Sunteți pe pagina 1din 14

CASA DE ECONOMII SI CONSEMNATIUNI

PROCEDURA DE LUCRU NR. 238/


Versiunea 4
PRIVIND
CONTUL PRIVILEGIU

APROBATAIN COMITETUL DE DIRECTIE AL C.E.C.


DINDATADE 14.04.2008
PROCEDURA DE LUCRU NR. 238 2 Versiunea 4
CONTUL PRIVILEGIU 14.04.2008

- CUPRINS -

CAP. I PREVEDERI GENERALE 1.1. 33


Definitii

CAP. II OPERATIUNI PRIVIND DERULAREA CONTURILOR 3


PRIVILEGIU 3
2.1. Caracteristici generale
2.2. Evidenta aprovizionarii, emiterii contractelor si 4
lichidarii conturilor 4
2.3. Deschiderea conturilor 5
2.4. Deschiderea conturilor prin depuneri in numerar 6
2.5. Deschiderea conturilor prin transfer 7
2.6. Operatiuni de depunere ulterioare 8
2.7. Operatiuni de retragere partiala 8
2.8. Lichidarea conturilor 8
2.9. Lichidarea conturilor in numerar 10

2.10. Lichidarea conturilor prin transfer 11

CAP. III DOBANZI, COMISIOANE CAP. 12

IV DISPOZITII FINALE CAP. V 14

ANEXE

Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA


pagină nouă
se înlocuieşte
PROCEDURA DE LUCRU NR. 238 3 Versiunea 4
CONTUL PRIVILEGIU 14.04.2008
CAP. I PREVEDERI GENERALE

Pct.l Operatiunile privind contul Privilegiu, in lei sau valuta, se efectueaza de unitatile
C.E.C. conform reglementanlor legale aplicabile si în baza Normei metodologice nr.
322/2005 privind Produse de economisire, consemnari si schimb valutar.

1.1. Definitii

Pct.2 Contul Privilegiu -- cont de economii in lei/valuta, in care se pot efectua


operatiuni de depunere/retragere la orice data, dobanda este variabila si se acorda in
fiinctie de transele valorice.

Pct.3 Contract — reprezinta conventia incheiata intre C.E.C. si Client prin care sunt
stabilite conditiile de functionare a contului.

Pct.4 Client — persoana fizica majora, care solicita serviciile oferite de banca.

Pct.5 Titular — clientul bancii care incheie un contract pentru deschiderea unui cont.

Pct.6 Imputernicit — persoana fizica majora, desemnata de catre titular la clauza de


imputernicire sa efectueze operatiuni in numele sau. Clauza de imputernicire este valabila
numai pe timpul vietii titularului.

Pct.7 Depunere initiala — suma minima stabilita de banca pentru deschiderea contului.

CAP. II OPERATIUNI PRIVIND DERULAREA CONTURILOR


PRIVILEGIU

2.1. Caracteristici generale

Pct.8 Contul Privilegiu se constituie pe baza de contract, prin depuneri in numerar sau prin
transfer, din alte conturi in aceeasi valuta ale clientului, deschise la C.E.C. La efectuarea
operatiunilor de transfer clientii vor prezenta produsele de economisire din care solicita
transferul (ex: libret, contract de depozit, certificat/carnet de depunere) si se va tine cont de
particularitatile acestora (daca din acestea sumele pot fi transferate total sau partial).

Pct.9 Conturile Privilegiu pot fi deschise la toate unitatile C.E.C..

Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA


pagină nouă
se înlocuieşte
PROCEDURA DE LUCRU NR. 238 4 Versiunea 4
CONTUL PRIVILEGIU 14.04.2008

Pct.10 In/din contul Privilegiu se admit depuneri ulterioare/retrageri partiale la orice


data.

Pct. 11 Suma minima de depunere initiala/ulterioara este de 50 lei/50 EURO/USD.


Pct.12 Soldul minim de mentinere a contului este de 50 lei/50 EURO/USD.

Pct.13 Dobanda se acorda pe transe valorice.

2.2. Evidenta aprovizionarii, emiterii contractelor si lichidarii conturilor

Pct.l4(l) Evidenta aprovizionarii cu formulare de contracte se tine pe baza de registru


manual.
(2) Evidenta deschiderii conturilor Privilegiu si lichidarii acestora se tine pe baza de registru
informatic la unitatile informatizate on line si manual la unitatile informatizate off line.

A. REGISTRE UTILIZATE

(1) Registrul de evidenta a aprovizionarii cu formulare de contract (Anexa 1)


— la tezaurul Centralei si la sucursale.

(2) Registrul de evidenta a emiterii contractelor si lichidarii conturilor (Anexa 2)


- la fiecare unitate C.E.C. care deschide conturi Privilegiu (inclusiv ghiseul propriu al
sucursalei).

B. FLUXUL OPERATIONAL

Pct.15 La aprovizionarea cu formulare de contract salariatul bancii, desemnat de


conducerea sucursalei, urmareste ca seria si numarul sa fie tiparite clar si in succesiune pe
fiecare formular.

Pct.l6(l) La unitatile informatizate on line inregistrarile deschiderii conturilor si


lichidarii acestora, in registru de emisiune, se obtin automat prin programul informatic. (2) La
unitatile informatizate off line inregistrarile se efectueaza de administratorul de cont. In
cazul unitatilor incadrate cu un singur salariat, evidenta se tine de catre salariatul respectiv.

Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA


pagină nouă
se înlocuieşte
PROCEDURA DE LUCRU NR. 238 5 Versiunea 4
CONTUL PRIVILEGIU 14.04.2008

2.3. Deschiderea conturilor

Pct.17 Deschiderea conturilor se face prin depuneri in numerar sau prin transfer, de catre
titular, din alte conturi ale sale deschise la C.E.C, in aceeasi valuta.

Pct.18 In cazul in care titularul doreste sa introduca clauza de imputernicire prezinta


elementele de identificare, necesare, ale acesteia.
2.3.1 Deschiderea conturilor prin depuneri in numerar

A. DOCUMENTE UTILIZATE

(1) Contract de cont Privilegiu (Anexa 3)


• formular tipizat pretiparit;
• se intocmeste in 2 exemplare:
• exemplarul 1 pentru client;
• exemplarul 2 se pastreaza la banca.

(2) Chitanta
• formular tipizat pretiparit sau editat la calculator prin programul informatic;
• formular cu regim special - format cec 24.10.2
• se întocmeste în 2 exemplare:
• exemplarul 1 pentru client;

• exemplarul 2 se pastreaza la banca.

B. FLUXUL OPERATIONAL

Pct.19 La prezentarea clientului care solicita deschiderea unui cont:

Administratorul de cont
Unitati informatizate on line Unitati informatizate off line
• verifica identitatea si existenta • verifica daca clientul are fisa de client -
clientului in baza de date - daca este daca este un client nou completeaza fisa de
un client nou inregistreaza datele client - daca este client al bancii,
acestuia in baza de date - daca este client verifica datele si le actualizeaza, daca
al bancii, verifica datele si le este cazul • completeaza contractul •
actualizeaza, daca este cazul verifica semnarea contractului de catre

Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA


pagină nouă
se înlocuieşte
PROCEDURA DE LUCRU NR. 238 6 Versiunea 4
CONTUL PRIVILEGIU 14.04.2008

• completeaza contractul si genereaza client si returneaza acestuia actul de


operatiunea de depunere identitate
• listeaza contractul si il inmaneaza • semneaza contractul
clientului pentru verificare si semnare • completeaza chitanta de depunere si o
• verifica semnarea contractului de catre inregistreaza in jurnalul de operatiuni
client si returneaza acestuia actul de • inregistreaza contractul in Registrul de
identitate emismne
• semneaza contractul si il transmite • transmite contractul si chitanta
casierului casierului
Casierul
Unitati informatizate on line Unitati informatizate off line
• solicita actul de identitate al • solicita actul de identitate al clientului
clientului pentru verificare pentru verificare
• venfica numerarul • venfica numerarul
• valideaza operatiunea de depunere • semneaza si stampileaza chitanta si
si listeaza chitanta contractul
• semneaza si stampileaza chitanta si • elibereaza clientului exemplarul 1 al
contractul contractului, exemplarul 1 al chitantei
• elibereaza clientului exemplarul 1 al si actul de identitate.
contractului, exemplarul 1 al
chitantei si actul de identitate.

2.3.2. Deschiderea conturilor prin transfer (numai la unitatile informatizate


on line cu unitatea emitenta)

A. DOCUMENTE UTILIZATE

(1) Contract de cont Privilegiu


• formular tipizat pretiparit;
• se întocmeste în 2 exemplare:
• exemplarul 1 pentru client;
• exemplarul 2 se pastreaza la banca.

(2) Ordin de transfer (Anexa 4)


• formular editat la calculator prin programul informatic;
• se intocmeste in 2 exemplare:
• exemplarul 1 pentru client;
• exemplarul 2 se pastreaza la banca.
Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA
pagină nouă
se înlocuieşte
PROCEDURA DE LUCRU NR. 238 7 Versiunea 4
CONTUL PRIVILEGIU 14.04.2008

B . F L U X U L O P E R AT I O N A L

Pct.20 La prezentarea clientului care solicita deschiderea unui cont prin transfer:

Administratorul de cont
• verifica identitatea clientului si existenta acestuia in baza de date.
• verifica prin aplicatia informatica existenta in cont a sumei care se solicita a fi
transferata in cont, cu respectarea depunerii minime necesare pentru deschiderea
contului.
• completeaza contractul si genereaza operatiunea de depunere prin transfer.
• listeaza contractul si il inmaneaza clientului pentru verificare si semnare.
• verifica semnarea contractului de catre client si returneaza acestuia actul de
identitate.
• semneaza contractul si ordinul de transfer.
• transmite contractul si celelalte documente care au stat la baza transferului la
casier.
• listeaza Situatia operatiunilor prin transfer (Anexa 5)
Casierul
• verifica identitatea clientului.
• verifica documentele din care s-a efectuat transferul, semneaza si stampileza
documentele.
• elibereaza clientului exemplarul 1 al contractului, exemplarul 1 al ordinului de
transfer, actul de identitate si dupa caz, celelalte documente care au stat la baza
transferului.

Pct.21 (1) In cazul in care clientul prezinta produse de economisire emise de


unitatile care apartin de alte sedii contabile se verifica existenta in cont a sumei care se
solicita a fi transferata in cont, prin confirmare. Suma care se solicita a fi transferata se
blocheaza in aplicatia informatica de la sediul contabil pana la data la care sunt
inregistrate sumele.
(2)La agentiile online confirmarile efectuate la sau de la alte sedii contabile se obtin din
aplicatia Qbank Modul Ghiseu si QBG Centralizat.
2.11. La agentiile off line confirmarile efectuate se vor completa in continuare in registrele de
confirman.
2.12. In situatia in care aplicatia nu permite efectuarea confirmarii electronice de sold se va
solicita confirmare telefonica, care se va inregistra in Registrul de confirmari, precizandu-se
motivul împosibilitatii efectuarii confirmaru electronice.

Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA


pagină nouă
se înlocuieşte
PROCEDURA DE LUCRU NR. 238 8 Versiunea 4
CONTUL PRIVILEGIU 14.04.2008

Pct.22(l) Contractul poarta semnatura a doua persoane autorizate de conducerea


sucursalei — administratorul de cont si casierul.
(2) In cazul unitatilor cu un singur lucrator, acesta va putea fi autorizat de conducerea
sucursalei pentru semnarea contractelor, precum si pentru orice alte operatiuni privind
contul.

Pct.23(l) Numerotarea contractelor se face in ordinea emiterii. (2)


Contractele vor fi evidentiate in registru de emisiune.

Pct.24 Evidenta analitica a operatiunilor se va realiza informatic, pe fiecare client titular de


cont in parte, la sediul contabil.

2.4. Operatiuni de depunere ulterioare

Pct.25 Operatiunile de depunere ulterioare in conturi se pot efectua, la orice data, la


unitatea emitenta sau la oricare unitate CEC.

Pct.26 Operatiunile de depunere ulterioare pot fi efectuate:


-in numerar (pe formular - chitanta) de catre orice persoana ;
-prin transfer (pe formular — ordin de transfer), de catre titular din alte conturi ale
sale, deschise la CEC in aceeasi valuta;
-prin virament interbancar (formular- OPH) de catre orice persoana, in contul
Privilegiu deja deschis (conform prevederilor cuprinse in Procedura nr. 349/2005 privind
conturile curente).

Pct.27 (l)Fluxurile operationale se regasesc in prevederile cuprinse la Pct.19, pentru


operatiunile de depunere efectuate in numerar si la Pct.20, pentru operatiunile de
depunere efectuate prin transfer.
(2) Pentru operatiunile de depunere ulterioare efectuate prin virament administratorul de
cont, pe baza ordinului de plata primit de la unitatea bancara de unde se vireaza suma, va
inregistra in contul Privilegiu suma dispusa de client.

2.5. Operatiuni de retragere partiala

Pct.28 Operatiunile de retragere partiala din conturi se pot efectua, la orice data, la
unitatea emitenta sau la oricare unitate CEC.

Pct.29 Operatiunile de retragere partiala se pot efectua :


-in numerar la cererea titularului/persoanei imputernicite
-prin transfer, de catre titular, in alte conturi ale sale, deschise la CEC in aceeasi
valuta.

Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA


pagină nouă
se înlocuieşte
PROCEDURA DE LUCRU NR. 238 9 Versiunea 4
CONTUL PRIVILEGIU 14.04.2008

- prin virament interbancar ( formular- O.P.H.) de catre titular, conform


prevederilor cuprinse in Procedura nr. 349/2005 privind conturile curente.

Pct.30 (1) Fluxurile operationale se regasesc in prevederile cuprinse la Pct.33, pentru


operatiunile de retragere in numerar si la Pct.35, pentru operatiunile de retragere prin
transfer.
(2) Pentru operatiunile de retragere partiala, prin virament, fluxurile operationale se
regasesc in prevederile cuprinse in Procedura nr. 349/2005 privind conturile curente.

2.6. Lichidarea conturilor

Pct.31 (1) Lichidarea conturilor se face la cererea titularului/persoanei imputernicite in


numerar sau prin transfer, de catre titular, in alte conturi ale sale, deschise la C.E.C. in
aceeasi valuta.
(2) Lichidarea conturilor se poate solicita de catre clienti la unitatea emitenta sau la oricare
unitate CEC.

Pct.32(l) La lichidare clientul va prezenta exemplarul de contract, care a fost inmanat


titularului la deschiderea contului.
2.13. In cazul pierderii contractului, contul se lichideaza numai la unitatea emitenta, pe baza
contractului din unitate, pe care titularul va mentiona, dupa caz, pierderea, sustragerea,
distrugerea contractului.
2.14. Persoana prevazuta la clauza de imputernicire nu poate declara pierderea, sustragerea
sau distrugerea contractului.

2.6.1. Lichidarea conturilor in numerar

A. DOCUMENTE UTILIZATE
(1) Ordin de retragere/lichidare
• formular tipizat pretiparit sau editat la calculator prin programul informatic — format cec
24.10.153; • se întocmeste în 2 exemplare:
• exemplarul 1 se pastreaza la banca;
• exemplarul 2 pentru client.

B. FLUXUL OPERATIONAL

Pct.33 La prezentarea clientului care solicita lichidarea unui cont:

Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA


pagină nouă
se înlocuieşte
PROCEDURA DE LUCRU NR. 238 10 Versiunea 4
CONTUL PRIVILEGIU 14.04.2008

Administratorul de cont

Unitati informatizate on line Unitati informatizate off line


• confrunta datele din actul de identitate • solicita clientului completarea
cu cele inscrise in contract si cu cele formularului Ordin de retragere
existente in baza de date • genereaza /lichidare • confrunta datele din actul de
operatiunea de lichidare numerar • identitate cu cele inscrise in contract
genereaza operatiunea de lichidare pe si pe documentul de lichidare • solicita
baza datelor obtinute prin confirmare prin confirmare telefonica de la operatorii
electronica; in cazul in care nu exista specializati din cadrul sucursalei
acces on line la datele contului • restituie proprii dobanda de lichidare, impozitul si
actul de identitate clientului • transmite valoarea comisionului, dupa caz •
contractul casierului returneaza clientului actul de identitate •
semneaza documentele si le
inregistreaza in jurnalul de operatiuni •
inregistreaza lichidarea contractului in
Registrul de emisiune • transmite
contractul si ordinul de lichidare
casierului
Casierul
Unitati informatizate on line Unitati informatizate off line
• verifica identitatea clientului si • verifica identitatea clientului si
documentele • valideaza operatiunea de documentele • solicita clientului
lichidare in aplicatia informatica • listeaza semnatura pentru primirea numerarului •
ordinul de retragere /lichidare • solicita semneaza si stampileaza documentele •
clientului semnatura pentru primirea elibereaza clientului exemplarul 2 al
numerarului • semneaza si stampileaza ordinului de retragere/lichidare,
documentele • elibereaza clientului numerarul si actul de identitate
exemplarul 2 al ordinului de
retragere/lichidare, numerarul si actul de
identitate

Pct.34(l) La sediul contabil, la care s-a solicitat lichidarea contului prin confirmare,
soldul contului se blocheaza in aplicatia informatica pana la data la care sunt inregistrate
sumele.

Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA


pagină nouă
se înlocuieşte
PROCEDURA DE LUCRU NR. 238 11 Versiunea 4
CONTUL PRIVILEGIU 14.04.2008

(2)La agentiile online confirmarile efectuate la sau de la alte sedii contabile se obtin din
aplicatia Qbank Modul Ghiseu si QBG Centralizat.
2.15. La agentiile off line confirmarile efectuate se vor completa in continuare in registrele de
confirman.
2.16. In situatia in care aplicatia nu permite efectuarea confirmarii electronice de sold se va
solicita confirmare telefonica, care se va inregistra in Registrul de confirmari, precizandu-se
motivul imposibilitatii efectuarii confirmarii electronice.
2.17. Exemplarul contractului de la client impreuna cu exemplarul 1 al documentului de
retragere/lichidare se pastreaza la banca.
2.18. Pe exemplarul de contract care ramane in banca casierul inscrie: «Lichidat la data
de » semneaza si aplica stampila.

2.6.2. Lichidarea conturilor prin transfer (numai la unitatile informatizate on


line cu unitatea emitenta)

A. DOCUMENTE UTILIZATE

(l)Ordin de transfer
• formular editat la calculator prin programul informatic;
• se întocmeste în 2 exemplare:
• exemplarul 1 pentru client;

• exemplarul 2 se pastreaza la banca.

B. FLUXUL OPERATIONAL
Pct.35 La prezentarea clientului care solicita lichidarea contului prin transfer:

Administratorul de cont
• confrunta datele din actul de identitate cu cele inscrise in contract si cu cele
existente in baza de date
• genereaza operatiunea de lichidare prin transfer si listeaza documentul
• solicita clientului verificarea si semnarea documentului
• verifica semnarea documentului si restituie actul de identitate clientului
• semneaza si transmite contractul si celelalte documente care au stat la baza
transferului la casier
• listeaza Situatia operatiunilor prin transfer

Casierul
• verifica identitatea clientului
• verifica documentele pentru produsul in care s-a efectuat transferul

Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA


pagină nouă
se înlocuieşte
PROCEDURA DE LUCRU NR. 238 12 Versiunea 4
CONTUL PRIVILEGIU 14.04.2008

• semneaza si stampileaza documentele


• elibereaza clientului exemplarul 1 al ordinului de transfer, actul de identitate si
celelalte documente care au stat la baza transferului

Pct.36 (1) La unitatile informatizate on line care apartin de alte sedii contabile
operatiunea de transfer se va genera pe baza datelor obtinute prin confirmare.
(2)La agentiile online confirmarile efectuate la sau de la alte sedii contabile se obtin din
aplicatia Qbank Modul Ghiseu si QBG Centralizat.
2.19. La agentiile off line confirmarile efectuate se vor completa in continuare in registrele de
confirman.
2.20. In situatia in care aplicatia nu permite efectuarea confirmarii electronice de sold se va
solicita confirmare telefonica, care se va inregistra in Registrul de confirmari, precizandu-se
motivul împosibilitatii efectuarii confirmaru electronice.
(5) Exemplarul contractului de la client impreuna cu exemplarul 2 al documentului de
transfer se pastreaza la banca.

Pct.37 Pe exemplarul de contract care ramane in banca casierul inscrie: «Lichidat la data
de..........» semneaza si aplica stampila.

CAP.III DOBANZI, COMISIOANE

Pct.38 (1) Banca bonifica dobanzi la contul Privilegiu pe transe valorice:

Sold cont in LEI


50,00-300,00
300,01-1.000,00
1.000,01-5.000,00
5.000,01-10.000,00
10.000,01-sipeste
Sold cont in EURO/$ =
50,00-100,00
100,01-1.000,00
1.000,01-10.000,00
10.000,01-25.000,00
25.000,01-sipeste

(2) Dobanda este variabila pe perioada de functionare a contului.

Pct.39 Dobanda la cont se calculeaza zilnic la soldul existent in cont si se capitalizeaza la


sfarsitul fiecarei luni calendaristice.
Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA
pagină nouă
se înlocuieşte
PROCEDURA DE LUCRU NR. 238 13 Versiunea 4
CONTUL PRIVILEGIU 14.04.2008

Pct.40 La sfarsitul fiecarei luni dobanda cuvenita se capitalizeaza in cont. Pct.41

Dobanda se calculeaza dupa formula:


Dobanda=
S x Rd (nr. zile) x Nz
y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

365x 100
S= sold,
Rd = rata anuala a dobanzii
Nz = numarul efectiv de zile calendaristice pentru care se calculeaza
dobanda

Pct.42 Pentru operatiunile generate de functionarea conturilor, banca poate percepe comisioane.
Comisioanele se incaseaza in numerar, prin debitare automata din cont si sunt cuprinse in
"Tariful de comisioane practicate de C.E.C. pentru serviciile bancare prestate clienţilor persoane
fizice".

CAP.IV DISPOZITII FINALE

Pct.43 Persoane cu drept de dispozitie asupra sumelor:


(1) pe timpul vietii titularului
• titularul contului;
• clauza de imputernicire;
• o terta persoana imputernicita prin procura notariala (se retine originalul de
catre salariatul C.E.C.).
(2) dupa decesul titularului
- mostenitorii legali in baza certificatului de mostenitor sau a hotararii
judecatoresti ramasa definitiva si irevocabila.

Pct.44 Introducerea ulterioara sau modificarea clauzei de imputernicire se efectueaza de


titular pe baza de cerere (Anexa 6), care se anexeaza la dosarul clientului.

Pct.45 Persoanele imputernicite prin clauza de imputernicire sa dispuna asupra sumelor


constituite in conturi raspund fata de mostenitorii legali de sumele retrase dupa incetarea din
viata a titularului.

Pct.46 Titularii si persoanele cu drept de dispozitie asupra sumelor au obligatia sa


restituie sumele incasate in plus.

Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA


pagină nouă
se înlocuieşte
PROCEDURA DE LUCRU NR. 238 14 Versiunea 4
CONTUL PRIVILEGIU 14.04.2008

Pct.47 Banca nu este obligata fata de client pentru retragerile sau blocarile de sume
generate de o hotarare judecatoreasca.

Pct.48 Termenele de arhivare ale documentelor sunt cele prevazute in Nomenclatorul


privind termenele de pastrare si arhivare a documentelor si actelor C.E.C.

Pct.49 Monografia contabila privind Contul Privilegiu se regaseste in Anexa 7.

Pct.50 Anexele 1-7 fac parte integranta din prezenta procedura de lucru.

X
X
X
X

Directia Dezvoltare, Implementare si Administrare Proiecte Informatice va


modifica parametrii contului contabil in Qbank Ghiseu, contul contabil asociat la
Conturile Privilegiu si va translata in SAP soldurile contului din depozite la vedere la
contul curent in analiticul specificat de Directia Contabilitate.
Prezenta Procedura de lucru privind contul Privilegiu intra in vigoare in mai 2008,
incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei proceduri se anuleaza prevederile
Procedurii nr..238/Versiunea 3 din data de 29.03.2007.

Radu Gratian Ghetea


Presedinte
Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA
pagină nouă
se înlocuieşte