0 8,2 8,9 Female
Pe medii By area
Urban 9,0 11,8 12,0 9,5 13,5 10,9 12,5 12,6 Urban
Rural 4,6 4,4 4,6 4,9 7,4 5,5 7,4 6,8 Rural

Notă: Începând cu anul 2002, datele nu sunt comparabile cu seriile anilor precedenţi, datorită revizuirii definiţiilor aplicate.
Note: Beginning with 2002, data are not comparable with data series of previous years, because of revised definitions used.
1)
Începând cu anul 2000, datele au fost extinse pe baza rezultatelor Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor, din 18 martie 2002
1)
Beginning with 2000, data have been extended based on the results of the Population and Housing Census, March 18, 2002
2)
BIM = Biroul Internaţional al Muncii.
2)
ILO = International Labour Office.
3)
Calculate pentru populaţia totală de 15 ani şi peste.
3)
Calculated forl population aged 15 years and over.
4)
Calculate pentru populaţia în vârstă de muncă (15 - 64 ani).
4)
Calculated for working age population (15 - 64 years).
Sursa: Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO).
Source: Household Labour Force Survey (HLFS).
3.25 PARTICIPAREA POPULAŢIEI LA FORŢA DE MUNCĂ, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE,
SEXE ŞI MEDII
PARTICIPATION OF POPULATION IN LABOUR FORCE, BY DEVELOPMENT REGION,
SEX AND AREA
continuare / continued
1998 1999 20001) 20011) 20021) 20031) 20041) 20051)

4. Sud - Vest Oltenia 4. South - West Oltenia


mii persoane / thou persons
Populaţia activă Economically active population
Total 1367 1369 1356 1368 1162 1145 1123 1117 Total
Pe sexe 0 0 0 By sex
Masculin 726 723 709 714 623 616 612 608 Male
Feminin 641 646 647 654 539 529 511 509 Female
Pe medii 0 0 0 By area
Urban 550 516 490 507 467 469 499 496 Urban
Rural 817 853 866 861 695 676 624 621 Rural
Populaţia ocupată Employment
0 0 0
Total 1301 1301 1282 1296 1083 1076 1039 1043 Total
Pe sexe By sex
Masculin 690 686 666 676 578 575 561 566 Male
Feminin 611 615 616 620 505 501 478 477 Female
Pe medii By area
Urban 493 457 427 442 409 417 442 443 Urban
Rural 808 844 855 854 674 659 597 600 Rural
0 0 0
Şomeri BIM2) ILO 2) unemployed
Total 66 68 74 72 79 69 84 74 Total
Pe sexe By sex
Masculin 36 37 43 38 45 41 51 42 Male
Feminin 30 31 31 34 34 28 33 32 Female
Pe medii By area
Urban 57 59 63 65 58 52 57 53 Urban
Rural 9 9 11 7 21 17 27 21 Rural
procente / percentage
Rata de activitate Activity rate
3) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)
Total 69,8 72,8 73,8 74,1 66,8 66,3 65,2 64,8 Total
Pe sexe By sex
Masculin 76,0 78,5 78,8 79,0 72,5 71,9 71,9 71,1 Male
Feminin 63,9 67,1 68,8 69,2 61,0 60,6 58,4 58,4 Female
Pe medii By area
Urban 61,1 63,4 63,1 64,7 59,9 58,9 60,8 59,0 Urban
Rural 77,2 81,9 83,8 83,0 73,5 73,8 69,9 71,2 Rural
Rata de ocupare Employment rate
3) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)
Total 66,4 68,6 69,1 69,5 61,8 62,0 59,9 60,1 Total
Pe sexe By sex
Masculin 72,2 73,9 73,4 74,3 66,9 66,8 65,5 65,8 Male
Feminin 60,9 63,3 64,9 64,8 56,6 57,0 54,2 54,3 Female
Pe medii By area
Urban 54,8 56,1 54,8 56,2 52,3 52,2 53,7 52,6 Urban
Rural 76,3 80,8 82,4 82,2 70,9 71,7 66,4 68,4 Rural
Rata şomajului BIM2),3) ILO 2),3) unemployment rate
Total 4,8 5,0 5,5 5,3 6,8 6,0 7,5 6,6 Total
Pe sexe By sex
Masculin 5,0 5,2 6,1 5,3 7,2 6,6 8,4 6,9 Male
Feminin 4,7 4,7 4,7 5,3 6,4 5,3 6,4 6,2 Female
Pe medii By area
Urban 10,3 11,4 12,8 12,9 12,5 11,1 11,4 10,6 Urban
Rural 1,1 1,1 1,3 0,8 3,0 2,4 4,3 3,4 Rural

Notă: Începând cu anul 2002, datele nu sunt comparabile cu seriile anilor precedenţi, datorită revizuirii definiţiilor aplicate.
Note: Beginning with 2002, data are not comparable with data series of previous years, because of revised definitions used.
1)
Începând cu anul 2000, datele au fost extinse pe baza rezultatelor Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor, din 18 martie 2002
1)
Beginning with 2000, data have been extended based on the results of the Population and Housing Census, March 18, 2002
2)
BIM = Biroul Internaţional al Muncii.
2)
ILO = International Labour Office.
3)
Calculate pentru populaţia totală de 15 ani şi peste.
3)
Calculated forl population aged 15 years and over.
4)
Calculate pentru populaţia în vârstă de muncă (15 - 64 ani).
4)
Calculated for working age population (15 - 64 years).
Sursa: Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO).
Source: Household Labour Force Survey (HLFS).
3.25 PARTICIPAREA POPULAŢIEI LA FORŢA DE MUNCĂ, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE,
SEXE ŞI MEDII
PARTICIPATION OF POPULATION IN LABOUR FORCE, BY DEVELOPMENT REGION,
SEX AND AREA
continuare / continued
1998 1999 20001) 20011) 20021) 20031) 20041) 20051)

5. Vest 5. West
mii persoane / thou persons
Populaţia activă Economically active population
Total 1057 1029 971 941 864 850 861 845 Total
Pe sexe 0 0 0 By sex
Masculin 567 551 522 502 477 477 479 474 Male
Feminin 490 478 449 439 387 373 382 371 Female
Pe medii 0 0 0 By area
Urban 588 581 536 529 526 514 544 532 Urban
Rural 469 448 435 412 338 336 317 313 Rural
Populaţia ocupată Employment
0 0 0
Total 990 958 910 890 803 800 793 788 Total
Pe sexe By sex
Masculin 525 508 487 471 443 445 433 437 Male
Feminin 465 450 423 419 360 355 360 351 Female
Pe medii 0 By area
Urban 532 520 484 487 482 479 497 495 Urban
Rural 458 438 426 403 321 321 296 293 Rural
0 0 0
Şomeri BIM2) ILO 2) unemployed
Total 67 71 61 51 61 50 68 57 Total
Pe sexe By sex
Masculin 42 43 35 31 34 32 46 37 Male
Feminin 25 28 26 20 27 18 22 20 Female
Pe medii 0 By area
Urban 56 61 52 42 44 35 47 37 Urban
Rural 11 10 9 9 17 15 21 20 Rural
procente / percentage
Rata de activitate Activity rate
3) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)
Total 62,1 67,8 66,8 65,0 62,1 60,8 61,9 60,7 Total
Pe sexe By sex
Masculin 70,3 74,9 74,2 71,5 70,2 69,6 70,3 69,3 Male
Feminin 54,7 61,0 59,6 58,6 54,3 52,3 53,8 52,3 Female
Pe medii By area
Urban 56,6 62,9 60,9 60,2 60,3 58,7 60,9 58,9 Urban
Rural 70,6 77,0 77,4 73,7 65,5 64,7 63,9 64,2 Rural
Rata de ocupare Employment rate
3) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)
Total 58,1 62,8 62,2 61,2 57,6 57,1 56,9 56,6 Total
Pe sexe By sex
Masculin 65,1 68,8 68,7 66,9 64,9 64,8 63,4 63,9 Male
Feminin 51,8 57,1 55,9 55,7 50,5 49,7 50,5 49,5 Female
Pe medii By area
Urban 51,2 56,2 54,8 55,4 55,2 54,7 55,6 54,8 Urban
Rural 68,9 75,2 75,4 71,7 62,0 61,5 59,3 60,0 Rural
Rata şomajului BIM2),3) ILO 2),3) unemployment rate
Total 6,4 6,8 6,4 5,4 7,1 5,9 8,0 6,7 Total
Pe sexe By sex
Masculin 7,3 7,6 6,9 6,2 7,4 6,7 9,6 7,7 Male
Feminin 5,2 5,9 5,8 4,6 6,8 4,9 5,9 5,3 Female
Pe medii By area
Urban 9,5 10,5 9,7 7,9 8,5 6,8 8,7 7,0 Urban
Rural 2,4 2,0 2,2 2,3 5,0 4,6 6,7 6,1 Rural

Notă: Începând cu anul 2002, datele nu sunt comparabile cu seriile anilor precedenţi, datorită revizuirii definiţiilor aplicate.
Note: Beginning with 2002, data are not comparable with data series of previous years, because of revised definitions used.
1)
Începând cu anul 2000, datele au fost extinse pe baza rezultatelor Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor, din 18 martie 2002
1)
Beginning with 2000, data have been extended based on the results of the Population and Housing Census, March 18, 2002
2)
BIM = Biroul Internaţional al Muncii.
2)
ILO = International Labour Office.
3)
Calculate pentru populaţia totală de 15 ani şi peste.
3)
Calculated forl population aged 15 years and over.
4)
Calculate pentru populaţia în vârstă de muncă (15 - 64 ani).
4)
Calculated for working age population (15 - 64 years).
Sursa: Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO).
Source: Household Labour Force Survey (HLFS).
3.25 PARTICIPAREA POPULAŢIEI LA FORŢA DE MUNCĂ, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE,
SEXE ŞI MEDII
PARTICIPATION OF POPULATION IN LABOUR FORCE, BY DEVELOPMENT REGION,
SEX AND AREA
continuare / continued
1998 1999 20001) 20011) 20021) 20031) 20041) 20051)

6. Nord - Vest 6. North - West


mii persoane / thou persons
Populaţia activă Economically active population
Total 1524 1470 1417 1435 1260 1228 1193 1187 Total
Pe sexe 0 0 0 By sex
Masculin 816 794 754 753 679 665 650 643 Male
Feminin 708 676 663 682 581 563 543 544 Female
Pe medii 0 0 0 By area
Urban 706 681 650 648 628 618 644 637 Urban
Rural 818 789 767 787 632 610 549 550 Rural
Populaţia ocupată Employment
Total 1439 1367 1317 1343 1164 1154 1115 1118 Total
Pe sexe 0 0 0 By sex
Masculin 764 729 695 699 622 623 605 604 Male
Feminin 675 638 622 644 542 531 510 514 Female
Pe medii 0 0 0 By area
Urban 652 612 580 581 562 567 600 593 Urban
Rural 787 755 737 762 602 587 515 525 Rural
Şomeri BIM2) ILO 2) unemployed
Total 85 103 100 92 96 74 78 69 Total
Pe sexe 0 0 0 By sex
Masculin 52 65 59 54 57 42 45 39 Male
Feminin 33 38 41 38 39 32 33 30 Female
Pe medii 0 0 0 By area
Urban 54 69 70 67 66 51 44 44 Urban
Rural 31 34 30 25 30 23 34 25 Rural
procente / percentage
Rata de activitate Activity rate
3) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)
Total 65,5 68,8 68,7 68,8 62,8 61,0 60,2 59,7 Total
Pe sexe By sex
Masculin 72,5 75,0 74,2 73,4 68,6 66,6 66,1 65,1 Male
Feminin 58,9 62,6 63,2 64,3 57,2 55,5 54,4 54,2 Female
Pe medii By area
Urban 59,0 62,6 63,1 62,7 60,4 59,0 60,8 59,0 Urban
Rural 72,4 76,6 75,3 76,1 65,7 63,4 59,5 60,5 Rural
Rata de ocupare Employment rate
3) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)
Total 61,8 63,5 63,4 64,0 57,8 57,2 56,1 56,0 Total
Pe sexe By sex
Masculin 67,9 68,3 67,9 67,7 62,6 62,2 61,4 61,0 Male
Feminin 56,2 58,7 59,0 60,3 53,1 52,2 50,9 51,1 Female
Pe medii By area
Urban 54,5 56,1 56,3 56,2 54,0 54,2 56,6 54,8 Urban
Rural 69,6 72,7 71,8 73,3 62,3 60,7 55,5 57,5 Rural
Rata şomajului BIM2),3) ILO 2),3) unemployment rate
Total 5,6 7,0 7,0 6,4 7,6 6,0 6,5 5,9 Total
Pe sexe By sex
Masculin 6,4 8,2 7,8 7,1 8,4 6,4 6,9 6,1 Male
Feminin 4,6 5,6 6,1 5,7 6,7 5,6 6,0 5,6 Female
Pe medii By area
Urban 7,7 10,2 10,7 10,4 10,5 8,2 6,8 7,0 Urban
Rural 3,8 4,3 3,9 3,1 4,7 3,8 6,1 4,6 Rural

Notă: Începând cu anul 2002, datele nu sunt comparabile cu seriile anilor precedenţi, datorită revizuirii definiţiilor aplicate.
Note: Beginning with 2002, data are not comparable with data series of previous years, because of revised definitions used.
1)
Începând cu anul 2000, datele au fost extinse pe baza rezultatelor Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor, din 18 martie 2002
1)
Beginning with 2000, data have been extended based on the results of the Population and Housing Census, March 18, 2002
2)
BIM = Biroul Internaţional al Muncii.
2)
ILO = International Labour Office.
3)
Calculate pentru populaţia totală de 15 ani şi peste.
3)
Calculated forl population aged 15 years and over.
4)
Calculate pentru populaţia în vârstă de muncă (15 - 64 ani).
4)
Calculated for working age population (15 - 64 years).
Sursa: Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO).
Source: Household Labour Force Survey (HLFS).
3.25 PARTICIPAREA POPULAŢIEI LA FORŢA DE MUNCĂ, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE,
SEXE ŞI MEDII
PARTICIPATION OF POPULATION IN LABOUR FORCE, BY DEVELOPMENT REGION,
SEX AND AREA
continuare / continued
1998 1999 20001) 20011) 20021) 20031) 20041) 20051)

7. Centru 7. Center
mii persoane / thou persons
Populaţia activă Economically active population
Total 1265 1255 1203 1192 1121 1095 1084 1076 Total
Pe sexe 0 0 0 By sex
Masculin 705 701 668 651 621 613 610 612 Male
Feminin 560 554 535 541 500 482 474 464 Female
Pe medii 0 0 0 By area
Urban 751 747 689 685 678 680 701 686 Urban
Rural 514 508 514 507 443 415 383 390 Rural
Populaţia ocupată Employment
Total 1187 1163 1118 1116 1027 1017 980 987 Total
Pe sexe 0 0 0 By sex
Masculin 660 648 618 608 562 571 546 559 Male
Feminin 527 515 500 508 465 446 434 428 Female
Pe medii 0 0 0 By area
Urban 692 671 619 625 604 618 641 631 Urban
Rural 495 492 499 491 423 399 339 356 Rural
Şomeri BIM2) ILO 2) unemployed
Total 78 92 85 76 94 78 104 89 Total
Pe sexe 0 0 0 By sex
Masculin 45 53 50 43 59 42 64 53 Male
Feminin 33 39 35 33 35 36 40 36 Female
Pe medii 0 0 0 By area
Urban 59 76 70 60 74 62 60 55 Urban
Rural 19 16 15 16 20 16 44 34 Rural
procente / percentage
Rata de activitate Activity rate
3) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)
Total 58,5 64,8 64,7 64,0 61,2 59,6 59,7 59,2 Total
Pe sexe By sex
Masculin 67,1 72,5 72,0 70,0 68,0 66,8 67,4 67,7 Male
Feminin 50,4 57,1 57,4 58,0 54,3 52,4 52,1 50,8 Female
Pe medii By area
Urban 56,7 64,1 62,6 62,0 61,2 61,0 62,1 60,8 Urban
Rural 61,5 65,9 68,2 67,3 61,1 57,2 55,7 56,6 Rural
Rata de ocupare Employment rate
3) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)
Total 54,9 59,7 59,8 59,6 55,9 55,2 53,9 54,2 Total
Pe sexe By sex
Masculin 62,8 66,6 66,3 65,1 61,4 62,1 60,2 61,7 Male
Feminin 47,4 52,9 53,4 54,2 50,3 48,4 47,6 46,6 Female
Pe medii By area
Urban 52,2 57,6 56,1 56,5 54,5 55,4 56,8 55,8 Urban
Rural 59,2 63,4 66,0 64,8 58,1 54,9 49,0 51,4 Rural
Rata şomajului BIM2),3) ILO 2),3) unemployment rate
Total 6,2 7,4 7,0 6,4 8,4 7,1 9,6 8,4 Total
Pe sexe By sex
Masculin 6,4 7,6 7,4 6,6 9,5 6,9 10,5 8,7 Male
Feminin 5,9 7,0 6,6 6,2 7,0 7,4 8,4 8,0 Female
Pe medii By area
Urban 7,9 10,1 10,2 8,8 10,9 9,1 8,5 8,2 Urban
Rural 3,7 3,3 2,8 3,2 4,5 3,8 11,5 8,8 Rural

Notă: Începând cu anul 2002, datele nu sunt comparabile cu seriile anilor precedenţi, datorită revizuirii definiţiilor aplicate.
Note: Beginning with 2002, data are not comparable with data series of previous years, because of revised definitions used.
1)
Începând cu anul 2000, datele au fost extinse pe baza rezultatelor Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor, din 18 martie 2002
1)
Beginning with 2000, data have been extended based on the results of the Population and Housing Census, March 18, 2002
2)
BIM = Biroul Internaţional al Muncii.
2)
ILO = International Labour Office.
3)
Calculate pentru populaţia totală de 15 ani şi peste.
3)
Calculated forl population aged 15 years and over.
4)
Calculate pentru populaţia în vârstă de muncă (15 - 64 ani).
4)
Calculated for working age population (15 - 64 years).
Sursa: Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO).
Source: Household Labour Force Survey (HLFS).
3.25 PARTICIPAREA POPULAŢIEI LA FORŢA DE MUNCĂ, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE,
SEXE ŞI MEDII
PARTICIPATION OF POPULATION IN LABOUR FORCE, BY DEVELOPMENT REGION,
SEX AND AREA
continuare / continued
1998 1999 20001) 20011) 20021) 20031) 20041) 20051)

8. Bucureşti - Ilfov 8. Bucharest - Ilfov


mii persoane / thou persons
Populaţia activă Economically active population
Total 1065 1076 1035 992 996 991 1040 1034 Total
Pe sexe 0 0 0 By sex
Masculin 580 575 554 535 539 534 550 552 Male
Feminin 485 501 481 457 457 457 490 482 Female
Pe medii 0 0 0 By area
Urban 944 949 911 880 899 895 955 949 Urban
Rural 121 127 124 112 97 96 85 85 Rural
Populaţia ocupată Employment
Total 1000 1017 963 908 909 906 962 962 Total
Pe sexe 0 0 0 By sex
Masculin 544 540 511 484 485 485 506 510 Male
Feminin 456 477 452 424 424 421 456 452 Female
Pe medii 0 0 0 By area
Urban 887 895 845 802 823 819 883 885 Urban
Rural 113 122 118 106 86 87 79 77 Rural
Şomeri BIM2) ILO 2) unemployed
Total 65 59 72 84 87 85 78 72 Total
Pe sexe 0 0 0 By sex
Masculin 36 35 43 51 54 49 44 42 Male
Feminin 29 24 29 33 33 36 34 30 Female
Pe medii 0 0 0 By area
Urban 57 54 66 78 76 76 72 64 Urban
Rural 8 5 6 6 11 9 6 8 Rural
procente / percentage
Rata de activitate Activity rate
3) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)
Total 55,4 65,7 64,6 62,0 62,4 61,8 64,5 63,8 Total
Pe sexe By sex
Masculin 64,6 73,9 72,9 70,3 70,7 69,9 71,6 71,4 Male
Feminin 47,3 58,2 57,1 54,4 54,8 54,5 58,1 56,9 Female
Pe medii By area
Urban 55,0 65,8 64,6 62,0 63,1 62,5 65,6 64,4 Urban
Rural 58,5 64,9 64,6 61,5 56,3 56,0 54,1 57,7 Rural
Rata de ocupare Employment rate
3) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)
Total 52,0 62,0 60,0 56,7 56,9 56,5 59,7 59,4 Total
Pe sexe By sex
Masculin 60,7 69,3 67,2 63,5 63,6 63,5 65,8 65,9 Male
Feminin 44,4 55,4 53,5 50,5 50,8 50,2 54,1 53,4 Female
Pe medii By area
Urban 51,7 62,0 59,9 56,5 57,7 57,2 60,7 60,1 Urban
Rural 54,6 61,8 61,0 58,2 49,8 50,8 49,9 52,2 Rural
Rata şomajului BIM2),3) ILO 2),3) unemployment rate
Total 6,1 5,5 7,0 8,4 8,8 8,6 7,5 6,9 Total
Pe sexe By sex
Masculin 6,2 6,1 7,7 9,6 10,0 9,2 8,0 7,6 Male
Feminin 6,1 4,8 6,1 7,1 7,3 7,8 7,0 6,2 Female
Pe medii By area
Urban 6,1 5,7 7,2 8,9 8,5 8,5 7,5 6,7 Urban
Rural 6,7 4,2 4,9 5,0 11,3 9,1 7,7 9,3 Rural

Notă: Începând cu anul 2002, datele nu sunt comparabile cu seriile anilor precedenţi, datorită revizuirii definiţiilor aplicate.
Note: Beginning with 2002, data are not comparable with data series of previous years, because of revised definitions used.
1)
Începând cu anul 2000, datele au fost extinse pe baza rezultatelor Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor, din 18 martie 2002
1)
Beginning with 2000, data have been extended based on the results of the Population and Housing Census, March 18, 2002
2)
BIM = Biroul Internaţional al Muncii.
2)
ILO = International Labour Office.
3)
Calculate pentru populaţia totală de 15 ani şi peste.
3)
Calculated forl population aged 15 years and over.
4)
Calculate pentru populaţia în vârstă de muncă (15 - 64 ani).
4)
Calculated for working age population (15 - 64 years).
Sursa: Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO).
Source: Household Labour Force Survey (HLFS).
3.26 STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE REGIUNI DE
DEZVOLTARE, GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE ŞI MEDII, ÎN ANUL 2005
POPULATION STRUCTURE, BY PARTICIPATION IN ECONOMIC ACTIVITY,
BY DEVELOPMENT REGION, AGE GROUP, SEX AND AREA, IN 2005
procente / percentage
Total Persoane active Persoane
Regiunea de dezvoltare populaţie Economically active persons inactive Development region
Grupe de vârstă Total Ocupate Şomeri BIM1) Non-economically Age groups
Total
population Employed ILO unemployed 1) active persons

1. Nord - Est 1. North - East


Total 100,0 47,8 45,1 2,7 52,2 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 65,5 61,5 4,0 34,5 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 33,8 28,1 5,7 66,2 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 78,7 74,0 4,7 21,3 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 84,9 80,4 4,5 15,1 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 76,9 73,9 3,0 23,1 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 55,6 54,8 0,8 44,4 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 26,2 26,2 - 73,8 65 years and over
Masculin / Male
Total 100,0 50,8 47,4 3,4 49,2 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 68,9 64,0 4,9 31,1 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 36,6 30,0 6,6 63,4 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 81,1 75,3 5,8 18,9 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 87,8 82,6 5,2 12,2 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 81,7 78,0 3,7 18,3 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 59,9 58,7 1,2 40,1 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 28,8 28,7 0,1 71,2 65 years and over
Feminin / Female
Total 100,0 44,9 42,8 2,1 55,1 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 62,1 59,0 3,1 37,9 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 30,9 26,2 4,7 69,1 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 76,0 72,5 3,5 24,0 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 81,9 78,1 3,8 18,1 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 72,3 70,0 2,3 27,7 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 51,9 51,6 0,3 48,1 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 24,3 24,3 - 75,7 65 years and over
Urban
Total 100,0 44,3 40,0 4,3 55,7 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 58,9 53,2 5,7 41,1 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 23,8 16,0 7,8 76,2 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 77,3 70,1 7,2 22,7 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 85,0 78,7 6,3 15,0 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 71,5 67,6 3,9 28,5 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 29,0 27,5 1,5 71,0 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 2,5 2,4 0,1 97,5 65 years and over
Rural
Total 100,0 50,5 49,0 1,5 49,5 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 71,6 69,2 2,4 28,4 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 43,0 39,3 3,7 57,0 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 79,7 77,0 2,7 20,3 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 84,8 82,1 2,7 15,2 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 83,7 81,9 1,8 16,3 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 74,6 74,3 0,3 25,4 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 36,5 36,5 - 63,5 65 years and over
1)
BIM = Biroul Internaţional al Muncii.
1)
ILO = International Labour Office.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.26 STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE REGIUNI DE
DEZVOLTARE, GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE ŞI MEDII, ÎN ANUL 2005 - continuare
POPULATION STRUCTURE, BY PARTICIPATION IN ECONOMIC ACTIVITY,
BY DEVELOPMENT REGION, AGE GROUP, SEX AND AREA, IN 2005 - continued
procente / percentage
Total Persoane active Persoane
Regiunea de dezvoltare populaţie Economically active persons inactive Development region
Grupe de vârstă Total Ocupate Şomeri BIM1) Non-economically Age groups
population Total active persons
Employed ILO unemployed 1)
2. Sud - Est 2. South - East
Total 100,0 43,7 40,2 3,5 56,3 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 59,6 54,7 4,9 40,4 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 32,6 26,1 6,5 67,4 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 75,3 69,7 5,6 24,7 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 78,5 73,5 5,0 21,5 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 68,8 64,1 4,7 31,2 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 37,7 36,1 1,6 62,3 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 12,7 12,7 - 87,3 65 years and over
Masculin / Male
Total 100,0 51,6 47,2 4,4 48,4 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 69,4 63,2 6,2 30,6 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 40,4 32,0 8,4 59,6 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 84,9 78,0 6,9 15,1 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 88,5 83,3 5,2 11,5 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 80,5 74,5 6,0 19,5 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 46,7 43,9 2,8 53,3 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 15,4 15,4 - 84,6 65 years and over
Feminin / Female
Total 100,0 36,0 33,5 2,5 64,0 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 49,8 46,2 3,6 50,2 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 24,4 19,9 4,5 75,6 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 65,2 61,0 4,2 34,8 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 68,2 63,5 4,7 31,8 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 57,5 54,0 3,5 42,5 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 29,6 29,1 0,5 70,4 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 10,8 10,8 - 89,2 65 years and over
Urban
Total 100,0 44,3 40,0 4,3 55,7 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 58,5 52,8 5,7 41,5 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 28,3 21,6 6,7 71,7 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 78,6 71,7 6,9 21,4 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 80,4 74,5 5,9 19,6 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 68,7 63,3 5,4 31,3 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 24,3 22,3 2,0 75,7 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 0,9 0,9 - 99,1 65 years and over
Rural
Total 100,0 42,8 40,4 2,4 57,2 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 61,3 57,5 3,8 38,7 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 38,9 32,7 6,2 61,1 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 70,9 67,1 3,8 29,1 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 75,3 71,8 3,5 24,7 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 69,1 65,6 3,5 30,9 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 53,2 52,1 1,1 46,8 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 21,3 21,3 - 78,7 65 years and over

1)
BIM = Biroul Internaţional al Muncii.
1)
ILO = International Labour Office.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.26 STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE REGIUNI DE
DEZVOLTARE, GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE ŞI MEDII, ÎN ANUL 2005 - continuare
POPULATION STRUCTURE, BY PARTICIPATION IN ECONOMIC ACTIVITY,
BY DEVELOPMENT REGION, AGE GROUP, SEX AND AREA, IN 2005 - continued
procente / percentage

Total Persoane active Persoane


Regiunea de dezvoltare populaţie Economically active persons inactive Development region
Grupe de vârstă Total Ocupate Şomeri BIM1) Non-economically Age groups
population Total active persons
Employed ILO unemployed 1)
3. Sud - Muntenia 3. South - Muntenia
Total 100,0 46,6 42,3 4,3 53,4 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 64,3 58,1 6,2 35,7 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 35,3 26,8 8,5 64,7 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 79,8 71,2 8,6 20,2 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 84,7 78,4 6,3 15,3 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 73,8 68,8 5,0 26,2 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 43,8 42,5 1,3 56,2 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 16,7 16,7 - 83,3 65 years and over
Masculin / Male
Total 100,0 53,9 48,8 5,1 46,1 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 73,1 65,9 7,2 26,9 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 42,2 32,6 9,6 57,8 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 90,2 80,6 9,6 9,8 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 92,7 86,3 6,4 7,3 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 83,3 77,0 6,3 16,7 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 51,4 49,2 2,2 48,6 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 19,1 19,1 - 80,9 65 years and over
Feminin / Female
Total 100,0 39,6 36,1 3,5 60,4 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 55,5 50,2 5,3 44,5 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 28,0 20,7 7,3 72,0 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 68,9 61,3 7,6 31,1 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 76,3 70,2 6,1 23,7 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 64,5 60,8 3,7 35,5 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 37,1 36,7 0,4 62,9 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 15,1 15,1 - 84,9 65 years and over
Urban
Total 100,0 46,2 40,4 5,8 53,8 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 61,3 53,6 7,7 38,7 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 27,9 18,6 9,3 72,1 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 82,3 70,6 11,7 17,7 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 86,0 78,9 7,1 14,0 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 71,6 65,5 6,1 28,4 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 25,6 23,4 2,2 74,4 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 2,3 2,3 - 97,7 65 years and over
Rural
Total 100,0 46,9 43,7 3,2 53,1 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 66,9 61,9 5,0 33,1 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 41,8 34,0 7,8 58,2 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 77,9 71,7 6,2 22,1 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 83,5 78,0 5,5 16,5 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 76,1 72,2 3,9 23,9 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 54,9 54,2 0,7 45,1 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 22,4 22,4 - 77,6 65 years and over
1)
BIM = Biroul Internaţional al Muncii.
1)
ILO = International Labour Office.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.26 STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE REGIUNI DE
DEZVOLTARE, GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE ŞI MEDII, ÎN ANUL 2005 - continuare
POPULATION STRUCTURE, BY PARTICIPATION IN ECONOMIC ACTIVITY,
BY DEVELOPMENT REGION, AGE GROUP, SEX AND AREA, IN 2005 - continued
procente / percentage

Total Persoane active Persoane


Regiunea de dezvoltare populaţie Economically active persons inactive Development region
Grupe de vârstă Total Ocupate Şomeri BIM1) Non-economically Age groups
population Total active persons
Employed ILO unemployed 1)
4. Sud - Vest Oltenia 4. South - West Oltenia
Total 100,0 48,2 45,0 3,2 51,8 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 64,8 60,1 4,7 35,2 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 30,6 24,9 5,7 69,4 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 79,9 73,0 6,9 20,1 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 82,8 77,1 5,7 17,2 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 77,0 73,9 3,1 23,0 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 52,5 51,9 0,6 47,5 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 25,0 25,0 - 75,0 65 years and over
Masculin / Male
Total 100,0 53,5 49,8 3,7 46,5 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 71,1 65,8 5,3 28,9 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 34,4 27,1 7,3 65,6 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 87,7 80,4 7,3 12,3 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 90,4 85,0 5,4 9,6 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 83,9 80,0 3,9 16,1 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 57,2 56,4 0,8 42,8 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 27,2 27,2 - 72,8 65 years and over
Feminin / Female
Total 100,0 43,1 40,4 2,7 56,9 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 58,4 54,4 4,0 41,6 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 26,6 22,6 4,0 73,4 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 71,8 65,2 6,6 28,2 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 74,7 68,8 5,9 25,3 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 70,2 67,9 2,3 29,8 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 48,4 47,9 0,5 51,6 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 23,4 23,4 - 76,6 65 years and over
Urban
Total 100,0 45,1 40,3 4,8 54,9 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 59,0 52,6 6,4 41,0 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 19,3 12,2 7,1 80,7 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 80,0 70,4 9,6 20,0 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 81,2 74,0 7,2 18,8 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 73,8 69,6 4,2 26,2 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 30,4 29,4 1,0 69,6 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 6,7 6,7 - 93,3 65 years and over
Rural
Total 100,0 51,0 49,3 1,7 49,0 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 71,2 68,4 2,8 28,8 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 44,5 40,6 3,9 55,5 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 79,9 75,8 4,1 20,1 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 84,7 81,0 3,7 15,3 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 81,2 79,6 1,6 18,8 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 67,1 66,7 0,4 32,9 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 32,3 32,3 - 67,7 65 years and over
1)
BIM = Biroul Internaţional al Muncii.
1)
ILO = International Labour Office.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.26 STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE REGIUNI DE
DEZVOLTARE, GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE ŞI MEDII, ÎN ANUL 2005 - continuare
POPULATION STRUCTURE, BY PARTICIPATION IN ECONOMIC ACTIVITY,
BY DEVELOPMENT REGION, AGE GROUP, SEX AND AREA, IN 2005 - continued
procente / percentage

Total Persoane active Persoane


Regiunea de dezvoltare populaţie Economically active persons inactive Development region
Grupe de vârstă Total Ocupate Şomeri BIM1) Non-economically Age groups
population Total active persons
Employed ILO unemployed 1)
5. Vest 5. West
Total 100,0 43,7 40,8 2,9 56,3 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 60,7 56,6 4,1 39,3 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 29,6 24,3 5,3 70,4 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 78,9 73,7 5,2 21,1 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 82,8 78,6 4,2 17,2 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 72,1 67,8 4,3 27,9 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 32,3 31,8 0,5 67,7 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 6,4 6,4 - 93,6 65 years and over
Masculin / Male
Total 100,0 50,9 47,0 3,9 49,1 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 69,3 63,9 5,4 30,7 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 35,7 27,6 8,1 64,3 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 87,8 81,4 6,4 12,2 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 92,1 86,7 5,4 7,9 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 82,3 77,2 5,1 17,7 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 40,8 40,4 0,4 59,2 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 7,8 7,8 - 92,2 65 years and over
Feminin / Female
Total 100,0 37,1 35,1 2,0 62,9 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 52,3 49,5 2,8 47,7 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 23,3 21,0 2,3 76,7 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 70,0 65,9 4,1 30,0 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 73,7 70,5 3,2 26,3 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 62,7 59,2 3,5 37,3 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 25,0 24,5 0,5 75,0 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 5,4 5,4 - 94,6 65 years and over
Urban
Total 100,0 43,4 40,4 3,0 56,6 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 58,9 54,8 4,1 41,1 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 25,4 20,1 5,3 74,6 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 78,9 74,5 4,4 21,1 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 82,6 78,3 4,3 17,4 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 72,4 67,6 4,8 27,6 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 21,7 21,2 0,5 78,3 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 0,4 0,4 - 99,6 65 years and over
Rural
Total 100,0 44,4 41,7 2,7 55,6 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 64,2 60,0 4,2 35,8 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 37,6 32,3 5,3 62,4 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 78,9 72,1 6,8 21,1 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 83,2 79,1 4,1 16,8 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 71,5 68,3 3,2 28,5 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 49,4 48,9 0,5 50,6 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 13,4 13,4 - 86,6 65 years and over
1)
BIM = Biroul Internaţional al Muncii.
1)
ILO = International Labour Office.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.26 STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE REGIUNI DE
DEZVOLTARE, GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE ŞI MEDII, ÎN ANUL 2005 - continuare
POPULATION STRUCTURE, BY PARTICIPATION IN ECONOMIC ACTIVITY,
BY DEVELOPMENT REGION, AGE GROUP, SEX AND AREA, IN 2005 - continued
procente / percentage

Total Persoane active Persoane


Regiunea de dezvoltare populaţie Economically active persons inactive Development region
Grupe de vârstă Total Ocupate Şomeri BIM1) Non-economically Age groups
population Total active persons
Employed ILO unemployed 1)
6. Nord - Vest 6. North - West
Total 100,0 43,5 41,0 2,5 56,5 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 59,7 56,0 3,7 40,3 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 30,9 25,2 5,7 69,1 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 76,1 72,2 3,9 23,9 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 81,0 77,1 3,9 19,0 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 70,0 66,7 3,3 30,0 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 36,0 35,6 0,4 64,0 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 12,5 12,5 - 87,5 65 years and over
Masculin / Male
Total 100,0 48,3 45,3 3,0 51,7 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 65,1 61,0 4,1 34,9 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 34,9 28,7 6,2 65,1 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 80,5 76,4 4,1 19,5 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 87,6 83,1 4,5 12,4 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 74,9 70,9 4,0 25,1 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 43,0 42,4 0,6 57,0 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 14,9 14,9 - 85,1 65 years and over
Feminin / Female
Total 100,0 39,0 36,8 2,2 61,0 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 54,3 51,1 3,2 45,7 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 26,7 21,5 5,2 73,3 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 71,3 67,7 3,6 28,7 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 74,2 70,9 3,3 25,8 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 65,2 62,6 2,6 34,8 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 29,9 29,6 0,3 70,1 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 10,8 10,8 - 89,2 65 years and over
Urban
Total 100,0 44,3 41,2 3,1 55,7 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 59,0 54,8 4,2 41,0 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 23,6 17,9 5,7 76,4 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 79,8 75,4 4,4 20,2 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 83,8 79,7 4,1 16,2 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 71,2 66,6 4,6 28,8 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 24,2 23,6 0,6 75,8 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 2,3 2,3 - 97,7 65 years and over
Rural
Total 100,0 42,6 40,7 1,9 57,4 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 60,5 57,5 3,0 39,5 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 40,0 34,2 5,8 60,0 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 71,4 68,2 3,2 28,6 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 76,9 73,4 3,5 23,1 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 68,0 66,7 1,3 32,0 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 47,4 47,2 0,2 52,6 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 19,3 19,3 - 80,7 65 years and over

1)
BIM = Biroul Internaţional al Muncii.
1)
ILO = International Labour Office.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.26 STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE REGIUNI DE
DEZVOLTARE, GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE ŞI MEDII, ÎN ANUL 2005 - continuare
POPULATION STRUCTURE, BY PARTICIPATION IN ECONOMIC ACTIVITY,
BY DEVELOPMENT REGION, AGE GROUP, SEX AND AREA, IN 2005 - continued
procente / percentage

Total Persoane active Persoane


Regiunea de dezvoltare populaţie Economically active persons inactive Development region
Grupe de vârstă Total Ocupate Şomeri BIM1) Non-economically Age groups
population Total active persons
Employed ILO unemployed 1)
7. Centru 7. Center
Total 100,0 42,5 38,9 3,6 57,5 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 59,2 54,2 5,0 40,8 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 31,2 25,2 6,0 68,8 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 76,0 69,7 6,3 24,0 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 81,4 76,1 5,3 18,6 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 71,2 66,1 5,1 28,8 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 29,7 28,4 1,3 70,3 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 5,2 5,2 - 94,8 65 years and over
Masculin / Male
Total 100,0 49,4 45,1 4,3 50,6 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 67,7 61,8 5,9 32,3 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 37,7 31,0 6,7 62,3 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 84,5 77,2 7,3 15,5 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 88,7 82,1 6,6 11,3 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 80,1 74,6 5,5 19,9 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 41,2 39,1 2,1 58,8 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 6,2 6,2 - 93,8 65 years and over
Feminin / Female
Total 100,0 35,9 33,0 2,9 64,1 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 50,8 46,6 4,2 49,2 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 24,4 19,1 5,3 75,6 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 67,0 61,8 5,2 33,0 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 74,2 70,2 4,0 25,8 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 62,5 57,9 4,6 37,5 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 19,2 18,7 0,5 80,8 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 4,5 4,5 - 95,5 65 years and over
Urban
Total 100,0 45,3 41,6 3,7 54,7 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 60,8 55,8 5,0 39,2 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 26,9 21,5 5,4 73,1 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 80,3 74,0 6,3 19,7 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 84,3 79,2 5,1 15,7 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 75,4 69,9 5,5 24,6 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 25,7 24,6 1,1 74,3 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 1,5 1,5 - 98,5 65 years and over
Rural
Total 100,0 38,3 34,9 3,4 61,7 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 56,6 51,4 5,2 43,4 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 38,0 31,2 6,8 62,0 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 69,0 62,6 6,4 31,0 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 76,3 70,8 5,5 23,7 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 62,5 58,3 4,2 37,5 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 35,5 34,0 1,5 64,5 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 9,1 9,1 - 90,9 65 years and over
1)
BIM = Biroul Internaţional al Muncii.
1)
ILO = International Labour Office.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.26 STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE REGIUNI DE
DEZVOLTARE, GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE ŞI MEDII, ÎN ANUL 2005 - continuare
POPULATION STRUCTURE, BY PARTICIPATION IN ECONOMIC ACTIVITY,
BY DEVELOPMENT REGION, AGE GROUP, SEX AND AREA, IN 2005 - continued
procente / percentage

Total Persoane active Persoane


Regiunea de dezvoltare populaţie Economically active persons inactive Development region
Grupe de vârstă Total Ocupate Şomeri BIM1) Non-economically Age groups
population Total active persons
Employed ILO unemployed 1)
8. Bucureşti - Ilfov 8. Bucharest - Ilfov
Total 100,0 47,0 43,8 3,2 53,0 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 63,8 59,4 4,4 36,2 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 27,6 21,3 6,3 72,4 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 86,0 79,7 6,3 14,0 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 87,6 83,3 4,3 12,4 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 74,1 71,3 2,8 25,9 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 28,0 26,6 1,4 72,0 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 1,2 1,2 - 98,8 65 years and over
Masculin / Male
Total 100,0 53,6 49,5 4,1 46,4 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 71,4 66,0 5,4 28,6 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 31,5 23,1 8,4 68,5 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 93,4 86,0 7,4 6,6 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 95,1 90,6 4,5 4,9 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 83,6 80,6 3,0 16,4 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 40,5 37,8 2,7 59,5 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 2,1 2,0 0,1 97,9 65 years and over
Feminin / Female
Total 100,0 41,2 38,7 2,5 58,8 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 56,9 53,4 3,5 43,1 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 23,7 19,4 4,3 76,3 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 79,1 73,7 5,4 20,9 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 80,9 76,9 4,0 19,1 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 65,9 63,4 2,5 34,1 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 17,6 17,3 0,3 82,4 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 0,6 0,6 - 99,4 65 years and over
Urban
Total 100,0 47,7 44,5 3,2 52,3 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 64,4 60,1 4,3 35,6 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 26,5 20,4 6,1 73,5 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 86,9 80,6 6,3 13,1 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 88,6 84,4 4,2 11,4 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 75,2 72,6 2,6 24,8 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 28,4 26,9 1,5 71,6 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 0,8 0,8 - 99,2 65 years and over
Rural
Total 100,0 40,4 36,6 3,8 59,6 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 57,7 52,2 5,5 42,3 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 37,8 28,8 9,0 62,2 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 77,5 70,9 6,6 22,5 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 77,0 72,4 4,6 23,0 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 61,1 56,3 4,8 38,9 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 24,7 24,5 0,2 75,3 55 - 64 years
65 ani şi peste 100,0 4,4 4,4 - 95,6 65 years and over
1)
BIM = Biroul Internaţional al Muncii.
1)
ILO = International Labour Office.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.27 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, DUPĂ NIVELUL DE INSTRUIRE
ŞI PE GRUPE DE VÂRSTĂ, ÎN ANUL 2005
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY DEVELOPMENT REGION, BY EDUCATIONAL LEVEL
AND BY AGE GROUP, IN 2005

din care, în vârstă de muncă:


Total of which, at working age:
populaţie 65 ani şi
grupe de vârstă (ani)
Regiunea de dezvoltare peste Development region
ocupată Total age groups (years)
Nivel de instruire 65 years Educational level
Total 15-64 ani
and over
employment years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

1. Nord - Est 1. North - East


mii persoane / thou persons
Total 1688 1548 172 440 396 354 186 140 Total
procente / percentage
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total
Superior 9,4 10,1 2,6 11,4 10,7 12,7 7,7 0,9 Tertiary education
Postliceal de specialitate Speciality post high school
sau tehnic de maiştri 3,5 3,8 1,6 4,4 2,8 4,9 4,4 0,6 or technical foremen education
Liceal 24,0 26,0 20,3 30,8 38,7 19,5 5,6 1,6 High school
Profesional, Vocational,
complementar complementary
sau de ucenici 27,3 29,4 29,1 29,6 33,9 31,9 14,6 4,0 or apprenticeship
Gimnazial 24,0 23,9 38,7 21,6 12,8 25,6 35,9 25,6 Secondary school
Primar sau fără şcoală Primary or without
absolvită 11,8 6,8 7,7 2,2 1,1 5,4 31,8 67,3 graduated school
Din total, femei: Of total, women:
Total 48,0 47,5 45,2 46,8 47,4 48,0 50,3 53,3 Total
Superior 4,8 5,2 1,5 6,5 5,6 6,1 3,0 0,2 Tertiary education
Postliceal de specialitate Speciality post high school
sau tehnic de maiştri 1,9 2,1 1,2 2,8 1,4 2,5 1,8 - or technical foremen education
Liceal 12,7 13,7 11,1 15,6 20,7 10,7 2,9 0,6 High school
Profesional, Vocational,
complementar complementary
sau de ucenici 9,4 10,3 10,9 11,1 12,9 9,9 2,6 0,4 or apprenticeship
Gimnazial 12,3 12,4 18,1 9,9 6,4 15,5 19,9 10,4 Secondary school
Primar sau fără şcoală Primary or without
absolvită 6,9 3,8 2,4 0,9 0,4 3,3 20,1 41,7 graduated school
2. Sud - Est 2. South - East
mii persoane / thou persons
Total 1147 1095 117 319 289 266 104 52 Total
procente / percentage
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total
Superior 10,4 10,8 4,4 13,2 10,1 12,5 8,1 1,4 Tertiary education
Postliceal de specialitate Speciality post high school
sau tehnic de maiştri 4,6 4,8 1,8 5,9 4,5 5,0 4,6 0,2 or technical foremen education
Liceal 29,6 30,9 26,9 35,5 43,1 22,5 9,1 1,5 High school
Profesional, Vocational,
complementar complementary
sau de ucenici 27,1 28,3 26,7 27,3 29,7 32,0 19,4 3,5 or apprenticeship
Gimnazial 19,3 18,7 29,8 14,5 10,4 22,2 33,6 31,7 Secondary school
Primar sau fără şcoală Primary or without
absolvită 9,0 6,5 10,4 3,6 2,2 5,8 25,2 61,7 graduated school
Din total, femei: Of total, women:
Total 42,5 42,2 37,3 42,5 42,9 42,8 42,7 49,2 Total
Superior 5,1 5,3 2,1 7,0 5,0 5,7 3,5 0,9 Tertiary education
Postliceal de specialitate Speciality post high school
sau tehnic de maiştri 2,1 2,2 1,0 3,4 1,7 1,8 1,8 0,1 or technical foremen education
Liceal 15,1 15,7 11,8 17,3 23,0 12,3 4,2 0,7 High school
Profesional, Vocational,
complementar complementary
sau de ucenici 7,2 7,6 9,1 8,0 8,0 7,8 2,7 0,6 or apprenticeship
Gimnazial 8,7 8,5 10,3 5,9 4,4 12,3 16,3 12,6 Secondary school
Primar sau fără şcoală Primary or without
absolvită 4,3 2,9 3,0 0,9 0,8 2,9 14,2 34,3 graduated school

Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005. / Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.27 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, DUPĂ NIVELUL DE INSTRUIRE
ŞI PE GRUPE DE VÂRSTĂ, ÎN ANUL 2005 - continuare
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY DEVELOPMENT REGION, BY EDUCATIONAL LEVEL
AND BY AGE GROUP, IN 2005 - continued

din care, în vârstă de muncă:


Total of which, at working age:
populaţie 65 ani şi
grupe de vârstă (ani)
Regiunea de dezvoltare peste Development region
ocupată Total age groups (years)
Nivel de instruire 65 years Educational level
Total 15-64 ani
and over
employment years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

3. Sud - Muntenia 3. South - Muntenia


mii persoane / thou persons
Total 1414 1322 133 371 359 308 151 92 Total
procente / percentage
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total
Superior 8,9 9,4 4,4 10,2 10,5 10,8 6,5 1,4 Tertiary education
Postliceal de specialitate Speciality post high school
sau tehnic de maiştri 4,4 4,6 2,6 4,2 4,1 6,0 5,6 1,6 or technical foremen education
Liceal 31,5 33,5 27,4 39,6 46,1 26,1 8,7 2,9 High school
Profesional, Vocational,
complementar complementary
sau de ucenici 25,5 27,0 24,9 27,7 28,0 31,3 15,7 3,9 or apprenticeship
Gimnazial 19,8 19,4 33,8 15,8 9,8 21,7 34,0 25,4 Secondary school
Primar sau fără şcoală Primary or without
absolvită 9,9 6,1 6,9 2,5 1,5 4,1 29,5 64,8 graduated school
Din total, femei: Of total, women:
Total 43,7 43,0 37,6 41,7 43,6 44,7 46,1 53,5 Total
Superior 4,3 4,5 2,2 5,4 4,9 5,3 2,1 0,3 Tertiary education
Postliceal de specialitate Speciality post high school
sau tehnic de maiştri 1,8 1,9 2,0 2,3 1,5 1,9 1,6 0,4 or technical foremen education
Liceal 15,7 16,7 12,6 18,8 24,1 14,2 3,2 0,9 High school
Profesional, Vocational,
complementar complementary
sau de ucenici 6,4 6,8 7,1 7,4 7,6 7,1 2,3 0,7 or apprenticeship
Gimnazial 9,7 9,7 12,1 7,0 4,8 14,0 16,9 10,8 Secondary school
Primar sau fără şcoală Primary or without
absolvită 5,8 3,4 1,6 0,8 0,7 2,2 20,0 40,4 graduated school
4. Sud - Vest Oltenia 4. South - West Oltenia
mii persoane / thou persons
Total 1043 950 86 260 248 228 128 93 Total
procente / percentage
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total
Superior 11,1 12,0 4,1 15,3 10,8 14,3 9,1 1,3 Tertiary education
Postliceal de specialitate Speciality post high school
sau tehnic de maiştri 6,0 6,6 3,0 6,7 6,6 8,5 5,2 0,8 or technical foremen education
Liceal 28,4 30,9 28,8 37,4 43,1 23,7 8,4 2,4 High school
Profesional, Vocational,
complementar complementary
sau de ucenici 21,9 23,5 21,3 21,9 27,5 27,1 13,9 5,8 or apprenticeship
Gimnazial 21,1 20,3 38,3 15,8 9,6 21,1 36,4 29,7 Secondary school
Primar sau fără şcoală Primary or without
absolvită 11,5 6,7 4,5 2,9 2,4 5,3 27,0 60,0 graduated school
Din total, femei: Of total, women:
Total 45,8 44,9 44,3 43,4 43,6 46,0 48,6 55,1 Total
Superior 5,1 5,6 2,5 7,3 5,5 6,5 2,6 0,2 Tertiary education
Postliceal de specialitate Speciality post high school
sau tehnic de maiştri 2,9 3,1 1,9 4,2 2,6 3,7 1,7 0,3 or technical foremen education
Liceal 13,4 14,7 13,1 16,8 21,7 11,5 3,6 0,9 High school
Profesional, Vocational,
complementar complementary
sau de ucenici 6,1 6,6 6,6 6,9 7,3 7,9 2,1 0,8 or apprenticeship
Gimnazial 11,2 10,9 17,7 7,1 5,2 13,4 20,6 14,7 Secondary school
Primar sau fără şcoală Primary or without
absolvită 7,1 4,0 2,5 1,1 1,3 3,0 18,0 38,2 graduated school

Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005. / Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.27 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, DUPĂ NIVELUL DE INSTRUIRE
ŞI PE GRUPE DE VÂRSTĂ, ÎN ANUL 2005 - continuare
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY DEVELOPMENT REGION, BY EDUCATIONAL LEVEL
AND BY AGE GROUP, IN 2005 - continued

din care, în vârstă de muncă:


Total of which, at working age:
populaţie 65 ani şi
grupe de vârstă (ani)
Regiunea de dezvoltare peste Development region
ocupată Total age groups (years)
Nivel de instruire 65 years Educational level
Total 15-64 ani
and over
employment years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

5. Vest 5. West
mii persoane / thou persons
Total 788 770 71 223 217 193 66 18 Total
procente / percentage
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total
Superior 13,2 13,5 4,9 15,8 12,7 14,4 14,8 1,4 Tertiary education
Postliceal de specialitate Speciality post high school
sau tehnic de maiştri 4,7 4,8 2,0 4,8 4,1 5,8 7,3 1,7 or technical foremen education
Liceal 34,9 35,6 38,0 38,8 47,3 26,3 11,4 2,8 High school
Profesional, Vocational,
complementar complementary
sau de ucenici 25,3 25,7 25,6 25,5 23,9 30,6 17,7 6,4 or apprenticeship
Gimnazial 18,1 17,4 23,8 13,6 10,5 20,8 36,3 46,5 Secondary school
Primar sau fără şcoală Primary or without
absolvită 3,8 3,0 5,7 1,5 1,5 2,1 12,5 41,2 graduated school
Din total, femei: Of total, women:
Total 44,5 44,4 42,3 44,6 45,1 45,3 41,3 50,7 Total
Superior 5,9 6,0 2,5 7,3 6,3 6,3 3,8 0,4 Tertiary education
Postliceal de specialitate Speciality post high school
sau tehnic de maiştri 1,9 1,9 1,5 2,8 1,6 1,7 1,7 - or technical foremen education
Liceal 17,8 18,2 20,2 18,0 24,5 14,5 6,5 0,2 High school
Profesional, Vocational,
complementar complementary
sau de ucenici 8,0 8,2 8,6 8,7 7,5 10,3 2,3 - or apprenticeship
Gimnazial 8,9 8,7 7,9 7,1 4,7 11,7 19,0 20,0 Secondary school
Primar sau fără şcoală Primary or without
absolvită 2,0 1,4 1,6 0,7 0,5 0,8 8,0 30,1 graduated school
6. Nord - Vest 6. North - West
mii persoane / thou persons
Total 1118 1072 108 319 290 253 102 46 Total
procente / percentage
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total
Superior 10,7 11,1 3,2 15,5 10,1 10,6 9,5 1,4 Tertiary education
Postliceal de specialitate Speciality post high school
sau tehnic de maiştri 4,9 5,1 3,6 5,8 3,3 6,5 6,3 - or technical foremen education
Liceal 32,1 33,4 30,2 36,5 45,5 26,6 9,3 2,2 High school
Profesional, Vocational,
complementar complementary
sau de ucenici 26,4 27,4 30,1 26,3 28,0 30,6 18,7 2,7 or apprenticeship
Gimnazial 20,3 19,5 29,9 13,7 12,0 23,1 38,9 38,6 Secondary school
Primar sau fără şcoală Primary or without
absolvită 5,6 3,5 3,0 2,2 1,1 2,6 17,3 55,1 graduated school
Din total, femei: Of total, women:
Total 46,0 45,8 41,8 45,7 45,6 48,1 44,7 51,0 Total
Superior 5,1 5,4 1,4 8,2 4,9 4,6 3,9 0,2 Tertiary education
Postliceal de specialitate Speciality post high school
sau tehnic de maiştri 2,5 2,6 2,2 3,8 1,1 2,8 2,2 - or technical foremen education
Liceal 16,6 17,3 15,0 17,7 24,7 14,5 4,6 0,4 High school
Profesional, Vocational,
complementar complementary
sau de ucenici 8,3 8,6 10,6 8,6 8,6 10,2 3,0 - or apprenticeship
Gimnazial 10,5 10,3 12,4 6,9 5,9 14,6 20,3 16,9 Secondary school
Primar sau fără şcoală Primary or without
absolvită 3,0 1,6 0,2 0,5 0,4 1,4 10,7 33,5 graduated school

Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005. / Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.27 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, DUPĂ NIVELUL DE INSTRUIRE
ŞI PE GRUPE DE VÂRSTĂ, ÎN ANUL 2005 - continuare
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY DEVELOPMENT REGION, BY EDUCATIONAL LEVEL
AND BY AGE GROUP, IN 2005 - continued

din care, în vârstă de muncă:


Total of which, at working age:
populaţie 65 ani şi
grupe de vârstă (ani)
Regiunea de dezvoltare peste Development region
ocupată Total age groups (years)
Nivel de instruire 65 years Educational level
Total 15-64 ani
and over
employment years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

7. Centru 7. Center
mii persoane / thou persons
Total 987 968 102 288 260 245 73 19 Total
procente / percentage
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total
Superior 12,1 12,3 5,2 15,1 11,5 11,7 15,3 3,5 Tertiary education
Postliceal de specialitate Speciality post high school
sau tehnic de maiştri 5,8 5,8 3,8 5,8 4,6 6,8 9,6 3,0 or technical foremen education
Liceal 33,5 34,1 31,6 38,2 42,8 27,0 14,2 2,5 High school
Profesional, Vocational,
complementar complementary
sau de ucenici 31,9 32,4 36,6 29,2 30,3 38,1 27,3 5,1 or apprenticeship
Gimnazial 12,2 11,7 16,3 8,8 8,6 13,0 23,5 38,3 Secondary school
Primar sau fără şcoală Primary or without
absolvită 4,5 3,7 6,5 2,9 2,2 3,4 10,1 47,6 graduated school
Din total, femei: Of total, women:
Total 43,2 43,0 37,2 43,1 46,1 44,7 34,5 50,9 Total
Superior 5,5 5,6 3,0 7,5 5,5 5,1 3,5 0,8 Tertiary education
Postliceal de specialitate Speciality post high school
sau tehnic de maiştri 2,7 2,7 2,3 3,3 2,0 3,0 2,6 - or technical foremen education
Liceal 17,7 18,0 15,8 19,1 22,8 15,8 7,3 2,1 High school
Profesional, Vocational,
complementar complementary
sau de ucenici 10,7 10,9 11,3 9,8 11,6 13,3 4,4 1,3 or apprenticeship
Gimnazial 5,0 4,7 3,8 2,7 3,7 6,5 10,8 20,2 Secondary school
Primar sau fără şcoală Primary or without
absolvită 1,6 1,1 1,0 0,7 0,5 1,0 5,9 26,5 graduated school
8. Bucureşti - Ilfov 8. Bucharest - Ilfov
mii persoane / thou persons
1)
Total 962 958 69 303 269 257 60 Total
procente / percentage
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total
Superior 30,2 30,2 12,6 37,8 28,8 25,9 36,4 51,5 Tertiary education
Postliceal de specialitate Speciality post high school
sau tehnic de maiştri 5,1 5,1 3,4 4,2 3,6 7,1 10,4 1,1 or technical foremen education
Liceal 37,3 37,5 39,1 37,6 44,7 33,3 19,8 7,6 High school
Profesional, Vocational,
complementar complementary
sau de ucenici 17,5 17,5 19,7 13,6 16,8 22,5 16,2 4,7 or apprenticeship
Gimnazial 8,9 8,8 22,9 6,1 5,8 10,3 13,6 21,6 Secondary school
Primar sau fără şcoală Primary or without
absolvită 1,0 0,9 2,3 0,7 0,3 0,9 3,6 13,5 graduated school
Din total, femei: Of total, women:
Total 47,0 47,1 45,5 47,7 48,7 47,8 35,2 32,7 Total
Superior 15,0 15,0 8,0 19,5 14,1 12,5 14,5 14,0 Tertiary education
Postliceal de specialitate Speciality post high school
sau tehnic de maiştri 2,7 2,7 2,2 3,0 2,0 2,9 3,8 - or technical foremen education
Liceal 19,5 19,6 20,4 18,3 23,4 19,4 8,8 - High school
Profesional, Vocational,
complementar complementary
sau de ucenici 5,6 5,6 6,3 4,3 6,2 7,0 3,1 1,1 or apprenticeship
Gimnazial 3,8 3,8 8,1 2,2 2,8 5,4 3,9 11,3 Secondary school
Primar sau fără şcoală Primary or without
absolvită 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,6 1,1 6,3 graduated school
1)
Datele calculate prin extindere nu sunt fiabile datorită numărului redus de cazuri observate.
1)
Weighted data are not reliable due to the low number of observed cases.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005. / Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.28 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL,
PE GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE ŞI MEDII, ÎN ANUL 2005
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY DEVELOPMENT REGION, BY STATUS IN EMPLOYMENT,
BY AGE GROUP, SEX AND AREA, IN 2005

Total din care, în vârstă de muncă (%):


populaţie of which, at working age (%): 65 ani şi
ocupată grupe de vârstă (ani) peste (%)
Regiunea de dezvoltare Development region
(mii persoane) Total age groups (years) 65 years
Statutul profesional Status in employment
Total 15-64 ani and over
employment years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 (%)
(thou persons)

1. Nord - Est 1. North - East


Total 1688 91,7 10,2 26,1 23,4 20,9 11,1 8,3 Total
Salariat 823 99,8 8,9 30,2 30,0 25,5 5,2 0,2 Employee
Patron 25 99,4 - 23,5 37,6 31,6 6,7 0,6 Employer
Lucrător pe cont propriu 456 78,3 3,3 18,0 19,0 19,0 19,0 21,7 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 382 89,7 21,7 27,0 13,6 12,8 14,6 10,3 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 92,8 34,3 5,8 35,4 14,1 3,2 7,2 co-operative
Masculin / Male
Total 878 92,6 10,7 26,7 23,7 20,9 10,6 7,4 Total
Salariat 435 99,8 9,1 29,9 28,2 26,2 6,4 0,2 Employee
Patron 20 99,5 - 25,0 37,9 29,1 7,5 0,5 Employer
Lucrător pe cont propriu 316 79,9 3,3 17,8 20,8 18,9 19,1 20,1 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 106 99,1 41,1 40,3 11,0 4,0 2,7 0,9 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 33,7 - 37,2 23,8 5,3 - co-operative
Feminin / Female
Total 810 90,8 9,6 25,4 23,2 21,0 11,6 9,2 Total
Salariat 388 99,8 8,7 30,6 32,0 24,7 3,8 0,2 Employee
1)
Patron 99,0 - 18,3 36,7 40,1 3,9 1,0 Employer
Lucrător pe cont propriu 140 74,7 3,3 18,5 15,0 19,3 18,6 25,3 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 276 86,1 14,2 21,9 14,6 16,2 19,2 13,9 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 82,3 35,3 14,2 32,8 - - 17,7 co-operative
Urban
Total 647 99,4 7,3 28,4 30,0 27,7 6,0 0,6 Total
Salariat 581 99,9 7,3 29,2 30,2 27,8 5,4 0,1 Employee
Patron 18 99,4 - 21,7 40,9 30,0 6,8 0,6 Employer
Lucrător pe cont propriu 33 92,1 7,7 21,6 23,7 28,0 11,1 7,9 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 15 97,5 13,8 22,3 18,8 24,9 17,7 2,5 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 86,1 27,8 - 58,3 - - 13,9 co-operative
Rural
Total 1041 86,9 12,0 24,6 19,4 16,7 14,2 13,1 Total
Salariat 242 99,7 12,8 32,7 29,5 20,1 4,6 0,3 Employee
Patron 7 99,2 - 28,2 29,2 35,4 6,4 0,8 Employer
Lucrător pe cont propriu 422 77,2 3,0 17,7 18,6 18,3 19,6 22,8 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 368 89,4 22,0 27,2 13,4 12,3 14,5 10,6 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 41,3 12,1 10,8 29,2 6,6 - co-operative

1)
Datele calculate prin extindere nu sunt fiabile datorită numărului redus de cazuri observate.
1)
Weighted data are not reliable due to the low number of observed cases.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.28 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL,
PE GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE ŞI MEDII, ÎN ANUL 2005 - continuare
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY DEVELOPMENT REGION, BY STATUS IN EMPLOYMENT,
BY AGE GROUP, SEX AND AREA, IN 2005 - continued

Total din care, în vârstă de muncă (%):


populaţie of which, at working age (%): 65 ani şi
ocupată grupe de vârstă (ani) peste (%)
Regiunea de dezvoltare Development region
(mii persoane) Total age groups (years) 65 years
Statutul profesional Status in employment
Total 15-64 ani and over
employment years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 (%)
(thou persons)

2. Sud - Est 2. South - East


Total 1147 95,5 10,2 27,9 25,2 23,2 9,0 4,5 Total
Salariat 740 99,9 9,6 30,7 28,9 25,3 5,4 0,1 Employee
Patron 18 100,0 0,5 19,7 32,0 40,6 7,2 - Employer
Lucrător pe cont propriu 235 83,9 5,1 19,2 20,5 21,7 17,4 16,1 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 152 91,1 21,7 28,7 13,7 12,9 14,1 8,9 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 14,6 7,8 16,6 42,6 18,4 - co-operative
Masculin / Male
Total 660 96,0 11,1 27,8 25,0 23,1 9,0 4,0 Total
Salariat 417 99,9 10,5 30,0 27,8 25,4 6,2 0,1 Employee
Patron 13 100,0 0,7 17,3 35,0 37,5 9,5 - Employer
Lucrător pe cont propriu 179 85,8 4,9 20,0 21,1 22,2 17,6 14,2 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 50 98,8 41,0 40,5 13,4 2,9 1,0 1,2 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 9,3 6,7 20,5 32,2 31,3 - co-operative
Feminin / Female
Total 487 94,7 8,9 27,9 25,4 23,4 9,1 5,3 Total
Salariat 324 99,9 8,5 31,5 30,3 25,2 4,4 0,1 Employee
1)
Patron 100,0 - 25,9 24,3 48,5 1,3 - Employer
Lucrător pe cont propriu 56 77,9 5,9 16,7 18,7 20,1 16,5 22,1 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 102 87,4 12,3 22,9 13,9 17,8 20,5 12,6 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 20,4 8,9 12,4 53,6 4,7 - co-operative
Urban
Total 633 99,8 9,1 29,7 28,6 26,9 5,5 0,2 Total
Salariat 576 99,9 8,9 30,1 28,8 26,7 5,4 0,1 Employee
Patron 14 100,0 0,7 19,6 28,4 43,9 7,4 - Employer
Lucrător pe cont propriu 36 98,0 13,1 28,3 26,8 25,4 4,4 2,0 Self-employed
1)
Lucrător familial neremunerat 97,7 21,0 34,0 17,1 18,7 6,9 2,3 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 14,9 10,9 29,8 36,8 7,6 - co-operative
Rural
Total 514 90,2 11,6 25,5 21,0 18,7 13,4 9,8 Total
Salariat 164 99,9 12,3 32,8 29,1 20,6 5,1 0,1 Employee
1)
Patron 100,0 - 20,2 45,9 27,7 6,2 - Employer
Lucrător pe cont propriu 199 81,4 3,7 17,6 19,4 21,0 19,7 18,6 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 146 90,9 21,7 28,5 13,6 12,7 14,4 9,1 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 14,4 5,8 7,9 46,4 25,5 - co-operative
1)
Datele calculate prin extindere nu sunt fiabile datorită numărului redus de cazuri observate.
1)
Weighted data are not reliable due to the low number of observed cases.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.28 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL,
PE GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE ŞI MEDII, ÎN ANUL 2005 - continuare
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY DEVELOPMENT REGION, BY STATUS IN EMPLOYMENT,
BY AGE GROUP, SEX AND AREA, IN 2005 - continued

Total din care, în vârstă de muncă (%):


populaţie of which, at working age (%): 65 ani şi
ocupată grupe de vârstă (ani) peste (%)
Regiunea de dezvoltare Development region
(mii persoane) Total age groups (years) 65 years
Statutul profesional Status in employment
Total 15-64 ani and over
employment years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 (%)
(thou persons)

3. Sud - Muntenia 3. South - Muntenia


Total 1414 93,5 9,4 26,3 25,4 21,8 10,6 6,5 Total
Salariat 836 99,9 9,5 30,9 31,1 23,9 4,5 0,1 Employee
Patron 22 98,9 1,4 19,1 32,5 36,1 9,8 1,1 Employer
Lucrător pe cont propriu 363 81,7 4,9 18,3 17,8 20,0 20,7 18,3 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 190 87,3 18,5 21,6 13,9 14,5 18,8 12,7 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 - 44,9 27,6 18,9 8,6 - co-operative
Masculin / Male
Total 797 94,6 10,4 27,2 25,4 21,4 10,2 5,4 Total
Salariat 486 99,8 9,5 31,0 30,0 23,9 5,4 0,2 Employee
Patron 18 99,7 1,4 19,9 31,1 36,6 10,7 0,3 Employer
Lucrător pe cont propriu 233 83,2 5,5 19,2 18,2 19,0 21,3 16,8 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 58 94,9 40,2 29,0 14,2 5,6 5,9 5,1 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 - 50,2 28,1 12,1 9,6 - co-operative
Feminin / Female
Total 617 92,0 8,1 25,1 25,3 22,3 11,2 8,0 Total
Salariat 349 99,9 9,5 30,8 32,6 23,8 3,2 0,1 Employee
1)
Patron 96,2 1,1 16,5 36,9 34,5 7,2 3,8 Employer
Lucrător pe cont propriu 130 79,0 3,8 16,8 17,1 21,7 19,6 21,0 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 133 84,0 9,1 18,3 13,7 18,4 24,5 16,0 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 - - 23,3 76,7 - - co-operative
Urban
Total 562 99,4 7,7 28,8 30,7 26,6 5,6 0,6 Total
Salariat 500 99,9 7,4 29,5 31,1 27,3 4,6 0,1 Employee
Patron 14 99,0 2,2 18,7 39,9 30,7 7,5 1,0 Employer
Lucrător pe cont propriu 40 94,7 8,5 24,4 26,3 19,3 16,2 5,3 Self-employed
1)
Lucrător familial neremunerat 91,7 28,1 24,3 8,8 16,3 14,2 8,3 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 - - 100,0 - - - co-operative
Rural
Total 852 89,6 10,5 24,6 21,9 18,6 14,0 10,4 Total
Salariat 336 99,8 12,6 33,0 31,1 18,8 4,3 0,2 Employee
1)
Patron 98,7 - 19,8 20,4 44,9 13,6 1,3 Employer
Lucrător pe cont propriu 323 80,1 4,5 17,6 16,8 20,0 21,2 19,9 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 182 87,1 18,1 21,5 14,1 14,4 19,0 12,9 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 - 46,7 24,7 19,7 8,9 - co-operative
1)
Datele calculate prin extindere nu sunt fiabile datorită numărului redus de cazuri observate.
1)
Weighted data are not reliable due to the low number of observed cases.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.28 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL,
PE GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE ŞI MEDII, ÎN ANUL 2005 - continuare
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY DEVELOPMENT REGION, BY STATUS IN EMPLOYMENT,
BY AGE GROUP, SEX AND AREA, IN 2005 - continued

Total din care, în vârstă de muncă (%):


populaţie of which, at working age (%): 65 ani şi
ocupată grupe de vârstă (ani) peste (%)
Regiunea de dezvoltare Development region
(mii persoane) Total age groups (years) 65 years
Statutul profesional Status in employment
Total 15-64 ani and over
employment years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 (%)
(thou persons)

4. Sud - Vest - Oltenia 4. South - West - Oltenia


Total 1043 91,0 8,3 24,9 23,7 21,8 12,3 9,0 Total
Salariat 517 99,9 6,2 30,3 31,1 26,8 5,5 0,1 Employee
Patron 11 99,0 - 19,8 43,5 29,3 6,4 1,0 Employer
Lucrător pe cont propriu 254 78,0 2,0 14,3 18,2 20,4 23,1 22,0 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 260 85,9 18,9 24,7 13,8 13,0 15,5 14,1 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 85,9 - - 41,9 44,0 - 14,1 co-operative
Masculin / Male
Total 566 92,6 8,5 26,0 24,7 21,8 11,6 7,4 Total
Salariat 300 99,8 6,3 30,1 30,5 26,5 6,4 0,2 Employee
Patron 9 98,7 - 21,7 43,6 28,5 4,9 1,3 Employer
Lucrător pe cont propriu 181 80,5 1,7 15,1 19,1 20,9 23,7 19,5 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 76 92,2 34,9 36,0 12,8 4,3 4,2 7,8 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 80,3 - - 38,9 41,4 - 19,7 co-operative
Feminin / Female
Total 477 89,2 8,0 23,6 22,6 22,0 13,0 10,8 Total
Salariat 217 100,0 6,2 30,6 31,7 27,3 4,2 - Employee
1)
Patron 100,0 - 13,1 43,4 31,9 11,6 - Employer
Lucrător pe cont propriu 73 71,7 3,0 12,2 15,8 19,3 21,4 28,3 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 185 83,3 12,3 20,1 14,3 16,5 20,1 16,7 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 - - 49,5 50,5 - - co-operative
Urban
Total 443 98,4 5,3 29,1 30,0 27,5 6,5 1,6 Total

Salariat 390 99,9 5,2 30,0 30,8 28,2 5,7 0,1 Employee
Patron 9 100,0 - 20,8 38,9 33,4 6,9 - Employer
Lucrător pe cont propriu 24 89,8 2,8 24,6 23,9 26,0 12,5 10,2 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 19 76,8 13,7 20,8 15,7 12,6 14,0 23,2 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 - - 38,8 61,2 - - co-operative
Rural
Total 600 85,6 10,5 21,8 19,2 17,6 16,5 14,4 Total
Salariat 127 99,8 9,5 31,3 31,8 22,6 4,6 0,2 Employee
1)
Patron 94,6 - 15,3 63,1 11,9 4,3 5,4 Employer
Lucrător pe cont propriu 230 76,7 1,9 13,2 17,5 19,9 24,2 23,3 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 242 86,6 19,3 25,0 13,7 13,0 15,6 13,4 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 50,0 - - 50,0 - - 50,0 co-operative
1)
Datele calculate prin extindere nu sunt fiabile datorită numărului redus de cazuri observate.
1)
Weighted data are not reliable due to the low number of observed cases.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.28 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL,
PE GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE ŞI MEDII, ÎN ANUL 2005 - continuare
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY DEVELOPMENT REGION, BY STATUS IN EMPLOYMENT,
BY AGE GROUP, SEX AND AREA, IN 2005 - continued

Total din care, în vârstă de muncă (%):


populaţie of which, at working age (%): 65 ani şi
ocupată grupe de vârstă (ani) peste (%)
Regiunea de dezvoltare Development region
(mii persoane) Total age groups (years) 65 years
Statutul profesional Status in employment
Total 15-64 ani and over
employment years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 (%)
(thou persons)

5. Vest 5. West
Total 788 97,8 9,0 28,3 27,5 24,6 8,4 2,2 Total
Salariat 600 100,0 8,9 31,1 29,3 25,6 5,1 - Employee
Patron 13 100,0 - 25,0 44,9 22,3 7,8 - Employer
Lucrător pe cont propriu 109 88,7 4,4 16,3 22,7 24,1 21,2 11,3 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 65 92,2 18,7 23,6 16,1 16,8 17,0 7,8 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 59,6 28,3 5,3 6,8 - - co-operative
Masculin / Male
Total 437 98,0 9,4 28,3 27,2 24,2 8,9 2,0 Total
Salariat 327 99,9 8,8 31,2 28,2 25,1 6,6 0,1 Employee
Patron 9 100,0 - 23,2 46,2 20,6 10,0 - Employer
Lucrător pe cont propriu 79 89,7 3,8 16,1 25,2 25,3 19,3 10,3 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 22 98,0 42,0 30,7 12,2 8,5 4,6 2,0 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 - 75,7 - 24,3 - - co-operative
Feminin / Female
Total 351 97,4 8,5 28,3 27,9 24,9 7,8 2,6 Total
Salariat 273 100,0 9,0 30,9 30,6 26,1 3,4 - Employee
1)
Patron 100,0 - 30,0 41,4 27,2 1,4 - Employer
Lucrător pe cont propriu 30 86,0 5,8 16,8 16,3 21,1 26,0 14,0 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 44 89,4 7,1 20,1 18,1 20,9 23,2 10,6 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 82,6 10,0 7,4 - - - co-operative
Urban
Total 495 99,9 7,7 30,3 29,8 26,6 5,5 0,1 Total
Salariat 456 100,0 7,4 31,1 29,4 26,8 5,3 - Employee
Patron 10 100,0 - 23,7 43,5 24,4 8,4 - Employer
Lucrător pe cont propriu 22 99,0 7,5 21,7 34,6 27,0 8,2 1,0 Self-employed
1)
Lucrător familial neremunerat 95,1 40,9 17,8 20,4 11,3 4,7 4,9 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 67,8 32,2 - - - - co-operative
Rural
Total 293 94,2 11,1 24,9 23,7 21,2 13,3 5,8 Total
Salariat 144 99,9 13,5 31,1 29,1 21,6 4,6 0,1 Employee
1)
Patron 100,0 - 29,7 50,2 14,5 5,6 - Employer
Lucrător pe cont propriu 87 86,0 3,5 14,9 19,7 23,4 24,5 14,0 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 60 92,0 16,7 24,2 15,7 17,3 18,1 8,0 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 - - 43,8 56,2 - - co-operative
1)
Datele calculate prin extindere nu sunt fiabile datorită numărului redus de cazuri observate.
1)
Weighted data are not reliable due to the low number of observed cases.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.28 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL,
PE GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE ŞI MEDII, ÎN ANUL 2005 - continuare
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY DEVELOPMENT REGION, BY STATUS IN EMPLOYMENT,
BY AGE GROUP, SEX AND AREA, IN 2005 - continued

Total din care, în vârstă de muncă (%):


populaţie of which, at working age (%): 65 ani şi
ocupată grupe de vârstă (ani) peste (%)
Regiunea de dezvoltare Development region
(mii persoane) Total age groups (years) 65 years
Statutul profesional Status in employment
Total 15-64 ani and over
employment years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 (%)
(thou persons)

6. Nord - Vest 6. North - West


Total 1118 95,9 9,7 28,5 25,9 22,7 9,1 4,1 Total
Salariat 736 99,9 9,1 32,7 29,1 24,0 5,0 0,1 Employee
Patron 16 99,7 1,6 25,3 33,6 33,6 5,6 0,3 Employer
Lucrător pe cont propriu 217 84,6 5,8 18,3 20,2 21,4 18,9 15,4 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 148 91,9 19,3 22,9 17,2 16,8 15,7 8,1 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 - 26,8 40,8 18,6 13,8 - co-operative
Masculin / Male
Total 604 96,3 10,5 28,7 26,1 21,7 9,3 3,7 Total
Salariat 389 99,8 9,4 31,8 29,0 23,5 6,1 0,2 Employee
Patron 12 100,0 1,1 28,3 36,0 30,6 4,0 - Employer
Lucrător pe cont propriu 157 86,6 5,8 20,5 21,3 20,2 18,8 13,4 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 46 97,9 38,3 29,9 15,3 9,3 5,1 2,1 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 - 50,9 13,8 35,3 - - co-operative
Feminin / Female
Total 514 95,4 8,8 28,3 25,7 23,7 8,9 4,6 Total
Salariat 348 99,9 8,8 33,7 29,3 24,4 3,7 0,1 Employee
1)
Patron 98,8 3,2 17,2 27,2 41,4 9,8 1,2 Employer
Lucrător pe cont propriu 60 79,4 5,7 12,7 17,6 24,4 19,0 20,6 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 102 89,2 10,8 19,8 18,0 20,1 20,5 10,8 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 - - 71,0 - 29,0 - co-operative
Urban
Total 593 99,4 7,3 31,2 29,6 25,7 5,6 0,6 Total
Salariat 535 99,9 7,4 31,8 29,9 25,9 4,9 0,1 Employee
Patron 14 99,6 0,9 24,0 34,0 34,3 6,4 0,4 Employer
Lucrător pe cont propriu 36 94,1 7,6 24,2 27,1 21,3 13,9 5,9 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 8 91,8 10,4 30,1 17,3 20,9 13,1 8,2 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
cooperative - - - - - - - - co-operative
Rural
Total 525 91,8 12,4 25,6 21,7 19,1 13,0 8,2 Total
Salariat 200 99,8 13,8 35,1 27,2 18,8 4,9 0,2 Employee
1)
Patron 100,0 5,4 31,7 31,1 30,1 1,7 - Employer
Lucrător pe cont propriu 181 82,7 5,4 17,2 18,8 21,4 19,9 17,3 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 140 91,9 19,8 22,5 17,2 16,5 15,9 8,1 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 - 26,8 40,8 18,6 13,8 - co-operative

1)
Datele calculate prin extindere nu sunt fiabile datorită numărului redus de cazuri observate.
1)
Weighted data are not reliable due to the low number of observed cases.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.28 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL,
PE GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE ŞI MEDII, ÎN ANUL 2005 - continuare
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY DEVELOPMENT REGION, BY STATUS IN EMPLOYMENT,
BY AGE GROUP, SEX AND AREA, IN 2005 - continued

Total din care, în vârstă de muncă (%):


populaţie of which, at working age (%): 65 ani şi
ocupată grupe de vârstă (ani) peste (%)
Regiunea de dezvoltare Development region
(mii persoane) Total age groups (years) 65 years
Statutul profesional Status in employment
Total 15-64 ani and over
employment years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 (%)
(thou persons)

7. Centru 7. Center
Total 987 98,2 10,3 29,2 26,5 24,8 7,4 1,8 Total
Salariat 767 99,9 10,1 30,8 28,1 25,3 5,6 0,1 Employee
Patron 19 100,0 0,5 22,2 35,7 34,5 7,1 - Employer
Lucrător pe cont propriu 135 90,7 4,6 22,8 22,2 25,9 15,2 9,3 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 65 93,0 28,1 25,8 12,7 13,7 12,7 7,0 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 21,1 31,1 21,8 26,0 - - co-operative
Masculin / Male
Total 559 98,4 11,4 29,3 25,1 24,1 8,5 1,6 Total
Salariat 406 99,8 10,7 30,6 26,7 24,5 7,3 0,2 Employee
Patron 13 100,0 0,7 24,8 36,9 30,1 7,5 - Employer
Lucrător pe cont propriu 110 92,8 4,8 23,7 22,5 26,8 15,0 7,2 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 30 99,2 50,8 33,1 7,4 6,7 1,2 0,8 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 13,6 40,0 28,0 18,4 - - co-operative
Feminin / Female
Total 428 97,8 8,9 29,1 28,2 25,7 5,9 2,2 Total
Salariat 361 99,9 9,4 31,0 29,8 26,2 3,5 0,1 Employee
1)
Patron 100,0 - 14,6 32,0 47,2 6,2 - Employer
Lucrător pe cont propriu 25 81,2 3,2 18,7 20,7 22,2 16,4 18,8 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 35 87,7 8,7 19,6 17,2 19,7 22,5 12,3 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 47,3 - - 52,7 - - co-operative
Urban
Total 631 99,6 8,5 30,0 27,6 27,6 5,9 0,4 Total
Salariat 577 99,9 8,7 30,8 27,5 27,3 5,6 0,1 Employee
Patron 15 100,0 0,7 22,4 33,1 37,8 6,0 - Employer
Lucrător pe cont propriu 33 95,6 5,9 19,7 26,9 32,3 10,8 4,4 Self-employed
1)
Lucrător familial neremunerat 94,1 18,2 24,7 26,8 14,7 9,7 5,9 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 - - 59,0 41,0 - - co-operative
Rural
Total 356 95,7 13,7 27,9 24,4 19,8 9,9 4,3 Total
Salariat 191 99,9 14,3 30,8 30,0 19,4 5,4 0,1 Employee
1)
Patron 100,0 - 21,2 45,5 21,8 11,5 - Employer
Lucrător pe cont propriu 103 89,2 4,1 23,7 20,8 24,0 16,6 10,8 Self-employed
Lucrător familial neremunerat 58 92,9 29,4 25,9 11,0 13,6 13,0 7,1 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 26,3 38,8 12,7 22,2 - - co-operative
1)
Datele calculate prin extindere nu sunt fiabile datorită numărului redus de cazuri observate.
1)
Weighted data are not reliable due to the low number of observed cases.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.28 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL,
PE GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE ŞI MEDII, ÎN ANUL 2005 - continuare
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY DEVELOPMENT REGION, BY STATUS IN EMPLOYMENT,
BY AGE GROUP, SEX AND AREA, IN 2005 - continued

Total din care, în vârstă de muncă (%):


populaţie of which, at working age (%): 65 ani şi
ocupată grupe de vârstă (ani) peste (%)
Regiunea de dezvoltare Development region
(mii persoane) Total age groups (years) 65 years
Statutul profesional Status in employment
Total 15-64 ani and over
employment years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 (%)
(thou persons)

8. Bucureşti - Ilfov 8. Bucharest - Ilfov


Total 962 99,6 7,2 31,4 28,0 26,7 6,3 0,4 Total
Salariat 902 99,8 7,2 31,6 28,1 26,8 6,1 0,2 Employee
Patron 30 98,6 - 26,0 32,0 30,7 9,9 1,4 Employer
Lucrător pe cont propriu 26 96,9 12,0 34,3 20,3 21,8 8,5 3,1 Self-employed
1)
Lucrător familial neremunerat 87,6 17,5 27,5 14,0 12,0 16,6 12,4 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 - - 85,3 - 14,7 - co-operative
Masculin / Male
Total 510 99,5 7,4 31,0 27,1 26,3 7,7 0,5 Total
Salariat 465 99,6 7,4 31,1 27,2 26,4 7,5 0,4 Employee
Patron 23 98,8 - 25,6 33,4 30,6 9,2 1,2 Employer
Lucrător pe cont propriu 19 97,4 13,9 36,8 16,8 20,0 9,9 2,6 Self-employed
1)
Lucrător familial neremunerat 97,4 28,1 34,2 20,2 14,9 - 2,6 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 - - - - 100,0 - co-operative
Feminin / Female
Total 452 99,7 7,0 31,9 29,0 27,1 4,7 0,3 Total
Salariat 436 99,9 7,0 32,1 29,1 27,2 4,5 0,1 Employee
Patron 7 97,7 - 27,4 27,4 30,6 12,3 2,3 Employer
Lucrător pe cont propriu 7 95,7 6,8 27,4 30,1 26,6 4,8 4,3 Self-employed
1)
Lucrător familial neremunerat 79,9 9,1 22,3 9,1 9,8 29,6 20,1 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 - - 100,0 - - - co-operative
Urban
Total 885 99,7 6,8 31,4 28,0 27,3 6,2 0,3 Total
Salariat 838 99,7 6,8 31,4 28,1 27,3 6,1 0,3 Employee
Patron 27 99,5 - 27,1 30,3 32,0 10,1 0,5 Employer
Lucrător pe cont propriu 18 99,9 12,6 38,2 21,1 22,5 5,5 0,1 Self-employed
1)
Lucrător familial neremunerat 93,6 10,0 28,0 42,4 13,2 - 6,4 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
1)
cooperative 100,0 - - 85,3 - 14,7 - co-operative
Rural
Total 77 98,1 12,0 32,3 27,1 19,9 6,8 1,9 Total
Salariat 64 100,0 12,3 34,1 28,3 20,4 4,9 - Employee
1)
Patron 87,4 - 13,0 51,8 15,0 7,6 12,6 Employer
Lucrător pe cont propriu 8 90,2 10,7 25,5 18,5 20,2 15,3 9,8 Self-employed
1)
Lucrător familial neremunerat 84,7 21,2 27,3 - 11,5 24,7 15,3 Contributing family worker
Membru al unei societăţi Member of an agricultural
agricole sau al unei holding or of a
cooperative - - - - - - - - co-operative

1)
Datele calculate prin extindere nu sunt fiabile datorită numărului redus de cazuri observate.
1)
Weighted data are not reliable due to the low number of observed cases.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.29 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI
NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN ŞI PE GRUPE DE VÂRSTĂ, ÎN ANUL 2005
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY DEVELOPMENT REGION, ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY
AT LEVEL OF CANE SECTION AND BY AGE GROUP, IN 2005

Total din care, în vârstă de muncă (%): din care, în vârstă de muncă (%):
populaţie of which, at working age (%): Din total, of which, at working age (%):
65 ani şi 65 ani şi
femei:
ocupată grupe de vârstă (ani) peste (%) grupe de vârstă (ani) peste (%)
(%)
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.1) (mii persoane) Total age groups (years) 65 years Total age groups (years) 65 years Activity (CANE Rev.1 sections)
Of total,
Total 15-64 ani and over 15-64 ani and over
women
employment years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 (%) years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 (%)
(%)
(thou persons)

1. Nord - Est 1. North - East

Total 1688 91,7 10,2 26,1 23,4 20,9 11,1 8,3 48,0 43,6 4,6 12,2 11,1 10,1 5,6 4,4 Total
Agricultură, vânătoare şi silvicultură 816 83,2 11,3 21,8 16,8 16,0 17,3 16,8 49,8 40,8 5,1 10,3 7,4 8,4 9,6 9,0 Agriculture, hunting and sylviculture
1)
Pescuit şi piscicultură 100,0 - 25,0 31,9 12,8 30,3 - 12,0 12,0 - 12,0 - - - - Fishing and pisciculture
Industrie 321 99,8 9,3 27,0 31,7 28,2 3,6 0,2 44,9 44,9 4,1 12,6 16,2 11,2 0,8 - Industry
Industrie extractivă 9 100,0 3,1 33,6 29,0 26,9 7,4 - 13,3 13,3 - 4,6 3,3 3,9 1,5 - Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 287 99,8 10,2 27,0 31,4 28,1 3,1 0,2 47,9 47,9 4,6 13,5 17,3 11,7 0,8 - Manufacturing
Energie electrică şi termică, Electric and thermal energy,
gaze şi apă 25 100,0 2,0 24,9 34,9 30,0 8,2 - 21,1 21,1 - 4,5 8,4 7,7 0,5 - gas and water
Construcţii 74 100,0 8,8 27,7 29,8 28,6 5,1 - 9,3 9,3 0,6 2,1 2,9 3,6 0,1 - Construction
Comerţ 141 99,4 13,4 34,6 28,5 19,0 3,9 0,6 52,0 51,7 8,3 16,9 15,6 9,5 1,4 0,3 Trade
Hoteluri şi restaurante 22 100,0 25,8 32,5 27,8 12,2 1,7 - 62,5 62,5 19,0 16,5 20,5 6,5 - - Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi comunicaţii 42 99,9 5,1 25,0 41,2 23,7 4,9 0,1 24,0 24,0 1,8 4,6 13,1 3,8 0,7 - Transport, storage and communications
Intermedieri financiare 10 100,0 6,2 25,5 33,7 27,7 6,9 - 66,4 66,4 1,6 15,2 28,0 19,4 2,2 - Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare şi alte Real estate and other
servicii 22 100,0 10,4 44,7 25,1 17,0 2,8 - 43,2 43,2 3,2 17,1 11,5 9,7 1,7 - services
Administraţie publică şi apărare 70 99,5 10,1 32,3 29,5 23,9 3,7 0,5 33,7 33,4 1,0 10,5 10,6 10,0 1,3 0,3 Public administration and defence
Învăţământ 76 99,8 2,6 30,3 23,5 29,8 13,6 0,2 72,3 72,3 2,2 25,2 16,9 22,0 6,0 - Education
Sănătate şi asistenţă socială 62 99,5 2,0 33,0 23,4 31,0 10,1 0,5 76,2 76,1 1,9 24,4 17,9 24,8 7,1 0,1 Health and social assistance
Celelalte activităţi ale Other activities of national
economiei naţionale 30 99,1 10,1 30,7 31,4 23,2 3,7 0,9 42,8 42,3 4,5 12,0 14,2 9,7 1,9 0,5 economy

2. Sud - Est 2. South - East

Total 1147 95,5 10,2 27,9 25,2 23,2 9,0 4,5 42,5 40,2 3,8 11,8 10,8 9,9 3,9 2,3 Total
Agricultură, vânătoare şi silvicultură 381 86,7 10,8 21,6 18,2 19,3 16,8 13,3 40,4 33,8 3,6 8,3 6,4 7,6 7,9 6,6 Agriculture, hunting and sylviculture
1)
Pescuit şi piscicultură 100,0 - 35,7 64,3 - - - 4,2 4,2 - 4,2 - - - - Fishing and pisciculture
Industrie 246 99,9 8,7 27,3 33,1 26,8 4,0 0,1 41,4 41,4 4,0 12,1 14,8 10,0 0,5 - Industry
Industrie extractivă 9 100,0 - 15,7 43,6 36,3 4,4 - 11,7 11,7 - 1,1 4,4 6,2 - - Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 213 99,9 9,8 29,1 31,7 25,8 3,5 0,1 44,2 44,2 4,4 13,2 15,4 10,6 0,6 - Manufacturing
Energie electrică şi termică, Electric and thermal energy,
gaze şi apă 24 100,0 2,6 14,6 42,4 31,9 8,5 - 27,5 27,5 1,2 6,0 13,9 6,4 - - gas and water
Construcţii 68 99,8 10,8 31,0 25,8 25,5 6,7 0,2 10,0 10,0 0,5 2,6 2,3 3,9 0,7 - Construction
Comerţ 118 99,7 16,2 35,4 26,1 18,7 3,3 0,3 57,0 56,9 8,9 20,2 15,5 11,0 1,3 0,1 Trade
Hoteluri şi restaurante 21 100,0 12,7 34,5 26,3 23,8 2,7 - 74,3 74,3 8,9 26,2 19,8 18,1 1,3 - Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi comunicaţii 76 100,0 3,3 30,6 31,0 29,7 5,4 - 19,5 19,5 0,5 5,7 6,9 5,3 1,1 - Transport, storage and communications
Intermedieri financiare 10 100,0 10,6 29,9 30,9 22,0 6,6 - 76,1 76,1 5,1 21,1 27,2 16,6 6,1 - Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare şi alte Real estate and other
servicii 23 100,0 7,3 31,9 30,7 22,9 7,2 - 35,8 35,8 1,0 9,7 14,3 8,6 2,2 - services
Administraţie publică şi apărare 76 99,9 13,6 37,6 26,3 18,4 4,0 0,1 23,5 23,4 0,3 7,6 7,6 6,9 1,0 0,1 Public administration and defence
Învăţământ 55 100,0 4,5 29,1 21,8 32,8 11,8 - 77,2 77,2 2,8 25,0 16,5 25,2 7,7 - Education
Sănătate şi asistenţă socială 42 99,6 2,0 30,6 26,5 32,1 8,4 0,4 81,6 81,3 1,5 25,8 23,3 23,9 6,8 0,3 Health and social assistance
Celelalte activităţi ale Other activities of national
economiei naţionale 31 98,2 21,2 28,1 22,2 22,7 4,0 1,8 53,5 53,1 12,8 14,1 10,0 13,6 2,6 0,4 economy

1)
Datele calculate prin extindere nu sunt fiabile datorită numărului redus de cazuri observate.
1)
Weighted data are not reliable due to the low number of observed cases.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source : Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.29 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI
NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN ŞI PE GRUPE DE VÂRSTĂ, ÎN ANUL 2005 - continuare
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY DEVELOPMENT REGION, ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY
AT LEVEL OF CANE SECTION AND BY AGE GROUP, IN 2005 - continued

Total din care, în vârstă de muncă (%): din care, în vârstă de muncă (%):
populaţie of which, at working age (%): Din total, of which, at working age (%):
65 ani şi 65 ani şi
femei:
ocupată grupe de vârstă (ani) peste (%) grupe de vârstă (ani) peste (%)
(%)
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.1) (mii persoane) Total age groups (years) 65 years Total age groups (years) 65 years Activity (CANE Rev.1 sections)
Of total,
Total 15-64 ani and over 15-64 ani and over
women
employment years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 (%) years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 (%)
(%)
(thou persons)

3. Sud - Muntenia 3. South - Muntenia

Total 1414 93,5 9,4 26,3 25,4 21,8 10,6 6,5 43,7 40,2 3,5 11,0 11,1 9,7 4,9 3,5 Total
Agricultură, vânătoare şi silvicultură 533 83,1 8,8 18,3 16,5 18,7 20,8 16,9 48,8 39,7 3,1 8,3 7,6 9,9 10,8 9,1 Agriculture, hunting and sylviculture
1)
Pescuit şi piscicultură 100,0 16,0 39,7 11,8 32,5 - - 27,5 27,5 - 21,6 - 5,9 - - Fishing and pisciculture
Industrie 347 99,9 9,2 29,4 32,4 25,6 3,3 0,1 41,1 41,1 5,0 12,9 14,4 8,2 0,6 - Industry
Industrie extractivă 26 100,0 1,8 26,8 46,8 20,2 4,4 - 13,2 13,2 0,9 1,4 7,0 3,1 0,8 - Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 299 99,9 10,3 29,7 31,1 25,8 3,0 0,1 44,8 44,8 5,7 14,2 15,4 8,9 0,6 - Manufacturing
Energie electrică şi termică, Electric and thermal energy,
gaze şi apă 22 100,0 4,2 27,3 32,9 29,4 6,2 - 23,3 23,3 1,0 8,3 9,2 4,0 0,8 - gas and water
Construcţii 96 99,9 13,3 34,3 24,9 23,7 3,7 0,1 5,9 5,9 0,7 1,1 2,3 1,8 - - Construction
Comerţ 120 99,7 10,5 37,6 29,5 18,9 3,2 0,3 50,7 50,7 4,9 20,3 14,8 9,9 0,8 - Trade
Hoteluri şi restaurante 17 100,0 20,6 28,8 28,1 19,4 3,1 - 63,7 63,7 10,7 15,4 19,4 15,7 2,5 - Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi comunicaţii 54 99,8 4,2 30,4 40,1 19,9 5,2 0,2 21,0 21,0 0,6 5,5 8,7 5,4 0,8 - Transport, storage and communications
Intermedieri financiare 7 100,0 - 32,0 39,6 18,0 10,4 - 66,2 66,2 - 23,8 21,9 14,5 6,0 - Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare şi alte Real estate and other
servicii 36 99,6 10,6 32,7 32,8 16,7 6,8 0,4 30,0 29,5 2,1 7,2 10,0 7,3 2,9 0,5 services
Administraţie publică şi apărare 77 99,8 12,9 32,5 29,8 21,9 2,7 0,2 33,4 33,2 0,7 9,7 13,3 8,7 0,8 0,2 Public administration and defence
Învăţământ 49 99,6 5,8 26,2 21,6 32,4 13,6 0,4 73,5 73,5 5,5 20,5 14,9 26,0 6,6 - Education
Sănătate şi asistenţă socială 44 99,0 4,9 27,0 31,9 27,2 8,0 1,0 81,7 80,9 4,7 22,7 25,3 23,0 5,2 0,8 Health and social assistance
Celelalte activităţi ale Other activities of national
economiei naţionale 33 100,0 11,4 27,0 31,9 23,3 6,4 - 38,3 38,3 3,4 8,8 12,8 12,2 1,1 - economy

4. Sud - Vest Oltenia 4. South - West Oltenia

Total 1043 91,0 8,3 24,9 23,7 21,8 12,3 9,0 45,8 40,9 3,7 10,8 10,3 10,1 6,0 4,9 Total
Agricultură, vânătoare şi silvicultură 510 81,8 10,4 19,2 15,7 17,0 19,5 18,2 50,2 40,1 4,8 8,9 7,3 8,7 10,4 10,1 Agriculture, hunting and sylviculture
-
Pescuit şi piscicultură - - - - - - - - - - - - - - - Fishing and pisciculture
Industrie 208 100,0 5,0 25,3 36,3 29,0 4,4 - 33,7 33,7 1,8 9,2 12,9 9,3 0,5 - Industry
Industrie extractivă 36 100,0 2,4 24,8 42,5 27,5 2,8 - 17,7 17,7 - 3,0 10,6 4,1 - - Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 142 100,0 6,6 27,1 34,4 27,8 4,1 - 40,7 40,7 2,6 12,1 14,4 11,1 0,5 - Manufacturing
Energie electrică şi termică, Electric and thermal energy,
gaze şi apă 30 100,0 0,6 17,3 38,1 36,7 7,3 - 20,1 20,1 - 3,1 8,9 6,9 1,2 - gas and water
Construcţii 41 99,6 6,2 37,9 26,3 24,2 5,0 0,4 14,2 14,2 1,0 5,0 4,3 3,1 0,8 - Construction
Comerţ 79 99,7 9,8 38,3 29,7 18,4 3,5 0,3 54,8 54,7 7,0 19,7 17,6 9,7 0,7 0,1 Trade
Hoteluri şi restaurante 8 100,0 12,7 35,6 25,7 25,4 0,6 - 67,0 67,0 7,1 26,9 16,1 16,3 0,6 - Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi comunicaţii 37 100,0 4,7 24,7 36,6 29,8 4,2 - 25,9 25,9 1,3 6,8 8,1 8,5 1,2 - Transport, storage and communications
Intermedieri financiare 8 100,0 1,8 27,0 28,0 29,7 13,5 - 67,4 67,4 1,8 14,0 18,4 25,0 8,2 - Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare şi alte Real estate and other
servicii 19 100,0 9,8 41,0 23,9 20,8 4,5 - 32,8 32,8 1,7 10,7 9,7 9,3 1,4 - services
Administraţie publică şi apărare 50 99,6 8,9 30,8 32,3 21,5 6,1 0,4 32,2 32,2 0,2 8,9 11,8 9,0 2,3 - Public administration and defence
Învăţământ 39 99,6 6,0 28,4 20,7 33,0 11,5 0,4 72,3 72,3 5,1 20,7 16,6 23,6 6,3 - Education
Sănătate şi asistenţă socială 29 99,7 1,6 35,2 20,0 35,5 7,4 0,3 79,8 79,5 1,4 27,4 15,7 29,6 5,4 0,3 Health and social assistance
Celelalte activităţi ale Other activities of national
economiei naţionale 15 100,0 5,5 30,5 34,5 21,5 8,0 - 55,3 55,3 0,8 16,4 22,8 11,6 3,7 - economy

1)
Datele calculate prin extindere nu sunt fiabile datorită numărului redus de cazuri observate.
1)
Weighted data are not reliable due to the low number of observed cases.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source : Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.29 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI
NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN ŞI PE GRUPE DE VÂRSTĂ, ÎN ANUL 2005 - continuare
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY DEVELOPMENT REGION, ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY
AT LEVEL OF CANE SECTION AND BY AGE GROUP, IN 2005 - continued

Total din care, în vârstă de muncă (%): din care, în vârstă de muncă (%):
populaţie of which, at working age (%): Din total, of which, at working age (%):
65 ani şi 65 ani şi
femei:
ocupată grupe de vârstă (ani) peste (%) grupe de vârstă (ani) peste (%)
(%)
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.1) (mii persoane) Total age groups (years) 65 years Total age groups (years) 65 years Activity (CANE Rev.1 sections)
Of total,
Total 15-64 ani and over 15-64 ani and over
women
employment years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 (%) years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 (%)
(%)
(thou persons)

5. Vest 5. West

Total 788 97,8 9,0 28,3 27,5 24,6 8,4 2,2 44,5 43,4 3,8 12,6 12,4 11,1 3,5 1,1 Total
Agricultură, vânătoare şi silvicultură 163 89,4 8,7 17,8 19,5 22,5 20,9 10,6 44,5 39,1 2,7 8,2 7,1 10,1 11,0 5,4 Agriculture, hunting and sylviculture
1)
Pescuit şi piscicultură 100,0 - - 100,0 - - - 47,5 47,5 - - 47,5 - - - Fishing and pisciculture
Industrie 270 100,0 10,0 32,3 31,0 23,4 3,3 - 45,1 45,1 5,0 15,2 14,4 9,9 0,6 - Industry
Industrie extractivă 21 100,0 - 36,9 42,4 19,8 0,9 - 12,6 12,6 - 2,9 6,6 3,1 - - Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 229 100,0 11,7 32,6 29,9 22,7 3,1 - 50,3 50,3 5,9 17,2 15,8 10,7 0,7 - Manufacturing
Energie electrică şi termică, Electric and thermal energy,
gaze şi apă 20 100,0 2,2 23,5 32,4 34,3 7,6 - 19,1 19,1 - 4,6 6,4 7,5 0,6 - gas and water
Construcţii 48 100,0 8,0 29,5 21,3 32,8 8,4 - 7,2 7,2 - 1,6 0,7 3,9 1,0 - Construction
Comerţ 85 99,9 13,6 35,4 27,4 19,9 3,6 0,1 55,5 55,4 7,3 19,0 15,5 11,7 1,9 0,1 Trade
Hoteluri şi restaurante 16 100,0 16,9 26,3 27,2 22,7 6,9 - 58,2 58,2 8,9 16,2 15,7 15,2 2,2 - Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi comunicaţii 51 99,9 3,9 26,7 38,9 25,7 4,7 0,1 21,4 21,4 0,2 4,3 10,9 5,1 0,9 - Transport, storage and communications
1)
Intermedieri financiare 100,0 3,6 22,1 39,3 27,1 7,9 - 69,5 69,5 3,6 19,1 28,5 18,3 - - Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare şi alte Real estate and other
servicii 17 100,0 4,9 31,1 29,2 27,6 7,2 - 37,7 37,7 3,3 7,7 12,3 13,0 1,4 - services
Administraţie publică şi apărare 42 100,0 9,2 25,4 33,6 26,3 5,5 - 36,7 36,7 1,1 6,1 13,5 13,7 2,3 - Public administration and defence
Învăţământ 34 99,5 3,5 29,5 23,6 31,2 11,7 0,5 71,1 71,1 3,1 22,9 17,7 23,4 4,0 - Education
Sănătate şi asistenţă socială 32 99,7 1,9 29,2 27,3 31,9 9,4 0,3 73,2 72,9 1,4 21,6 20,8 23,6 5,5 0,3 Health and social assistance
Celelalte activităţi ale Other activities of national
economiei naţionale 24 100,0 11,7 34,3 21,9 25,5 6,6 - 51,1 51,1 7,0 16,1 14,3 12,0 1,7 - economy

6. Nord - Vest 6. North - West

Total 1118 95,9 9,7 28,5 25,9 22,7 9,1 4,1 46,0 43,9 4,1 13,0 11,8 10,9 4,1 2,1 Total
Agricultură, vânătoare şi silvicultură 334 86,6 10,3 18,7 18,5 20,2 18,9 13,4 46,0 39,1 3,7 7,8 7,6 10,4 9,6 6,9 Agriculture, hunting and sylviculture
1)
Pescuit şi piscicultură 100,0 - 100,0 - - - - - - - - - - - - Fishing and pisciculture
Industrie 304 99,9 10,9 28,1 33,0 23,7 4,2 0,1 44,0 44,0 4,7 13,0 15,2 10,2 0,9 - Industry
Industrie extractivă 10 100,0 1,3 27,4 52,1 16,8 2,4 - 8,3 8,3 0,5 2,4 4,6 0,8 - - Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 274 99,9 11,8 28,6 31,9 23,6 4,0 0,1 46,9 46,9 5,1 13,9 16,1 10,9 0,9 - Manufacturing
Energie electrică şi termică, Electric and thermal energy,
gaze şi apă 20 100,0 3,6 21,9 39,3 27,3 7,9 - 22,0 22,0 0,3 7,0 8,9 4,4 1,4 - gas and water
Construcţii 54 100,0 9,1 29,8 27,5 27,9 5,7 - 4,9 4,9 - 1,4 1,8 1,3 0,4 - Construction
Comerţ 131 99,8 13,2 39,1 27,0 18,2 2,3 0,2 55,1 54,9 8,2 21,6 14,9 9,1 1,1 0,2 Trade
Hoteluri şi restaurante 25 100,0 22,4 33,1 20,7 21,6 2,2 - 69,0 69,0 13,7 21,2 15,2 18,9 - - Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi comunicaţii 53 99,8 2,8 38,2 30,5 24,8 3,5 0,2 22,1 22,1 - 7,7 7,5 6,1 0,8 - Transport, storage and communications
Intermedieri financiare 10 100,0 4,2 32,4 25,4 31,1 6,9 - 51,6 51,6 - 13,5 19,5 15,4 3,2 - Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare şi alte Real estate and other
servicii 20 99,5 4,6 45,4 27,0 15,9 6,6 0,5 46,0 46,0 2,2 19,4 11,8 8,0 4,6 - services
Administraţie publică şi apărare 52 99,7 8,6 35,7 28,2 23,6 3,6 0,3 29,2 29,2 0,7 9,1 7,4 11,0 1,0 - Public administration and defence
Învăţământ 60 99,9 2,6 32,3 21,4 33,1 10,5 0,1 74,3 74,3 2,1 25,9 16,1 24,8 5,4 - Education
Sănătate şi asistenţă socială 48 99,3 4,0 30,8 29,8 24,8 9,9 0,7 74,3 74,1 3,5 23,5 22,8 18,6 5,7 0,2 Health and social assistance
Celelalte activităţi ale Other activities of national
economiei naţionale 27 98,3 8,9 38,1 21,4 21,5 8,4 1,7 49,1 48,8 3,0 18,2 12,1 10,8 4,7 0,3 economy

1)
Datele calculate prin extindere nu sunt fiabile datorită numărului redus de cazuri observate.
1)
Weighted data are not reliable due to the low number of observed cases.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source : Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.29 STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI
NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN ŞI PE GRUPE DE VÂRSTĂ, ÎN ANUL 2005 - continuare
EMPLOYMENT STRUCTURE, BY DEVELOPMENT REGION, ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY
AT LEVEL OF CANE SECTION AND BY AGE GROUP, IN 2005 - continued

Total din care, în vârstă de muncă (%): din care, în vârstă de muncă (%):
populaţie of which, at working age (%): Din total, of which, at working age (%):
65 ani şi 65 ani şi
femei:
ocupată grupe de vârstă (ani) peste (%) grupe de vârstă (ani) peste (%)
(%)
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.1) (mii persoane) Total age groups (years) 65 years Total age groups (years) 65 years Activity (CANE Rev.1 sections)
Of total,
Total 15-64 ani and over 15-64 ani and over
women
employment years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 (%) years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 (%)
(%)
(thou persons)

7. Centru 7. Center

Total 987 98,2 10,3 29,2 26,5 24,8 7,4 1,8 43,2 42,3 3,9 12,6 12,2 11,1 2,5 0,9 Total
Agricultură, vânătoare şi silvicultură 187 90,9 12,0 22,8 18,3 22,2 15,6 9,1 30,7 26,0 2,0 5,5 5,1 6,6 6,8 4,7 Agriculture, hunting and sylviculture
1)
Pescuit şi piscicultură 100,0 - 71,1 28,9 - - - - - - - - - - - Fishing and pisciculture
Industrie 352 100,0 9,8 28,0 29,8 27,6 4,8 - 45,0 45,0 4,2 13,4 14,2 12,4 0,8 - Industry
1)
Industrie extractivă 100,0 1,5 16,1 29,3 44,4 8,7 - 20,3 20,3 - - 9,4 10,9 - - Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 322 100,0 10,4 28,6 29,4 27,3 4,3 - 47,1 47,1 4,5 14,2 14,8 12,8 0,8 - Manufacturing
Energie electrică şi termică, Electric and thermal energy,
gaze şi apă 24 99,8 3,0 23,6 35,0 26,9 11,3 0,2 23,3 23,1 1,0 5,3 8,2 7,2 1,4 0,2 gas and water
Construcţii 54 100,0 11,9 34,2 24,1 25,1 4,7 - 7,3 7,3 0,6 1,7 3,0 1,8 0,2 - Construction
Comerţ 114 99,9 13,1 37,8 27,7 17,0 4,3 0,1 57,9 57,9 8,3 21,3 16,6 10,0 1,7 - Trade
Hoteluri şi restaurante 19 100,0 23,0 28,2 26,1 22,1 0,6 - 71,1 71,1 16,0 20,0 20,3 14,5 0,3 - Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi comunicaţii 47 99,9 7,0 30,9 31,3 25,9 4,8 0,1 22,7 22,7 1,7 7,7 6,9 5,9 0,5 - Transport, storage and communications
Intermedieri financiare 8 100,0 1,5 26,0 34,4 31,5 6,6 - 70,0 70,0 1,5 17,1 24,6 22,5 4,3 - Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare şi alte Real estate and other
servicii 17 99,6 8,2 42,6 28,9 17,5 2,4 0,4 41,7 41,7 4,6 16,6 13,3 6,9 0,3 - services
Administraţie publică şi apărare 59 99,8 12,1 27,4 26,9 27,1 6,3 0,2 36,9 36,9 1,6 8,5 10,6 14,1 2,1 - Public administration and defence
Învăţământ 51 99,2 4,6 30,0 23,5 28,2 12,9 0,8 72,5 72,5 3,0 21,3 18,6 22,8 6,8 - Education
Sănătate şi asistenţă socială 41 99,8 3,2 33,5 29,2 26,9 7,0 0,2 74,0 73,8 2,5 24,7 22,9 19,5 4,2 0,2 Health and social assistance
Celelalte activităţi ale Other activities of national
economiei naţionale 36 99,4 10,8 28,4 26,6 26,5 7,1 0,6 37,9 37,4 4,6 10,1 9,8 11,8 1,1 0,5 economy

8. Bucureşti - Ilfov 8. Bucharest - Ilfov

Total 962 99,6 7,2 31,4 28,0 26,7 6,3 0,4 47,0 46,9 3,3 15,0 13,6 12,8 2,2 0,1 Total
Agricultură, vânătoare şi silvicultură 15 91,6 7,9 22,3 22,8 23,6 15,0 8,4 40,2 35,4 2,2 5,0 12,0 10,1 6,1 4,8 Agriculture, hunting and sylviculture
1)
Pescuit şi piscicultură 100,0 - - - 100,0 - - 50,0 50,0 - - - 50,0 - - Fishing and pisciculture
Industrie 221 99,7 5,5 26,1 31,7 31,0 5,4 0,3 47,5 47,4 2,8 13,0 16,4 13,8 1,4 0,1 Industry
1)
Industrie extractivă 100,0 3,4 18,0 30,4 36,4 11,8 - 47,0 47,0 3,5 5,1 19,3 19,1 - - Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 194 99,6 5,9 27,1 31,4 30,2 5,0 0,4 49,7 49,6 3,1 14,4 16,6 14,0 1,5 0,1 Manufacturing
Energie electrică şi termică, Electric and thermal energy,
gaze şi apă 25 100,0 2,5 18,3 34,5 36,9 7,8 - 30,0 30,0 0,6 2,4 14,3 11,8 0,9 - gas and water
Construcţii 72 100,0 9,9 23,9 28,2 29,4 8,6 - 16,6 16,6 0,3 4,5 5,8 5,6 0,4 - Construction
Comerţ 180 99,9 12,5 38,7 26,1 18,7 3,9 0,1 52,0 52,0 6,7 19,9 13,9 9,7 1,8 - Trade
Hoteluri şi restaurante 23 100,0 14,6 42,7 23,8 15,3 3,6 - 57,1 57,1 6,6 17,6 17,3 13,1 2,5 - Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi comunicaţii 90 100,0 2,3 29,8 31,8 30,8 5,3 - 32,1 32,1 0,8 10,0 10,1 10,4 0,8 - Transport, storage and communications
Intermedieri financiare 26 100,0 5,4 45,8 23,7 20,1 5,0 - 60,8 60,8 3,8 26,8 13,2 15,3 1,7 - Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare şi alte Real estate and other
servicii 78 99,5 8,2 37,6 26,0 23,0 4,7 0,5 45,0 45,0 3,5 17,2 12,7 10,4 1,2 - services
Administraţie publică şi apărare 94 99,8 4,7 29,5 28,5 29,1 8,0 0,2 36,7 36,7 1,0 10,2 10,6 12,1 2,8 - Public administration and defence
Învăţământ 49 98,8 2,3 23,1 24,2 37,0 12,2 1,2 71,8 71,3 1,8 18,4 16,8 26,8 7,5 0,5 Education
Sănătate şi asistenţă socială 55 99,3 3,2 33,0 27,0 25,4 10,7 0,7 77,0 76,8 2,5 26,0 20,1 21,2 7,0 0,2 Health and social assistance
Celelalte activităţi ale Other activities of national
economiei naţionale 59 99,6 11,9 35,6 22,5 25,0 4,6 0,4 52,1 52,1 5,8 16,0 14,3 14,3 1,7 - economy

1)
Datele calculate prin extindere nu sunt fiabile datorită numărului redus de cazuri observate.
1)
Weighted data are not reliable due to the low number of observed cases.
Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 2005.
Source : Household Labour Force Survey (HLFS) - 2005.
3.30 POPULAŢIA OCUPATĂ CIVILĂ, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI
NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN, ÎN ANUL 2005 (la sfârşitul anului)
CIVIL EMPLOYMENT, BY DEVELOPMENT REGION, COUNTY AND BY ACTIVITY OF NATIONAL
ECONOMY AT LEVEL OF CANE SECTION, IN 2005 (end of year)
mii persoane / thou persons
din care: / of which:
Agricultură,
Total vânătoare şi Pescuit şi Industrie Energie electrică şi
Regiunea de dezvoltare economie silvicultură piscicultură Industrie extractivă Industrie termică, gaze şi apă Construcţii Development region
Judeţul Economy Agriculture, Fishing and Industry Mining and prelucrătoare Electric and Construction County
total hunting and pisciculture quarrying Manufacturing thermal energy,
sylviculture gas and water

Total 8390,4 2673,7 4,6 1973,6 106,0 1732,0 135,6 462,6 Total
1. Nord - Est 1265,6 539,4 0,6 245,3 9,3 218,6 17,4 54,1 1. North - East
Bacău 224,8 73,1 0,1 58,9 6,5 47,9 4,5 13,6 Bacău
Botoşani 153,3 81,0 0,1 23,2 0,1 21,6 1,5 4,3 Botoşani
Iaşi 296,4 102,5 0,2 55,8 0,1 51,2 4,5 17,7 Iaşi
Neamţ 200,9 90,7 - 39,0 0,4 36,4 2,2 8,0 Neamţ
Suceava 243,4 117,0 0,1 40,9 2,2 35,7 3,0 6,4 Suceava
Vaslui 146,8 75,1 0,1 27,5 - 25,8 1,7 4,1 Vaslui
2. Sud - Est 1028,2 360,4 2,8 222,0 6,9 196,6 18,5 59,8 2. South - East
Brăila 126,1 42,6 - 34,7 1,4 30,4 2,9 7,1 Brăila
Buzău 180,5 81,0 - 40,4 2,0 36,4 2,0 7,7 Buzău
Constanţa 286,9 69,9 0,4 51,0 2,4 42,1 6,5 23,9 Constanţa
Galaţi 204,5 65,1 0,1 47,7 0,5 42,8 4,4 14,6 Galaţi
Tulcea 87,6 32,8 2,3 20,4 0,5 18,9 1,0 3,1 Tulcea
Vrancea 142,6 69,0 - 27,8 0,1 26,0 1,7 3,4 Vrancea
3. Sud - Muntenia 1188,9 472,0 0,6 282,1 21,1 243,6 17,4 51,0 3. South - Muntenia
Argeş 252,7 77,4 - 77,4 3,0 69,8 4,6 14,0 Argeş
Călăraşi 101,6 52,3 0,1 17,2 0,1 16,0 1,1 3,0 Călăraşi
Dâmboviţa 199,1 76,8 0,1 49,2 5,1 41,3 2,8 5,3 Dâmboviţa
Giurgiu 88,2 50,7 0,1 9,6 2,0 6,4 1,2 3,8 Giurgiu
Ialomiţa 96,4 48,6 0,3 14,4 0,1 13,3 1,0 3,6 Ialomiţa
Prahova 291,5 71,5 - 89,9 6,7 78,2 5,0 19,2 Prahova
Teleorman 159,4 94,7 - 24,4 4,1 18,6 1,7 2,1 Teleorman
4. Sud - Vest Oltenia 857,1 361,1 0,1 180,9 24,5 137,2 19,2 41,3 4. South - West Oltenia
Dolj 266,6 117,5 0,1 48,4 1,8 41,4 5,2 11,1 Dolj
Gorj 138,5 42,9 - 40,2 16,7 18,6 4,9 8,5 Gorj
Mehedinţi 112,0 53,9 - 21,4 1,5 16,5 3,4 5,6 Mehedinţi
Olt 173,1 84,8 - 34,1 1,5 30,6 2,0 7,1 Olt
Vâlcea 166,9 62,0 - 36,8 3,0 30,1 3,7 9,0 Vâlcea
5. Vest 834,9 222,8 0,1 246,6 21,4 209,9 15,3 41,1 5. West
Arad 202,6 52,4 - 64,1 1,9 59,3 2,9 8,2 Arad
Caraş-Severin 119,7 45,3 - 28,8 1,9 24,7 2,2 4,9 Caraş-Severin
Hunedoara 193,8 45,7 - 64,4 15,7 42,5 6,2 10,1 Hunedoara
Timiş 318,8 79,4 0,1 89,3 1,9 83,4 4,0 17,9 Timiş
6. Nord - Vest 1145,5 401,3 0,1 287,0 11,3 261,8 13,9 47,5 6. North - West
Bihor 272,4 94,6 0,1 74,2 4,9 65,8 3,5 9,2 Bihor
Bistriţa-Năsăud 120,8 48,0 - 27,9 0,6 25,9 1,4 4,7 Bistriţa-Năsăud
Cluj 309,4 79,7 - 76,0 1,7 69,4 4,9 19,7 Cluj
Maramureş 200,1 80,3 - 48,2 3,5 42,8 1,9 6,3 Maramureş
Satu Mare 146,0 60,8 - 36,9 0,3 35,6 1,0 5,3 Satu Mare
Sălaj 96,8 37,9 - 23,8 0,3 22,3 1,2 2,3 Sălaj
7. Centru 1008,1 268,9 0,2 295,9 9,6 268,9 17,4 46,8 7. Center
Alba 168,6 54,4 - 46,4 2,3 41,8 2,3 5,9 Alba
Braşov 227,0 34,7 0,1 71,0 0,7 65,6 4,7 15,3 Braşov
Covasna 85,3 26,4 - 25,2 0,5 23,1 1,6 2,4 Covasna
Harghita 126,1 46,1 - 33,6 1,4 30,7 1,5 3,6 Harghita
Mureş 236,0 76,8 0,1 65,7 2,9 58,4 4,4 9,7 Mureş
Sibiu 165,1 30,5 - 54,0 1,8 49,3 2,9 9,9 Sibiu
8. Bucureşti - Ilfov 1062,1 47,8 0,1 213,8 1,9 195,4 16,5 121,0 8. Bucharest - Ilfov
Ilfov 130,2 37,9 - 30,7 0,1 29,5 1,1 4,9 Ilfov
Municipiul Bucureşti 931,9 9,9 0,1 183,1 1,8 165,9 15,4 116,1 Bucharest Municipality

Sursa: Balanţa forţei de muncă - la sfârşitul anului.


Source: Labour force balance - end of year.
3.30 POPULAŢIA OCUPATĂ CIVILĂ, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI
NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN, ÎN ANUL 2005 (la sfârşitul anului) - continuare
CIVIL EMPLOYMENT, BY DEVELOPMENT REGION, COUNTY AND BY ACTIVITY OF NATIONAL
ECONOMY AT LEVEL OF CANE SECTION, IN 2005 (end of year) - continued
mii persoane / thou persons

Celelalte
Transport, Tranzacţii Administraţie Sănătate şi
activităţi
Hoteluri şi depozitare Intermedieri imobiliare şi publică şi asistenţă
ale economiei
Regiunea de dezvoltare Comerţ restaurante şi comunicaţii financiare alte servicii apărare Învăţământ socială Development region
naţionale
Judeţul Trade Hotels and Transport, Financial Real estate Public Education Health and County
Other activities
restaurants storage and intermediations and other administration social
of the national
communications services and defence assistance
economy

Total 1038,7 132,8 418,0 89,9 386,0 173,2 429,7 370,0 237,6 Total
1. Nord - Est 135,6 16,7 41,3 8,7 35,4 22,1 75,1 60,0 31,3 1. North - East
Bacău 26,7 1,8 8,0 1,8 6,6 3,9 14,3 9,8 6,2 Bacău
Botoşani 13,6 1,4 3,8 0,8 2,8 2,8 7,8 7,1 4,6 Botoşani
Iaşi 32,9 4,1 12,0 2,4 12,5 4,7 22,7 18,9 10,0 Iaşi
Neamţ 24,6 4,0 5,2 1,3 5,1 3,4 9,3 8,1 2,2 Neamţ
Suceava 26,2 4,5 8,5 1,6 5,2 4,4 13,3 9,4 5,9 Suceava
Vaslui 11,6 0,9 3,8 0,8 3,2 2,9 7,7 6,7 2,4 Vaslui
2. Sud - Est 117,2 16,8 63,4 8,9 38,7 20,3 47,6 43,6 26,7 2. South - East
Brăila 13,4 1,3 5,2 1,1 4,1 2,2 5,7 6,0 2,7 Brăila
Buzău 18,6 1,7 5,5 1,1 3,9 3,3 8,1 6,1 3,1 Buzău
Constanţa 42,6 7,5 31,1 3,2 17,0 5,3 12,8 13,1 9,1 Constanţa
Galaţi 23,4 2,8 12,7 2,0 8,2 3,8 10,7 8,3 5,1 Galaţi
Tulcea 6,4 1,1 4,1 0,6 2,3 2,8 4,2 4,1 3,4 Tulcea
Vrancea 12,8 2,4 4,8 0,9 3,2 2,9 6,1 6,0 3,3 Vrancea
3. Sud - Muntenia 123,4 15,4 48,8 8,1 45,9 24,1 50,5 46,2 20,8 3. South - Muntenia
Argeş 27,2 3,2 9,7 2,1 10,9 4,4 11,5 9,2 5,7 Argeş
Călăraşi 8,4 0,8 3,3 0,6 3,1 2,6 4,7 4,3 1,2 Călăraşi
Dâmboviţa 24,3 3,0 8,4 1,0 7,1 3,8 9,3 7,8 3,0 Dâmboviţa
Giurgiu 6,3 0,7 3,7 0,6 2,2 2,7 3,2 3,3 1,3 Giurgiu
Ialomiţa 10,1 0,8 3,0 0,8 3,0 2,3 4,1 3,7 1,7 Ialomiţa
Prahova 34,7 6,3 16,7 2,3 15,7 4,8 12,3 12,7 5,4 Prahova
Teleorman 12,4 0,6 4,0 0,7 3,9 3,5 5,4 5,2 2,5 Teleorman
4. Sud - Vest Oltenia 86,4 10,7 32,1 5,5 26,9 18,1 39,8 34,5 19,7 4. South - West Oltenia
Dolj 31,4 3,2 10,0 1,8 7,8 5,2 13,6 11,4 5,1 Dolj
Gorj 13,4 2,5 6,6 0,9 5,6 2,9 6,9 5,6 2,5 Gorj
Mehedinţi 8,6 0,9 4,0 0,8 3,7 2,6 4,7 4,2 1,6 Mehedinţi
Olt 11,8 1,0 5,1 0,9 4,1 4,0 7,4 6,4 6,4 Olt
Vâlcea 21,2 3,1 6,4 1,1 5,7 3,4 7,2 6,9 4,1 Vâlcea
5. Vest 110,4 12,9 40,5 6,9 35,4 16,4 39,9 36,7 25,2 5. West
Arad 30,1 2,2 11,1 1,8 8,0 4,2 8,1 6,8 5,6 Arad
Caraş-Severin 10,9 2,1 5,0 0,9 3,9 3,4 6,0 5,3 3,2 Caraş-Severin
Hunedoara 27,0 2,8 8,2 1,7 8,3 4,0 8,6 9,0 4,0 Hunedoara
Timiş 42,4 5,8 16,2 2,5 15,2 4,8 17,2 15,6 12,4 Timiş
6. Nord - Vest 138,1 15,1 51,6 11,1 37,8 18,8 61,4 50,7 25,0 6. North - West
Bihor 33,4 4,6 12,1 2,1 8,6 4,4 13,5 11,8 3,8 Bihor
Bistriţa-Năsăud 14,5 1,0 4,6 0,9 3,2 2,7 6,1 4,9 2,3 Bistriţa-Năsăud
Cluj 43,1 5,2 17,0 4,4 13,7 4,3 20,0 16,6 9,7 Cluj
Maramureş 21,0 2,0 9,2 1,5 5,5 3,1 9,8 8,5 4,7 Maramureş
Satu Mare 14,6 1,5 4,5 1,4 3,3 2,3 7,0 5,3 3,1 Satu Mare
Sălaj 11,5 0,8 4,2 0,8 3,5 2,0 5,0 3,6 1,4 Sălaj
7. Centru 133,2 22,7 48,6 9,5 36,6 18,6 55,5 45,4 26,2 7. Center
Alba 21,2 3,0 7,4 1,3 6,5 3,5 7,8 6,7 4,5 Alba
Braşov 35,6 7,4 12,8 2,6 12,9 4,4 14,0 10,2 6,0 Braşov
Covasna 10,6 2,0 3,0 0,7 2,9 1,9 4,9 3,3 2,0 Covasna
Harghita 14,7 1,7 4,6 1,0 2,9 2,7 7,5 5,4 2,3 Harghita
Mureş 28,2 3,9 10,1 1,9 5,7 3,4 12,1 12,2 6,2 Mureş
Sibiu 22,9 4,7 10,7 2,0 5,7 2,7 9,2 7,6 5,2 Sibiu
8. Bucureşti - Ilfov 194,4 22,5 91,7 31,2 129,3 34,8 59,9 52,9 62,7 8. Bucharest - Ilfov
Ilfov 23,3 2,7 9,4 0,3 7,7 2,9 3,5 4,1 2,8 Ilfov
Municipiul Bucureşti 171,1 19,8 82,3 30,9 121,6 31,9 56,4 48,8 59,9 Bucharest Municipality

Sursa: Balanţa forţei de muncă - la sfârşitul anului.


Source: Labour force balance - end of year.
3.31 NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE
AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES, BY DEVELOPMENT REGION AND COUNTY

mii persoane / thou persons


Regiunea de dezvoltare Total salariaţi Din care: muncitori
Judeţul Total employees Of which: workers
Development region
County 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Total 5369 4761 4623 4619 4568 4591 4469 4559 3526 3056 2874 2894 2810 2734 2668 2635
1. Nord - Est / North - East 726 670 633 636 600 594 563 567 482 442 402 407 375 359 340 332
Bacău 168 140 138 141 134 132 122 120 121 97 91 95 90 85 80 74
Botoşani 65 69 59 58 57 55 54 53 41 45 34 34 31 28 28 26
Iaşi 183 171 167 168 160 159 148 153 118 105 103 100 95 91 86 89
Neamţ 110 101 98 98 90 91 87 87 65 66 62 65 56 56 51 53
Suceava 124 119 107 105 102 99 97 97 86 82 71 69 66 62 60 55
Vaslui 76 70 64 66 57 58 55 57 51 47 41 44 37 37 35 35
2. Sud - Est / South - East 665 613 565 572 552 546 546 551 456 401 360 379 359 346 353 344
Brăila 87 78 73 74 73 72 69 72 58 55 50 53 49 48 43 43
Buzău 92 93 77 82 80 82 85 83 64 62 50 54 53 54 58 57
Constanţa 195 178 170 172 173 169 176 174 137 113 110 115 117 111 118 108
Galaţi 170 151 137 137 126 120 118 120 121 104 92 95 86 78 79 78
Tulcea 57 51 48 48 44 46 44 46 40 34 32 33 30 31 29 29
Vrancea 64 62 60 59 56 57 54 56 36 33 26 29 24 24 26 29
3. Sud - Muntenia / South - Muntenia 744 660 617 605 596 598 571 571 516 449 413 403 389 387 366 358
Argeş 184 173 167 158 154 146 140 137 133 122 118 109 106 97 91 86
Călăraşi 63 49 47 44 42 44 44 44 44 33 32 29 28 30 30 29
Dâmboviţa 106 97 87 86 87 86 85 85 73 63 55 54 53 55 56 53
Giurgiu 40 37 34 33 31 32 31 33 25 23 20 21 17 18 17 19
Ialomiţa 53 47 40 43 44 45 42 43 35 32 26 29 28 27 25 26
Prahova 221 184 176 179 176 185 173 173 155 127 119 121 116 122 114 112
Teleorman 77 73 66 62 62 60 56 56 51 49 43 40 41 38 33 33
4. Sud - Vest Oltenia / South - West Oltenia 498 468 429 425 406 408 395 393 336 299 270 269 255 251 250 240
Dolj 144 146 130 127 124 122 121 119 91 87 77 77 71 68 69 68
Gorj 99 92 90 90 87 86 83 79 73 66 65 64 63 62 59 55
Mehedinţi 63 59 51 54 47 49 46 47 38 37 31 33 29 29 29 29
Olt 91 79 75 75 70 70 68 69 62 50 47 46 43 41 41 40
Vâlcea 101 92 83 79 78 81 77 79 72 59 50 49 49 51 52 48
5. Vest / West 562 477 472 466 474 479 472 484 379 309 310 305 303 291 284 289
Arad 118 106 108 108 109 112 113 116 75 69 72 71 75 71 68 71
Caraş-Severin 86 73 69 68 61 63 59 60 56 47 43 44 39 37 36 36
Hunedoara 149 125 126 122 125 123 119 118 108 88 91 86 87 82 80 79
Timiş 209 173 169 168 179 181 181 190 140 105 104 104 102 101 100 103
6. Nord - Vest / North - West 685 596 576 590 577 581 576 580 461 387 361 375 353 350 358 340
Bihor 147 135 146 147 150 154 151 150 97 91 87 98 95 99 99 93
Bistriţa-Năsăud 57 54 48 49 48 50 49 53 37 33 26 28 27 28 29 31
Cluj 204 179 170 173 173 175 175 174 133 111 106 102 99 101 103 92
Maramureş 133 100 95 97 92 91 95 93 95 67 64 64 59 55 61 58
Satu Mare 90 71 71 77 71 68 67 69 62 47 47 53 46 41 43 42
Sălaj 54 57 46 47 43 43 39 41 37 38 31 30 27 26 23 24
7. Centru / Center 707 652 627 614 616 616 585 576 483 439 419 404 406 387 366 364
Alba 96 89 90 88 88 92 88 85 66 62 63 61 59 61 60 57
Braşov 197 183 168 166 171 170 160 157 133 122 111 108 110 107 99 100
Covasna 63 54 52 51 52 52 49 48 45 34 33 34 37 34 30 32
Harghita 81 76 75 70 64 62 57 58 54 48 51 45 43 39 38 37
Mureş 142 128 129 126 131 131 124 124 96 87 86 80 83 75 71 70
Sibiu 128 122 113 113 110 109 107 104 89 86 75 76 74 71 68 68
8. Bucureşti - Ilfov / Bucharest - Ilfov 782 625 704 711 747 769 761 837 413 330 339 352 370 363 351 368
Ilfov 52 53 53 56 59 58 62 75 34 31 29 31 32 30 33 41
Municipiul Bucureşti 730 572 651 655 688 711 699 762 379 299 310 321 338 333 318 327
Bucharest Municipality

Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă.


Source: Labour cost survey.
3.32 NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI PE SEXE
AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES , BY DEVELOPMENT REGION, COUNTY AND BY SEX

mii persoane/ thou persons


Bărbaţi Femei
Regiunea de dezvoltare Total Development region
Men Women
Judeţul County
2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Total 4591 4469 4559 2456 2350 2413 2135 2119 2146 Total

1. Nord - Est 594 563 567 304 288 296 290 275 271 1. North - East
Bacău 132 122 120 68 63 63 64 59 57 Bacău
Botoşani 55 54 53 26 25 26 29 29 27 Botoşani
Iaşi 159 148 153 81 74 81 78 74 72 Iaşi
Neamţ 91 87 87 48 44 46 43 43 41 Neamţ
Suceava 99 97 97 53 55 52 46 42 45 Suceava
Vaslui 58 55 57 28 27 28 30 28 29 Vaslui

2. Sud - Est 546 546 551 301 293 296 245 253 255 2. South - East
Brăila 72 69 72 36 35 34 36 34 38 Brăila
Buzău 82 85 83 44 45 44 38 40 39 Buzău
Constanţa 169 176 174 98 98 99 71 78 75 Constanţa
Galaţi 120 118 120 72 69 70 48 49 50 Galaţi
Tulcea 46 44 46 23 22 23 23 22 23 Tulcea
Vrancea 57 54 56 28 24 26 29 30 30 Vrancea

3. Sud - Muntenia 598 571 571 327 307 310 271 264 261 3. South - Muntenia
Argeş 146 140 137 79 76 74 67 64 63 Argeş
Călăraşi 44 44 44 23 22 23 21 22 21 Călăraşi
Dâmboviţa 86 85 85 47 45 45 39 40 40 Dâmboviţa
Giurgiu 32 31 33 17 16 18 15 15 15 Giurgiu
Ialomiţa 45 42 43 26 22 23 19 20 20 Ialomiţa
Prahova 185 173 173 101 93 96 84 80 77 Prahova
Teleorman 60 56 56 34 33 31 26 23 25 Teleorman

4. Sud - Vest Oltenia 408 395 393 234 218 218 174 177 175 4. South - West Oltenia
Dolj 122 121 119 69 62 63 53 59 56 Dolj
Gorj 86 83 79 54 51 49 32 32 30 Gorj
Mehedinţi 49 46 47 28 26 26 21 20 21 Mehedinţi
Olt 70 68 69 39 38 37 31 30 32 Olt
Vâlcea 81 77 79 44 41 43 37 36 36 Vâlcea

5. Vest 479 472 484 252 243 249 227 229 235 5. West
Arad 112 113 116 58 57 58 54 56 58 Arad
Caraş-Severin 63 59 60 34 33 32 29 26 28 Caraş-Severin
Hunedoara 123 119 118 70 66 63 53 53 55 Hunedoara
Timiş 181 181 190 90 87 96 91 94 94 Timiş

6. Nord - Vest 581 576 580 311 299 298 270 277 282 6. North - West
Bihor 154 151 150 84 78 76 70 73 74 Bihor
Bistriţa-Năsăud 50 49 53 28 25 28 22 24 25 Bistriţa-Năsăud
Cluj 175 175 174 94 93 89 81 82 85 Cluj
Maramureş 91 95 93 48 49 49 43 46 44 Maramureş
Satu Mare 68 67 69 34 33 35 34 34 34 Satu Mare
Sălaj 43 39 41 23 21 21 20 18 20 Sălaj

7. Centru 616 585 576 322 303 299 294 282 277 7. Center
Alba 92 88 85 49 47 44 43 41 41 Alba
Braşov 170 160 157 88 82 84 82 78 73 Braşov
Covasna 52 49 48 26 25 24 26 24 24 Covasna
Harghita 62 57 58 31 28 28 31 29 30 Harghita
Mureş 131 124 124 70 65 65 61 59 59 Mureş
Sibiu 109 107 104 58 56 54 51 51 50 Sibiu

8. Bucureşti - Ilfov 769 761 837 405 399 447 364 362 390 8. Bucharest - Ilfov
Ilfov 58 62 75 31 33 39 27 29 36 Ilfov
Municipiul Bucureşti 711 699 762 374 366 408 337 333 354 Bucharest Municipality

Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă.


Source: Labour cost survey.
3.33 NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI PE ACTIVITĂŢI ALE
ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN, ÎN ANUL 2005
AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES, BY DEVELOPMENT REGION, COUNTY AND BY ACTIVITY OF
NATIONAL ECONOMY AT LEVEL OF CANE SECTION, IN 2005
număr persoane / number of persons
din care: / of which:
Agricultură,
Total vânătoare şi Pescuit şi Industrie Energie electrică şi
Regiunea de dezvoltare economie silvicultură piscicultură Industrie extractivă Industrie termică, gaze şi apă Construcţii Development region
Judeţul Economy Agriculture, Fishing and Industry Mining and prelucrătoare Electric and Construction County
total hunting and pisciculture quarrying Manufacturing thermal energy,
sylviculture gas and water

Total 4558910 143939 2778 1672110 114301 1424837 132972 347734 Total
1. Nord - Est 566390 20285 477 202969 10355 175242 17372 39188 1. North - East
Bacău 120118 3548 48 52062 7597 40079 4386 8174 Bacău
Botoşani 52362 1340 144 17606 185 15884 1537 3244 Botoşani
Iaşi 153242 5040 159 47232 48 42715 4469 11862 Iaşi
Neamţ 87191 3655 2 31850 353 29357 2140 6473 Neamţ
Suceava 96868 3345 64 32756 2172 27470 3114 5349 Suceava
Vaslui 56609 3357 60 21463 - 19737 1726 4086 Vaslui
2. Sud - Est 551097 24581 1243 192940 7446 167390 18104 43614 2. South - East
Brăila 72478 4341 9 31471 1645 27002 2824 4429 Brăila
Buzău 82862 4983 20 33787 2195 29507 2085 7609 Buzău
Constanţa 173762 6127 243 41944 2341 33302 6301 16151 Constanţa
Galaţi 119900 2452 60 45402 586 40470 4346 11401 Galaţi
Tulcea 45860 3209 905 18007 572 16526 909 2398 Tulcea
Vrancea 56235 3469 6 22329 107 20583 1639 1626 Vrancea
3. Sud - Muntenia 571061 30432 396 238589 23664 197719 17206 35709 3. South - Muntenia
Argeş 137331 3574 - 66371 3782 58129 4460 9472 Argeş
Călăraşi 44095 5292 132 14501 93 13335 1073 2440 Călăraşi
Dâmboviţa 84773 2057 61 38640 5807 30079 2754 3982 Dâmboviţa
Giurgiu 33194 3070 78 8702 2209 5317 1176 2295 Giurgiu
Ialomiţa 42412 5522 94 12088 140 10952 996 2636 Ialomiţa
Prahova 173130 5235 27 76881 7186 64788 4907 12898 Prahova
Teleorman 56126 5682 4 21406 4447 15119 1840 1986 Teleorman
4. Sud - Vest Oltenia 393014 10653 95 156216 25689 111628 18899 28499 4. South - West Oltenia
Dolj 119219 3199 94 41048 1969 34023 5056 7007 Dolj
Gorj 78708 1361 - 37823 17151 15805 4867 5165 Gorj
Mehedinţi 46952 1367 - 19169 1559 14229 3381 4103 Mehedinţi
Olt 68620 3040 1 28540 1835 24728 1977 5301 Olt
Vâlcea 79515 1686 - 29636 3175 22843 3618 6923 Vâlcea
5. Vest 484145 15984 160 209467 22605 171934 14928 32440 5. West
Arad 115696 4810 43 53437 2072 48501 2864 5622 Arad
Caraş-Severin 59911 2288 6 24456 2109 20111 2236 3712 Caraş-Severin
Hunedoara 118648 2705 4 55803 16389 33475 5939 8281 Hunedoara
Timiş 189890 6181 107 75771 2035 69847 3889 14825 Timiş
6. Nord - Vest 580081 12569 155 236036 13243 209125 13668 33934 6. North - West
Bihor 150289 3106 95 64397 5460 55603 3334 6691 Bihor
Bistriţa-Năsăud 52417 1590 - 21973 639 19941 1393 2823 Bistriţa-Năsăud
Cluj 174417 2435 28 62125 1739 55564 4822 14366 Cluj
Maramureş 92682 1971 - 39182 4338 32950 1894 4720 Maramureş
Satu Mare 69073 2540 21 30636 346 29277 1013 3539 Satu Mare
Sălaj 41203 927 11 17723 721 15790 1212 1795 Sălaj
7. Centru 576069 17246 170 250338 9863 223765 16710 35662 7. Center
Alba 84586 4340 18 36172 2388 31458 2326 4928 Alba
Braşov 156754 3967 59 65790 711 60484 4595 9904 Braşov
Covasna 47621 2033 2 21388 643 19516 1229 2251 Covasna
Harghita 58394 1715 - 26174 1663 23092 1419 2436 Harghita
Mureş 124198 3197 74 54314 2768 47315 4231 7747 Mureş
Sibiu 104516 1994 17 46500 1690 41900 2910 8396 Sibiu
8. Bucureşti - Ilfov 837053 12189 82 185555 1436 168034 16085 98688 8. Bucharest - Ilfov
Ilfov 75116 3177 33 25160 83 23993 1084 3575 Ilfov
Municipiul Bucureşti 761937 9012 49 160395 1353 144041 15001 95113 Bucharest Municipality

Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă - 2005.


Source: Labour cost survey - 2005.
3.33 NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI PE ACTIVITĂŢI ALE
ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN, ÎN ANUL 2005 - continuare
AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES, BY DEVELOPMENT REGION, COUNTY AND BY ACTIVITY OF
NATIONAL ECONOMY AT LEVEL OF CANE SECTION, IN 2005 - continued
număr persoane / number of persons

Celelalte
Transport, Tranzacţii Administraţie Sănătate şi
activităţi
Hoteluri şi depozitare Intermedieri imobiliare şi publică şi asistenţă
ale economiei
Regiunea de dezvoltare Comerţ restaurante şi comunicaţii financiare alte servicii apărare Învăţământ socială Development region
naţionale
Judeţul Trade Hotels and Transport, Financial Real estate Public Education Health and County
Other activities
restaurants storage and intermediations and other administration social
of the national
communications services and defence assistance
economy

Total 677074 89710 319574 76891 240176 166682 380673 321101 120468 Total
1. Nord - Est 85298 9268 28917 7387 16651 21050 65954 52228 16718 1. North - East
Bacău 17643 1290 6051 1651 2481 3704 11684 8279 3503 Bacău
Botoşani 7517 802 1925 680 816 2652 7203 6519 1914 Botoşani
Iaşi 23000 2739 9496 1877 7548 4425 18946 15837 5081 Iaşi
Neamţ 15935 1795 3144 1136 2485 3252 8881 6916 1667 Neamţ
Suceava 15572 2122 6081 1372 1943 4250 12220 8255 3539 Suceava
Vaslui 5631 520 2220 671 1378 2767 7020 6422 1014 Vaslui
2. Sud - Est 79712 12194 52529 7638 24569 19431 43734 37497 11415 2. South - East
Brăila 9816 1017 4061 841 2624 2108 5231 4943 1587 Brăila
Buzău 11446 1201 3821 928 1722 3275 7175 5454 1441 Buzău
Constanţa 28371 6573 26936 2839 12658 5073 11659 10791 4397 Constanţa
Galaţi 18104 1742 11387 1704 5112 3615 9794 7253 1874 Galaţi
Tulcea 4629 973 3222 532 778 2693 4039 3848 627 Tulcea
Vrancea 7346 688 3102 794 1675 2667 5836 5208 1489 Vrancea
3. Sud - Muntenia 70073 8138 33300 6692 25387 23314 46573 41101 11357 3. South - Muntenia
Argeş 16067 1566 6907 1769 6266 4197 10908 7615 2619 Argeş
Călăraşi 5044 685 2290 495 1572 2465 4205 4068 906 Călăraşi
Dâmboviţa 9863 1375 4281 844 2713 3668 8187 7214 1888 Dâmboviţa
Giurgiu 4586 291 3006 471 1171 2684 2991 3109 740 Giurgiu
Ialomiţa 6861 518 2185 632 1302 2248 3740 3417 1169 Ialomiţa
Prahova 20853 3270 12185 1866 10294 4650 11589 10820 2562 Prahova
Teleorman 6799 433 2446 615 2069 3402 4953 4858 1473 Teleorman
4. Sud - Vest Oltenia 52592 7237 24159 4756 14051 17498 37430 31366 8462 4. South - West Oltenia
Dolj 22036 1124 8086 1625 4695 4889 12820 9723 2873 Dolj
Gorj 8066 2064 5281 722 3113 2764 5785 5108 1456 Gorj
Mehedinţi 4494 686 3066 663 1359 2616 4546 3843 1040 Mehedinţi
Olt 6399 672 3406 774 1882 3923 7386 6113 1183 Olt
Vâlcea 11597 2691 4320 972 3002 3306 6893 6579 1910 Vâlcea
5. Vest 67906 9187 30508 5689 21598 15593 34995 31122 9496 5. West
Arad 15425 2059 8635 1592 5195 3914 7447 5573 1944 Arad
Caraş-Severin 6025 1589 3433 669 2102 3325 5664 4817 1825 Caraş-Severin
Hunedoara 16848 1806 5881 1383 4283 3841 7698 8252 1863 Hunedoara
Timiş 29608 3733 12559 2045 10018 4513 14186 12480 3864 Timiş
6. Nord - Vest 89922 10709 36691 9350 19906 18174 56247 43383 13005 6. North - West
Bihor 25901 3747 9408 1756 5451 4294 12893 10371 2179 Bihor
Bistriţa-Năsăud 7610 774 2587 774 1151 2562 5865 3848 860 Bistriţa-Năsăud
Cluj 27965 3053 12538 3645 7647 4265 17706 13428 5216 Cluj
Maramureş 12787 1503 6574 1320 2999 2932 8758 7498 2438 Maramureş
Satu Mare 10006 1274 2939 1206 1347 2192 6687 4955 1731 Satu Mare
Sălaj 5653 358 2645 649 1311 1929 4338 3283 581 Sălaj
7. Centru 80122 13939 34923 8149 18058 17858 48038 38963 12603 7. Center
Alba 10740 1265 4803 1099 2585 3330 7039 6047 2220 Alba
Braşov 24831 5003 10292 2170 7504 4408 10841 8525 3460 Braşov
Covasna 6414 1584 2114 576 1187 1765 4241 3029 1037 Covasna
Harghita 6622 1349 2848 916 1109 2584 6575 4805 1261 Harghita
Mureş 17171 2090 6991 1713 3017 3213 11434 10695 2542 Mureş
Sibiu 14344 2648 7875 1675 2656 2558 7908 5862 2083 Sibiu
8. Bucureşti - Ilfov 151449 19038 78547 27230 99956 33764 47702 45441 37412 8. Bucharest - Ilfov
Ilfov 16759 1353 7466 191 5943 2590 3080 3798 1991 Ilfov
Municipiul Bucureşti 134690 17685 71081 27039 94013 31174 44622 41643 35421 Bucharest Municipality

Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă - 2005.


Source: Labour cost survey - 2005.
3.34 NUMĂRUL MEDIU AL MUNCITORILOR, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI PE ACTIVITĂŢI ALE
ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN, ÎN ANUL 2005
AVERAGE NUMBER OF WORKERS, BY DEVELOPMENT REGION, COUNTY AND BY ACTIVITY OF
NATIONAL ECONOMY AT LEVEL OF CANE SECTION, IN 2005
număr persoane / number of persons
din care: / of which:
Agricultură,
Total vânătoare şi Pescuit şi Industrie Energie electrică şi
Regiunea de dezvoltare economie silvicultură piscicultură Industrie extractivă Industrie termică, gaze şi apă Construcţii Development region
Judeţul Economy Agriculture, Fishing and Industry Mining and prelucrătoare Electric and Construction County
total hunting and pisciculture quarrying Manufacturing thermal energy,
sylviculture gas and water

Total 2635110 98932 2208 1339164 92648 1150644 95872 264845 Total
1. Nord - Est 331663 13666 355 168671 8517 147458 12696 31846 1. North - East
Bacău 73884 2368 34 42206 6043 32944 3219 6592 Bacău
Botoşani 26319 660 119 14574 143 13383 1048 2662 Botoşani
Iaşi 88951 3698 113 38283 34 34927 3322 9570 Iaşi
Neamţ 52907 2423 2 26944 292 25103 1549 5180 Neamţ
Suceava 55254 2088 44 28033 2005 23732 2296 4353 Suceava
Vaslui 34348 2429 43 18631 - 17369 1262 3489 Vaslui
2. Sud - Est 344277 17605 1048 157485 5962 138787 12736 35405 2. South - East
Brăila 43351 3263 7 27129 1307 23574 2248 3504 Brăila
Buzău 56992 3406 18 28688 1862 25313 1513 6476 Buzău
Constanţa 108438 4599 179 31668 1680 26135 3853 12609 Constanţa
Galaţi 77494 1774 47 37961 542 34170 3249 9681 Galaţi
Tulcea 29075 2107 792 15504 482 14340 682 1917 Tulcea
Vrancea 28927 2456 5 16535 89 15255 1191 1218 Vrancea
3. Sud - Muntenia 358420 21692 324 192288 18568 161031 12689 28363 3. South - Muntenia
Argeş 86542 2112 - 53458 3116 47177 3165 7723 Argeş
Călăraşi 28566 4098 117 12765 82 11864 819 1895 Călăraşi
Dâmboviţa 52836 1271 50 30412 4751 23565 2096 3141 Dâmboviţa
Giurgiu 18544 2145 65 7063 1814 4378 871 1921 Giurgiu
Ialomiţa 26221 4118 75 10126 124 9231 771 2037 Ialomiţa
Prahova 112479 3923 15 61210 5015 52534 3661 10099 Prahova
Teleorman 33232 4025 2 17254 3666 12282 1306 1547 Teleorman
4. Sud - Vest Oltenia 240381 6390 64 126130 20483 91668 13979 22376 4. South - West Oltenia
Dolj 67972 2041 63 31913 1494 26596 3823 5492 Dolj
Gorj 54926 739 - 30967 14157 13277 3533 3915 Gorj
Mehedinţi 29591 766 - 15875 1360 11968 2547 3242 Mehedinţi
Olt 40044 1899 1 23930 1045 21410 1475 4261 Olt
Vâlcea 47848 945 - 23445 2427 18417 2601 5466 Vâlcea
5. Vest 289343 10328 130 165328 19643 134748 10937 25791 5. West
Arad 70704 3283 41 44880 1608 41153 2119 4740 Arad
Caraş-Severin 36680 1306 4 19899 1815 16402 1682 3000 Caraş-Severin
Hunedoara 79106 1608 - 46996 14571 28144 4281 6524 Hunedoara
Timiş 102853 4131 85 53553 1649 49049 2855 11527 Timiş
6. Nord - Vest 339750 8064 130 194892 11429 173807 9656 25986 6. North - West
Bihor 92948 1913 88 53473 4661 46382 2430 5337 Bihor
Bistriţa-Năsăud 31153 1197 - 18178 569 16624 985 2325 Bistriţa-Năsăud
Cluj 92211 1500 21 48964 1505 44069 3390 10187 Cluj
Maramureş 57739 1109 - 32851 3767 27710 1374 3905 Maramureş
Satu Mare 42071 1806 12 26377 285 25346 746 2796 Satu Mare
Sălaj 23628 539 9 15049 642 13676 731 1436 Sălaj
7. Centru 363796 11948 125 207411 7760 187021 12630 28915 7. Center
Alba 57326 3236 9 31126 1987 27331 1808 3977 Alba
Braşov 99528 2777 42 53252 553 49221 3478 7819 Braşov
Covasna 31674 1490 - 18802 534 17253 1015 1919 Covasna
Harghita 37490 1091 - 22013 1403 19511 1099 1950 Harghita
Mureş 70155 2049 59 44395 2298 39034 3063 6147 Mureş
Sibiu 67623 1305 15 37823 985 34671 2167 7103 Sibiu
8. Bucureşti - Ilfov 367480 9239 32 126959 286 116124 10549 66163 8. Bucharest - Ilfov
Ilfov 40971 2262 12 19595 67 18625 903 2845 Ilfov
Municipiul Bucureşti 326509 6977 20 107364 219 97499 9646 63318 Bucharest Municipality

Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă - 2005.


Source: Labour cost survey - 2005.
3.34 NUMĂRUL MEDIU AL MUNCITORILOR, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI PE ACTIVITĂŢI ALE
ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN, ÎN ANUL 2005 - continuare
AVERAGE NUMBER OF WORKERS, BY DEVELOPMENT REGION, COUNTY AND BY ACTIVITY OF
NATIONAL ECONOMY AT LEVEL OF CANE SECTION, IN 2005 - continued
număr persoane / number of persons

Celelalte
Transport, Tranzacţii Administraţie Sănătate şi
activităţi
Hoteluri şi depozitare Intermedieri imobiliare şi publică şi asistenţă
ale economiei
Regiunea de dezvoltare Comerţ restaurante şi comunicaţii financiare alte servicii apărare Învăţământ socială Development region
naţionale
Judeţul Trade Hotels and Transport, Financial Real estate Public Education Health and County
Other activities
restaurants storage and intermediations and other administration social
of the national
communications services and defence assistance
economy

Total 369321 57996 223915 3984 93520 15595 40180 62363 63087 Total
1. Nord - Est 52119 6294 22845 399 6115 1932 7578 9823 10020 1. North - East
Bacău 9804 962 4389 139 962 272 1952 1881 2323 Bacău
Botoşani 3517 293 1573 32 214 297 304 583 1491 Botoşani
Iaşi 15272 2349 7254 81 2516 309 2969 3882 2655 Iaşi
Neamţ 10316 1059 2487 32 765 433 541 1586 1139 Neamţ
Suceava 9605 1213 5227 71 990 351 729 746 1804 Suceava
Vaslui 3605 418 1915 44 668 270 1083 1145 608 Vaslui
2. Sud - Est 48782 8193 39819 548 11588 1955 5899 9087 6863 2. South - East
Brăila 2852 370 3413 42 678 169 692 466 766 Brăila
Buzău 9263 1046 3321 61 1117 386 988 1215 1007 Buzău
Constanţa 19333 4129 19500 132 6844 391 1867 4409 2778 Constanţa
Galaţi 10995 1446 8677 236 2392 321 580 2167 1217 Galaţi
Tulcea 3131 793 2617 30 140 345 847 441 411 Tulcea
Vrancea 3208 409 2291 47 417 343 925 389 684 Vrancea
3. Sud - Muntenia 44315 6294 26272 411 14014 2697 3299 11376 7075 3. South - Muntenia
Argeş 10515 1293 5412 89 2783 418 401 1037 1301 Argeş
Călăraşi 3763 621 1971 27 1080 209 252 1031 737 Călăraşi
Dâmboviţa 6722 957 3565 58 1780 505 386 2863 1126 Dâmboviţa
Giurgiu 3019 265 1568 26 466 545 439 510 512 Giurgiu
Ialomiţa 4526 420 1850 49 683 300 521 738 778 Ialomiţa
Prahova 12336 2422 9793 130 5736 311 945 3991 1568 Prahova
Teleorman 3434 316 2113 32 1486 409 355 1206 1053 Teleorman
4. Sud - Vest Oltenia 33057 4842 20040 439 7522 2041 3778 8383 5319 4. South - West Oltenia
Dolj 14658 834 6372 118 1829 682 804 1653 1513 Dolj
Gorj 6429 1789 4624 68 2408 205 795 1804 1183 Gorj
Mehedinţi 3591 528 2507 89 796 315 419 747 716 Mehedinţi
Olt 2621 358 2904 48 738 619 849 1113 703 Olt
Vâlcea 5758 1333 3633 116 1751 220 911 3066 1204 Vâlcea
5. Vest 36317 6753 21846 339 8957 1209 2922 3912 5511 5. West
Arad 6269 1685 5987 79 1376 191 773 325 1075 Arad
Caraş-Severin 4258 1287 2977 39 1126 446 367 673 1298 Caraş-Severin
Hunedoara 11627 1146 4939 121 2639 233 563 1393 1317 Hunedoara
Timiş 14163 2635 7943 100 3816 339 1219 1521 1821 Timiş
6. Nord - Vest 47468 6883 29009 408 6999 1047 5701 6124 7039 6. North - West
Bihor 14941 2421 7711 73 2025 204 1671 1874 1217 Bihor
Bistriţa-Năsăud 5274 468 2010 46 336 129 411 264 515 Bistriţa-Năsăud
Cluj 12206 2062 9297 90 1823 204 1825 1550 2482 Cluj
Maramureş 7687 1002 5185 85 1710 218 817 1740 1430 Maramureş
Satu Mare 5003 832 2526 69 533 150 480 371 1116 Satu Mare
Sălaj 2357 98 2280 45 572 142 497 325 279 Sălaj
7. Centru 46800 9619 27727 489 7222 2237 4608 8783 7912 7. Center
Alba 7280 1090 4072 68 956 334 1084 2753 1341 Alba
Braşov 14908 3702 8051 133 3218 951 286 1952 2437 Braşov
Covasna 4314 1256 1740 33 601 179 409 252 679 Covasna
Harghita 4396 953 2281 69 452 215 1588 1635 847 Harghita
Mureş 6638 739 5497 100 757 337 772 1129 1536 Mureş
Sibiu 9264 1879 6086 86 1238 221 469 1062 1072 Sibiu
8. Bucureşti - Ilfov 60463 9118 36357 951 31103 2477 6395 4875 13348 8. Bucharest - Ilfov
Ilfov 7723 765 2755 - 2039 454 190 970 1361 Ilfov
Municipiul Bucureşti 52740 8353 33602 951 29064 2023 6205 3905 11987 Bucharest Municipality

Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă - 2005.


Source: Labour cost survey - 2005.
3.35 ŞOMERII ÎNREGISTRAŢI ŞI RATA ŞOMAJULUI, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE,
LA 31 DECEMBRIE 2005
REGISTERED UNEMPLOYED AND UNEMPLOYMENT RATE, BY DEVELOPMENT
REGION AND COUNTY, ON DECEMBER 31, 2005

număr persoane / number of persons


din care: / of which: din care: / of which:
Beneficiari de
Numărul Beneficiari de indemnizaţie de şomaj 2) Beneficiari de plăţi
şomerilor
indemnizaţie de şomaj 1) (şomeri fără compensatorii potrivit
Regiunea de dezvoltare înregistraţi Şomeri Rata şomajului
(şomeri cu experienţă în muncă) experienţă în muncă) O.U.G. nr. 98/1999 Development region
Judeţul Number of neindemnizaţi Unemployment rate
Recipients of unemployment Recipients Beneficiaries of compensatory County
registered 1)
Unpaid unemployed (%)
unemployed indemnity (unemployed with unemployment indemnity 2) payments according
work experience) (unemployed without to G.P.O. no. 98/1999
work experience)
Total 522967 3) 173407 3) 41741 163 307656 5,9 Total
Femei 219224 75688 19553 56 123927 5,2 Women
1. Nord - Est 92260 25306 8574 - 58380 6,8 1. North - East
Femei 33993 9333 3810 - 20850 5,2 Women
Bacău 15071 4924 1772 - 8375 6,3 Bacău
Femei 5403 1762 765 - 2876 4,9 Women
Botoşani 10085 2905 591 - 6589 6,2 Botoşani
Femei 3490 825 230 - 2435 4,3 Women
Iaşi 23117 4375 1973 - 16769 7,2 Iaşi
Femei 7995 1754 885 - 5356 5,4 Women
Neamţ 11857 3445 1031 - 7381 5,6 Neamţ
Femei 4769 1285 413 - 3071 4,6 Women
Suceava 15583 4578 1543 - 9462 6,0 Suceava
Femei 6533 1761 796 - 3976 5,2 Women
Vaslui 16547 5079 1664 - 9804 10,1 Vaslui
Femei 5803 1946 721 - 3136 7,1 Women
2. Sud - Est 70464 21087 4948 - 44429 6,4 2. South - East
Femei 30283 10009 2365 - 17909 5,9 Women
Brăila 9158 2421 762 - 5975 6,8 Brăila
Femei 3225 880 303 - 2042 4,8 Women
Buzău 14444 4137 1300 - 9007 7,4 Buzău
Femei 5952 1475 636 - 3841 6,4 Women
Constanţa 16995 6892 808 - 9295 5,6 Constanţa
Femei 9072 4543 475 - 4054 6,8 Women
Galaţi 18442 3717 1331 - 13394 8,3 Galaţi
Femei 7698 1654 637 - 5407 7,7 Women
Tulcea 5548 2221 417 - 2910 6,0 Tulcea
Femei 2155 831 171 - 1153 4,8 Women
Vrancea 5877 1699 330 - 3848 4,0 Vrancea
Femei 2181 626 143 - 1412 2,9 Women
3. Sud - Muntenia 93142 28347 8620 163 56012 7,3 3. South - Muntenia
Femei 38385 11304 4063 56 22962 6,4 Women
Argeş 13845 5960 1418 - 6467 5,2 Argeş
Femei 6282 2657 684 - 2941 5,0 Women
Călăraşi 9992 2307 476 - 7209 9,0 Călăraşi
Femei 3786 561 193 - 3032 6,9 Women
Dâmboviţa 15832 4153 1966 163 9550 7,4 Dâmboviţa
Femei 6624 1874 913 56 3781 6,6 Women
Giurgiu 5198 1875 443 - 2880 5,6 Giurgiu
Femei 2142 585 221 - 1336 4,6 Women
Ialomiţa 13262 2690 1063 - 9509 12,1 Ialomiţa
Femei 5537 1008 507 - 4022 10,5 Women
Prahova 19509 8484 2263 - 8762 6,3 Prahova
Femei 8196 3727 1108 - 3361 5,9 Women
Teleorman 15504 2878 991 - 11635 8,9 Teleorman
Femei 5818 892 437 - 4489 6,8 Women

1)
Beneficiari de indemnizaţie de şomaj (persoane aflate în şomaj ca urmare a pierderii locului de muncă) conform art. 39 din Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
1)
Recipients of unemployment indemnity (unemployed persons after losing their jobs) according to article 39 of Law no. 76/2002 on
unemployment insurance system and on incentives for labour force employment.
2)
Beneficiari de indemnizaţie de şomaj (absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ) conform art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
2)
Recipients of unemployment indemnity (graduates of educational institutions) according to article 40 of Law no. 76/2002 on unemployment insurance system
and on incentives for labour force employment.
3)
Inclusiv o persoană beneficiară de alocaţie de sprijin conform Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională.
3)
Including one recipient of support allowance according to Law no. 1/1991 on social protection of unemployed persons and their professional reintegration.
Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. / Source : National Agency for Employment.
3.35 ŞOMERII ÎNREGISTRAŢI ŞI RATA ŞOMAJULUI, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE,
LA 31 DECEMBRIE 2005 - continuare
REGISTERED UNEMPLOYED AND UNEMPLOYMENT RATE, BY DEVELOPMENT
REGION AND COUNTY, ON DECEMBER 31, 2005 - continued

număr persoane / number of persons


din care: / of which: din care: / of which:
Beneficiari de
Numărul Beneficiari de indemnizaţie de şomaj 2) Beneficiari de plăţi
şomerilor
indemnizaţie de şomaj 1) (şomeri fără compensatorii potrivit
Regiunea de dezvoltare înregistraţi Şomeri Rata şomajului
(şomeri cu experienţă în muncă) experienţă în muncă) O.U.G. nr. 98/1999 Development region
Judeţul Number of neindemnizaţi Unemployment rate
Recipients of unemployment Recipients Beneficiaries of compensatory County
registered 1)
Unpaid unemployed (%)
unemployed indemnity (unemployed with unemolyment indemnity 2) payments according
work experience) (unemployed without work to G.P.O. no. 98/1999
experience)
4. Sud - Vest Oltenia 68893 3) 19106 3) 7842 - 41945 7,4 4. South - West Oltenia
Femei 27365 7714 3426 - 16225 6,3 Women
Dolj 17834 3) 53473) 2369 - 10118 6,3 Dolj
Femei 6777 2150 1019 - 3608 5,0 Women
Gorj 14252 5090 1729 - 7433 9,3 Gorj
Femei 6139 2302 808 - 3029 8,6 Women
Mehedinţi 11737 1946 756 - 9035 9,5 Mehedinţi
Femei 4386 680 303 - 3403 7,5 Women
Olt 13292 3091 1400 - 8801 7,1 Olt
Femei 4843 910 586 - 3347 5,5 Women
Vâlcea 11778 3632 1588 - 6558 6,6 Vâlcea
Femei 5220 1672 710 - 2838 6,5 Women
5. Vest 45270 19612 3011 - 22647 5,1 5. West
Femei 20550 8893 1450 - 10207 4,9 Women
Arad 7551 2879 253 - 4419 3,6 Arad
Femei 3102 1163 141 - 1798 3,1 Women
Caraş-Severin 10209 3997 1000 - 5212 7,9 Caraş-Severin
Femei 4380 1666 443 - 2271 7,1 Women
Hunedoara 20150 9267 1359 - 9524 9,4 Hunedoara
Femei 9418 4280 634 - 4504 9,4 Women
Timiş 7360 3469 399 - 3492 2,3 Timiş
Femei 3650 1784 232 - 1634 2,3 Women
6. Nord - Vest 48086 17602 2815 - 27669 4,0 6. North - West
Femei 20836 8163 1387 - 11286 3,6 Women
Bihor 7493 2292 403 - 4798 2,7 Bihor
Femei 2890 936 234 - 1720 2,1 Women
Bistriţa-Năsăud 5433 2599 635 - 2199 4,3 Bistriţa-Năsăud
Femei 2409 1224 277 - 908 4,0 Women
Cluj 14373 4844 637 - 8892 4,4 Cluj
Femei 7000 2659 342 - 3999 4,5 Women
Maramureş 9449 3342 507 - 5600 4,5 Maramureş
Femei 4082 1590 250 - 2242 4,0 Women
Satu Mare 5083 1958 153 - 2972 3,4 Satu-Mare
Femei 2012 749 68 - 1195 2,7 Women
Sălaj 6255 2567 480 - 3208 6,1 Sălaj
Femei 2443 1005 216 - 1222 5,0 Women

1)
Beneficiari de indemnizaţie de şomaj (persoane aflate în şomaj ca urmare a pierderii locului de muncă) conform art. 39 din Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
1)
Recipients of unemployment indemnity (unemployed persons after losing their jobs) according to article 39 of Law no. 76/2002 on
unemployment insurance system and on incentives for labour force employment.
2)
Beneficiari de indemnizaţie de şomaj (absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ) conform art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
2)
Recipients of unemployment indemnity (graduates of educational institutions) according to article 40 of Law no. 76/2002 on unemployment insurance system
and on incentives for labour force employment.
3)
Inclusiv o persoană beneficiară de alocaţie de sprijin conform Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională.
3)
Including one recipient of support allowance according to Law no. 1/1991 on social protection of unemployed persons and their professional reintegration.
Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. / Source : National Agency for Employment.
3.35 ŞOMERII ÎNREGISTRAŢI ŞI RATA ŞOMAJULUI, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE,
LA 31 DECEMBRIE 2005 - continuare
REGISTERED UNEMPLOYED AND UNEMPLOYMENT RATE, BY DEVELOPMENT
REGION AND COUNTY, ON DECEMBER 31, 2005 - continued

număr persoane / number of persons


din care: / of which: din care: / of which:
Beneficiari de
Numărul Beneficiari de indemnizaţie de şomaj 2) Beneficiari de plăţi
şomerilor
indemnizaţie de şomaj 1) (şomeri fără compensatorii potrivit
Regiunea de dezvoltare înregistraţi Şomeri Rata şomajului
(şomeri cu experienţă în muncă) experienţă în muncă) O.U.G. nr. 98/1999 Development region
Judeţul Number of neindemnizaţi Unemployment rate
Recipients of unemployment Recipients Beneficiaries of compensatory County
registered 1)
Unpaid unemployed (%)
unemployed indemnity (unemployed with work unemployment indemnity 2) payments according
experience) (unemployed without work to G.P.O. no. 98/1999
experience)

7. Centru 79063 34429 4948 - 39686 7,3 7. Center


Femei 33932 15589 2459 - 15884 6,7 Women
Alba 15264 8885 1154 - 5225 8,3 Alba
Femei 6728 4218 574 - 1936 7,7 Women
Braşov 21751 8051 711 - 12989 8,7 Braşov
Femei 9865 4025 341 - 5499 8,9 Women
Covasna 8273 2813 392 - 5068 8,8 Covasna
Femei 3186 1133 191 - 1862 7,0 Women
Harghita 11783 6318 1057 - 4408 8,5 Harghita
Femei 4822 2449 528 - 1845 7,2 Women
Mureş 11473 4580 821 - 6072 4,6 Mureş
Femei 4965 1985 430 - 2550 4,3 Women
Sibiu 10519 3782 813 - 5924 6,0 Sibiu
Femei 4366 1779 395 - 2192 5,4 Women

8. Bucureşti - Ilfov 25789 7918 983 - 16888 2,4 8. Bucharest - Ilfov


Femei 13880 4683 593 - 8604 2,9 Women
Ilfov 2657 1008 109 - 1540 2,0 Ilfov
Femei 1260 471 61 - 728 2,0 Women
Municipiul Bucureşti 23132 6910 874 - 15348 2,4 Bucharest Municipality
Femei 12620 4212 532 - 7876 3,0 Women

1)
Beneficiari de indemnizaţie de şomaj (persoane aflate în şomaj ca urmare a pierderii locului de muncă) conform art. 39 din Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
1)
Recipients of unemployment indemnity (unemployed persons after losing their jobs) according to article 39 of Law no. 76/2002 on
unemployment insurance system and on incentives for labour force employment.
2)
Beneficiari de indemnizaţie de şomaj (absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ) conform art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
2)
Recipients of unemployment indemnity (graduates of educational institutions) according to article 40 of Law no. 76/2002 on unemployment insurance system
and on incentives for labour force employment.
3)
Inclusiv o persoană beneficiară de alocaţie de sprijin conform Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională.
3)
Including one recipient of support allowance according to Law no. 1/1991 on social protection of unemployed persons and their professional reintegration.
Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. / Source : National Agency for Employment.
3.36 ŞOMERII ÎNREGISTRAŢI, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE, CATEGORII DE PERSONAL ŞI NIVEL
DE INSTRUIRE, LA 31 DECEMBRIE 2005
REGISTERED UNEMPLOYED, BY DEVELOPMENT REGION, COUNTY, CATEGORY OF PERSONNEL
AND EDUCATIONAL LEVEL, ON DECEMBER 31, 2005
număr persoane / number of persons
Beneficiari de indemnizaţie de şomaj 1) Beneficiari de indemnizaţie de şomaj 2) Beneficiari de plăţi compensatorii
(şomeri cu experienţă în muncă) (şomeri fără experienţă în muncă) potrivit O.U.G.nr.98/1999 Şomeri neindemnizaţi
Recipients of unemployment indemnity 1) Recipients of unemployment indemnity 2) Beneficiaries of compensatory payments Unpaid unemployed
(unemployed with work experience) (unemployed without work experience) according to G.P.O. no. 98/1999
din care: dupa nivelul de instruire din care: dupa nivelul de instruire din care: dupa nivelul de instruire din care: dupa nivelul de instruire
Regiunea de dezvoltare of which: by educational level of which: by educational level of which: by educational level of which: by educational level Development region
Judeţul Primar, Primar, Primar, Primar, County
gimnazial, Liceal şi gimnazial, Liceal şi gimnazial, Liceal şi gimnazial, Liceal şi
Total postliceal Total postliceal Total postliceal Total postliceal
profesional Universitar profesional Universitar profesional Universitar profesional Universitar
High school High school High school High school
Primary, University Primary, University Primary, University Primary, University
and post and post and post and post
secondary, high school secondary, high school secondary, high school secondary, high school
vocational vocational vocational vocational

Total 173407 3) 122755 43645 7007 41741 21046 14134 6561 163 105 38 20 307656 274505 27022 6129 Total

1. Nord - Est 25306 18571 5644 1091 8574 5107 2542 925 - - - - 58380 54217 3465 698 1. North - East
Bacău 4924 3470 1223 231 1772 1074 507 191 - - - - 8375 7608 649 118 Bacău
Botoşani 2905 2505 307 93 591 334 188 69 - - - - 6589 6197 339 53 Botoşani
Iaşi 4375 3067 1045 263 1973 1213 526 234 - - - - 16769 15803 758 208 Iaşi
Neamţ 3445 2401 863 181 1031 566 335 130 - - - - 7381 6894 386 101 Neamţ
Suceava 4578 3410 1035 133 1543 882 493 168 - - - - 9462 8591 755 116 Suceava
Vaslui 5079 3718 1171 190 1664 1038 493 133 - - - - 9804 9124 578 102 Vaslui

2. Sud - Est 21087 15637 4718 732 4948 2319 1882 747 - - - - 44429 39334 4239 856 2. South - East
Brăila 2421 1702 610 109 762 361 281 120 - - - - 5975 5572 295 108 Brăila
Buzău 4137 3110 871 156 1300 514 604 182 - - - - 9007 7394 1587 26 Buzău
Constanţa 6892 5019 1666 207 808 272 352 184 - - - - 9295 7383 1498 414 Constanţa
Galaţi 3717 2843 718 156 1331 805 355 171 - - - - 13394 12701 491 202 Galaţi
Tulcea 2221 1744 440 37 417 237 146 34 - - - - 2910 2708 174 28 Tulcea
Vrancea 1699 1219 413 67 330 130 144 56 - - - - 3848 3576 194 78 Vrancea
3. Sud - Muntenia 28347 20503 6993 851 8620 4777 2626 1217 163 105 38 20 56012 48572 6598 842 3. South - Muntenia
Argeş 5960 4396 1360 204 1418 671 356 391 - - - - 6467 5490 742 235 Argeş
Călăraşi 2307 1720 550 37 476 313 131 32 - - - - 7209 6741 419 49 Călăraşi
Dâmboviţa 4153 3533 491 129 1966 1397 318 251 163 105 38 20 9550 8904 563 83 Dâmboviţa
Giurgiu 1875 1290 547 38 443 163 238 42 - - - - 2880 2496 348 36 Giurgiu
Ialomiţa 2690 1888 758 44 1063 624 382 57 - - - - 9509 6827 2618 64 Ialomiţa
Prahova 8484 5690 2482 312 2263 1233 738 292 - - - - 8762 8225 445 92 Prahova
Teleorman 2878 1986 805 87 991 376 463 152 - - - - 11635 9889 1463 283 Teleorman
4. Sud - Vest Oltenia 19106 3) 13584 3) 4692 830 7842 3926 2598 1318 - - - - 41945 38225 3020 700 4. South - West Oltenia
Dolj 53473) 38053) 1253 289 2369 1152 807 410 - - - - 10118 9446 481 191 Dolj
Gorj 5090 3576 1276 238 1729 1071 411 247 - - - - 7433 6808 485 140 Gorj
Mehedinţi 1946 1265 600 81 756 286 303 167 - - - - 9035 8402 577 56 Mehedinţi
Olt 3091 2407 554 130 1400 632 534 234 - - - - 8801 8100 595 106 Olt
Vâlcea 3632 2531 1009 92 1588 785 543 260 - - - - 6558 5469 882 207 Vâlcea

1)
Beneficiari de indemnizaţie de şomaj (persoane aflate în şomaj ca urmare a pierderii locului de muncă) conform art. 39 din Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
1)
Recipients of unemployment indemnity (unemployed persons after losing their jobs) according to article 39 of Law no. 76/2002 on
unemployment insurance system and on incentives for labour force employment.
2)
Beneficiari de indemnizaţie de şomaj (absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ) conform art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
2)
Recipients of unemployment indemnity (graduates of educational institutions) according to article 40 of Law no. 76/2002 on unemployment insurance system
and on incentives for labour force employment.
3)
Inclusiv o persoană beneficiară de alocaţie de sprijin conform Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională.
3)
Including one recipient of support allowance according to Law no. 1/1991 on social protection of unemployed persons and their professional reintegration.
Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. / Source : National Agency for Employment.
3.36 ŞOMERII ÎNREGISTRAŢI, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE, CATEGORII DE PERSONAL
ŞI NIVEL DE INSTRUIRE, LA 31 DECEMBRIE 2005 - continuare
REGISTERED UNEMPLOYED , BY DEVELOPMENT REGION, COUNTY, CATEGORY OF PERSONNEL
AND EDUCATIONAL LEVEL, ON DECEMBER 31, 2005 - continued
număr persoane / number of persons
Beneficiari de indemnizaţie de şomaj 1) Beneficiari de indemnizaţie de şomaj 2) Beneficiari de plăţi compensatorii
(şomeri cu experienţă în muncă) (şomeri fără experienţă în muncă) potrivit O.U.G.nr.98/1999 Şomeri neindemnizaţi
Recipients of unemployment indemnity 1) Recipients of unemployment indemnity 2) Beneficiaries of compensatory payments Unpaid unemployed
(unemployed with work experience) (unemployed without work experience) according to G.P.O. no. 98/1999
din care: dupa nivelul de instruire din care: dupa nivelul de instruire din care: dupa nivelul de instruire din care: dupa nivelul de instruire
Regiunea de dezvoltare of which: by educational level of which: by educational level of which: by educational level of which: by educational level Development region
Judeţul Primar, Primar, Primar, Primar, County
gimnazial, Liceal şi gimnazial, Liceal şi gimnazial, Liceal şi gimnazial, Liceal şi
Total postliceal Total postliceal Total postliceal Total postliceal
profesional Universitar profesional Universitar profesional Universitar profesional Universitar
High school High school High school High school
Primary, University Primary, University Primary, University Primary, University
and post and post and post and post
secondary, high school secondary, high school secondary, high school secondary, high school
vocational vocational vocational vocational

5. Vest 19612 13359 5283 970 3011 1308 1008 695 - - - - 22647 19925 2094 628 5. West
Arad 2879 2054 711 114 253 59 106 88 - - - - 4419 4087 230 102 Arad
Caraş-Severin 3997 2630 1189 178 1000 464 376 160 - - - - 5212 4533 562 117 Caraş-Severin
Hunedoara 9267 6202 2563 502 1359 686 394 279 - - - - 9524 8246 1047 231 Hunedoara
Timiş 3469 2473 820 176 399 99 132 168 - - - - 3492 3059 255 178 Timiş
6. Nord - Vest 17602 12078 4829 695 2815 1050 1129 636 - - - - 27669 25106 1970 593 6. North - West
Bihor 2292 1565 597 130 403 108 150 145 - - - - 4798 4528 182 88 Bihor
Bistriţa-Năsăud 2599 2069 507 23 635 183 331 121 - - - - 2199 2055 138 6 Bistriţa-Năsăud
Cluj 4844 3236 1314 294 637 287 195 155 - - - - 8892 7918 701 273 Cluj
Maramureş 3342 2163 1045 134 507 206 201 100 - - - - 5600 4960 510 130 Maramureş
Satu Mare 1958 1418 496 44 153 76 58 19 - - - - 2972 2761 157 54 Satu Mare
Sălaj 2567 1627 870 70 480 190 194 96 - - - - 3208 2884 282 42 Sălaj
7. Centru 34429 24591 8601 1237 4948 2260 1957 731 - - - - 39686 35670 3156 860 7. Center
Alba 8885 6648 1887 350 1154 581 398 175 - - - - 5225 4513 579 133 Alba
Braşov 8051 5361 2227 463 711 326 276 109 - - - - 12989 11250 1324 415 Braşov
Covasna 2813 2390 361 62 392 248 106 38 - - - - 5068 4662 358 48 Covasna
Harghita 6318 4441 1786 91 1057 367 602 88 - - - - 4408 4116 252 40 Harghita
Mureş 4580 3216 1230 134 821 341 338 142 - - - - 6072 5594 386 92 Mureş
Sibiu 3782 2535 1110 137 813 397 237 179 - - - - 5924 5535 257 132 Sibiu
8. Bucureşti - Ilfov 7918 4432 2885 601 983 299 392 292 - - - - 16888 13456 2480 952 8. Bucharest - Ilfov
Ilfov 1008 747 236 25 109 41 56 12 - - - - 1540 1358 180 2 Ilfov
Municipiul Bucureşti 6910 3685 2649 576 874 258 336 280 - - - - 15348 12098 2300 950 Bucharest Municipality

1)
Beneficiari de indemnizaţie de şomaj (persoane aflate în şomaj ca urmare a pierderii locului de muncă) conform art. 39 din Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
1)
Recipients of unemployment indemnity (unemployed persons after losing their jobs) according to article 39 of Law no. 76/2002 on
unemployment insurance system and on incentives for labour force employment.
2)
Beneficiari de indemnizaţie de şomaj (absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ) conform art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
2)
Recipients of unemployment indemnity (graduates of educational institutions) according to article 40 of Law no. 76/2002 on unemployment insurance system
and on incentives for labour force employment.
Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. / Source : National Agency for Employment.
3.37 RATA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, PE ACTIVITĂŢI ALE
ECONOMIEI NAŢIONALE ŞI REGIUNI DE DEZVOLTARE, ÎN ANUL 2005
RATE OF VACANCIES, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY AND
DEVELOPMENT REGION, IN 2005

procente / percentage

Activitatea Regiuni de dezvoltare Development region Activity


(secţiuni CAEN Rev.1) Total Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Nord-Vest Centru Bucureşti-Ilfov (CANE Rev.1 sections)
North - East South - East South - Muntenia South-West Oltenia West North - West Center Bucharest-Ilfov

Total 1,65 1,69 1,22 1,76 1,14 1,89 1,58 1,55 2,08 Total

Agricultură, vânătoare şi Agriculture, hunting


silvicultură 1,99 1,59 1,55 1,17 3,32 1,39 0,62 4,91 2,21 and sylviculture
Pescuit şi piscicultură 1,65 - 3,90 0,64 - - - - - Fishery and pisciculture
Industrie 1,46 1,94 1,10 1,46 0,78 1,54 1,89 1,23 1,54 Industry
Industrie extractivă 0,43 0,33 0,28 0,25 0,09 0,66 0,32 1,42 0,31 Mining and quarrying
Industrie prelucrătoare 1,64 2,18 1,23 1,65 1,02 1,72 2,08 1,31 1,70 Manufacturing
Energie electrică şi Electric and thermal
termică, gaze şi apă 0,46 0,61 0,30 0,87 0,26 0,75 0,57 0,24 0,22 energy, gas and water
Construcţii 1,81 1,44 0,60 1,29 1,31 2,84 3,25 1,77 2,87 Construction
Comerţ 1,03 0,64 1,38 1,99 0,29 0,66 1,08 0,84 0,87 Trade
Hoteluri şi restaurante 0,60 0,31 0,19 0,61 0,20 0,84 0,54 1,00 1,09 Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi Transport, storage
comunicaţii 0,54 0,46 0,33 0,62 0,42 0,81 0,23 1,10 0,53 and communications
Intermedieri Financial
financiare 1,89 2,38 1,70 1,95 1,84 2,32 2,41 2,60 1,43 intermediations
Tranzacţii imobiliare Real estate
şi alte servicii 1,55 2,18 0,84 0,97 0,87 1,06 1,40 2,07 1,89 and other services
Administraţie publică Public administration
şi apărare 4,54 3,01 3,46 4,05 2,88 4,46 2,12 4,03 9,62 and defence
Învăţământ 1,10 0,93 0,51 0,87 0,62 3,09 0,29 0,92 2,12 Education
Sănătate şi asistenţă Health
socială 3,11 3,33 3,02 4,44 3,40 4,11 2,17 2,27 2,50 and social assistance
Celelalte activităţi ale Other activities
economiei naţionale 2,06 1,07 1,83 2,95 2,10 2,14 1,67 2,08 2,19 of national economy
3.38 RATA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE,
PE GRUPE MAJORE DE OCUPAŢII ŞI REGIUNI DE DEZVOLTARE, ÎN ANUL 2005
RATE OF VACANCIES, BY MAJOR OCCUPATION GROUPS AND
DEVELOPMENT REGION, IN 2005
procente / percentage
Regiuni de dezvoltare Development region
Grupe majore de ocupaţii Total Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Nord-Vest Centru Bucureşti-Ilfov Occupation groups
North - East South -East South -Muntenia South-West Oltenia West North - West Center Bucharest-Ilfov

Total 1,65 1,69 1,22 1,76 1,14 1,89 1,58 1,55 2,08 Total

Legislatori, înalţi funcţionari Members of legislative bodies,


şi conducători 0,88 0,75 0,76 0,80 0,67 0,93 0,43 1,03 1,31 senior clerks and leaders
Specialişti cu ocupaţii Specialists with intellectual and
intelectuale şi ştiinţifice 2,63 2,38 1,76 2,86 2,00 3,91 1,37 2,44 3,42 scientific occupations
Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi 1,29 1,32 1,17 1,52 1,22 1,58 1,07 1,11 1,37 Technicians, foremen and assimilated
Funcţionari administrativi 1,45 1,37 0,81 1,50 0,97 2,04 1,13 1,20 1,89 Administrative clerks
Lucrători operativi în Operative workers in services, trade
servicii, comerţ şi asimilaţi 1,38 0,94 1,20 2,43 0,72 0,92 1,31 1,11 1,81 and assimilated
Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, Farmers and skilled workers in agriculture,
silvicultură şi pescuit 2,23 1,74 1,56 1,61 4,06 1,82 0,76 2,08 5,57 forestry and fishery
Meşteşugari şi Artisans and handicraftmen in machinery
lucrători calificaţi 1,63 1,61 1,27 1,60 1,02 2,15 2,31 1,44 1,77 and installations maintenance and adjustment
Operatori la instalaţii, Operators for installations, machinery
maşini şi asamblori de echipamente 1,51 2,59 0,82 1,50 0,67 1,31 1,94 1,42 1,33 and equipment assemblers
Muncitori necalificaţi 1,85 1,61 1,57 1,60 1,46 1,83 1,70 2,37 2,34 Unskilled workers
3.39 NUMĂRUL ACCIDENTAŢILOR ÎN MUNCĂ, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE, ÎN ANUL 2005
NUMBER OF INJURED AT WORK, BY DEVELOPMENT REGION AND COUNTY, IN 2005

Număr accidentaţi Accidente colective


Number of injured Collective accidents at work
din care: Număr accidentaţi Rata
of which: Number of injured accidentelor
Regiunea de dezvoltare
Număr de muncă
Judeţul Incapacitate
accidente Rate of
Development region temporară din care:
Total Number of accidents
County Mortal de muncă mortal
accidents Total at work
Fatal Temporary at work of which: (‰)
incapacity fatal
of work

Total 5039 519 4520 48 234 61 0,85


1. Nord - Est / North - East 542 63 479 7 27 1 0,72
Bacău 133 17 116 1 5 - 0,63
Botoşani 50 - 50 - - - 0,67
Iaşi 167 20 147 6 22 1 0,91
Neamţ 94 10 84 - - - 0,79
Suceava 76 12 64 - - - 0,77
Vaslui 22 4 18 - - - 0,31
2. Sud - Est / South - East 687 66 621 3 27 5 0,84
Brăila 87 13 74 1 3 1 1,05
Buzău 97 8 89 1 19 4 0,94
Constanţa 182 17 165 - - - 0,53
Galaţi 173 16 157 1 5 - 1,05
Tulcea 100 3 97 - - - 1,52
Vrancea 48 9 39 - - - 0,83
3. Sud - Muntenia 549 67 482 4 36 17 0,76
South - Muntenia
Argeş 186 14 172 3 11 1 0,86
Călăraşi 39 5 34 - - - 0,78
Dâmboviţa 61 10 51 - - - 0,62
Giurgiu 41 3 38 - - - 1,02
Ialomiţa 67 21 46 1 25 16 1,25
Prahova 108 13 95 - - - 0,53
Teleorman 47 1 46 - - - 0,79
4. Sud - Vest Oltenia 499 50 449 5 17 10 0,87
South - West Oltenia
Dolj 100 7 93 - - - 0,63
Gorj 153 11 142 2 8 2 0,90
Mehedinţi 74 11 63 3 9 8 1,45
Olt 79 11 68 - - - 0,89
Vâlcea 93 10 83 - - - 0,88
5. Vest / West 808 57 751 9 33 5 1,41
Arad 120 10 110 3 10 2 0,93
Caraş-Severin 49 7 42 - - - 0,56
Hunedoara 465 25 440 3 14 2 2,77
Timiş 174 15 159 3 9 1 0,93
6. Nord - Vest / North - West 717 81 636 5 35 3 1,04
Bihor 110 12 98 - - - 0,60
Bistriţa-Năsăud 77 6 71 - - - 1,19
Cluj 262 41 221 5 35 3 1,24
Maramureş 136 14 122 - - - 1,45
Satu Mare 82 4 78 - - - 0,97
Sălaj 50 4 46 - - - 0,89
7. Centru / Center 657 66 591 9 35 10 0,72
Alba 120 14 106 3 14 4 1,10
Braşov 214 28 186 6 21 6 0,96
Covasna 32 1 31 - - - 0,48
Harghita 70 8 62 - - - 0,53
Mureş 106 12 94 - - - 0,60
Sibiu 115 3 112 - - - 0,58
8. Bucureşti - Ilfov 580 69 511 6 24 10 0,68
Bucharest - Ilfov
Ilfov 63 11 52 1 4 2 0,57
Municipiul Bucureşti 517 58 459 5 20 8 0,69
Bucharest Municipality

Sursa: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. / Source: Ministry of Labour, Social Solidarity and Family.
3.40 CONFLICTELE DE INTERESE, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE, ÎN ANUL 2005
CONFLICTS OF INTEREST, BY DEVELOPMENT REGION AND COUNTY, IN 2005

Regiunea de dezvoltare Număr salariaţi / Number of employees


Judeţul Număr conflicte
Development region Number of conflicts din care: participanti la conflicte
Total1)
County of which: involved in conflicts

Total 98 323606 184072


1. Nord - Est / North - East 11 8051 6122
Bacău 3 2782 2243
Botoşani 3 889 689
Iaşi 4 3900 2930
Neamţ - - -
Suceava - - -
Vaslui 1 480 260
2. Sud - Est / South - East 13 13884 9968
Brăila - - -
Buzău 1 7800 5500
Constanţa 6 2754 2374
Galaţi 5 2850 1802
Tulcea - - -
Vrancea 1 480 292
3. Sud - Muntenia 18 10970 8462
South - Muntenia
Argeş 4 2953 2190
Călăraşi 1 340 300
Dâmboviţa 5 2148 1806
Giurgiu - - -
Ialomiţa 1 304 150
Prahova 5 4225 3026
Teleorman 2 1000 990
4. Sud - Vest Oltenia 6 11182 8749
South - West Oltenia
Dolj 1 3557 2819
Gorj - - -
Mehedinţi 2 243 192
Olt 1 218 130
Vâlcea 2 7164 5608
5. Vest / West 8 3882 1892
Arad 1 1100 380
Caraş-Severin - - -
Hunedoara 2 612 150
Timiş 5 2170 1362
6. Nord - Vest / North - West 8 5070 3861
Bihor 1 391 295
Bistriţa-Năsăud - - -
Cluj 4 2399 1865
Maramureş 1 600 341
Satu Mare 1 1420 1100
Sălaj 1 260 260
7. Centru / Center 8 5888 4842
Alba - - -
Braşov 1 877 650
Covasna 1 230 163
Harghita 2 1735 1606
Mureş 1 1661 1528
Sibiu 3 1385 895
8. Bucureşti - Ilfov 26 264679 140176
Bucharest - Ilfov
Municipiul Bucureşti 2) 26 264679 140176
2)
Bucharest Municipality

1)
Aferent unităţilor în care au avut loc conflicte de interese. / For the units where conflicts of interest took place.
2)
Inclusiv judeţul Ilfov. / Including Ilfov county.
Sursa: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
Source: Ministry of Labour, Social Solidarity and Family.
PRESCURTÃRI FOLOSITE PENTRU UNITÃÞILE DE MÃSURÃ
ABBREVIATIONS USED FOR UNITS OF MEASUREMENT

U.M. = unitate de mãsurã kVA = kilovoltamper


M.U. = measurement unit = kilovoltamper
mm = milimetru MVA = megavoltamper
= millimetre = megavoltamper
m = metru CP = cal putere
= metre HP = horse power
m2 = metru pãtrat kcal = kilocalorie
= square metre = kilocalorie
m3 = metru cub Gcal = gigacalorie
= cubic metre = gigacalorie
ha (10000 m2) = hectar kO = kilooctet
= hectare = kilooctet
km = kilometru '' = secundã
= kilometre = second
km2 = kilometru pãtrat ' = minut
= square kilometre = minute
microgr. = microgram h = orã
= microgram = hour
mg = miligram 0 = grad
= miligram = degree
g = gram nr. = numãr
= gram no. = number
kg = kilogram % = procent
= kilogram = percentage
t = tonã mii = mii
= tonne thou = thousands (thou)
tdw = tonã deadweight mil. = milion
= tonne deadweight mill. = million
l = litru mild. = miliard
= litre bn = billion
dal = decalitru echiv. = echivalent
= decalitre equiv. = equivalent
hl = hectolitru S.A. = substanþã activã
= hectolitre A.S. = active substance
W = watt buc. = bucatã
= watt pcs. = pieces
kW = kilowatt per. = pereche
= kilowatt = pair
kWh = kilowatt - orã garnit. = garniturã
= kilowatt - hour = set

SIMBOLURI FOLOSITE
SYMBOLS USED

*)
- = nu este cazul = date mai mici decât 0,5
= data not applicable = magnitude less than 0.5
**)
... = lipsã date = date mai mici decât 0,05
= data not available = magnitude less than 0.05
~ = date neînsumabile ***)
= date mai mici decât 0,005
= nontotalized data = magnitude less than 0.005
G = grafic
= graph